Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 163 din 13 octombrie 2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 19 octombrie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 163 din 13 octombrie 2000pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 19 octombrie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Pentru încasarea obligaţiilor restante reprezentând impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat persoanele juridice care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă înregistrează majorări de întârziere neachitate beneficiază de amânarea la plata a acestora până la data de 15 decembrie 2000 inclusiv. Articolul 2În categoria majorărilor de întârziere prevăzute la art. 1 sunt cuprinse: a) majorările de întârziere datorate şi neplătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă inclusiv, aferente impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetului de stat neachitate în termen conform prevederilor legale în vigoare; b) majorările de întârziere stabilite prin acte de control încheiate de organele competente, efectuate ulterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 15 decembrie 2000 inclusiv, aferente impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetului de stat datorate până la data intrării în vigoare a acesteia; c) majorările de întârziere stabilite prin acte de constatare care au fost contestate, potrivit legii, şi se afla în curs de soluţionare la organele competente. Articolul 3 (1) Majorările de întârziere prevăzute la art. 1 sunt cele stabilite prin acte de constatare ale organelor competente, precum şi cele calculate de persoanele juridice pe propria răspundere. (2) Majorările de întârziere menţionate la alin. (1) se reflecta în contabilitatea debitorilor persoane juridice, într-un cont de ordine şi evidenta în afară bilanţului. Articolul 4 (1) Majorările de întârziere prevăzute la art. 1 se scutesc la plata dacă debitele restante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care le-au generat, reprezentând impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, se vor achită până la data de 31 octombrie 2000. (2) Se scutesc la plata şi majorările de întârziere datorate şi neplătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aferente impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetului de stat achitate până la aceeaşi dată. Articolul 5În cazul în care debitele reprezentând impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, restante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se vor achită până la data de: a) 30 noiembrie 2000, majorările de întârziere prevăzute la art. 1 se reduc cu 60%; b) 15 decembrie 2000, majorările de întârziere prevăzute la art. 1 se reduc cu 45% . Articolul 6Pentru a beneficia de prevederile art. 4 alin. (1) sau (2) ori ale art. 5, după caz, debitorii persoane juridice sunt obligaţi să îşi achite integral obligaţiile provenind din impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, cu termene de plată scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 29 decembrie 2000 inclusiv. Articolul 7Înlesnirile prevăzute la art. 4 sau 5, după caz, se aplică şi pentru majorările de întârziere aferente debitelor restante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv cele datorate începând cu această dată şi până la data plăţii debitelor care le generează inclusiv. Articolul 8Prevederile art. 4 sau 5, după caz, nu se aplică diferenţelor de majorări de întârziere rămase de plată în sarcina persoanelor juridice care au beneficiat de prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea plăţii obligaţiilor faţă de bugetul de stat. Articolul 9Dacă persoana juridică are mai multe obligaţii restante la bugetul de stat şi face plata integrală numai pentru un anumit impozit, taxa sau alt venit al bugetului de stat, prevederile art. 4 sau 5, după caz, se vor aplica corespunzător numai pentru majorările de întârziere care au fost generate de acel venit bugetar. Articolul 10 (1) Dacă la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă agenţii economici care au în derulare eşalonări la plata obligaţiilor la bugetul de stat achită, până la unul dintre termenele: 31 octombrie, 30 noiembrie sau 15 decembrie, după caz, 30% din debitele rămase de plată din eşalonare la data respectiva, împreună cu majorările aferente datorate conform art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de reducerea cu 30% din suma rămasă de plată reprezentând majorări de întârziere eşalonate la plata conform aceleiaşi înlesniri aprobate. (2) În lunile anterioare celei în care achită procentul de 30% din debitele eşalonate agenţii economici trebuie să respecte plata ratelor în conformitate cu esalonarile aprobate. (3) Începând cu luna imediat următoare achitării procentului de 30% numărul de rate pe care agenţii economici le mai au de plată din eşalonarea aprobată se reduce astfel încât lunar agenţii economici vor achită câte doua rate consecutive din cele rămase de plată împreună cu majorările aferente datorate conform art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996. (4) La fiecare plata efectuată conform prevederilor alin. (3) majorările de întârziere se reduc cu un procent egal cu ponderea pe care o reprezintă suma debitelor achitate în total debite pe care agenţii economici le mai aveau la data plăţii de achitat din eşalonarea respectiva. (5) Majorările de întârziere amânate la plata până la o dată ulterioară datei de 15 decembrie 2000 se reduc cu 30% dacă debitele amânate la plata până la aceeaşi dată se achită până la data de 15 decembrie 2000 în proporţie de 30% împreună cu majorările aferente datorate până la data de 15 decembrie 2000 conform art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996. (6) Diferenţa de 70% rămasă din majorările de întârziere amânate la plata se scuteşte la plata dacă diferenţa de 70% rămasă din debitele amânate la plata împreună cu majorările aferente datorate conform art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 se achită până la o dată ce reprezintă jumătate din perioada rămasă din amânare începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (7) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) şi (4) sau (5) şi (6), după caz, debitorii persoane juridice sunt obligaţi să îşi achite integral obligaţiile provenind din impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, cu termene de plată scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la ultima zi a ultimei luni de plată a debitului restant. (8) Agenţii economici care apreciază că nu se pot încadra în prevederile alin. (1)-(7) vor respecta înlesnirile la plata astfel cum au fost aprobate. Articolul 11Debitorii beneficiază de înlesnirile prevăzute la art. 4 sau 5, după caz, şi în situaţia în care achită, în termen de 15 zile de la data încheierii sau a comunicării documentelor de verificare sau constatare, diferenţele de impozite şi taxe şi majorările de întârziere aferente acestora, constatate ulterior de organele competente pentru perioada de până la 15 decembrie 2000. Articolul 12 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică majorărilor de întârziere stabilite în actul de constatare, în cazul faptelor ce constituie infracţiuni de evaziune fiscală, dacă instanţele judecătoreşti au pronunţat hotărâri definitive în legătură cu aceste fapte, comise anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent de data la care a fost pronunţată hotărârea definitivă. (2) În cazul hotărârilor penale de condamnare, pronunţate de instanţele judecătoreşti, pentru infracţiuni de evaziune fiscală, rămase definitive după acordarea înlesnirilor la plata prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, înlesnirile se anulează, iar organele Ministerului Finanţelor vor determina obligaţiile bugetului de stat datorate ca urmare a luării acestei măsuri. Articolul 13În cazul în care debitele provenind din impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat nu se achită în condiţiile prevăzute la art. 4 sau 5, după caz, organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor vor începe sau vor continua de îndată, după caz, procedura de executare silită prevăzută de lege. Articolul 14Veniturile excepţionale rezultate în urma regularizării contabile a operaţiunilor prevăzute la art. 4, 5 şi 10 nu se impozitează în condiţiile în care cheltuielile excepţionale care au fost influentate cu majorările de întârziere respective nu au fost deductibile fiscal. Articolul 15 (1) Pentru a beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă debitorii persoane juridice sunt obligaţi să depună în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, la organele fiscale teritoriale la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, situaţia majorărilor de întârziere calculate şi neplătite, pe feluri de impozite, taxe sau alte venituri ale bugetului de stat. (2) Organele fiscale teritoriale vor tine evidenta majorărilor de întârziere scutite sau reduse la plata în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) În perioada 15 decembrie 2000-31 martie 2001 organele de control abilitate de lege vor verifica agenţii economici beneficiari de facilităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, respectiv scutire sau reducere la plata majorărilor de întârziere, pentru constatarea eventualelor diferenţe de impozite şi taxe, precum şi a majorărilor de întârziere aferente, urmând ca achitarea acestora să se realizeze conform art. 11. Articolul 16În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor va elabora norme metodologice de aplicare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes---------------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 5 februarie 2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 582 din 24 octombrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind protecţia informaţiilor secrete din domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2002
 • LEGE nr. 506 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligaţiilor asumate prin contractele de privatizare a societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 117 din 31 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 272 din 3 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază
 • LEGE nr. 310 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor, adoptat la Stirin, Republica Cehă, la 24 mai 2012, semnat de România la Stirin, Republica Cehă, la aceeaşi dată
 • LEGE nr. 450 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1999 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public de Radiocomunicaţii Navale de Apel, Pericol şi Salvare
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 308 din 30 decembrie 2008 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 35 din 18 mai 1996 pentru modificarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 46 din 4 aprilie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 95 din 11 mai 2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 225 din 23 mai 2003 privind trecerea cu titlu gratuit a unei părţi dintr-un imobil, situat în municipiul Bucureşti, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea privată a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 4 iunie 1999 pentru modificarea art. 47 alin. (1) şi (2) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 184 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
 • LEGE nr. 209 din 23 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul Culturii şi Cultelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 14 octombrie 2004 privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 179 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 185/2005 pentru modificarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 389 din 13 iunie 2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 36 din 24 iunie 1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 25 iunie 2004 pentru modificarea Codului de procedură penală
 • LEGE nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ
 • LEGE nr. 93 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 54 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind transportul rutier internaţional, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢA URG. nr. 49 din 22 aprilie 1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 octombrie 2008 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 267 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 29 februarie 2000 privind selectarea şi plata specialiştilor care prestează servicii de consultanţa necesare pentru realizarea programelor PSAL şi PIBL finanţate de Banca Mondială, a Programului RICOP finanţat de Uniunea Europeană, precum şi a programelor pentru continuarea acestora
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 47 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 53 din 8 iulie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1994 emisă în temeiul Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 130 din 16 octombrie 1996 *** Republicată privind contractul colectiv de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 25 octombrie 2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 240 din 14 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale
 • LEGE nr. 126 din 22 iunie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială şi nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
 • LEGE nr. 281 din 24 decembrie 2010 pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
 • LEGE nr. 211 din 9 noiembrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii
 • LEGE nr. 51 din 7 iulie 1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 12 octombrie 2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 149 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021