Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 26 ianuarie 2001 privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 6 februarie 2001 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 26 ianuarie 2001privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanţelor Publice Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 6 februarie 2001

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Contestaţiile formulate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt cai administrative de atac prin care se solicita diminuarea sau anularea, după caz, a impozitelor, taxelor, datoriei vamale, contribuţiilor la fondurile speciale, a majorărilor de întârziere sau a penalitatilor ori a altor sume constatate şi aplicate, precum şi a altor măsuri dispuse de organele Ministerului Finanţelor Publice abilitate, potrivit legii, să efectueze acte de control sau de impunere. (2) Se soluţionează potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi contestaţiile împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, precum şi cele formulate împotriva actelor de constatare în cazul rambursarii taxei pe valoarea adăugată. (3) Căile de atac privind amenzile, confiscarile şi alte măsuri complementare aplicate prin acte ale organelor Ministerului Finanţelor Publice se supun dispoziţiilor dreptului comun. Articolul 2Contestaţiile formulate în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt scutite de taxe de timbru. Articolul 3 (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele: a) numele sau denumirea contestatorului, domiciliul sau sediul acestuia; b) obiectul contestaţiei şi suma contestată; c) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia. (2) Contestaţia trebuie semnată de contestator sau de reprezentantul legal al acestuia, iar în cazul persoanelor juridice trebuie să poarte şi ştampila. Dovedirea calităţii de reprezentant al contestatarilor, persoane fizice sau juridice, se face prin împuternicire avocaţială, în cazul avocaţilor, sau prin procura autentificată, în cazul altor persoane. (3) Contestatorul poate depune în dovedirea contestaţiei formulate acte care nu au fost avute în vedere de organul de control. (4) Contestaţia nu poate avea ca obiect alte sume şi măsuri decât cele stabilite prin actul atacat. Articolul 4 (1) Contestaţia se depune, sub sancţiunea decăderii, în termen de 15 zile de la comunicarea actului atacat, la organul emitent al acestuia. (2) Contestaţiile trimise prin posta se socotesc formulate în termen, dacă au fost predate cu scrisoare recomandată la oficiul poştal înainte de împlinirea acestuia. Articolul 5 (1) Contestaţiile care au ca obiect sume al căror cuantum este de până la 500 milioane lei se soluţionează de organele specializate din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul contestatorul. (2) Contestaţiile care au ca obiect sume al căror cuantum este de 500 milioane lei sau mai mare, cele formulate împotriva actelor întocmite de organe de control din cadrul aparatului central al Ministerului Finanţelor Publice, indiferent de suma, precum şi cele formulate împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se soluţionează de organele specializate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. (3) Guvernul este autorizat sa actualizeze cuantumul sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2). Articolul 6 (1) Organele care au încheiat actul atacat înaintează dosarul contestaţiei organului de soluţionare competent, prevăzut la art. 5, în termen de 5 zile de la înregistrarea contestaţiei. (2) Dosarul contestaţiei conţine copii de pe actul atacat şi de pe celelalte documente care au stat la baza întocmirii acestuia, contestaţia în original şi documentele depuse de contestator, precum şi referatul motivat cu propunerile de soluţionare, semnat de conducătorul organului care a încheiat actul atacat. Articolul 7 (1) Contestaţiile se soluţionează prin decizie motivată, în termen de 30 de zile de la înregistrare. (2) Decizia se semnează de directorul general al direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau de directorul general al direcţiei specializate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, după caz, sau de înlocuitorii acestora. Articolul 8 (1) Decizia prin care se soluţionează contestaţia cuprinde trei părţi: preambulul, considerentele sau motivarea şi dispozitivul. (2) Preambulul cuprinde denumirea organului investit cu soluţionarea, numele sau denumirea, domiciliul sau sediul contestatorului, numărul de înregistrare a contestaţiei la organul de soluţionare, obiectul cauzei şi sinteza susţinerilor părţilor. (3) Considerentele sau motivarea cuprind motivele de fapt şi de drept care au format convingerea organului de soluţionare în emiterea deciziei. (4) Dispozitivul cuprinde soluţia pronunţată, calea de atac, termenul în care aceasta poate fi exercitată şi instanţa competenţa. Articolul 9 (1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă. (2) În cazul admiterii contestaţiei se decide, după caz, anularea totală sau parţială a actului atacat. (3) Prin decizie se poate desfiinta total sau parţial actul atacat, atunci când din analiza documentelor existente la dosarul contestaţiei nu se poate determina cu claritate baza impozabilă. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) urmează să se încheie un nou act de control sau de impunere, care va viza strict aceeaşi perioadă şi aceeaşi baza impozabilă care au făcut obiectul contestaţiei, act împotriva căruia se poate exercita calea administrativă de atac prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 10 (1) Organul de soluţionare a contestaţiei prevăzut la art. 5 poate suspenda, prin decizie motivată, soluţionarea cauzei atunci când exista indiciile săvârşirii unei infracţiuni a carei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să fie data în procedura administrativă reglementată de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea, în condiţiile legii. Articolul 11 (1) Decizia se comunică prin posta la domiciliul sau la sediul contestatorului, declarat prin contestaţia formulată, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi la organul al cărui act se ataca. (2) În situaţia în care contestatorul şi-a schimbat domiciliul sau sediul fără a aduce la cunoştinţa organului de soluţionare acest lucru, decizia se comunică organului fiscal al cărui act se ataca. (3) Decizia emisă ca urmare a soluţionării contestaţiei este definitivă. Articolul 12 (1) Deciziile direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi deciziile Ministerului Finanţelor Publice pot fi atacate, potrivit legii, la instanţa judecătorească competenţa în a carei raza teritorială îşi are domiciliul sau sediul, după caz, contestatorul. (2) Hotărârea data de instanţele judecătoreşti prevăzute la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, potrivit legii. Articolul 13 (1) Obiectiunile, contestaţiile şi plângerile formulate în temeiul Legii nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi a plangerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare, şi nesolutionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează după cum urmează: a) obiectiunile se transmit, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, organului competent potrivit dispoziţiilor art. 5; b) contestaţiile se soluţionează de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau, după caz, se transmit, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, spre soluţionare Ministerului Finanţelor Publice, potrivit dispoziţiilor art. 5; c) plângerile pentru care competenţa de soluţionare aparţine Ministerului Finanţelor Publice se soluţionează de acesta, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; d) în cazul plangerilor pentru care competenţa de soluţionare aparţine direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Ministerul Finanţelor Publice se dezinvesteste prin decizie. (2) Asupra măsurilor tranzitorii prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) contribuabilii contestatori vor fi înştiinţaţi de îndată de către organele financiare printr-o comunicare scrisă. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d) contestatorul poate ataca dispoziţia emisă anterior de direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, la instanţa competenţa potrivit art. 12, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de dezinvestire a Ministerului Finanţelor Publice. Articolul 14Taxele de timbru plătite pentru contestaţiile şi plângerile formulate în temeiul Legii nr. 105/1997, care sunt înregistrate începând cu data de 27 decembrie 2000 şi nesolutionate, se restituie la cerere. Articolul 15 (1) Plângerile şi contestaţiile vamale formulate în temeiul Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, nesolutionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se soluţionează după cum urmează: a) plângerile se transmit, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, organului competent potrivit dispoziţiilor art. 5; b) în cazul contestaţiilor din competenţa direcţiei regionale vamale, aceasta se dezinvesteste prin decizie şi transmite dosarul contestaţiei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, organului competent conform art. 5; c) în cazul contestaţiilor din competenţa Direcţiei Generale a Vamilor, aceasta se dezinvesteste prin decizie şi transmite dosarul contestaţiei, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, organului competent conform art. 5. (2) Dispoziţiile art. 13 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (3) Contestatorul poate ataca decizia emisă de direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, ori de Ministerul Finanţelor Publice, după caz, conform dispoziţiilor art. 12. Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: Legea nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi a plangerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 iunie 1997, cu modificările ulterioare; capitolul 10 (art. 166-174) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu─────────

Noutăți

 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 7 octombrie 2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGEA nr. 145 din 24 iulie 1997 asigurărilor sociale de sănătate
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 14 aprilie 2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 49 din 14 martie 2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 7 din 29 martie 1974 (*republicată*) cu privire la realizarea, exploatarea, întreţinerea şi finanţarea amenajărilor de irigaţii şi a celorlalte lucrări de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 20 din 11 ianuarie 2006 pentru modificarea Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 260 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 29 iunie 2005 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica"- S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 45 din 8 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
 • PROCES-VERBAL*)^1) din 5 iunie 2019 privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor la alegerile pentru Parlamentul European - 26 mai 2019
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 17 decembrie 1997 pentru reglementarea plăţii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, care, de regula, se acordă la finele anului
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 februarie 2002 privind valorificarea creanţei deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societăţii Comerciale "Artrom" - S.A. Slatina
 • LEGE nr. 29 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
 • LEGE nr. 4 din 11 ianuarie 1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 24 aprilie 2003 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuita, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţa totală de până la 2,5 ha
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 136 din 17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 90 din 1 iulie 2014 pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2000 (*republicată*) privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 203 din 27 octombrie 2017 pentru modificarea art. 38, 41 şi 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 45 din 17 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 59 din 11 martie 2003 pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 101 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România, respectiv a anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*republicată*) privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 146 din 23 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 164 din 9 noiembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 311 din 22 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
 • LEGE nr. 55 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2000 privind regimul navigaţiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagra şi Canalul Poarta Alba-Midia-Năvodari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 25 iunie 2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT"
 • LEGE nr. 212 din 28 noiembrie 2000 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 27 iulie 1999
 • LEGE nr. 318 din 6 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 217 din 4 decembrie 2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 43 din 27 decembrie 1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 112 din 4 iunie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 272 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2000 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere, gestionat de Regia Naţionala a Pădurilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020