Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 233 din 24 noiembrie 2000 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli privaţi pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, cu plata în produse agricole
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 noiembrie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 233 din 24 noiembrie 2000privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli privati pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, cu plata în produse agricole Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 noiembrie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1 (1) Pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, producătorii agricoli privati beneficiază de următoarele facilităţi: a) 25% din preţul utilajelor achiziţionate se aloca din Fondul special "Dezvoltarea agriculturii româneşti" pe anul 2001; b) 20% din preţul utilajelor achiziţionate se aloca din bugetul de stat pe anul 2001, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei; c) 55% din preţul utilajelor se asigura de către beneficiari, cu plata în produse agricole către societăţile comerciale prevăzute la alin. (4). (2) Prin producători agricoli, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege: persoanele fizice proprietari de terenuri agricole, persoanele fizice crescatori de animale şi/sau păsări, societăţile agricole cu capital integral privat cu personalitate juridică şi asociaţiile familiale constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura, societăţile comerciale cu capital integral privat cu profil agricol, arendaşii. (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pe o perioadă de un an de la data intrării ei în vigoare. (4) Societăţile comerciale de la care se achiziţionează tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat cu plata în produse agricole conform alin. (1) sunt societăţi comerciale cu capital integral privat sau majoritar privat care desfăşoară activităţi de achizitionare sau de prelucrare a produselor agricole. (5) Facilităţile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se vor acorda producătorilor agricoli prin societăţile comerciale de la care se achiziţionează tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, definite la alin. (4). Articolul 2Producătorii agricoli prevăzuţi la art. 1 alin. (2) beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă dacă au ca ocupaţie cultivarea pământului sau creşterea animalelor şi/sau pasarilor. Articolul 3Persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 1 alin. (2) beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă numai dacă fac dovada încheierii unui contract de vânzare-cumpărare de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, cu plata în produse agricole, cu o societate comercială dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (4). Articolul 4Contractul de vânzare-cumpărare se negociaza între părţi şi va specifică modul de garantare a plăţii, în produse, sau, dacă este cazul, în produse şi în numerar, precum şi termenul de executare a acestuia. Articolul 5 (1) Societăţile comerciale de la care se achiziţionează tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, cu plata în produse agricole, pot comercializa în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) atât tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, produse în România, cat şi tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, noi, provenite din import. Pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, noi, din import, ale căror preţuri de comercializare depăşesc preţurile de comercializare ale tractoarelor, combinelor, maşinilor şi utilajelor agricole, instalaţiilor pentru irigat, similare, din producţia interna, facilitatea acordată conform art. 1 alin. (1) se va calcula pe baza preţului produselor similare din producţia interna. Tractoarele, combinele, maşinile şi utilajele agricole, instalaţiile pentru irigat importate nu fac obiectul facilităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) din Fondul special "Dezvoltarea agriculturii româneşti". (2) Prin maşini şi utilaje agricole similare, în înţelesul prezentei ordonanţe, se înţelege maşinile şi utilajele agricole comparabile din punct de vedere al caracteristicilor functionale, potrivit normelor metodologice. Articolul 6În cazul asociaţiilor familiale contractul de vânzare-cumpărare se semnează de fiecare membru al acestora, titular al dreptului de proprietate asupra terenului. Articolul 7 (1) Înstrăinarea tractoarelor, combinelor, maşinilor şi utilajelor agricole, precum şi a instalaţiilor pentru irigat, dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, înainte de achitarea lor integrală este interzisă şi atrage restituirea alocaţiilor de la bugetul de stat şi de la Fondul special "Dezvoltarea agriculturii româneşti" acordate potrivit art. 1 alin. (1), precum şi plata de penalităţi, cu excepţia cazului în care contractul este preluat de către alte persoane care îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de aceste facilităţi. (2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă societăţile comerciale prevăzute la art. 1 alin. (4) sunt obligate sa ramburseze la bugetul de stat şi la bugetul Fondului special "Dezvoltarea agriculturii româneşti" sumele alocate cu aceasta destinaţie şi sa plătească penalităţile. (3) Penalităţile se vor calcula potrivit reglementărilor legale în vigoare. Articolul 8Suma necesară acordării facilităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b), echivalentul în lei al sumei de 8 milioane dolari S.U.A., se acordă din bugetul de stat pe anul 2001, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. Articolul 9Producătorii care au beneficiat de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999, cu modificările ulterioare, nu pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 10Modul de acordare, utilizare, controlul utilizării facilităţilor de la bugetul de stat, selecţia pe baze competitive a beneficiarilor şi a societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 alin. (4) care vor achizitiona din resurse proprii sau din credite bancare tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, precum şi criteriile de selecţie a acestora şi modul de garantare a plăţii în produse sau, în anumite cazuri, în produse şi în numerar potrivit art. 4 se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Industriei şi Comerţului, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 11Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Aurel Până,secretar de statMinistru de stat,preşedintele Consiliuluide Coordonare Economico-Financiară,Mircea CiumaraMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Dezvoltare Regionala,Mihai DavidMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 17 din 21 februarie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii organizate, traficului ilicit de stupefiante şi a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2007
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 mai 2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 23 septembrie 2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată
 • LEGE nr. 174 din 30 iunie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 340 din 31 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 13 martie 2000 pentru completarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 63 din 21 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2004 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • LEGE nr. 350 din 14 iulie 2004 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 29/1994 privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperării creanţelor României provenite din activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, derulată înainte de 31 decembrie 1989
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • LEGE nr. 36 din 30 aprilie 1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura
 • LEGE nr. 363 din 30 decembrie 1947 pentru constituirea Statului Român în Republica Populară Română
 • LEGE nr. 239 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 • LEGE nr. 155 din 20 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 220 din 5 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 268 din 11 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii
 • LEGE nr. 24 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 mai 2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 630 din 27 noiembrie 2002 Legea cinematografiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 246 din 30 noiembrie 2000 pentru completarea art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 265 din 7 decembrie 2000 privind desfiinţarea unilaterala a regimului de vize pentru cetăţenii aparţinând statelor membre ale Uniunii Europene
 • LEGE nr. 173 din 14 iulie 2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 244 din 29 aprilie 2002 (*republicată*) viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002*)
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 281 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 299 din 1 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 196 din 22 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 212 din 21 mai 2003 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţa a regimului comunist instaurat în România
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 23 martie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 706 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe
 • LEGE nr. 11 din 8 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 394/1981 privind contractările şi achiziţiile de produse agricole vegetale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 30 martie 2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 6 iunie 2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 181 din 9 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 83 din 23 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 181 din 10 octombrie 2019 privind instituirea zilei de 12 octombrie - Ziua limbii, alfabetului şi culturii armene
 • LEGE nr. 79 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 350 din 10 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr. 16/1994
 • LEGE nr. 294 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 269 din 22 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex - ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 15 din 2 martie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu privire la activitatea de comerţ interior
 • LEGE nr. 366 din 2 octombrie 2006 pentru ratificarea Protocolului, adoptat la Erevan la 9 octombrie 2003, de amendare a Acordului multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • LEGE nr. 180 din 18 iulie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021