Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 25 aprilie 2001 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 10 mai 2001 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 25 aprilie 2001privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 10 mai 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică societăţilor comerciale, indiferent de natura capitalului social, care au obligaţii de plată restante faţă de stat ca urmare a împrumuturilor contractate, garantate de stat şi neachitate de acestea la scadenta. Articolul 2 (1) Creanţele statului constând în sume plătite de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, băncilor imprumutatoare, în contul împrumuturilor contractate de societăţi comerciale şi garantate de stat, precum şi dobânzile, penalităţile şi majorările de întârziere calculate pentru neachitarea acestor sume la scadenta de către beneficiarul împrumuturilor se pot stinge prin conversia lor în acţiuni emise de societăţile comerciale debitoare, beneficiare ale împrumutului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice. (2) Societăţile comerciale care pot fi supuse modalitatii de stingere a creanţelor statului, menţionată la alin. (1), sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Alte societăţi comerciale care pot fi supuse modalitatii de stingere a creanţelor statului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Finanţelor Publice şi de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, pe baza propunerilor formulate de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. (3) Ministerul Finanţelor Publice va solicita convocarea adunării generale extraordinare la societăţile comerciale stabilite prin hotărâre a Guvernului, potrivit alin. (2). (4) În termen de 15 zile de la primirea solicitării Ministerului Finanţelor Publice administratorii societăţilor comerciale stabilite prin hotărâre a Guvernului, potrivit alin. (2), vor convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor pentru a decide cu privire la majorarea capitalului social şi la emisiunea de acţiuni în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul conversiei în acţiuni a creanţelor statului. Articolul 3 (1) Conversia datoriilor în acţiuni se realizează la valoarea nominală a acţiunilor. (2) Stingerea creanţelor în evidentele Ministerului Finanţelor Publice şi în contabilitatea societăţii comerciale se realizează la data dobândirii acţiunilor de către Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile legii. Articolul 4 (1) În termen de 15 zile de la data dobândirii acţiunilor Ministerul Finanţelor Publice va transfera acţiunile dobândite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului. (2) Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului exercita în numele statului toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale la care stingerea creanţelor statului se face potrivit modalitatii prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, în scopul recuperării acestor creanţe prin valorificarea acţiunilor. Articolul 5Operaţiunile desfăşurate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt scutite de la plata oricăror taxe, tarife sau comisioane. Articolul 6Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului are obligaţia sa vireze sumele încasate din valorificarea acţiunilor rezultate prin aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă la bugetul de stat, în termen de 5 zile de la încasare. Articolul 7În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor Publice şi Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului vor inainta Guvernului proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────p. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statMinistrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu Musetescu Anexa
     
  Nr. crt.Denumirea societăţii comerciale
  1.ASTRA - S.A. Arad
  2.AZOCHIM - S.A. Piatra-Neamţ
  3.CHIMCOMPLEX - S.A. Borzeşti
  4.COMBINATUL SIDERURGIC REŞIŢA
  5.COMPANIA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A.
  6.CONTRANSIMEX - S.A. Bucureşti
  7.ESPARO FOREST - S.A.
  8.GES SCĂENI - S.A.
  9.INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI HARGHITA - S.A.
  10.INMV PASTEUR
  11.LETEA - S.A. Bacău
  12.MOLDOPLAST - S.A. Iaşi
  13.NOVATEX - S.A. Piteşti
  14.NUCLEARELECTRICA - S.A.
  15.OCRIM - S.A. Bucureşti
  16.OLTCHIM - S.A.
  17.OLTPLAST - S.A Drăgăşani
  18.POBAC - S.A. Bacău
  19.POMICOLA - S.A.
  20.ROMAN - S.A. Braşov
  21.RULMENŢI - S.A. Braşov
  22.RULMENŢI - S.A. Bârlad
  23.SANEVIT - S.A. Arad
  24.SIDERMET - S.A Călan
  25.SIDEX - S.A. Galaţi
  26.SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE
  27.TERMOELECTRICA - S.A.
  28.TOMISTONE - S.A. Constanţa

Noutăți

 • LEGE nr. 131 din 15 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 26 noiembrie 1998 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 31 din 13 martie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi darea acestuia în folosinţă gratuită Ambasadei Franţei în România
 • LEGE nr. 105 din 3 iunie 2010 privind ratificarea Protocolului, semnat la Beirut la 15 aprilie 2009, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a protocolului-anexă, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 1994
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 7 aprilie 1999 privind unele măsuri pentru susţinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 526 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • LEGE nr. 251 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 247/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru Reparaţia capitala cu modernizare pentru creşterea siguranţei şi capacităţii Centralei Hidroelectrice Porţile de Fier I
 • LEGE nr. 286 din 14 decembrie 2011 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 22 decembrie 2010, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 7 ianuarie 2011, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 33 din 28 octombrie 1977 pentru aprobarea Imnului de Stat al Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 237 din 7 decembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 3 martie 2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 505 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • LEGE nr. 280 din 24 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 574 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2002 pentru modificarea şi completarea Codului penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 28 august 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora
 • LEGE nr. 670 din 16 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţa a regimului comunist instaurat în România
 • LEGE nr. 15 din 11 ianuarie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 3 februarie 2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 4 septembrie 2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 607 din 1 august 1945 pentru anularea şi revocarea unor acte de dispoziţie încheiate în împrejurări excepţionale
 • LEGE nr. 118 din 15 martie 2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 5 mai 2000 privind unele măsuri pentru asanarea financiară a activităţii Băncii Agricole - S.A., în vederea privatizării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 2 aprilie 1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 85 din 12 iulie 1996 pentru completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 134/1994
 • LEGE nr. 188 din 19 mai 2004 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Serbia şi Muntenegru, semnat la Bucureşti la 23 decembrie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 6 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 228 din 24 noiembrie 2000 privind protejarea monumentelor istorice
 • LEGE nr. 268 din 11 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 264 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea participării României la Fondul internaţional pentru deblocarea şenalului Dunării
 • LEGE nr. 54 din 24 martie 2015 pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 252 din 7 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE nr. 536 din 23 septembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 93 din 23 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • LEGE nr. 10 din 25 noiembrie 1972 CODUL MUNCII
 • LEGE nr. 638 din 8 august 1946 pentru controlul producţiei, prelucrării şi circulaţiei metalelor preţioase
 • LEGE nr. 235 din 31 octombrie 2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 160 din 16 aprilie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 1 dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 14 august 2001 şi la Bruxelles la 30 august 2001, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Lărgirea la 4 benzi a drumului naţional DN 5 Bucureşti-Giurgiu, România", semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2000 şi la Bruxelles la 23 octombrie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret
 • LEGE nr. 58 din 17 iunie 1995 pentru modificarea şi completarea articolului 25 din Legea arendării nr. 16/1994
 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • LEGE nr. 132 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/1999 privind finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 1999-2000
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 189 din 14 octombrie 1998 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 7 septembrie 2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020