Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidenta informatizata a persoanei
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 29 iunie 2000pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidenta informatizata a persoanei Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(3) Sistemul naţional informatic de evidenta a populaţiei reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate cu mijloace informatice pentru ţinerea evidentei persoanei, producerea, eliberarea şi evidenta cărţilor de identitate, paşapoartelor, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a altor documente necesare persoanei în relaţiile cu statul."2. După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) se eliberează în condiţiile prezentei legi, respectiv ale reglementărilor privind regimul paşapoartelor, circulaţia pe drumurile publice sau, după caz, ale altor acte normative care prevăd eliberarea de către Ministerul de Interne a unor documente necesare persoanei. (2) Coordonarea activităţii de evidenta informatizata a persoanei, de producere, eliberare şi evidenta a documentelor se asigura de Ministerul de Interne prin Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Cetăţenii români sunt luati în evidenta la naştere, pe baza datelor de stare civilă din actele de naştere, comunicate de autorităţile administraţiei publice locale. Comunicarea se face la formatiunea de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu."4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Actualizarea datelor Registrului permanent de evidenta a populaţiei se realizează de formaţiunile de evidenta informatizata a persoanei pe baza documentelor prezentate de persoana fizica în cauza sau comunicate, în situaţiile prevăzute de lege, de ministere şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, potrivit atribuţiilor ce le revin, în legătură cu situaţia persoanei fizice. (2) Fişele de evidenta a populaţiei, precum şi fişele de apartament ce constituie exemplarul II al cărţilor de imobil, pentru clădirile cu destinaţia de locuinta, din mediul urban, întocmite şi actualizate până la data de 1 iulie 2000, vor fi conservate şi păstrate de către formaţiunile de evidenta informatizata a persoanei, urmând să fie exploatate şi utilizate pentru furnizarea unor date, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, precum şi a instituţiilor interesate, în condiţiile legii."5. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Formatiunea de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu al persoanei fizice comunică acesteia, la cerere, date din Registrul permanent de evidenta a populaţiei."6. La articolul 9 se introduc alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:"(2) Se exceptează de la plata verificările în evidenta populaţiei pentru datele de identificare a unor persoane, solicitate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale, ordinii publice şi justiţiei, precum şi în cel al realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege, în scopul exercitării atribuţiilor legale ale acestora. (3) Se exceptează de la plata furnizarile de date din evidenta populaţiei către: a) casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, în scopul exercitării atribuţiilor legale ale acestora; b) Ministerul Finanţelor, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice."7. La articolul 13 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Pentru copiii orfani, abandonaţi, institutionalizati în unităţi de ocrotire şi protecţie socială, precum şi pentru persoanele în vârsta care nu au venituri proprii şi sunt internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială cheltuielile pentru eliberarea cărţii de identitate vor fi suportate de instituţiile în subordinea cărora se afla respectivele unităţi."8. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Cartea de identitate provizorie se eliberează persoanei fizice care nu poseda toate actele necesare în vederea eliberării cărţii de identitate."9. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - În cartea de identitate se pot face menţiuni de către lucrătorii formatiunilor de evidenta informatizata a persoanei, referitoare la stabilirea reşedinţei, iar în baza comunicării scrise a organelor abilitate, şi cu privire la interdicţia de a se afla în anumite localităţi sau de a părăsi localitatea de domiciliu."10. Litera a) a articolului 22 va avea următorul cuprins:"a) persoana care pierde cetăţenia română ori căreia i s-a aprobat stabilirea domiciliului în străinătate, la formatiunea de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu, o dată cu primirea pasaportului;"11. După litera b) a articolului 22 se introduce litera c) cu următorul cuprins:"c) persoana care a pierdut sau căreia i s-a furat actul de identitate şi ulterior l-a găsit, dacă i s-a eliberat între timp carte de identitate. Aceasta este obligată ca în termen de 48 de ore sa predea actul de identitate găsit formatiunii de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu sau de reşedinţa."12. Alineatul (5) al articolului 27 se abroga.13. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 39 se face de către personalul anume desemnat din Ministerul de Interne, care aplica şi amenda."14. După articolul 42 se introduce articolul 42^1 cu următorul cuprins:"Art. 42^1. - (1) În scopul asigurării resurselor financiare necesare pentru producerea documentelor prevăzute la art. 1 alin. (3), Ministerul de Interne prevede sumele necesare, anual, în mod distinct, în bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei. (2) Veniturile realizate de Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei prin furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populaţiei, din producerea şi eliberarea documentelor, precum şi din valorificarea imprimatelor tipizate, necesare pentru aceste activităţi, se reţin ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor materiale şi de capital. (3) Dotarea Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei se realizează prin grija Ministerului de Interne, din producţia interna şi din import. (4) Tehnica, echipamentele, aparatura, softul şi materialele procurate din import sunt scutite de la plata taxelor vamale." Articolul 2Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 2 al articolului 38 va avea următorul cuprins:"Organele specializate în ţinerea evidentei militare sunt centrale militare judeţene, municipale şi de sector, unităţile de poliţie, precum şi, după caz, formaţiunile subordonate Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne."2. Alineatul 2 al articolului 57 va avea următorul cuprins:"De asemenea, sprijină, îndrumă şi verifica activitatea unităţilor de poliţie şi a formatiunilor subordonate Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne în ceea ce priveşte ţinerea evidentei militare a recrutilor şi rezervistilor."3. Literele g) şi j) ale articolului 59 se abroga.4. După articolul 59 se introduce articolul 59^1 cu următorul cuprins:"Art. 59^1. - Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne şi formaţiunile subordonate au următoarele obligaţii privind evidenta militară a recrutilor şi rezervistilor: a) să efectueze în documentele de evidenta a recrutilor şi rezervistilor, în localităţile unde nu funcţionează centre militare judeţene, municipale sau de sector, luarea ori scoaterea din evidenta; b) sa comunice lunar centrelor militare judeţene, municipale ori de sector recrutii sau rezervistii luati ori scoşi din evidenta; c) sa întocmească tabele nominale cuprinzând recrutii sau rezervistii luati ori scoşi din evidenta şi să le trimită, la termenele stabilite, centrelor militare judeţene, municipale sau de sector; d) să efectueze în actele de identitate ale cetăţenilor cu obligaţii militare, în localităţile unde sunt centre militare judeţene, municipale sau de sector, menţiunea de schimbare a domiciliului, iar în cele ale recrutilor, şi menţiunea de stabilire ori de schimbare a reşedinţei, numai după ce aceştia fac dovada ca au fost luati în evidenta de către centrele militare respective; e) sa retina adeverintele de recrutare, livretele militare şi ordinele de chemare la mobilizare de la cetăţenii cu obligaţii militare care se prezintă pentru a anunta ca părăsesc ţara şi sa comunice centrelor militare judeţene, municipale sau de sector pe cei care au declarat ca părăsesc ţara pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, precum şi pe cei care au plecat definitiv din ţara."5. Alineatul 2 al articolului 61 se abroga. Articolul 3Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, se modifica după cum urmează:1. Alineatul 2 al articolului 19 va avea următorul cuprins:"Autovehiculele se înmatriculează la formaţiunile subordonate Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne, cu excepţia celor ce aparţin Ministerului Apărării Naţionale, care se înmatriculează la acest minister, şi a tramvaielor şi troleibuzelor, care se înmatriculează la unităţile de transport care le deţin."2. Alineatul 2 al articolului 22 va avea următorul cuprins:"Permisul de conducere se obţine pe bază de examen şi se eliberează de Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne sau de formaţiunile subordonate".3. Alineatul 1 teza a doua din articolul 33 va avea următorul cuprins:"Permisul de conducere eliberat de alte state se preschimba de Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei sau de formaţiunile subordonate." Articolul 4Decretul nr. 975/1968 cu privire la nume, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 29 octombrie 1968, se modifica după cum urmează:1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Cererea de schimbare a numelui, împreună cu toate actele prevăzute la art. 5 şi cu opoziţiile, dacă s-au făcut, se trimit de consiliul local, spre rezolvare, Direcţiei generale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Ministerului de Interne, prin formaţiunile de evidenta informatizata a persoanei de la locul de domiciliu."2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei verifica dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege şi, apreciind temeinicia cererii, precum şi a opoziţiilor făcute, va da o decizie motivată, după caz, de admitere sau de respingere a cererii, în termen de 60 de zile de la primirea dosarului."3. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Dovada schimbării numelui se face cu decizia de admitere a schimbării numelui, data de Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei, sau cu certificatul eliberat pe baza deciziei de admitere a schimbării numelui."4. Alineatul 1 al articolului 17 va avea următorul cuprins:"Decizia de respingere a cererii de schimbare a numelui se comunică solicitantului de către Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei." Articolul 5 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga dispoziţiile lit. o): "tine evidenta populaţiei, eliberează acte de identitate şi înregistrează schimbarea domiciliului, precum şi a reşedinţei cetăţenilor români, în condiţiile prevăzute de lege;" de la art. 15 din Legea nr. 26/1994 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 18 mai 1994, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (2) La aceeaşi dată denumirile "Direcţia generală de paşapoarte, străini şi probleme de migrari", "Direcţia de paşapoarte" şi "Direcţia de evidenta a populaţiei" din conţinutul actelor normative în vigoare se înlocuiesc cu denumirea "Direcţia generală de evidenta informatizata a persoanei". (3) De asemenea, denumirile "serviciul de paşapoarte", "serviciul judeţean de evidenta a populaţiei" şi "formatiunea de evidenta a populaţiei" se înlocuiesc cu denumirea "formatiunea de evidenta informatizata a persoanei". Articolul 6Legea nr. 105/1996 privind evidenta populaţiei şi cartea de identitate, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o noua numerotare.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:---------------Ministru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţieisociale,Smaranda Dobrescu----------

Noutăți

 • LEGE nr. 42 din 17 martie 2005 pentru aderarea României la Tratatul internaţional privind resursele genetice vegetale pentru alimentaţie şi agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
 • LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 151/2002 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 64 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • LEGE nr. 301 din 23 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • LEGE nr. 356 din 10 iulie 2001 LEGEA PATRONATELOR
 • LEGE nr. 678 din 19 decembrie 2002 pentru modificarea lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 1 aprilie 2004 pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşiţa" - S.A. Reşiţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 133 din 11 iulie 2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 176 din 5 noiembrie 1999 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi "Tractorul UTB" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 30 din 28 februarie 2006 (*republicată*) privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană*)
 • LEGE nr. 135 din 26 aprilie 2004 pentru înfiinţarea comunei Bereni, judeţul Mureş, prin reorganizarea comunei Măgherani
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 20 iunie 2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul forestier naţional afectate de incendii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 357 din 8 septembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2004 privind ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2003 pentru România, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2003
 • LEGE nr. 206 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2008 privind modificarea anexei nr. 1^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti
 • LEGE nr. 260 din 13 iunie 2003 pentru înfiinţarea satului Hemieni, comuna Pârjol, judeţul Bacău
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 92 din 11 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2016 pentru modificarea art. 28 alin. (4^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 12 noiembrie 1998 privind unele măsuri de protecţie pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate "Renel", Regiei Autonome a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş şi a Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 368 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 95 din 8 aprilie 2009 pentru ratificarea Acordului de reglementare a datoriei dintre Guvernul României şi Guvernul Mongoliei, semnat la Ulan Bator la 4 iunie 2008
 • LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • LEGE nr. 445 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 67 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 1 martie 1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare unor agenţi economici din minerit
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • LEGE nr. 371 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 76 din 24 mai 2001 (*republicata*) privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor*)
 • LEGE nr. 79 din 20 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 206/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 192 din 19 aprilie 2001 (*republicată*) privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 602 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 132 din 9 octombrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 219 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 114 din 17 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 114 din 16 iunie 2010 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operaţiunii Black Sea Harmony, semnat la Istanbul la 31 martie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 29 septembrie 2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 8 aprilie 1999 privind autorizarea Fondului Proprietăţii de Stat de a contragaranta o scrisoare de garanţie ce se va elibera de către Banca Agricolă - S.A. pentru garantarea împrumutului de 100.000 tone de cereale, acordat Societăţii Comerciale "Comtim" - S.A. Timişoara de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 324 din 16 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 126 din 1 aprilie 1937 pentru extinderea efectelor legii privitoare la pensiile celor care au luat parte în războiul pentru întregirea neamului, din 2 Septemvrie 1920, cu modificările ei
 • LEGE nr. 56 din 11 aprilie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 614 din 31 octombrie 2001 privind schimbarea denumirii comunei Unirea, judeţul Hunedoara
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021