Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 210 din 15 noiembrie 2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 23 noiembrie 2000 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 210 din 15 noiembrie 2000privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 23 noiembrie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) În vederea privatizării Băncii Agricole - S.A. se mandatează Fondul Proprietăţii de Stat, în calitate de acţionar majoritar, sa propună adunării generale extraordinare a acţionarilor majorarea capitalului social al băncii, astfel încât să fie acoperite integral pierderile din activitatea anterioară a băncii, potrivit standardelor contabile româneşti. (2) După aprobarea propunerii prevăzute la alin. (1) majorarea capitalului social se va face prin emiterea de noi acţiuni cu o valoare de emisiune egala cu valoarea nominală, respectiv 1.000 lei/acţiune. Articolul 2 (1) Participarea Fondului Proprietăţii de Stat, în calitate de acţionar majoritar, la majorarea capitalului social al Băncii Agricole - S.A. se va realiza prin titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor, în valoare de 3.944 miliarde lei. Emisiunea titlurilor de stat se va efectua în următoarele condiţii: a) titlurile de stat se emit cu data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe numele Băncii Agricole - S.A.; b) titlurile de stat au scadenta de 30 de luni de la data emisiunii şi vor fi luate în calculul lichidităţii curente a Băncii Agricole - S.A. de la data semnării contractului de privatizare; c) titlurile de stat sunt nenegociabile până la data semnării contractului de privatizare a Băncii Agricole - S.A. şi vor fi utilizate, prin vânzare doar către Banca Naţionala a României, numai pentru rambursarea creditului special acordat de aceasta Băncii Agricole - S.A. şi pentru acoperirea eventualelor retrageri ale depunerilor clientelei. După data semnării contractului de privatizare titlurile de stat sunt negociabile; d) titlurile de stat sunt purtătoare de dobânda calculată şi plătită trimestrial, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare trimestrului expirat, şi a carei rata se situeaza la nivelul ratei dobânzii ultimei emisiuni de titluri de stat cu scadenţa la 91 de zile, lansata de Ministerul Finanţelor anterior perioadei pentru care se calculează şi se plăteşte dobânda. (2) Banca Agricolă - S.A. va inregistra sumele prevăzute la alin. (1) într-un analitic distinct al contului 356 "Creditori diversi". (3) Formalităţile de majorare a capitalului social al Băncii Agricole - S.A. vor fi demarate numai după vărsarea de către investitor într-un cont de blocare (escrow account) a sumei negociate ca preţ al privatizării băncii. Articolul 3 (1) Se mandatează Fondul Proprietăţii de Stat, în calitate de acţionar majoritar la Banca Agricolă - S.A., sa propună adunării generale a acţionarilor aprobarea transferului cu plata, din proprietatea Băncii Agricole - S.A. în domeniul public al statului, al clădirilor pentru birouri şi utilităţi social-economice, împreună cu terenurile şi dotările aferente, prevăzute în lista cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Transferul se efectuează la valoarea de inventar, în limita unui plafon total de 650 miliarde lei. (2) Plata activelor fixe prevăzute la alin. (1) se va face prin titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1). (3) Până la transferul efectiv al activelor fixe prevăzute la alin. (1) titlurile de stat se evidenţiază de Banca Agricolă - S.A. într-un analitic distinct al contului 356 "Creditori diversi", care se va debita pe măsura predării-primirii activelor fixe. (4) Eventualele diferenţe constatate în timpul procesului de predare-primire, în limita unui plafon de 50 miliarde lei, se regularizează după cum urmează: a) în cazul în care valoarea constatată este superioară celei precizate la alin. (1) se vor emite suplimentar titluri de stat în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1); b) în caz contrar vor fi anulate titlurile de stat emise în plus şi dobânda calculată de Banca Agricolă - S.A. pe perioada deţinerii, fără a se calcula penalizări.----------- Notă *) Anexa este reprodusa în facsimil. Articolul 4 (1) Operaţiunea prevăzută la art. 2 se va face prin derogare de la prevederile art. 210 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 şi 41 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările ulterioare, şi ale Normelor Băncii Naţionale a României nr. 9/2000 privind capitalul minim al băncilor şi al sucursalelor băncilor străine. (2) Majorarea capitalului social nu face obiectul unei oferte publice în sensul prevederilor Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, cu modificările ulterioare, fiind adresată în exclusivitate acţionarilor Băncii Agricole - S.A. la data de referinţa. Articolul 5În scopul reglementării adecvate a raporturilor dintre membrii Comitetului de administrare a Băncii Agricole - S.A. şi Banca Naţionala a României, art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 163/1999 privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară şi operationala a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 2 noiembrie 1999, se abroga.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Preşedintele AgenţieiNaţionale pentruDezvoltare Regionala,Mihai DavidMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesGuvernatorul BănciiNaţionale a României,Emil Iota Ghizarip. Preşedintele Consiliuluide administraţie alFondului Proprietăţii de Stat,Victor Eros Anexă                                     LISTA                      cuprinzând clădirile pentru birouri,          utilităţi social-economice, dotările şi terenurile aferente,        supuse transferului cu plata în proprietatea privată a statului    A) Situaţia clădirilor disponibilizate integral ┌────┬────────────┬────────────┬────┬───────┬───────────────────────┬─────────┐ │ │ │ │ │Supra- │ │ │ │ │ │ │ AN │ faţa │ Caracteristicile teh- │Valoare │ │ Nr.│ Judeţ/ │ Adresa │con-│totală │ nice ale imobilelor │inventar │ │crt.│Localitate │ │str.│ m². │ │mil. lei │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL ALBA│ │ │ │ │ │ │ 1.│Alba Iulia │Str. Iuliu │1970│ │Etajele 3, 5 şi 6 în i-│ 4174,2│ │ │(S.v)-total │Maniu 13 │ │ │mobil comun cu alte în-│ │ │ │ │ │ │ │stitutii,(13,8 mp cota │ │ │ │ │ │ │ │indiviză neinclusa în │ │ │ │ din care: │ │ │ │suprafaţa - totală) │ │ │ │- clădiri │ │ │ 384,4│ │ 3994,7│ │ │- terenuri │ │ │ 108,0│Proprietate │ 30,8│ │ │- utilităţi │ │ │ │Dispozitiv alarma │ 39,5│ │ │- dotări │ │ │ │Mobilier şi obiecte de │ 109,2│ │ │ │ │ │ │inventar │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL ARAD│ │ │ │ │ │ │ 2.│Vinga -total│Com. Vinga │1920│ │Clădire individuală │ 151,4│ │ │ │nr. 478 │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 97,0│ │ 115,9│ │ │- terenuri │ │ │ 203,5│Proprietate │ 24,2│ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Mobilier, casa de bani │ 11,3│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 3.│Pecica-total│Com. Pecica │1945│ │Clădire individuală S+P│ 1224,3│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 415,0│ │ 1018,6│ │ │- terenuri │ │ │ 792,0│Proprietate │ 118,5│ │ │- utilităţi │ │ │ │Centrala termica │ 30,9│ │ │- dotări │ │ │ │Casa de bani şi imprej-│ 56,3│ │ │ │ │ │ │muiri │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │ARGES │ │ │ │ │ │ │ 4.│Campulung - │Str. Matei │1995│ │Clădire individuală │ 9399,3│ │ │total │Basarab 68 │ │ │S+P+4 │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 1560,0│ │ 8969,0│ │ │- terenuri │ │ │ │Concesionate │ │ │ │- utilităţi │ │ │ 283,0│ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Diverse │ 430,3│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 5.│Topoloveni -│Calea │1996│ │Clădire individuală │ 6615,4│ │ │total │Bucureşti │ │ │D+P+2 │ │ │ │ │nr. 107A │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 1323,0│ │ 6218,3│ │ │- terenuri │ │ │ 1500,0│Concesionat │ 7,5│ │ │- utilităţi │ │ │ │Diverse utilităţi │ │ │ │- dotări │ │ │ │Diverse dotări şi │ 389,6│ │ │ │ │ │ │împrejmuiri │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │BACAU │ │ │ │ │ │ │ 6.│Buhusi-total│Str. Nicolae│1986│ │Spaţiu la parter, bloc │ 915,4│ │ │ │Balcescu │ │ │locuinţe │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 279,7│ │ 864,4│ │ │- terenuri │ │ │ 120,3│Terenul nu este cuprins│ 37,0│ │ │ │ │ │ │în valoarea clădirii │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │Casa de bani, sistem de│ 14,0│ │ │ │ │ │ │alarma, glasvand, fichet │ │ │ │ │ │ │metalic, s.a. │ │ │ │- dotări │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 7.│Podul Turcu-│Str. T. │1993│ │Spaţiu la parter, bloc │ 252,2│ │ │lui - total │Vladimirescu│ │ │locuinţe │ │ │ │ din care: │nr. 117 │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 70,0│ │ 252,2│ │ │- terenuri │ │ │ │ │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │BIHOR │ │ │ │ │ │ │ 8.│Suncuius - │Str. Unirii │1981│ │Parterul unui bloc P+3 │ 314,2│ │ │total │nr. 20 │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 226,0│ │ 302,8│ │ │- terenuri │ │ │ 173,0│În folosinţă │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Mobilier │ 11,4│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 9.│Diosig-total│Str. Livezi-│1975│ │Parterul unui bloc P+2 │ 496,5│ │ │ │lor nr. 94 │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 179,0│ │ 441,8│ │ │- terenuri │ │ │ 250,0│Proprietate │ 31,2│ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Mobilier │ 23,5│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 10.│Stei - total│Str. Cuza │1997│ │Clădire individuală │ 1899,8│ │ │ │Voda nr. 1 │ │ │S+P+1+M │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 571,0│ │ 1707,2│ │ │- terenuri │ │ │ 205,0│Proprietate │ 1,7│ │ │- utilităţi │ │ │ │Cazan încălzire, mobi- │ 139,4│ │ │ │ │ │ │lier şi altele │ │ │ │- dotări │ │ │ │Împrejmuiri, alte ame- │ 51,5│ │ │ │ │ │ │najari │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │BOTOSANI │ │ │ │ │ │ │ 11.│Cotusca - │Com. Cotusca│1971│ │Clădire individuală │ 564,9│ │ │total │ │ │ │parter │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 115,0│ │ 372,1│ │ │- terenuri │ │ │ │Proprietate │ 166,8│ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Casa de bani şi obiecte│ 26,0│ │ │ │ │ │ │de inventar │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 12.│Trusesti - │Com. │1950│ │Clădire individuală P+1│ 2382,6│ │ │total │Trusesti │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 1004,4│ │ 1955,7│ │ │- terenuri │ │ │ 2961,0│Proprietate │ 400,2│ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Mijloace fixe şi obiec-│ 26,7│ │ │ │ │ │ │te de inventar │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │BUZAU │ │ │ │ │ │ │ 13.│Ramnicu- │Str. │1995│ │Clădire individuală │ 12390,7│ │ │Sarat -total│Victoriei │ │ │S+P+1 │ │ │ │ din care: │nr. 104 │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 1423,8│ │ 11927,2│ │ │- terenuri │ │ │ 1350,5│Concesionat │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │Centrala termica, alte │ 292,6│ │ │ │ │ │ │utilităţi │ │ │ │- dotări │ │ │ │Mobilier, obiecte de │ 170,9│ │ │ │ │ │ │inventar, împrejmuiri │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 14.│Buzau- total│Str. Nicolae│1979│ │Parter şi etajul 1 în │ 2261,5│ │ │ │Balcescu 43 │ │ │clădire individuală │ │ │ │ │ │ │ │S+P+1 │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 505,0│ │ 2215,1│ │ │- terenuri │ │ │ 70,5│Proprietate │ 13,7│ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Mobilier, obiecte de │ 32,7│ │ │ │ │ │ │inventar, alte amena- │ │ │ │ │ │ │ │jari │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │CARAS │ │ │ │ │ │ │ │SEVERIN │ │ │ │ │ │ │ 15.│Resita - │Piaţa 1 Dec.│1998│ │Ansamblu de garaje la │ 56,8│ │ │garaje-total│1918 nr. 4 │ │ │subsolul unui imobil │ │ │ │ │ │ │ │S+P+10, pereţi din be- │ │ │ │ │ │ │ │ton armat │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 29,9│ │ 56,4│ │ │- terenuri │ │ │ │Proprietate │ 0,4│ │ │- utilităţi │ │ │ │Racord termoficare, apa│ │ │ │ │ │ │ │canal şi iluminat elec-│ │ │ │ │ │ │ │tric │ │ │ │- dotări │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 16.│Bocsa-total │Str. Funicu-│1996│ │Clădire individuală P+1│ 3692,2│ │ │ │larului 67 │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 1080,0│ │ 3692,2│ │ │- terenuri │ │ │ │În folosinţă │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │Centrala termica, cen- │ │ │ │ │ │ │ │trala │ │ │ │- dotări │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │CALARASI │ │ │ │ │ │ │ 17.│Jegalia - │Com. Jegalia│1964│ │Clădire individuală P │ 255,5│ │ │total │ │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 708,4│ │ 178,8│ │ │- terenuri │ │ │ 2536,0│Proprietate │ 76,7│ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │CONSTANTA │ │ │ │ │ │ │ 18.│Cogealac - │Str. Garii │1973│ │Spaţiul de la demisol │ 1514,9│ │ │total │nr. 12 │ │ │şi etaj 1 în clădire │ │ │ │ │ │ │ │birouri D+P+2 │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 412,7│ │ 1155,9│ │ │- terenuri │ │ │ 663,0│Proprietate(în litigiu)│ 122,9│ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ 77,7│ │ │- dotări │ │ │ │Mobilier, inventar gos-│ 158,4│ │ │ │ │ │ │podaresc, împrejmuiri │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │COVASNA │ │ │ │ │ │ │ 19.│Sfîntu │Str. Gabor │1973│ │Spaţiul de la demisol │ 3215,9│ │ │Gheorghe │Aron nr. 1 │ │ │şi etaj 1 în clădire │ │ │ │(S.v.)-total│ │ │ │birouri D+P+2 │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 718,8│ │ 2763,3│ │ │- terenuri │ │ │ 404,0│Proprietate în indivi- │ 83,5│ │ │ │ │ │ │ziune │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Mobilier, inventar gos-│ 369,2│ │ │ │ │ │ │podaresc │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │DAMBOVITA │ │ │ │ │ │ │ 20.│Pucioasa - │Str. Repu- │1994│ │Clădire individuală │ 2913,4│ │ │total │plicii nr. 1│ │ │S+P+1 │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 604,0│ │ 2295,5│ │ │- terenuri │ │ │ 235,0│Proprietate │ 50,5│ │ │- utilităţi │ │ │ │Centrala termica-cazan,│ 175,3│ │ │ │ │ │ │alte utilităţi │ │ │ │- dotări │ │ │ │Diverse │ 392,1│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 21.│Targoviste │Str. Avram │1997│ │Parter bloc locuinţe │ 1142,0│ │ │(fost filia-│Iancu nr. 3 │ │ │proprietate personală │ │ │ │la) - total │ │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 276,0│ │ 880,0│ │ │- terenuri │ │ │ 85,2│Proprietate │ 26,5│ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Diverse dotări │ 235,5│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 22.│Gaiesti - │Strada │1998│ │Clădire S+P+1 │ 8026,7│ │ │total │13 Decembrie│ │ │ │ │ │ │ din care: │nr. 84 │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 1581,0│ │ 6542,0│ │ │- terenuri │ │ │ 2489,0│Proprietate │ 241,8│ │ │- utilităţi │ │ │ │Centrala termica │ 80,8│ │ │- dotări │ │ │ │Diverse dotări │ 1162,1│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL DOLJ│ │ │ │ │ │ │ 23.│Segarcea - │Str. Unirii │1998│ │Clădire S+P+1 │ 16248,5│ │ │total │nr. 90 │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 1444,0│ │ 16013,0│ │ │- terenuri │ │ │ │Proprietate │ 61,2│ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Mobilier, dulapuri │ 174,3│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 24.│Celaru-total│Com. Celaru │1976│ │Clădire individuală P+1│ 951,9│ │ │ │ │ │ │cu teren aferent │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 272,0│ │ 920,8│ │ │- terenuri │ │ │ 475,0│Proprietate │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Centrala telefonica, │ 31,1│ │ │ │ │ │ │casa de bani, mobilier,│ │ │ │ │ │ │ │împrejmuire, etc. │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │GALAŢI │ │ │ │ │ │ │ 25.│Tg. Bujor - │Str. G-ral │1962│ │Clădire individuală │ 1165,9│ │ │total │Eremia Gri- │ │ │S+P+1 │ │ │ │ │gorescu 77 │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 348,0│ │ 933,4│ │ │- terenuri │ │ │ │ │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │Centrala termica, cen- │ 140,0│ │ │ │ │ │ │trala telefonica, sis- │ │ │ │ │ │ │ │tem alarma │ │ │ │- dotări │ │ │ │Mobilier, alte dotări │ 92,5│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 26.│Liesti - │Com. Liesti │1979│ │Clădire individuală cu │ 1225,5│ │ │total │ │ │ │un nivel │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 488,5│ │ 873,3│ │ │- terenuri │ │ │ 2078,4│Proprietate │ 302,6│ │ │- utilităţi │ │ │ │Centrala telefonica │ 25,3│ │ │- dotări │ │ │ │Mobilier, alte dotări │ 24,3│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 27.│Cudalbi - │Com. Cudalbi│1972│ │Parter bloc P+2 │ 328,4│ │ │total │ │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 160,8│ │ 320,0│ │ │- terenuri │ │ │ 58,6│Proprietate cota indi- │ │ │ │ │ │ │ │viza │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Mobilier, alte dotări │ 8,4│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 28.│Tg. Carbu- │Str. Eroilor│1994│ │Clădire individuală P+1│ 506,7│ │ │nesti- total│nr. 6 │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 307,2│ │ 468,0│ │ │- terenuri │ │ │ 190,0│Proprietate │ 12,0│ │ │- utilităţi │ │ │ │Garaj structura meta- │ 24,2│ │ │ │ │ │ │lica │ │ │ │- dotări │ │ │ │Conform listei inventar│ 2,5│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 29.│Bumbesti │Com. │1974│ │Clădire individuală │ 88,6│ │ │Pitic -total│Bumbesti │ │ │parter │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 163,0│ │ 56,7│ │ │- terenuri │ │ │ 600,0│Proprietate │ 4,8│ │ │- utilităţi │ │ │ │Împrejmuiri, magazie │ 26,2│ │ │ │ │ │ │lemn, alte utilităţi │ │ │ │- dotări │ │ │ │Conform listei inventar│ 0,9│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │HARGHITA │ │ │ │ │ │ │ 30.│Sanmartin - │Str. Princi-│1980│ │Parter bloc P+3 │ 339,4│ │ │total │pala nr. 392│ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 118,0│ │ 290,5│ │ │- terenuri │ │ │ 71,0│În folosinţă │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │Mobilier, alte utili- │ 48,9│ │ │ │ │ │ │tati │ │ │ │- dotări │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │HUNEDOARA │ │ │ │ │ │ │ 31.│Baru Mare - │Str. Princi-│1998│ │Parter bloc caramida │ 367,3│ │ │total │pala bl. F │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 148,0│ │ 367,3│ │ │- terenuri │ │ │ │Proprietate în cota │ │ │ │ │ │ │ │parte indiviză 695/94 │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │IALOMITA │ │ │ │ │ │ │ 32.│Cazanesti - │Com. Caza- │1970│ │Clădire individuală │ 738,5│ │ │total │nesti │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 281,1│ │ 526,6│ │ │- terenuri │ │ │ 1231,0│Proprietate │ 143,1│ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Diverse │ 68,8│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL IAŞI│ │ │ │ │ │ │ 33.│Tg. Frumos -│Str. Cuza │1995│ │Clădire individuală │ 1992,2│ │ │total │Voda 40 B │ │ │S+P+3 │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 1229,6│ │ 1427,8│ │ │- terenuri │ │ │ 768,0│Concesionat │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Mijloace fixe şi obiec-│ 564,4│ │ │ │ │ │ │te de inventar │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 34.│Tibanesti - │Com. Tiba- │1986│ │Spaţiu la parter în │ 192,6│ │ │total │nesti │ │ │bloc P+3 │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 251,1│ │ 170,9│ │ │- terenuri │ │ │ │ │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Casa de bani şi obiecte│ 21,7│ │ │ │ │ │ │de inventar │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 35.│Mircesti - │Com. Mir- │1985│ │Clădire individuală P+1│ 804,7│ │ │total │cesti │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 115,0│ │ 777,9│ │ │- terenuri │ │ │ 627,0│Concesionat │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Casa de bani, sistem de│ 26,8│ │ │ │ │ │ │alarma │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 36.│Vladeni - │Com. Vladeni│1985│ │Parter parţial în bloc │ 38,8│ │ │total │ │ │ │P+3 │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 135,9│ │ 38,8│ │ │- terenuri │ │ │ │ │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │MEHEDINTI │ │ │ │ │ │ │ 37.│Drobeta Tur-│Str. Iulius │1994│ │Spaţiu amenajat la par-│ 492,4│ │ │nu-Severin -│Cezar nr. 3 │ │ │ter bloc locuinţe, în- │ │ │ │total │ │ │ │trare separată │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 142,9│ │ 444,4│ │ │- terenuri │ │ │ │În folosinţă, cota în- │ │ │ │ │ │ │ │diviza │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Diverse │ 48,0│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │MURES │ │ │ │ │ │ │ 38.│Iernut-total│Str. Dacia │1997│ │Clădire individuală │ 9268,5│ │ │ │Traiana 4 │ │ │S+P+1 │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 1554,0│ │ 9056,4│ │ │- terenuri │ │ │ 1500,0│Concesionat pe 25 ani │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Mijloace fixe şi obiec-│ 212,1│ │ │ │ │ │ │te de inventar │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL OLT │ │ │ │ │ │ │ 39.│Caracal - │Str. Cuza │1994│ │Clădire individuală │ 7906,0│ │ │total │Voda nr. 8 │ │ │S+P+2 │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 1531,0│ │ 7750,8│ │ │- terenuri │ │ │ 1500,0│Concesionat │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Bufet, mobilier divers │ 155,2│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL SATU│ │ │ │ │ │ │ │MARE │ │ │ │ │ │ │ 40.│Livada - │Str. Satu │1991│ │Clădire individuală │ 1560,7│ │ │total │Mare nr. 20 │ │ │S+P+E+M │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 421,8│ │ 1240,9│ │ │- terenuri │ │ │ 250,0│În folosinţă pe durata │ │ │ │ │ │ │ │construcţiei │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │Centrala termica, alte │ 234,4│ │ │ │ │ │ │utilităţi │ │ │ │- dotări │ │ │ │Mobilier, casa de bani,│ 85,4│ │ │ │ │ │ │împrejmuiri │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 41.│Supur -total│Com. Supuru │1994│ │Parter clădire indivi- │ 488,7│ │ │ │de Jos │ │ │duala │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 216,0│ │ 338,7│ │ │- terenuri │ │ │ │ │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │Diverse │ 27,8│ │ │- dotări │ │ │ │Mobilier, casa de bani,│ 122,2│ │ │ │ │ │ │împrejmuiri │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │SUCEAVA │ │ │ │ │ │ │ 42.│Plesesti - │Com. Vultu- │1970│ │Clădire individuală P+1│ 1482,9│ │ │total │resti │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 480,0│ │ 1440,7│ │ │- terenuri │ │ │ │ │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │Centrala termica │ 21,2│ │ │- dotări │ │ │ │Mobilier, fichet meta- │ 21,0│ │ │ │ │ │ │lic, împrejmuiri │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 43.│Bogdanesti -│Com. Bogda- │1959│ │Parter clădire indivi- │ 302,7│ │ │total │nesti │ │ │duala │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 130,0│ │ 237,1│ │ │- terenuri │ │ │ 500,0│Proprietate │ 10,0│ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Mobilier, sistem alarma│ 55,6│ │ │ │ │ │ │casa de bani, imprej- │ │ │ │ │ │ │ │muiri │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 44.│Calafindesti│Com. Cala- │1974│ │Clădire individuală │ 360,3│ │ │- total │findesti │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 132,0│ │ 342,1│ │ │- terenuri │ │ │ 700,0│Proprietate │ 7,2│ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Mobilier │ 11,0│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 45.│Dolhesti - │Com. Dol- │1973│ │Clădire individuală P+1│ 57,5│ │ │total │hesti │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 132,0│ │ 57,5│ │ │- terenuri │ │ │ │ │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 46.│Garaj │Str. Ana │1968│ │Parter clădire indivi- │ 18,7│ │ │Suceava - │Ipatescu 2 │ │ │duala │ │ │ │total │ │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 42,0│ │ 18,7│ │ │- terenuri │ │ │ │ │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │TELEORMAN │ │ │ │ │ │ │ 47.│Alexandria -│Str. Ion │1978│ │Etajul 2 în clădire │ 1132,7│ │ │total │Creanga nr. │ │ │P+6 │ │ │ │ │52-54 │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 569,2│ │ 902,6│ │ │- terenuri │ │ │ 174,6│Proprietate cota indi- │ 8,4│ │ │ │ │ │ │viza │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Diverse │ 221,7│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 48.│Draganesti │Com. Draga- │1963│ │Clădire individuală D+P│ 1369,1│ │ │Vlasca - │nesti Vlasca│ │ │ │ │ │ │total │ │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 511,1│ │ 1297,2│ │ │- terenuri │ │ │ │În folosinţă │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Diverse │ 71,9│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 49.│Vartoape - │Com. Vartoa-│1960│ │Clădire individuală P │ 627,3│ │ │total │pe │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 276,0│ │ 627,3│ │ │- terenuri │ │ │ 700,0│Proprietate fără va- │ │ │ │ │ │ │ │loare │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 50.│Garaj │Sos. Tr. │1978│ │Clădire individuală │ 22,7│ │ │Alexandria -│Magurele FN │ │ │ │ │ │ │total │ │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 35,5│ │ 19,5│ │ │- terenuri │ │ │ 66,0│Proprietate cota indi- │ 3,2│ │ │ │ │ │ │viza │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 51.│Piatra-total│Com. Piatra │1976│ │Clădire individuală │ 352,3│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 251,3│ │ 294,3│ │ │- terenuri │ │ │ │În folosinţă │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │Reţea telecomunicaţii, │ 42,8│ │ │ │ │ │ │casa de bani │ │ │ │- dotări │ │ │ │Împrejmuiri │ 15,2│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │TIMIS │ │ │ │ │ │ │ 52.│Garaje │Bd. C.D. │1998│ │Construcţie caramida │ 34,1│ │ │Timişoara - │Loga nr. 40 │ │ │ │ │ │ │total │ │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 45,6│ │ 34,1│ │ │- terenuri │ │ │ 49,6│Închiriat │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 53.│Lugoj -total│Str. Timi- │1998│ │Clădire individuală │ 20058,4│ │ │ │sorii 27-33 │ │ │S+P+2+M │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 2118,0│ │ 14147,0│ │ │- terenuri │ │ │ 1197,8│Proprietate (360 mp) │ 32,2│ │ │ │ │ │ │concesionat (837,8 mp) │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │Centrala termica, cen- │ 4417,8│ │ │ │ │ │ │trala telefonica, sis- │ │ │ │ │ │ │ │tem alarma │ │ │ │- dotări │ │ │ │Diverse dotări şi │ 1461,4│ │ │ │ │ │ │împrejmuiri │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 54.│Garaje Lugoj│Str. Timi- │1998│ │Construcţie metalică │ 213,3│ │ │-total │sorii 27-33 │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 64,2│ │ 213,3│ │ │- terenuri │ │ │ 64,2│Concesionat │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 55.│Gataia-total│Str. Carpaţi│1995│ │Clădire parter │ 430,2│ │ │ │nr. 10 │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 128,8│ │ 430,2│ │ │- terenuri │ │ │ │ │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │TULCEA │ │ │ │ │ │ │ 56.│Horia -total│Com. Horia │1975│ │Clădire P+1 │ 792,2│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 422,0│ │ 704,6│ │ │- terenuri │ │ │ 843,0│Proprietate │ 87,6│ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 57.│Pecineaga - │Com. Peci- │1981│ │Clădire parter │ 531,4│ │ │total │neagă │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 237,0│ │ 453,1│ │ │- terenuri │ │ │ 703,0│Proprietate │ 78,3│ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │VASLUI │ │ │ │ │ │ │ 58.│Murgeni - │Str. Princi-│1959│ │Doua corpuri clădire │ 133,5│ │ │total │pala nr. 1 │ │ │parter │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 308,0│ │ 125,0│ │ │- terenuri │ │ │ 917,0│Proprietate │ 8,5│ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │JUDEŢUL │ │ │ │ │ │ │ │VRANCEA │ │ │ │ │ │ │ 59.│Focsani - │Str. Cuza │1986│ │Parter bloc │ 447,9│ │ │total │Voda nr. 28 │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 159,0│ │ 420,1│ │ │- terenuri │ │ │ │În folosinţă │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Diverse │ 27,8│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 60.│Focsani - │Str. Mareşal│1986│ │Parter bloc │ 1232,8│ │ │total │Antonescu 21│ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 307,0│ │ 1031,0│ │ │- terenuri │ │ │ 513,0│Proprietate │ 82,4│ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Mobilier, împrejmuiri │ 119,4│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 61.│Dumbraveni -│Com. Dumbra-│1982│ │Clădire individuală P+1│ 2019,9│ │ │total │veni │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 210,0│ │ 1062,8│ │ │- terenuri │ │ │ 6511,0│Proprietate │ 751,0│ │ │- utilităţi │ │ │ │Diverse │ 15,5│ │ │- dotări │ │ │ │Mobilier, împrejmuiri │ 190,6│ │ │ │ │ │ │şi alte amenajări │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 62.│Maicanesti -│Com. Maica- │1974│ │Clădire individuală P+1│ 514,0│ │ │total │nesti │ │ │ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 263,0│ │ 258,8│ │ │- terenuri │ │ │ 2881,0│Proprietate │ 239,0│ │ │- utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │- dotări │ │ │ │Diverse │ 16,2│ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ │MUNICIPIUL │ │ │ │ │ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ 63.│Adm. cen- │Str. Smardan│1900│ │Clădire individuală │ 108584,3│ │ │trala -total│nr. 3 │ │ │S+P+4 │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 5274,0│ │ 108584,3│ │ │- terenuri │ │ │ 880,0│În folosinţă │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │Centrala termica gaze │ │ │ │- dotări │ │ │ │Diverse │ │ ├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼───────────────────────┼─────────┤ │ 64.│Adm. cen- │Str. Traian │1997│ │Parter în bloc L111 B │ 3798,3│ │ │trala -total│ │ │ │tronson 1/2 şi 2 P+4 │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │- clădiri │ │ │ 168,5│ │ 3798,3│ │ │- terenuri │ │ │ │ │ │ │ │- utilităţi │ │ │ │Ascensor persoane │ │ │ │- dotări │ │ │ │ │ │ ├────┴────────────┴────────────┴────┴───────┴───────────────────────┼─────────┤ │ TOTAL A │ 261066,7│ │ din care: │ │ │ - clădiri │ 236434,9│ │ - terenuri │ 3265,4│ │ - utilităţi │ 10393,0│ │ - dotări │ 10973,4│ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘B) Situaţia clădirilor disponibilizate parţial
                   
  Nr. crt.JUDEŢUL/LocalitateaAdresaAn constr.Suprafaţa totalăSuprafaţa disponibiliz. (m.p.)Caracteristici tehnice ale imobilelorValoare
  Totaldin care: pt. spaţii disponibiliz.
  012345678
    JUDEŢUL ALBA              
  1Blaj - totalStr. Timotei Cipariu19941,024.80774.80   2,807.302,595.70
    din care:              
    - clădiri         spaţiu în clădire individuală S+P+12,122.30  
    - terenuri              
    - utilităţi           31.50  
    - dotări           441.90  
    JUDEŢUL ARAD              
  2Sebiş - totalStr. Republicii 25A1995880.00236.00   3,118.00858.10
    din care:              
    - clădiri         spaţiu în clădire individuală P+2   836.20
    - terenuri              
    - utilităţi              
    - dotări             21.90
    JUDEŢUL BIHOR              
  3Săcuieni - totalStr. Morii 161950608.00328.00   1,654.10989.70
    din care:              
    - clădiri         clădire individuală S+P+1   892.30
    - terenuri         proprietate 600 mp.   86.70
    - utilităţi              
    - dotări             10.70
    JUDEŢUL BOTOŞANI              
  4Bucecea - total din care:Com. Bucecea1975285.00142.50   844.90438.50
    - clădiri         Spaţiu în clădire P+1   358.00
    - terenuri         în proprietate 200 mp.   26.80
    - utilităţi              
    - dotări             53.70
    JUDEŢUL BRAŞOV              
  5Braşov - totalStr. Kogălniceanu 320002,423.00283.00   30,784.503,523.10
    din care:              
    - clădiri         spaţiu în clădire S+D+P+9   3,245.20
    - terenuri         concesionat cotă parte din 2255 mp.    
    - utilităţi              
    - dotări             277.90
  6Făgăraş - totalStr. Republicii 271920531.00258.00   3,879.502,127.80
    din care:              
    - clădiri         clădire indiv. S+P+1   1,885.00
    - terenuri         în propr. 347 mp. - cotă parte indiviză   242.90
    - utilităţi              
    - dotări              
  7JUDEŢUL BRĂILA              
    Făurei - total din care:Str. Republicii 461957854.00264.00   2,841.00947.90
    - clădiri         clădire individuală P+1   874.20
    - terenuri         în proprietate cotă parte 500 mp.   73.70
    - utilităţi              
    - dotări              
    JUDEŢUL CARAŞ              
  8Oraviţa - total din care:Str. 1 Dec. 1918 nr. 11914984.00642.70   3,244.602,137.90
    - clădiri         clădire S+P+1+M   2,119.20
    - terenuri         proprietate cotă parte indiviză   13.00
    - utilităţi              
    - dotări             5.70
    JUDEŢUL CĂLĂRAŞI              
  9Olteniţa -totalStr. Cuza Vodă 13119691,890.281,507.20   6,189.205,048.60
    din care:              
    - clădiri         clădire individuală P+1   4,307.00
    - terenuri         în proprietate 2619,13 mp   555.60
    - utilităţi         centrală termică   180.90
    - dotări             5.10
  10Lehliu - total din care:Str. Industriei 119941,526.83752.97   5,409.202,751.30
    - clădiri         clădire individuală S+P+1   2,662.30
    - terenuri         concesionat 2000 mp.    
    - utilităţi              
    - dotări             89.00
    JUDEŢUL CLUJ              
  11Gherla - total din care:Str. P-ţa Libertăţii 21923607.30104.19   1,658.60302.30
    - clădiri         spaţiu în clădire S+P+1   298.40
    - terenuri         proprietate în cotă indiviză 53,01 mp.   3.90
    - utilităţi              
    - dotări              
  12Turda - total din care:Str. P-ţa Romană 15B19961,504.00976.00   6,764.504,210.70
    - clădiri         spaţiu S D+P+M în bloc loc. 8 et.   4,113.70
    - terenuri         concesionat 487.0 mp.    
    - utilităţi              
    - dotări             97.00
    JUDEŢUL COVASNA              
  13Covasna - total din care:Str. Gh. Doja 2A19951,603.00759.00   4,554.502,412.70
    - clădiri         spaţiu în clădire individ. S+P+2+M   2,156.60
    - terenuri         cotă parte 282,67 mp. Concesionat   4.00
    - utilităţi             160.80
    - dotări             91.30
    JUDEŢUL GALAŢI              
  14Galaţi - totalStr. Ada Marinescu 231984210.00104.00   1,230.40613.20
    din care:              
    - clădiri         spaţiu la parter în bloc S+P+10   609.30
    - terenuri         Cotă indiviză 18,05 mp.    
    - utilităţi              
    - dotări             3.90
    JUDEŢUL GIURGIU              
  15Hotarele - totalSat Hereşti1962480.00251.60   1,080.00563.90
    din care:              
    - clădiri         spaţiu în clădire parter   561.60
    - terenuri         cotă indiviză 3000 mp. în proprietate   2.30
    - utilităţi              
    - dotări              
    JUDEŢUL HUNEDOARA              
  16Deva - totalStr. Iuliu Maniu 1819982,687.00992.00   23,762.609,021.30
    din care:              
    - clădiri         spaţiu în clădire S+P+2   8,772.80
    - terenuri         concesionat 480 mp.    
    - utilităţi              
    - dotări             248.50
  17Haţeg - totalStr. Bisericilor 21900625.14100.00   1,111.40203.60
    din care:              
    - clădiri         spaţiu în clădire din piatră şi cărămidă   178.00
    - terenuri         în proprietate cotă parte 63.5 mp   25.60
    - utilităţi              
    - dotări              
  18Orăştie - totalStr. N. Bălcescu 41910450.5674.20   1,209.40200.00
    din care:              
    - clădiri         spaţiu parter în clădire S+P+1   199.20
    - terenuri         proprietate în cotă parte 34,2 mp.   0.80
    - utilităţi              
    - dotări              
  19Călan - totalStr. Independenţei 131962250.00125.00   734.20373.50
    din care:              
    - clădiri         spaţiu la parter în bloc de locuinţe   367.10
    - terenuri         proprietate în cotă indiviză    
    - utilităţi              
    - dotări           6.40  
    JUDEŢUL IALOMIŢA              
  20Slobozia - totalB-dul Chimiei 2-419972,939.661,489.60   13,632.106,963.60
    din care:              
    - clădiri         clădire individuală S+P+2   6,583.80
    - terenuri         concesionat 1500 mp    
    - utilităţi             44.70
    - dotări             335.10
  21Feteşti - totalStr. Ceahlău 1-319961,318.00725.70   3,558.002,309.50
    din care:              
    - clădiri         clădiri individuale S+P+1   1,959.10
    - terenuri         concesionat 724 mp.    
    - utilităţi             84.00
    - dotări             266.40
    JUDEŢUL IAŞI              
  22Iaşi - totalStr. Sf. Lazăr nr. 319986,440.004,803.00   62,065.1047,218.00
    din care:              
    - clădiri         spaţiu în clădire S+P+5   46,300.00
    - terenuri         concesionat 2500 mp.    
    - utilităţi              
    - dotări             918.00
  23Hârlău - total din care:Str. Ştefan cel Mare 371993463.00187.50   1,937.00808.70
    - clădiri         P+1 în clădire cu 8 etaje   784.40
    - terenuri         concesionat 25 mp. Cotă parte    
    - utilităţi              
    - dotări             24.30
    JUDEŢUL MUREŞ              
  24Sighişoara - totalStr. Justiţiei 719142,038.001,317.00   5,247.003,580.80
    din care:              
    - clădiri         spaţiu în clădire S+P+1   3,507.20
    - terenuri         teren în propr. cotă parte    
    - utilităţi         440 mp.    
    - dotări             73.60
  25Reghin-totalStr. Republicii 1A1995920.00230.00   3,063.00786.10
    din care:              
    - clădiri         spaţiu în clădire individuală S+P+2   765.90
    - terenuri         concesionat 97,2 mp.    
    - utilităţi              
    - dotări             20.20
  26Târnăveni - totalStr. 22 Dec. nr. 21994802.00168.00   2,649.00554.90
    din care:              
    - clădiri         spaţiu S+P în bloc de locuinţe   554.90
    - terenuri         concesionat 118.8 mp.    
    - utilităţi              
    - dotări              
    JUDEŢUL NEAMŢ              
  27Tg. Neamţ - totalStr. M. Eminescu, BIM111994873.22603.24   2,492.501,899.90
    din care:              
    - clădiri         spaţiu în bloc de locuinţe S+P+M   1,721.90
    - terenuri         în folosinţă 100.54 mp.    
    - utilităţi              
    - dotări             178.00
    JUDEŢUL OLT              
  28Slatina - totalStr. Unirii 2B1981814.78582.95   3,765.203,025.50
    din care:              
    - clădiri         spaţiu S+P+1 în bloc cu 4 et.   2,693.90
    - terenuri         224,75 proprietate în cotă indiviză   50.70
    - utilităţi             91.00
    - dotări             189.90
  29Corabia-totalStr. Carpaţi nr. 519951,582.001,033.00   7,700.405,367.60
    din care:              
    - Clădiri         spaţiu în clădire individuală P+1   5,161.70
    - terenuri         concesionat 1500 mp.    
    - utilităţi              
    - dotări             205.90
  30Balş - totalStr. N. Bălcescu 6B1987730.00376.00   3,024.201,592.00
    din care:              
    - clădiri         spaţiu în clădire individuală P+1   1,557.70
    - terenuri         teren propr. privată a vânzător clădire    
    - utilităţi              
    - dotări             34.30
    JUDEŢUL PRAHOVA              
  31Ploieşti (S.v) - totalStr. Independenţei 121887987.50834.00   1,909.002,769.80
    din care:              
    - clădiri         clădire în ansamblu de S+P+1   1,609.20
    - terenuri         proprietate 623 mp.   181.00
    - utilităţi              
    - dotări             979.60
    JUDEŢUL SUCEAVA              
  32Suceava - totalBd. 1 mai 5A1996         14,225.20
    din care:              
    - clădiri     5,443.002.858.00Clădire S+P+526,905.0014,127.20
    - terenuri         concesionat 520 mp    
    - utilităţi              
    - dotări             98.00
  33Rădăuţi - totalStr. Pţa. Unirii nr. 3319961,904.00728.00   6,537.103,147.10
    din care:              
    - clădiri         clădire individuală S+P+1   2,498.50
    - terenuri         în proprietate 360 mp   27.80
    - utilităţi             87.20
    - dotări             533.60
    JUDEŢUL TELEORMAN              
  34Alexandria - totalStr. AV. Al. Colfescu19982,684.001,874.00   24,707.8020,009.30
    din care:nr. 6            
    - clădiri         spaţiu în clădire D+P+2   16,274.10
    - terenuri         concesionat 1213,4 mp. achitat anticipat    
    - utilităţi             2,439.70
    - dotări             1,295.50
  35Zimnicea - totalStr. Primăverii nr. 21983691.66363.98   2,473.50711.40
    din care:              
    - clădiri         spaţiu în clădire S+P+1   531.60
    - terenuri         în proprietate 156 mp. Cota indiviză    
    - utilităţi              
    - dotări             179.80
    JUDEŢUL TIMIŞ              
  36Deta - totalVictoriei nr. 3 A19951,419.00755.00   4,235.502,384.00
    din care:              
    - clădiri         spaţiu în clădire S+P+2+M   2,253.70
    - terenuri         concesionat 760,3 mp.    
    - utilităţi              
    - dotări             130.30
    JUDEŢUL VASLUI              
  37Bărlad - totalStr. Republicii nr. 23519952,915.001,747.00   17,171.0010,402.70
    din care:              
    - clădiri         clădire individuală S+P+2   10,290.50
    - terenuri         concesionat 2292 mp.    
    - utilităţi              
    - dotări             112.20
    ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ              
  38Bucureşti - totalstr. M. Basarab 71,1997189.53105.20la parter în bloc de P+44,272.402,371.40
    din care:Bl. L111A, Sect. 3            
    - clădiri              
    - terenuri         concesionat    
    - utilităţi              
    - dotări              
  39Bucureşti - totalStr. M. Basarab 73,1997426.20316.35la parter în bloc de P+49,607,407.131.20
    din care:Bl. L113A, Sect. 3            
    - clădiri              
    - terenuri         concesionat    
    - utilităţi              
    - dotări              
    TOTAL B.   xxxxx176,578.60
    din care:              
    - clădiri             165.236,3
    - terenuri             1.294,8
    - utilităţi             3.119,8
    - dotări             6.927,7
C) Situaţia spaţiilor sociale disponibilizate ┌───┬─────────┬────────┬──────────┬────┬───────────────────┬────────┬─────────┐ │Nr.│ Judeţ/ │ │ │ AN │ Caracteristici │ Supraf.│Val. inv.│ │crt│ Locali- │Denumire│ Adresa │con-│ tehnice │ mp. │-mil.lei-│ │ │ tate │ │ │str.│ ale imobilelor │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ │I. SPAŢII│ │ │ │ │ │ │ │ │HOTELIERE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │BRAŞOV │ │ │ │ │ │ │ │ 1.│Predeal -│Vila │Str. M. │1995│ │ 443,00│ 5425,20│ │ │total │ │Saulescu │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 71 │ │ │ │ │ │ │din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │-clădiri │ │ │ │Clădire individuală│ 443,00│ 4686,70│ │ │ │ │ │ │compusa D+P+E+M │ │ │ │ │-terenuri│ │ │ │Teren proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │(240 mp) valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │inclusă în preţul │ │ │ │ │ │ │ │ │clădirii │ │ │ │ │-utilităţi │ │ │ │ │ 93,00│ │ │-dotări │ │ │ │ │ │ 645,50│ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ │CONSTANTA│ │ │ │ │ │ │ │ 2.│Eforie - │Complex │Str. Ingi-│1970│ │ 6873,00│ 89670,60│ │ │Sud-total│hotelier│nerilor 2 │ │ │ │ │ │ │ │Flamingo│ │ │ │ │ │ │ │din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │-clădiri │ │ │ │Hotel P+6 şi resta-│ 6873,00│ 76338,10│ │ │ │ │ │ │urant, centrala │ │ │ │ │ │ │ │ │termica 180 mp, în-│ │ │ │ │ │ │ │ │stal. tehnica solara │ │ │ │ │ │ │ │- 81 mp, spalatorie│ │ │ │ │ │ │ │ │+ garaje piscina, │ │ │ │ │ │ │ │ │terenuri tenis, în-│ │ │ │ │ │ │ │ │stal. sonorizare, │ │ │ │ │ │ │ │ │instal. electrica, │ │ │ │ │ │ │ │ │pardoseala calda │ │ │ │ │-terenuri│ │ │ │ │ │ │ │ │-utilităţi │ │ │ │ │ 3982,40│ │ │-dotări │ │ │ │ │ │ 9350,10│ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ 3.│Mangalia │Hotel │Str. Tei- │1959│ │ 1037,00│ 6923,10│ │ │-total │Zefir │lor nr. 7 │ │ │ │ │ │ │din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │-clădiri │ │ │ │Clădire P+3+dotări │ 1037,00│ 6163,50│ │ │-terenuri│ │ │ │ │ │ │ │ │-utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │-dotări │ │ │ │ │ │ 759,60│ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ │COVASNA │ │ │ │ │ │ │ │ 4.│Covasna -│Mini- │Str. GH. │1995│ │ 947,00│ 1415,70│ │ │total │hotel │Doja 2A │ │ │ │ │ │ │din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │-clădiri │ │ │ │Clădire individuală│ 947,00│ 1018,10│ │ │ │ │ │ │P+5 tip bloc locu- │ │ │ │ │ │ │ │ │inte compus dintr-un │ │ │ │ │ │ │ │ap. cu 3 camere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │10 ap. cu o camera,│ │ │ │ │ │ │ │ │spaţiu recepţie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │pod mansardabil. │ │ │ │ │-terenuri│ │ │ │Teren concesionat │ │ 3,60│ │ │ │ │ │ │pe toată perioada │ │ │ │ │ │ │ │ │existenţei clădirii│ │ │ │ │ │ │ │ │(253 mp). Cheltu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ieli anticipate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │taxa de concesionare │ │ │ │ │ │ │ │teren (253 mp) │ │ │ │ │-utilităţi │ │ │Ascensor persoane, │ │ 112,30│ │ │ │ │ │ │inst. cablu TV, │ │ │ │ │ │ │ │ │centr. termica, al.│ │ │ │ │ │ │ │ │en. electrica, apa,│ │ │ │ │ │ │ │ │gaz metan, reţele │ │ │ │ │ │ │ │ │subterane de teleco- │ │ │ │ │ │ │ │municatii urbane şi│ │ │ │ │ │ │ │ │interurbane + dotări │ │ │ │-dotări │ │ │ │ │ │ 281,70│ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ │MURES │ │ │ │ │ │ │ │ 5.│Sovata - │Mini- │Str. Tran-│1915│ │ 713,10│ 4346,70│ │ │total │hotel │dafirilor │ şi │ │ │ │ │ │din care:│ │nr. 90 │amen. │ │ │ │ │ │ │ │re- │ │ │ │ │ │ │ │ │pa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ratii │ │ │ │ │ │ │ │1995│ │ │ │ │ │-clădiri │ │ │ │Clădire individuală│ 713,10│ 4225,30│ │ │ │ │ │ │S+P+E. Racord gaze,│ │ │ │ │ │ │ │ │termoficare, apa │ │ │ │ │ │ │ │ │canal, linii telef., │ │ │ │ │ │ │ │sistem securitate │ │ │ │ │ │ │ │ │+dotări. Minihotelul │ │ │ │ │ │ │ │este situat la etaj│ │ │ │ │ │ │ │ │iar la subsol - 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │bucatarii, 2 sali │ │ │ │ │ │ │ │ │sport, 2 magazii │ │ │ │ │-terenuri│ │ │ │Teren concesionat │ │ │ │ │ │ │ │ │pe 99 ani (3834 mp)│ │ │ │ │ │ │ │ │achitat integral │ │ │ │ │-utilităţi │ │ │Alte amenajări; 2 │ │ 79,00│ │ │ │ │ │ │terenuri de sport │ │ │ │ │ │ │ │ │930 mp │ │ │ │ │-dotări │ │ │ │ │ │ 42,40│ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ │SUCEAVA │ │ │ │ │ │ │ │ 6.│Vatra │Mini- │Str. T. │1926│ │ 443,00│ 1380,80│ │ │Dornei - │hotel │Vladimi- │ şi │ │ │ │ │ │total │ │rescu nr. │amen. │ │ │ │ │din care:│ │10 │1994│ │ │ │ │ │-clădiri │ │ │ │Etaj+mansarda corp │ 443,00│ 1200,00│ │ │ │ │ │ │comun cu sediul │ │ │ │ │ │ │ │ │agenţiei+dotări │ │ │ │ │-terenuri│ │ │ │Terenul nu este │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietatea băncii│ │ │ │ │-utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │-dotări │ │ │ │ │ │ 180,80│ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ │TOTAL I │ │ │ │ │ │109162,10│ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ │II. LO- │ │ │ │ │ │ │ │ │CUINTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ARGES │ │ │ │ │ │ │ │ 7.│Pitesti -│1 ap. cu│Str. Popa │1985│ │ 62,00│ 27,60│ │ │total │2 camere│Sapca, Bl.│ │ │ │ │ │ │din care:│ │D1, Sc. D,│ │ │ │ │ │ │ │ │Ap. 3 │ │ │ │ │ │ │-clădiri │ │ │ │Doua cam.+dependin-│ 62,00│ 27,60│ │ │ │ │ │ │te, decomandat, │ │ │ │ │ │ │ │ │parter, Bl. P+4, │ │ │ │ │ │ │ │ │fond nou (1980) din│ │ │ │ │ │ │ │ │prefabricate beton │ │ │ │ │-terenuri│ │ │ │Terenul proprietate│ │ │ │ │ │ │ │ │7 mp cota indiviză │ │ │ │ │-utilităţi │ │ │Racord la termofi- │ │ │ │ │ │ │ │ │care, racord la re-│ │ │ │ │ │ │ │ │teaua de energie │ │ │ │ │ │ │ │ │electrica, gaze │ │ │ │ │-dotări │ │ │ │Pardoseli reci cu │ │ │ │ │ │ │ │ │mozaic, linoleum, │ │ │ │ │ │ │ │ │parţial faianta la │ │ │ │ │ │ │ │ │bucatarie │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ │BACAU │ │ │ │ │ │ │ │ 8.│Comuna │6 ap. x2│Str. Tudor│1993│ │ 809,00│ 1228,10│ │ │Podul │camere +│Vladimi- │ │ │ │ │ │ │Turcului │2 ap.x 3│rescu nr. │ │ │ │ │ │ │-total │camere │117 │ │ │ │ │ │ │din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │-clădiri │ │ │ │Apart. situate în │ 809,00│ 1222,30│ │ │ │ │ │ │clădire P+2 cu des-│ │ │ │ │ │ │ │ │ţin. sediu bancar. │ │ │ │ │ │ │ │ │Apart. au intrare │ │ │ │ │ │ │ │ │separată │ │ │ │ │-terenuri│ │ │ │Teren concesionat │ │ │ │ │ │ │ │ │integral (1264 mp) │ │ │ │ │-utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │-dotări │ │ │ │ │ │ 5,80│ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ 9.│Com. │9 ap. x2│Str. │1997│ │ 934,00│ 1643,70│ │ │Sascut - │camere +│Pieţei │ │ │ │ │ │ │total │3 ap.x 3│ │ │ │ │ │ │ │din care:│camere │ │ │ │ │ │ │ │-clădiri │ │ │ │Apart. situate în │ 934,00│ 1597,20│ │ │ │ │ │ │clădire individuală│ │ │ │ │ │ │ │ │P+3 cu intrare │ │ │ │ │ │ │ │ │separată │ │ │ │ │-terenuri│ │ │ │Teren cota indiviză│ │ 46,50│ │ │ │ │ │ │(293,31 mp) │ │ │ │ │-utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │-dotări │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ │BRĂILA │ │ │ │ │ │ │ │10.│Brăila - │1 ap. 2 │Str.Unirii│1980│ │ 61,00│ 63,40│ │ │total │camere │nr. 72, Bl. │ │ │ │ │ │din care:│ │Turn, et.2│ │ │ │ │ │ │ │ │Ap. 9 │ │ │ │ │ │ │-clădiri │ │ │ │Apart. situat în │ 61,00│ 63,40│ │ │ │ │ │ │bloc P+10 │ │ │ │ │-terenuri│ │ │ │Teren în cota indi-│ │ │ │ │ │ │ │ │viza (în folosinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │29 mp) │ │ │ │ │-utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │-dotări │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ │CARAS- │ │ │ │ │ │ │ │ │SEVERIN │ │ │ │ │ │ │ │11.│Bozovici │1 ap. 3 │Str. M. │1998│ │ 84,46│ 52,90│ │ │-total │camere │Eminescu │ │ │ │ │ │ │din care:│ │nr. 250B, │ │ │ │ │ │ │ │ │Bl.IF, Ap.│ │ │ │ │ │ │ │ │10 │ │ │ │ │ │ │-clădiri │ │ │ │Ap. 3 camere în │ 84,46│ 42,40│ │ │ │ │ │ │clădire S+P+2, boxa│ │ │ │ │ │ │ │ │la subsol de 16,20 │ │ │ │ │ │ │ │ │mp + dotări │ │ │ │ │-terenuri│ │ │ │ │ │ │ │ │-utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │-dotări │ │ │ │ │ │ 10,50│ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ │CLUJ │ │ │ │ │ │ │ │12.│Cluj - │1 ap. 3 │Str. N. │1988│ │ 67,37│ 249,00│ │ │total │camere │Titulescu │ │ │ │ │ │ │din care:│ │nr. 24 ap.│ │ │ │ │ │ │ │ │25 │ │ │ │ │ │ │-clădiri │ │ │ │Ap. 3 camere în │ 67,37│ 196,40│ │ │ │ │ │ │bloc P+4 │ │ │ │ │-terenuri│ │ │ │Teren atribuit în │ │ │ │ │ │ │ │ │folosinţă (21 mp) │ │ │ │ │-utilităţi │ │ │Racord gaze, termo-│ │ │ │ │ │ │ │ │ficare, apa, canal,│ │ │ │ │ │ │ │ │en. electr. de la │ │ │ │ │ │ │ │ │reţeaua oraşului │ │ │ │ │-dotări │ │ │ │ │ │ 52,60│ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ │CONSTANTA│ │ │ │ │ │ │ │13.│Comuna │Locuinta│Str. Tran-│1956│ │ 190,00│ 742,90│ │ │Baneasa -│ │dafirilor │ │ │ │ │ │ │total │ │nr. 79 │ │ │ │ │ │ │din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │-clădiri │ │ │ │Clădire individuală│ 190,00│ 683,60│ │ │ │ │ │ │P+1 + dotări │ │ │ │ │-terenuri│ │ │ │Teren propr. 152 mp│ │ 23,10│ │ │-utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │-dotări │ │ │ │ │ │ 36,20│ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ │GALAŢI │ │ │ │ │ │ │ │14.│Tg. Bujor│2 ap. x2│Str. G-ral│1962│ │ 282,70│ 772,90│ │ │-total │cam. + 2│E. Grigo- │ │ │ │ │ │ │din care:│ap. x 3 │rescu nr. │ │ │ │ │ │ │ │cam. │77 │ │ │ │ │ │ │-clădiri │ │ │ │4 apart. situate la│ 282,70│ 758,30│ │ │ │ │ │ │et. 1 în clădire cu│ │ │ │ │ │ │ │ │destinaţie iniţială│ │ │ │ │ │ │ │ │spaţiu bancar, acces │ │ │ │ │ │ │ │separat prin spatele │ │ │ │ │ │ │ │clădirii şi casa │ │ │ │ │ │ │ │ │scării │ │ │ │ │-terenuri│ │ │ │ │ │ │ │ │-utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │-dotări │ │ │ │ │ │ 14,60│ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ │MEHEDINTI│ │ │ │ │ │ │ │15.│Strehaia │1 ap. 3 │Str.Unirii│1994│ │ 75,70│ 268,70│ │ │-total │camere │nr. 1A, Bl. │ │ │ │ │ │din care:│ │A1, Sc. 2,│ │ │ │ │ │ │ │ │Et. 1, Ap.3 │ │ │ │ │ │-clădiri │ │ │ │Ap. situat în bloc │ 75,70│ 254,70│ │ │ │ │ │ │cu P+4 la et. 1 + │ │ │ │ │ │ │ │ │dotări │ │ │ │ │-terenuri│ │ │ │Teren în folosinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │- cota indiviză │ │ │ │ │-utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │-dotări │ │ │ │ │ │ 14,00│ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ │PRAHOVA │ │ │ │ │ │ │ │16.│Ploiesti │1 ap. 4 │Str. Inde-│1987│ │ 129,00│ 330,00│ │ │-total │camere │pendentei │ │ │ │ │ │ │din care:│ │nr. 12 │ │ │ │ │ │ │-clădiri │ │ │ │Clădire individuală│ 129,00│ 194,00│ │ │ │ │ │ │S+P │ │ │ │ │-terenuri│ │ │ │Teren proprietate │ │ 136,00│ │ │ │ │ │ │(468 mp) │ │ │ │ │-utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │-dotări │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │17.│Urlati - │Casa în-│Str. Tudor│1957│ │ 70,00│ 107,60│ │ │total │dividu- │Vladimi- │ │ │ │ │ │ │din care:│ala cu │rescu nr. │ │ │ │ │ │ │ │destin. │13 │ │ │ │ │ │ │ │de locu-│ │ │ │ │ │ │ │ │inta │ │ │ │ │ │ │ │-clădiri │ │ │ │Clădire individuală│ 70,00│ 80,60│ │ │ │ │ │ │parter 2 cam. + de-│ │ │ │ │ │ │ │ │pendinte │ │ │ │ │-terenuri│ │ │ │Teren în proprietate │ 27,00│ │ │-utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │-dotări │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ │SUCEAVA │ │ │ │ │ │ │ │18.│Com. │1 ap. 3 │Com. │1980│ │ 68,80│ 35,70│ │ │Udesti - │camere │Udesti │ │ │ │ │ │ │total │ │ │ │ │ │ │ │ │din care:│ │ │ │ │ │ │ │ │-clădiri │ │ │ │Et. 1 dintr-o cla- │ 68,80│ 35,70│ │ │ │ │ │ │dire situata în lo-│ │ │ │ │ │ │ │ │calitatea Udesti │ │ │ │ │-terenuri│ │ │ │Terenul nu este pro- │ │ │ │ │ │ │ │prietatea băncii │ │ │ │ │-utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │-dotări │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ │TIMIS │ │ │ │ │ │ │ │19.│Lugoj - │Spaţii │Str. Timi-│1998│ │ 405,00│ 625,00│ │ │total │locu- │sorii nr. │ │ │ │ │ │ │din care:│ibile │27-33 │ │ │ │ │ │ │-clădiri │ │ │ │Ansamblu S+P+2Et+M │ 405,00│ 625,00│ │ │-terenuri│ │ │ │Teren concesionat │ │ │ │ │ │ │ │ │(405 mp) │ │ │ │ │-utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │-dotări │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │20.│Deta - │1 ap. 2 │Str. │1995│ │ 423,00│ 695,50│ │ │total │cam.; 1 │Victoriei │ │ │ │ │ │ │din care:│ap. 3cam│nr. 3 │ │ │ │ │ │ │ │1 ap. 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │cam (în-│ │ │ │ │ │ │ │ │chiriat)│ │ │ │ │ │ │ │ │1 ap. 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │cam (în-│ │ │ │ │ │ │ │ │chiriat)│ │ │ │ │ │ │ │-clădiri │ │ │ │Ansamblu S+P+1E+M │ 423,00│ 547,00│ │ │ │ │ │ │şi dotări │ │ │ │ │-terenuri│ │ │ │Teren proprietate │ │ 34,30│ │ │ │ │ │ │(526 mp) │ │ │ │ │-utilităţi │ │ │ │ │ │ │ │-dotări │ │ │ │ │ │ 114,20│ ├───┼─────────┼────────┼──────────┼────┼───────────────────┼────────┼─────────┤ │ │TOTAL II │ │ │ │ │ │ 6843,00│ ├───┴─────────┴────────┴──────────┴────┴───────────────────┴────────┴─────────┤ │ TOTAL C 116.005,10│ │ din care: │ │ -clădiri 99.959,9│ │ -terenuri 270,5│ │ -utilităţi 4.266,7│ │ -dotări 11.508,0│ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘D) Situaţia investiţiilor în curs
                 
  Nr. crt.JUDEŢ LOCALITATEAAdresăCaracteristici tehnice (suprafaţă) mp.Stadiu fizicValoare contabilă brută mil. leiCost estimativ pentru finalizarea lucrărilorInvestiţie specifică USD/mp Supr. Constr.
    JUDEŢUL ALBA            
    Alba Iulia - construcţieI.C. Brătianu 20S+M+P+4EPartea de 2118 mp sistată dintr-o investiţie de17.631,005.142,00337,30
  1.nouă   2118,004118 mp; structura şi închiderile exterioare terminate, sediul de bancă este pus în funcţiune      
    - teren   699,00Teren concesionat pe 99 ani - cotă indiviză din      
    - dotări     1380 mp concesiune      
    JUDEŢUL ARAD            
  2.Arad - construcţie nouăStr. LaculuiS+p+2E 2550,00Structura de rezistenţă terminată, închideri 60%, instalaţii 80%15.592,0025.220,00247,80
    - teren   817,00Teren concesionat pe 99 ani      
    - dotări   -   31,10 ───────── 15.823,10    
  3.Nădlac - construcţie nouăVictoriei 45-47P+2E 1740,00Structură terminată, fără închideri şi compartimentări2.949,2018.399,0068,70
    - teren   1260,00        
    - dotări   -Teren concesionat pe 99 ani-    
    JUDEŢUL BACĂU            
  4.Oneşti - construcţie nouăRepublicii 43S+P+2E 1696,00Investiţie executată 85%9.238,707.851,00220,70
    - teren   1853.00Teren concesionat pe 99 ani      
    - dotări   -   1.016.30 ───────── 10.255,00    
    JUDEŢUL BIHOR            
  5.Aleşd - construcţie nouăBobălna 23-25D+M+P+1E 1775,00Structură terminată, închideri 80%2.323,3013.513,0053,00
    - teren   1645,00Teren concesionat pe 99 ani      
    - dotări   -        
    JUDEŢUL BOTOŞANI            
  6.Săveni - structură de construcţieLocalitatea SăveniP+1 932,80Structură, fără finisaje şi instalaţii455,205.045,0019,80
    - teren   233,00Teren concesionat pe 99 ani      
    - dotări   -        
    JUDEŢUL BRAŞOV            
  7.Braşov - hotelKogălniceanu 3D+P+9E 2775,00Spaţiul de cazare (et. 3-9): structură terminată, finisaje şi instalaţii executate 50%42.952,8025.390,00627,20
    - teren   800,00Corp de legătură structură terminată, instalaţii executate 80% Cotă indiviză din suprafaţa totală concesionată      
    - dotări   -2255 mp3.108.40  ───────── 48.061,20    
    JUDEŢUL BRĂILAM. Sebastian          
  8.Brăila17-191242,00Teren1.314,00--
  9.Ianca-clădire+extindereSărăţeni nr. 1P+1E 813,00Structură (lucrări de consolidare executate), la extinderea spaţiului existent s-a realizat structura de rezistenţă6.453,005.627,00321,60
    - teren   607,00Teren concesionat pe 99 ani      
    - dotări   -        
    JUDEŢUL CĂLĂRAŞI            
  10.Budeşti - construcţie nouăCom. BudeştiS+P+1E 980,00Structură de rezistenţă 80%3.309,405.785,00139,70
    - teren   2000,00Teren concesionat pe 99 ani      
    - dotări   -        
    JUDEŢUL CLUJ            
  11.Cluj - construcţie nouăCuza Vodă 1D+P+M+5E 2600,00Partea de 2600 mp suprafaţă utilă sistată, dintr-o investiţie totală de 3782 mp; Structură de rezistenţă realizată, lucrări de închideri ext. 90%, instalaţii 10%; sediul de bancă este în curs de finisare19.929,7038.300,00310.60
    - teren   784,00Teren concesionat pe 89 ani - cotă indiviză din 1140 mp concesionată      
    - dotări   -        
    JUDEŢUL DÂMBOVIŢA            
  12.Titu - construcţie nouăGării nr. 2P+1E 585,20Structură de rezistenţă 80%825,6020.896,0057,20
    - teren   1413,00Teren cumpărat inclus în investiţie      
    - dotări   -        
    JUDEŢUL NEAMŢ            
  13.Piatra Neamţ construcţie nouăCuza VodăS+P+4E 3342,00Structură de rezistenţă realizată, închideri ext. 25%4.327,2046.927,0052,50
    - teren   800,00Teren concesionat pe 99 ani      
    - dotări   -        
  14.Roznov - construcţie nouă   S+P+2E 1340,00Structură de rezistenţă şi închideri ext. realizate, compartimentări şi finisaje 90%3.146,004.110,0095,10
    - teren   1910,00Teren concesionat pe 99 ani      
    - dotări   -        
    JUDEŢUL PRAHOVA            
  15.Puchenii MariCom. Puchenii MariP (casă) 382,00Pusă în funcţiune, finisaje 80%. Terenul nu este în proprietatea băncii1.845,90200,00195,80
    - dotări       146,10  ────────  1.992,00    
  16.Breaza - imobilRepublicii 17S+P+1E 458,00Imobil cumpărat, achitat parţial 75%2.500,00655,00221,20
    - teren   2250,00Teren cumpărat inclus în preţul imobilului      
    - dotări   -        
  17.Mizil - construcţie nouăUnirii 14S+P+M+1E 1775,00Structură de rezistenţă realizată, închideri ext. 45%6.366,6015.647,00145,30
    - teren   970,00Teren concesionat pe 99 ani      
    - dotări   -        
    JUDEŢUL SIBIU            
  18.Sibiu - construcţie nouăCalea Dumbrăvii2S+P+M+5E 3400,00Parte de 3400 mp sistată dintr-o investiţie de 5509 mp. Structură de rezistenţă realizată,14.172,5050.776,00168,90
    - teren     închideri şi finisaje cca. 35%      
    - dotări   932,00 -Teren concesionat pe durata existenţei construcţiei 462 mp, iar 470 mp concesiune indiviză-    
    JUDEŢUL TULCEA            
  19.Tulcea - construcţie nouăSălciilor 9S+P+4E+Ms 2290,00Structură de rezistenţă, închideri realizate finisaje şi instalaţii cca. 60%13.199,0020.111,00233,60
    - teren proprietate   388,00Teren proprietate şi concesiune34,00 ─────────    
    - teren concesionat   480,00   13.233,00    
    - dotări   -   -    
  20.Măcin - construcţie nouă1 Dec. nr. 49-53D+P+1E 1403,00Structură de rezistenţă şi închideri realizate, finisaje şi instalaţii 40%2176,205.798,0062,90
    - teren   1500,00Teren concesionat pe 99 ani      
    - dotări   -   -    
    JUDEŢUL VASLUI            
  21.Vaslui - construcţie nouăŞtefan cel Mare 39S+P+2E 2828,00Structură de rezistenţă realizată, închideri ext. 60%, finisaje şi instalaţii 15%13.112,0045.815,00187,90
    - teren   2538,00Teren cumpărat1.015,00    
    - dotări   -   ───────── 14.127,20    
    JUDEŢUL VÂLCEAG-ral          
  22.Vălcea - terenPraporgescu1094,00Teren + proiect tehnic executat şi achitat1.685,90--
  23.Călimăneşti - structură blocCalea lui Traian 295 bl. 3S+P 885,00Structură cumpărată, închideri executate 20%1.863,7010.204,0085,30
    - teren   1180,00Teren în folosinţă, indiviziune cu proprietarii      
    - dotări     apartamentelor      
    JUDEŢUL VRANCEA            
  24.Vidra - construcţie nouăComuna Vidra VranceaS+P+1E 1220,00Structură şi închideri ext. realizate, finisaje şi instalaţii 80%2.888,202.850,0088,60
    - teren   780,00Teren concesionat pe 99 ani      
    - dotări   -   223,80  ───────── 2.892,00    
    ADMINISTRAŢIA CENTRALĂ            
  25.Magazin Sora - imobilCalea Griviţei 140S+P 1033,50Clădire cumpărată, consolidată 10%13,788,0018.700,00540,60
    - teren   223,00Teren cumpărat inclus în preţul construcţiei      
    - dotări            
  26.Hotel Dunărea - imobilCalea Griviţei 140S+P+7E 2868,00Clădire cumpărată; lucrări pregătitoare pentru consolidare 87%; lucrări de consolidare 10%19.112,9042.412,00270,20
    - teren   595,00Teren cumpărat inclus în preţul construcţiei      
    - dotări   -        
    TOTAL D       228.512,9    
    Din care:            
    - clădiri       219.938,8    
    - terenuri       4.048,9    
    - utilităţi       -    
    - dotări       4.525,4    
    TOTAL A + B + C + D       782.163,3    
    Din care:            
    - clădiri       721.569,7    
    - terenuri       8.879.8    
    - utilităţi       17.779,5    
    - dotări       33.834,5    
-----

Noutăți

 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 28 iunie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România
 • LEGE nr. 280 din 6 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 206 din 11 noiembrie 1998 pentru aprobarea afilierii instituţiei Avocatul Poporului la Institutul Internaţional al Ombudsmanului şi la Institutul European al Ombudsmanului
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • LEGE nr. 133 din 11 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuita, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţa totală de până la 2,5 ha
 • LEGE nr. 107 din 27 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
 • LEGE nr. 244 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 9 octombrie 1997 privind stabilirea numărului mediu de personal din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice
 • LEGE nr. 286 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 28 februarie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • LEGE nr. 185 din 24 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege
 • LEGE nr. 256 din 31 octombrie 2008 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Croaţia la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 9 iulie 2008
 • LEGE nr. 295 din 30 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 29/2003 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuita, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţa totală de până la 2,5 ha
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 47 din 19 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României
 • LEGE nr. 287 din 14 decembrie 2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare
 • LEGE nr. 124 din 9 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Trans-Europeană (TER)" privind fondul de cooperare şi creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 138 din 12 mai 2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGE nr. 45 din 3 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 3 iulie 2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*)
 • LEGE nr. 352 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 165 din 1 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internaţional de mărfuri, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2007
 • LEGE nr. 352 din 18 decembrie 2013 privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Corporaţia Financiară Internaţională, în conformitate cu Rezoluţia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului şi creşterea selectivă a capitalului Corporaţiei Financiare Internaţionale
 • LEGE nr. 216 din 2 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Senegal privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 19 octombrie 2006
 • LEGE nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*) privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României*)
 • LEGE nr. 270 din 18 iunie 2003 spitalelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 2 din 17 ianuarie 2002 privind finanţarea restantelor aferente aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanţare de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 97 din 5 martie 2002 pentru aderarea României la Acordul privind adoptarea de reglementări tehnice mondiale aplicabile autovehiculelor, precum şi echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate şi/sau utilizate pe autovehicule, încheiat la Geneva la 25 iunie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 16 februarie 2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 150 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 5 septembrie 2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 185 din 17 octombrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
 • LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*republicată*) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*)
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 martie 2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 261 din 2 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 42 din 17 martie 2005 pentru aderarea României la Tratatul internaţional privind resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 22 din 15 aprilie 1994 privind modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 27 octombrie 2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021