Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 6 iunie 2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 14 iunie 2000 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 6 iunie 2000privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 14 iunie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Organizaţiile vanatoresti legal constituite conform prezentei legi pot beneficia pentru practicarea vânătorii, pentru fiecare vânător, cetăţean român, cu cotizaţia achitată la zi, de o suprafaţa cuprinsă între 150 şi 500 de hectare fond de vânătoare în zona de câmpie sau între 350 şi 700 de hectare în zona de deal ori între 400 şi 1.000 de hectare în zona de munte, fără a depăşi însă suprafaţa de fond de vânătoare ce revine unui vânător în judeţul respectiv, la data intrării în vigoare a prezentei legi."2. Litera d) a articolului 8 va avea următorul cuprins:"d) stabileşte tarifele minime percepute vânătorilor români şi străini pentru acţiuni de vânătoare în România."3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Atribuirea gestionării fondurilor de vânătoare se va face de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, prin structurile prevăzute la art. 7 alin. (2), pe termen de minimum 10 ani, după cum urmează: a) prin atribuire directa către actualii deţinători, alţii decât unităţile de învăţământ şi cercetare cu profil cinegetic, astfel cum sunt definiţi la alin. (2), pentru 70% din fondurile de vânătoare folosite în prezent de fiecare dintre aceştia, cu respectarea, pentru organizaţiile vanatoresti legal constituite, a condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (3); b) prin atribuire directa către unităţile de învăţământ şi cercetare ştiinţifică cu profil cinegetic din România pentru toate fondurile de vânătoare destinate în prezent acestui scop şi către actualii deţinători a celor constituite ca rezervaţii de genofond cinegetic; c) prin licitaţie publică deschisă pentru celelalte fonduri de vânătoare, către organizaţiile vanatoresti legal constituite după data intrării în vigoare a prezentei legi, din vânători cetăţeni români, sau către deţinătorii prevăzuţi la lit. a), care doresc şi alte fonduri de vânătoare decât cele atribuite direct. (2) Sunt consideraţi actuali deţinători, în sensul alin. (1) lit. a), următoarele categorii de persoane juridice: a) Regia Naţionala a Pădurilor, pentru fondurile de vânătoare pe care le gestionează în prezent: b) organizaţiile vanatoresti legal constituite, pentru fondurile de vânătoare pe care le gestionează în prezent; c) organizaţiile vanatoresti legal constituite în temeiul prezentei legi, prin desprinderea unor grupe de vânători, pentru fondurile de vânătoare pe care aceste grupe le-au gestionat, dacă au în componenta, pentru fondurile de vânătoare solicitate, mai mult de jumătate din numărul vânătorilor aparţinând grupei; d) unităţile de învăţământ şi cercetare ştiinţifică cu profil cinegetic din România, pentru fondurile de vânătoare pe care le deţin în prezent. (3) Fondul cinegetic al României, astfel cum este delimitat în prezent în fonduri de vânătoare, se repartizează după cum urmează: a) 25% Regiei Naţionale a Pădurilor; b) 73% organizaţiilor vanatoresti legal constituite din România; c) 2% unităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică cu profil cinegetic din România sau care constituie rezervaţii de genofond cinegetic. (4) Modul de calcul al valorii minime de pornire la licitaţie a fiecărui fond de vânătoare ce se atribuie prin licitaţie publică este prevăzut în anexa nr. 3, iar cel de determinare a valorii la care se face atribuirea directa, în anexa nr. 4. (5) Stabilirea valorii minime a fiecărui fond de vânătoare supus licitaţiei, precum şi a valorii celor care se atribuie în mod direct, potrivit prevederilor alin. (4), se face de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura. (6) Criteriile de atribuire a gestionării fondurilor de vânătoare şi regulamentul de organizare a licitaţiilor pentru atribuirea gestionării fondurilor de vânătoare se aproba prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura. (7) Pentru fondurile de vânătoare atribuite oricăruia dintre gestionării prevăzuţi la art. 4 se încheie, între aceştia şi structurile prevăzute la art. 7 alin. (2), contracte de gestionare ale căror model şi conţinut sunt aprobate de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura. (8) Pentru fondurile de vânătoare prevăzute la alin. (3) lit. c), destinate unităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică cu profil cinegetic din România, cuantumul din tariful de atribuire ce revine consiliilor locale sau deţinătorilor de terenuri, în conformitate cu art. 16 alin. (3), se suporta din fondul de protecţie a vânatului; unităţile cărora li s-au atribuit asemenea fonduri de vânătoare sunt scutite de plată tarifului datorat la fondul de protecţie a vânatului şi Regiei Naţionale a Pădurilor. (9) Fondurile de vânătoare ce constituie rezervaţii de genofond se atribuie la tarifele stabilite potrivit anexei nr. 3. (10) Fondurile de vânătoare supuse licitaţiei, rămase neatribuite sau atribuite unei organizaţii vanatoresti, fără însă a fi contractate, se vor atribui pentru maximum un an, la tarifele de pornire a licitaţiei, Regiei Naţionale a Pădurilor, în afară procentelor prevăzute la alin. (3) lit. a). (11) Tarifele la care se face atribuirea directa sau la care sunt adjudecate fondurile de vânătoare prin licitaţie publică, prevăzute în contractele de gestionare, se indexează în fiecare an cu rata inflaţiei."4. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(2) Răspunderea civilă pentru pagubele cauzate de vanat revine gestionarului fondului de vânătoare în măsura în care nu şi-a îndeplinit obligaţiile privind prevenirea şi limitarea producerii acestora şi numai în condiţiile în care deţinătorul bunurilor astfel prejudiciate face dovada îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin pentru paza acestora."5. Alineatul (1) al articolului 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Constituie infracţiunea de braconaj şi se pedepseşte cu închisoarea de la 1 an la 3 ani căutarea, haituirea, urmărirea, uciderea, ranirea, capturarea ori transportul vânatului sau orice activitate având drept scop dobândirea acestuia, dacă fapta a fost săvârşită: a) fără permis de vânătoare şi autorizaţie de vânătoare emisă în condiţiile reglementărilor în vigoare sau, după caz, autorizaţie de vânătoare emisă în aceleaşi condiţii, ori vanarea altor animale decât cele înscrise în autorizaţie sau a unui număr mai mare de animale decât cel înscris în autorizaţia de vânătoare; b) asupra animalelor a căror vanare este interzisă sau în perioada în care, potrivit legii, vanarea lor nu este permisă; c) noaptea; prin utilizarea autovehiculelor; prin utilizarea pe timp de noapte a farurilor şi proiectoarelor sau a altor obiecte orbitoare, precum şi a dispozitivelor care permit ochirea şi tragerea pe intuneric; d) prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, otravurilor, narcoticelor, a aparaturii electronice care imita glasul animalelor sau a capcanelor, curselor, plaselor şi fileurilor care nu sunt autorizate la vânătoare de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura şi folosirea ca atrape a animalelor vii mutilate; e) prin utilizarea armelor automate, a celor semiautomate care conţin mai mult de doua cartuse în magazie, a celor cu percutie pe rama, a acelora care nu produc zgomot sau care au fost adaptate sa nu producă zgomot, precum şi a oricăror dispozitive capabile sa ucida sau sa captureze vanatul, dacă nu sunt omologate în acest scop pentru vânătoare în România; f) prin folosirea armelor omologate pentru vânătoare în alt mod decât ţinute în mana; g) prin folosirea, în scopul uciderii sau capturării vânatului, a câinilor ogari sau a metisilor acestora; h) prin transportul vânatului de la locul de capturare sau impuscare la destinaţie fără respectarea prevederilor art. 30 şi 31, cu excepţia cazului în care se dovedeşte, ulterior ca vanatul respectiv a fost obţinut prin participare la vânători colective organizate legal.6. Literele c) şi d) ale alineatului (1) al articolului 39 vor avea următorul cuprins:"c) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 lit. h), n) şi la art. 32 lit. c), e), f), g), h), i) şi o), cu amendă de la 1.000.000 lei la 4.000.000 lei; d) încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 23 lit. d), l) şi la art. 32 lit. a), b), d), r) şi s), cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei."7. La articolul 45 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Prin crescătorii de vanat autorizate se înţelege acele amenajări destinate creşterii intensive a vânatului, realizate pe baza unor proiecte aprobate de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, amenajări care nu fac posibil accesul în interiorul acestora al vânatului aflat în libertate."8. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege."     9. Nr. crt. 3 din anexa nr. 1 la lege va avea următorul cuprins:
  "Nr. crt.Denumirea specieiPerioada de vânareDespăgubiri, în lei, în perioada
  AdmisăInterzisă
  12345
  3.Căpriorul (Capreolus capreolus)      
    - mascul15 mai - 15 octombrie7.400.00013.300.000
    - femelă1 septembrie - 15 decembrie2.500.0005.000.000"
10. După anexa nr. 2 se introduc anexele nr. 3 şi 4, care vor avea conţinutul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articolul 2Fondurile de vânătoare prevăzute la art. 12 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 103/1996, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt cele stabilite, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura. Articolul 3Articolul II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii nr. 103/1996 se abroga. Articolul 4Fondurile de vânătoare care se atribuie în mod direct, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 103/1996, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se stabilesc de către deţinătorii acestora prevăzuţi la art. 12 alin. (2) din lege şi se comunică în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura. Articolul 5Lista cuprinzând fondurile de vânătoare la care atribuirea se face prin licitaţie publică se stabileşte de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, în termen de maximum 40 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 103/1996, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 6Atribuirea gestionării fondurilor de vânătoare gestionarilor prevăzuţi la art. 4 din Legea nr. 103/1996 se va face în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 7Răspunderea pentru gestionarea corespunzătoare a fondurilor de vânătoare, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la atribuirea acestora către noii gestionari, revine actualilor gestionari, în limita prevederilor cuprinse în actele adiţionale la vechile contracte de folosinţa. Articolul 8 (1) Încheierea contractelor de gestionare se face în termen de 15 zile de la data atribuirii în gestiune a fondurilor de vânătoare din fiecare judeţ. (2) După încheierea contractelor de atribuire a gestionării fondurilor de vânătoare actul de predare-preluare faptica a gestiunii fiecărui fond se face între vechiul şi noul gestionar, în termen de 15 zile. (3) Drepturile şi obligaţiile gestionarilor fata de fondul de vânătoare, inclusiv plata valorii la care fondul de vânătoare le-a fost atribuit, decurg de la data încheierii contractului de atribuire în gestiune a fiecărui fond de vânătoare. Articolul 9 (1) Organizaţiile vanatoresti legal constituite, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din vânători cetăţeni români, în temeiul Legii nr. 103/1996, care nu deţin în prezent fonduri de vânătoare şi care nu se încadrează în prevederile art. 12 alin. (1) şi (2) din lege, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, pot opta pentru obţinerea unui fond de vânătoare, în judeţul în care îşi au sediul, din fondurile de vânătoare care nu fac obiectul atribuirii directe, dacă oferă pentru acel fond de vânătoare cel puţin tariful de atribuire directa; în acest caz fondul de vânătoare respectiv nu va putea fi scos la licitaţie, cu excepţia situaţiei în care acelaşi fond de vânătoare este solicitat, pentru atribuire în gestiune, de cel puţin două astfel de organizaţii vanatoresti. (2) Organizaţiile vanatoresti din municipiul Bucureşti care nu au în folosinţa fonduri de vânătoare pot opta, în condiţiile alin. (1), pentru orice fond de vânătoare din ţara. Articolul 10Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 11Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Anton Vlad,secretar de statBucureşti, 6 iunie 2000.Nr. 69. Anexa 1 (Anexa nr. 3 la Legea nr. 103/1996)                                        MODUL      de calcul al valorii minime de la care se porneşte la determinarea prin     licitaţie a tarifului de atribuire în gestiune pentru fondul de vânătoare                                 nr. ...., denumit ......
  Nr.Folosinţa de bază a terenurilor crt.Specii de bază de vânat existenteSuprafaţa ocupată pe categoria de folosinţă*) (ha)Tariful unitar**) (lei/ha)Tariful minim (lei)
  1.Luciu de apă (cursuri de apă, canale, bălţi, lacuri etc.)Cu vânat de pasaj Fără vânat de pasaj   1.000 20  
  2.Arabil, fâneţe, vii, livezi etc.Căprior, iepure, fazan   300  
  3.Păşuni şi izlazuriVânat sporadic   20  
  4.PădureMistreţ, căprior, iepure, fazan   1.200  
      Mistreţ, cerb comun, cerb lopătar, căprior, iepure, fazan   1.600  
      Mistreţ, căprior, iepure   900  
      Mistreţ, cerb comun, căprior, iepure   1.300  
      Mistreţ, cerb comun, urs, cocoş de munte, căprior   1.500  
  5.Gol de munteFără capră neagră   100  
      Cu capră neagră   800  
  TOTAL TARIF:
----------------- Notă *) Se vor completa numai rubricile corespunzătoare speciilor de vanat existente în fondul de vânătoare respectiv. Notă **) Este valabil în anul 2000, urmând ca începând cu anul 2001 să fie indexat anual cu rata inflaţiei.
Anexa 2 (Anexa nr. 4 la Legea nr. 103/1996)                                     MODUL         de calcul al valorii de atribuire în gestiune a fondurilor de       vânătoare la care atribuirea se face în mod direct, pentru fondul                       de vânătoare nr. ..., denumit ...
  Nr. crt.Folosinţa de bază a terenurilorSpecii de bază de vânat existenteSuprafaţa ocupată pe categoria de folosinţă*) (ha)Tariful mediu reieşit din licitaţia publică**) (lei/ha)Tariful minim (lei)
  1.Luciu de apă (cursuri de apă, canale, bălţi, lacuri etc.)Cu vânat de pasaj Fără vânat de pasaj      
  2.Arabil, fâneţe, vii, livezi etc.Căprior, iepure, fazan      
  3.Păşuni şi izlazuriVânat sporadic      
  4.PădureMistreţ, căprior, iepure, fazan      
      Mistreţ, cerb comun, cerb lopătar, căprior, iepure, fazan      
      Mistreţ, căprior, iepure      
      Mistreţ, cerb comun, căprior, iepure      
      Mistreţ, cerb comun, urs, cocoş de munte, căprior      
  5.Gol de munteFără capră neagră Cu capră neagră      
  TOTAL TARIF:
---------------- Notă *) Se vor completa numai rubricile corespunzătoare speciilor de vanat existente în fondul de vânătoare respectiv. Notă **) Este valabil în anul 2000, urmând ca începând cu anul 2001 să fie indexat anual cu rata inflaţiei.Acest tarif se determina ca medie aritmetica pentru 3 (trei) fonduri de vânătoare care au aceleaşi grupe de vanat şi care sunt situate la cea mai mica distanta fata de fondul de vânătoare respectiv.
Anexa 3 CENTRALIZATORULfondurilor de vânătoare aprobate prin Ordinul ministrului apelor,pădurilor şi protecţiei mediului nr. 460 din 18 iunie 1998, supuse licitaţiei
  Fondul de vânătoareSuprafaţa productivă cinegetic (ha)Tariful total calculat pe fond de vânătoare (Lei)lei, din care pentru:
  Nr.DenumireaLuciu de apăArabil, fâneţePăşuni, izlazuriPădureGol de munte
  fără vânat de baltăcu vânat de baltăcăprior, iepure, fazan, vânat de pasajvânat sporadicmistreţ, căprior, iepure, fazanmistreţ, cerb comun şi cerb lopătar, căprior, iepure, fazanmistreţ, căprior, iepuremistreţ, cerb comun, căprior, iepuremistreţ, cerb comun, căprişor, urs, cocoş de muntefără capră neagrăcu capră neagră
  01234567891011121314
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                             
-------

Noutăți

 • LEGE nr. 495 din 11 iulie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 182 din 15 octombrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2017 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • LEGE nr. 121 din 5 mai 2005 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 110 din 10 septembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziţionate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, către societăţile comerciale înfiinţate prin reorganizarea Regiei Autonome ”Administraţia Naţionala a Drumurilor din România”
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 25 februarie 2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 noiembrie 2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
 • LEGE nr. 319 din 6 iulie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2004 privind desfiinţarea Autorităţii Guvernamentale pentru Valea Jiului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • LEGE nr. 234 din 13 iulie 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2005 pentru aprobarea concesionării unor servicii publice desfăşurate în cadrul Institutului Clinic Fundeni şi a concesionării unor bunuri proprietate publică şi proprietate privată a statului
 • LEGE nr. 204 din 28 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 82 din 20 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 42/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1996 privind reglementarea participaţiilor statului la Fondul Monetar Internaţional şi modul de regularizare a influentelor financiare rezultate din tranzacţiile cu Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 90 din 13 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 334 din 21 decembrie 2018 pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană
 • LEGE nr. 319 din 27 mai 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
 • LEGE nr. 180 din 9 mai 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 233 din 15 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 11 martie 2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal
 • LEGE nr. 55 din 20 martie 2019 pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, semnat la Mikulov la 26 septembrie 2014, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
 • LEGE nr. 373 din 5 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto
 • LEGE nr. 292 din 5 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 593 din 15 decembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 129 din 30 iunie 2000 privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 45 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 650/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Construcţiilor Industriale
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • LEGE nr. 43 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 92/1971 pentru modificarea Decretului nr. 673/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Metalurgice, aprobat prin Legea nr. 53/1969, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 313 din 19 februarie 1879 pentru anularea clauzei penale din oarecare contracte şi pentru adaosul unui aliniat la articolul 1089 din Codul civil
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 12 din 26 ianuarie 2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 96 din 10 noiembrie 1994 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bratislava la 3 martie 1994
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 201 din 16 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 228 din 4 decembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe
 • LEGE nr. 347 din 11 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2009 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg la 10 noiembrie 2008
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 12 mai 2010 privind trecerea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
 • LEGE nr. 241 din 31 octombrie 2008 privind declararea comunei Moisei, judeţul Maramureş, comună-martir
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 146 din 10 iulie 2008 pentru aderarea României la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Austria privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, semnat la Prⁿ`62m la 27 mai 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 232 din 7 octombrie 2015 pentru completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 75 din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 393 din 30 octombrie 2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 43 din 31 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • LEGE nr. 273 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertăţii României
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 99 din 5 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor
 • LEGE nr. 153 din 11 octombrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1999 pentru ratificarea Acordului dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Marii Negre (C.E.M.N.) de colaborare în intervenţia şi răspunsul de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021