Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, precum şi a Legii locuinţei nr. 114/1996
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 3 iulie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 29 iunie 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, precum şi a Legii locuinţei nr. 114/1996 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 3 iulie 2000

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 2 al articolului 2 se abroga.2. Alineatul 2 al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Se exceptează de la vânzarea prin licitaţie publică locuintele realizate din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, care au ca titular al contractului de închiriere o persoană juridică cu scop nelucrativ care utilizează spaţiul exclusiv în scopul pentru care i-a fost închiriat, precum şi locuintele construite sau achiziţionate din fondurile statului şi deţinute de Parlamentul României, de ministerele şi instituţiile publice din sistemul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale."3. După alineatul 2 al articolului 6 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"Pentru vânzarea acestor locuinţe persoanele juridice prevăzute la alineatul de mai sus vor emite norme proprii de aplicare în condiţiile legii."4. După alineatul 2 al articolului 12 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"Sumele rezultate din vânzarea locuinţelor de către Parlamentul României şi de către instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala se reţin integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, urmând să fie folosite numai pentru finalizarea celorlalte locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie, precum şi pentru achiziţionarea unor noi locuinţe." Articolul 2Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 1 al articolului 20 va avea următorul cuprins:"Casa de Economii şi Consemnaţiuni va acorda credite persoanelor fizice cu cetăţenia română, domiciliate în România, pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea şi repararea capitala a locuinţelor proprietate personală ale căror suprafeţe nu depăşesc pe cele cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta lege, pe maximum 20 de ani. Creditele se acordă cu o dobânda egala cu cea acordată de Casa de Economii şi Consemnaţiuni la depunerile pe termen ale populaţiei, la care se adauga o marja de 5 puncte procentuale, şi se suporta astfel: a) 15%, de către beneficiarul creditului; b) diferenţa, până la nivelul total al dobânzii, inclusiv marja de dobânda, de la bugetul de stat, în limita prevederilor aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Pentru creditele acordate cadrelor militare în activitate diferenţa de dobânda, inclusiv marja de dobânda, se suporta din creditele bugetare aprobate cu aceasta destinaţie în bugetele instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala."2. Alineatele 7 şi 8 ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:"Modul de plată şi cuantumul subvenţiilor se stabilesc prin convenţii încheiate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni cu Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi cu instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala.În execuţia bugetului de stat Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala vor repartiza Casei de Economii şi Consemnaţiuni, potrivit celor stabilite prin convenţie, sumele aferente subvenţiilor la dobânda pentru creditele acordate şi care urmează să fie acordate în anul respectiv."3. După alineatul 9 al articolului 20 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:"În cazul cadrelor militare în activitate creditele pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea şi repararea locuinţelor proprietate personală pot fi acordate şi de către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe. În acest caz, prevederile alin. 1-3 şi 5-9 se aplică în mod corespunzător Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cadrele militare urmând sa constituite depozitele prevăzute la alin. 4 la aceasta agenţie."p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:───────────────Ministru de interne,Constantin Dudu Ionescup. Ministrul apărării naţionale,Ion Bogdan Tudoran,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Laszlo Borbely,secretar de stat──────────

Noutăți

 • LEGE nr. 545 din 25 noiembrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Ciohorăni prin reorganizarea comunei Mirosloveşti, judeţul Iaşi
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 53 din 21 aprilie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 183 din 26 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 299 din 30 decembrie 2000 privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei
 • LEGE nr. 225 din 22 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2018 privind prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 199 din 7 noiembrie 2019 privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia de combatere a fraudelor
 • LEGE nr. 323 din 28 noiembrie 2013 pentru majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 612/2011 privind "Majorarea selectivă a capitalului autorizat pentru întărirea puterii de vot şi a participării ţărilor aflate în tranziţie şi a celor în curs de dezvoltare", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD, şi, respectiv, în conformitate cu Rezoluţia nr. 613/2011 privind "Majorarea generală de capital 2010", adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 176 din 6 iunie 2013 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
 • LEGE nr. 492 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 166 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 12 aprilie 2006 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 175 din 16 iulie 2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 133 din 22 decembrie 1994 pentru ratificarea Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, a Acordului internaţional privind carnea de bovina şi a Acordului internaţional privind produsele lactate, încheiate la Marrakech la 15 aprilie 1994
 • LEGE nr. 241 din 22 iunie 2006 (*republicată*) serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 98 din 23 septembrie 1996 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala privind Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor, inclusiv la anexa acesteia, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983
 • LEGE nr. 113 din 9 noiembrie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Helsinki la 26 martie 1992
 • LEGE nr. 181 din 11 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia
 • LEGE nr. 326 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 37 din 8 martie 2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 181 din 13 octombrie 2008 privind înfiinţarea satului Păcăleşti prin reorganizarea comunei Drăgăneşti, judeţul Bihor
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 26 august 2004 privind regimul de organizare şi funcţionare a parcurilor turistice
 • LEGE nr. 18 din 12 februarie 1948 pentru modificarea codului de procedura civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.*)
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGEA nr. 5 din 19 iulie 1990 privind administrarea judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor pînă la organizarea de alegeri locale
 • LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 83 din 7 iunie 2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucureşti, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti
 • LEGE nr. 92 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/1999 privind adoptarea termenilor şi condiţiilor de participare a României la programele Comunităţii Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi demonstraţiilor şi la programele de cercetare şi activităţile de instruire
 • LEGEA nr. 217 din 17 noiembrie 2016 (*republicată*) privind diminuarea risipei alimentare
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 356 din 10 iulie 2001 LEGEA PATRONATELOR
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 241 din 23 aprilie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
 • LEGE nr. 198 din 4 noiembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/1998 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare a Programului Operaţional de Ţara PHARE 1997, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 1997
 • LEGE nr. 238 din 5 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • LEGE nr. 234 din 5 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 30 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 31 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 408/1982 pentru modificarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 241 din 24 noiembrie 2000 privind salarizarea cadrelor militare în activitate care îndeplinesc funcţii în afară Ministerului de Interne în organizaţiile internaţionale care acorda asistenţa de specialitate pe teritoriul României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020