Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 32 din 17 aprilie 2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii, efectuate în anul 2000, destinate înzestrării Ministerului Apărării Naţionale, contractate în anii anteriori
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 18 aprilie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 17 aprilie 2000pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii, efectuate în anul 2000, destinate inzestrarii Ministerului Apărării Naţionale, contractate în anii anteriori Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 18 aprilie 2000

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1 (1) Se aprobă scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de bunuri şi servicii, efectuate în anul 2000, destinate inzestrarii Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în contractele nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Actualizarea anexei prin nominalizarea de noi contracte cu livrări care urmează să fie efectuate în anul 2000 se face prin hotărâre a Guvernului. Articolul 2Importurile pentru care s-a aprobat scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 1, se efectuează prin Regia Autonomă "Romtehnica", Regia Autonomă "Arsenalul Armatei", Societatea Naţionala "Romarm" - S.A. şi prin societăţile comerciale beneficiare, după caz.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------p. Ministrul apărăriinaţionale,Ioan Mircea Plangu,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescu,secretar de statMinistrul industrieişi comerţului,Radu Berceanu Anexă                  CONTRACTELE DE IMPORT     pentru bunuri şi servicii cu livrare în anul 2000, scutite de la plata                     taxei pe valoarea adăugată, destinate                  inzestrarii Ministerului Apărării Naţionale
  Nr. crt.Numărul contractuluiValoarea importului
  012  
  1.02/011/199911.000.000EUR
      7.000.000USD
  2.02/012/199924.330.000USD
  3.02/013/199924.054.511,31DEM
  4.02/014/19992.144.616,80USD
  5.02/015/19991.294.103,40USD
  6.4071/S.PROG./98/AV/010500.000FRF
  7.4071/S.PROG./98/AV/014150.000FRF
  8.Add.3 la ctr. 100/S4/19954.327.629.000ITL
  9.02/160/982.200.000USD
  10.4071/S.PROG./98/AV/015550.000FRF
  11.02/020/991.721.939ATS
  12.02/024/1999150.000USD
  13.02/072/1999150.000DEM
  14.Add.2 la ctr. 4071/S.PROG./98/AV/01050.000FRF
  15.D41570/A2.557.143USD
  16.C3/GCU/FARO/200018.500USD
  17.C3/SADU/BIMETAL/200080.000USD
  18.02/075/992.155EUR
  19.02/076/9944.250USD
  20.02/077/9917.274,35USD
  21.02/079/9985.972,50EUR
  22.100/MAN/1999132.556DEM
  23.Add.5 la ctr. 0202/935.000.000USD
  24.Add.4 la ctr. 47/CA/961.500.000USD
  25.Add.5 la ctr. 12/CA/S4/IS/19921.750.000USD
  26.02/012/20002.941,18GBP
  27.036-9627.000.000FRF
  28.97-123860.000FRF
  29.28549/09.02.981.912.488USD
  30.Add. 35 la ctr. 94025/404/199432.967,87USD
  31.Add. 36 la ctr. 94025/404/199476.826,70USD
  32.Add. 37 la ctr. 94025/404/1994220,35USD
  33.Add. 38 la ctr. 94025/404/199450.000USD
  34.67040211.106.000FRF
  35.6704048843.600FRF
  36.670418212.700CHF
  37.3932/28.10.98775.000FCH
  38.GR-20 S-9631.280.043DEM
  39.001.9060.00/199723.482.190USD
  40.642/09610444/900112.568,45USD
  41.642/09610444/90015.313USD
  42.E276/306/15 septembrie 19952.961.525GBP
      685.325GBP
      498.400GBP
-----

Noutăți

 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 469 din 9 iulie 2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 30 din 28 februarie 2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 7 iunie 2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi
 • LEGE nr. 149 din 24 iulie 2019 pentru modificarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 259 din 7 decembrie 2011 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Arabiei Saudite pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a protocolului la convenţie, semnate la Riad la 26 aprilie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 777 din 29 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Grupului de cooperare navală în Marea Neagra, semnat la Istanbul la 2 aprilie 2001
 • LEGE nr. 102 din 7 aprilie 2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti
 • LEGE nr. 239 din 7 decembrie 2010 privind modificarea şi completarea Legii plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • Codul Familiei (abrogat)
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 18 mai 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare
 • LEGE nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
 • LEGE nr. 16 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 216 din 22 mai 2003 privind aderarea României la Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărârilor în materie de încredinţare a copiilor şi de restabilire a încredinţării copiilor, adoptată la Luxembourg la 20 mai 1980
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 237 din 7 decembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 41 din 21 ianuarie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 331 din 22 noiembrie 2007 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea de operaţiuni şi exerciţii NATO, semnat la Atena la 10 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2006
 • LEGE nr. 100 din 26 mai 1998 privind asistenţa de sănătate publică
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 137 din 30 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1994 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1994
 • LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • LEGE nr. 56 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 505/1970 pentru modificarea Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 67 din 31 martie 2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 2 aprilie 2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • LEGE nr. 75 din 12 iulie 1996 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează
 • LEGE nr. 98 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol
 • LEGE nr. 661 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 284/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 • LEGE nr. 41 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome
 • LEGE nr. 39 din 20 aprilie 1992 privind prelungirea aplicării unor măsuri pentru frînarea procesului inflaţionist şi a şomajului, stabilite de art. 8 din Legea salarizării nr. 14/1991
 • LEGE nr. 246 din 7 decembrie 2017 privind realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia
 • LEGE nr. 136 din 12 iulie 2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 163 din 21 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • LEGE nr. 24 din 17 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 577 din 22 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 256/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare fata de Banca Naţionala a României rezultate din plata serviciului datoriei publice externe
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 85 din 9 mai 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1999 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, acordată producătorilor agricoli prin societăţile comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 246 din 30 iunie 2009 pentru abrogarea Legii nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 5 din 8 ianuarie 2014 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări*)
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 32 din 16 ianuarie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran privind transportul maritim comercial, semnat la Teheran la 14 august 2000
 • LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGE nr. 551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 740 din 6 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2001 privind aprobarea şi implementarea Programului special de dezvoltare turistica a zonei Sighişoara
 • LEGE nr. 637 din 7 decembrie 2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021