Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 108 din 24 iunie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 26 iunie 1997 -
LEGE nr. 108 din 24 iunie 1997pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 26 iunie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9 din 14 aprilie 1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997, cu următoarele modificări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Salariaţii societăţilor comerciale în care statul deţine cel puţin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală, precum şi ai regiilor autonome, care înregistrează pierderi, arierate sau fluxuri financiare negative, ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a unor concedieri colective, efectuate în procesul de restructurare, privatizare, lichidare, beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă."2. Articolul 4 alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins:"a) hotărârea adunării generale a acţionarilor societăţii comerciale în care statul deţine cel puţin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală sau, după caz, a consiliului de administraţie al regiei autonome, din care să rezulte ca societăţile comerciale sau regiile autonome înregistrează pierderi, arierate sau fluxuri financiare negative;"3. Articolul 5 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Societăţile comerciale sau regiile autonome pentru care au fost aprobate programele de restructurare, privatizare, lichidare, potrivit art. 3 şi 4, vor comunică organizaţiilor sindicale, constituite la nivelul societăţilor comerciale sau al regiilor autonome, ori reprezentanţilor salariaţilor măsurile de disponibilizare a personalului, precum şi informaţiile privind numărul de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi, motivele care determina aceste măsuri, precum şi perioada în care se vor efectua concedierile colective."4. Articolul 7 alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Conducerea societăţilor comerciale sau a regiilor autonome, cu acordul organizaţiilor sindicale sau al reprezentanţilor salariaţilor, poate stabili criterii suplimentare în afară celor prevăzute la alin. (1)-(3)."5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, are obligaţia de a acorda servicii de preconcediere colectivă în asistarea societăţilor comerciale şi a regiilor autonome la elaborarea programelor de reconversie profesională, precum şi în pregătirea şi orientarea individuală a salariaţilor."6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Pentru coordonarea activităţilor prevăzute la art. 9 şi 10, se constituie Comitetul Naţional de Coordonare a Măsurilor Active de Combatere a Somajului, organism tripartit, cu rol consultativ, a cărui componenta va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale."7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Pentru aplicarea, pe plan local, a măsurilor active pentru combaterea somajului, se constituie comitete judeţene de coordonare, respectiv al municipiului Bucureşti, organisme consultative, coordonate de prefect, din care vor face parte reprezentanţi ai consiliilor judeţene sau locale, ai serviciile descentralizate ale ministerelor, ai Fondului Proprietăţii de Stat, ai organizaţiilor sindicale şi patronale."8. Articolul 14 literele b), c) şi e) va avea următorul cuprins:"b) propune priorităţile Grupului de intervenţie rapida; c) propune priorităţile, la nivel naţional, tipurile de intervenţie şi programele de măsuri active înaintate de comitetele judeţene de coordonare;""e) coordonează şi urmăreşte activitatea comitetelor judeţene de coordonare, respectiv al municipiului Bucureşti, destinată realizării măsurilor active."9. Articolul 15, partea introductivă, va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Comitetele judeţene de coordonare, respectiv al municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii principale:"10. Articolul 18 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Campania de sondare şi informare a opiniei publice, privind realizarea măsurilor active de combatere a somajului prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi finanţată din sursele menţionate la alin. (1)."11. Articolul 20 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Suma totală de bani, acordată potrivit alin. (1), se majorează cu cel mult trei salarii medii nete pe economie, în următoarele situaţii: a) beneficiarul are domiciliul într-o zona geografică cu un nivel al ratei somajului de cel puţin 12%; b) beneficiarul domiciliază într-o zona geografică în care exista un număr limitat de activităţi profesionale; c) beneficiarul exercita o meserie, o profesie sau o ocupaţie de stricta specialitate."12. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Sumele de bani aferente plăţilor compensatorii se transfera de către direcţiile generale de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conturi personale, purtătoare de dobânzi, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii şi Consemnaţiuni. (2) Pentru deschiderea de conturi curente personale şi pentru operaţiunile efectuate în acestea nu se percepe comision beneficiarului de plati compensatorii. (3) Pentru sumele de bani aferente plăţilor compensatorii, virate în conturile personale speciale, şi pentru regularizările ulterioare, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va plati Casei de Economii şi Consemnaţiuni un comision de până la 2%, stabilit prin convenţie, similar cu cel prevăzut pentru încasarea veniturilor bugetare."13. Articolul 27 devine articolul 28, iar articolul 28 devine articolul 27.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN DUMITRESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN------------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 1 octombrie 2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 • LEGE nr. 719 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 138/2000 privind măsuri de susţinere a învăţământului privat
 • LEGE nr. 136 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 362 din 11 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 105 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 8 aprilie 1999 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 70 din 28 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricăţie, destinate exportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010, şi a celui de-al doilea Protocol adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 158 din 19 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE din 24 martie 1904 Legea pentru obligaţiunile atelierelor de arte grafice
 • LEGE nr. 327 din 27 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Coreea în domeniul securităţii sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008
 • LEGE nr. 279 din 12 noiembrie 2015 pentru instituirea Zilei Limbii maghiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 4 iulie 2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 7 aprilie 2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 74 din 26 martie 2007 pentru modificarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • LEGE nr. 63 din 21 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României
 • LEGE nr. 552 din 30 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • LEGE nr. 10 din 25 iunie 1973 (*republicată*) privind comitetul pentru problemele consiliilor populare
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 144 din 10 iulie 2008 pentru completarea art. 7 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 183 din 9 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1998 privind plata contribuţiei de 8% din valoarea asistenţei tehnice primite de la Agenţia Internaţionala pentru Energia Atomică - Viena (A.I.E.A.)
 • LEGE nr. 85 din 28 aprilie 2017 pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii (România UE cofinanţare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016
 • LEGE nr. 75 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal
 • LEGE nr. 198 din 22 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 iunie 2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 24 mai 2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 165 din 6 decembrie 2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protecţia mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 219 din 17 decembrie 2008 privind prorogarea termenelor de aplicare a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 157 din 24 mai 2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 52 din 7 iulie 1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • CONSTITUŢIA României din 21 noiembrie 1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 17 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • LEGE nr. 287 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/1997 privind modificarea şi completarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 20 decembrie 2018 privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • LEGE nr. 77 din 28 aprilie 2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 34 din 27 martie 2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 216 din 21 iulie 2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 3.594 din 17 octombrie 1938 pentru modificarea legii asupra contractelor de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020