Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 16 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 22 iunie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 16 iunie 2000pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 22 iunie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Sumele de bani reprezentând plati compensatorii se plătesc în rate egale lunare."2. Articolele 34-38 se abroga.3. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Dreptul beneficiarului la plata compensatorie încetează la data reincadrarii în unitatea din care a fost disponibilizat sau la o alta unitate."4. Articolul 41 se abroga.5. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale, precum şi regiile autonome sau alte unităţi aflate sub autoritatea administraţiei publice centrale sau locale pot acorda persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, din fondul de salarii, compensaţii băneşti individuale, în condiţiile şi în cuantumurile prevăzute în contractele colective de muncă. (2) În cursul anului 2000 regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, nu pot acorda compensaţii băneşti individuale în condiţiile prevăzute la alin. (1)."6. Alineatul (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective beneficiază de vechime în munca în perioada pentru care primesc plati compensatorii, până la reincadrare cu contract individual de muncă sau până la data prezentării dovezilor ca au utilizat sumele potrivit scopului pentru care le-au solicitat."7. Articolul 46 se completează cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:"(4) De serviciile de preconcediere colectivă pot beneficia, la cerere, şi persoanele disponibilizate prin concedieri colective, prevăzute la art. 42. (5) Angajatorii persoanelor prevăzute la alin. (4) vor comunică în scris agentiilor pentru ocupare şi formare profesională judeţene, respectiv a muncipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la acordarea preavizului, lista cuprinzând persoanele care au solicitat servicii de preconcediere colectivă."8. Secţiunea a III-a "Măsuri pentru stimularea societăţilor comerciale aflate în procesul de restructurare" şi articolele 51-54 se abroga.9. La articolul 60 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) încălcarea prevederilor art. 25 şi 32 se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;"10. Articolele 61, 62 şi punctul 3 al articolului 63 se abroga. Articolul 2Litera h) a alineatului (1) al articolului 4 din Legea nr. 145/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională se modifica şi va avea următorul cuprins:"h) aproba programele de restructurare pentru societăţile comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decât statul, şi care deţin drepturi de proprietate asupra unui pachet de acţiuni reprezentând mai mult de două treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală." Articolul 3 (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de plati compensatorii acordate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj numai persoanele disponibilizate prin concedieri colective din unităţile prevăzute în Planul de restructurare în vederea aplicării Programului de restructurare a întreprinderilor şi de reconversie profesională (RICOP), cuprinse în anexa. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu se mai acorda plati compensatorii din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj persoanelor disponibilizate prin concedieri colective în cadrul programelor de restructurare, reorganizare, închidere operationala parţială sau totală a activităţii, privatizare ori lichidare, aprobate după această dată, cu excepţia persoanelor prevăzute la alin. (1). (3) Plăţile compensatorii, ajutorul de şomaj sau alocaţia de sprijin, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi acordate în continuare din sursele, în cuantumurile, pe duratele, în succesiunea şi în condiţiile stabilite prin actele normative care au reglementat aceste drepturi. (4) În sensul prevederilor alin. (3), plăţile compensatorii, ajutorul de şomaj sau alocaţia de sprijin aflate în derulare reprezintă: a) plăţile care au început înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care continua şi după această dată; b) plăţile ale căror cuantumuri au fost stabilite înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, iar punerea în plata a acestora se face după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; c) plăţile cuvenite persoanelor disponibilizate prin concedieri colective după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă programele de restructurare, reorganizare, închidere operationala parţială sau totală a activităţii, privatizare ori lichidare au fost aprobate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu condiţia ca desfacerea contractelor individuale de muncă ale acestor salariaţi să fie facuta în termen de 60 de zile de la data aprobării programelor menţionate mai sus sau, după caz, în termenul de 60 de zile prevăzut la art. 23 lit. d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare; d) plăţile cuvenite persoanelor care urmează să fie disponibilizate prin concedieri colective în etape, în baza unor programe de restructurare sau privatizare aprobate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care au prevăzute etape de disponibilizare ce se derulează după această dată; e) plăţile compensatorii acordate în doua transe, din care prima transa a fost plătită înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; f) plăţile compensatorii stabilite prin hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, în cadrul proceselor care au început înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga actele normative prevăzute la lit. B din anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor care reglementează plăţile compensatorii acordate în baza programelor aprobate anterior acestei date, aflate în derulare, care îşi vor inceta aplicabilitatea la expirarea perioadei de plată a acestora. Articolul 5Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare. Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga prevederile articolelor 29, 32-37, 39, 40, 44, 45 şi 49 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 624/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 6 august 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţieisociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes Anexa LISTAcuprinzând unităţile prevăzute în Planul de restructurare în vederea aplicării Programului de restructurare a întreprinderilor şi de reconversie profesională (RICOP)
  Nr. crt.Societatea comercialăLocalitateaJudeţul
  Zona RICOP nr. 1: Bacău, Iaşi, Neamţ, Vaslui
  1.CHIMCOMPLEXOneştiBacău
  2.AEROSTARBacăuBacău
  3.RAFOOneştiBacău
  4.CAROMOneştiBacău
  5.STOFE BUHUŞIBuhuşiBacău
  6.COMTOMTomeştiIaşi
  7.FORTUSIaşiIaşi
  8.TEROMIaşiIaşi
  9.NICOLINAIaşiIaşi
  10.ANTIBIOTICERediuIaşi
  11.PETROTUBCordunNeamţ
  12.FIBREXSăvineştiNeamţ
  13.MOLDOSINVasluiVaslui
  14.RULMENŢIBârladVaslui
  Zona RICOP nr. 2: Brăila, Buzău, Galaţi
  1.CELHART DONARISBrăilaBrăila
  2.ROTECBuzăuBuzău
  3.CORDBuzăuBuzău
  4.I.C.M.R.S.GalaţiGalaţi
  5.SIDEXGalaţiGalaţi
  6.INTFORGalaţiGalaţi
  Zona RICOP Nr. 3: Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Prahova
  1.ARGEŞANAPiteştiArgeş
  2.AROCâmpulungArgeş
  3.U.P.E.T.TârgovişteDâmboviţa
  4.C.O.S.T.TârgovişteDâmboviţa
  5.S.A.R.O.TârgovişteDâmboviţa
  6.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Sucursala MoreniMoreniDâmboviţa
  7.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Sucursala MijaIon Luca CaragialeDâmboviţa
  8.ELSIDTituDâmboviţa
  9.TURNUTurnuTeleorman Măgurele
  10.ROVARoşiori de VedeTeleorman
  11.ELECTROTURISTurnu MăgureleTeleorman
  12.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Filiala Societatea Comercială "Plopeni" - S.A.PlopeniPrahova
  Zona RICOP nr. 4: Dolj, Gorj, Olt, Hunedoara, Vâlcea, Alba
  1.I.U.G.CraiovaDolj
  2.M.A.T.CraiovaDolj
  3.ELECTROPUTERECraiovaDolj
  4.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Sucursala FiliaşiFiliaşiDolj
  5.BIOSINCalafatDolj
  6.TRANSPORT PRESTĂRI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE RRovinariGorj
  7.TRANSPORT PRESTĂRI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE MMotruGorj
  8.ELECTROCARBONSlatinaOlt
  9.RULMENŢISlatinaOlt
  10.ALROSlatinaOlt
  11.ROMVAGCaracalOlt
  12.CORAPETCorabiaOlt
  13.ALPROMSlatinaOlt
  14.UMIROMPetroşaniHunedoara
  15.SIDERURGICAHunedoaraHunedoara
  16.SIDERMETCălanHunedoara
  17.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Sucursala OrăştieOrăştieHunedoara
  18.UZINELE SODICE GOVORARâmnicu VâlceaVâlcea
  19.C.E.T. GOVORARâmnicu VâlceaVâlcea
  20.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Sucursala BăbeniBăbeniVâlcea
  21.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Sucursala DrăgăşaniDrăgăşaniVâlcea
  22.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Filiala Societatea Comercială "Cugir" - S.A.CugirAlba
  Zona RICOP nr. 5: Braşov, Covasna
  1.NITRAMONIAFăgăraşBraşov
  2.ELECTROPRECIZIASăceleBraşov
  3.CELOHARTZărneştiBraşov
  4.BRAFORBraşovBraşov
  5.TRACTORULBraşovBraşov
  6.RULMENTULBraşovBraşov
  7.ROMANBraşovBraşov
  8.I.A.R.GhimbavBraşov
  9.HIDROMECANICABraşovBraşov
  10.VIROMETVictoriaBraşov
  11.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Filiala Societatea Comercială "TOHAN" - S.A.ZărneştiBraşov
  12.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Filiala Societatea Comercială "CARFIL" - S.A.BraşovBraşov
  13.SOCIETATEA NAŢIONALĂ "ROMARM" - S.A., Sucursala "Metrom"BraşovBraşov
  14.FABRICA DE SCULE RâşnovRÂŞNOVBraşov
  15.COLOROMCodleaBraşov
  16.SUBANSAMBLE AUTOSfântu CovasnaGheorghe
  17.M.T.S.Târgu CovasnaSecuiesc
--------

Noutăți

 • LEGE nr. 290 din 24 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
 • LEGE nr. 580 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 74 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 315/1971 privind structura organizatorică a Procuraturii Generale
 • LEGE nr. 90 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 345 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 99 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 367 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 242/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 21 din 28 septembrie 1998 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 203 din 29 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de sediu dintre Guvernul României şi Biroul Coordonatorului Special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2003
 • LEGE nr. 108 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 8 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 103 din 23 septembrie 1996 a fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 5 iunie 2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 232 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii ale agenţilor economici care furnizează produse şi prestează servicii pentru instituţiile publice din sistemul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 149 din 15 iulie 1998 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1997 pentru completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 20 iunie 2007 privind trecerea obiectivului de investiţii "Spitalul Municipal Bacău" din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea investiţiei la obiectivul "Spitalul Municipal Bacău"
 • LEGEA nr. 24 din 24 octombrie 1990 privind ratificarea Acordului de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 6 noiembrie 1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • LEGE nr. 170 din 9 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 112 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului în domeniul transporturilor internaţionale rutiere de persoane şi de mărfuri, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 1994
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 7 iunie 1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
 • LEGE nr. 199 din 1 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • LEGE nr. 233 din 9 iunie 2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 88 din 3 aprilie 2007 privind aprobarea transferului pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială "Horticola" - S.A. Bucureşti de la Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 21 decembrie 2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 31 din 5 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 289/2000 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 280 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene
 • LEGE nr. 191 din 13 mai 2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 122 din 30 iunie 1999 pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 408 din 17 octombrie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Roznov, judeţul Neamţ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 6 decembrie 2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar
 • LEGE nr. 364 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului European din România
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 205 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 596 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 134 din 14 septembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 139 din 7 iulie 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 247 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2009 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020