Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 30 mai 2000 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 26 mai 2000privind Statutul personalului silvic Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 30 mai 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, precum şi ale art. 11 alin. (4) şi ale art. 113 alin. (2) din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, este format din persoanele care au pregătire de specialitate silvică atestata prin actul de absolvire a unei forme de învăţământ recunoscute în România şi care îşi exercită efectiv în domeniul silviculturii profesiunea de silvicultor. (2) Domeniul silviculturii cuprinde activităţile care au ca obiective gospodărirea fondului forestier naţional, gestionarea durabilă a pădurilor şi a fondului cinegetic şi salmonicol, precum şi cele de cercetare ştiinţifică şi proiectare silvică, la nivel central şi teritorial. (3) Personalul silvic prevăzut la alin. (1) constituie Corpul silvic. Articolul 2În funcţie de locul în care îşi desfăşoară activitatea, personalul silvic poate fi angajat: a) în aparatul autorităţii centrale care răspunde de silvicultura, în inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier naţional, precum şi în oficiile cinegetice teritoriale; b) în unităţile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, precum şi în cele de cercetare ştiinţifică şi proiectare silvică; c) în unităţile care administrează fondul forestier proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale: comune, oraşe, municipii şi în cele care administrează fond forestier proprietate privată indiviză aparţinând foştilor composesori, moşneni şi răzeşi sau moştenitorilor acestora, constituiţi în asociaţii, în condiţiile legii; d) în structurile care administrează fondul forestier proprietate privată aparţinând unităţilor de cult, instituţiilor de învăţământ sau altor persoane juridice; e) de către persoane fizice care au în proprietate fond forestier, constituite în asociaţii, în condiţiile legii. Articolul 3În exercitarea atribuţiilor pe care le are personalul silvic de toate gradele este investit cu exerciţiul autorităţii publice, potrivit legii. Capitolul 2 Categorii statutare de personal silvic Articolul 4Categoriile de personal silvic se diferenţiază, în funcţie de nivelul pregătirii profesionale, în: a) personal silvic cu pregătire superioară, format din ingineri - absolvenţi ai facultăţii de silvicultura; b) personal silvic cu pregătire superioară de scurta durata, format din subingineri - absolvenţi ai colegiului forestier; c) personal silvic cu pregătire medie, format din tehnicieni - absolvenţi ai şcolii tehnice silvice postliceale, precum şi din brigadieri silvici şi padurari, absolvenţi ai liceului silvic; d) personal silvic cu pregătire de baza, respectiv brigadieri silvici şi padurari, absolvenţi ai şcolii profesionale silvice. Articolul 5 (1) Aparţine uneia dintre categoriile de personal silvic şi poate fi membru al Corpului silvic persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are numai cetăţenie română şi domiciliul în România; b) are vârsta de 20 de ani împliniţi; c) are pregătirea profesională prevăzută la art. 4; d) nu a fost condamnata penal pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni; e) are capacitate deplina de exerciţiu; f) are o stare de sănătate care o face apta pentru exercitarea profesiei de silvicultor, atestata pe bază de examen medical; g) a depus jurământul de credinţa. (2) Criteriile şi modalitatea de admitere în Corpul silvic, precum şi evidenta membrilor acestui corp se stabilesc prin instrucţiunile aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Calitatea de personal silvic, angajat al unei unităţi silvice care administrează fond forestier proprietate publică a statului, este incompatibilă cu cea de proprietar, membru asociat sau de salariat al unei societăţi comerciale care desfăşoară activitate concurentiala sau cu care sunt stabilite relaţii contractuale. Incompatibilitatea are loc şi atunci când membrii de familie ai personalului silvic se afla în una dintre situaţiile de proprietar sau membru asociat al unei asemenea societăţi comerciale. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se înţelege: soţul, sotia, copiii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună. Articolul 6 (1) Membrii Corpului silvic sunt obligaţi să depună următorul jurământ de credinţa:"Jur sa respect Constituţia României şi legislaţia specifică domeniului silviculturii şi sa imi îndeplinesc cu buna-credinţa obligaţiile de serviciu ce imi revin.Jur sa imi exercit profesiunea cu constiinta şi demnitate, fără ca opţiunile mele politice sa aducă daune pădurii şi intereselor Corpului silvic, din care am onoarea sa fac parte. Asa să-mi ajute Dumnezeu." (2) Jurământul se poate depune şi fără formula religioasă de încheiere. (3) Jurământul se depune la data angajării în silvicultura şi se semnează într-un cadru solemn. Modul de depunere, semnare şi păstrare a jurământului se stabileşte prin instrucţiuni aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Refuzul de a depune jurământul anulează angajarea celui în cauza, urmând să se procedeze la desfacerea contractului individual de muncă după 15 zile calendaristice de la data înregistrării refuzului. Articolul 7 (1) Gradele profesionale ale personalului silvic sunt următoarele: a) pentru ingineri: inginer silvic debutant, inginer silvic, inginer-şef silvic, inginer inspector silvic, inginer inspector general silvic şi inginer consilier silvic; b) pentru subingineri: subinginer silvic debutant, subinginer silvic, subinginer silvic principal; c) pentru tehnicieni: tehnician silvic debutant, tehnician silvic, tehnician silvic principal; d) pentru absolvenţii liceelor sau şcolilor profesionale silvice: padurar debutant şi padurar, respectiv brigadier silvic debutant şi brigadier silvic. (2) Durata corespunzătoare stagiului de debutant la toate categoriile de personal silvic este de minimum un an. Trecerea la următorul grad profesional se poate face din momentul în care este obţinut cel puţin calificativul anual "bun". Articolul 8 (1) Pentru fiecare dintre gradele profesionale prevăzute la art. 7 se stabilesc câte 3 gradatii, gradatia I fiind superioară gradatiilor II şi III. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) gradele: inginer silvic debutant, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant, padurar debutant, brigadier silvic debutant, precum şi cel de inginer consilier silvic, care nu au gradatii. Capitolul 3 Încadrarea personalului silvic pe grade profesionale Articolul 9 (1) Personalul silvic care se angajează în unităţile silvice centrale sau teritoriale va fi încadrat în gradele profesionale prevăzute la art. 7. Angajarea se face prin concurs organizat de unitatea interesată, iar promovarea în grade profesionale superioare se face cu respectarea vechimii în activitatea de silvicultura, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Gradele profesionale constituie un criteriu obiectiv pentru ocuparea unor funcţii în structurile create pentru gestionarea fondului forestier naţional. Articolul 10 (1) Salarizarea este corelată cu gradul profesional la care se afla încadrat fiecare angajat. (2) Personalul silvic aflat în activitate la data intrării în vigoare prezentei ordonanţe de urgenţă va fi încadrat pe noile grade profesionale şi gradatii, prin corelarea încadrării şi a funcţiilor actuale cu noile grade şi gradatii. Modul de corelare a gradelor profesionale şi de acordare a gradatiilor se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 11 (1) Pentru încadrarea personalului silvic pe grade profesionale, pentru promovarea în grade superioare şi pentru acordarea de gradatii, potrivit prevederilor art. 7 şi 8, se înfiinţează comisiile de încadrare şi promovare. Aceste comisii vor funcţiona după cum urmează: a) în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, pentru personalul silvic din structura acesteia, precum şi pentru conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor. Comisia de încadrare şi promovare va fi formată din 3 membri şi va fi numita prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura; b) în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor, pentru personalul silvic din aparatul central al acesteia, precum şi pentru personalul silvic cu pregătire superioară de la unităţile silvice din teritoriu. Comisia de încadrare şi promovare va fi formată din 5 membri şi va fi numita prin decizie a conducătorului regiei; c) în cadrul direcţiilor silvice, pentru personalul silvic cu pregătire medie şi de baza. Fiecare comisie de încadrare şi promovare va fi formată din 3 membri şi va fi numita prin decizie a directorului direcţiei silvice. (2) Constituirea, funcţionarea şi atribuţiile ce revin acestor comisii de încadrare şi promovare se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 12 (1) Promovarea în gradul de inginer inspector silvic, de subinginer silvic principal şi de tehnician silvic principal se va face în funcţie de condiţiile de vechime prevăzute în anexa, precum şi de rezultatele obţinute la susţinerea unui examen şi la prezentarea unei lucrări de specialitate. (2) Examenele şi susţinerea lucrărilor de specialitate pentru promovarea în gradele profesionale prevăzute la alin. (1) se organizează anual şi se desfăşoară sub coordonarea comisiilor de încadrare şi promovare prevăzute la art. 11. Articolul 13 (1) Promovarea în gradele de inginer inspector general silvic şi inginer consilier silvic se face prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, la propunerea comisiilor de încadrare şi promovare competente. (2) Propunerile de promovare vor fi avizate, în prealabil, de conducerea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura sau de conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor, fiecare pentru personalul silvic aflat în subordine. Articolul 14 (1) Acordarea unei gradatii superioare se face, de regula, după un stagiu de 3 ani. (2) Pentru activitate profesională deosebită şi numai pentru cei care au calificativul anual "excepţional" stagiul se poate reduce cu un an. (3) Dacă într-un an unui salariat nu i se acordă cel puţin calificativul "satisfăcător", acel an nu se va lua în considerare la numărul anilor de stagiu prevăzuţi la alin. (1) pentru acordarea gradatiei. Articolul 15Pentru persoanele care poseda actul legal de absolvire a unei forme de învăţământ prevăzute la art. 4, dar care şi-au desfăşurat activitatea în alte domenii decât silvicultura sau în alte activităţi din domeniul silviculturii şi care solicită încadrarea pe grade profesionale, în vederea participării la concurs pentru ocuparea unui post vacant dintr-o unitate silvică, se va proceda astfel: a) cei care provin din activităţi depuse în afară domeniului silviculturii vor fi încadraţi la nivelul de baza al categoriei profesionale ce corespunde pregătirii pe care aceştia o au; b) cei care au desfăşurat activităţi silvice şi forestiere în învăţământ, în cercetarea ştiinţifică de specialitate şi în proiectarea silvică, în unităţi de exploatări forestiere, precum şi în structurile administrative din domeniul privat al silviculturii vor fi încadraţi pe grade profesionale în baza propunerilor făcute de comisia de încadrare şi promovare prevăzută la art. 11 şi aprobate de organul de conducere în subordinea căruia se afla aceasta comisie. Propunerile comisiei vor avea la baza datele prezentate în curriculum vitae şi în interviul susţinut de candidat. Articolul 16 (1) Personalul silvic din cadrul unităţilor silvice de stat, care se angajează la unităţi de administrare din domeniul privat al silviculturii, îşi păstrează gradul profesional pe care îl are la data angajării. (2) Promovarea personalului silvic angajat în domeniul privat, în grade profesionale superioare, se va face, de asemenea, în funcţie de pregătirea profesională şi de vechimea în silvicultura, prevăzută în anexa. (3) Modul de desfăşurare a examenelor de promovare prevăzute la art. 12, precum şi valorificarea rezultatelor obţinute la aceste examene, pentru personalul silvic din sectorul privat, se vor stabili prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 17Funcţiile de conducere din unităţile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică aparţinând statului se ocupa prin concurs de către personalul cu pregătire de specialitate silvică având cel puţin următoarele grade profesionale şi gradatii: a) în direcţia de specialitate în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura:- pentru funcţia de director general, director general adjunct, director sau inspector de stat-şef: gradul de inginer inspector general silvic, gradatia I;- pentru funcţia de director adjunct sau de inspector de stat-şef adjunct: gradul de inginer inspector general silvic, gradatia a II-a;- pentru funcţia de şef serviciu sau inspector-şef: gradul de inginer inspector silvic, gradatia a II-a;- pentru funcţia de şef birou: gradul de inginer inspector silvic, gradatia a III-a; b) în Regia Naţionala a Pădurilor:- pentru funcţia de director general: gradul de inginer inspector general silvic, gradatia a II-a;- pentru funcţia de director general adjunct: gradul de inginer inspector general silvic, gradatia a III-a;- pentru funcţia de director tehnic: gradul de inginer inspector silvic, gradatia I; c) în direcţia silvică:- pentru funcţia de director: gradul de inginer inspector silvic, gradatia a III-a;- pentru funcţia de director tehnic: gradul de inginer-şef silvic, gradatia a II-a; d) în ocolul silvic:- pentru funcţia de şef ocol: gradul de inginer-şef silvic, gradatia a III-a;- pentru funcţia de inginer-şef ocol silvic: gradul de inginer silvic, gradatia I;- pentru funcţia de şef district: gradul de tehnician silvic, gradatia I;- pentru funcţia de ajutor şef district: gradul de tehnician silvic, gradatia a II-a. Articolul 18Funcţiile de conducere în structurile silvice teritoriale, cu atribuţii privind controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier, precum şi al activităţii cinegetice, se ocupa de personal silvic având cel puţin următoarele grade profesionale şi gradatii: a) la inspectoratul silvic teritorial:- pentru funcţia de inspector-şef: gradul de inginer inspector silvic, gradatia I;- pentru funcţia de inspector-şef adjunct: gradul de inginer inspector silvic, gradatia a II-a; b) la oficiul cinegetic teritorial:- pentru funcţia de şef oficiu: gradul de inginer inspector silvic, gradatia a II-a. Articolul 19Activitatea de silvicultura ce se desfăşoară la unităţile care administrează fondul forestier proprietate privată este coordonata de personal cu pregătire de specialitate din categoria inginerilor silvici. Capitolul 4 Drepturi şi îndatoriri Secţiunea 1 Aspecte generale Articolul 20Personalul silvic de toate gradele, angajat pentru administrarea fondului forestier, indiferent de natura proprietăţii acestuia, are drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, din prevederile prezentului statut, precum şi din prevederile contractului colectiv de muncă, în unităţile în care acesta se încheie. Articolul 21 (1) Pentru personalul silvic angajat în unităţile silvice se întocmeşte în prima luna a fiecărui an, de către şeful ierarhic superior, caracterizarea activităţii pe care a desfăşurat-o în anul precedent. Calificativul ce urmează să fie acordat pe baza aprecierii activităţii şi a comportării în serviciu poate fi: nesatisfăcător, satisfăcător, bun, foarte bun şi excepţional. (2) Caracterizarea şi calificativul propus se analizează şi se definitivează de conducerea unităţii sau subunitatii silvice din care face parte personalul silvic pentru care s-a întocmit caracterizarea şi se aproba prin rezoluţie a conducătorului împuternicit sa emita decizii de angajare. Notările au caracter confidenţial, se aduc la cunoştinţa persoanei respective sub semnătura şi se păstrează la dosarul profesional al celui în cauza. (3) Personalul silvic nemulţumit de caracterizarea şi/sau calificativul ce i s-a acordat poate face contestaţie în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţa, sub semnătura. Contestaţia va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la înregistrare de către organul ierarhic superior celui care a aprobat caracterizarea şi/sau calificativul. Notarea definitivă va fi cea care va rezultă în urma soluţionării contestaţiei. (4) În situaţia în care se constată că notările privind caracterizarea activităţii s-au făcut superficial sau cu reacredinta, aceasta atrage răspunderea celor ce le-au propus, fapta fiind considerată abatere disciplinară. Articolul 22La stabilirea drepturilor salariale se vor avea în vedere următoarele: nivelul studiilor; funcţia; gradul profesional; titlul ştiinţific; absolvirea cursurilor de perfecţionare profesională; vechimea în domeniul silviculturii; calificativul anual obţinut; locul şi condiţiile specifice de desfăşurare a activităţii profesionale. Articolul 23 (1) Personalul silvic cu atribuţii de paza a pădurilor, stabilit de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, este dotat cu armament de serviciu. Dotarea se face cu respectarea dispoziţiilor legale privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor. (2) Personalul silvic poate face uz de arma pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în condiţiile legii. Secţiunea a 2-a Drepturile personalului silvic Articolul 24 (1) Personalul silvic cu rezultate excepţionale în activitatea profesională poate primi distincţii, acte de multumire şi premii; (2) Conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura va acorda, pentru merite deosebite, următoarele distincţii sau acte de multumire: a) Diploma "Marin Dracea", cu 3 clase, respectiv:- clasa I pentru personalul silvic cu pregătire superioară;- clasa a II-a pentru personalul silvic cu pregătire medie;- clasa a III-a pentru personalul silvic cu pregătire de baza; b) scrisoare de multumire publică. (3) Acordarea de distincţii sau de acte de multumire şi premii se face la propunerea direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura sau a conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor, fiecare pentru personalul pe care îl are în subordine. (4) Premiul, care poate reprezenta până la 20% din suma salariilor primite în ultimele 12 luni de angajatul premiat, va fi suportat de unitatea la care este încadrat din fondul constituit în acest sens. (5) Distincţiile şi premiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) se acordă anual, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei silvicultorului. Articolul 25Padurarii, brigadierii silvici, şefii de district sau ajutorii sefilor de district, care locuiesc în locuinţe de intervenţie, nu plătesc chirie atâta timp cat sunt angajaţi ai unităţii silvice care deţine aceste locuinţe. Articolul 26În cazul în care reşedinţa sau domiciliul personalului silvic de teren - padurari, brigadieri silvici, ajutori şef district, şefi district - se afla în afară perimetrului unei localităţi, acesta beneficiază de un spor de izolare, care variaza, în funcţie de distanta, între 10% şi 30% din salariul negociat, în condiţii negociate cu angajatorul. Articolul 27Personalul silvic transferat în interesul serviciului la o alta unitate silvică situata în alta localitate are dreptul la plata cheltuielilor de transport pentru el şi membrii familiei, precum şi pentru bunurile personale. De asemenea, are dreptul la plata unei indemnizaţii impozabile, egala cu salariul brut pe 3 luni. Plata acestor drepturi se face de unitatea la care se transfera. Articolul 28 (1) Personalul silvic de execuţie poate fi detaşat la un alt loc de muncă din aceeaşi sau din alta unitate silvică teritorială pentru executarea unor lucrări care necesita urgenta, specifice funcţiei şi pregătirii sale profesionale, pentru o perioadă de cel mult 6 luni. (2) Pe perioada detaşării personalul silvic îşi păstrează funcţia şi drepturile salariale. Dacă salariul corespunzător funcţiei pe care este detaşat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe perioada detaşării în alta localitate unitatea silvică beneficiara este obligată sa îi suporte costul legal al transportului, dus şi întors, cel puţin o dată pe luna, al cazării şi al indemnizaţiei de detaşare. (3) Detaşarea poate fi refuzată de cel în cauza, dacă unitatea nu respecta prevederile alin. (1) şi (2). Articolul 29Personalul silvic cu studii superioare poate presta prin cumul o activitate în învăţământ, cu condiţia de a nu perturba activitatea pe care trebuie să o desfăşoare în unitatea silvică la care este angajat. Articolul 30Personalul silvic care frecventează o formă de învăţământ postuniversitară în domeniul silviculturii, la cursurile de zi, are dreptul la rezervarea postului pe care îl ocupa, pe toată perioada în care frecventează acele cursuri. Durata acestor cursuri este stabilită prin programul de învăţământ. Articolul 31Inginerilor silvici care îşi exercită profesiunea în structurile prevăzute la art. 2 li se recunoaşte dreptul de a executa măsurători topografice, expertize şi lucrări tehnice din domeniul silviculturii, precum şi hotarnicii, potrivit reglementărilor legale. Articolul 32 (1) Personalul silvic de teren - şefi district, ajutori şef district, brigadieri şi padurari - are dreptul, pe durata angajării la o unitate silvică, sa folosească gratuit un teren apt pentru culturi agricole - arabil sau fâneaţa cu suprafaţa de maximum 5.000 mp, în limita terenurilor existente în fondul forestier, destinat unor asemenea culturi. (2) Este interzisă defrişarea de pădure pentru crearea de terenuri agricole, care să fie date în folosinţa personalului silvic. (3) Terenurile atribuite personalului menţionat la alin. (1) vor fi în mod obligatoriu cultivate, folosindu-se tehnologii de lucru care să asigure protecţia solului. (4) Terenurile prevăzute la alin. (1) nu pot fi arendate sau închiriate. (5) În situaţia în care nu se acoperă necesarul de terenuri pentru personalul prevăzut la alin. (1), se poate acorda în schimb o cantitate de material lemnos pentru construcţii sau pentru foc, care să echivaleze valoric producţia medie a principalelor culturi agricole din zona. Articolul 33Personalul silvic de toate gradele profesionale are dreptul sa primească anual, gratuit, lemn pentru încălzirea locuinţei, într-o cantitate care va fi stabilită cu angajatorul. De acest drept beneficiază şi personalul silvic care şi-a încetat activitatea prin pensionare, cu condiţia să îşi fi desfăşurat activitatea profesională într-o unitate silvică cel puţin 15 ani. Articolul 34Personalul silvic de toate gradele profesionale, cu o vechime minima de 10 ani în domeniul silviculturii, care îşi desfăşoară sau şi-a desfăşurat activitatea profesională în unităţile silvice care administrează fond forestier aflat în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, are dreptul sa primească gratuit, o singură dată în timpul activităţii, un volum de 10 mc lemn de lucru pentru construcţii. De acest drept poate beneficia şi personalul silvic ieşit la pensie, cu condiţia sa fi activat cel puţin 15 ani într-o unitate silvică şi sa nu fi primit gratuit asemenea material lemnos în perioada în care a fost angajatul unităţii silvice respective. Secţiunea a 3-a Îndatoririle personalului silvic Articolul 35Personalul silvic este obligat să respecte jurământul depus, sa cunoască şi să aplice întocmai prevederile Codului silvic, precum şi pe cele cuprinse în actele normative în vigoare, specifice domeniului silviculturii. Articolul 36 (1) În executarea sarcinilor de serviciu personalul silvic din cadrul unităţilor silvice care administrează şi gestionează fondul forestier naţional, proprietate publică a statului, are obligaţia sa cunoască şi să respecte dispoziţiile prevăzute la art. 35, precum şi prevederile actelor cu caracter normativ emise de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura. Personalul silvic angajat al Regiei Naţionale a Pădurilor este obligat sa cunoască şi să aplice întocmai deciziile conducerii acesteia. (2) Personalul silvic angajat în unităţile menţionate la alin. (1) este obligat sa păstreze secretul de serviciu. Articolul 37Comportamentul personalului silvic trebuie să se caracterizeze prin disciplina şi prin respectarea întocmai a dispoziţiilor legale, scrise sau verbale, date de organele ierarhice superioare, referitoare la executarea sarcinilor de serviciu. În relaţiile cu cetăţenii personalul silvic trebuie să dea dovadă de solicitudine şi să aibă o atitudine corecta şi demna. Totodată în exercitarea atribuţiilor personalului silvic îi este interzis să îşi exprime opţiunile politice. Articolul 38 (1) Personalul silvic de toate gradele are îndatorirea de a participa la formele şi la programele de perfecţionare a pregătirii profesionale, care se desfăşoară periodic, în funcţie de evoluţia activităţilor din silvicultura, precum şi de necesităţile şi interesele proprii de perfecţionare. (2) Activitatea de perfecţionare a personalului silvic este coordonata de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura şi se realizează prin: a) facultăţi de silvicultura acreditate în condiţiile legii, pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate a inginerilor silvici; b) colegii forestiere acreditate în condiţiile legii, pentru perfecţionarea pregătirii subinginerilor silvici; c) case ale silvicultorului, pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate a personalului silvic de toate gradele. (3) Regia Naţionala a Pădurilor şi direcţiile silvice, împreună cu unităţile prevăzute la alin. (2) asigura organizarea şi realizarea activităţilor de perfecţionare a personalului silvic propriu. (4) Pentru personalul silvic cu funcţii de conducere, de îndrumare şi de control de la nivelul unităţilor silvice teritoriale şi al aparatului propriu al Regiei Naţionale a Pădurilor şi pentru personalul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura se organizează centralizat stagii de pregătire şi de perfecţionare atât pentru activităţile din domeniul silviculturii, cat şi din domeniul managementului forestier. Articolul 39Personalul silvic de toate gradele din unităţile silvice este obligat ca în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu sa poarte uniforma şi însemnele distinctive de ierarhizare, stabilite prin regulament aprobat de conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura. Uniforma de serviciu se atribuie gratuit personalului silvic; valoarea uniformei nu se impozitează. Articolul 40 (1) Personalului silvic aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu îi este interzis să execute lucrări sau sa desfăşoare activităţi care contravin regimului silvic. (2) Personalul silvic care deţine o funcţie de conducere răspunde pentru legalitatea dispoziţiilor pe care le da celor aflaţi în subordinea sa. Capitolul 5 Protecţia personalului silvic Articolul 41 (1) Infracţiunile prevăzute în Codul penal la art. 180 - lovirea sau alte violenţe, art. 181 - vătămarea corporală, art. 182 - vătămarea corporală grava, art. 183 lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, art. 184 vătămarea corporală din culpa şi la art. 189 - lipsirea de libertate în mod ilegal, săvârşite asupra personalului silvic aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, se sancţionează cu pedepsele prevăzute de lege, ale căror limite se majorează cu jumătate din cuantumul acestora. (2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1), precum şi infracţiunea de ameninţare, prevăzută la art. 193 din Codul penal, săvârşite împotriva soţului/sotiei, copiilor sau părinţilor personalului silvic, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru acte sau fapte îndeplinite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedepsele prevăzute de legea penală, ale căror limite se majorează cu jumătate din cuantumul acestora. (3) Prin majorarea pedepsei, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), nu se va depăşi limita maxima prevăzută la art. 53 pct. 1 lit. b) din Codul penal. Articolul 42 (1) Omorul săvârşit asupra personalului silvic, în condiţiile stabilite în Codul penal la art. 175 alin. (1) lit. f), se pedepseşte cu detenţie pe viaţa sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Tentativa se pedepseşte. Articolul 43Unităţile sau subunităţile silvice, al căror personal aflat în exerciţiul funcţiunii a fost victima infracţiunilor prevăzute la art. 41 alin. (1) şi (2) şi la art. 42 alin. (1), au obligaţia sa anunţe imediat organele de urmărire penală competente şi să solicite cercetarea cu prioritate a cazului semnalat. Articolul 44În situaţia în care personalul silvic aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii este supus, el şi/sau familia sa, infracţiunii de ameninţare, unitatea la care este angajat sau un membru al familiei va sesiza în scris organele de poliţie, care sunt obligate sa ia măsuri cu celeritate pentru depistarea vinovatului şi începerea cercetării penale. Articolul 45Daunele materiale suferite de personalul silvic sau de membrii familiei acestuia, ca urmare a faptelor săvârşite în condiţiile prevăzute la art. 41 alin. (1) şi (2) şi la art. 42 alin. (1), se vor acoperi de unităţile la care acesta este angajat. Recuperarea valorii acestor daune se face de către unităţile plătitoare de la cei vinovaţi, potrivit legii. Articolul 46 (1) Personalul silvic asigurat în condiţiile legii, care în timpul sau în legătură cu serviciul şi-a pierdut total sau parţial capacitatea de muncă datorită săvârşirii împotriva sa a infracţiunii prevăzute la art. 182 din Codul penal, va primi pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare, şi va beneficia şi de drepturile prevăzute la art. 33 şi 34. (2) Pierderea capacităţii de muncă prin fapta prevăzută la art. 182 din Codul penal săvârşită asupra personalului silvic asigurat, în timpul sau în legătură cu serviciul, se asimilează cu accidentul de muncă. (3) Personalul silvic pensionat în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) va beneficia pe lângă pensia de invaliditate şi de o gratificatie egala cu de 5 ori salariul pe ultima luna de activitate, care se va suporta din fondurile unităţii angajatoare. Articolul 47 (1) Urmaşilor personalului silvic decedat în condiţiile prevăzute la art. 175 alin. (1) lit. f) şi la art. 183 din Codul penal li se acordă o pensie de urmaş egala cu salariul lunar pe care salariatul l-a avut la data comiterii infracţiunii, aceştia beneficiind şi de facilităţile prevăzute la art. 33 şi 34. (2) În cazul în care nu exista urmaşi şi nici soţ, respectiv sotie, vor beneficia, în condiţiile legii, de jumătate din pensia de urmaş, stabilită potrivit prevederilor alin. (1), părinţii celui decedat, dacă acesta era unicul lor sprijinitor. Capitolul 6 Măsuri disciplinare. Sancţiuni Articolul 48 (1) Personalul care încalcă jurământul depus, legile şi regulamentele specifice domeniului silviculturii, îndatoririle ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi normele de comportare, aducând astfel daune intereselor silviculturii şi prestigiului instituţiei pe care o reprezintă, răspunde disciplinar, contravenţional, civil sau penal, în funcţie de gravitatea abaterii săvârşite. (2) Pentru abaterile disciplinare se aplică una dintre următoarele sancţiuni: a) mustrare; b) avertisment scris; c) diminuarea salariului şi, după caz, a indemnizaţiei de conducere cu 5%-30% pe o durată de 1-3 luni; d) retrogradarea în funcţie pe o durată de 1-6 luni; e) suspendarea din funcţie pe o durată de 1-12 luni; perioada de suspendare nu se ia în considerare ca vechime pentru acordarea gradatiei; f) prelungirea cu 1-3 ani a duratei de acordare a unei gradatii sau de promovare în grad; g) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. (3) Constatarea abaterilor disciplinare se face de şeful ierarhic sau de personalul cu atribuţii de control al activităţii pe care o desfăşoară personalul silvic, pe linie de serviciu; prezentarea fiecărui caz constatat va conţine toate datele necesare în vederea luării unei decizii obiective. Stabilirea sancţiunii se va face numai în urma anchetarii şi analizării împrejurărilor în care s-a comis abaterea disciplinară şi a audierii persoanei în cauza. (4) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) nu exclud aplicarea celorlalte forme de răspundere prevăzute de lege şi nu înlătura obligaţia recuperării despăgubirilor pentru pagube produse fondului forestier sau economiei vânatului. (5) Persoana sancţionată cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă pierde calitatea de membru al Corpului silvic şi dreptul de a-şi exercită profesiunea de silvicultor în cadrul structurilor prevăzute la art. 2, cu aplicarea prevederilor art. 115 din Codul penal. Articolul 49 (1) Analizarea cazului şi aplicarea sancţiunii, în cazul abaterilor pentru care organele constatatoare propun sancţiunile prevăzute la art. 48 alin. (2) lit. a), b) şi c), se fac de conducătorul unităţii silvice la care este angajata persoana sancţionată. Împotriva sancţiunii respective persoana în cauza poate face contestaţie la forul ierarhic superior, în termen de 15 zile de la data comunicării sancţiunii. După analizarea contestaţiei soluţia adoptată se transmite persoanei în cauza sub forma de hotărâre definitivă; totodată soluţia se aduce la cunoştinţa şi unităţii silvice la care este angajata persoana sancţionată. (2) În cazul abaterilor disciplinare pentru care se propun sancţiunile menţionate la art. 48 alin. (2) lit. d), e), f) şi g), consiliul de disciplina analizează fapta/faptele săvârşită/săvârşite, în vederea adoptării hotărârii de aplicare a uneia dintre sancţiunile respective. Articolul 50 (1) În cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, al Regiei Naţionale a Pădurilor şi al direcţiilor silvice se constituie şi funcţionează câte un consiliu de disciplina. (2) Consiliile de disciplina îşi desfăşoară activitatea conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) În baza hotărârilor adoptate de consiliile de disciplina se transmit administraţiei silvice propunerile privind sancţiunile disciplinare ce trebuie aplicate personalului silvic găsit vinovat de abaterile săvârşite. (4) În cazul săvârşirii unor infracţiuni, consiliul de disciplina încunoştinţează conducerea instituţiei/unităţii silvice din care face parte personalul silvic care a săvârşit infracţiunea, în vederea luării măsurilor prevăzute de lege. Articolul 51 (1) Consiliul de disciplina al direcţiei de specialitate în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, precum şi cel al Regiei Naţionale a Pădurilor sunt formate din câte 3 membri şi 2 membri supleanţi. Din aceste consilii vor face parte consilieri şi inspectori generali silvici, precum şi un consilier juridic, iar în atribuţiile lor intra analizarea atât a cazurilor de abateri disciplinare, cat şi a celor care privesc retragerea calităţii de membru al Corpului silvic. (2) Consiliile de disciplina din cadrul direcţiilor silvice teritoriale sunt formate din câte 3 membri, respectiv 2 ingineri silvici de diverse grade profesionale şi consilierul juridic al direcţiei silvice în cauza. Aceste consilii de disciplina analizează cazurile prezentate de comitetele directoare ale direcţiilor silvice, cu excepţia celor care fac obiectul sancţiunii privind retragerea calităţii de membru al Corpului silvic. (3) Membrii consiliilor de disciplina se numesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, pentru o durată de 3 ani. Nominalizarea membrilor acestor consilii se va face în baza propunerilor conducerii direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, respectiv ale conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor. Articolul 52 (1) Faptele supuse analizei consiliilor de disciplina se vor dezbate şi se vor finaliza numai în baza unei cercetări prealabile din care trebuie să rezulte fără echivoc dacă cel anchetat este vinovat sau nu. Fiecare consiliu de disciplina este obligat să asigure celui anchetat posibilitatea de a lua cunoştinţa de acuzatiile ce i se aduc, astfel încât acesta să îşi poată susţine în cunoştinţa de cauza punctul de vedere în şedinţa de dezbatere a cazului sau. (2) Hotărârile consiliilor de disciplina se iau cu majoritate de voturi. Împotriva acestor hotărâri se poate introduce contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. Contestaţia se va adresa, în funcţie de locul de muncă al persoanei sancţionate, fie demnitarului care coordonează activitatea în domeniul gospodăririi pădurilor, fie conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor. Analizarea contestaţiei soluţionarea şi comunicarea hotărârii ce se va lua se vor face în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei. Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor de contencios administrativ este garantat. (3) Partea nemultumita de hotărârea consiliului de disciplina poate face plângere la instanţele de contencios administrativ, în condiţiile legii, în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţa. (4) Hotărârea rămasă definitivă după analizarea contestaţiei/judecarea plângerii se transmite conducerii instituţiei/unităţii silvice la care îşi desfăşoară activitatea cel care a săvârşit fapta incriminata, pentru a se aplică sancţiunea propusă. Pentru retragerea calităţii de membru al Corpului silvic se aplică prevederile art. 51. Articolul 53Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 48 alin. (2) se va face de: a) conducerea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, a Regiei Naţionale a Pădurilor şi a inspectoratelor silvice teritoriale, care aplica personalului silvic aflat în subordinea directa sancţiunile prevăzute la lit. d)-g) inclusiv; b) directorii direcţiilor silvice, care aplica personalului silvic din cadrul acestor direcţii, precum şi personalului silvic cu pregătire superioară din cadrul ocoalelor silvice din subordine sancţiunile prevăzute la lit. d)-g) inclusiv; pentru personalul silvic cu pregătire medie şi de baza vor aplica sancţiunea prevăzută la lit. g); c) şefii ocoalelor silvice, care vor aplica personalului silvic cu pregătire medie şi de baza din subordine sancţiunile prevăzute la lit. d)-f) inclusiv. Articolul 54 (1) Retragerea calităţii de membru al Corpului silvic se face numai în baza hotărârii prealabile a consiliului de disciplina prevăzut la art. 51 alin. (1). Consiliul de disciplina comunică autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura hotărârea rămasă definitivă, pentru a fi pusă în aplicare. (2) Pe baza acestei hotărâri conducerea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura sau a Regiei Naţionale a Pădurilor, fiecare pentru salariaţii pe care îi are în subordine, propune retragerea dreptului de a mai fi angajaţi în unităţile silvice prevăzute la art. 2, potrivit prevederilor art. 48 alin. (5). (3) Retragerea calităţii de membru al Corpului silvic se face prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura. Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 55Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică personalului silvic şi membrilor Corpului silvic, respectiv celor cu pregătire de specialitate de nivel superior, mediu şi de baza din întregul sistem de administrare şi gestionare a fondului forestier naţional, precum şi celui care face parte din direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura. Articolul 56Ziua silvicultorului, zi aniversara a întregului personal silvic din ţara, se organizează anual, în a doua săptămâna din luna iunie, la nivel central şi teritorial. Articolul 57 (1) Personalul angajat care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ocupa posturi de tehnicieni silvici, brigadieri silvici sau de padurari, dar nu are pregătire profesională de specialitate stabilită pentru posturile respective, poate fi menţinut în postul pe care îl ocupa numai dacă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă face dovada ca este înscris într-o formă de învăţământ sau de perfecţionare, legală, în vederea completării studiilor. (2) Până la completarea studiilor personalul respectiv va fi menţinut la gradul profesional şi gradatia pe care o are la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, bucurandu-se de drepturi, dar având şi obligaţia de a îndeplini îndatoririle prevăzute la cap. IV. Articolul 58 (1) Personalului silvic i se aplică dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel. (2) Pentru categoriile de personal silvic care are şi calitatea de funcţionar public corelarea gradelor profesionale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă cu categoriile, gradele, clasele şi treptele aferente carierei funcţionarilor publici, prevăzute în Legea nr. 188/1999, se face prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.p. PRIM-MINISTRU,VALERIU STOICAContrasemnează:---------------p. Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Anton Vlad,secretar de statMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Smaranda Dobrescup. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescu Anexă                           ÎNCADRAREA                pe grade profesionale a personalului silvic
       
  Nr. crt.GradulVechimea minimă necesară*1) (ani)
    A. Personal silvic cu pregătire superioară  
  1.Inginer silvic debutant-
  2.Inginer silvic1
  3.Inginer-şef silvic7
  4.Inginer inspector silvic13*2)
  5.Inginer inspector general silvic19
  6.Inginer consilier silvic25
  7.Subinginer silvic debutant-
  8.Subinginer silvic1
  9.Subinginer silvic principal7*2)
    B. Personal silvic cu pregătire medie  
  10.Tehnician silvic debutant-*3)
  11.Tehnician silvic1
  12.Tehnician silvic principal9*2)
    C. Personal silvic cu pregătire de bază  
  13.Brigadier silvic debutant-*3)
  14.Brigadier silvic1
  15.Pădurar debutant-*3)
  16.Pădurar1
------------------*1) Se referă la vechimea în activitatea desfăşurata în unităţile silvice.*2) Acordarea gradelor profesionale de inginer inspector silvic, subinginer silvic principal şi tehnician silvic principal se face pe baza unui examen şi a unei lucrări de specialitate, potrivit art. 11 şi 12 din prezenta ordonanţă de urgenţă.*3) Acordarea gradului şi încadrarea ca padurar debutant sau brigadier silvic debutant se fac prin concurs, în limita posturilor vacante, cu respectarea condiţiilor de studii şi de vechime.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 (*republicată*) muntelui
 • LEGE nr. 4 din 16 februarie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 40/1968 privind prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru fondurile locative cu destinaţie de locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 4 din 18 martie 1975 pentru modificarea unor articole din Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală şi din Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi
 • LEGE nr. 86 din 18 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 10 martie 1998 privind reglementarea amortizării activelor corporale pentru anul 1998
 • LEGE nr. 158 din 28 septembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 august 2009 pentru asigurarea continuităţii activităţii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 50 din 17 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington la 22 octombrie 2013
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 53 din 14 martie 2013 privind instituirea Zilei Limbii Române
 • LEGE nr. 97 din 16 aprilie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat şi asigurările sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 27 iunie 2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 1 iunie 2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar
 • LEGE nr. 7 din 6 ianuarie 2012 pentru declararea municipiului Caransebeş "Oraş-martir al Revoluţiei din Decembrie 1989"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 28 iunie 2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 16 iunie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată
 • LEGE nr. 120 din 15 iunie 2011 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, precum şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2009
 • LEGE nr. 591 din 22 decembrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural
 • LEGE nr. 46 din 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 219/1999 privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
 • LEGE nr. 165 din 22 iulie 2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 106 din 27 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1999 privind tranzitul trupelor străine participante la Misiunea KFOR, pe teritoriul României, până la reluarea sesiunii parlamentare
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 115 din 7 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 102 din 27 martie 2003 pentru înfiinţarea comunei Sannicolau Roman, judeţul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 89 din 28 mai 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 165 din 24 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 31 din 22 martie 1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase
 • LEGE nr. 31 din 16 ianuarie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind transporturile aeriene, semnat la Teheran la 14 august 2000
 • LEGE nr. 9*) din 8 ianuarie 1998 (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 154 din 16 septembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/1997 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de produse de uz fitosanitar
 • LEGE nr. 33 din 19 martie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2011 pentru completarea art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 721 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2001 privind transmiterea temporară a unor imobile, situate în municipiul Bucureşti, din administrarea Regiei Autonome "Locato" în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti
 • LEGE nr. 214 din 15 noiembrie 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
 • LEGE nr. 198 din 24 decembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 51/1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din viitorul împrumut de asistenţa tehnică în valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
 • LEGE nr. 384 din 24 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 44 din 27 mai 1996 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960, şi la Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriană, semnat la Bruxelles la 12 februarie 1981
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 30 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGEA nr. 321 din 14 iulie 2006 (*republicată*) privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • LEGE nr. 151 din 22 iunie 2018 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi la 11 octombrie 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 26 din 12 martie 1997 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 325 din 16 decembrie 2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 6 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă
 • LEGE nr. 522 din 9 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 304 din 11 decembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021