Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 57 din 19 mai 2000 privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 23 mai 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 19 mai 2000privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 23 mai 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului. Articolul 2Salarizarea pesonalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, denumit în continuare Consiliu, precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, importanţa socială, complexitatea, specificul activităţii fiecărei funcţii, precum şi de pregătirea şi competenţa profesională a persoanelor care exercită aceste funcţii. Articolul 3Stabilirea şi acordarea salariilor de baza ale personalului Consiliului se fac corespunzător performantelor profesionale individuale, prin evaluarea activităţii acestuia, pe baza criteriilor de performanţă, în condiţiile legii, stabilite pentru funcţiile de conducere şi de execuţie cu care sunt asimilate. Articolul 4 (1) Fondurile bugetare destinate cheltuielilor de personal se stabilesc anual, prin legile bugetare anuale, în raport cu numărul de personal din cadrul Consiliului, pe baza obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, corespunzătoare perioadei de planificare bugetară. (2) La fundamentarea fondurilor bugetare destinate cheltuielilor de personal necesare pentru realizarea obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, Consiliul va previziona volumul de muncă, perioadele de realizare, numărul maxim de posturi aferente funcţiilor, precum şi salariile individuale aferente. Articolul 5Indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, precum şi salariile şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare a personalului Consiliului se stabilesc de către organul de conducere al Consiliului, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi stabilit prin legile bugetare anuale în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 6Pentru activitatea depusa membrii Colegiului Consiliului au dreptul la o indemnizaţie lunară, iar personalul din aparatul Consiliului are dreptul la un salariu care se compune din salariul de baza, adaosurile şi sporurile la acesta. Capitolul 2 Indemnizaţii şi salarii de baza Articolul 7 (1) Indemnizaţiile lunare ale preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului şi ale membrilor Colegiului Consiliului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Indemnizaţiile lunare ale preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului şi ale membrilor Colegiului Consiliului sunt unica forma de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial. (3) Indemnizaţiile lunare prevăzute în anexa sunt în suma bruta şi sunt impozabile, potrivit legii. (4) Indemnizaţiile lunare ale preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului şi ale membrilor Colegiului Consiliului se ajusteaza anual, în raport cu evoluţia preţurilor de consum, prin legea bugetului de stat. Articolul 8Salariile de baza pentru funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate din aparatul Consiliului sunt asimilate funcţiilor de conducere şi de execuţie de specialitate din ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României, prevăzute la cap. I al anexei nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Articolul 9Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire din aparatul Consiliului sunt asimilate funcţiilor de execuţie din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire, prevăzute în anexa nr. V/2 "Alte funcţii comune din sectorul bugetar" la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000. Articolul 10Indemnizaţiile de conducere, corespunzătoare funcţiilor de conducere prevăzute la art. 8, sunt asimilate cu indemnizaţiile de conducere prevăzute în anexa nr. VI/1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000. Articolul 11Consiliul poate include în aparatul propriu şi unele funcţii aprobate pentru alte sectoare de activitate bugetare, care se dovedesc necesare, prin preluarea acestor funcţii, cu nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţile bugetare unde acestea sunt specifice, potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000. Capitolul 3 Sporuri, premii şi alte drepturi la salariul de baza Articolul 12 (1) Personalul din aparatul Consiliului beneficiază de un spor de vechime în munca de până la 25%, calculat la salariul de baza corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:
  Tranşe de vechime în muncăCota din salariul de bază
  între 3 şi 5 ani5%
  de la 5 la 10 ani10%
  de la 10 la 15 ani15%
  de la 15 la 20 de ani20%
  peste 20 de ani25%
(2) Sporul de vechime în munca se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca.
Articolul 13Pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţa în exercitarea funcţiei, personalul din aparatul Consiliului primeşte lunar un spor de confidenţialitate de până la 20% calculat la salariul de baza brut. Categoriile de personal care beneficiază de acest spor şi procentul concret al acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de Colegiul Consiliului. Articolul 14Consiliul are obligaţia să asigure personalului condiţii normale de muncă şi igiena, de natura să le ocroteasca sănătatea şi integritatea fizica. Articolul 15 (1) Pentru risc şi suprasolicitare neuropsihica, personalul din aparatul Consiliului beneficiază de un spor de până la 15%, calculat la salariul de baza brut. (2) Personalul din aparatul Consiliului, care lucrează în condiţii grele de muncă, vătămătoare, periculoase sau în zone izolate, beneficiază de un spor de până la 15%, calculat la salariul de baza brut. (3) Locurile de muncă, categoriile de personal şi procentul concret al sporurilor care se acordă potrivit alin. (1) şi (2), se stabilesc în condiţiile legii, prin regulament elaborat de Colegiul Consiliului. Articolul 16Personalul care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00-6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru. Articolul 17 (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de personalul încadrat în funcţii de execuţie se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile de la data efectuării, orele suplimentare se vor salariza, la cererea salariatului, cu un spor din salariul de baza, astfel: a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul compartimentului sau sectorului de activitate, fără a se depăşi 120 de ore anual/persoana. În cazuri cu totul deosebite, cu aprobarea preşedintelui Colegiului Consiliului, se pot efectua ore suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual. (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător. Articolul 18Personalul poate beneficia de premii în cursul anului dintr-un fond de premiere lunar constituit prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului. Din acest fond pot fi acordate premii personalului care a obţinut rezultate deosebite în activitate. Cuantumul concret al premiilor individuale se aproba de Colegiul Consiliului, în limita sumelor alocate cu aceasta destinaţie. Articolul 19 (1) Pentru activitatea desfăşurată, proporţional cu timpul lucrat, personalul are dreptul, la sfârşitul anului calendaristic, la un premiu anual egal cu salariul de baza brut din ultima luna a anului pentru care se face premierea. (2) Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proporţional cu perioada în care a lucrat, luându-se în calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate. Articolul 20Personalul are dreptul, în condiţiile legii, la concediu de odihnă şi la alte concedii, potrivit legii. Articolul 21Drepturile de delegare ale personalului din aparatul Consiliului sunt cele stabilite în condiţiile legii, în mod similar cu cele acordate personalului din ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României. Articolul 22 (1) Membrii Colegiului Consiliului beneficiază, în cazul deplasarilor în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, de categoria de diurna şi de plafonul de cazare stabilite de reglementările legale în vigoare pentru funcţia de secretar de stat. (2) Membrii Colegiului Consiliului beneficiază de prevederile privind regimul paşapoartelor în România în aceleaşi condiţii ca cele stabilite pentru funcţia de secretar de stat.
Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 23Activitatea desfăşurată de către persoanele numite de Parlament ca membri în Colegiul Consiliului constituie vechime în munca. Articolul 24La încetarea mandatului, acei membri ai Colegiului Consiliului al căror contract de muncă se suspenda la locul de muncă de la care provin, revin la funcţia de baza avută. Articolul 25Angajarea şi avansarea personalului Consiliului se fac prin concurs, în condiţiile legii, pe baza criteriilor de selecţie, a performantelor profesionale ale angajatului în raport cu cerinţele postului. Articolul 26Angajarea colaboratorilor, perioadele de colaborare, timpul de muncă sau lucrările executate, răspunderile, drepturile cuvenite şi modalitatea de plată se stabilesc potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru instituţiile publice. Articolul 27Pe perioada mandatului, în condiţiile legii, membrii Colegiului Consiliului pot desfăşura activităţi prin cumul, cu respectarea prevederilor regulamentului elaborat potrivit art. 8 alin. (9) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politica.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul funcţiei publice,Vlad Rosca Anexă                       INDEMNIZAŢIA LUNARĂ                a membrilor Colegiului Consiliului
  FuncţiaIndemnizaţia - lei -
  Preşedinte20.000.000
  Vicepreşedinte18.367.000
  Secretar18.367.000
  Membri17.568.000
-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 1 aprilie 2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă
 • LEGE nr. 297 din 28 septembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc*)
 • LEGE nr. 270 din 15 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 26 din 24 aprilie 1996 CODUL SILVIC
 • LEGE nr. 124 din 11 aprilie 2003 pentru aderarea României la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE din 14 februarie 1929*) pentru camerele de comerţ şi de industrie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 14 octombrie 2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virarii lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 114 din 27 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 430 din 27 iunie 2002 privind înfiinţarea comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 48 din 7 iulie 1993 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Albania, semnată la Bucureşti la 31 iulie 1992
 • LEGE nr. 16 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 393 din 30 octombrie 2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • LEGE nr. 114 din 24 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, şi a Scrisorii de confirmare între participanţii la SAC MoU cu privire la suspendarea şi reducerea unor costuri ale Programului privind
 • LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 24 aprilie 2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 372 din 18 decembrie 2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă"
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 175 din 2 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 12 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • LEGE nr. 8 din 24 februarie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 556 din 17 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 84/2001 privind mandatarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului sa vândă acţiunile Oficiului pentru Recuperarea Creanţelor Bancare, deţinute de acesta la Societatea Comercială "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa, inclusă în proiectul componenta "Privatizarea a 50 de societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)
 • LEGE nr. 91 din 6 mai 2016 pentru ratificarea Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015
 • LEGE nr. 351 din 2 mai 1945 pentru reprimirea speculei ilicite şi a sabotajului economic*)
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 447 din 4 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
 • LEGE nr. 237 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2008 privind creşterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 20 martie 2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 81 din 5 aprilie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 5 din 17 octombrie 1980 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe, vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie şi construirea de case de odihnă proprietate personală
 • LEGE nr. 112 din 28 noiembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30 din 22 iulie 1994 privind finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare pe anul 1994
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 19 din 4 martie 1992 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Praga la 1 iulie 1991, privind încetarea valabilităţii Tratatului de prietenie, colaborare şi asistenţa mutuala, semnat la Varşovia la 14 mai 1955, şi a Protocolului referitor la prelungirea duratei valabilităţii acestuia, semnat la Varşovia la 26 aprilie 1985
 • LEGE nr. 4 din 16 februarie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 40/1968 privind prelungirea termenului contractelor de închiriere pentru fondurile locative cu destinaţie de locuinţe
 • LEGE nr. 119 din 25 mai 2018 pentru ratificarea Acordului de dialog politic şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Cuba, pe de altă parte, semnat la 12 decembrie 2016 la Bruxelles
 • LEGE nr. 97 din 16 mai 2016 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apărării dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015
 • LEGE nr. 157 din 18 iulie 2008 pentru completarea alin. (2) al art. 218 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 3 aprilie 2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 278 din 13 decembrie 2000 pentru ratificarea Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind creditul de la Fondul pentru Dezvoltare şi Cooperare Economică, semnată la Bucureşti la 11 octombrie 2000
 • LEGE nr. 11 din 18 ianuarie 1995 privind declararea ca municipii a unor oraşe
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) a partidelor politice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 53 din 9 martie 2006 pentru înfiinţarea satelor Dobrinăuţi-Hapăi, Maghera şi Pustoaia prin reorganizarea comunei Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani
 • LEGE nr. 28 din 24 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea art. 1^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 102 din 12 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1997 privind transferul, cu titlu gratuit, al unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 27 mai 2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 294 din 28 iunie 2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021