Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 112 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 4 iulie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 29 iunie 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 4 iulie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă: Articolul 1Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Pentru administrarea patrimoniului natural din domeniul public de interes naţional al rezervatiei, precum şi pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice definite la art. 1 se înfiinţează Administraţia Rezervatiei, instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Tulcea, în subordinea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.Conducerea Administraţiei Rezervatiei este realizată de Consiliul ştiinţific. Componenta nominală a Consiliului ştiinţific şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervatiei se aproba prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.Guvernatorul Administraţiei Rezervatiei este numit, în condiţiile legii, de conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul prefectului judeţului Tulcea, şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului ştiinţific.Funcţia de guvernator este asimilată cu funcţia de director.În componenta Administraţiei Rezervatiei funcţionează Corpul de inspecţie şi paza. Corpul de inspecţie şi paza realizează supravegherea întregului teritoriu al rezervatiei şi sancţionează nerespectarea măsurilor de protecţie stabilite în regulamentul rezervatiei."2. Articolul 5 se abroga.3. La articolul 6, literele e), l), n) şi p) vor avea următorul cuprins:"e) avizează solicitarile privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor economico-productive, de turism şi agrement de către persoane fizice şi juridice, în perimetrul rezervatiei, în vederea emiterii acordului şi autorizaţiei de mediu de către agenţia teritorială de protecţie a mediului, în condiţiile prevederilor art. 8-14 din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995;............................................................................ l) conlucreaza cu Compania Naţionala "Apele Române" S.A. în vederea gospodăririi apelor şi efectuării lucrărilor hidrotehnice necesare;............................................................................ n) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru protejarea intereselor localnicilor, precum şi pentru creşterea calităţii vieţii şi a standardului de civilizatie ale acestora;............................................................................ p) participa, împreună cu agenţia teritorială de protecţie a mediului, la activitatea de control cu privire la respectarea normelor de protecţie a mediului în perimetrul rezervatiei."4. Literele f) şi i) ale articolului 6 se abroga.5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Suprafeţele terestre şi acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub ape, existente în perimetrul Rezervatiei Biosferei lt; lt;Delta Dunării gt; gt;, delimitat potrivit art. 1, împreună cu resursele naturale pe care le generează, constituie patrimoniu natural, domeniu public de interes naţional, aflat în administrarea Administraţiei Rezervatiei.Sunt exceptate de la prevederile alin. 1: a) terenurile din perimetrul rezervatiei, care, potrivit legii, sunt proprietate privată a persoanelor fizice; b) terenurile din perimetrul rezervatiei, care, potrivit legii, sunt proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale; c) terenurile din perimetrul rezervatiei, ocupate de amenajările agricole şi piscicole cuprinse în anexa nr. 2, care constituie domeniu public de interes judeţean şi care sunt în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea.Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în perimetrul rezervatiei sunt obligate sa folosească numai mijloace ecologice admise, atât traditionale, cat şi noi, în condiţiile de reglementare şi de autorizare stabilite de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, cu avizul Administraţiei Rezervatiei.Terenurile care constituie domeniu public de interes judeţean sau local, utilizate ca amenajări agricole sau piscicole şi care, datorită degradării sau altor cauze, nu mai pot fi exploatate în scopul pentru care au fost amenajate, vor fi integrate în regimul natural de folosinţă prin efectuarea lucrărilor corespunzătoare de reconstrucţie ecologica, stabilite de Administraţia Rezervatiei şi aprobate de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului.Pentru valorificarea resurselor regenerabile terestre şi acvatice, precum şi pentru utilizarea unor terenuri în vederea realizării de obiective de investiţii în zonele valorificabile economic ale domeniului public de interes naţional, Administraţia Rezervatiei poate propune autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului concesionarea acestora, în condiţiile legii.Valorificarea resurselor naturale prin activităţi economice traditionale - pasunat, cultivarea terenurilor ieşite temporar de sub ape, albinarit, recoltarea florei şi a faunei naturale terestre şi acvatice, practicarea serviciilor de turism şi agrement, a pescuitului şi vânătorii sportive, realizarea de servicii de transport pe canalele navigabile, cu excepţia bratelor Dunării -, desfăşurate pe terenurile aparţinând domeniului public de interes naţional, se efectuează pe baza permisului de practicare a activităţilor respective, eliberat de Administraţia Rezervatiei după obţinerea autorizaţiei de mediu."6. Alineatul 2 al articolului 11 va avea următorul cuprins:"Desfăşurarea de activităţi economico-productive, de turism şi agrement de către persoane fizice şi juridice se autorizeaza de Consiliul Judeţean Tulcea, pe baza acordului şi autorizaţiei de mediu emise de agenţia teritorială de protecţie a mediului."7. Punctele 1 şi 33 ale articolului 12 se abroga.8. Alineatul 2 al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Cuantumul amenzilor se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului."9. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Contravenţiile se constata şi se sancţionează de persoanele împuternicite de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, de Administraţia Rezervatiei şi de organele de poliţie competente."10. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Contravenţiile prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 25-27." Articolul 2La data intrării în vigoare a ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervatiei "Delta Dunării" şi a componentei nominale a Consiliului ştiinţific se abroga art. 2 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 248/1994 şi anexele nr. 2 şi 3 la acest act normativ. Articolul 3Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:---------------Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Romica Tomescup. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de stat------------

Noutăți

 • LEGE nr. 16 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Rădeşti prin reorganizarea comunei Bălăbăneşti, judeţul Galaţi
 • LEGE nr. 332 din 8 iulie 2004 pentru declararea ca oraş a comunei Dragomireşti, judeţul Maramureş
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 8 martie 2001 pentru completarea art. 31 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 239 din 7 iunie 2004 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 167 din 14 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003 partidelor politice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 205 din 29 decembrie 1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 252 din 30 iunie 2009 privind înfiinţarea Institutului de Administrare a Afacerilor din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 319 din 27 mai 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000
 • LEGE nr. 270 din 29 iunie 2006 pentru ratificarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iunie 1997
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 70 din 12 iulie 1996 pentru modificarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 266 din 7 noiembrie 2008 (*republicată*)  farmaciei
 • LEGE nr. 74 din 6 iulie 1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 356 din 20 noiembrie 2009 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei pentru promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 8 mai 2009
 • LEGE nr. 192 din 14 octombrie 2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 57 din 6 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României
 • LEGE nr. 382 din 28 decembrie 2007 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 100 din 4 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 122 din 8 octombrie 2001 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 64 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 23 februarie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 59 din 21 martie 2013 privind aderarea României la Acordul parţial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluţia CM/Res(2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi)
 • LEGE nr. 137 din 18 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 1 din 6 aprilie 1982 a retribuirii muncii în unităţile agricole cooperatiste
 • LEGE nr. 21 din 6 mai 1993 bugetului de stat pe anul 1993
 • LEGE nr. 166 din 1 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activităţile la trecerea frontierei feroviare, semnat la Ruse la 9 februarie 2007
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 28 din 2 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2009 pentru modificarea termenului privind sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 144 din 21 septembrie 2000 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2000
 • LEGE nr. 174 din 10 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 134 din 29 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 124 din 23 septembrie 2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 122 din 30 iunie 1999 pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 168 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 noiembrie 2006 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului "Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor existente şi mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru semnarea acestuia
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 94 din 1 noiembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Chile privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor şi a Protocolului-anexa, semnate la Bucureşti la 4 iulie 1995
 • LEGE nr. 601 din 6 noiembrie 2002 pentru completarea Legii nr. 75/1996 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează
 • LEGE nr. 149 din 6 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/1999 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse petroliere ce vor fi acordate în mod gratuit Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 15 noiembrie 2001 privind unele măsuri de reorganizare a pieţei RASDAQ şi acordarea unei finanţări rambursabile de către Ministerul Finanţelor Publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 21 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 18 din 3 martie 2015 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a amendamentului convenit prin Contractul de finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013
 • LEGE nr. 234 din 29 noiembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
 • LEGE nr. 544 din 1 octombrie 2002 privind schimbarea denumirii comunei Viişoara, judeţul Neamţ, în Alexandru cel Bun
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021