Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 27 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 27 aprilie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 aprilie 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 27 aprilie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 80 va avea următorul cuprins:"Art. 80. - (1) Valoarea unui punct de pensie se calculează pe baza unui coeficient care nu poate depăşi 45% din ultimul salariu mediu brut pe economie, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica, la data intrării în vigoare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat. (2) Valoarea coeficientului prevăzut la alin. (1) se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat."2. Articolul 81 va avea următorul cuprins:"Art. 81. - Valoarea unui punct de pensie se calculează de către C.N.P.A.S., conform prevederilor art. 80, la data intrării în vigoare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, şi se actualizează în funcţie de posibilităţile financiare, în cursul execuţiei bugetare, ori de câte ori rata inflaţiei a crescut cu mai mult de 10% faţă de ultima luna în care s-a efectuat calculul sau actualizarea valorii punctului."3. Se elimina titlul secţiunii a 7-a.4. Secţiunea a 8-a "Stabilirea şi plata pensiilor" devine secţiunea a 7-a.5. Alineatul (2) al articolului 108 va avea următorul cuprins:"(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă determinata de boala profesională, accident de muncă sau cazuri asimilate acestuia, tuberculoza, SIDA, cancer de orice tip, precum şi de boala infectocontagioasa din grupa A şi urgente medico-chirurgicale stabilite în condiţiile prevăzute la art. 98 alin. (4) este de 100% din baza de calcul stabilită conform art. 99."6. La alineatul (1) al articolului 177, litera c) va avea următorul cuprins:"c) salariile, precum şi veniturile sub forma altor drepturi salariale pentru personalul angajat al C.N.P.A.S., al unităţilor din subordinea acesteia şi al caselor teritoriale de pensii se stabilesc pe baza reglementărilor în vigoare aprobate pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale sau, după caz, pentru unităţile din subordinea sau din administrarea acestuia." Articolul 2 (1) Până la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale persoanele care se regăsesc în una sau mai multe situaţii prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c) şi d), precum şi cele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. VI din această lege şi care realizează pentru munca astfel prestată un venit lunar de cel puţin o pătrime din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat sunt obligate sa plătească contribuţia la asigurările sociale de stat şi cea pentru pensia suplimentară. (2) Baza lunară de calcul a contribuţiilor individuale o constituie venitul brut lunar realizat, care nu poate fi mai mic de o pătrime din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. (3) Cotele de contribuţie de asigurări sociale, precum şi cota de contribuţie pentru pensia suplimentară sunt cele prevăzute de legislaţia de asigurări sociale de stat în vigoare şi sunt suportate integral de persoanele prevăzute la alin. (1). (4) Contribuţiile de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c), d) şi pct. VI din Legea nr. 19/2000 se depun lunar în contul direcţiei generale de muncă şi protecţie socială, respectiv al casei teritoriale de pensii în a carei raza îşi au domiciliul, până la sfârşitul lunii pentru luna în curs. Majorările de întârziere pentru nedepunerea la termen a contribuţiilor datorate sunt cele prevăzute de legislaţia de asigurări sociale în vigoare. (5) Persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c), d) şi pct. VI din Legea nr. 19/2000, care au împlinit vârsta de 18 ani, sunt obligate să depună, în termen de 30 de zile de la încadrarea în situaţiile respective, declaraţia de asigurare la direcţia generală de muncă şi protecţie socială, respectiv la casa teritorială de pensii în raza căreia îşi au domiciliul. (6) Modelul declaraţiei prevăzute la alin. (5) se stabileşte de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau, după caz, de C.N.P.A.S. (7) Nedepunerea la termen a declaraţiei de asigurare potrivit alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei. Sumele încasate cu titlu de amenzi contravenţionale constituie venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat. (8) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de organele de control ale direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială, respectiv ale caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. (9) Perioadele pentru care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale pe bază de declaraţie de asigurare, potrivit alin. (1)-(4), constituie vechime în munca pentru stabilirea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale. (10) Carnetele de muncă ale persoanelor prevăzute la alin. (1) se păstrează şi se completează de serviciile specializate ale direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială, respectiv ale caselor teritoriale de pensii. Articolul 3 (1) În cazul în care venitul la care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale a fost majorat în intervalul de 6 luni anterioare datei la care a intervenit riscul asigurat, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, calculul indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, al indemnizaţiilor pentru maternitate sau al celor pentru creşterea copilului se efectuează pe baza venitului la care s-a plătit sau se datorează contribuţia, din luna anterioară majorării. (2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate persoanele asigurate la care salarizarea se stabileşte prin lege, prin hotărâre a Guvernului sau prin contract colectiv de muncă, pentru care calculul indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit prevederilor H.C.M. nr. 880/1965 privind acordarea de ajutoare materiale în cadrul asigurărilor sociale de stat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 120/1997 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:----------------Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes--------------

Noutăți

 • LEGE nr. 105 din 25 septembrie 1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate
 • LEGE nr. 598 din 15 decembrie 2004 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 31 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 300 din 18 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de război din România şi al mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la Bucureşti la 6 martie 2008
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 130 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Universităţii "Emanuel" din Oradea
 • LEGE nr. 678 din 19 decembrie 2002 pentru modificarea lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 56 din 13 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 90 din 11 iunie 1999 privind modificarea art. 4 din Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Convenţiei europene de asistenţa judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959, şi a Protocolului adiţional la Convenţia europeană de asistenţa judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 24 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale
 • LEGE nr. 87 din 29 iunie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 90 din 18 martie 2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • LEGE nr. 452 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 30 august 2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afară teritoriului tarii de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România
 • LEGE nr. 530 din 23 septembrie 2002 privind înfiinţarea comunei Negrileşti, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • LEGE nr. 108 din 27 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
 • LEGE nr. 492 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 356 din 10 iulie 2001 LEGEA PATRONATELOR
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 9 februarie 2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 29 decembrie 2014 privind realizarea unor angajamente ce derivă din hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului Moldovan şi alţii împotriva României nr. 1 din 5 iulie 2005 şi Moldovan şi alţii împotriva României nr. 2 din 12 iulie 2005
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 52 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 447/1970 pentru modificarea Decretului nr. 676/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, aprobat prin Legea nr. 56/1969
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a art. 8 din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice
 • LEGE nr. 98 din 9 mai 2017 pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 202 din 4 noiembrie 2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european
 • LEGE nr. 324 din 10 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 173 din 10 aprilie 2002 pentru modificarea art. 21 alin. (7) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 2 din 28 martie 1970 privind asigurarea şi controlul calităţii produselor
 • LEGE nr. 221 din 11 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 442 din 28 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 270 din 5 octombrie 2005 pentru înfiinţarea comunei Gura Ialomiţei, judeţul Ialomiţa, prin reorganizarea comunei Mihail Kogălniceanu
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • LEGE nr. 54 din 9 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 378 din 13 decembrie 2005 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 147 din 1 aprilie 2002 pentru ratificarea Convenţiei civile asupra corupţiei, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 191 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018 bugetului de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 559 din 18 decembrie 2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor
 • LEGE nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 405 din 20 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2001 privind controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii
 • LEGE nr. 318 din 11 decembrie 2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 295 din 21 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Regatul Spaniei cu privire la funcţionarea Institutului Cultural Român de la Madrid şi a Centrului Spaniol al Institutului Cervantes din Bucureşti, semnat la Madrid la 19 octombrie 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 123 din 3 iulie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
 • LEGE nr. 40 din 20 aprilie 1992 privind stabilirea impozitului pe dividende la societăţile comerciale
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021