Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 211 din 21 noiembrie 2000 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 2000
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 211 din 21 noiembrie 2000privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea infiintarii culturilor de cereale paioase şi efectuării araturilor din toamna anului 2000 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Pentru înfiinţarea culturilor de cereale paioase şi efectuarea araturilor din toamna anului 2000 se instituie sistemul de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, pentru producătorii agricoli. (2) Obligaţiile datorate bugetului de stat de Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, constând în impozite, taxe şi alte venituri, vor fi reduse în limita sumei de 980 miliarde lei, reprezentând contravaloarea bonurilor valorice pentru motorina, distribuite de direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi utilizate efectiv pentru efectuarea lucrărilor agricole prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Obligaţiilor datorate de Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, care vor fi reduse cu contravaloarea bonurilor valorice pentru motorina distribuite şi utilizate de producătorii agricoli, nu li se vor calcula penalizări şi majorări până la data efectuării regularizării cu bugetul de stat. (4) Obligaţiile datorate de Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti către bugetul de stat vor fi reduse lunar cu suma reprezentând contravaloarea produselor livrate efectiv pe bază de documente justificative, conform centralizatoarelor lunare, întocmite de sucursalele Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti şi avizate până la data de 10 a lunii curente pentru luna anterioară de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, producătorii agricoli care beneficiază de bonuri valorice pentru motorina sunt: persoanele fizice proprietare de terenuri agricole, societăţile agricole şi asociaţiile familiale constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura, societăţile comerciale cu profil agricol cu capital privat sau mixt, unităţile de cercetare, de învăţământ agricol, arendaşii, persoanele fizice sau juridice private, care au primit în concesiune terenuri agricole proprietate privată ori publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, în baza unor hotărâri ale Guvernului sau ale consiliilor judeţene ori locale, potrivit art. 3 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor. Articolul 3Se acorda bonuri valorice pentru motorina producătorilor agricoli prevăzuţi la art. 2, în scopul infiintarii culturilor de cereale paioase şi efectuării araturilor din toamna anului 2000, potrivit grilei de acordare a bonurilor valorice pentru motorina, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 4 (1) Direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza evidentei producătorilor agricoli şi a declaraţiilor acestora pe propria răspundere vor stabili necesarul de bonuri valorice pentru motorina în condiţiile prevăzute la art. 3. (2) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, pe baza necesarului de bonuri valorice pentru motorina primit de la direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte situaţia centralizatoare şi comunică Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti numărul de bonuri valorice pentru fiecare judeţ. (3) În termen de maximum 10 zile de la primirea situaţiei centralizatoare de la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, prin sucursalele sale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, transmite, pe bază de protocol, direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, bonurile valorice pentru motorina. Articolul 5 (1) Direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, acorda producătorilor agricoli bonuri valorice pentru motorina în termen de 10 zile de la data primirii acestora de la furnizorul prevăzut la art. 1 alin. (3), în conformitate cu datele cuprinse în declaraţiile date pe propria răspundere. (2) În termen de 5 zile de la încheierea termenului prevăzut la alin. (1) direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmesc situaţia privind numărul de bonuri valorice pentru motorina acordate şi al celor rămase nedistribuite, pe care o transmit Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, şi, pe bază de protocol, restituie Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti bonurile valorice pentru motorina rămase nedistribuite şi nestampilate de direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Bonurile valorice pentru motorina distribuite conform alin. (1) şi purtând ştampila direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot fi folosite până la data de 30 aprilie 2001 inclusiv. (4) Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti va întocmi şi va transmite lunar, până la data de 15 a lunii curente, Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a municipiului Bucureşti situaţia centralizatoare a bonurilor valorice pentru motorina efectiv utilizate în luna anterioară, pentru lucrările agricole prevăzute la art. 1 alin. (1), şi în limita sumei prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol, iar ultima situaţie centralizatoare va fi transmisă până la data de 15 iunie 2001. (5) Situaţia centralizatoare prevăzută la alin. (4) va avea la baza situaţiile întocmite de fiecare sucursala judeteana de distribuţie a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru bonurile valorice pentru motorina efectiv utilizate în luna pentru care se face raportarea, verificate şi certificate printr-un act de control de către direcţiile finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 10 a lunii curente pentru luna anterioară. (6) Direcţia de control din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, va verifica lunar realitatea datelor transmise conform alineatului precedent şi modul de respectare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, stabilind prin actul de control suma cu care vor fi reduse obligaţiile Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, aceste verificări urmând sa stea la baza decontului final, în vederea regularizării datoriilor la bugetul de stat, în limita sumei de 980 miliarde lei. Articolul 6 (1) Costul tipăririi bonurilor valorice pentru motorina este inclus în suma maxima de 980 miliarde lei prevăzută la art. 1 alin. (2). (2) Livrarea motorinei către beneficiarii de bonuri valorice pentru motorina, prevăzuţi la art. 2, se va face fără facturarea taxei de 45% destinate constituirii Fondului special al drumurilor publice. Articolul 7 (1) Neefectuarea lucrărilor agricole pentru care s-a beneficiat de bonuri valorice pentru motorina sau folosirea motorinei în alte scopuri decât cel prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei şi cu obligativitatea restituirii contravalorii bonurilor valorice pentru motorina şi a plăţii penalitatilor prevăzute de lege. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele împuternicite în acest sens de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Ministerul Finanţelor. Articolul 8În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Finanţelor vor emite norme metodologice de aplicare a acesteia.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul industriei şi comerţului,Radu Berceanu Anexa GRILA de acordare a bonurilor valorice pentru motorina    A. Înfiinţarea culturilor de cereale paioase
     
  Suprafaţa (de la până la) (ha)Valoarea (mii lei)
  0,5-0,99100
  1,0-1,49200
  1,5-1,99300
  2,0-2,49400
  2,5-2,99500
  3,0-3,49600
  3,5-3,99700
  ............
    B. Efectuarea araturilor de toamna
     
  Suprafaţa (de la până la) (ha)Valoarea (mii lei)
  0,5-0,99100
  1,0-1,49150
  1,5-1,99200
  2,0-2,49250
  2,5-2,99300
  3,0-3,49350
  3,5-3,99400
  ............
-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 204 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
 • LEGE din 24 ianuarie 1864 pentru curtea de compturi
 • LEGEA viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164 din 24 iunie 2015
 • LEGE nr. 518 din 12 iulie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • LEGE nr. 21 din 3 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 178 din 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 1 din 15 noiembrie 1985 privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiară şi autofinantarea unităţilor administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 202 din 1 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 70 din 16 aprilie 2010 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • LEGE nr. 152 din 5 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 551 din 17 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2000 privind unele măsuri pentru aprobarea şi implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate şi a altor zone cu dezechilibre economice şi sociale
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 178 din 9 noiembrie 1999 privind majorarea capitalului social al băncilor cu capital majoritar privat
 • LEGE nr. 39 din 9 martie 2010 pentru acceptarea amendamentului la Statutul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare propus prin Rezoluţia nr. 596 din 30 ianuarie 2009, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • LEGE nr. 399 din 14 iunie 2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionarii activităţilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 184 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 176 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 34 din 12 martie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Austria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 15 mai 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 13 decembrie 2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • LEGE nr. 84 din 18 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 337 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Coşula, judeţul Botoşani, prin reorganizarea comunei Copălău
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 395 din 30 octombrie 2006 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • LEGE nr. 303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 9 din 21 martie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1996 privind calificarea noţiunii de producţie proprie în aplicarea regimului vamal aferent investiţiilor străine
 • LEGE nr. 438 din 25 octombrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Grădina prin reorganizarea comunei Târguşor, judeţul Constanţa
 • LEGE nr. 67 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 308/1971 pentru modificarea Decretului nr. 294/1968 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Legea nr. 23/1968
 • LEGE nr. 314 din 28 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE Nr. 66 din 3 iulie 1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • LEGE nr. 250 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 87 din 25 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998
 • LEGE nr. 18 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 255/2000 privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Fondul Proprietăţii de Stat pentru vânzarea acţiunilor deţinute la Societatea Comercială "Gerom" - S.A. Buzău
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 235 din 24 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 146 din 30 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • LEGE nr. 17 din 7 august 1990 (*republicată*) privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 88 din 16 octombrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a Protocolului-anexa, semnate la Paris la 21 martie 1995
 • LEGE nr. 266 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 20 septembrie 2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 127 din 12 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
 • LEGE nr. 63 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020