Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 207 din 15 noiembrie 2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedura penală
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 207 din 15 noiembrie 2000privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedura penală Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 iulie 1997, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 3 al articolului 81 va avea următorul cuprins:"Suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum şi în cazul infracţiunilor de vătămare corporală grava, viol şi tortura."2. Alineatul 3 al articolului 86^1 va avea următorul cuprins:"Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum şi în cazul infracţiunilor de vătămare corporală grava, viol şi tortura. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi dispusă în cazul infracţiunii de furt calificat prevăzută în art. 209 alin. 3, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani."3. Alineatul 3 al articolului 86^7 va avea următorul cuprins:"Executarea pedepsei la locul de muncă nu poate fi dispusă în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum şi în cazul infracţiunilor de vătămare corporală grava, viol şi tortura. Executarea pedepsei la locul de muncă poate fi dispusă în cazul infracţiunii de furt calificat prevăzută în art. 209 alin. 3, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani."    4. Articolul 91 va avea următorul cuprins:    "Sancţiunile cu Art. 91. - Când instanţa dis-     caracter administrativ pune înlocuirea răspunderii                                      penale, aplica una dintre                                      următoarele sancţiuni cu carac-                                      ter administrativ:                                      a) mustrarea;                                      b) mustrarea cu avertisment;                                      c) amenda de la 100.000 lei la                                         10.000.000 lei."    5. Articolul 146 va avea următorul cuprins:     "Consecinţe deosebit Art. 146. - Prin «consecinţe      de grave deosebit de grave» se înţelege                                      o paguba materială mai mare                                      de 1.000.000.000 lei sau o per-                                      turbare deosebit de grava a                                      activităţii, cauzată unei                                      autorităţi publice sau oricăreia                                      dintre unităţile la care se referă                                      art. 145, ori altei persoane                                      juridice sau fizice."6. Alineatul 2 al articolului 209 va avea următorul cuprins:"Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează şi furtul privind: a) un bun care face parte din patrimoniul cultural; b) un act care serveşte pentru dovedirea stării civile, pentru legitimare sau identificare."7. La articolul 209, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:"Furtul privind următoarele categorii de bunuri: a) ţiţei, produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisterna; b) componente ale sistemelor de irigaţii; c) componente ale reţelelor electrice; d) un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau alte situaţii de urgenta publică în caz de incendii; e) un mijloc de transport sau orice alt mijloc de intervenţie la incendiu, la accidente de cale ferată, rutiere, navale sau aeriene, ori în caz de dezastru; f) instalaţii de siguranţă şi dirijare a traficului feroviar, rutier, naval şi aerian şi componente ale acestora, precum şi componente ale mijloacelor de transport; g) bunuri prin însuşirea cărora se pune în pericol siguranţa autovehiculelor şi a persoanelor pe drumurile publice, se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 18 ani."8. La articolul 209, alineatul 3 devine alineatul 4. Articolul 2Codul de procedură penală al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera a) a punctului 1 al articolului 27 va avea următorul cuprins:"a) infracţiunile prevăzute de Codul penal în art. 174-177, 179, art. 189 alin. 3, art. 190, 212, 218, 238, 252, 254, 255, 257, 266-270, 273-276 când s-a produs o catastrofa de cale ferată, art. 279^1, 298, 312 şi 317, precum şi infracţiunea de contrabanda, dacă a avut ca obiect arme, muniţii sau materii explozive ori radioactive;"2. Litera d) a punctului 1 al articolului 27 va avea următorul cuprins:"d) infracţiunea de spalare a banilor;"3. Punctul 14 al alineatului 1 al articolului 385^9 va avea următorul cuprins:"14. când s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege;"4. Punctul 18 al alineatului 1 al articolului 385^9 se abroga.5. Alineatul 3 al articolului 385^9 va avea următorul cuprins:"Cazurile prevăzute în alin. 1 pct. 1-7, 10, 13, 14, 17^1, 19 şi 20 se iau în considerare întotdeauna din oficiu, iar cele de la pct. 11, 12, 15 şi 17 se iau în considerare din oficiu numai când au influentat asupra hotărârii în defavoarea inculpatului."6. Subpunctul 4 al punctului I al articolului 410 va avea următorul cuprins:"4. când s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege;"7. Subpunctul 8 al punctului I al articolului 410 se abroga.8. La articolul 410, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:"De asemenea, pot fi atacate cu recurs în anulare hotărârile pronunţate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a prevederilor Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale."9. La articolul 410, alineatul 3 devine alineatul 4.10. La articolul 411, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:"În cazul prevăzut în art. 410 alin. 3, recursul în anulare se introduce în termen de un an de la data comunicării către statul român a hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului."11. La articolul 411, alineatele 3 şi 4 devin alineatele 4 şi 5. Articolul 3Cauzele penale aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor continua să fie judecate de instanţele legal investite.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------p. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Gheorghe Mocuta,secretar de stat--------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 10 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 3 iulie 2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 3 iulie 2019 pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 186 din 25 iunie 2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 148 din 1 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 40 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 67 din 7 octombrie 1993 privind constituirea şi utilizarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare
 • LEGE nr. 166 din 10 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
 • LEGE nr. 304 din 25 august 1947 pentru ratificarea Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate
 • LEGE nr. 351 din 2 mai 1945 pentru reprimirea speculei ilicite şi a sabotajului economic*)
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 36 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Acordului comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bolivia, semnat la Bucureşti la 9 octombrie 1995
 • LEGE nr. 384 din 24 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGEA nr. 302 din 26 iunie 2004 (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • LEGE nr. 30 din 5 martie 2004 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 18 februarie 2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 648 din 19 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ, România", semnat la Bruxelles la 23 octombrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 188 din 17 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 474 din 9 iulie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate şi modernizarea reţelei de canalizare în oraşul Timişoara, România", semnat la Bruxelles la 4 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 22 februarie 2002
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 114 din 18 noiembrie 1992 referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 4 martie 1999 privind scutirea de la plata taxei de reclama şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente
 • LEGE nr. 118 din 4 decembrie 1995 privind abilitarea Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale a României de a efectua împrumuturi externe pe termen mediu şi lung, precum şi aprobarea plafonului de îndatorare publică externa pe anul 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 47 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 85/2000 privind finanţarea drepturilor de personal cuvenite medicilor şi farmaciştilor stagiari sau rezidenţi şi personalului de cercetare din unităţile sanitare
 • LEGE nr. 12 din 24 februarie 2004 privind declararea ca oraş a comunei Săcueni, judeţul Bihor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 234 din 24 noiembrie 2000 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeana (TER) privind fondul de cooperare şi creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • LEGE nr. 600 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/2003 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Siguranţa Alimentelor
 • LEGE nr. 174 din 16 mai 2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 25 iunie 2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile
 • LEGE nr. 315 din 22 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum şi a unor alte acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 178 din 20 decembrie 2001 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 362 din 28 decembrie 2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice
 • LEGE nr. 137 din 30 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1994 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1994
 • LEGE nr. 142 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 280/2000 pentru modificarea anexei nr. 3/11 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 151 din 6 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/1999 privind unele măsuri pentru susţinerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galaţi
 • LEGE nr. 371 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 314 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
 • LEGE nr. 94 din 30 decembrie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Abu Dhabi la 11 aprilie 1993
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 336 din 8 iulie 2004 privind mandatarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" să exercite atribuţiile instituţiei publice implicate, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 43 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 92/1971 pentru modificarea Decretului nr. 673/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Metalurgice, aprobat prin Legea nr. 53/1969, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021