Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 205 din 15 noiembrie 2000 privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 205 din 15 noiembrie 2000privind conversia în acţiuni a creanţelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale şi Fondului Proprietăţii de Stat la unele societăţi comerciale Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 22 noiembrie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1 (1) Creanţele cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor speciale, administrate de Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii, constând în impozite, taxe, contribuţii şi alte sume, neachitate la scadenta până la data prezentei ordonanţe de urgenţă, conform dispoziţiilor cuprinse în legi speciale privind plata obligaţiilor, precum şi creanţele Fondului Proprietăţii de Stat provenite din sumele care au fost acordate societăţilor comerciale în conformitate cu prevederile art. 26 din Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991 şi ale hotărârilor Guvernului nr. 301/1993, nr. 445/1994, nr. 212/1995 şi nr. 315/1996, privind instituirea la unele societăţi comerciale a regimului special de supraveghere economico-financiară, ale Hotărârii Guvernului nr. 397/1997, privind scoaterea de sub arest/reţinere a unor nave aparţinând flotei maritime comerciale, ale Hotărârii Guvernului nr. 81/1997, privind scoaterea din rezervele materiale naţionale a cantităţii de 100 mii tone grâu pentru sectorul zootehnic, ale Hotărârii Guvernului nr. 293/1997, coroborata cu Hotărârea Guvernului nr. 685/1997, privind acordarea unor fonduri pentru reabilitarea patrimoniului genetic la porcine şi păsări, din creditele fără dobânda nerecuperata până la data prezentei ordonanţe de urgenţă, acordate din Fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului conform Ordonanţei Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare şi de imbunatatire a decontărilor în economie, din dividende neachitate de societăţile comerciale în decurs de un an de la data fixării lor de către adunarea generală a acţionarilor, din sumele lăsate cu titlu gratuit la dispoziţia societăţilor comerciale privatizate, conform art. 8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, în situaţia desfiinţării contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni sau a reducerii pachetului de acţiuni cumpărat de la Fondul Proprietăţii de Stat sub limita de 20% din capitalul social existent la data vânzării, se pot stinge prin conversia acestora în acţiuni emise de societăţile comerciale debitoare. (2) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministerele şi Fondul Proprietăţii de Stat vor stabili datoriile restante ale societăţilor comerciale, pe categorii de bugete şi, în cadrul acestora, pe fiecare impozit, taxa, contribuţie şi altele asemenea. (3) Conversia se face la valoarea nominală a acţiunilor. (4) Administratorii societăţilor comerciale debitoare vor convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor pentru ca, în scopul conversiei în acţiuni a creanţelor restante faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale şi Fondul Proprietăţii de Stat, sa decidă cu privire la emisiunea de acţiuni în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată. Articolul 2Pentru obligaţiile restante ale societăţilor comerciale faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale şi Fondul Proprietăţii de Stat şi care se convertesc în acţiuni, se anulează dobânzile, penalităţile şi/sau majorările de întârziere, precum şi daunele moratorii datorate de societăţile comerciale la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aferente tuturor obligaţiilor reprezentând debite către bugete şi Fondul Proprietăţii de Stat. Articolul 3Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică societăţilor comerciale care la data intrării în vigoare a acesteia au obligaţii restante faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondurilor speciale şi Fondul Proprietăţii de Stat.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Dezvoltare Regionala,Mihai DavidMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Preşedintele Consiliului de administraţieal Fondului Proprietăţii de Stat,Victor ErosMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Liviu Lucian AlbuMinistru de stat, ministrul sănătăţii,Hajdu Gabor--------

Noutăți

 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 363 din 21 decembrie 2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 630 din 27 noiembrie 2002 Legea cinematografiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 7 februarie 2002 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
 • LEGE nr. 331 din 28 iunie 2001 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Statele Unite Mexicane pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Ciudad de Mexico la 20 iulie 2000*)
 • LEGE nr. 66 din 7 octombrie 1993 legea contractului de management
 • LEGE nr. 578 din 24 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 163 din 14 mai 2004 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
 • LEGE nr. 611 din 31 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2000 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 258 din 13 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni
 • LEGE nr. 145 din 1 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1999 pentru modificarea alin. 1 al art. 3 din Legea nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi a plângerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor
 • LEGE nr. 83 din 15 aprilie 1998 privind procedura falimentului băncilor
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 516 din 28 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 23 iunie 2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanţelor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 121 din 30 iunie 2010 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A.
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 112 din 24 octombrie 2003 pentru reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 19 martie 2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 130 din 29 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2008 privind unele măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 139 din 14 septembrie 2000 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • LEGE nr. 63 din 14 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/1999 pentru alocarea în anul 1999 a unor fonduri Ministerului Culturii, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, precum şi Ministerului Tineretului şi Sportului pentru Comitetul Olimpic Român
 • LEGE nr. 166 din 12 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 9 din 29 iunie 1989 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 8/1989 pentru modificarea unor prevederi din Decretul Consiliului de Stat nr. 1/1982 privind efectuarea recensămîntului animalelor domestice
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 65 din 21 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 394 din 14 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în aplicarea articolului 17 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 30 septembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 96 din 23 septembrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia în domeniul transporturilor internaţionale rutiere şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind serviciile aeriene, semnate la Erevan la 25 martie 1996
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 10 noiembrie 2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 117 din 21 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei
 • LEGE nr. 251 din 14 decembrie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere şi a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 39 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultura
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 224 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi
 • LEGE nr. 96 din 16 septembrie 1992 pentru ratificarea Convenţiei nr. 144/1976 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii adoptată la 2 iunie 1976 la Geneva
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 508 din 28 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE nr. 44 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 339/1970 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor
 • LEGE nr. 10 din 28 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 499 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei care îi revine României, în calitatea sa de participant la Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme convenţionale şi produse şi tehnologii cu dubla utilizare - Elemente iniţiale -, adoptat la 11-12 iulie 1996 şi amendat la 6-7 decembrie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 13 mai 2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020