Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 21 aprilie 2000 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 17 aprilie 2000privind produsele agroalimentare ecologice Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 21 aprilie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Producţia ecologica, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă obţinerea de produse agroalimentare fără utilizarea produselor chimice de sinteza, în conformitate cu regulile de producţie ecologica stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, care respecta standardele, ghidurile şi caietele de sarcini naţionale şi sunt atestate de un organism de inspecţie şi certificare înfiinţat în acest scop. (2) Producţia agroalimentara ecologica are ca scop realizarea unor sisteme agricole durabile, diversificate şi echilibrate, care asigura protejarea resurselor naturale şi sănătatea consumatorilor. (3) Organismele modificate genetic şi derivatele lor nu sunt permise în producţia agroalimentara ecologica. Articolul 2 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se referă la produsele obţinute şi etichetate astfel încât sa informeze cumpărătorul ca produsul şi/sau, după caz, ingredientele din produs au fost obţinute în conformitate cu metode de producţie ecologica, şi anume: a) produsele vegetale primare neprocesate, animalele şi produsele animaliere neprocesate; b) produsele de origine vegetala şi animala procesate, destinate consumului uman, preparate din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetala şi/sau de origine animala; c) furajele, furajele compuse şi materiile prime, care nu sunt cuprinse la lit. a). (2) Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Autoritatea Naţionala a Produselor Ecologice, denumita în continuare A.N.P.E., ca serviciu de specialitate în cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, care asigura respectarea prevederilor legale specifice şi controlul privind metodele de producţie ecologica a produselor agroalimentare. (3) În realizarea obiectului sau de activitate A.N.P.E. are următoarele atribuţii principale: a) elaborează Programul naţional privind agricultura ecologică; b) iniţiază, prin Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, proiecte de acte normative privind agricultura ecologică; c) emite şi revizuieste periodic caietele de sarcini-cadru pentru produsele prevăzute la alin. (1), aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei; d) elaborează reguli şi norme de control, de certificare şi comercializare a produselor agroalimentare ecologice, în concordanta cu reglementările organismelor internaţionale în domeniu la care România este parte; e) înregistrează şi tine evidenta la zi a operatorilor, persoane fizice şi juridice, care produc, prepara sau importa/exporta produse agroalimentare în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă; f) acreditează persoane fizice şi juridice din sectorul public şi privat pentru efectuarea inspecţiei şi a testelor de calitate pentru producţia ecologica; g) controlează şi supraveghează activitatea organismelor de inspecţie şi certificare acreditate; h) aproba Programul de inspecţie şi certificare propus de organismele acreditate; i) retrage acreditarea organismelor de inspecţie şi certificare care nu respecta normele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi reglementările adoptate în temeiul acesteia; j) asigura legătură cu organismele internaţionale specializate în domeniul agriculturii ecologice; k) organizează programe de formare şi pregătire a operatorilor din agricultura ecologică. (4) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei este abilitat sa adopte reglementări armonizate cu normele şi standardele ecologice comunitare. Capitolul 2 Definirea termenilor de specialitate Articolul 3Termenii de specialitate utilizaţi în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în reglementările adoptate în temeiul acesteia se definesc după cum urmează: a) producţie - acţiunile necesare efectuate într-o unitate/ferma agricolă sau alimentara în scopul obţinerii de produse agroalimentare ecologice; b) preparare - toate operaţiunile de conservare şi/sau procesare a produselor agricole, inclusiv sacrificarea şi taierea animalelor, ambalarea şi/sau modificările făcute pe etichetele de prezentare a metodei de producţie ecologica a produselor proaspete, conservate şi/sau procesate; c) etichetare - menţiunile, indicaţiile, mărcile de fabrica sau de comerţ, imaginile reproduse pe ambalaj, documentul, înscrisul, inelul sau banda, care însoţesc produsele prevăzute la art. 2 alin. (1); d) operator - orice persoană fizica sau juridică, care produce, prepara, importa/exporta şi/sau comercializează produse agroalimentare ecologice; e) comercializare - deţinerea sau expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, vânzarea, livrarea sau alte modalităţi de plasare pe piaţa a produselor agroalimentare ecologice; f) ingredient - orice substanţa sau material care intra ca accesoriu în compozitia unui aliment pentru a-i conferi anumite calităţi; g) produse pentru protecţia plantelor - orice substanţa care asigura, în combinaţie chimica sau în orice alta formula, şi este utilizata în protecţia plantelor, astfel cum este definită în Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura, aprobată şi modificată prin Legea nr. 85/1995; h) producţie animaliera - producţia de animale domestice şi acvatice crescute în ape dulci şi sarate, cu excepţia animalelor sălbatice; i) organisme modificate genetic şi derivatele lor - organisme obţinute prin tehnici prin care materialul genetic a fost modificat într-un mod nenatural prin reproducere/recombinare, cu excepţia celor obţinute prin conjugare, transductie şi hibridare; j) agenţi de curatare (detergenti) - substanţe şi preparate care sunt utilizate în operaţiunile de spalare a produselor menţionate la art. 2 alin. (1) lit. a); k) unitate/ferma de producţie ecologica - unitate şi/sau ferma care respecta regulile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă; l) materie prima - produse de origine vegetala sau animala, în stare naturala, proaspăta, conservată sau produsele derivate din prelucrarea industriala a acestora, precum şi substantele organice şi anorganice care conţin sau nu aditivi, utilizate în hrana animalelor; m) furaje compuse - amestecuri de materie prima furajera, conţinând sau nu aditivi, destinate furajarii animalelor; n) aditivi - substanţe sau preparate care intră în componenta furajelor; o) furaje sau materiale furajere produse ecologic - produse destinate furajarii animalelor, obţinute în conformitate cu regulile de producţie prevăzute la art. 4 şi 5; p) furaje sau materiale furajere în curs de transformare produse destinate furajarii animalelor, care respecta regulile de producţie prevăzute la art. 4 şi 5, cu excepţia perioadei de conversie; r) furaje sau materiale furajere convenţionale - produse destinate furajarii animalelor, care nu fac parte din categoriile menţionate la lit. o) şi p); s) Autoritatea Naţionala a Produselor Ecologice (A.N.P.E.) autoritatea naţionala care stabileşte normele şi standardele de producţie, prelucrare şi comercializare a produselor agroalimentare ecologice;s,) certificare - procedura prin care organismele de inspecţie şi certificare acreditate furnizează o atestare scrisă din care să rezulte ca produsele agroalimentare ecologice sau sistemele de control al acestora sunt conforme cu metodele folosite în agricultura ecologică; t) organism de inspecţie şi certificare - orice persoană fizica sau juridică, de stat sau privată, autorizata sau acreditata, după caz, de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, prin A.N.P.E., cu atributia de a verifica dacă un produs vândut sau etichetat ca ecologic este obţinut, preparat, ambalat, manipulat, comercializat, importat sau exportat în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;t,) acreditare oficială - procedura prin care A.N.P.E. recunoaşte unei persoane fizice sau juridice competenţa de a furniza servicii de inspecţie şi certificare; u) produse pentru medicina veterinara - orice substanţa sau produs autorizat, folosit pentru prevenirea sau combaterea bolilor la animale, în conformitate cu prevederile Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicată, cu modificările ulterioare. Capitolul 3 Reguli de producţie ecologica Articolul 4Metodele de producţie ecologica utilizate în obţinerea produselor menţionate la art. 2 alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) respectarea principiilor producţiei ecologice; b) neutilizarea de fertilizatori şi amelioratori ai solului, pesticide, materiale furajere, aditivi alimentari, ingrediente pentru prepararea alimentelor, substanţe folosite în alimentaţia animalelor, substanţe ajutatoare pentru pregătirea furajelor, produse pentru curatarea şi dezinfectarea adaposturilor pentru animale şi de alte produse, decât a acelor produse permise să fie folosite în agricultura ecologică; c) folosirea de seminţe sau material vegetativ săditor obţinut prin metode de producţie ecologica. Articolul 5 (1) Principiile de baza ale producţiei agroalimentare ecologice sunt:- eliminarea oricărei tehnologii poluante;- realizarea structurilor de producţie şi a asolamentelor, în cadrul cărora rolul principal îl deţin rasele, speciile şi soiurile cu înaltă adaptabilitate;- susţinerea continua şi ameliorarea fertilitatii naturale a solului;- integrarea creşterii animalelor în sistemul de producţie a plantelor şi produselor din plante;- utilizarea economică a resurselor energetice convenţionale şi înlocuirea acestora în mai mare măsura prin utilizarea raţională a produselor secundare refolosibile;- aplicarea unor tehnologii atât pentru cultura plantelor, cat şi pentru creşterea animalelor, care să satisfacă cerinţele speciilor, soiurilor şi raselor. (2) Conversia producţiei convenţionale la cea ecologica va avea în vedere realizarea unui agrosistem viabil şi durabil. Întreaga unitate, ferma sau o parcela din ferma, incluzând creşterea animalelor, trebuie să fie transformata în concordanta cu standardele ecologice naţionale şi internaţionale într-o anumită perioada. (3) Durata perioadei de conversie va fi de:- 2 ani pentru culturile de camp anuale;- 3 ani pentru culturile perene şi plantaţii;- 2 ani pentru pajişti şi culturi furajere;- 12 luni pentru vite pentru carne;- 6 luni pentru rumegatoare mici şi porci;- 12 săptămâni pentru animale de lapte;- 10 săptămâni pentru păsări pentru producţia de oua sau carne, cumpărate la vârsta de 3 zile;- 1 an pentru albine, dacă familia a fost cumpărată din stupine convenţionale. (4) Organismele de inspecţie şi certificare, cu aprobarea A.N.P.E., pot, în cazuri speciale, sa prelungească sau sa reducă durata perioadei de conversie. (5) Regulile detaliate privind principiile producţiei ecologice pentru plante şi produse din plante, animale şi produse animaliere, apicultura şi produse apicole, precum şi lista cuprinzând produsele permise să fie utilizate în agricultura ecologică, ingredientele şi metodele de prelucrare care pot fi utilizate în prepararea alimentelor vor fi aprobate prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (6) În stabilirea regulilor de producţie prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă s-a avut în vedere respectarea principiilor producţiei agroalimentare ecologice cuprinse în Reglementarea Consiliului Europei (CEE) nr. 2092/91 din 24 iunie 1991 şi în amendamentele la aceasta, Reglementarea Consiliului Europei (CE) nr. 1804/99 din 19 iulie 1999, precum şi în reglementările Federaţiei Internaţionale a Miscarilor pentru Agricultura Organică (IFOAM). Capitolul 4 Etichetarea Articolul 6 (1) Etichetarea produselor ecologice se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Eticheta indica în mod obligatoriu următoarele: a) numele şi adresa producătorului sau prelucratorului; b) denumirea produsului, inclusiv metoda de producţie ecologica utilizata; c) numele şi marca organismului de inspecţie şi certificare; d) condiţiile de păstrare; e) termenul minim de valabilitate; f) interzicerea depozitarii în acelaşi spaţiu a produselor ecologice alături de alte produse. (2) Etichetele vor cuprinde o sigla specifică produselor ecologice controlate, înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, emisă şi aplicată pe baza sistemului de certificare, indicând ca produsul respectiv este conform cu regulile de producţie ecologica. (3) Este interzis ca pe eticheta să apară alte menţiuni în afară celor prevăzute la alin. (1). (4) Regulile specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice, armonizate cu reglementările Uniunii Europene, vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. Capitolul 5 Sistemul de inspecţie şi certificare Articolul 7 (1) Orice operator de produse agroalimentare ecologice trebuie să înregistreze aceasta activitate la A.N.P.E. şi să se supună controlului unui organism de inspecţie şi certificare acreditat. (2) Înregistrarea de către A.N.P.E. a operatorilor de produse agroalimentare ecologice se va face pe baza unei notificări a acestora, care va cuprinde următoarele menţiuni:- numele şi adresa operatorului;- amplasarea incintelor şi a parcelelor unde se desfăşoară operaţiunile;- natura operaţiunilor şi a produselor;- angajamentul operatorului pentru efectuarea operaţiunilor în conformitate cu prevederile art. 4, 5, 6 şi 9. În cazul unităţilor/fermelor de producţie operatorul va indica data la care încetează cultivarea produselor a căror utilizare pe parcelele respective nu este compatibila cu prevederile art. 4 şi 5;- numele organismului de inspecţie şi certificare la care operatorul se înregistrează pentru inspecţia unităţii/fermei sale. Articolul 8 (1) Inspecţia şi controlul operatorilor de produse agroalimentare conform art. 2 alin. (1) se vor face de organisme de inspecţie şi certificare - persoane fizice şi juridice din sectorul public şi privat - acreditate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei prin A.N.P.E. (2) Cerinţele de inspecţie şi măsurile de precautie în cadrul programului de inspecţie, precum şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. (3) Organismele de inspecţie şi certificare trebuie să respecte cu stricteţe confidenţialitatea datelor, a procedeelor tehnologice, a retetelor şi a operaţiunilor efectuate de operatorii de produse agroalimentare. (4) Pe produsele care au fost supuse sistemului de inspecţie şi certificare poate aparea menţiunea "Agricultura ecologica Ecorom - Sistem de control RO", în următoarele condiţii: a) au fost obţinute prin metodele de producţie ecologica prevăzute la art. 4 şi sunt etichetate cu respectarea prevederilor art. 6; b) au făcut obiectul inspecţiei pe tot parcursul ciclului de producţie, preparare şi comercializare. Pentru producţia animaliera inspecţiile se vor efectua în toate stadiile de producţie, sacrificare, tăiere şi până la vânzarea către cumpărător; c) au fost produse sau preparate de operatori de produse agroalimentare care au fost supuşi controlului de către organismele de inspecţie şi certificare acreditate; d) sunt ambalate şi transportate la punctul de comercializare în ambalaje închise. (5) Regulile detaliate privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare vor fi stabilite de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, prin ordin al ministrului. Capitolul 6 Importul şi exportul Articolul 9Regulile privind organizarea controlului la importul şi exportul produselor agroalimentare ecologice se vor adopta de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, la propunerea A.N.P.E., cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Capitolul 7 Sancţiuni Articolul 10 (1) Organismele de inspecţie şi certificare acreditate vor retrage operatorului care nu respecta prevederile art. 4 şi 6 dreptul de aplicare a etichetelor pe produs. (2) În cazul nerespectării repetate de către operator a prevederilor menţionate la alin. (1) organismul de inspecţie şi certificare îi va retrage operatorului dreptul de a utiliza menţiunea prevăzută la art. 8 alin. (4) pentru o perioadă stabilită de A.N.P.E. Articolul 11 (1) Constituie contravenţii săvârşirea următoarelor fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) nerespectarea de către producător, procesator sau comerciant a contractelor încheiate cu organismele de inspecţie şi certificare; b) nerespectarea de către producător, procesator sau comerciant a caietelor de sarcini, ghidurilor şi a standardelor de producţie ecologica; c) comercializarea de produse care nu sunt obţinute prin metode de producţie ecologica şi care nu sunt supuse sistemului de inspecţie şi certificare acreditat; d) lipsa evidentei producerii, tranzacţiilor şi a stocurilor produselor ecologice; e) refuzul operatorului de a prezenta documentele şi evidentele prevăzute la lit. d) la cererea organului de control desemnat de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul de specialitate împuternicit de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. Articolul 12 (1) Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Valoarea amenzilor prevăzute la art. 11 alin. (2) va putea fi actualizată prin hotărâre a Guvernului. Articolul 13În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Romica Tomescup. Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Irinel Popescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescusecretar de stat──────────────

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 19 iulie 2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 478 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 487 din 10 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2004 privind schimbarea destinaţiei unor părţi din imobilele situate în municipiul Bucureşti, precum şi trecerea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A. în administrarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • LEGE nr. 9 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 25 aprilie 1996
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • LEGE nr. 234 din 8 octombrie 2015 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 215 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 9 mai 2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 130 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
 • LEGE nr. 10 din 5 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 312 din 8 iulie 2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de camp
 • LEGE nr. 791 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 22 iunie 2000 privind finanţarea drepturilor de personal cuvenite medicilor şi farmaciştilor stagiari sau rezidenţi şi personalului de cercetare din unităţile sanitare
 • LEGE nr. 139 din 5 iulie 2011 privind modificarea şi completarea Statutului personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990
 • LEGE nr. 279 din 24 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 120 din 17 iunie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/1998 pentru modificarea articolului 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 25 februarie 2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
 • LEGE nr. 391 din 14 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
 • LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 390 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2001 pentru completarea art. 31 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 265 din 22 decembrie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 45 din 19 ianuarie 2018 privind abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 44 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere, aprobată prin Legea nr. 102/1996
 • LEGE nr. 294 din 28 iunie 2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 28 din 16 martie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • LEGE nr. 24 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001
 • LEGE nr. 155 din 29 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 77 din 8 noiembrie 1993 pentru aderarea României la Protocolul referitor la Conferinţa Europeană a Miniştrilor de Transport (C.E.M.T.), semnat la Bruxelles la 17 octombrie 1953
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 140 din 25 octombrie 2001 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 (*republicată*) pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • LEGE nr. 434 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2002 pentru modificarea alin. (3) al art. 21 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 167 din 9 iunie 2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 31 din 21 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2010 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005 (*republicată*) privind performanţa energetică a clădirilor*)
 • LEGE nr. 62 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 701/1969 privind modificarea Decretului nr. 712/1967 cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor de Export
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 133 din 19 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
 • ORDONANŢA URG. nr. 49 din 22 aprilie 1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome
 • LEGE nr. 337 din 10 decembrie 2013 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 414 din 26 iunie 2002 privind impozitul pe profit
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 17 octombrie 2002 pentru modificarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 172/2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • LEGE nr. 134 din 12 mai 2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021