Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 26 ianuarie 2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 6 februarie 2001 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 26 ianuarie 2001privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 6 februarie 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Contestaţiile formulate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt cai administrative de atac prin care se solicita diminuarea sau anularea, după caz, a impozitelor, taxelor, datoriei vamale, contribuţiilor la fondurile speciale, a majorărilor de întârziere sau a penalitatilor ori a altor sume constatate şi aplicate, precum şi a altor măsuri dispuse de organele Ministerului Finanţelor Publice abilitate, potrivit legii, să efectueze acte de control sau de impunere. (2) Se soluţionează potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi contestaţiile împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, precum şi cele formulate împotriva actelor de constatare în cazul rambursarii taxei pe valoarea adăugată. (3) Căile de atac privind amenzile, confiscarile şi alte măsuri complementare aplicate prin acte ale organelor Ministerului Finanţelor Publice se supun dispoziţiilor dreptului comun. Articolul 2Contestaţiile formulate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt scutite de taxe de timbru. Articolul 3 (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele: a) numele sau denumirea contestatorului, domiciliul sau sediul acestuia; b) obiectul contestaţiei şi suma contestată; c) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia. (2) Contestaţia trebuie semnată de contestator sau de reprezentantul legal al acestuia, iar în cazul persoanelor juridice trebuie să poarte şi ştampila. Dovedirea calităţii de reprezentant al contestatarilor, persoane fizice sau juridice, se face prin împuternicire avocaţială, în cazul avocaţilor, sau prin procura autentificată, în cazul altor persoane. (3) Contestatorul poate depune în dovedirea contestaţiei formulate acte care nu au fost avute în vedere de organul de control. (4) Contestaţia nu poate avea ca obiect alte sume şi măsuri decât cele stabilite prin actul atacat. Articolul 4 (1) Contestaţia se depune, sub sancţiunea decăderii, în termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat, la organul emitent al acestuia. (2) Contestaţiile trimise prin posta se socotesc formulate în termen, dacă au fost predate cu scrisoare recomandată la oficiul poştal înainte de împlinirea acestuia. Articolul 5 (1) Contestaţiile care au ca obiect sume al căror cuantum este de până la 500 milioane lei se soluţionează de organele specializate din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contestatorul. (2) Contestaţiile care au ca obiect sume al căror cuantum este de 500 milioane lei sau mai mare, cele formulate împotriva actelor întocmite de organe de control din cadrul aparatului central al Ministerului Finanţelor Publice, indiferent de suma, precum şi cele formulate împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se soluţionează de organele specializate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. (3) Guvernul este autorizat sa actualizeze cuantumul sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2). Articolul 6 (1) Organele care au încheiat actul atacat înaintează dosarul contestaţiei organului de soluţionare competent, prevăzut la art. 5, în termen de 5 zile de la înregistrarea contestaţiei. (2) Dosarul contestaţiei conţine copii de pe actul atacat şi de pe celelalte documente care au stat la baza întocmirii acestuia, contestaţia în original şi documentele depuse de contestator, precum şi referatul motivat cu propunerile de soluţionare, semnat de conducătorul organului care a încheiat actul atacat. Articolul 7 (1) Contestaţiile se soluţionează prin decizie motivată, în termen de 30 de zile de la înregistrare. (2) Decizia se semnează de directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau de directorul general al direcţiei specializate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, după caz, sau de înlocuitorii acestora. Articolul 8 (1) Decizia prin care se soluţionează contestaţia cuprinde trei părţi: preambulul, considerentele sau motivarea şi dispozitivul. (2) Preambulul cuprinde denumirea organului investit cu soluţionarea, numele sau denumirea, domiciliul sau sediul contestatorului, numărul de înregistrare a contestaţiei la organul de soluţionare, obiectul cauzei şi sinteza susţinerilor părţilor. (3) Considerentele sau motivarea cuprind motivele de fapt şi de drept care au format convingerea organului de soluţionare în emiterea deciziei. (4) Dispozitivul cuprinde soluţia pronunţată, calea de atac, termenul în care aceasta poate fi exercitată şi instanţa competenţa. Articolul 9 (1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă. (2) În cazul admiterii contestaţiei se decide, după caz, anularea totală sau parţială a actului atacat. (3) Prin decizie se poate desfiinta total sau parţial actul atacat, atunci când din analiza documentelor existente la dosarul contestaţiei nu se poate determina cu claritate baza impozabilă. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) urmează să se încheie un nou act de control sau de impunere, care va viza strict aceeaşi perioadă şi aceeaşi baza impozabilă care au făcut obiectul contestaţiei, act împotriva căruia se poate exercita calea administrativă de atac prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 10 (1) Organul de soluţionare a contestaţiei prevăzut la art. 5 poate suspenda, prin decizie motivată, soluţionarea cauzei atunci când exista indiciile săvârşirii unei infracţiuni a carei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să fie data în procedura administrativă reglementată de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea, în condiţiile legii. Articolul 11 (1) Decizia se comunică prin posta la domiciliul sau la sediul contestatorului, declarat prin contestaţia formulată, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi la organul al cărui act se ataca. (2) În situaţia în care contestatorul şi-a schimbat domiciliul sau sediul fără a aduce la cunoştinţa organului de soluţionare acest lucru, decizia se comunică organului fiscal al cărui act se ataca. (3) Decizia emisă ca urmare a soluţionării contestaţiei este definitivă. Articolul 12 (1) Deciziile direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi deciziile Ministerului Finanţelor Publice pot fi atacate, potrivit legii, la instanţa judecătorească competenţa în a carei raza teritorială îşi are domiciliul sau sediul, după caz, contestatorul. (2) Hotărârea data de instanţele judecătoreşti prevăzute la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, potrivit legii. Articolul 13 (1) Obiectiunile, contestaţiile şi plângerile formulate în temeiul Legii nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi a plangerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare, şi nesolutionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează după cum urmează: a) obiectiunile se transmit, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, organului competent potrivit dispoziţiilor art. 5; b) contestaţiile se soluţionează de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau, după caz, se transmit, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, spre soluţionare Ministerului Finanţelor Publice, potrivit dispoziţiilor art. 5; c) plângerile pentru care competenţa de soluţionare aparţine Ministerului Finanţelor Publice se soluţionează de acesta, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; d) în cazul plangerilor pentru care competenţa de soluţionare aparţine direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Ministerul Finanţelor Publice se dezinvesteste prin decizie. (2) Asupra măsurilor tranzitorii prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) contribuabilii contestatori vor fi înştiinţaţi de îndată de către organele financiare printr-o comunicare scrisă. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d) contestatorul poate ataca dispoziţia emisă anterior de direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, la instanţa competenţa potrivit art. 12, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de dezinvestire a Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 14Taxele de timbru plătite pentru contestaţiile şi plângerile formulate în temeiul Legii nr. 105/1997, care sunt înregistrate începând cu data de 27 decembrie 2000 şi nesolutionate, se restituie la cerere. Articolul 15 (1) Plângerile şi contestaţiile vamale formulate în temeiul Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, nesolutionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se soluţionează după cum urmează: a) plângerile se transmit, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, organului competent potrivit dispoziţiilor art. 5; b) în cazul contestaţiilor din competenţa direcţiei regionale vamale, aceasta se dezinvesteste prin decizie şi transmite dosarul contestaţiei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, organului competent conform art. 5; c) în cazul contestaţiilor din competenţa Direcţiei Generale a Vamilor, aceasta se dezinvesteste prin decizie şi transmite dosarul contestaţiei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, organului competent conform art. 5. (2) Dispoziţiile art. 13 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (3) Contestatorul poate ataca decizia emisă de direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, ori de Ministerul Finanţelor Publice, după caz, conform dispoziţiilor art. 12. Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: Legea nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi a plangerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997, cu modificările ulterioare; capitolul 10 (art. 166-174) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu─────────

Noutăți

 • LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 14 mai 2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 187 din 14 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 212 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al aviaţiei civile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 6 din 10 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
 • LEGE nr. 384 din 24 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGEA nr. 40 din 18 decembrie 1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 27 din 5 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2008 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 204 din 28 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 140 din 10 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 519 din 3 decembrie 2003 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
 • LEGE nr. 19 din 9 ianuarie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presa ROMPRES
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 83 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 161 din 6 iulie 2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 207 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 130 din 23 iunie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Moldova în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 iunie 2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 90 din 21 mai 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare
 • LEGE nr. 18 din 8 aprilie 1994 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital
 • LEGE nr. 138 din 29 decembrie 1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1994 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 151 din 9 mai 2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa
 • LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*) privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 133 din 12 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2006 privind transmiterea unor drepturi şi obligaţii de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGEA nr. 35 din 4 decembrie 1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României
 • LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 1930 privind ratificarea Tratatului de Conciliatiune între România şi Statele Unite ale Americii
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 200 din 4 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • LEGE nr. 695 din 28 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 437 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala
 • LEGE nr. 139 din 28 octombrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovenia în domeniul transportului rutier internaţional, semnat la Sissi (Creta) la 15 martie 1994
 • LEGE nr. 3 din 24 ianuarie 1992 privind instituirea "Timbrului olimpic"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 30 iunie 2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public
 • LEGE nr. 305 din 13 noiembrie 2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 301 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021