Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 245 din 30 noiembrie 2000 privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 8 decembrie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 245 din 30 noiembrie 2000privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 8 decembrie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează stabilirea sistemului de salarizare pentru funcţionarii publici, inclusiv pentru funcţionarii publici care au statute proprii, aprobate prin legi speciale, în măsura în care acestea nu dispun altfel. Articolul 2Sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, stabilit conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, are în vedere următoarele: a) crearea unui sistem unitar de salarizare aplicabil tuturor funcţionarilor publici; b) necesitatea de a restrânge costurile administraţiei publice, în condiţiile în care funcţionarii publici competenţi trebuie motivati şi recompensati în mod corespunzător; c) crearea unei ierarhii a sistemului de salarizare, pe categorii, clase şi grade; d) stabilirea unui raport just între partea fixa şi partea variabila a salariului, care să ţină seama de activitatea depusa şi de importanţa ei. Articolul 3 (1) Pentru activitatea depusa funcţionarii publici au dreptul la salariu, care se compune dintr-o parte fixa, reprezentând salariul de baza, şi o parte variabila, compusa din sporuri şi indemnizaţii la salariul de baza. (2) Funcţionarii publici beneficiază de premii, stimulente şi recompense din fonduri constituite în condiţiile legii. Articolul 4 (1) Fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se aloca anual fiecărui ordonator principal de credite prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, în raport cu numărul funcţionarilor publici debutanti şi definitivi, precum şi cu numărul de personal încadrat pe baza contractului individual de muncă din cadrul autorităţii sau instituţiei publice, pe baza obiectivelor, proiectelor, programelor sau altor activităţi stabilite potrivit atribuţiilor autorităţii sau instituţiei publice respective. (2) La fundamentarea fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile, necesare în vederea realizării obiectivelor, proiectelor, programelor sau, după caz, activităţilor stabilite potrivit atribuţiilor autorităţii sau instituţiei publice respective, ordonatorii principali de credite vor previziona volumul de muncă, perioadele de realizare, numărul maxim de posturi aferente funcţiilor publice şi numărul persoanelor angajate pe bază de contract individual de muncă, precum şi salariile individuale aferente. Fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se corecteaza periodic, potrivit legii, în raport cu creşterea estimată a preţurilor de consum şi cu evoluţia salariilor din alte sectoare de activitate. Articolul 5 (1) În limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale ordonatorii principali de credite defalcheaza pentru aparatul propriu şi pentru unităţile subordonate sumele destinate cheltuielilor salariale, în vederea realizării sarcinilor programate. (2) Salariile de baza şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare se stabilesc de ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi stabilit prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale. Capitolul 2 Salarii de baza Articolul 6 (1) Salariile de baza se stabilesc în mod diferenţiat, avându-se în vedere realizarea unei ierarhii juste şi motivate în sistem de cariera, în raport cu natura competentelor, cu activitatea depusa şi cu importanţa ei, corespunzător cerinţelor nivelului studiilor absolvite. (2) Indemnizaţiile de conducere pentru funcţiile publice de conducere şi salariile de baza pentru funcţiile publice de execuţie, pe categorii, clase şi grade profesionale, corespunzătoare domeniilor de activitate ale autorităţilor şi instituţiilor publice, sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 la prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Funcţionarii publici care ocupa funcţii publice specifice, aprobate potrivit legii, sunt salarizaţi prin asimilare cu funcţiile publice prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă, stabilită prin ordin sau prin dispoziţie a conducătorului autorităţii publice sau instituţiei publice respective, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Stabilirea asimilarii salarizarii funcţionarilor publici care ocupa funcţii publice specifice se face în raport cu natura competentelor, cu activitatea depusa şi cu importanţa ei, corespunzător cerinţelor nivelului studiilor absolvite. Articolul 7 (1) Salariul de baza pentru funcţionarii publici de conducere este cel corespunzător funcţiei publice de execuţie, categoriei, clasei şi gradului ierarhic, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere, care face parte din salariul de baza. (2) Indemnizaţiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de baza corespunzător funcţiei publice de execuţie. (3) Funcţia publică de execuţie corespunzătoare funcţiei publice de conducere de secretar general al Guvernului, secretar general al Senatului, secretar general al Camerei Deputaţilor, secretar general adjunct al Guvernului, secretar general adjunct al Senatului şi secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor este funcţia publică de consilier clasa I gradul 1 sau de consilier juridic clasa I gradul 1, după caz, din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice respective. (4) Funcţia publică de execuţie corespunzătoare funcţiei publice de conducere de secretar general şi secretar general adjunct al ministerelor şi al celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, secretar general al prefecturii, secretar al judeţului, al municipiului Bucureşti şi secretar al municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului şi comunei este funcţia publică de consilier clasa I gradul 1 sau de consilier juridic clasa I gradul 1, după caz, din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice respective. (5) În cazul secretarului comunei sau oraşului având sub 30.000 de locuitori, care, în mod excepţional, potrivit legii, are studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma, sau studii medii liceale ori postliceale, absolvite cu diploma, funcţia publică de execuţie corespunzătoare funcţiei publice de conducere este cea de referent de specialitate clasa I gradul 1, respectiv inspector sau referent clasa I gradul 1. Articolul 8 (1) Fiecărui grad din structura carierei funcţionarului public îi corespunde un nivel al salariului de baza din grila de salarizare, prevăzut în anexele nr. 1-4. (2) În cariera profesională funcţionarul public beneficiază, în urma rezultatelor obţinute la evaluarea performantelor profesionale individuale, de dreptul de a avansa în grad, respectiv în clasa, potrivit legii. (3) Funcţionarii publici definitivi care avanseaza în categorie, potrivit legii, în urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior, vor fi numiţi în noua funcţie publică, potrivit pregătirii profesionale, în clasa şi gradul care le asigura cel puţin salariul de baza avut în categoria inferioară. (4) Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale, precum şi de contestare a calificativelor acordate, în baza cărora se face avansarea în grad, respectiv în clasa, potrivit legii, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 9 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată ordonatorul principal de credite bugetare poate acorda, în limita a 25% din numărul total al funcţionarilor publici prevăzut în statul de funcţii, un salariu de merit lunar de 20% din salariul de baza, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de baza. (2) Funcţionarii publici care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată. (3) Funcţionarii publici debutanti nu pot beneficia de salariu de merit. Capitolul 3 Sporuri la salariul de baza Articolul 10 (1) Funcţionarii publici beneficiază de un spor de vechime în munca de până la 25%, calculat la salariul de baza, în raport cu vechimea efectivă în munca, corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:
     
  Tranşe de vechime în muncăCota din salariul de bază
  între 3 şi 5 ani5%
  de la 5 la 10 ani10%
  de la 10 la 15 ani15%
  de la 15 la 20 de ani20%
  peste 20 de ani25%
(2) Sporul de vechime în munca se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca. (3) Sporul de vechime în munca se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.
Articolul 11 (1) Funcţionarii publici care au o vechime de cel puţin 3 ani în funcţii publice primesc lunar un spor de stabilitate de 5%, calculat la salariul de baza, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de baza. (2) Pentru fiecare perioada de 3 ani de vechime neîntreruptă în funcţii publice, care depăşeşte pragul iniţial de 3 ani, la procentul prevăzut la alin. (1) se adauga câte doua procente. (3) Sporul de stabilitate acordat în condiţiile alin. (1) şi (2) nu poate depăşi 15% din salariul de baza. (4) Sporul de stabilitate se acordă cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea neîntreruptă în funcţii publice. (5) Activitatea depusa în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice până la numirea într-o funcţie publică potrivit art. 97 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, constituie vechime în funcţii publice şi se ia în calcul la acordarea sporului de stabilitate. Articolul 12Funcţionarii publici care au titlul ştiinţific de doctor în specialitatea în care activează beneficiază de un spor de 15%, calculat asupra salariului de baza. Articolul 13Pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţa în exercitarea funcţiei funcţionarii publici primesc lunar un spor de confidenţialitate de până la 15% calculat la salariul de baza. Categoriile de funcţionari publici care beneficiază de acest spor şi procentul concret al acestuia se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice respective. Articolul 14Pentru orele lucrate din dispoziţia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sarbatori legale ori declarate ca zile nelucrătoare, stabilite potrivit legii, funcţionarii publici de execuţie au dreptul la recuperare sau la plata majorată cu un spor de 100% din salariul de baza. Numărul de ore plătite cu sporul de 100% nu poate depăşi 360 într-un an.
Capitolul 4 Premii, recompense şi stimulente Articolul 15Funcţionarii publici pot beneficia de premii în cursul anului dintr-un fond de premiere, care se aproba prin buget, în limita unei cote de până la 20%, aplicată asupra cheltuielilor cu salariile aferente acestei categorii. Din acest fond pot fi acordate premii funcţionarilor publici care au obţinut rezultate deosebite în activitate. Cuantumul premiilor individuale se aproba de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în limita sumelor alocate cu aceasta destinaţie. Articolul 16 (1) Pentru activitatea desfăşurată funcţionarii publici au dreptul la sfârşitul anului calendaristic la un premiu anual egal cu salariul de baza brut din ultima luna a anului pentru care se face premierea. (2) Pentru funcţionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate. Articolul 17Funcţionarii publici au dreptul la stimulente şi recompense din fonduri constituite potrivit legii. Capitolul 5 Alte drepturi Articolul 18Funcţionarii publici au dreptul la concediu de odihnă şi la alte concedii, în condiţiile legii. Articolul 19 (1) La plecarea în concediul de odihnă funcţionarii publici au dreptul, pe lângă indemnizaţia de concediu, la o primă egala cu salariul de baza din luna anterioară plecării în concediu, care se impozitează separat. (2) În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fractionat, potrivit legii, prima prevăzută la alin. (1) se acordă o dată cu indemnizaţia de concediu cuvenită pentru fracţiunea cea mai mare. (3) Funcţionarii publici care în cursul anului calendaristic nu au putut efectua concediul de odihnă şi beneficiază de compensarea acestuia în bani, în condiţiile legii, pe lângă valoarea compensatiei beneficiază şi de prima prevăzută la alin. (1). (4) Funcţionarii publici care au efectuat integral sau parţial concediul de odihnă cuvenit pentru anul 2000, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de acordarea primei de vacanta, potrivit alin. (1) şi, respectiv, alin. (2); prima de vacanta se va acorda, în acest caz, cel mai târziu la data de 31 decembrie 2000, în limita creditelor bugetare aprobate. (5) Pentru funcţionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice prima de concediu se acordă proporţional cu perioada în care au lucrat în cadrul acestora, luându-se în calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate anterioară plecării în concediu. (6) În perioada concediului de odihnă funcţionarii publici beneficiază, o singură dată pe an, de transport gratuit pe calea ferată dus-întors între localitatea de domiciliu şi localitatea din ţara în care îşi petrec concediul de odihnă. Gratuitatea transportului se acordă la trenuri tip rapid, clasa I. (7) În situaţia în care funcţionarii publici se deplaseaza cu alte mijloace de transport decât trenul, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport efectuate, la nivelul costului călătoriei pe distanta respectiva cu trenuri tip rapid, clasa I. (8) Decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (6) şi (7) se face de către autoritatea sau instituţia publică, pe baza documentelor de călătorie sau pe baza unei declaraţii date de funcţionarul public pe propria răspundere. (9) Funcţionarii publici au dreptul la concedii de studii. Concediul de studii se acordă pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare anual. Acesta poate fi efectuat şi în doua etape. În cazul în care conducătorul autorităţii sau instituţiei publice apreciază ca studiile sunt utile autorităţii sau instituţiei publice în care funcţionarul public îşi desfăşoară activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, funcţionarului public respectiv i se plătesc salariul de baza corespunzător funcţiei îndeplinite şi, după caz, sporul de vechime, dacă acesta se angajează, în scris, potrivit alin. (10). (10) Funcţionarii publici care urmează o formă de specializare sau perfecţionare pe o durată mai mare de 3 luni, dar nu mai mult de un an, şi primesc pe această perioadă drepturile salariale, sunt obligaţi să se angajeze în scris ca vor lucra de la 1 la 5 ani în autoritatea sau instituţia publică respectiva. În cazul nerespectării acestui angajament aceştia vor suporta cheltuielile autorităţii sau instituţiei publice cu drepturile salariale, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului, cu excepţia cazului în care funcţionarii publici respectivi nu mai deţin funcţiile publice din motive neimputabile acestora sau în cazul transferului în interesul serviciului. (11) În afară concediului de odihnă funcţionarii publici au dreptul, în condiţiile legii, la zile de concediu plătit, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite: a) căsătoria funcţionarului public - 5 zile lucrătoare; b) naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare; c) decesul soţului sau al unei rude ori afin până la gradul III al funcţionarului public - 3 zile lucrătoare. Articolul 20Funcţionarii publici beneficiază de tichete de masa potrivit legii. Articolul 21 (1) Pe perioada delegării, în condiţiile legii, funcţionarul public îşi păstrează funcţia publică, clasa, gradul şi drepturile salariale, iar autoritatea sau instituţia publică care îl deleagă este obligată sa suporte costul legal al transportului, cazarii şi al indemnizaţiei de delegare. Funcţionarii publici trimişi în delegaţie beneficiază, pentru fiecare zi, de o indemnizaţie de delegare egala cu salariul cuvenit pentru 8 ore de muncă. (2) Pe perioada detaşării funcţionarul public îşi păstrează funcţia publică, clasa, gradul şi drepturile salariale. Dacă salariul corespunzător funcţiei publice pe care este detaşat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Funcţionarii publici detasati beneficiază de o indemnizaţie de detaşare. Pe timpul detaşării în alta localitate autoritatea sau instituţia publică beneficiara este obligată sa îi suporte costul legal al transportului, dus-întors, cel puţin o dată pe luna, al cazarii şi al indemnizaţiei de detaşare. (3) Nivelul indemnizaţiei de detaşare şi condiţiile concrete de acordare a drepturilor de delegare şi detaşare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 22Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici coordonează şi monitorizează aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către autorităţile şi instituţiile publice. Articolul 23 (1) Statele de funcţii publice pentru funcţionarii publici din aparatul propriu al autorităţilor sau instituţiilor publice centrale, cu excepţia Presedintiei, Camerei Deputaţilor, Senatului, Curţii Constituţionale, Curţii de Conturi, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului şi Consiliului Concurentei, se aproba de către ordonatorii principali de credite, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. (2) Statele de funcţii pentru autorităţile sau instituţiile publice centrale se elaborează cu respectarea numărului de funcţionari publici aprobat. (3) Statele de funcţii publice pentru instituţiile din subordinea autorităţilor ori instituţiilor publice centrale se aproba de către ordonatorul principal de credite, pe baza statului de funcţii publice centralizator avizat de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici. (4) Un exemplar al statelor de funcţii publice, pentru aparatul propriu al autorităţii sau instituţiei publice centrale, împreună cu statul centralizator pentru instituţiile subordonate, aprobate potrivit alin. (1) şi (3), se vor depune de către ordonatorii principali de credite la Ministerul Finanţelor. Articolul 24Numărul de titulari pentru fiecare clasa, rezultat la data numirii în funcţii publice potrivit art. 97 din Legea nr. 188/1999, cu modificările ulterioare, nu poate fi diminuat în condiţiile stabilirii unei ponderi a funcţionarilor publici pe clase. Articolul 25Salariile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt brute şi impozabile, potrivit legii. Acestea pot fi actualizate prin legile bugetare anuale, potrivit art. 4 alin. (2), sau prin hotărâri ale Guvernului, în raport cu creşterea preţurilor de consum şi cu evoluţia salariilor din alte sectoare de activitate. Articolul 26Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 27 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data de 1 martie 2001, cu excepţia prevederilor art. 19 alin. (4). (2) Începând cu data aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă orice dispoziţii contrare se abroga.-------- Notă *) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează-------------- Preşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Ludovic OrbanMinistrul muncii şi protecţieisociale,Liviu Lucian Albup. Ministrul funcţiei publice,Ioan OniseiMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes Anexa 1             Aparatul Guvernului şi al Parlamentului    A. Indemnizaţii de conducere
       
  Funcţia publică de conducereIndemnizaţia de conducere
  1.Secretar general al Guvernului- 75%
  2.Secretar general al Senatului- 75%
  3.Secretar general al Camerei Deputaţilor- 75%
  4.Secretar general adjunct al Guvernului- 70%
  5.Secretar general adjunct ai Senatului- 70%
  6.Secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor- 70%
  7.Şef departament- 60%
  8.Director general- 60%
  9.Director- 50%
  10.Director adjunct- 40%
  11.Contabil şef- 40%
  12.Şef sector- 40%
  13.Şef serviciu- 30%
  14.Şef birou- 25%
   B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie
Funcţia publică de execuţie Câte- goria Clasa Gradul Salariul de baza - lei -
1. Consilier A I 1 12.300.000
A I 2 11.300 000
A I 3 10.300.000
2. Expert A a II-a 1 8.800.000
A a II-a 2 8.100.000
A a II-a 3 7.500 000
A a III-a 1 6.500 000
A a III-a 2 6.000.000
A a III-a 3 5.500.000
A - Debutant 3.000.000
3. Consilier juridic A I 1 12.300.000
A I 2 11.300 000
A I 3 10.300.000
A a II-a 1 8.800.000
A a II-a 2 8.100.000
A a II-a 3 7.500 000
A a III-a 1 6.500 000
A a III-a 2 6.000.000
A a III-a 3 5.500.000
A - Debutant 3.500.000
4. Auditor A I 1 12.300.000
A I 2 11.300 000
A I 3 10.300.000
A a II-a 1 8.800.000
A a II-a 2 8.100.000
A a II-a 3 7.500 000
A a III-a 1 6.500 000
A a III-a 2 6.000.000
A a III-a 3 5.500.000
5. Referent de specialitate B I 1 5.900.000
B I 2 5.400 000
B I 3 5.000.000
B a II-a 1 4.300.000
B a II-a 2 4.000.000
B a II-a 3 3.700 000
B a III-a 1 3.200 000
B a III-a 2 2.900.000
B a III-a 3 2.600.000
B - Debutant 2.000.000
6. Referent C I 1 4.800.000
C I 2 4.400 000
C I 3 4.100.000
C a II-a 1 3.500.000
C a II-a 2 3.300.000
C a II-a 3 3.100 000
C a III-a 1 2.600 000
C a III-a 2 2.400.000
C a III-a 3 2.200.000
C - Debutant 1.700.000
NOTĂ:Salariile de baza şi indemnizaţiile de conducere prevăzute în prezenta anexa sunt aplicabile funcţionarilor publici din aparatul Presedintiei, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului şi Curţii de Conturi.
Anexa 2       Aparatul propriu al ministerelor şi al celorlalte organe ale            administraţiei publice centrale de specialitate    A. Indemnizaţii de conducere
       
  Funcţia publică de conducereIndemnizaţia de conducere
  1.Secretar general- 70%
  2.Secretar general adjunct- 65%
  3.Comisar general- 65%
  4.Şef de departament- 60%
  5.Director general- 60%
  6.Inspector de stat şef- 60%
  7.Inspector general de stat- 60%
  8.Director general adjunct- 55%
  9.Inspector de stat şef adjunct- 55%
  10.Inspector general de stat adjunct- 55%
  11.Comisar general adjunct- 55%
  12.Director- 50%
  13.Inspector-şef- 50%
  14.Director adjunct- 40%
  15.Inspector-şef adjunct- 40%
  16.Contabil şef- 40%
  17.Şef sector- 40%
  18.Comisar şef divizie- 30%
  19.Şef serviciu- 30%
  20.Şef birou- 25%
    B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie
Funcţia publică de execuţie Câte- goria Clasa Gradul Salariul de baza - lei -
1. Consilier A I 1 9.400.000
A I 2 8.600 000
A I 3 7.900.000
2. Expert A a II-a 1 6.800.000
A a II-a 2 6.200.000
A a II-a 3 5.700 000
A a III-a 1 5.000 000
A a III-a 2 4.600.000
A a III-a 3 4.200.000
A - Debutant 2.300.000
3. Inspector de specialitate A a II-a 1 6.800.000
A a II-a 2 6.200.000
A a II-a 3 5.700 000
A a III-a 1 5.000 000
A a III-a 2 4.600.000
A a III-a 3 4.200.000
A - Debutant 2.300.000
4. Consilier juridic A I 1 9.400.000
A I 2 8.600 000
A I 3 7.900.000
A a II-a 1 6.800.000
A a II-a 2 6.200.000
A a II-a 3 5.700 000
A a III-a 1 5.000 000
A a III-a 2 4.600.000
A a III-a 3 4.200.000
A - Debutant 2.300.000
5. Auditor A I 1 9.400.000
A I 2 8.600 000
A I 3 7.900.000
A a II-a 1 6.800.000
A a II-a 2 6.200.000
A a II-a 3 5.700 000
A a III-a 1 5.000 000
A a III-a 2 4.600.000
A a III-a 3 4.200.000
6. Referent de specialitate B I 1 5.000.000
B I 2 4.700 000
B I 3 4.200.000
B a II-a 1 3.800.000
B a II-a 2 3.500.000
B a II-a 3 3.200 000
B a III-a 1 2.800 000
B a III-a 2 2.500.000
B a III-a 3 2.200.000
B - Debutant 1.600.000
7. Referent C I 1 3.900.000
C I 2 3.500 000
C I 3 3.200.000
C a II-a 1 2.800.000
C a II-a 2 2.500.000
C a II-a 3 2.300 000
C a III-a 1 2.100 000
C a III-a 2 1.900.000
C a III-a 3 1.700.000
C - Debutant 1.300.000
8. Comisar A I 1 9.400.000
A I 2 8.600 000
A I 3 7.900.000
A a II-a 1 6.800.000
A - Debutant 2.300.000
B I 1 5.000.000
B I 2 4.700 000
B I 3 4.200.000
B a II-a 1 3.800.000
B - Debutant 1.600.000
C I 1 3.900.000
C I 2 3.500 000
C I 3 3.200.000
C a II-a 1 2.800.000
C - Debutant 1.300.000
NOTĂ:Funcţionarii publici din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerul Funcţiei Publice, ca ministere de sinteza, beneficiază de salarii de baza mai mari cu 10% faţă de cele prevăzute în prezenta anexa.
Anexa 3      Aparatul propriu al prefecturilor, serviciilor descentralizate     ale ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice    centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritoriale    A. Indemnizaţii de conducere
       
  Funcţia publică de conducereIndemnizaţia de conducere
  1.Secretarul general al prefecturii*)- 70%
  2.Director general**)- 60%
  3.Inspector-şef- 55%
  4.Director general adjunct- 55%
  5.Inspector-şef adjunct- 50%
  6.Director- 50%
  7.Director adjunct- 40%
  8.Contabil şef- 40%
  9.Comisar şef secţie- 40%
  10.Comisar şef secţie adjunct- 30%
  11.Comisar şef secţie divizie- 25%
  12.Şef serviciu- 30%
  13.Şef birou- 25%
    B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie
Funcţia publică de execuţie Câte- goria Clasa Gradul Salariul de baza*** - lei -
1. Consilier A I 1 6.400.000
A I 2 6.000 000
A I 3 5.500.000
2. Expert A a II-a 1 4.500.000
A a II-a 2 4.200.000
A a II-a 3 3.900 000
A a III-a 1 3.400 000
A a III-a 2 3.100.000
A a III-a 3 2.800.000
A - Debutant 2.000.000
3. Inspector de specialitate A a II-a 1 4.500.000
A a II-a 2 4.200.000
A a II-a 3 3.900 000
A a III-a 1 3.400 000
A a III-a 2 3.100.000
A a III-a 3 2.800.000
A - Debutant 2.000.000
4. Consilier juridic A I 1 6.400.000
A I 2 6.000 000
A I 3 5.500.000
A a II-a 1 4.500.000
A a II-a 2 4.200.000
A a II-a 3 3.900 000
A a III-a 1 3.400 000
A a III-a 2 3.100.000
A a III-a 3 2.800.000
A - Debutant 2.300.000
5. Auditor A I 1 6.400.000
A I 2 6.000 000
A I 3 5.500.000
A a II-a 1 4.500.000
A a II-a 2 4.200.000
A a II-a 3 3.900 000
A a III-a 1 3.400 000
A a III-a 2 3.100.000
A a III-a 3 2.800.000
6. Inspector de muncă A I 1 6.400.000
A I 2 6.000 000
A I 3 5.500.000
A a II-a 1 4.500.000
A a II-a 2 4.200.000
A a II-a 3 3.900 000
A a III-a 1 3.400 000
A a III-a 2 3.100.000
A a III-a 3 2.800.000
A - Debutant 2.000.000
7. Referent de specialitate B I 1 4.500.000
B I 2 4.000 000
B I 3 3.600.000
B a II-a 1 3.000.000
B a II-a 2 2.800.000
B a II-a 3 2.600 000
B a III-a 1 2.100 000
B a III-a 2 1.900.000
B a III-a 3 1.700.000
B - Debutant 1.300.000
8. Inspector C I 1 3.600.000
C I 2 3.200 000
C I 3 2.900.000
C a II-a 1 2.400.000
C a II-a 2 2.200.000
C a II-a 3 2.000 000
C a III-a 1 1.700 000
C a III-a 2 1.600.000
C a III-a 3 1.500.000
C - Debutant 1.300.000
9. Referent C I 1 3.600.000
C I 2 3.200 000
C I 3 2.900.000
C a II-a 1 2.400.000
C a II-a 2 2.200.000
C a II-a 3 2.000 000
C a III-a 1 1.700 000
C a III-a 2 1.600.000
C a III-a 3 1.500.000
C - Debutant 1.300.000
10. Comisar A I 1 6.400.000
A I 2 6.000 000
A I 3 5.500.000
A a II-a 1 4.500.000
A - Debutant 2.300.000
B I 1 4.500.000
B I 2 4.000 000
B I 3 3.600.000
B a II-a 1 3.000.000
B - Debutant 1.300.000
C I 1 3.600.000
C I 2 3.200 000
C I 3 2.900.000
C a II-a 1 2.400.000
C - Debutant 1.300.000
NOTĂ:Salariile de baza şi indemnizaţiile de conducere prevăzute în prezenta anexa sunt aplicabile şi funcţionarilor publici din instituţiile subordonate autorităţilor sau instituţiilor publice centrale. Notă *) Pentru secretarul general al prefecturii municipiului Bucureşti indemnizaţia de conducere este de 75%. Notă **) Pentru conducătorii serviciilor descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritoriale indemnizaţia de conducere este de 65%. Notă ***) Funcţionarii publici din aparatul propriu al prefecturilor şi serviciilor descentralizate ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale beneficiază de salarii de baza mai mari cu 5% faţă de cele prevăzute în prezenta anexa.
Anexa 4       Aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale    A. Indemnizaţii de conducere
       
  Funcţia publică de conducereIndemnizaţia de conducere
  1.Secretarul judeţului*- 70%
  2.Secretarul municipiului**- 60%
  3.Secretarul oraşului***- 55%
  4.Secretarul comunei***- 50%
  5.Şef departament****- 60%
  6.Arhitect şef****- 60%
  7.Director general****- 60%
  8.Director general adjunct****- 55%
  9.Director- 50%
  10.Director adjunct- 40%
  11.Contabil şef- 40%
  12.Şef serviciu- 30%
  13.Şef birou- 25%
    B. Salarii de baza pentru funcţii publice de execuţie
Funcţia publică de execuţie Câte- goria Clasa Gradul Salariul de baza - lei -
1. Consilier A I 1 5.500.000
A I 2 5.000 000
A I 3 4.600.000
2. Expert A a II-a 1 4.000.000
A a II-a 2 3.700.000
A a II-a 3 3.400 000
A a III-a 1 2.900 000
A a III-a 2 2.600.000
A a III-a 3 2.300.000
A - Debutant 1.800.000
3. Inspector de specialitate A a II-a 1 4.000.000
A a II-a 2 3.700.000
A a II-a 3 3.400 000
A a III-a 1 2.900 000
A a III-a 2 2.600.000
A a III-a 3 2.300.000
A - Debutant 1.800.000
4. Consilier juridic A I 1 5.500.000
A I 2 5.000 000
A I 3 4.600.000
A a II-a 1 4.000.000
A a II-a 2 3.700.000
A a II-a 3 3.400 000
A a III-a 1 2.900 000
A a III-a 2 2.600.000
A a III-a 3 2.300.000
A - Debutant 2.000.000
5. Auditor A I 1 5.500.000
A I 2 5.000 000
A I 3 4.600.000
A a II-a 1 4.000.000
A a II-a 2 3.700.000
A a II-a 3 3.400 000
A a III-a 1 2.900 000
A a III-a 2 2.600.000
A a III-a 3 2.300.000
6. Referent de specialitate B I 1 4.000.000
B I 2 3.700 000
B I 3 3.400.000
B a II-a 1 3.000.000
B a II-a 2 2.800.000
B a II-a 3 2.500 000
B a III-a 1 2.100 000
B a III-a 2 1.700.000
B a III-a 3 1.500.000
B - Debutant 1.300.000
7. Inspector C I 1 3.500.000
C I 2 3.200 000
C I 3 2.800.000
C a II-a 1 2.300.000
C a II-a 2 2.200.000
C a II-a 3 2.000 000
C a III-a 1 1.700 000
C a III-a 2 1.600.000
C a III-a 3 1.500.000
C - Debutant 1.300.000
8. Referent C I 1 3.500.000
C I 2 3.200 000
C I 3 2.800.000
C a II-a 1 2.300.000
C a II-a 2 2.200.000
C a II-a 3 2.000 000
C a III-a 1 1.700 000
C a III-a 2 1.600.000
C a III-a 3 1.500.000
C - Debutant 1.300.000
NOTASalariile de baza şi indemnizaţiile de conducere prevăzute în prezenta anexa sunt aplicabile şi funcţionarilor publici din instituţiile subordonate autorităţilor administraţiei publice locale. Notă *) Pentru secretarul municipiului Bucureşti indemnizaţia de conducere este de 75%. Notă **) Pentru secretarul municipiului reşedinţa de judeţ şi secretarul sectorului municipiului Bucureşti indemnizaţia de conducere este de 65%. Notă ***) În cazul secretarului comunei sau oraşului având sub 30.000 de locuitori, care, în mod excepţional, potrivit legii, are studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma, sau studii medii liceale sau postliceale, absolvite cu diploma, indemnizaţia de conducere este de 30%, respectiv de 20%. Notă ****) Funcţiile publice de conducere de şef departament, arhitect şef, director general şi director general adjunct se utilizează numai la nivelul aparatului propriu al consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi consiliilor locale ale municipiilor reşedinţa de judeţ şi sectoarelor municipiului Bucureşti.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • LEGE nr. 90 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2001 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la 10 august 2001 la Luxemburg şi la 10 septembrie 2001 la Bucureşti şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000
 • LEGE nr. 11 din 5 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 28 iunie 2018 pentru asigurarea continuităţii şi decontării asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 418 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 19 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 171 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 1.150 din 25 noiembrie 1864 asupra instructiunii a Principateloru-Unite-Romane
 • LEGE nr. 203 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1999 privind declararea municipiului Sibiu şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 75 din 9 mai 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/1996 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 354 din 2 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 289 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • LEGE nr. 326 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2004 privind repartizarea sumelor reţinute în proporţie de 10%, potrivit legii, în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 415 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 august 2002 şi la Bruxelles la 1 octombrie 2002, la Memorandumul de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018 bugetului de stat pe anul 2018
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 187 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2004 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni la Societatea Comercială "Aviaţia Utilitara" - S.A. Iaşi din proprietatea statului şi din administrarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului în proprietatea privată a judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • LEGE nr. 249 din 28 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 218 din 14 noiembrie 2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo
 • LEGE nr. 569 din 9 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 104 din 14 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2008 pentru ratificarea Amendamentului nr. 2, convenit prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 4 aprilie 2008, la Bucureşti la 30 mai 2008 şi la Galaţi la 27 iunie 2008, între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 15 din 14 februarie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • LEGE nr. 16 din 15 ianuarie 1949 pentru sancţionarea unor crime care primejduiesc securitatea Statului şi propăşirea economiei naţionale
 • LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen*)
 • LEGE nr. 52 din 17 aprilie 2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale, precum şi unor unităţi administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 112 din 23 iunie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/1998 privind reglementarea financiară a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997-8 februarie 1998, aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996, şi anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • LEGE nr. 108 din 24 mai 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 225 din 5 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
 • LEGE nr. 510 din 17 noiembrie 2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • LEGE nr. 326 din 28 iunie 2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 172 din 29 noiembrie 2005 cu privire la modificarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2005
 • LEGE nr. 76 din 6 iulie 1995 pentru declararea localităţilor Ip şi Treznea, judeţul Sălaj, localităţi-martir, precum şi pentru declararea satului Treznea comuna Treznea
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 78 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul unor operatori economici
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020