Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 294 din 30 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, precum şi a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 294 din 30 decembrie 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, precum şi a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Legea nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii se modifica şi va avea următorul cuprins:"Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă"2. Literele b), c) şi e) ale articolului 4 se modifica şi vor avea următorul cuprins:"b) organizează, prestează şi finanţează, în condiţiile legii, servicii de formare profesională pentru persoanele neincadrate în munca; c) orienteaza persoanele neincadrate în munca şi mediază între acestea şi angajatorii din ţara, în vederea realizării echilibrului dintre cerere şi oferta pe piaţa interna a forţei de muncă;............................................................. e) administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi prezintă Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale rapoarte trimestriale şi anuale privind execuţia bugetară."3. După litera h) a articolului 4 se introduc literele i) şi j) cu următorul cuprins:"i) organizează serviciile de stabilire, plata şi evidenta a ajutoarelor, alocaţiilor şi indemnizaţiilor finanţate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj; j) elaborează, în baza indicatorilor sociali de performanţă stabiliţi de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, programe anuale de activitate pe care le supune spre aprobare ministrului muncii şi solidarităţii sociale; monitorizarea realizării prevederilor acestor programe se face de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale pe baza raportarilor trimestriale şi anuale ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă."4. După articolul 5 se introduce articolul 5^1 cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - Realizarea atribuţiilor ce revin, potrivit legii, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi a programului anual de activitate prevăzut la art. 4 lit. j) este supusă controlului Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale."5. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(2) Criteriile de acreditare a prestatorilor de servicii de ocupare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă este alcătuit din 15 membri, după cum urmează: a) 5 membri, reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi de ministrul muncii şi solidarităţii sociale, dintre care un membru este secretar de stat în Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi are calitatea de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, numit de primul-ministru; b) 5 membri numiţi prin consens de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri numiţi prin consens de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. (2) Sunt reprezentative la nivel naţional asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată."7. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Secretarul de stat din Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, este şi preşedintele consiliului de administraţie al acesteia. (2) Mandatul preşedintelui încetează la încheierea exercitării funcţiei de secretar de stat, prin demisie sau prin deces."8. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(2) Ministrul muncii şi solidarităţii sociale este ordonator principal de credite pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi va delega atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale pentru ordonatorul de credite bugetare conducătorului executiv al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă."9. Literele b) şi c) ale alineatului (1) al articolului 18 vor avea următorul cuprins:"b) 5 membri numiţi prin consens de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri numiţi prin consens de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional."10. După alineatul (1) al articolului 18 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) În vederea numirii membrilor în consiliile consultative ale agentiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti, organizaţiile sindicale şi asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional vor stabili, prin consens, reprezentativitatea la nivel teritorial a organizaţiilor sindicale, respectiv a asociaţiilor patronale, precum şi numărul de locuri ce le revin acestora în consiliile consultative în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti."11. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"(3) Până la intrarea în vigoare a legii prevăzute la alin. (1) membrii Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care participa la şedinţe, cu excepţia preşedintelui, beneficiază de o indemnizaţie de şedinţa de 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat. Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administraţie ca urmare a participării la şedinţe nu poate depăşi într-o luna 20% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat." Articolul 2Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Alineatele (2), (3), (4), (5), (6) şi (8) ale articolului 140 vor avea următorul cuprins:"(2) Un secretar de stat în Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale este preşedintele CNPAS, indeplinind şi funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie. (3) Ministrul muncii şi solidarităţii sociale este ordonator de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat şi va delega atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare conducătorului executiv al CNPAS. (4) Membrii consiliului de administraţie sunt reprezentanţi ai Guvernului, patronatului şi asiguraţilor, după cum urmează: a) 5 reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi de ministrul muncii şi solidarităţii sociale; b) 5 reprezentanţi ai patronatului, desemnaţi de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; c) 8 reprezentanţi ai asiguraţilor, dintre care:- 5 reprezentanţi ai sindicatelor, desemnaţi de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional;- 3 reprezentanţi ai pensionarilor, desemnaţi de organizaţiile naţionale ale pensionarilor. (5) Sunt reprezentative la nivel naţional asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată. (6) Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi pe o perioadă de 4 ani."................................................................."(8) Membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi de cei care i-au desemnat."2. Articolul 140 se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:"(9) Mandatul preşedintelui încetează la încheierea exercitării funcţiei de secretar de stat, prin demisie sau prin deces."3. Articolul 143 va avea următorul cuprins:"Art. 143. - Salarizarea personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie se stabilesc prin lege."4. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 177 vor avea următorul cuprins:"Art. 177. - (1) Până la intrarea în vigoare a legii salarizarii prevăzute la art. 143 salarizarea personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum şi indemnizaţia membrilor consiliului de administraţie se stabilesc după cum urmează: a) salariile, precum şi veniturile sub forma altor drepturi salariale pentru personalul CNPAS, al unităţilor din subordinea acesteia şi al caselor teritoriale de pensii se stabilesc pe baza reglementărilor în vigoare aprobate pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale sau, după caz, pentru unităţile din subordinea sau din administrarea acestuia; b) indemnizaţia de şedinţa pentru membrii consiliului de administraţie este egala cu 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat; totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administraţie ca urmare a participării la şedinţe nu poate depăşi într-o luna 20% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat."............................................................."(3) Cheltuielile privind salarizarea personalului CNPAS şi al caselor teritoriale de pensii, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie se suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat." Articolul 3În cuprinsul legilor denumirea "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale", denumirea "Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională" se înlocuieşte cu denumirea "Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă", iar denumirea "agenţiile de ocupare şi formare profesională judeţene şi a municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu denumirea "agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti". Articolul 4În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va modifica Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe care îl va supune spre aprobare Guvernului. Articolul 5Legea nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se vor republica după aprobarea acestora prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------

Noutăți

 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 171 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar - faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 10 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 august 2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • LEGE nr. 26 din 22 mai 1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici
 • LEGE nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
 • LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 332 din 10 decembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 81 din 19 iulie 1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 142 din 17 mai 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Laminorul" - S.A. Brăila
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 156 din 29 iunie 2017 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
 • LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 252 din 30 iunie 2009 privind înfiinţarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 354 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 476 din 12 noiembrie 2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 privind instituţia prefectului
 • LEGE nr. 6 din 7 ianuarie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 346 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 188 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • LEGE nr. 229 din 5 decembrie 2011 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 3 din 17 februarie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008
 • LEGE nr. 279 din 12 noiembrie 2015 pentru instituirea Zilei Limbii maghiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 24 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 299 din 7 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/1999 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 27 iunie 2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 439 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 3 aprilie 2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 315 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 304 din 13 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 10 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 18 februarie 2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 5 septembrie 2007 pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004, şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de i
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 682 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind protecţia martorilor*)
 • LEGE nr. 578 din 24 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 3 mai 2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană
 • LEGE nr. 185 din 16 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apa potabilă şi a reţelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România", semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001
 • LEGE nr. 75 din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 30 noiembrie 2011 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, în valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011
 • LEGE nr. 43 din 8 martie 2013 privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021