Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 108 din 24 iunie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 26 iunie 1997 -
LEGE nr. 108 din 24 iunie 1997pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 26 iunie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9 din 14 aprilie 1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997, cu următoarele modificări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Salariaţii societăţilor comerciale în care statul deţine cel puţin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală, precum şi ai regiilor autonome, care înregistrează pierderi, arierate sau fluxuri financiare negative, ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a unor concedieri colective, efectuate în procesul de restructurare, privatizare, lichidare, beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă."2. Articolul 4 alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins:"a) hotărârea adunării generale a acţionarilor societăţii comerciale în care statul deţine cel puţin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală sau, după caz, a consiliului de administraţie al regiei autonome, din care să rezulte ca societăţile comerciale sau regiile autonome înregistrează pierderi, arierate sau fluxuri financiare negative;"3. Articolul 5 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Societăţile comerciale sau regiile autonome pentru care au fost aprobate programele de restructurare, privatizare, lichidare, potrivit art. 3 şi 4, vor comunică organizaţiilor sindicale, constituite la nivelul societăţilor comerciale sau al regiilor autonome, ori reprezentanţilor salariaţilor măsurile de disponibilizare a personalului, precum şi informaţiile privind numărul de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi, motivele care determina aceste măsuri, precum şi perioada în care se vor efectua concedierile colective."4. Articolul 7 alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Conducerea societăţilor comerciale sau a regiilor autonome, cu acordul organizaţiilor sindicale sau al reprezentanţilor salariaţilor, poate stabili criterii suplimentare în afară celor prevăzute la alin. (1)-(3)."5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, are obligaţia de a acorda servicii de preconcediere colectivă în asistarea societăţilor comerciale şi a regiilor autonome la elaborarea programelor de reconversie profesională, precum şi în pregătirea şi orientarea individuală a salariaţilor."6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Pentru coordonarea activităţilor prevăzute la art. 9 şi 10, se constituie Comitetul Naţional de Coordonare a Măsurilor Active de Combatere a Somajului, organism tripartit, cu rol consultativ, a cărui componenta va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale."7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Pentru aplicarea, pe plan local, a măsurilor active pentru combaterea somajului, se constituie comitete judeţene de coordonare, respectiv al municipiului Bucureşti, organisme consultative, coordonate de prefect, din care vor face parte reprezentanţi ai consiliilor judeţene sau locale, ai serviciile descentralizate ale ministerelor, ai Fondului Proprietăţii de Stat, ai organizaţiilor sindicale şi patronale."8. Articolul 14 literele b), c) şi e) va avea următorul cuprins:"b) propune priorităţile Grupului de intervenţie rapida; c) propune priorităţile, la nivel naţional, tipurile de intervenţie şi programele de măsuri active înaintate de comitetele judeţene de coordonare;""e) coordonează şi urmăreşte activitatea comitetelor judeţene de coordonare, respectiv al municipiului Bucureşti, destinată realizării măsurilor active."9. Articolul 15, partea introductivă, va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Comitetele judeţene de coordonare, respectiv al municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii principale:"10. Articolul 18 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Campania de sondare şi informare a opiniei publice, privind realizarea măsurilor active de combatere a somajului prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi finanţată din sursele menţionate la alin. (1)."11. Articolul 20 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Suma totală de bani, acordată potrivit alin. (1), se majorează cu cel mult trei salarii medii nete pe economie, în următoarele situaţii: a) beneficiarul are domiciliul într-o zona geografică cu un nivel al ratei somajului de cel puţin 12%; b) beneficiarul domiciliază într-o zona geografică în care exista un număr limitat de activităţi profesionale; c) beneficiarul exercita o meserie, o profesie sau o ocupaţie de stricta specialitate."12. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii se transfera de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conturi personale, purtătoare de dobânzi, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii şi Consemnaţiuni. (2) Pentru deschiderea de conturi curente personale şi pentru operaţiunile efectuate în acestea nu se percepe comision beneficiarului de plati compensatorii. (3) Pentru sumele de bani aferente plăţilor compensatorii, virate în conturile personale speciale, şi pentru regularizările ulterioare, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va plati Casei de Economii şi Consemnaţiuni un comision de până la 2%, stabilit prin convenţie, similar cu cel prevăzut pentru încasarea veniturilor bugetare."13. Articolul 27 devine articolul 28, iar articolul 28 devine articolul 27.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN DUMITRESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN------------------

Noutăți

 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGE nr. 450 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 1 septembrie 2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării
 • LEGE nr. 102 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători
 • LEGE nr. 87 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 30 septembrie 1999 pentru aprobarea continuării şi finanţării activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul de energetica nucleara din cadrul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, precum şi pentru aprobarea finanţării activităţilor specifice cooperării internaţionale în domeniul de energetica nucleara
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • LEGE nr. 187 din 24 iulie 2017 pentru modificarea alin. (3) şi (4) ale art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 5 octombrie 2000 pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit şi a anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 112 din 28 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei
 • LEGE nr. 122 din 6 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 19 din 13 iulie 1949 pentru ratificarea unor decrete emise de Prezidiul Marii Adunări Naţionale în perioada de la 22 aprilie 1948 până la 15 iunie 1949
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • LEGE nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 17 martie 2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 65 din 30 mai 2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 141 din 30 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Ceha, încheiat la Praga la 24 octombrie 1994, inclusiv a Declaraţiei comune, semnată la aceeaşi dată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 469 din 9 iulie 2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 31 octombrie 2002 privind unele măsuri pentru finalizarea construcţiilor începute înainte de data de 1 ianuarie 1990 şi neterminate până la data de 1 iulie 2002
 • LEGE nr. 333 din 15 noiembrie 2005 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului-anexa, semnate la Bucureşti la 30 martie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 6 noiembrie 1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea şcolilor - semnat la Washington la 2 octombrie 1997
 • LEGE nr. 469 din 9 iulie 2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 67 din 27 aprilie 2000 pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 421 din 25 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2004 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul privat al statului şi în administrarea Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş
 • LEGE nr. 275 din 7 decembrie 2011 pentru aprobarea modificării sursei de finanţare a taxelor şi impozitelor în cadrul Proiectului privind reconstrucţia drumurilor forestiere afectate de inundaţii şi corectarea torentelor din zonele forestiere, prin Acordul-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 23 august 2007 şi la Paris la 30 august 2007
 • LEGE nr. 43 din 12 aprilie 2000 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri şi cheltuieli aprobaţi prin bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii
 • LEGE nr. 103 din 27 martie 2003 pentru înfiinţarea comunei Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, prin reorganizarea comunei Voila
 • LEGE nr. 253 din 23 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului "Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare"
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 209 din 19 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2001 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 86 din 6 februarie 1945 privind Statutul Naţionalitatilor Minoritare
 • LEGE nr. 476 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene
 • LEGE nr. 504 din 26 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 216 din 26 aprilie 2001 bugetul de stat pe anul 2001
 • LEGE nr. 81 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 371/1971 pentru modificarea articolului II din Decretul nr. 259/1959 privind modificarea Legii nr. 5/1954 pentru organizarea şi funcţionarea Arbitrajului de Stat
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 66 din 22 martie 2007 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2006 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 1 aprilie 2004 pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşiţa" - S.A. Reşiţa
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 333 din 15 noiembrie 2005 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului-anexa, semnate la Bucureşti la 30 martie 2005
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 50 din 7 iulie 1994 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021