Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 272 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă: Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 14 iulie 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 1 al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Organizaţiile cooperatiste de credit au un număr variabil de membri cooperatori sau, după caz, de cooperative de credit afiliate, care nu poate fi mai mic decât numărul minim de membri cooperatori, respectiv de cooperative de credit afiliate, stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă."2. Alineatul 1 al articolului 15 va avea următorul cuprins:"În cazul încetării calităţii de membru cooperator, acesta sau succesorii săi legali au dreptul doar la restituirea părţilor sociale subscrise şi a dividendelor cuvenite pentru perioada în care au deţinut calitatea de membru cooperator."3. Alineatul 2 al articolului 17 va avea următorul cuprins:"Membrii cooperatori nu pot solicita restituirea parţială a contravalorii părţilor sociale subscrise."4. După alineatul 2 al articolului 17 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Părţile sociale sunt indivizibile."5. Alineatul 2 al articolului 23 va avea următorul cuprins:"Raza teritorială de operare a unei cooperative de credit reprezintă spaţiul administrativ-teritorial în care cooperativa de credit îşi desfăşoară activitatea. Raza teritorială de operare a unei cooperative de credit poate cuprinde un oraş, un oraş împreună cu comunele şi satele limitrofe cu acesta din raza unui judeţ, o arie determinata din cadrul unui oraş ori poate cuprinde una sau mai multe comune invecinate din raza unui judeţ, una sau mai multe comune şi sate invecinate din raza unui judeţ ori unul sau mai multe sate invecinate din raza unui judeţ."6. Alineatul 3 al articolului 24 va avea următorul cuprins:"Actul constitutiv al cooperativei de credit se elaborează pe baza actului constitutiv-cadru."7. Alineatul 1 al articolului 28 va avea următorul cuprins:"Cooperativa de credit dobândeşte personalitate juridică de la data înmatriculării ei în registrul comerţului, în temeiul încheierii irevocabile a judecătorului delegat, acordată în baza actului constitutiv şi a aprobării de constituire emise de casa centrala la care cooperativa de credit urmează să se afilieze sau, după caz, a aprobării colective de constituire a reţelei acordate de Banca Naţionala a României. Încheierea judecătorului delegat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a."8. Alineatul 1 al articolului 35 va avea următorul cuprins:"În adunarea generală membrii cooperatori pot fi reprezentaţi prin delegaţi care vor fi desemnaţi numai din rândul membrilor cooperatori care nu deţin calitatea de membru al consiliului de administraţie, în baza unei delegaţii în forma autentică sau certificate de secretarul unităţii administrativteritoriale în care cooperativa de credit are sediul social. Delegatiile vor fi depuse în original la locul şi la termenul stabilite prin înştiinţarea de convocare şi vor fi menţionate în procesul-verbal."9. Alineatul 2 al articolului 38 va avea următorul cuprins:"Convocarea se face prin afişare la sediul cooperativei de credit şi prin scrisoare recomandată expediată pe adresa membrului cooperator, cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunării generale sau prin mijloace de comunicare în masa, dacă prin actul constitutiv se prevede aceasta posibilitate."10. Articolul 49 va avea următorul cuprins:"Art. 49. - Membrii consiliului de administraţie pot fi recompensati, în baza hotărârii adunării generale, pentru activitatea desfăşurată, cu jetoane al căror cuantum lunar nu poate depăşi 20% din salariul brut al preşedintelui cooperativei de credit."11. Alineatul 4 al articolului 66 va avea următorul cuprins:"Casa centrala va stabili reguli şi norme etice şi profesionale pentru calitatea, experienta şi activitatea conducătorilor cooperativelor de credit afiliate."12. Alineatul 1 al articolului 67 va avea următorul cuprins:"Persoanele desemnate în calitate de conducător al cooperativei de credit trebuie să fie aprobate de casa centrala înainte de începerea exercitării funcţiei, cu excepţia primilor conducatori ai unei cooperative de credit care se constituie şi se autorizeaza simultan cu casa centrala."13. Alineatele 3 şi 8 ale articolului 69 vor avea următorul cuprins:"Persoanele desemnate în calitate de cenzor trebuie să fie aprobate de casa centrala la care cooperativa de credit este afiliată, înainte de începerea exercitării mandatului lor, cu excepţia primilor cenzori ai unei cooperative de credit care se constituie şi se autorizeaza simultan cu casa centrala...............................................................Auditorul independent va fi supus aprobării prealabile a casei centrale, cu excepţia primului auditor independent al unei cooperative de credit care se constituie şi se autorizeaza simultan cu casa centrala."14. După alineatul 2 al articolului 77 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Cooperativele de credit care se constituie simultan cu casa centrala vor fi autorizate în condiţiile prevăzute în cap. 5 lt; lt;Autorizarea caselor centrale gt; gt; din titlul III."15. La alineatul 1 al articolului 78 litera e) va avea următorul cuprins:"e) comunicare privind identitatea conducătorilor cooperativei de credit, însoţită, pentru fiecare dintre persoanele desemnate, de un chestionar de evaluare a onorabilitatii, calificării şi experienţei profesionale, certificatul de cazier judiciar, curriculum vitae, copia legalizată de pe actul de studii şi de pe celelalte documente care atesta calificarea profesională solicitată de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementările date în aplicarea acesteia, recomandări în ceea ce priveşte calităţile morale şi profesionale din partea a cel puţin două persoane;"16. După alineatul 2 al articolului 78 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Casa centrala va tine la dispoziţia publicului, la sediul sau central şi al sucursalelor acesteia, reglementările proprii referitoare la aprobarea constituirii cooperativelor de credit."17. Articolul 88 se abroga.18. Alineatul 1 al articolului 92 va avea următorul cuprins:"Raza teritorială de operare a casei centrale este stabilită prin actul constitutiv şi reprezintă spaţiul geografic în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. Raza teritorială de operare a casei centrale include cel puţin razele teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate la aceasta şi nu poate excede teritoriului României."19. Alineatul 2 al articolului 93 va avea următorul cuprins:"Deschiderea de sedii secundare va fi notificată Băncii Naţionale a României, potrivit reglementărilor emise de aceasta."20. Alineatul 1 al articolului 94 va avea următorul cuprins:"Casele centrale se constituie pe baza actului constitutiv, cu un număr de cel puţin 50 de cooperative de credit fondatoare şi cu un nivel minim al capitalului agregat al reţelei stabilit prin reglementări ale Băncii Naţionale a României."21. Literele c), j) şi k) ale articolului 104 vor avea următorul cuprins:"c) operaţiuni de factoring şi scontarea efectelor de comerţ, inclusiv forfetare;............................................................. j) primirea de împrumuturi; k) tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor, în conformitate cu reglementările în vigoare, cu:- valuta;- instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit);- titluri de stat;- titluri de valoare emise de autorităţi ale administraţiei publice locale."22. Litera l) a articolului 104 se abroga.23. La articolul 105 litera d) va avea următorul cuprins:"d) aproba constituirea cooperativelor de credit şi supraveghează pe baze individuale cooperativele de credit afiliate în ceea ce priveşte respectarea de către acestea a dispoziţiilor legale în vigoare, a prevederilor actului constitutiv-cadru, a reglementărilor-cadru şi a celor emise de Banca Naţionala a României şi aplica sancţiuni în limita competentelor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi a celor delegate de Banca Naţionala a României;"24. Articolul 118 va avea următorul cuprins:"Art. 118. - Membrii consiliului de administraţie pot fi recompensati, pe baza hotărârii adunării generale, pentru activitatea desfăşurată, cu jetoane al căror cuantum lunar nu poate depăşi 20% din salariul brut al preşedintelui casei centrale."25. Articolul 128 va avea următorul cuprins:"Art. 128. - Auditorul independent al unei case centrale trebuie să fie persoana juridică română. Nu poate fi auditor independent al unei case centrale decât o societate de expertiza contabila sau o societate de audit financiar, autorizata în condiţiile legii. Auditorul independent va fi validat de adunarea generală şi supus aprobării Băncii Naţionale a României conform reglementărilor emise de aceasta."26. Articolul 142 va avea următorul cuprins:"Art. 142. - În termen de cel mult 4 luni de la comunicarea aprobării colective de constituire a reţelei casa centrala va prezenta Băncii Naţionale a României, în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare, pentru fiecare dintre organizaţiile cooperatiste de credit din reţea, următoarele documente: a) copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, însoţită de documentul prin care s-a făcut dovada efectuării vărsămintelor la capitalul social; b) dovada deţinerii, cu titlu legal, a unui spaţiu aferent sediului social, corespunzător ca suprafaţa şi condiţii de securitate activităţilor propuse să fie desfăşurate; c) copie legalizată de pe actul constitutiv; d) comunicare privind existenta reglementărilor proprii, precum şi a reglementărilor-cadru, în cazul casei centrale; e) situaţia privind capitalul agregat al reţelei, defalcat pe fiecare dintre organizaţiile cooperaţiei de credit existente;"27. Articolul 142 se completează cu litera f) cu următorul cuprins:"f) confirmarea casei centrale privind îndeplinirea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la stabilirea razelor teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate."28. Articolul 146 va avea următorul cuprins:"Art. 146. - Respingerea cererii de autorizare a funcţionarii casei centrale atrage în mod automat revocarea avizului prealabil de constituire şi a aprobării colective de constituire a reţelei, cu excepţia prezentării unei noi cereri de autorizare, caz în care revocarea are loc în situaţia respingerii acesteia din urma.O noua cerere de autorizare poate fi adresată Băncii Naţionale a României o singură dată, în termen de cel mult 3 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare şi numai dacă au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.În situaţia în care, din evaluarea documentaţiei prezentate în oricare dintre etapele procesului de autorizare, se constată că una sau mai multe dintre cooperativele de credit din reţea nu îndeplinesc condiţiile stabilite, Banca Naţionala a României va putea acorda avizul prealabil sau aprobarea colectivă a constituirii reţelei ori va putea elibera autorizaţiile de funcţionare, numai în condiţiile în care sunt respectate prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, pentru reţeaua formată din organizaţiile cooperatiste de credit care îndeplinesc condiţiile de autorizare."29. Articolul 148 se abroga.30. La articolul 151 litera b) va avea următorul cuprins:"b) răscumpărarea părţilor sociale, cu excepţia cazurilor de restituire a contravalorii părţilor sociale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;"31. După alineatul 1 al articolului 158 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Informaţii de natura secretului profesional pot fi divulgate şi în alte cazuri expres prevăzute de lege, în condiţiile stabilite prin aceasta."32. Articolul 171 va avea următorul cuprins:"Art. 171. - La nivelul unei reţele cooperatiste de credit trebuie respectate următoarele cerinţe prudentiale, în conformitate cu reglementările emise de Banca Naţionala a României: a) nivelul minim al capitalului agregat; b) nivelul minim de solvabilitate; c) expunerea maxima faţă de un singur debitor; d) expunerea maxima agregata; e) nivelul minim de lichiditate; f) clasificarea creditelor acordate şi a dobânzilor neîncasate aferente acestora şi constituirea provizioanelor specifice de risc; g) poziţia valutară; h) administrarea resurselor şi a plasamentelor; i) extinderea reţelei de puncte de lucru - sedii secundare ale organizaţiilor cooperatiste de credit.Fiecare organizaţie cooperatista de credit trebuie să respecte cerinţele prudentiale prevăzute la alin. 1 lit. b)-i), în conformitate cu reglementările emise de Banca Naţionala a României şi, după caz, cu cele emise de casele centrale la care sunt afiliate.Fiecare casa centrala trebuie să menţină în permanenta un nivel minim al capitalului în conformitate cu reglementările emise de Banca Naţionala a României."33. La articolul 189, litera d) a alineatului 2 va avea următorul cuprins:"d) retragerea aprobării date conducătorilor, cenzorilor şi auditorului independent ai organizaţiei cooperatiste de credit;"34. Alineatul 3 al articolului 190 va avea următorul cuprins:"Casa centrala va notifica Băncii Naţionale a României orice sancţiune aplicată, în termen de 5 zile de la data aplicării acesteia."35. Articolul 203 va avea următorul cuprins:"Art. 203. - Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, garantează restituirea, sub forma de compensaţii, a depozitelor constituite pe numele persoanelor fizice la cooperativele de credit şi la casele centrale ale cooperativelor de credit care accepta astfel de depozite, potrivit condiţiilor şi limitelor stabilite în Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările şi completările ulterioare."36. Articolul 204 va avea următorul cuprins:"Art. 204. - Restituirea depozitelor potrivit art. 203 se efectuează în cazul falimentului caselor centrale."37. Articolul 205 se abroga.38. Alineatul 3 al articolului 214 va avea următorul cuprins:"Dacă prin fuziune sau divizare se înfiinţează o noua organizaţie cooperatista de credit, aceasta se constituie în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi nu va putea funcţiona înainte de obţinerea autorizaţiei Băncii Naţionale a României. Procedura de autorizare şi documentaţia necesară pentru acordarea autorizaţiei se vor stabili prin reglementări emise de Banca Naţionala a României."39. Alineatul 2 al articolului 246 va avea următorul cuprins:"Organizaţiile cooperaţiei de credit care nu solicita în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă autorizarea de către Banca Naţionala a României în condiţiile prevederilor secţiunii 1 sau a 2-a din cap. 1 al prezentului titlu se dizolva prin efectul legii şi vor intra imediat în lichidare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit."40. După articolul 246 se introduc articolele 246^1, 246^2 şi 246^3 cu următorul cuprins:"Art. 246^1. - Până la data depunerii la Banca Naţionala a României a documentaţiei prevăzute la art. 252 organizaţiile cooperaţiei de credit care au optat potrivit art. 246 alin. 1 lit. a) vor întreprinde măsurile necesare în vederea reorganizării lor conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, inclusiv prin acceptarea de noi membri, prin operaţiuni de divizare sau fuziune şi înregistrarea la oficiul registrului comerţului a menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a entitatilor rezultate.Organizaţiile cooperaţiei de credit care au optat potrivit art. 246 alin. 1 lit. b) se pot diviza sau pot fuziona anterior schimbării formei juridice în societate comercială pe acţiuni, în vederea autorizării ca banca în condiţiile Legii bancare nr. 58/1998.Art. 246^2. - Operaţiunile bancare aflate în derulare cu persoanele fizice sau juridice care, în urma reorganizării organizaţiilor cooperaţiei de credit, nu mai pot deţine calitatea de membru cooperator sau de cooperativa de credit asociata şi alte activităţi sau, după caz, investiţii ori contracte care, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, nu pot fi desfăşurate sau, după caz, deţinute ori derulate de organizaţiile cooperatiste de credit vor fi lichidate, prin vânzare, cesiune, transfer ori prin alta modalitate permisă de lege, până la data prezentării la Banca Naţionala a României a documentaţiei prevăzute la art. 257.Art. 246^3. - Entitatile rezultate în urma reorganizării sau, după caz, a schimbării formei juridice a organizaţiilor cooperaţiei de credit vor prelua drepturile şi obligaţiile organizaţiilor din care au rezultat.Vărsămintele efectuate la capitalul social al organizaţiilor cooperaţiei de credit se asimilează aporturilor în forma bănească la capitalul social al entitatilor rezultate."41. Alineatul 2 al articolului 248 va avea următorul cuprins:"Organizaţiile cooperaţiei de credit care nu remit, în forma şi la termenele specificate, declaraţia prevăzută la art. 247, pierd dreptul de a solicita autorizarea de către Banca Naţionala a României, se dizolva prin efectul legii şi vor intra imediat în lichidare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996."42. Articolul 249 va avea următorul cuprins:"Art. 249. - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă organizaţiile cooperaţiei de credit care sunt organizate şi funcţionează potrivit Legii nr. 109/1996 şi care au hotărât sa funcţioneze în cadrul unei reţele în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă vor depune la Banca Naţionala a României o cerere colectivă în conformitate cu prevederile art. 252."43. Articolul 250 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:"Pe parcursul întregului proces de autorizare fiecare organizaţie a cooperaţiei de credit trebuie să nu se afle în situaţia de a nu îşi fi onorat integral obligaţiile scadente şi sa nu înregistreze un nivel negativ al activului net. În acest sens, pentru fiecare dintre organizaţiile cooperaţiei de credit existente se va prezenta în fiecare etapa a procesului de autorizare câte o declaraţie în forma autentică, semnată de reprezentanţii lor legali, din care să rezulte ca organizaţia respectiva are toate obligaţiile scadente onorate şi că nu înregistrează un nivel negativ al activului net."44. La alineatul 1 al articolului 252, liniuţa a 5-a de la litera d) va avea următorul cuprins:"- bilanţul contabil întocmit pentru exerciţiul financiar anterior anului intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv bilanţul de fuziune sau de divizare în cazul organizaţiilor cooperaţiei de credit rezultate în urma fuziunii sau divizării realizate în baza prevederilor Legii nr. 109/1996, întocmite potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru organizaţiile cooperaţiei de credit existente;"45. Alineatul 1 al articolului 252 se completează cu litera e) cu următorul cuprins:"e) declaraţie din partea fiecărei organizaţii a cooperaţiei de credit existente, din care să rezulte ca aceasta este organizată şi funcţionează în baza Legii nr. 109/1996."46. La articolul 254 litera c) va avea următorul cuprins:"c) una sau mai multe organizaţii ale cooperaţiei de credit existente au înregistrat un nivel negativ al activului net, potrivit bilanţului contabil prevăzut la art. 252 alin. 1 lit. d) liniuţa a 5-a, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 146 alin. 3;"47. Articolul 257 se completează cu literele f) şi g) cu următorul cuprins:"f) confirmarea casei centrale privind îndeplinirea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la stabilirea razelor teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate; g) declaraţiile prevăzute la art. 250 alin. 2, certificate de o societate de expertiza contabila autorizata în condiţiile legii."48. Articolul 262 va avea următorul cuprins:"Art. 262. - Organizaţiile cooperaţiei de credit care nu au obţinut autorizaţia de funcţionare potrivit prezentei secţiuni sau au fost respinse în oricare dintre etapele procesului de autorizare se dizolva prin efectul legii şi vor intra imediat în lichidare cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996."49. După articolul 262 se introduce articolul 262^1 cu următorul cuprins:"Art. 262^1. - Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica şi se va completa în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 203 şi 204 din prezenta ordonanţă de urgenţă."50. Articolul 264 va avea următorul cuprins:"Art. 264. - Cererea de autorizare va fi înaintată Băncii Naţionale a României în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în forma stabilită de aceasta. Documentaţia care trebuie să însoţească cererea, termenele şi procedura de autorizare vor fi stabilite prin reglementările Băncii Naţionale a României."51. Articolul 277 va avea următorul cuprins:"Art. 277. - Se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizaţiei cooperatiste de credit, care:1. achiziţionează, în contul organizaţiei cooperatiste de credit, valori mobiliare la un preţ pe care îl ştie vadit superior valorii lor efective sau vinde pe seama organizaţiei cooperatiste de credit valori mobiliare pe care aceasta le deţine, la preţuri despre care are cunoştinţa ca sunt vadit inferioare valorii lor efective, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba organizaţiei cooperatiste de credit;2. foloseşte cu rea-credinţa bunuri sau creditul de care se bucura organizaţia cooperatista de credit într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă persoană juridică la care are interese direct sau indirect;3. răspândeşte ştiri false sau întrebuinţează alte mijloace frauduloase referitoare la organizaţia cooperatista de credit, în scopul obţinerii pentru el sau pentru alte persoane a unui folos în paguba organizaţiei respective;4. încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite în lipsa bilanţului contabil ori contrare celor rezultate din acesta;5. încalcă dispoziţiile art. 18 şi 102."52. Articolul 286 va avea următorul cuprins:"Art. 286. - La 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: titlul III Cooperativa de credit - banca populara, titlul IV - Casa teritorială a cooperativelor de credit, titlul VI - Casa cooperativelor de credit - CREDITCOOP, precum şi celelalte dispoziţii referitoare la organizaţiile cooperaţiei de credit din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996, cu modificarea corespunzătoare a titlului acesteia, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Prevederile Legii nr. 109/1996 rămân aplicabile în cazurile arătate la art. 246 alin. 2, art. 248 alin. 2, art. 262 şi art. 287 din prezenta ordonanţă de urgenţă, până la obţinerea de către organizaţiile cooperaţiei de credit a autorizaţiei de funcţionare din partea Băncii Naţionale a României sau, după caz, până la lichidarea acestora." Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea de către Parlament, dându-se articolelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Guvernatorul BănciiNaţionale a României,Cristian Popap. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 12 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 51 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2011 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al treilea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2011 şi la Bruxelles la 19 ianuarie 2011, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 44 din 7 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 555 din 17 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 67/2001 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare şi plăti compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 399 din 14 iunie 2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionarii activităţilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • CODUL MUNCII din 23 noiembrie 1972 cu modificări până în august 2001
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 766 din 29 decembrie 2001 pentru declararea municipiului Alba Iulia Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 52 din 29 mai 1992 privind depunerea unor sume în contul "Moldova"
 • LEGE nr. 240 din 15 iulie 2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene"
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 362 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta paşapoartelor
 • LEGE nr. 387 din 31 decembrie 2007 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008
 • LEGE nr. 87 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 95 din 30 aprilie 2015 privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 171 din 7 octombrie 2016 pentru aderarea Guvernului României la cel de-al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, adoptat la Paris la 2 septembrie 1949
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 159 din 22 iunie 2015 privind declararea satului Bicaci, aparţinând comunei Gepiu, judeţul Bihor, localitate-martir a luptei anticomuniste
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 7 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 21 mai 2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
 • LEGE nr. 276 din 15 mai 2002 pentru ratificarea Acordului de comerţ liber dintre România şi Republica Lituania, semnat la Vilnius la 26 noiembrie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 (*republicată*) privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*)
 • LEGE nr. 196 din 27 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 235 din 2 iunie 2003 privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E.)
 • LEGE nr. 109 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2002 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 145 din 31 octombrie 2002 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002
 • LEGE nr. 241 din 6 decembrie 2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucureşti la 21 aprilie 2016
 • LEGE nr. 88 din 18 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul operaţional de ţara PHARE 1996, Programul naţional PHARE 1998, Programul naţional PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Ungaria, Programul PHARE 1999 de reforma a protecţiei sociale şi de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 10 iunie 2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 367 din 11 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind protecţia informaţiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001
 • LEGE nr. 299 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE nr. 141 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2008 privind majorarea contribuţiei României la realizarea investiţiilor finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanţarea "Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 20 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
 • LEGE nr. 45 din 4 iulie 1991 privind modificarea unor dispoziţii referitoare la activitatea de judecată
 • LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 18 din 6 ianuarie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • LEGE nr. 487 din 10 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2004 privind schimbarea destinaţiei unor părţi din imobilele situate în municipiul Bucureşti, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. în administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 89 din 18 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 258 din 14 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 47 din 30 mai 1995 privind participarea României la Comisia europeană pentru democraţie prin drept
 • LEGE nr. 184 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 16 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021