Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 134 din 14 septembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 30 septembrie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 134 din 14 septembrie 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 30 septembrie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După ultimul alineat al literei a) a articolului 3 se introduc doua alineate cu următorul cuprins:"Se interzic comercializarea în vrac şi utilizarea ca materie prima pentru fabricarea băuturilor alcoolice spirtoase a alcoolului etilic cu concentraţia alcoolică sub 95,5% în volum, obţinută prin dilutia alcoolului etilic rafinat.Se interzice comercializarea în vrac a băuturilor alcoolice spirtoase, indiferent de concentraţia alcoolică a acestora, cu excepţia cazurilor în care agenţii economici producători livreaza băuturile alcoolice spirtoase în vrac agenţilor economici care le achiziţionează în scopul imbutelierii, fără a modifica caracteristicile şi concentraţia alcoolică a produsului, şi numai în baza contractelor scrise încheiate cu aceştia."2. Litera b) a alineatului (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"b) în cazul achiziţionării materiei prime direct de la agenţii economici producători interni: o copie de pe autorizaţia de comercializare a furnizorului, în calitate de agent economic producător, şi o copie de pe factura fiscală în care acciza să fie evidenţiată separat. Pentru alcool factura fiscală va purta viza supraveghetorului fiscal şi va fi însoţită de o copie de pe documentul de supraveghere fiscală, întocmit de supraveghetorul fiscal conform modelului prezentat în anexa nr. 26;"3. Alineatul (5) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"(5) Jurnalul privind cumpărările de materii prime şi cel privind vânzările de produse finite supuse accizelor, rezultate din prelucrare, se vor întocmi pentru fiecare luna calendaristică, pe baza documentelor de evidenta operativă, şi vor fi prezentate în termen de 5 zile de la expirarea lunii organului fiscal teritorial, în vederea înregistrării şi vizarii de către acesta."4. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Din grupa produselor petroliere se datorează accize pentru: a) benzine; b) benzine fără plumb; c) motorine; d) petrol turboreactor; e) combustibili pentru încălzit, cu excepţia pacurii; f) alte produse şi semifabricate petroliere şi/sau petrochimice rezultate din prelucrarea ţiţeiului, care pot fi utilizate drept carburanţi pentru motoare auto, în cazul în care acestea nu sunt livrate altor rafinarii pentru prelucrare; g) uleiuri pentru motoare auto; h) aditivi preparati pentru benzine, inclusiv metiltertbutileten (MTBE), tetraetil de plumb (TEPb); i) vaseline; j) parafine. (2) Încadrarea produselor petroliere care intră în subgrupa prevăzută la lit. f) se face de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Industriei şi Comerţului, la solicitarea agentului economic. În cazul în care agentul economic nu solicita aceasta încadrare, pentru produsele respective se aplică acciza maxima prevăzută de prezenta ordonanţă la aceasta grupa de produse."5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Plătitori de accize pentru produsele petroliere sunt agenţii economici producători, procesatori sau importatori de astfel de produse. (2) În categoria agenţilor economici producători sau procesatori de produse petroliere se includ numai agenţii economici care deţin în proprietate utilajele şi instalaţiile necesare pentru obţinerea produselor petroliere. (3) Agenţii economici producători sau procesatori de produse petroliere sunt plătitori de accize pentru toate cantităţile de astfel de produse obţinute, inclusiv pentru cele rezultate din operaţiuni de procesare efectuate în baza contractelor încheiate între agentul economic producător în calitate de prestator şi beneficiarul prestaţiei. Agentul economic beneficiar al produselor rezultate din procesare va plati agentului economic procesator tariful de procesare plus o valoare egala cu valoarea accizelor aferente produselor obţinute în acest sistem. (4) De asemenea, agenţii economici prevăzuţi la alin. (3) datorează la bugetul de stat accize şi pentru cantităţile de produse petroliere finite obţinute şi folosite pentru consumul propriu, altul decât cel utilizat în scop tehnologic pentru realizarea produselor petroliere, în limita normelor de consum admise. În acest caz obligaţia de plată a accizelor ia naştere la data întocmirii documentului de trecere în consum. (5) Agenţii economici producători de produse petroliere pot procesa benzinele de prima distilare de DAV, de cocsare, de cracare termica, de piroliza şi orice alte semifabricate rezultate din prelucrarea ţiţeiului numai în cazul în care aceste produse provin direct din producţia altor agenţi economici producători, respectiv rafinarii, şi sunt aduse pentru procesare - în sistem de prestări de servicii - în baza contractelor încheiate direct între aceştia. (6) În cazul produselor prevăzute la art. 15, achiziţionate de rafinarii direct de la rezerva de stat sau de la rezerva de mobilizare, din a căror prelucrare rezultă alte produse petroliere, agenţii economici producători vor deduce, pe bază de documente justificative, din accizele datorate pentru produsele finale facturate accizele efectiv plătite la achiziţionarea produselor introduse în prelucrare."6. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Plătitori de accize pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2, cu excepţia celor cuprinse la nr. crt. 1, 2 şi 3, sunt agenţii economici - persoane juridice, asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate - care produc, importa şi comercializează astfel de produse. Pentru produsele prevăzute la nr. crt. 1, 2 şi 3 din anexa nr. 2 plătitori de accize sunt agenţii economici importatori."7. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Pentru cafea, cafea cu inlocuitori şi cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, accizele se datorează o singură dată şi se calculează prin aplicarea sumelor fixe stabilite în echivalent euro pe unitatea de măsura, prevăzute în anexa nr. 2, asupra cantităţilor importate."8. Articolul 23 se abroga.9. Litera a) a articolului 25 va avea următorul cuprins:"a) produsele exportate direct de agenţii economici producători sau prin agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe bază de comision.Beneficiază de regimul de scutire numai produsele exportate direct de agenţii economici care deţin în proprietate utilajele şi instalaţiile de producţie necesare pentru realizarea acestor produse.În cazul produselor petroliere beneficiază de regimul de scutire şi acele produse exportate de o rafinarie care le-a obţinut în calitate de beneficiar al unui contract de prestări de servicii încheiat cu o rafinarie procesatoare;"10. Litera i) a articolului 25 va avea următorul cuprins:"i) combustibilii pentru încălzit utilizaţi pentru consumul casnic;"11. Articolul 25 se completează cu litera j) cu următorul cuprins:"j) petrolul turboreactor utilizat exclusiv drept combustibil pentru aviatie."12. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Pentru produsele prevăzute la art. 25 lit. a) alin. 3, lit. b), f), g) şi i) scutirea de la plata accizelor se acordă prin restituirea accizelor efectiv plătite la achiziţionarea produselor respective, pe baza documentelor justificative şi numai pentru cantităţile folosite cu destinatiile expres menţionate în prezenta ordonanţă. (2) Condiţiile de acordare a scutirii prevăzute la art. 25 lit. j) se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor."13. După articolul 28 se introduc subsectiunile "Sistemul de supraveghere a circulaţiei alcoolului", cuprinzând articolele 28^1 şi 28^2, şi "Sistemul de supraveghere a circulaţiei băuturilor alcoolice spirtoase în vrac", cuprinzând articolele 28^3 şi 28^4, cu următorul cuprins:"Sistemul de supraveghere a circulaţiei alcooluluiArt. 28^1. - (1) Toate cisternele şi recipientele prin care se vor transporta cantităţile de alcool livrate de agenţii economici producători vor purta sigiliul supraveghetorului fiscal şi vor fi însoţite de documentul de supraveghere fiscală, conform modelului prezentat în anexa nr. 26. (2) Documentele de supraveghere fiscală se gestionează şi se completează de supraveghetorii fiscali în 4 exemplare. Primul exemplar va fi transmis direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza îşi desfăşoară activitatea agentul economic producător. Exemplarul 2 va fi transmis direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza îşi desfăşoară activitatea beneficiarul cantităţii de alcool livrate. Exemplarul 3 al documentului de supraveghere fiscală rămâne la agentul economic beneficiar şi va însoţi transportul de alcool până la destinaţia finala, iar exemplarul 4 rămâne la supraveghetorul fiscal. (3) Datele înscrise în documentul de supraveghere fiscală vor fi trecute de supraveghetorul fiscal în Registrul supraveghetorului fiscal. Lunar supraveghetorul fiscal va verifica corespondenta dintre datele privind cantităţile de alcool livrate, înscrise în Registrul supraveghetorului fiscal, şi datele înscrise de agentul economic în situaţia privind modul de valorificare a alcoolului, pe care acesta are obligaţia, potrivit legii, sa o transmită organului fiscal. (4) Supraveghetorul fiscal va comunică zilnic direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza se afla sediul agentului economic producător, orice cantitate de alcool livrata în vrac. (5) Supraveghetorul fiscal care a procedat la sigilarea cisternelor sau recipientelor de transport al alcoolului în vrac va comunică în aceeaşi zi direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza se afla beneficiarul alcoolului, data plecării transportului de alcool, mijlocul de transport, cantitatea expediată şi data aproximativă a sosirii acestuia. (6) La sosirea efectivă a alcoolului la destinaţie agentul economic beneficiar este obligat să solicite direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnarea unui supraveghetor fiscal care va efectua verificarea documentelor de transport şi a datelor înscrise în documentul de supraveghere fiscală, după care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor.Art. 28^2. - (1) În cazul unităţilor care funcţionează în sistem integrat, pentru transferul cantităţilor de alcool de la o secţie de fabricaţie la alta supraveghetorul fiscal va întocmi documentul de supraveghere fiscală, conform modelului prezentat în anexa nr. 27. (2) În aceasta situaţie documentul se va întocmi în 3 exemplare, din care primul exemplar rămâne la supraveghetorul fiscal, al doilea exemplar rămâne la agentul economic, iar al treilea exemplar va fi transmis direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în carei raza se afla agentul economic producător. (3) Datele înscrise în documentul de supraveghere fiscală vor fi trecute de supraveghetorul fiscal în Registrul supraveghetorului fiscal.Sistemul de supraveghere a circulaţiei băuturilor alcoolice spirtoase în vracArt. 28^3. - (1) Pentru a putea efectua livrări de băuturi alcoolice spirtoase în vrac agenţii economici producători vor solicita direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnarea unui supraveghetor fiscal. (2) Livrarea cantităţilor de băuturi alcoolice spirtoase în vrac se va efectua prin cisterne sau recipiente, care vor purta în mod obligatoriu sigilii aplicate de supraveghetorul fiscal desemnat. (3) Fiecare livrare de astfel de produse în vrac va fi însoţită de documentele fiscale speciale prevăzute de lege, iar fiecare exemplar al acestor documente fiscale va avea înscris pe verso de către supraveghetorul fiscal, sub semnatura şi ştampila acestuia, date de identificare a produsului livrat - denumirea completa, cantitatea, concentraţia alcoolică -, precum şi denumirea şi adresa beneficiarului. (4) Supraveghetorul fiscal va aduce zilnic la cunoştinţa direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza se afla sediul agentului economic producător orice cantitate de astfel de produse livrata în vrac. (5) Supraveghetorul fiscal care a procedat la sigilarea cisternelor sau a recipientelor va comunică în aceeaşi zi direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza se afla beneficiarul produselor, data plecării transportului, mijlocul de transport, cantitatea expediată şi data aproximativă a sosirii acestuia. (6) La sosirea efectivă a transportului la destinaţie agentul economic beneficiar este obligat să solicite direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnarea supraveghetorului fiscal care va efectua verificarea documentelor de transport şi a datelor înscrise în documentele fiscale speciale, după care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor.Art. 28^4. - (1) Toţi agenţii economici producători de băuturi alcoolice spirtoase vor inventaria la sfârşitul fiecărei luni atât cantităţile de materii prime, cat şi cantităţile de produse finite, aflate în stoc. (2) Listele de inventariere vor fi întocmite în 2 exemplare, care vor cuprinde în mod obligatoriu date privind denumirea sortimentului, cantitatea şi concentraţia alcoolică. (3) Un exemplar al listelor de inventariere, vizat de conducerea agentului economic, se va transmite până la data de 15 a lunii următoare direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza îşi desfăşoară activitatea agentul economic producător, iar al doilea exemplar se va păstra de agentul economic."14. Alineatul (1) al articolului 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedenta, producătorii interni şi importatorii de alcool etilic rafinat, alcool brut, alcool tehnic, alcool de sinteza, alcool sanitar şi de alcool denaturat vor depune la organele fiscale teritoriale o situaţie cuprinzând informaţii privind modul de valorificare a alcoolului respectiv, şi anume: denumirea şi adresa beneficiarului, numărul şi data facturii, cantităţile, preţul unitar şi valoarea totală, conform modelului prezentat în anexa nr. 21. Aceasta situaţie va fi însoţită în mod obligatoriu de un exemplar al listelor de inventar întocmite pentru stocurile de materii prime şi produse finite înregistrate la sfârşitul lunii. Listele de inventar se întocmesc în doua exemplare şi vor fi vizate de conducerea agentului economic şi de supraveghetorul fiscal. Al doilea exemplar se păstrează de agentul economic."15. Alineatul (3) al articolului 32 se abroga.16. După articolul 33 se introduce subsectiunea "Sistemul de supraveghere a circulaţiei produselor petroliere", cuprinzând articolul 33^1 cu următorul cuprins:"Sistemul de supraveghere a circulaţiei produselor petroliereArt. 33^1. - (1) Intra sub incidenţa sistemului de supraveghere fiscală carburanţii şi combustibilii livraţi de agenţii economici producători prin mijloace de transport auto. (2) Pentru fiecare agent economic producător de carburanţi şi combustibili vor fi desemnaţi reprezentanţi permanenţi ai direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumiţi în continuare supraveghetori fiscali. (3) Supraveghetorii fiscali au următoarele obligaţii:- supravegherea livrărilor zilnice de carburanţi şi combustibili prin mijloace de transport auto;- urmărirea calculului corect, înregistrarea în contabilitate şi virarea la bugetul de stat a accizelor aferente cantităţilor livrate;- întocmirea documentului de supraveghere fiscală. (4) Toate cisternele şi recipientele prin care se vor transporta cantităţile de carburanţi şi combustibili, livrate de agenţii economici producători, vor fi însoţite de documentul de supraveghere fiscală întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 26. (5) Documentele de supraveghere fiscală se gestionează şi se completează de supraveghetorii fiscali în 4 exemplare. Primul exemplar va fi transmis direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza îşi desfăşoară activitatea agentul economic producător. Exemplarul 2 va fi transmis direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza îşi desfăşoară activitatea beneficiarul produselor petroliere. Exemplarul 3 al documentului de supraveghere fiscală rămâne la agentul economic beneficiar şi va însoţi transportul de carburanţi şi combustibili până la destinaţia finala, iar exemplarul 4 rămâne la supraveghetorul fiscal. (6) Datele înscrise în documentul de supraveghere fiscală vor fi trecute de supraveghetorul fiscal în Registrul supraveghetorului fiscal. (7) Supraveghetorul fiscal va aduce zilnic la cunoştinţa direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza se afla sediul agentului economic producător, orice cantitate de combustibili şi carburanţi livrata prin mijloace de transport auto de un agent economic producător. (8) La sosirea efectivă a combustibililor şi carburantilor la destinaţie agentul economic beneficiar este obligat să solicite direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnarea unui supraveghetor fiscal care va efectua verificarea documentelor de transport şi a datelor înscrise în documentul de supraveghere fiscală. (9) Pe toată durata transportului cantităţile de combustibili şi carburanţi vor fi însoţite de certificate de calitate din care să rezulte caracteristicile tehnice care definesc produsele transportate. Organele cu atribuţii de control au dreptul sa preleveze probe din fiecare cisterna sau recipient în scopul verificării autenticităţii datelor înscrise în documentele insotitoare, respectiv factura şi certificatele de calitate. Operaţiunea de prelevare a probelor se efectuează prin încheierea unui proces-verbal."17. Litera h) a alineatului (4) al articolului 34 va avea următorul cuprins:"h) adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, în cazul producătorilor interni de alcool şi de băuturi alcoolice, altele decât vinurile, tuica şi rachiurile naturale, din care să rezulte deţinerea în proprietate a capacităţilor de producţie, precum şi a tuturor celorlalte construcţii anexe - depozite de cereale, mori de cereale, bazine pentru plamezi, rezervoare de depozitare şi de păstrare a alcoolului, clădiri etc.;"18. După alineatul (7) al articolului 34 se introduc alineatele (7^1)-(7^3) cu următorul cuprins:"(7^1) Agenţii economici care obţin licenţe de fabricaţie de produse supuse autorizării, eliberate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, pot desfăşura activitate de producţie în regim de probe tehnologice, fără autorizaţie de comercializare, timp de maximum 30 de zile de la obţinerea licenţei de fabricaţie.(7^2) Se interzice activitatea de fabricaţie a produselor supuse autorizării de către agenţii economici producători care nu deţin autorizaţie de comercializare a acestor produse în conformitate cu prevederile legale.(7^3) Activitatea de comercializare a produselor supuse autorizării fără autorizaţie de comercializare este interzisă."19. După articolul 47 se introduce articolul 47^1 cu următorul cuprins:"Art. 47^1. - (1) Agenţii economici plătitori de accize, care au efectuat tranzacţii cu produse supuse accizelor prin documente fiscale care ulterior au fost pierdute, distruse sau deteriorate, au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la data săvârşirii faptei sa reconstituie pe baza evidentelor contabile accizele aferente acestor tranzacţii. (2) În situaţia nereconstituirii obligaţiilor fiscale de către agentul economic, organul fiscal va stabili suma acestora prin estimare, inmultind numărul documentelor pierdute cu media accizelor înscrise în facturile de livrare pe ultimele 6 luni de activitate."20. Alineatul (2) al articolului 50 va avea următorul cuprins:"(2) Neplata sau plata cu o întârziere de până la 30 de zile a transei a doua a taxei de autorizare atrage calculul majorărilor de întârziere în aceleaşi condiţii ca şi în cazul celorlalte obligaţii fiscale. Întârzierea la plata transei a doua a taxei de autorizare cu mai mult de 30 de zile atrage anularea autorizaţiei, agentul economic fiind în continuare obligat la plata transei a doua şi a majorărilor de întârziere."21. După articolul 50 se introduce articolul 50^1 cu următorul cuprins:"Art. 50^1. - Atât documentul de supraveghere fiscală, cat şi Registrul supraveghetorului fiscal vor fi tipărite de Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala". Finanţarea cheltuielilor în vederea tipăririi şi difuzării acestor documente, precum şi a cheltuielilor de obţinere a sigiliilor acordate supraveghetorilor fiscali se asigura din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor."22. La alineatul (1) al articolului 51, după litera u) se introduc literele v), x), y), z), z^1)-z^7) cu următorul cuprins:"v) comercializarea în vrac şi utilizarea ca materie prima pentru fabricarea băuturilor alcoolice spirtoase a alcoolului etilic cu concentraţia alcoolică sub 95,5% în volum, obţinută prin dilutia alcoolului etilic rafinat; x) comercializarea în vrac a băuturilor alcoolice spirtoase, indiferent de concentraţia alcoolică a acestora, fără contracte scrise din care să rezulte activitatea de imbuteliere, precum şi utilizarea acestor băuturi ca materie prima pentru fabricarea altor băuturi spirtoase; y) neluarea tuturor măsurilor pentru păstrarea în condiţii de maxima siguranţa a documentelor fiscale în vederea evitării pierderii, distrugerii şi deteriorării sub orice formă a acestora; z) comercializarea de produse supuse autorizării, fără autorizaţie de comercializare;z^1) neefectuarea decontărilor prin unităţi bancare de către agenţii economici care desfăşoară activităţi de comercializare a alcoolului brut şi a alcoolului etilic rafinat;z^2) procesarea benzinelor de prima distilare de DAV, de cocsare, de cracare termica şi de piroliza şi a oricăror alte semifabricate rezultate din prelucrarea ţiţeiului, provenite de la alţi agenţi economici decât rafinariile;z^3) transportul de alcool, băuturi alcoolice spirtoase şi de carburanţi şi combustibili, efectuat prin cisterne sau recipiente care nu poarta sigiliile supraveghetorului fiscal, au sigilii deteriorate sau nu sunt însoţite de documentul de supraveghere fiscală;z^4) transportul de combustibili şi carburanţi ale căror caracteristici reale rezultate în urma probelor de laborator nu corespund datelor înscrise în certificatele de calitate;z^5) neprezentarea la organul fiscal teritorial, în termenul legal, a jurnalului privind cumpărările de materii prime şi a celui privind vânzările de produse finite supuse accizelor, rezultate din prelucrare, în vederea înregistrării, şi nedepunerea listelor de inventar privind materiile prime, materialele auxiliare, semifabricatele şi produsele finite;z^6) neluarea măsurilor de reconstituire în termen, pe baza evidentelor contabile, a obligaţiilor fiscale provenite din accize, în cazul documentelor fiscale pierdute, distruse sau deteriorate;z^7) comercializarea de către producători a produselor petroliere care nu se regăsesc în lista de produse transmisă Ministerului Finanţelor."23. Alineatul (2) al articolului 51 se completează cu 8 liniute cu următorul cuprins:"- cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, confiscarea produselor sau, în cazul în care acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vânzare, cele prevăzute la lit. v) şi x);- cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, cea prevăzută la lit. y);- cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, confiscarea produselor destinate comercializării şi/sau confiscarea veniturilor realizate din vânzarea produselor comercializate fără autorizaţie de comercializare şi cu ridicarea licenţei de fabricaţie, cea prevăzută la lit. z);- cu amendă de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, confiscarea cantităţilor de alcool astfel cumpărate şi confiscarea veniturilor obţinute din vânzarea alcoolului pentru care decontarea s-a făcut contrar prevederilor legale, cea prevăzută la lit. z^1);- cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei şi confiscarea produselor obţinute, cea prevăzută la lit. z^2);- cu amendă de la 200.000.000 lei la 300.000.000 lei şi confiscarea produselor astfel transportate, cele prevăzute la lit. z^3) şi z^4);- cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei, cele prevăzute la lit. z^5) şi z^6);- cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei şi confiscarea veniturilor obţinute din vânzarea produselor, cea prevăzută la lit. z^7)."24. După articolul 52 se introduce articolul 52^1 cu următorul cuprins:"Art. 52^1. - Fapta administratorului, a directorului sau a reprezentantului agentului economic producător, procesator sau importator de produse supuse accizelor de a nu vira la termenul legal bugetului de stat contravaloarea integrală a accizelor înscrise în facturi, a căror valoare a fost încasată, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 1 an la 3 ani."25. Articolul 56 va avea următorul cuprins:"Art. 56. - Anexele nr. 1-27 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă."    26. Poziţiile cuprinse la lit. C "Produse petroliere", prevăzute în anexa    nr. 1 "Lista cuprinzând taxele speciale de consumaţie (accize)", vor avea    următorul cuprins: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr Accizacrt. Denumirea produsului U.M. (echivalent                                                                    euro/U.M.) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  "C. Produse petroliere 9. Benzine t 27010. Benzine fără plumb t 22011. Motorine t 10512. Petrol turboreactor t 27013. Combustibili pentru încălzit, cu excepţia pacurii t 10514. Alte produse şi semifabricate petroliere şi/sau t 40-270    petrochimice, rezultate din prelucrarea ţiţeiului,    care pot fi utilizate drept carburanţi pentru motoare    auto15. Uleiuri pentru motoare auto t 5016. Aditivi preparati pentru benzine, inclusiv t 75    metiltertbutileten (MTBE), tetraetil de plumb (TEPb)17. Vaseline t 4018. Parafine t 40" ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    27. Poziţiile nr. 1 şi 2 din anexa nr. 2 "Lista cuprinzând taxele speciale   de consumaţie (accize) pentru alte produse şi grupe de produse din import                    şi din ţara" vor avea următorul cuprins: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Acciza Accizacrt. Denumirea produsului sau a grupei de produse (%) (echivalent                                                                    euro/U.M.) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────"1. Cafea verde - 828,00/t ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori - 1.075,00/t" ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Articolul 2 (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă agenţii economici producători de produse petroliere sunt obligaţi sa transmită Ministerului Finanţelor şi Ministerului Industriei şi Comerţului lista cuprinzând semifabricatele şi produsele finite din nomenclatorul lor de fabricaţie. (2) Ministerul Finanţelor, în termen de 30 de zile de la primirea listelor, împreună cu Ministerul Industriei şi Comerţului, va stabili şi va comunică agentului economic producător încadrarea din punct de vedere al accizelor a fiecărui produs şi semifabricat cuprins în lista. (3) Orice nou produs apărut în structura nomenclatorului de fabricaţie va fi comunicat de agentul economic producător Ministerului Finanţelor şi Ministerului Industriei şi Comerţului în vederea stabilirii regimului de accizare. Articolul 3Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 15 octombrie 2000.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes Anexa 26 Anexa 27

Noutăți

 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 27 iunie 2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001
 • LEGE nr. 127 din 20 iunie 2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 7 iulie 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 97 din 14 aprilie 2005 pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 2 din 17 ianuarie 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 privind responsabilitatea ministerială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • LEGE Nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de invenţie
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 355 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 18 mai 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 44 din 11 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 10 iulie 1997 cu privire la îmbunătăţirea protecţiei sociale pentru persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi pentru urmaşii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei anticomuniste din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 450 din 1 noiembrie 2004 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Ottawa la 8 aprilie 2004
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 28 iunie 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • LEGE nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 139 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Institutului Teologic Baptist din Bucureşti
 • LEGE nr. 205 din 21 noiembrie 2000 pentru ratificarea Tratatului O.M.P.I. privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 9 decembrie 2015 pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • LEGE nr. 233 din 7 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 101 din 3 iunie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea poliţienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009, şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact de cooperare poliţienească şi vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009
 • LEGE nr. 172 din 10 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 mai 2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
 • LEGE nr. 310 din 3 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2015 privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 17 din 3 martie 2015 privind acceptarea Codului din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 2013
 • LEGE nr. 155 din 24 iunie 1930 pentru deschiderea de credite suplimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 9 februarie 2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 394 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • LEGE nr. 98 din 21 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002
 • LEGE nr. 1.394 din 11 aprilie 1927 privind organizarea şi exploatarea pescariilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 161 din 20 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 222 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară
 • LEGE nr. 707 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicată*) privind protecţia desenelor şi modelelor*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020