Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 30 mai 2000 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 26 mai 2000privind Statutul personalului silvic Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 30 mai 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, precum şi ale art. 11 alin. (4) şi ale art. 113 alin. (2) din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Personalul silvic, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, este format din persoanele care au pregătire de specialitate silvică atestata prin actul de absolvire a unei forme de învăţământ recunoscute în România şi care îşi exercită efectiv în domeniul silviculturii profesiunea de silvicultor. (2) Domeniul silviculturii cuprinde activităţile care au ca obiective gospodărirea fondului forestier naţional, gestionarea durabilă a pădurilor şi a fondului cinegetic şi salmonicol, precum şi cele de cercetare ştiinţifică şi proiectare silvică, la nivel central şi teritorial. (3) Personalul silvic prevăzut la alin. (1) constituie Corpul silvic. Articolul 2În funcţie de locul în care îşi desfăşoară activitatea, personalul silvic poate fi angajat: a) în aparatul autorităţii centrale care răspunde de silvicultura, în inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier naţional, precum şi în oficiile cinegetice teritoriale; b) în unităţile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, precum şi în cele de cercetare ştiinţifică şi proiectare silvică; c) în unităţile care administrează fondul forestier proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale: comune, oraşe, municipii şi în cele care administrează fond forestier proprietate privată indiviză aparţinând foştilor composesori, moşneni şi răzeşi sau moştenitorilor acestora, constituiţi în asociaţii, în condiţiile legii; d) în structurile care administrează fondul forestier proprietate privată aparţinând unităţilor de cult, instituţiilor de învăţământ sau altor persoane juridice; e) de către persoane fizice care au în proprietate fond forestier, constituite în asociaţii, în condiţiile legii. Articolul 3În exercitarea atribuţiilor pe care le are personalul silvic de toate gradele este investit cu exerciţiul autorităţii publice, potrivit legii. Capitolul 2 Categorii statutare de personal silvic Articolul 4Categoriile de personal silvic se diferenţiază, în funcţie de nivelul pregătirii profesionale, în: a) personal silvic cu pregătire superioară, format din ingineri - absolvenţi ai facultăţii de silvicultura; b) personal silvic cu pregătire superioară de scurta durata, format din subingineri - absolvenţi ai colegiului forestier; c) personal silvic cu pregătire medie, format din tehnicieni - absolvenţi ai şcolii tehnice silvice postliceale, precum şi din brigadieri silvici şi padurari, absolvenţi ai liceului silvic; d) personal silvic cu pregătire de baza, respectiv brigadieri silvici şi padurari, absolvenţi ai şcolii profesionale silvice. Articolul 5 (1) Aparţine uneia dintre categoriile de personal silvic şi poate fi membru al Corpului silvic persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are numai cetăţenie română şi domiciliul în România; b) are vârsta de 20 de ani împliniţi; c) are pregătirea profesională prevăzută la art. 4; d) nu a fost condamnata penal pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni; e) are capacitate deplina de exerciţiu; f) are o stare de sănătate care o face apta pentru exercitarea profesiei de silvicultor, atestata pe bază de examen medical; g) a depus jurământul de credinţa. (2) Criteriile şi modalitatea de admitere în Corpul silvic, precum şi evidenta membrilor acestui corp se stabilesc prin instrucţiunile aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Calitatea de personal silvic, angajat al unei unităţi silvice care administrează fond forestier proprietate publică a statului, este incompatibilă cu cea de proprietar, membru asociat sau de salariat al unei societăţi comerciale care desfăşoară activitate concurentiala sau cu care sunt stabilite relaţii contractuale. Incompatibilitatea are loc şi atunci când membrii de familie ai personalului silvic se afla în una dintre situaţiile de proprietar sau membru asociat al unei asemenea societăţi comerciale. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se înţelege: soţul, sotia, copiii şi părinţii soţilor, care locuiesc şi gospodăresc împreună. Articolul 6 (1) Membrii Corpului silvic sunt obligaţi să depună următorul jurământ de credinţa:"Jur sa respect Constituţia României şi legislaţia specifică domeniului silviculturii şi sa imi îndeplinesc cu buna-credinţa obligaţiile de serviciu ce imi revin.Jur sa imi exercit profesiunea cu constiinta şi demnitate, fără ca opţiunile mele politice sa aducă daune pădurii şi intereselor Corpului silvic, din care am onoarea sa fac parte. Asa să-mi ajute Dumnezeu." (2) Jurământul se poate depune şi fără formula religioasă de încheiere. (3) Jurământul se depune la data angajării în silvicultura şi se semnează într-un cadru solemn. Modul de depunere, semnare şi păstrare a jurământului se stabileşte prin instrucţiuni aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Refuzul de a depune jurământul anulează angajarea celui în cauza, urmând să se procedeze la desfacerea contractului individual de muncă după 15 zile calendaristice de la data înregistrării refuzului. Articolul 7 (1) Gradele profesionale ale personalului silvic sunt următoarele: a) pentru ingineri: inginer silvic debutant, inginer silvic, inginer-şef silvic, inginer inspector silvic, inginer inspector general silvic şi inginer consilier silvic; b) pentru subingineri: subinginer silvic debutant, subinginer silvic, subinginer silvic principal; c) pentru tehnicieni: tehnician silvic debutant, tehnician silvic, tehnician silvic principal; d) pentru absolvenţii liceelor sau şcolilor profesionale silvice: padurar debutant şi padurar, respectiv brigadier silvic debutant şi brigadier silvic. (2) Durata corespunzătoare stagiului de debutant la toate categoriile de personal silvic este de minimum un an. Trecerea la următorul grad profesional se poate face din momentul în care este obţinut cel puţin calificativul anual "bun". Articolul 8 (1) Pentru fiecare dintre gradele profesionale prevăzute la art. 7 se stabilesc câte 3 gradatii, gradatia I fiind superioară gradatiilor II şi III. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) gradele: inginer silvic debutant, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant, padurar debutant, brigadier silvic debutant, precum şi cel de inginer consilier silvic, care nu au gradatii. Capitolul 3 Încadrarea personalului silvic pe grade profesionale Articolul 9 (1) Personalul silvic care se angajează în unităţile silvice centrale sau teritoriale va fi încadrat în gradele profesionale prevăzute la art. 7. Angajarea se face prin concurs organizat de unitatea interesată, iar promovarea în grade profesionale superioare se face cu respectarea vechimii în activitatea de silvicultura, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Gradele profesionale constituie un criteriu obiectiv pentru ocuparea unor funcţii în structurile create pentru gestionarea fondului forestier naţional. Articolul 10 (1) Salarizarea este corelată cu gradul profesional la care se afla încadrat fiecare angajat. (2) Personalul silvic aflat în activitate la data intrării în vigoare prezentei ordonanţe de urgenţă va fi încadrat pe noile grade profesionale şi gradatii, prin corelarea încadrării şi a funcţiilor actuale cu noile grade şi gradatii. Modul de corelare a gradelor profesionale şi de acordare a gradatiilor se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 11 (1) Pentru încadrarea personalului silvic pe grade profesionale, pentru promovarea în grade superioare şi pentru acordarea de gradatii, potrivit prevederilor art. 7 şi 8, se înfiinţează comisiile de încadrare şi promovare. Aceste comisii vor funcţiona după cum urmează: a) în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, pentru personalul silvic din structura acesteia, precum şi pentru conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor. Comisia de încadrare şi promovare va fi formată din 3 membri şi va fi numita prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura; b) în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor, pentru personalul silvic din aparatul central al acesteia, precum şi pentru personalul silvic cu pregătire superioară de la unităţile silvice din teritoriu. Comisia de încadrare şi promovare va fi formată din 5 membri şi va fi numita prin decizie a conducătorului regiei; c) în cadrul direcţiilor silvice, pentru personalul silvic cu pregătire medie şi de baza. Fiecare comisie de încadrare şi promovare va fi formată din 3 membri şi va fi numita prin decizie a directorului direcţiei silvice. (2) Constituirea, funcţionarea şi atribuţiile ce revin acestor comisii de încadrare şi promovare se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 12 (1) Promovarea în gradul de inginer inspector silvic, de subinginer silvic principal şi de tehnician silvic principal se va face în funcţie de condiţiile de vechime prevăzute în anexa, precum şi de rezultatele obţinute la susţinerea unui examen şi la prezentarea unei lucrări de specialitate. (2) Examenele şi susţinerea lucrărilor de specialitate pentru promovarea în gradele profesionale prevăzute la alin. (1) se organizează anual şi se desfăşoară sub coordonarea comisiilor de încadrare şi promovare prevăzute la art. 11. Articolul 13 (1) Promovarea în gradele de inginer inspector general silvic şi inginer consilier silvic se face prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, la propunerea comisiilor de încadrare şi promovare competente. (2) Propunerile de promovare vor fi avizate, în prealabil, de conducerea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura sau de conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor, fiecare pentru personalul silvic aflat în subordine. Articolul 14 (1) Acordarea unei gradatii superioare se face, de regula, după un stagiu de 3 ani. (2) Pentru activitate profesională deosebită şi numai pentru cei care au calificativul anual "excepţional" stagiul se poate reduce cu un an. (3) Dacă într-un an unui salariat nu i se acordă cel puţin calificativul "satisfăcător", acel an nu se va lua în considerare la numărul anilor de stagiu prevăzuţi la alin. (1) pentru acordarea gradatiei. Articolul 15Pentru persoanele care poseda actul legal de absolvire a unei forme de învăţământ prevăzute la art. 4, dar care şi-au desfăşurat activitatea în alte domenii decât silvicultura sau în alte activităţi din domeniul silviculturii şi care solicită încadrarea pe grade profesionale, în vederea participării la concurs pentru ocuparea unui post vacant dintr-o unitate silvică, se va proceda astfel: a) cei care provin din activităţi depuse în afară domeniului silviculturii vor fi încadraţi la nivelul de baza al categoriei profesionale ce corespunde pregătirii pe care aceştia o au; b) cei care au desfăşurat activităţi silvice şi forestiere în învăţământ, în cercetarea ştiinţifică de specialitate şi în proiectarea silvică, în unităţi de exploatări forestiere, precum şi în structurile administrative din domeniul privat al silviculturii vor fi încadraţi pe grade profesionale în baza propunerilor făcute de comisia de încadrare şi promovare prevăzută la art. 11 şi aprobate de organul de conducere în subordinea căruia se afla aceasta comisie. Propunerile comisiei vor avea la baza datele prezentate în curriculum vitae şi în interviul susţinut de candidat. Articolul 16 (1) Personalul silvic din cadrul unităţilor silvice de stat, care se angajează la unităţi de administrare din domeniul privat al silviculturii, îşi păstrează gradul profesional pe care îl are la data angajării. (2) Promovarea personalului silvic angajat în domeniul privat, în grade profesionale superioare, se va face, de asemenea, în funcţie de pregătirea profesională şi de vechimea în silvicultura, prevăzută în anexa. (3) Modul de desfăşurare a examenelor de promovare prevăzute la art. 12, precum şi valorificarea rezultatelor obţinute la aceste examene, pentru personalul silvic din sectorul privat, se vor stabili prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 17Funcţiile de conducere din unităţile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică aparţinând statului se ocupa prin concurs de către personalul cu pregătire de specialitate silvică având cel puţin următoarele grade profesionale şi gradatii: a) în direcţia de specialitate în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura:- pentru funcţia de director general, director general adjunct, director sau inspector de stat-şef: gradul de inginer inspector general silvic, gradatia I;- pentru funcţia de director adjunct sau de inspector de stat-şef adjunct: gradul de inginer inspector general silvic, gradatia a II-a;- pentru funcţia de şef serviciu sau inspector-şef: gradul de inginer inspector silvic, gradatia a II-a;- pentru funcţia de şef birou: gradul de inginer inspector silvic, gradatia a III-a; b) în Regia Naţionala a Pădurilor:- pentru funcţia de director general: gradul de inginer inspector general silvic, gradatia a II-a;- pentru funcţia de director general adjunct: gradul de inginer inspector general silvic, gradatia a III-a;- pentru funcţia de director tehnic: gradul de inginer inspector silvic, gradatia I; c) în direcţia silvică:- pentru funcţia de director: gradul de inginer inspector silvic, gradatia a III-a;- pentru funcţia de director tehnic: gradul de inginer-şef silvic, gradatia a II-a; d) în ocolul silvic:- pentru funcţia de şef ocol: gradul de inginer-şef silvic, gradatia a III-a;- pentru funcţia de inginer-şef ocol silvic: gradul de inginer silvic, gradatia I;- pentru funcţia de şef district: gradul de tehnician silvic, gradatia I;- pentru funcţia de ajutor şef district: gradul de tehnician silvic, gradatia a II-a. Articolul 18Funcţiile de conducere în structurile silvice teritoriale, cu atribuţii privind controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier, precum şi al activităţii cinegetice, se ocupa de personal silvic având cel puţin următoarele grade profesionale şi gradatii: a) la inspectoratul silvic teritorial:- pentru funcţia de inspector-şef: gradul de inginer inspector silvic, gradatia I;- pentru funcţia de inspector-şef adjunct: gradul de inginer inspector silvic, gradatia a II-a; b) la oficiul cinegetic teritorial:- pentru funcţia de şef oficiu: gradul de inginer inspector silvic, gradatia a II-a. Articolul 19Activitatea de silvicultura ce se desfăşoară la unităţile care administrează fondul forestier proprietate privată este coordonata de personal cu pregătire de specialitate din categoria inginerilor silvici. Capitolul 4 Drepturi şi îndatoriri Secţiunea 1 Aspecte generale Articolul 20Personalul silvic de toate gradele, angajat pentru administrarea fondului forestier, indiferent de natura proprietăţii acestuia, are drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, din prevederile prezentului statut, precum şi din prevederile contractului colectiv de muncă, în unităţile în care acesta se încheie. Articolul 21 (1) Pentru personalul silvic angajat în unităţile silvice se întocmeşte în prima luna a fiecărui an, de către şeful ierarhic superior, caracterizarea activităţii pe care a desfăşurat-o în anul precedent. Calificativul ce urmează să fie acordat pe baza aprecierii activităţii şi a comportării în serviciu poate fi: nesatisfăcător, satisfăcător, bun, foarte bun şi excepţional. (2) Caracterizarea şi calificativul propus se analizează şi se definitivează de conducerea unităţii sau subunitatii silvice din care face parte personalul silvic pentru care s-a întocmit caracterizarea şi se aproba prin rezoluţie a conducătorului împuternicit sa emita decizii de angajare. Notările au caracter confidenţial, se aduc la cunoştinţa persoanei respective sub semnătura şi se păstrează la dosarul profesional al celui în cauza. (3) Personalul silvic nemulţumit de caracterizarea şi/sau calificativul ce i s-a acordat poate face contestaţie în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţa, sub semnătura. Contestaţia va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la înregistrare de către organul ierarhic superior celui care a aprobat caracterizarea şi/sau calificativul. Notarea definitivă va fi cea care va rezultă în urma soluţionării contestaţiei. (4) În situaţia în care se constată că notările privind caracterizarea activităţii s-au făcut superficial sau cu reacredinta, aceasta atrage răspunderea celor ce le-au propus, fapta fiind considerată abatere disciplinară. Articolul 22La stabilirea drepturilor salariale se vor avea în vedere următoarele: nivelul studiilor; funcţia; gradul profesional; titlul ştiinţific; absolvirea cursurilor de perfecţionare profesională; vechimea în domeniul silviculturii; calificativul anual obţinut; locul şi condiţiile specifice de desfăşurare a activităţii profesionale. Articolul 23 (1) Personalul silvic cu atribuţii de paza a pădurilor, stabilit de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, este dotat cu armament de serviciu. Dotarea se face cu respectarea dispoziţiilor legale privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor. (2) Personalul silvic poate face uz de arma pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în condiţiile legii. Secţiunea a 2-a Drepturile personalului silvic Articolul 24 (1) Personalul silvic cu rezultate excepţionale în activitatea profesională poate primi distincţii, acte de multumire şi premii; (2) Conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura va acorda, pentru merite deosebite, următoarele distincţii sau acte de multumire: a) Diploma "Marin Dracea", cu 3 clase, respectiv:- clasa I pentru personalul silvic cu pregătire superioară;- clasa a II-a pentru personalul silvic cu pregătire medie;- clasa a III-a pentru personalul silvic cu pregătire de baza; b) scrisoare de multumire publică. (3) Acordarea de distincţii sau de acte de multumire şi premii se face la propunerea direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura sau a conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor, fiecare pentru personalul pe care îl are în subordine. (4) Premiul, care poate reprezenta până la 20% din suma salariilor primite în ultimele 12 luni de angajatul premiat, va fi suportat de unitatea la care este încadrat din fondul constituit în acest sens. (5) Distincţiile şi premiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) se acordă anual, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei silvicultorului. Articolul 25Padurarii, brigadierii silvici, şefii de district sau ajutorii sefilor de district, care locuiesc în locuinţe de intervenţie, nu plătesc chirie atâta timp cat sunt angajaţi ai unităţii silvice care deţine aceste locuinţe. Articolul 26În cazul în care reşedinţa sau domiciliul personalului silvic de teren - padurari, brigadieri silvici, ajutori şef district, şefi district - se afla în afară perimetrului unei localităţi, acesta beneficiază de un spor de izolare, care variaza, în funcţie de distanta, între 10% şi 30% din salariul negociat, în condiţii negociate cu angajatorul. Articolul 27Personalul silvic transferat în interesul serviciului la o alta unitate silvică situata în alta localitate are dreptul la plata cheltuielilor de transport pentru el şi membrii familiei, precum şi pentru bunurile personale. De asemenea, are dreptul la plata unei indemnizaţii impozabile, egala cu salariul brut pe 3 luni. Plata acestor drepturi se face de unitatea la care se transfera. Articolul 28 (1) Personalul silvic de execuţie poate fi detaşat la un alt loc de muncă din aceeaşi sau din alta unitate silvică teritorială pentru executarea unor lucrări care necesita urgenta, specifice funcţiei şi pregătirii sale profesionale, pentru o perioadă de cel mult 6 luni. (2) Pe perioada detaşării personalul silvic îşi păstrează funcţia şi drepturile salariale. Dacă salariul corespunzător funcţiei pe care este detaşat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe perioada detaşării în alta localitate unitatea silvică beneficiara este obligată sa îi suporte costul legal al transportului, dus şi întors, cel puţin o dată pe luna, al cazării şi al indemnizaţiei de detaşare. (3) Detaşarea poate fi refuzată de cel în cauza, dacă unitatea nu respecta prevederile alin. (1) şi (2). Articolul 29Personalul silvic cu studii superioare poate presta prin cumul o activitate în învăţământ, cu condiţia de a nu perturba activitatea pe care trebuie să o desfăşoare în unitatea silvică la care este angajat. Articolul 30Personalul silvic care frecventează o formă de învăţământ postuniversitară în domeniul silviculturii, la cursurile de zi, are dreptul la rezervarea postului pe care îl ocupa, pe toată perioada în care frecventează acele cursuri. Durata acestor cursuri este stabilită prin programul de învăţământ. Articolul 31Inginerilor silvici care îşi exercită profesiunea în structurile prevăzute la art. 2 li se recunoaşte dreptul de a executa măsurători topografice, expertize şi lucrări tehnice din domeniul silviculturii, precum şi hotarnicii, potrivit reglementărilor legale. Articolul 32 (1) Personalul silvic de teren - şefi district, ajutori şef district, brigadieri şi padurari - are dreptul, pe durata angajării la o unitate silvică, sa folosească gratuit un teren apt pentru culturi agricole - arabil sau fâneaţa cu suprafaţa de maximum 5.000 mp, în limita terenurilor existente în fondul forestier, destinat unor asemenea culturi. (2) Este interzisă defrişarea de pădure pentru crearea de terenuri agricole, care să fie date în folosinţa personalului silvic. (3) Terenurile atribuite personalului menţionat la alin. (1) vor fi în mod obligatoriu cultivate, folosindu-se tehnologii de lucru care să asigure protecţia solului. (4) Terenurile prevăzute la alin. (1) nu pot fi arendate sau închiriate. (5) În situaţia în care nu se acoperă necesarul de terenuri pentru personalul prevăzut la alin. (1), se poate acorda în schimb o cantitate de material lemnos pentru construcţii sau pentru foc, care să echivaleze valoric producţia medie a principalelor culturi agricole din zona. Articolul 33Personalul silvic de toate gradele profesionale are dreptul sa primească anual, gratuit, lemn pentru încălzirea locuinţei, într-o cantitate care va fi stabilită cu angajatorul. De acest drept beneficiază şi personalul silvic care şi-a încetat activitatea prin pensionare, cu condiţia să îşi fi desfăşurat activitatea profesională într-o unitate silvică cel puţin 15 ani. Articolul 34Personalul silvic de toate gradele profesionale, cu o vechime minima de 10 ani în domeniul silviculturii, care îşi desfăşoară sau şi-a desfăşurat activitatea profesională în unităţile silvice care administrează fond forestier aflat în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, are dreptul sa primească gratuit, o singură dată în timpul activităţii, un volum de 10 mc lemn de lucru pentru construcţii. De acest drept poate beneficia şi personalul silvic ieşit la pensie, cu condiţia sa fi activat cel puţin 15 ani într-o unitate silvică şi sa nu fi primit gratuit asemenea material lemnos în perioada în care a fost angajatul unităţii silvice respective. Secţiunea a 3-a Îndatoririle personalului silvic Articolul 35Personalul silvic este obligat să respecte jurământul depus, sa cunoască şi să aplice întocmai prevederile Codului silvic, precum şi pe cele cuprinse în actele normative în vigoare, specifice domeniului silviculturii. Articolul 36 (1) În executarea sarcinilor de serviciu personalul silvic din cadrul unităţilor silvice care administrează şi gestionează fondul forestier naţional, proprietate publică a statului, are obligaţia sa cunoască şi să respecte dispoziţiile prevăzute la art. 35, precum şi prevederile actelor cu caracter normativ emise de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura. Personalul silvic angajat al Regiei Naţionale a Pădurilor este obligat sa cunoască şi să aplice întocmai deciziile conducerii acesteia. (2) Personalul silvic angajat în unităţile menţionate la alin. (1) este obligat sa păstreze secretul de serviciu. Articolul 37Comportamentul personalului silvic trebuie să se caracterizeze prin disciplina şi prin respectarea întocmai a dispoziţiilor legale, scrise sau verbale, date de organele ierarhice superioare, referitoare la executarea sarcinilor de serviciu. În relaţiile cu cetăţenii personalul silvic trebuie să dea dovadă de solicitudine şi să aibă o atitudine corecta şi demna. Totodată în exercitarea atribuţiilor personalului silvic îi este interzis să îşi exprime opţiunile politice. Articolul 38 (1) Personalul silvic de toate gradele are îndatorirea de a participa la formele şi la programele de perfecţionare a pregătirii profesionale, care se desfăşoară periodic, în funcţie de evoluţia activităţilor din silvicultura, precum şi de necesităţile şi interesele proprii de perfecţionare. (2) Activitatea de perfecţionare a personalului silvic este coordonata de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura şi se realizează prin: a) facultăţi de silvicultura acreditate în condiţiile legii, pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate a inginerilor silvici; b) colegii forestiere acreditate în condiţiile legii, pentru perfecţionarea pregătirii subinginerilor silvici; c) case ale silvicultorului, pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate a personalului silvic de toate gradele. (3) Regia Naţionala a Pădurilor şi direcţiile silvice, împreună cu unităţile prevăzute la alin. (2) asigura organizarea şi realizarea activităţilor de perfecţionare a personalului silvic propriu. (4) Pentru personalul silvic cu funcţii de conducere, de îndrumare şi de control de la nivelul unităţilor silvice teritoriale şi al aparatului propriu al Regiei Naţionale a Pădurilor şi pentru personalul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura se organizează centralizat stagii de pregătire şi de perfecţionare atât pentru activităţile din domeniul silviculturii, cat şi din domeniul managementului forestier. Articolul 39Personalul silvic de toate gradele din unităţile silvice este obligat ca în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu sa poarte uniforma şi însemnele distinctive de ierarhizare, stabilite prin regulament aprobat de conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura. Uniforma de serviciu se atribuie gratuit personalului silvic; valoarea uniformei nu se impozitează. Articolul 40 (1) Personalului silvic aflat în exerciţiul atribuţiilor de serviciu îi este interzis să execute lucrări sau sa desfăşoare activităţi care contravin regimului silvic. (2) Personalul silvic care deţine o funcţie de conducere răspunde pentru legalitatea dispoziţiilor pe care le da celor aflaţi în subordinea sa. Capitolul 5 Protecţia personalului silvic Articolul 41 (1) Infracţiunile prevăzute în Codul penal la art. 180 - lovirea sau alte violenţe, art. 181 - vătămarea corporală, art. 182 - vătămarea corporală grava, art. 183 lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, art. 184 vătămarea corporală din culpa şi la art. 189 - lipsirea de libertate în mod ilegal, săvârşite asupra personalului silvic aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, se sancţionează cu pedepsele prevăzute de lege, ale căror limite se majorează cu jumătate din cuantumul acestora. (2) Infracţiunile prevăzute la alin. (1), precum şi infracţiunea de ameninţare, prevăzută la art. 193 din Codul penal, săvârşite împotriva soţului/sotiei, copiilor sau părinţilor personalului silvic, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru acte sau fapte îndeplinite în exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sancţionează cu pedepsele prevăzute de legea penală, ale căror limite se majorează cu jumătate din cuantumul acestora. (3) Prin majorarea pedepsei, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), nu se va depăşi limita maxima prevăzută la art. 53 pct. 1 lit. b) din Codul penal. Articolul 42 (1) Omorul săvârşit asupra personalului silvic, în condiţiile stabilite în Codul penal la art. 175 alin. (1) lit. f), se pedepseşte cu detenţie pe viaţa sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Tentativa se pedepseşte. Articolul 43Unităţile sau subunităţile silvice, al căror personal aflat în exerciţiul funcţiunii a fost victima infracţiunilor prevăzute la art. 41 alin. (1) şi (2) şi la art. 42 alin. (1), au obligaţia sa anunţe imediat organele de urmărire penală competente şi să solicite cercetarea cu prioritate a cazului semnalat. Articolul 44În situaţia în care personalul silvic aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii este supus, el şi/sau familia sa, infracţiunii de ameninţare, unitatea la care este angajat sau un membru al familiei va sesiza în scris organele de poliţie, care sunt obligate sa ia măsuri cu celeritate pentru depistarea vinovatului şi începerea cercetării penale. Articolul 45Daunele materiale suferite de personalul silvic sau de membrii familiei acestuia, ca urmare a faptelor săvârşite în condiţiile prevăzute la art. 41 alin. (1) şi (2) şi la art. 42 alin. (1), se vor acoperi de unităţile la care acesta este angajat. Recuperarea valorii acestor daune se face de către unităţile plătitoare de la cei vinovaţi, potrivit legii. Articolul 46 (1) Personalul silvic asigurat în condiţiile legii, care în timpul sau în legătură cu serviciul şi-a pierdut total sau parţial capacitatea de muncă datorită săvârşirii împotriva sa a infracţiunii prevăzute la art. 182 din Codul penal, va primi pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare, şi va beneficia şi de drepturile prevăzute la art. 33 şi 34. (2) Pierderea capacităţii de muncă prin fapta prevăzută la art. 182 din Codul penal săvârşită asupra personalului silvic asigurat, în timpul sau în legătură cu serviciul, se asimilează cu accidentul de muncă. (3) Personalul silvic pensionat în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) va beneficia pe lângă pensia de invaliditate şi de o gratificatie egala cu de 5 ori salariul pe ultima luna de activitate, care se va suporta din fondurile unităţii angajatoare. Articolul 47 (1) Urmaşilor personalului silvic decedat în condiţiile prevăzute la art. 175 alin. (1) lit. f) şi la art. 183 din Codul penal li se acordă o pensie de urmaş egala cu salariul lunar pe care salariatul l-a avut la data comiterii infracţiunii, aceştia beneficiind şi de facilităţile prevăzute la art. 33 şi 34. (2) În cazul în care nu exista urmaşi şi nici soţ, respectiv sotie, vor beneficia, în condiţiile legii, de jumătate din pensia de urmaş, stabilită potrivit prevederilor alin. (1), părinţii celui decedat, dacă acesta era unicul lor sprijinitor. Capitolul 6 Măsuri disciplinare. Sancţiuni Articolul 48 (1) Personalul care încalcă jurământul depus, legile şi regulamentele specifice domeniului silviculturii, îndatoririle ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi normele de comportare, aducând astfel daune intereselor silviculturii şi prestigiului instituţiei pe care o reprezintă, răspunde disciplinar, contravenţional, civil sau penal, în funcţie de gravitatea abaterii săvârşite. (2) Pentru abaterile disciplinare se aplică una dintre următoarele sancţiuni: a) mustrare; b) avertisment scris; c) diminuarea salariului şi, după caz, a indemnizaţiei de conducere cu 5%-30% pe o durată de 1-3 luni; d) retrogradarea în funcţie pe o durată de 1-6 luni; e) suspendarea din funcţie pe o durată de 1-12 luni; perioada de suspendare nu se ia în considerare ca vechime pentru acordarea gradatiei; f) prelungirea cu 1-3 ani a duratei de acordare a unei gradatii sau de promovare în grad; g) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. (3) Constatarea abaterilor disciplinare se face de şeful ierarhic sau de personalul cu atribuţii de control al activităţii pe care o desfăşoară personalul silvic, pe linie de serviciu; prezentarea fiecărui caz constatat va conţine toate datele necesare în vederea luării unei decizii obiective. Stabilirea sancţiunii se va face numai în urma anchetarii şi analizării împrejurărilor în care s-a comis abaterea disciplinară şi a audierii persoanei în cauza. (4) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) nu exclud aplicarea celorlalte forme de răspundere prevăzute de lege şi nu înlătura obligaţia recuperării despăgubirilor pentru pagube produse fondului forestier sau economiei vânatului. (5) Persoana sancţionată cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă pierde calitatea de membru al Corpului silvic şi dreptul de a-şi exercită profesiunea de silvicultor în cadrul structurilor prevăzute la art. 2, cu aplicarea prevederilor art. 115 din Codul penal. Articolul 49 (1) Analizarea cazului şi aplicarea sancţiunii, în cazul abaterilor pentru care organele constatatoare propun sancţiunile prevăzute la art. 48 alin. (2) lit. a), b) şi c), se fac de conducătorul unităţii silvice la care este angajata persoana sancţionată. Împotriva sancţiunii respective persoana în cauza poate face contestaţie la forul ierarhic superior, în termen de 15 zile de la data comunicării sancţiunii. După analizarea contestaţiei soluţia adoptată se transmite persoanei în cauza sub forma de hotărâre definitivă; totodată soluţia se aduce la cunoştinţa şi unităţii silvice la care este angajata persoana sancţionată. (2) În cazul abaterilor disciplinare pentru care se propun sancţiunile menţionate la art. 48 alin. (2) lit. d), e), f) şi g), consiliul de disciplina analizează fapta/faptele săvârşită/săvârşite, în vederea adoptării hotărârii de aplicare a uneia dintre sancţiunile respective. Articolul 50 (1) În cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, al Regiei Naţionale a Pădurilor şi al direcţiilor silvice se constituie şi funcţionează câte un consiliu de disciplina. (2) Consiliile de disciplina îşi desfăşoară activitatea conform procedurii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) În baza hotărârilor adoptate de consiliile de disciplina se transmit administraţiei silvice propunerile privind sancţiunile disciplinare ce trebuie aplicate personalului silvic găsit vinovat de abaterile săvârşite. (4) În cazul săvârşirii unor infracţiuni, consiliul de disciplina încunoştinţează conducerea instituţiei/unităţii silvice din care face parte personalul silvic care a săvârşit infracţiunea, în vederea luării măsurilor prevăzute de lege. Articolul 51 (1) Consiliul de disciplina al direcţiei de specialitate în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, precum şi cel al Regiei Naţionale a Pădurilor sunt formate din câte 3 membri şi 2 membri supleanţi. Din aceste consilii vor face parte consilieri şi inspectori generali silvici, precum şi un consilier juridic, iar în atribuţiile lor intra analizarea atât a cazurilor de abateri disciplinare, cat şi a celor care privesc retragerea calităţii de membru al Corpului silvic. (2) Consiliile de disciplina din cadrul direcţiilor silvice teritoriale sunt formate din câte 3 membri, respectiv 2 ingineri silvici de diverse grade profesionale şi consilierul juridic al direcţiei silvice în cauza. Aceste consilii de disciplina analizează cazurile prezentate de comitetele directoare ale direcţiilor silvice, cu excepţia celor care fac obiectul sancţiunii privind retragerea calităţii de membru al Corpului silvic. (3) Membrii consiliilor de disciplina se numesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, pentru o durată de 3 ani. Nominalizarea membrilor acestor consilii se va face în baza propunerilor conducerii direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, respectiv ale conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor. Articolul 52 (1) Faptele supuse analizei consiliilor de disciplina se vor dezbate şi se vor finaliza numai în baza unei cercetări prealabile din care trebuie să rezulte fără echivoc dacă cel anchetat este vinovat sau nu. Fiecare consiliu de disciplina este obligat să asigure celui anchetat posibilitatea de a lua cunoştinţa de acuzatiile ce i se aduc, astfel încât acesta să îşi poată susţine în cunoştinţa de cauza punctul de vedere în şedinţa de dezbatere a cazului sau. (2) Hotărârile consiliilor de disciplina se iau cu majoritate de voturi. Împotriva acestor hotărâri se poate introduce contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii. Contestaţia se va adresa, în funcţie de locul de muncă al persoanei sancţionate, fie demnitarului care coordonează activitatea în domeniul gospodăririi pădurilor, fie conducerii Regiei Naţionale a Pădurilor. Analizarea contestaţiei soluţionarea şi comunicarea hotărârii ce se va lua se vor face în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei. Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor de contencios administrativ este garantat. (3) Partea nemultumita de hotărârea consiliului de disciplina poate face plângere la instanţele de contencios administrativ, în condiţiile legii, în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţa. (4) Hotărârea rămasă definitivă după analizarea contestaţiei/judecarea plângerii se transmite conducerii instituţiei/unităţii silvice la care îşi desfăşoară activitatea cel care a săvârşit fapta incriminata, pentru a se aplică sancţiunea propusă. Pentru retragerea calităţii de membru al Corpului silvic se aplică prevederile art. 51. Articolul 53Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 48 alin. (2) se va face de: a) conducerea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, a Regiei Naţionale a Pădurilor şi a inspectoratelor silvice teritoriale, care aplica personalului silvic aflat în subordinea directa sancţiunile prevăzute la lit. d)-g) inclusiv; b) directorii direcţiilor silvice, care aplica personalului silvic din cadrul acestor direcţii, precum şi personalului silvic cu pregătire superioară din cadrul ocoalelor silvice din subordine sancţiunile prevăzute la lit. d)-g) inclusiv; pentru personalul silvic cu pregătire medie şi de baza vor aplica sancţiunea prevăzută la lit. g); c) şefii ocoalelor silvice, care vor aplica personalului silvic cu pregătire medie şi de baza din subordine sancţiunile prevăzute la lit. d)-f) inclusiv. Articolul 54 (1) Retragerea calităţii de membru al Corpului silvic se face numai în baza hotărârii prealabile a consiliului de disciplina prevăzut la art. 51 alin. (1). Consiliul de disciplina comunică autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura hotărârea rămasă definitivă, pentru a fi pusă în aplicare. (2) Pe baza acestei hotărâri conducerea direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura sau a Regiei Naţionale a Pădurilor, fiecare pentru salariaţii pe care îi are în subordine, propune retragerea dreptului de a mai fi angajaţi în unităţile silvice prevăzute la art. 2, potrivit prevederilor art. 48 alin. (5). (3) Retragerea calităţii de membru al Corpului silvic se face prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura. Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 55Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică personalului silvic şi membrilor Corpului silvic, respectiv celor cu pregătire de specialitate de nivel superior, mediu şi de baza din întregul sistem de administrare şi gestionare a fondului forestier naţional, precum şi celui care face parte din direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul gospodăririi pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura. Articolul 56Ziua silvicultorului, zi aniversara a întregului personal silvic din ţara, se organizează anual, în a doua săptămâna din luna iunie, la nivel central şi teritorial. Articolul 57 (1) Personalul angajat care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ocupa posturi de tehnicieni silvici, brigadieri silvici sau de padurari, dar nu are pregătire profesională de specialitate stabilită pentru posturile respective, poate fi menţinut în postul pe care îl ocupa numai dacă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă face dovada ca este înscris într-o formă de învăţământ sau de perfecţionare, legală, în vederea completării studiilor. (2) Până la completarea studiilor personalul respectiv va fi menţinut la gradul profesional şi gradatia pe care o are la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, bucurandu-se de drepturi, dar având şi obligaţia de a îndeplini îndatoririle prevăzute la cap. IV. Articolul 58 (1) Personalului silvic i se aplică dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel. (2) Pentru categoriile de personal silvic care are şi calitatea de funcţionar public corelarea gradelor profesionale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă cu categoriile, gradele, clasele şi treptele aferente carierei funcţionarilor publici, prevăzute în Legea nr. 188/1999, se face prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.p. PRIM-MINISTRU,VALERIU STOICAContrasemnează:---------------p. Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Anton Vlad,secretar de statMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Smaranda Dobrescup. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescu Anexă                           ÎNCADRAREA                pe grade profesionale a personalului silvic
       
  Nr. crt.GradulVechimea minimă necesară*1) (ani)
    A. Personal silvic cu pregătire superioară  
  1.Inginer silvic debutant-
  2.Inginer silvic1
  3.Inginer-şef silvic7
  4.Inginer inspector silvic13*2)
  5.Inginer inspector general silvic19
  6.Inginer consilier silvic25
  7.Subinginer silvic debutant-
  8.Subinginer silvic1
  9.Subinginer silvic principal7*2)
    B. Personal silvic cu pregătire medie  
  10.Tehnician silvic debutant-*3)
  11.Tehnician silvic1
  12.Tehnician silvic principal9*2)
    C. Personal silvic cu pregătire de bază  
  13.Brigadier silvic debutant-*3)
  14.Brigadier silvic1
  15.Pădurar debutant-*3)
  16.Pădurar1
------------------*1) Se referă la vechimea în activitatea desfăşurata în unităţile silvice.*2) Acordarea gradelor profesionale de inginer inspector silvic, subinginer silvic principal şi tehnician silvic principal se face pe baza unui examen şi a unei lucrări de specialitate, potrivit art. 11 şi 12 din prezenta ordonanţă de urgenţă.*3) Acordarea gradului şi încadrarea ca padurar debutant sau brigadier silvic debutant se fac prin concurs, în limita posturilor vacante, cu respectarea condiţiilor de studii şi de vechime.-----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 7 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 231 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 10 noiembrie 2004 pentru reglementarea unor probleme financiare
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 24 din 12 martie 1997 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Azerbaidjana, semnat la Baku la 27 martie 1996
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 245 din 2 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 22 din 22 februarie 2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
 • LEGE nr. 191 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 360 din 21 septembrie 2006 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 249 din 22 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 12 din 7 martie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 27 decembrie 2001 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW"
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 58 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 429 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
 • LEGE nr. 433 din 27 iunie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Letonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Riga la 27 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 541 din 27 septembrie 2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 371 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate şi a staţiei de epurare în municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord-Vest, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului
 • LEGE nr. 562 din 7 decembrie 2004 (*republicată*) privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare*)
 • LEGE nr. 102 din 26 mai 1998 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 22 iulie 1997
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 238 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 4 noiembrie 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*) responsabilităţii fiscal-bugetare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 16 septembrie 2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • LEGE nr. 170 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al apărării împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 233 din 24 noiembrie 2016 privind parteneriatul public-privat
 • LEGE nr. 145 din 31 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural în zona montană, Delta Dunării şi litoralul Marii Negre
 • LEGE nr. 234 din 2 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2003 pentru modificarea Legii nr. 36/1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova
 • LEGE nr. 208 din 31 decembrie 1999 privind ratificarea Acordului de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, semnat la Bucureşti la 26 mai 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 424 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 51 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 26 noiembrie 1998 privind acordarea unor facilităţi la plata creanţelor fiscale către bugetul de stat şi către bugetul asigurărilor sociale de stat în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni ale Societăţii Comerciale "Tractorul" - S.A. Braşov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 7 februarie 2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • LEGE nr. 202 din 28 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafaţa de 5.000 m², situat în şoseaua Kiseleff, zona Piaţa Presei Libere, sectorul 1, Bucureşti - România, cu construcţia şi terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federala Germania
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 255 din 19 iulie 2007 pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor
 • LEGE nr. 122 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2007 privind rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie aeriană pentru zborurile scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii
 • LEGE nr. 18 din 21 februarie 2008 pentru aderarea României la Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004
 • LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 18 aprilie 2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • LEGE nr. 22 din 12 martie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021