Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 275 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 19 decembrie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 275 din 7 decembrie 2000privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 privind definirea notiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 19 decembrie 2000

Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul UNICSe aprobă amendarea Protocolului nr. 4 privind definirea notiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 31 ianuarie 1997 şi aprobată prin Legea nr. 51/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 10 aprilie 1997, cu modificările ulterioare, conform prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul industrieişi comerţului,Constantin Isbasoiu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministru de stat,ministrul afacerilorexterne,Eugen Dijmarescu,secretar de stat Anexa 1. Articolul 1 litera i) va avea următorul conţinut:"i) valoarea adăugată va fi considerată preţul de uzina al produsului, din care se scade valoarea în vama a fiecăruia dintre materialele încorporate care sunt originare din alte tari la care se face referire în art. 3 şi 4 sau, în cazul în care valoarea în vama nu este cunoscută sau nu poate fi determinata, primul preţ verificabil plătit pentru materiale în Comunitate sau în România."2. Articolul 7 va avea următorul conţinut:"ARTICOLUL 7Operaţiuni de prelucrare sau transformare insuficiente1. Fără a prejudicia paragraful 2, următoarele operaţiuni sunt considerate prelucrari sau transformări insuficiente pentru a conferi statutul de produse originare, indiferent dacă cerinţele art. 6 sunt sau nu îndeplinite: a) operaţiuni pentru asigurarea păstrării în bune condiţii a produselor în timpul transportului şi depozitarii; b) desfacerea şi asamblarea pachetelor; c) spalare, curatare, îndepărtarea prafului, a oxidului, a uleiului, a vopselelor sau a altor acoperitori; d) călcarea sau presarea textilelor; e) simple operaţiuni de vopsire şi lustruire; f) cojire, albire parţială sau totală, lustruire şi glazurare a cerealelor şi orezului; g) operaţiuni de colorare a zahărului sau formare a bucatilor de zahăr; h) înlăturarea pielitei, scoaterea samburilor şi cojirea fructelor, nucilor şi legumelor; i) ascutirea, simpla macinare sau zdrobire sau simpla tăiere; j) cernerea, trierea, sortarea, clasificarea, încadrarea, imbinarea (inclusiv alcătuirea seturilor de mărfuri); k) simpla imbuteliere în sticle, flacoane, introducerea în cutii de conserve, ambalarea în saci, cutii, lăzi, fixarea pe plansete sau panouri şi toate celelalte operaţiuni simple de ambalare; l) aplicarea sau imprimarea pe produse sau pe ambalajele lor de mărci, etichete, embleme şi alte semne distinctive similare; m) simplul amestec de produse, chiar din categorii diferite; n) simpla asamblare a părţilor de articole pentru a constitui un articol complet sau dezasamblarea produselor în părţi; o) cumulul a doua sau mai multor operaţiuni dintre cele specificate în subparagrafele a)-n); p) sacrificarea animalelor.2. Toate operaţiunile efectuate fie în Comunitate, fie în România asupra unui anumit produs vor fi considerate împreună atunci când se determina dacă prelucrarea sau transformarea suferită de acel produs urmează să fie considerată ca insuficienta în sensul paragrafului 1."3. La articolul 15, paragraful 6 ultimul alineat va avea următorul conţinut:"Prevederile acestui paragraf se vor aplica până la data de 31 decembrie 2001."4. După articolul 20 se va introduce un nou articol, 20 a), care va avea următorul conţinut:"ARTICOLUL 20 a)Separarea contabila1. În cazul în care apar costuri considerabile sau dificultăţi materiale în timpul operaţiunilor de păstrare a stocurilor separate de materiale originare şi neoriginare care sunt identice şi interschimbabile, autorităţile vamale, la cererea scrisă a celor în cauza, pot sa autorizeze asa-numita «separare contabila», metoda utilizata pentru administrarea acestor stocuri.2. Aceasta metoda trebuie să garanteze ca, pentru o perioadă de referinţa specifică, numărul produselor obţinute care pot fi considerate «originare» este acelaşi cu cel al produselor care ar fi putut fi obţinute în cazul în care ar fi existat o separare fizica a stocurilor.3. Autorităţile vamale pot acorda o astfel de autorizaţie, supusă oricăror condiţii considerate corespunzătoare.4. Aceasta metoda este înregistrată şi se aplică pe baza principiilor generale contabile aplicabile în ţara în care produsul a fost fabricat.5. Beneficiarul acestei facilităţi poate emite sau solicita dovada de origine, după caz, pentru cantitatea de produse care pot fi considerate «originare». La solicitarea autorităţilor vamale beneficiarul va furniza o declaraţie referitoare la modul în care au fost administrate cantităţile.6. Autorităţile vamale vor monitoriza utilizarea autorizaţiei şi o pot retrage oricând în cazul în care beneficiarul nu o utilizează corespunzător sau nu îndeplineşte oricare dintre celelalte condiţii menţionate în acest protocol."5. În articolul 22 paragraful 1 prima propozitie, după cuvântul "exportator" se va introduce:"la care se face referire în continuare ca «exportator autorizat»."6. Articolul 30 va avea următorul conţinut:"ARTICOLUL 30Sumele exprimate în euro1. În scopul aplicării prevederilor art. 21 subparagraful 1b) şi ale art. 26 paragraful 3, în cazurile în care produsele sunt facturate în alta moneda decât euro, sumele exprimate în monedele naţionale ale ţărilor la care se face referire în art. 3 şi 4, echivalente cu sumele exprimate în euro, vor fi fixate anual de către fiecare ţara în cauza.2. Un transport va beneficia de prevederile art. 21 subparagraful 1b) sau ale art. 26 paragraful 3 cu referire la moneda în care este emisă factura, în conformitate cu suma fixată de către ţara în cauza.3. Sumele ce vor fi utilizate, în orice moneda naţionala data, vor reprezenta echivalentul în acea moneda al sumelor exprimate în euro din prima zi lucrătoare a lunii octombrie. Sumele vor fi comunicate Comisiei Europene până la 15 octombrie şi se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Comisia Europeană va notifica tuturor ţărilor vizate sumele respective.4. O ţara poate rotunji, în plus sau în minus, suma rezultată în urma conversiei în moneda naţionala a unei sume exprimate în euro. Suma rotunjita însă nu trebuie să difere de suma rezultată în urma conversiei cu mai mult de 5%.O ţara poate menţine neschimbata o sumă în moneda naţionala, echivalenta unei sume exprimate în euro, dacă, la momentul corectării anuale prevăzute la paragraful 3, conversia acestei sume, înaintea oricărei rotunjiri, conduce la o creştere mai mica de 15% a sumei respective exprimate în echivalentul monedei naţionale. Echivalentul în moneda naţionala poate rămâne neschimbat dacă conversia va rezultă dintr-o descrestere a acelei valori echivalente.5. Sumele exprimate în euro vor fi revizuite de către Comitetul de Asociere la cererea Comunităţii sau a României. La realizarea acestei revizuiri Comitetul de Asociere va avea în vedere menţinerea efectelor limitelor respective în termeni reali. În acest scop el poate hotărî modificarea sumelor exprimate în euro."7. Anexa nr. II va fi amendata după cum urmează:Regula de la poziţia 5309 la 5311 va fi înlocuită cu:
       
  "5309 la 5311Ţesături din alte fibre vegetale; ţesături din fire de hârtie:  
    - care conţin fire de cauciucFabricare din fire simple (1)
    - alteleFabricare din (1):
      - fire de nucă de cocos,
      - fire de iută,
      - fibre naturale,
      - fibre sintetice sau artificiale discontinue necardate, nepieptănate sau altfel prelucrate pentru filare,
      - materiale chimice sau paste textile, sau
      - hârtie
      sau
      Imprimarea este însoţită de cel puţin două operaţiuni de pregătire sau de finisare (cum ar fi: spălare, albire, mercerizare, termofixare, scămoşare, calandrare, contracţie, finisare permanentă, remaiere, impregnare şi curăţare de noduri), cu condiţia ca valoarea ţesăturilor neimpregnate să nu depăşească 47,5% din preţul de uzină al produsului
  (1) Pentru condiţiile speciale referitoare la produsele fabricate dintr-un amestec de materiale textile a se vedea Nota introductivănr. 5."
-------

Noutăți

 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • LEGE nr. 79 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2001 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 28 iunie 2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 17 ianuarie 2002 privind finanţarea restantelor aferente aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 150 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 135 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Universităţii "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti
 • LEGE nr. 326 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2004 privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004
 • LEGE nr. 102 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 406 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 42/2002 privind încetarea aplicabilităţii unor facilităţi
 • LEGE nr. 386 din 16 decembrie 2005 pentru înfiinţarea comunei Estelnic prin reorganizarea comunei Poian, judeţul Covasna
 • LEGE nr. 10 din 8 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/1998 pentru modificarea anexei la Legea nr. 157/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţionala, Japonia, privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanţa-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
 • LEGE nr. 172 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • LEGE nr. 557 din 16 septembrie 1940 pentru înfiinţarea unui Comisariat General chemat sa ducă la îndeplinire deplasarea de populaţie prevăzută în Tratatul româno-bulgar de la Craiova, din 7 septembrie 1940
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 124 din 21 decembrie 2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 23 martie 2001 privind producţia de apa grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 februarie 2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 128 din 10 septembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 498 din 12 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 34 din 12 martie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Austria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 15 mai 1996
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 491 din 1 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2001 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 59/2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
 • LEGE nr. 80 din 30 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • LEGE nr. 47 din 7 iulie 1994 (*republicată*) privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 188 din 15 iunie 2005 privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acţiuni din proprietatea privată a statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara
 • LEGE nr. 7 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 2/1989 privind modalitatea de suportare a dobînzilor plătite de unităţile socialiste la creditele bancare suplimentare
 • LEGE nr. 774 din 29 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/1999 pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 272 din 7 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 70 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2008 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 452 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2006 privind obligaţia transportatorilor aerieni de a comunică date despre pasageri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 23 noiembrie 2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 531 din 25 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2004 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001 între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 17 septembrie 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 22 februarie 2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 362 din 20 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 1.184 din 4 aprilie 1931 privind măsurarea, comasarea şi parcelarea pământurilor locuitorilor împroprietăriţi în Basarabia în baza legilor din 13 Iunie 1874 şi 19 Fevruarie 1875, aflaţi în indiviziune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 45 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 146 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit
 • LEGE nr. 385 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 213 din 27 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 22 februarie 2018 privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • CODUL COMERCIAL din 1 ianuarie 1840
 • LEGE nr. 97 din 7 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 108 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2000 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 107 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021