Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 166 din 13 octombrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 24 octombrie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 166 din 13 octombrie 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică interna Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 24 octombrie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică interna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 27 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera c) a articolului 2 va avea următorul cuprins:"c) persoanele fizice sau persoanele juridice care au constituit garanţii pentru restituirea creditului;"2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) După comunicarea către debitor a titlului executoriu Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare poate dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor bancare de orice natura, pe care debitorul le deţine în orice banca sau cooperativa de credit, indiferent de moneda în care sunt constituite. În termen de doua zile libere de la primirea ordinului, instituţiile respective vor confirma în scris blocarea conturilor."3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Cererile de orice natura privind drepturile şi obligaţiile în legătură cu creanţele bancare cesionate Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare sunt de competenţa curţii de apel în a carei raza teritorială se afla sediul sau, după caz, domiciliul debitorului şi se judeca de urgenta şi cu precădere."4. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"(2) Hotărârea instanţei poate fi atacată cu recurs."5. La articolul 11, după alineatul (4) se introduc alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins:"(5) Termenele prevăzute la art. 9 alin. (2), la art. 10 şi la alin. (1) al prezentului articol se aplică şi în situaţia judecării recursului. (6) Căile extraordinare de atac se pot exercita în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedura civilă."6. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - După expirarea termenului prevăzut la art. 21 se va putea proceda la sechestrarea bunurilor urmaribile aparţinând debitorului şi garantilor, urmând să fie valorificate."7. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Executarea silită asupra tuturor bunurilor urmaribile aparţinând debitorilor şi garantilor se poate face după expirarea termenului prevăzut la art. 21, fără încuviinţarea instanţei."8. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Vânzarea silită a bunurilor urmărite se face după împlinirea termenului prevăzut în adresa de comunicare a titlului executoriu, fără încuviinţarea instanţei şi fără efectuarea altei formalităţi."9. Alineatul (4) al articolului 36 va avea următorul cuprins:"(4) În cazul în care la prima licitaţie nu se oferă preţul de pornire sau nu s-a prezentat nici un ofertant, licitatorul va publică în cel mult 5 zile un nou anunţ, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (2), care se aplică în mod corespunzător, în vederea ţinerii unei licitaţii. Preţul de pornire în acest caz este de 75% din preţul de pornire al licitaţiei anterioare."10. Alineatul (5) al articolului 36 va avea următorul cuprins:"(5) Dacă la a doua licitaţie nu se înregistrează o ofertă de cel puţin 75% din preţul de pornire al primei licitaţii sau dacă nu s-a prezentat nici un ofertant, licitatorul va organiza o a treia licitaţie, la care preţul de pornire este de 50% din preţul de pornire al primei licitaţii."11. Alineatul (3) al articolului 37 va avea următorul cuprins:"(3) După licitarea fiecărui bun licitatorul întocmeşte, în trei exemplare originale, procesul-verbal de licitaţie, care se semnează de membrii comisiei de licitaţie, de adjudecatar şi de proprietarul bunului, dacă acesta participa la executare, şi care va cuprinde, în mod obligatoriu: modul în care s-a desfăşurat licitaţia, rezultatul acesteia, numele şi prenumele sau denumirea proprietarului bunului şi ale adjudecatarului-cumpărător, domiciliul sau sediul acestora, bunul cumpărat, preţul, taxa pe valoarea adăugată, după caz, termenul şi modalitatea de plată a preţului şi data vânzării. Orice refuz de a semna se consemnează în procesul-verbal de licitaţie. În termen de doua zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de licitaţie licitatorul va încheia şi va elibera fiecărui cumpărător, precum şi debitorului un document care va cuprinde toate elementele menţionate mai sus şi care îndeplineşte condiţiile unui document specific, legal aprobat, conform legislaţiei financiar-contabile. În acelaşi termen licitatorul va dispune în scris restituirea garanţiei, cu excepţia garanţiei adjudecatarului, care se retine în contul preţului sau în contul Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, dacă adjudecatarul refuza plata preţului la termenul şi în modalitatea stabilite prin procesul-verbal de licitaţie."12. Alineatul (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) În cazul în care la a treia licitaţie nu se oferă preţul de pornire sau nu se prezintă nici un ofertant, Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare va putea sa organizeze o noua licitaţie la care ofertele se vor depune în plic închis şi sigilat, iar adjudecarea se va putea face la cel mai bun preţ oferit. De asemenea, Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare va putea sa adjudece bunul în contul creanţei."13. La articolul 41, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Actul încheiat de Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare pentru constatarea stingerii obligaţiei de plată a debitorului, total sau parţial, constituie titlu de proprietate, iar operaţiunea de transfer al dreptului de proprietate ca efect al dării în plata este scutită de taxa pe valoarea adăugată."14. Articolul 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - Cererile formulate de Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare şi orice alte acte procedurale efectuate de şi pentru aceasta în legătură cu executarea creanţelor bancare sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cauţiuni şi de orice alte taxe." Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare preluate la datoria publică interna, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 27 august 1999, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Agenţia de Valorificare a ActivelorBancareDan I. Pazara,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de stat-------

Noutăți

 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 214 din 21 iulie 2015 pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014
 • LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 (*republicată*) privind comerţul electronic*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGEA nr. 39 din 13 decembrie 1990 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 627 din 7 noiembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/1999 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Agricole - S.A.
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • LEGE nr. 661 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 284/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 413 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare române aflate pe teritoriul Federaţiei Ruse şi al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 2005
 • LEGE nr. 26 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea plăţilor restante pentru costurile de participare, pe perioada 1998-2001, la experimentele Centrului European pentru Cercetări Nucleare - CERN, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 22 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 165/1982 pentru modificarea articolului 55 alineatul 2 din Legea nr. 57/1968 de organizare şi funcţionare a consiliilor populare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului
 • LEGE nr. 31 din 18 mai 1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 privind performanţa energetică a clădirilor
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 102 din 7 mai 2015 privind instituirea Zilei Naţionale a Costumului Tradiţional din România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 12 martie 2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
 • LEGE nr. 92 din 30 decembrie 1993 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1993
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori*)
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 126 din 30 iunie 2000 privind finanţarea organizării şi desfăşurării concursului naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2000/2001
 • LEGE nr. 66 din 23 martie 2005 privind acceptarea Codului pentru efectuarea în siguranţă a transportului mărfurilor şi persoanelor de către navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.863(20) la Londra la 27 noiembrie 1997
 • LEGE nr. 260 din 3 noiembrie 2015 privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGEA nr. 28 din 7 noiembrie 1990 pentru modificarea Decretului nr. 251/1978 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 14 octombrie 2004 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 136 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Dimitrie Cantemir" din municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 39 din 1 iunie 1991 pentru retragerea rezervei României la Protocolul relativ la prohibirea întrebuinţării în război a gazelor asfixiante, toxice sau altele similare şi a mijloacelor bacteriologice
 • LEGE nr. 113 din 23 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare privind Programul Naţional PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 56 din 16 mai 2002 privind programul de măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra agenţilor economici din sectorul agricol
 • LEGE nr. 101 din 9 mai 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 96 din 1 iulie 2014 pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 283 din 15 mai 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 148/2000 privind publicitatea
 • LEGE nr. 272 din 5 octombrie 2005 pentru completarea art. 1 din Legea nr. 570/2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judeţele Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Tulcea şi Teleorman
 • LEGE nr. 184 din 15 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • LEGE nr. 169 din 10 iulie 2018 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare
 • LEGE nr. 410 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (*republicată*) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • LEGE nr. 188 din 20 octombrie 2016 pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1993
 • LEGE nr. 437 din 27 noiembrie 2006 pentru acceptarea Protocolului adoptat la Moscova la 30 noiembrie 1996 şi intrat în vigoare la 4 noiembrie 2002 privind amendamentele la Acordul cu privire la crearea sistemului internaţional şi a Organizaţiei de telecomunicaţii spaţiale "Intersputnik", încheiat la Moscova la 15 noiembrie 1971, ratificat prin Decretul nr. 307/1972
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 245 din 21 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1996 privind actualizarea şi completarea regimului general al contabilităţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021