Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 19 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 28 iunie 2000 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 19 iunie 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 28 iunie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul secţiunii a 2-a din capitolul II va avea următorul cuprins:"Structura carierei funcţionarilor publici: categorii, clase şi grade"2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Fiecare dintre cele trei categorii ale funcţiei publice se împarte în trei clase. Clasa este o etapa din cariera funcţionarului public. Structura ierarhica a claselor este următoarea: clasa a III-a, clasa a II-a şi clasa I, ca nivel maxim."3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Fiecare clasa se împarte în trei grade de funcţionari publici definitivi. Structura ierarhica a gradelor este următoarea: gradul 3, gradul 2 şi gradul 1, ca nivel maxim."4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Fiecare grad corespunde unui nivel al salariului de baza din grila de salarizare."5. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Funcţionarul public îşi păstrează clasa şi gradul avute şi atunci când nu mai deţine funcţia publică din motive neimputabile acestuia. În acest caz Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici îi va asigura funcţionarului public încadrarea în alta funcţie publică, în limita posturilor disponibile şi potrivit pregătirii lui profesionale."6. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Categoriile, clasele şi gradele carierei funcţionarului public sunt următoarele:
  CategoriiClase
  Clasa a III-aClasa a II-aClasa I
    Grade  
  A3 2 13 2 13 2 1
  B3 2 13 2 13 2 1
  C3 2 13 2 13 2 1``
7. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Funcţiile publice se identifica prin categoria, clasa şi gradul corespunzătoare."8. Litera b) a alineatului (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"b) documentele privind evaluarea anuală a activităţii acestuia, avansarile în funcţii, grade, clase sau categorii, precum şi sancţiunile disciplinare ce i-au fost aplicate, ordonate cronologic şi fără discontinuitati."9. Litera b) a alineatului (2) al articolului 30 va avea următorul cuprins:"b) crearea unei ierarhii a sistemului de salarizare pe categorii, clase şi grade, bazate pe evaluarea postului;"10. Alineatul (2) al articolului 35 va avea următorul cuprins:"(2) Pentru motive de sănătate funcţionarilor publici li se poate aproba, în mod excepţional, schimbarea compartimentului sau autorităţii ori a instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu păstrarea clasei şi gradului avute. Schimbarea se poate face numai dacă funcţionarul public în cauza este apt profesional sa îndeplinească noile atribuţii ce îi revin."11. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Persoanele care au ocupat funcţii de demnitate publică alese sau numite ori funcţii asimilate acestora, potrivit legii, precum şi cele care au deţinut funcţii de specialitate în afară autorităţilor sau instituţiilor publice pot fi numite, în urma concursului, în funcţii publice definitive. Aceste persoane vor fi numite în categoria corespunzătoare studiilor absolvite, în clasa şi gradul corespunzătoare vechimii în funcţia de demnitate publică sau de specialitate, la care se adauga, dacă este cazul, vechimea în funcţii publice deţinute anterior. (2) Persoanele care revin în corpul funcţionarilor publici după părăsirea acestuia pentru motive care nu le sunt imputabile vor fi încadrate în clasa şi gradul dobândite anterior, la care se pot adauga, prin examen organizat de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, clasele şi gradele corespunzătoare timpului lucrat în alte sectoare."12. Alineatul (1) al articolului 54 va avea următorul cuprins:"Art. 54. - (1) La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluării realizate potrivit art. 53 alin. (3), funcţionarul public debutant este numit funcţionar public definitiv clasa a III-a, gradul 3, în categoria corespunzătoare nivelului de studii absolvite sau este obligat sa repete, o singură dată, perioada de stagiu. În raport cu rezultatul evaluării realizate după repetarea perioadei de stagiu, funcţionarul public debutant este numit funcţionar public definitiv sau este eliberat din funcţia publică pentru incompetenta profesională."13. Alineatul (1) al articolului 58 va avea următorul cuprins:"Art. 58. - (1) Funcţionarii publici, cu excepţia funcţionarilor publici civili din ministerele şi instituţiile centrale privind apărarea naţionala, ordinea publică şi siguranţa naţionala, pot fi aleşi sau numiţi pentru exercitarea unei funcţii de demnitate publică. Pe durata exercitării funcţiei de demnitate publică ei sunt suspendaţi din funcţia publică pe care o deţin şi îşi păstrează clasa şi gradul avute."14. Alineatul (2) al articolului 59 va avea următorul cuprins:"(2) Evaluarea activităţii funcţionarilor publici se face ţinând seama de criteriile de performanţă pe baza cărora se definesc clasele şi gradele existente în cadrul aceleiaşi categorii."15. Alineatul (1) al articolului 60 va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) La începutul anului conducătorii de compartimente vor comunică în scris fiecărui funcţionar public criteriile de performanţă stabilite de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, corespunzătoare categoriei, clasei şi gradului funcţiei publice ocupate de acesta."16. Titlul secţiunii a 2-a din capitolul VII va avea următorul cuprins:"Avansarea în grade, clase şi categorii"17. Articolul 63 va avea următorul cuprins:"Art. 63. - În cariera profesională funcţionarul public beneficiază, în urma rezultatelor obţinute la evaluarea performantelor profesionale individuale, de dreptul de a avansa în grad, clasa sau în categorie în urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior celei avute."18. Articolul 64 va avea următorul cuprins:"Art. 64. - (1) Avansarea în gradul următor se face în cadrul aceleiaşi clase. (2) Funcţionarii publici avanseaza în grad dacă au o vechime de minimum 2 ani în gradul din care sunt avansati şi dacă au obţinut la evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale, 2 ani consecutivi, cel puţin calificativul «bun». (3) În mod excepţional funcţionarii publici care au obţinut la evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale calificativul «excepţional» avanseaza în grad dacă au o vechime de minimum un an în gradul din care sunt avansati."19. Alineatul (1) al articolului 65 va avea următorul cuprins:"Art. 65. - (1) Avansarea cu un grad în clasa următoare se face de la gradul 1 al unei clase la gradul 3 al clasei imediat superioare."20. Articolul 66 va avea următorul cuprins:"Art. 66. - (1) Pot beneficia de avansarea în clasa numai funcţionarii publici înscrişi în tabelul de avansari, care se întocmeşte şi se completează anual în fiecare autoritate sau instituţie publică. (2) Pentru a fi înscrişi pe tabelul de avansari funcţionarii publici trebuie să fi obţinut la evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale, în ultimii 2 ani consecutivi premergatori înscrierii, calificativul «excepţional». (3) În mod excepţional funcţionarii publici care la promovarea gradelor clasei a III-a şi a primului grad al clasei a II-a au obţinut calificativul «excepţional» pot fi înscrişi în tabelul de avansari, în vederea avansarii directe în gradul 3 al clasei I. (4) Avansarile în clasa se fac în ordinea înscrierii pe tabelul de avansari, în cadrul numărului de posturi vacante, fără a se depăşi numărul maxim de titulari pentru fiecare clasa stabilit în condiţiile prezentei legi. (5) Numărul maxim de titulari pentru fiecare clasa, în raport cu efectivul total al funcţionarilor publici din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, a consiliului judeţean ori local. (6) Avansarile aprobate de autorităţile sau instituţiile publice vor fi comunicate în termen de 30 de zile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici."21. Litera e) a articolului 89 va avea următorul cuprins:"e) pensionarea potrivit legii ori când nu mai este necesară menţinerea în activitate a funcţionarului public pensionat reincadrat."22. Alineatul (2) al articolului 91 va avea următorul cuprins:"(2) Transferul în interesul serviciului se poate face numai cu acordul scris al funcţionarului public transferat. În acest caz funcţionarul public îşi păstrează clasa şi gradul dobândite anterior."23. Litera c) a articolului 92 va avea următorul cuprins:"c) pentru incompetenta profesională, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 54 alin. (1) sau, după caz, ale art. 62 alin. (2);"24. Articolul 92 se completează cu litera e) cu următorul cuprins:"e) nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 6 lit. a), d)-g)."25. Articolul 96 va avea următorul cuprins:"Art. 96. - La încetarea raporturilor de serviciu în condiţiile art. 89 lit. a)-e) funcţionarul public are îndatorirea sa predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu."26. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 97 vor avea următorul cuprins:"Art. 97. - (1) Funcţionarii încadraţi pe perioada nedeterminată în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice vor fi numiţi în funcţiile publice corespunzătoare posturilor pe care le ocupa, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi, până la data de 31 iulie 2000. (2) Funcţionarii care ocupa o funcţie publică de conducere într-o autoritate sau instituţie publică vor susţine un examen de atestare pe post. Condiţiile de desfăşurare a examenului de atestare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."27. Anexa se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articolul 2În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor elabora, cu avizul Ministerului Funcţiei Publice şi al Ministerului Finanţelor, proiectul de lege privind salarizarea funcţionarilor publici. Articolul 3Până la data intrării în vigoare a legii privind salarizarea funcţionarilor publici salarizarea acestora se va face potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu excepţia funcţiilor publice prevăzute la poz. 1-6 din cap. I al anexei la Legea nr. 188/1999, la care se aplică prevederile Legii nr. 154/1998. Articolul 4La stabilirea funcţiilor publice pentru fiecare autoritate sau instituţie publică, potrivit art. 22 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, se va realiza şi echivalarea dintre funcţiile publice respective pe grade şi clase şi funcţiile de specialitate pe grade şi trepte profesionale prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, după cum urmează: a) primele 4 grade, respectiv clasa I - gradele 1-3 şi clasa a II-a - gradul 1, ale funcţiilor publice prevăzute la cap. II lit. B, cap. III lit. B şi cap. IV lit. B din anexa la Legea nr. 188/1999 se echivaleaza cu gradele IA-III, respectiv treptele IA-III, după caz, prevăzute în anexa nr. I şi la cap. I din anexa nr. II la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000; b) următoarele 5 grade, respectiv clasa a II-a - gradele 2-3 şi clasa a III-a - gradele 1-3, ale funcţiilor publice prevăzute la cap. II lit. B, cap. III lit. B şi cap. IV lit. B din anexa la Legea nr. 188/1999 se echivaleaza cu gradul IV, respectiv treapta IV, după caz, prevăzută în anexa nr. I şi la cap. I din anexa nr. II la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000; c) gradul de debutant prevăzut în anexa la Legea nr. 188/1999 se echivaleaza cu gradul de debutant prevăzut în anexa nr. I şi la cap. I din anexa nr. II la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000; d) pentru funcţiile de specialitate fără grade şi trepte profesionale, prevăzute la cap. II lit. B din anexa nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, echivalarea se va realiza în raport cu funcţiile ocupate, cu nivelul încadrării în aceste funcţii şi cu rezultatul evaluării performantelor profesionale individuale, pe baza normelor aprobate potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 154/1998.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Preşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Ludovic Orban,secretar de statp. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de statMinistru de stat,preşedintele Consiliului deCoordonare Economico-Financiară,Mircea CiumaraMinistrul muncii şi protecţieisociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelorDecebal Traian Remes AnexăLISTAcuprinzând funcţiile publice I. Aparatul Guvernului şi al ParlamentuluiA. Funcţii publice de conducere1. Secretar general al Guvernului2. Secretar general al Senatului3. Secretar general al Camerei Deputaţilor4. Secretar general adjunct al Guvernului5. Secretar general adjunct al Senatului6. Secretar general adjunct al Camerei Deputaţilor7. Şef departament8. Director general9. Director10. Director adjunct11. Contabil-şef12. Şef sector13. Şef serviciu14. Şef birou    B. Funcţii publice de execuţie    1. Consilier Categoria A Clasa I Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3    2. Expert Categoria A Clasa a II-a Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                         Clasa a III-a Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                                         Debutant    3. Consilier juridic Categoria A Clasa I Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                         Clasa a II-a Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                         Clasa a III-a Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                                         Debutant    4. Auditor Categoria A Clasa I Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                         Clasa a II-a Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                         Clasa a III-a Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3    5. Referent de Categoria B Clasa I Gradul 1       specialitate Gradul 2                                                         Gradul 3                                         Clasa a II-a Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                         Clasa a III-a Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                                         Debutant    6. Referent Categoria C Clasa I Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                         Clasa a II-a Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                         Clasa a III-a Gradul 1                                                         Gradul 2                                                         Gradul 3                                                         Debutant II. Aparatul propriu al ministerelor şi al celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitateA. Funcţii publice de conducere1. Secretar general2. Secretar general adjunct3. Comisar general4. Şef de departament5. Director general6. Inspector de stat şef7. Inspector general de stat8. Director general adjunct9. Inspector de stat şef adjunct10. Inspector general de stat adjunct11. Comisar general adjunct12. Director13. Inspector-şef14. Director adjunct15. Inspector-şef adjunct16. Contabil-şef17. Şef sector18. Comisar-şef divizie19. Şef serviciu20. Şef birou    B. Funcţii publice de execuţie    1. Consilier Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3    2. Expert Categoria A Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    3. Inspector de Categoria A Clasa a II-a Gradul 1       specialitate Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    4. Consilier juridic Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    5. Auditor Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3    6. Referent de Categoria B Clasa I Gradul 1       specialitate Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    7. Referent Categoria C Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    8. Comisar Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Debutant                             Categoria B Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Debutant                             Categoria C Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Debutant III. Aparatul propriu al prefecturilor, serviciile descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritorialeA. Funcţii publice de conducere1. Secretarul general al prefecturii2. Director general3. Inspector-şef4. Director general adjunct5. Inspector-şef adjunct6. Director7. Director adjunct8. Contabil-şef9. Comisar-şef secţie10. Comisar-şef secţie adjunct11. Comisar-şef secţie divizie12. Şef serviciu13. Şef birou    B. Funcţii publice de execuţie    1. Consilier Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3    2. Expert Categoria A Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    3. Inspector de Categoria A Clasa a II-a Gradul 1       specialitate Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    4. Consilier juridic Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    5. Auditor Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3    6. Inspector de muncă Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    7. Referent de Categoria B Clasa I Gradul 1       specialitate Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    8. Inspector Categoria C Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    9. Referent Categoria C Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant   10. Comisar Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Debutant                             Categoria B Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Debutant                             Categoria C Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Debutant IV. Aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice localeA. Funcţii publice de conducere1. Secretarul judeţului şi municipiului Bucureşti2. Secretarul municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului şi comunei3. Şef departament4. Arhitect-şef5. Director general6. Director general adjunct7. Director8. Director adjunct9. Contabil-şef10. Şef serviciu11. Şef birou    B. Funcţii publice de execuţie    1. Consilier Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3    2. Expert Categoria A Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    3. Inspector de Categoria A Clasa a II-a Gradul 1       specialitate Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    4. Consilier juridic Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    5. Auditor Categoria A Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3    6. Referent de Categoria B Clasa I Gradul 1       specialitate Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    7. Inspector Categoria C Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           Debutant    8. Referent Categoria C Clasa I Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a II-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                            Clasa a III-a Gradul 1                                                           Gradul 2                                                           Gradul 3                                                           DebutantNOTA :1. Funcţiile publice specifice unor autorităţi sau instituţii publice centrale ori unor instituţii subordonate acestora se stabilesc de conducătorii autorităţilor sau instituţiilor respective, cu acordul autorităţilor ierarhic superioare şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.2. Funcţiile publice specifice din aparatul propriu al prefecturilor se stabilesc prin ordin al prefectului, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.3. Funcţiile publice specifice din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale se stabilesc, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, a primarului, prin hotărâre a consiliului judeţean sau, după caz, local şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.4. Dispoziţiile prezentei legi referitoare la consilierii juridici le sunt aplicabile acestora până la adoptarea statutului propriu al acestei categorii profesionale.---------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 514 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • LEGE nr. 116 din 16 octombrie 1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul 1995-1996
 • LEGE nr. 14 din 6 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2011 pentru modificarea şi completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 115 din 29 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 30 iunie 2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 194 din 25 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 326 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut
 • LEGE nr. 151 din 26 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • LEGE nr. 282 din 28 decembrie 2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ"
 • LEGE nr. 153 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
 • LEGE nr. 311 din 12 iulie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2005 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 30 martie 2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 89 din 21 mai 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri
 • LEGE nr. 484 din 18 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendată, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002
 • LEGE nr. 285 din 14 august 1947 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţiuni din legea pentru comerţul de devize din 1 Octomvrie 1932 şi a altor legi pentru reglementarea schimburilor cu străinătatea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • LEGE nr. 81 din 23 decembrie 1991 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Comunitatea Economică Europeană, precum şi a Memorandumului de înţelegere la acest acord
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 683 din 19 decembrie 2002 pentru completarea Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 165 din 11 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale
 • LEGE nr. 120 din 1 aprilie 1937 pentru transformarea soselei Bechet-Poiana Mare-Calafat-Turnul Severin în sosea naţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • LEGE nr. 160 din 9 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 62 din 22 martie 2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
 • LEGE nr. 114 din 28 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de Jos şi a Protocolului anexa, semnate la Bucureşti la 19 aprilie 1994
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 1 din 30 iunie 1990 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor Preşedinţiei României
 • LEGE nr. 577 din 22 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 256/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare fata de Banca Naţionala a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe
 • LEGE nr. 667 din 16 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2002
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 312 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 21 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 40 din 2 martie 2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006
 • LEGE nr. 220 din 15 noiembrie 2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • LEGE nr. 287 din 7 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de com
 • LEGE nr. 237 din 9 decembrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. VI alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 643 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 75 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 188 din 15 iunie 2005 privind transferul cu titlu gratuit al unui pachet de acţiuni din proprietatea privată a statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Hunedoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 21 iunie 2001 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii, efectuate în anul 2001, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021