Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 257 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 decembrie 2000 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 257 din 7 decembrie 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 decembrie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 5 iulie 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Pentru activitatea depusă diplomaţii au dreptul la salariu care se compune dintr-o parte fixă reprezentând salariul de bază şi o parte variabilă compusă din sporuri, indemnizaţii, premii, stimulente şi recompense."2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Salariile de bază ale diplomaţilor se stabilesc pe funcţii diplomatice şi consulare şi sunt prevăzute distinct în anexa nr. 1."3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Diplomaţii beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25% calculat la salariul de bază, în raport cu vechimea efectivă în muncă, corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Tranşe de vechime Cota din           în muncă salariul de bază ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        între 3 şi 5 ani 5%        de la 5 la 10 ani 10%        de la 10 la 15 ani 15%        de la 15 la 20 de ani 20%        de la 20 la 25 de ani 25% ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (2) Sporul de vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă."4. După articolul 6 se introduc articolele 6^1 -6^12 cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) Diplomaţii care au o vechime de cel puţin 3 ani în funcţii diplomatice primesc lunar un spor de stabilitate de 5% calculat la salariul de bază care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporurile care se acordă în raport cu salariul de bază. (2) Pentru fiecare 2 ani de vechime în funcţii diplomatice, care depăşesc pragul de 3 ani, la procentul prevăzut la alin. (1) se adauga câte 3 procente. (3) Sporul de stabilitate acordat în condiţiile alin. (1) şi (2) nu poate depăşi 15% din salariul de bază. (4) Sporul de stabilitate se acorda cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în funcţia diplomatică. (5) Activitatea depusă de personalul diplomatic în funcţii diplomatice constituie vechime în funcţia diplomatică şi se ia în calcul la acordarea sporului de stabilitate.Art. 6^2. - Diplomaţii care au titlul ştiinţific de doctor beneficiază de un spor de 15% calculat asupra salariului de bază.Art. 6^3. - Pentru păstrarea confidenţialităţii în legătura cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţa în exercitarea funcţiei, diplomaţii primesc lunar un spor de confidenţialitate de 20% calculat asupra salariului de bază.Art. 6^4. - Diplomaţii beneficiază de un spor de 5% pentru fiecare limbă străină folosită, pentru care deţine atestat.Art. 6^5. - Pentru orele lucrate din dispoziţia conducătorului autorităţii peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate ca zile nelucrătoare, stabilite potrivit legii, diplomaţii cu funcţii de execuţie au dreptul la recuperare sau la plata majorată cu un spor de 100% din salariul de baza. Numărul de ore plătite cu sporul de 100% nu poate depăşi 360 într-un an.Art. 6^6. - (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurata ordonatorul principal de credite bugetare poate acorda, în limita a 25% din numărul total al diplomaţilor prevăzut în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de 20% din salariul de baza, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporurile ce se acorda în raport cu salariul de baza. (2) Diplomaţii care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea profesională desfăşurată.Art. 6^7. - Diplomaţii pot beneficia de premii în cursul anului din fondul de premiere care se aprobă în mod distinct prin buget, în limita unei cote de până la 20% aplicate asupra cheltuielilor de personal aferente acestei categorii. Din acest fond pot fi acordate premii diplomaţilor care au obţinut rezultate deosebite în activitate. Cuantumul premiilor individuale se aproba de ordonatorul principal de credite în limita sumelor alocate cu aceasta destinaţie.Art. 6^8. - (1) Pentru activitatea desfăşurată, proporţional cu timpul lucrat, diplomaţii au dreptul la sfârşitul anului calendaristic la un premiu anual, egal cu salariul de bază brut din ultima lună a anului pentru care se face premierea. (2) Pentru diplomaţii care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acorda proporţional cu perioada lucrata, luându-se în calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate.Art. 6^9. - Diplomaţii au dreptul la concediul de odihna şi la alte concedii, în condiţiile legii.Art. 6^10. - (1) La plecarea în concediu de odihnă diplomaţii au dreptul, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat. (2) În cazul în care concediul de odihna se efectuează fracţionat, potrivit legii, prima prevăzută la alin. (1) se acorda o dată cu indemnizaţia de concediu cuvenită pentru fracţiunea de concediu cea mai mare. (3) Diplomaţii care în cursul anului calendaristic nu au putut efectua concediul de odihna şi beneficiază de compensarea acestuia în bani, în condiţiile legii, pe lângă valoarea compensaţiei beneficiază şi de prima prevăzută la alin. (1). (4) În perioada concediului de odihna diplomaţii beneficiază, o singura data pe an, de transport gratuit pe calea ferată, dus-întors, între localitatea de domiciliu şi localitatea din ţara în care îşi petrec concediul de odihna. Gratuitatea transportului se acorda la trenuri tip rapid, clasa I. (5) În situaţia în care diplomaţii se deplasează cu alte mijloace de transport decât trenul, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport efectuate, la nivelul costului călătoriei pe distanta respectiva cu trenul tip rapid, clasa I. (6) Decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (4) se face de către autoritatea publică, pe baza documentelor de călătorie sau pe baza unei declaraţii date de diplomat pe propria răspundere. (7) Diplomaţii au dreptul la concedii de studii pentru susţinerea examenelor postuniversitare şi a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, în cazul în care nu beneficiază de burse. Concediul de studii se acorda pentru o perioada de 30 de zile lucrătoare anual. Acesta poate fi efectuat şi în doua etape. Concediul de studii se plăteşte în cazul în care conducerea ministerului apreciază că studiile sunt utile şi dacă diplomatul se angajează în scris potrivit alin. (8). (8) Diplomaţii care urmează o formă de perfecţionare pe o durată mai mare de 3 luni, dar nu mai mult de un an, şi primesc pe această perioadă drepturile salariale, sunt obligaţi să se angajeze în scris că vor lucra cel puţin 5 ani în Ministerul Afacerilor Externe. În cazul nerespectării acestui angajament aceştia vor suporta cheltuielile ministerului, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului de 5 ani. (9) Pentru fiecare eveniment familial deosebit diplomaţii au dreptul la 3-5 zile plătite, potrivit legii.Art. 6^11. - Diplomaţii au dreptul la stimulente şi recompense din fonduri constituite potrivit legii.Art. 6^12. - Diplomaţii beneficiază de tichete de masa, potrivit legii."5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Angajarea în funcţie diplomatică sau consulară se face pe bază de concurs sau examen, potrivit reglementărilor în vigoare. (2) Avansarea în funcţia şi în gradul diplomatic imediat superior se face pe baza evaluării performanţelor profesionale pe ultimii 2 ani, la împlinirea stagiilor prevăzute de Statutul corpului diplomatic şi consular al României, cu condiţia obţinerii calificativului «foarte bine» sau «excepţional». (3) Stagiile prevăzute de Statutul corpului diplomatic şi consular al României pot fi reduse la jumătate de conducerea Ministerului Afacerilor Externe în condiţiile obţinerii calificativului «excepţional» la evaluarea performantelor profesionale în ultimii 2 ani."6. După articolul 8 se introduce articolul 8^1 cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - (1) Pe perioada detaşării în Ministerul Afacerilor Externe, persoanelor detaşate li se acorda gradul şi funcţia diplomatică, prin asimilarea vechimii pe studii superioare cu vechimea prevăzută pentru gradele diplomatice în Statutul corpului diplomatic şi consular al României. (2) Persoanele detaşate în Ministerul Afacerilor Externe care dobândesc calitatea de diplomat, pe perioada detaşării vor fi salarizate în condiţiile prezentei ordonanţe."7. Alineatul (3) al articolului 9 se abrogă.8. Alineatul (2) al articolului 12 se abrogă.9. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(2) Funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe, pe grade profesionale, precum şi salariile de baza sunt prevăzute în anexa nr. 4." Articolul IIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă şi înlocuiesc anexele nr. 1-4 la Ordonanţa Guvernului nr. 65/1998, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul IIISalariile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt brute şi impozabile, potrivit legii. Acestea se pot corecta prin legile bugetare anuale sau prin hotărâri ale Guvernului, în raport cu evoluţia preţurilor de consum. Articolul IVPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 martie 2001. Articolul VOrdonanţa Guvernului nr. 65/1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISĂRESCUContrasemnează:───────────────Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Petre RomanMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemeşMinistrul munciişi protecţiei sociale,Liviu Lucian Albu Anexa 1 SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DIPLOMATICE ŞI CONSULARE DE CARIERĂ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţii diplomatice Nivelul Salariul de bază crt. şi consulare studiilor (lei) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Ambasador S 17.520.000 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Ministru plenipotenţiar S 16.740.000 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Ministru consilier S 15.891.000 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Consilier diplomatic, consul general S 14.976.000 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Secretar I, consul S 14.057.000 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Secretar II, viceconsul S 13.140.000 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Secretar III S 12.428.000 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Ataşat, agent consular S 6.317.000 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 2 GRADELE DIPLOMATICE ŞI CONSULARE MINIME ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţii diplomatice Gradul diplomatic sau consular crt. şi consulare minim necesar pentru încadrare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Funcţii diplomatice Grade diplomatice ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Ambasador Ambasador ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Ministru plenipotenţiar Consilier diplomatic ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Ministru consilier Secretar diplomatic I ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Consilier diplomatic Secretar diplomatic II ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Secretar I Secretar diplomatic III ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Secretar II Ataşat ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Secretar III Ataşat ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8. Ataşat Ataşat ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     b) Funcţii consulare Grade consulare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9. Consul general Viceconsul ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Consul Agent consular ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Viceconsul Agent consular ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Agent consular Agent consular ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 3 INDEMNIZAŢIILE DE CONDUCEREcorespunzătoare funcţiilor de conducere exercitate de personalulîncadrat pe funcţii diplomatice şi consulare de carieră ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Indemnizaţia de conducere în procente crt. Funcţia din salariul de bază (limita maximă) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Secretar general 70 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Director general 55 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Director 50 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Director adjunct 40 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Şef serviciu 30 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Şef birou 25 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 4 SALARIILE DE BAZĂpentru funcţiile de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Funcţia Nivelul Salariul de bază crt. studiilor (lei) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Interpret relaţii diplomatice I S 7.845.000 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Interpret relaţii diplomatice II S 7.029.000 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Curier diplomatic I, referent relaţii I,    interpret relaţii diplomatice II S 6.317.000 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Curier diplomatic II, referent relaţii II S 2.641.000 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------

Noutăți

 • LEGE nr. 175 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică - anul 2003, semnat la Bucureşti la 11 noiembrie 2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în munca
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 26 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 55 din 19 martie 2012 (*republicată*) privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)*)
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 131 din 30 iunie 2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurata de Banca Română de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 150 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 74 din 3 mai 1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 14 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru abrogarea cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 29 iunie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
 • LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • LEGE nr. 147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
 • LEGE nr. 65 din 24 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 57/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 21 martie 2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 14 iulie 2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 27 martie 2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 14 februarie 2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 iunie 2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE"
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 22 februarie 2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 46 din 16 ianuarie 2002 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • LEGE nr. 9 din 1 martie 2011 pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 228 din 10 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 197/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 324 din 27 iunie 2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 67 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/1999 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/1999
 • LEGE nr. 53 din 8 iulie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1994 emisă în temeiul Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 268 din 1 octombrie 2007 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 • LEGE nr. 7 din 3 februarie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1996 privind asigurarea rambursării împrumutului de stat şi a dobânzilor aferente, destinat continuării participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina
 • LEGE nr. 132 din 15 iulie 1997 (*republicată*) privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public*)
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 mai 2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 17 iunie 1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 230 din 29 noiembrie 2017 pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii
 • LEGE nr. 392 din 14 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001
 • LEGE nr. 166 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 20 februarie 2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale
 • LEGE nr. 505 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 47 din 7 iulie 1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului de copii
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 80 din 23 martie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021