Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 16 iunie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 22 iunie 2000 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 16 iunie 2000pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 22 iunie 2000

  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite prezenta ordonanță de urgență. Articolul IOrdonanța de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 8 noiembrie 1999, se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Zonele defavorizate, în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, reprezintă arii geografice strict delimitate teritorial, care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:a) ponderea șomerilor în totalul resurselor de muncă ale zonei să fie de cel puțin trei ori mai mare decât ponderea șomerilor în totalul resurselor de muncă la nivel național, în ultimele 3 luni care preced luna întocmirii documentației de declarare a zonei defavorizate;b) sunt zone izolate lipsite de mijloace de comunicație, iar infrastructura este slab dezvoltata.(2) Ponderea șomerilor în totalul resurselor de muncă este indicator statistic, calculat lunar, exprimat în procente și determinat prin raportarea numărului șomerilor înregistrați la totalul populației cu vârsta cuprinsă între 18 și 62 de ani.(3) Pentru ponderea șomerilor în totalul resurselor de muncă se iau în calcul numărul șomerilor cu domiciliul stabil în respectiva arie geografică, înregistrați la sfârșitul lunii de referința, și numărul populației stabile a zonei, cu vârsta cuprinsă între 18 și 62 de ani.(4) La nivel național ponderea șomerilor în totalul resurselor de muncă se va calcula conform aceleiași metode, prin raportarea numărului șomerilor înregistrați la nivel național la totalul populației stabile cu vârsta cuprinsă între 18 și 62 de ani.(5) Ponderea șomerilor în totalul resurselor de muncă la nivelul zonei și la nivel național se stabilește de Comisia Naționala pentru Statistica, pe baza datelor privind numărul șomerilor, furnizate de Agenția Naționala pentru Ocupare și Formare Profesională.2. La articolul 6 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:b) scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime importate necesare în vederea realizării producției proprii în zona;3. La articolul 6 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:e) acordarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului, constituit potrivit Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 59/1997 privind destinația sumelor încasate de Fondul Proprietății de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăților comerciale la care statul este acționar, sau din alte surse aflate la dispoziția Guvernului, alocate anual, a unor sume pentru finanțarea unor programe speciale, aprobate prin hotărâre a Guvernului.4. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.5. Articolul 12 va avea următorul cuprins: Articolul 12(1) Schimbarea destinației bunurilor pentru care investitorii au beneficiat de facilitățile prevăzute la art. 6 din prezenta ordonanță de urgență se poate realiza după îndeplinirea formalităților legale privind importul și achitarea taxelor vamale și a taxei pe valoarea adăugată, pentru bunurile provenite din import, sau după achitarea taxei pe valoarea adăugată în cazul bunurilor achiziționate din țara.(2) În cazul în care schimbarea destinației bunurilor se realizează fără îndeplinirea condițiilor prevăzute în prezentul articol beneficiarii sunt obligați sa restituie sumele prevăzute la alin. (1) în cuantum dublu, în termen de 60 de zile de la constatarea de către organele de control a schimbării destinației bunurilor, termen în care se instituie sechestrul asigurator, în regim de urgenta, în favoarea agenției pentru dezvoltare regionala.6. Articolul 14 se abrogă. Articolul IIÎn perioada 1 iulie-15 decembrie 2000 Agenția Naționala pentru Dezvoltare Regionala și agențiile pentru dezvoltare regionala vor asigura restituirea taxelor vamale pentru importurile de materii prime, piese de schimb și/sau componente, efectuate anterior datei de 1 iulie 2000 de către agenții economici care își desfășoară activitatea în zone defavorizate. Articolul III(1) Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 iulie 2000.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abroga orice dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Președintele Agenției Naționale
  pentru Dezvoltare Regionala,
  Liviu Marcu
  Ministrul funcției publice,
  Vlad Rosca
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul industriei
  și comerțului,
  Radu Berceanu
  Ministrul muncii
  și protecției sociale,
  Smaranda Dobrescu
  -----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 5 septembrie 2018 pentru completarea art. 67 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 57 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 261/1971 pentru modificarea Decretului nr. 1171/1968 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţămîntului astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 700/1969
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 150 din 12 iunie 1930 pentru modificarea unor dispoziţiuni din Legea pentru Curtea de Casaţie şi din Legea pentru organizarea judecătorească
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 28 octombrie 2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 526 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006 (*republicată*) privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă*)
 • LEGE nr. 571 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistenţa în domeniul securităţii nucleare-RO 0110, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2001
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 11 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
 • LEGE nr. 129 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • LEGE nr. 582 din 24 octombrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind protecţia informaţiilor secrete din domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2002
 • LEGE nr. 433 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale
 • LEGE nr. 75 din 17 iulie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut suplimentar dintre Comunitatea Economică Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 28 februarie 1992 şi la Bruxelles la 16 aprilie 1992
 • LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor
 • LEGE nr. 218 din 2 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă şi de comercializare a acestora
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică*)
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 259 din 19 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 74 din 26 martie 2004 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 86/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 119 din 1 aprilie 1937 pentru autorizarea Regiei Autonome C.F.R. de a vinde un teren în staţia Leordeni
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 14 din 28 februarie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distribuţia de asigurări
 • LEGE nr. 221 din 27 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 71 din 3 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 10 mai 2006 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 16 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • LEGE nr. 80 din 9 mai 1997 pentru ratificarea Convenţiei europene de extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, şi a protocoalelor sale adiţionale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 şi la 17 martie 1978
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 27 iunie 2007 privind datoria publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc*)
 • LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 LEGEA MUNTELUI
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 CODUL MUNCII
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 24 iunie 2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 7 iunie 2001 pentru suspendarea aplicării prevederilor art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 188 din 9 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2002 pentru modificarea alin. (6) şi (7) ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 573 din 22 decembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2001, semnat la Bucureşti la 12 mai 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 12 decembrie 2007 privind indemnizaţia acordată membrilor din România în Parlamentul European
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGEA nr. 145 din 24 iulie 1997 asigurărilor sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 202 din 4 decembrie 2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • LEGE nr. 66 din 14 martie 2018 pentru modificarea art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 9 iunie 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021