Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 28 din 12 aprilie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 13 aprilie 2000 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 12 aprilie 2000pentru modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 13 aprilie 2000

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează astfel:1. La articolul 11, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Se pot organiza secţii de votare şi în satele sau în grupurile de sate cu populaţie de până la 500 de locuitori, situate la o distanta mai mare de 3 km faţă de satul reşedinţa a comunei. (3) Militarii în termen pot vota în localitatea de domiciliu, în limitele regulamentelor militare. Pentru militarii în termen se vor organiza şi secţii de votare pe lângă unităţile militare, dacă au cel puţin 50 de alegatori. Militarii în termen pot vota în unităţile militare indiferent de momentul incorporarii."2. La articolul 14, alineatul (8) va vea următorul cuprins:"(8) Militarii în termen cu drept de vot vor fi înscrişi în listele speciale întocmite de biroul electoral al secţiei de votare din localitatea de domiciliu sau în listele speciale întocmite pe unităţi militare şi semnate de comandantii acestora, în cazul celor care votează în secţii de votare organizate pe lângă unităţi militare. Militarii în termen nu vot fi trecuţi în copiile de pe listele electorale permanente ale localităţilor în care îşi au domiciliul, întocmite de primari."3. La articolul 48, după alineatul (8) se introduc alineatele (9), (10) şi (11) cu următorul cuprins:"(9) Prin lista completa de candidaţi se înţelege lista care cuprinde un număr de candidaţi cel puţin egal cu numărul de mandate stabilite potrivit legii în circumscripţia electorală respectiva. (10) Pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind liste de candidaţi şi/sau candidaţi independenţi pentru consilieri judeţeni, preşedintele biroului electoral de circumscripţie judeteana procedează astfel: a) în prima etapa efectuează tragerea la sorţi între toate partidele, formaţiunile politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus liste complete cu candidaţi pentru consilieri judeţeni; b) în etapa a doua efectuează tragerea la sorţi între toate celelalte formaţiuni politice, aliante politice sau aliante electorale care au depus liste cu candidaţi pentru consilieri judeţeni. (11) Pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind candidaţi pentru primar, precum şi de pe buletinele de vot care cuprind liste de candidaţi şi/sau candidaţi independenţi pentru consilieri locali, preşedintele biroului electoral de circumscripţie comunală, oraseneasca sau municipala procedează astfel: a) în prima etapa efectuează tragerea la sorţi numai între acele partide, formaţiuni politice, aliante politice sau aliante electorale care au depus candidatura pentru primar şi liste complete cu candidaţi pentru consilieri locali; b) numerele de ordine desemnate potrivit prevederilor lit. a) sunt aceleaşi pentru fiecare dintre cele două categorii de buletine de vot; c) în etapa a doua, în completarea numerelor de ordine de pe buletinul de vot care cuprinde candidaţi pentru primar se efectuează tragerea la sorţi între celelalte partide, formaţiuni politice, aliante politice sau aliante electorale care au depus candidatura pentru primar; d) în etapa a doua, în completarea numerelor de ordine de pe buletinul de vot care cuprinde lista de candidaţi şi/sau candidaţi independenţi pentru consilieri locali se efectuează tragerea la sorţi între celelalte partide, formaţiuni politice, aliante politice sau aliante electorale care au depus liste de candidaţi pentru consiliul local respectiv."4. La articolul 65, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Militarii în termen vor vota pentru consiliul local şi pentru primarul localităţii în care se afla unitatea militară sau, după caz, pentru consiliul local, consiliul judeten şi primarul din localitatea de domiciliu, în funcţie de locul unde votează."5. La articolul 72 alineatul (2), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale din circumscripţia electorală, din care:- numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente de alegatori;- numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale suplimentare de alegatori;- numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale speciale de alegatori;- numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale separate de alegatori; b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale din circumscripţia electorală, care s-au prezentat la urne, din care:- numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală permanenta de alegatori, care s-au prezentat la urne;- numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală suplimentară de alegatori, care s-au prezentat la urne;- numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală specială de alegatori, care s-au prezentat la urne;- numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală separată de alegatori, care s-au prezentat la urne."6. Articolul 76 va avea următorul cuprins:"Art. 76. - Alegerile pentru consilieri sunt valabile indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot."7. Articolul 77 va avea următorul cuprins:"Art. 77. - (1) Pentru repartizarea mandatelor de consilier biroul electoral de circumscripţie va stabili: a) un coeficient electoral, determinat prin împărţirea numărului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele şi candidaţii independenţi la numărul total al consilierilor din circumscripţia electorală respectiva, stabilit potrivit legii; b) o limita de 5% din numărul total al voturilor valabil exprimate în circumscripţia electorală respectiva. (2) Se considera voturi neutilizate diferenţa dintre numărul de voturi valabil exprimate în favoarea fiecărei liste de candidaţi a partidelor, formatiunilor politice, aliantelor politice sau aliantelor electorale ori pentru fiecare candidat independent şi produsul dintre coeficientul electoral şi numărul de mandate alocate potrivit alin. (4). (3) Pragul electoral este egal: a) cu limita de 5%, în cazul în care coeficientul electoral este superior limitei de 5%, prevăzută la alin. (1) lit. b); sau b) cu coeficientul electoral, dacă acesta este inferior limitei de 5% . (4) Biroul electoral de circumscripţie va repartiza fiecărui partid, fiecărei formaţiuni politice, aliante politice sau aliante electorale care a realizat pragul electoral, în limita numărului de candidaţi de pe lista, un număr de mandate egal cu partea întreaga a rezultatului împărţirii dintre numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare partid, formaţiune politica, alianta politica sau alianta electorală şi coeficientul electoral; fiecărui candidat independent i se atribuie câte un mandat dacă numărul de voturi valabil exprimate în favoarea sa este cel puţin egal cu coeficientul electoral. (5) Biroul electoral de circumscripţie va repartiza fiecărui partid, fiecărei formaţiuni politice, aliante politice sau aliante electorale care a realizat pragul electoral mandatele rămase după atribuirea prevăzută la alin. (4), potrivit listei care cuprinde ordinea descrescătoare a numărului de voturi neutilizate prevăzute la alin. (2), acordând acestora câte un mandat; operaţiunea se repeta, în ordinea listei, până la epuizarea mandatelor rămase nerepartizate. (6) În situaţia în care nici un partid, formaţiune politica, alianta politica sau alianta electorală ori candidat independent nu realizează pragul electoral se repartizează fiecăruia câte un mandat, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate în favoarea fiecăruia, până la epuizarea mandatelor stabilite potrivit legii. (7) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4) şi (5), în cazul în care doua sau mai multe partide, formaţiuni politice, aliante politice sau aliante electorale au acelaşi număr de voturi rămase neutilizate înainte de atribuirea ultimului mandat rămas de repartizat, acesta va fi atribuit partidului, formatiunii politice, aliantei politice sau aliantei electorale care a obţinut înainte de redistribuirea voturilor numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate; dacă acestea au acelaşi număr de voturi valabil exprimate, atribuirea mandatului se va face prin tragere la sorţi. (8) Repartizarea mandatelor atribuite pentru fiecare lista de candidaţi depusa de partide, formaţiuni politice, aliante politice sau aliante electorale se face în ordinea înscrierii candidaţilor pe lista. (9) Candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. În caz de vacanta a mandatelor de consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante în ordinea în care sunt înscrişi în liste, dacă până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant partidele, formaţiunile politice, alianţele politice sau alianţele electorale pe listele cărora au candidat supleanţii confirma în scris ca aceştia fac parte din partidul politic, formatiunea politica, alianta politica sau alianta electorală respectiva. În caz de vacanta a mandatului unui consilier independent, locul devenit vacant va fi ocupat de supleantul de pe lista partidului, formatiunii politice, aliantei politice sau aliantei electorale care a obţinut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate."8. Articolul 78 va avea următorul cuprins:"Art. 78. - (1) Pentru funcţia de primar centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscripţie. (2) În cazul în care s-au prezentat la vot cel puţin jumătate plus unul din numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale dintr-o circumscripţie electorală şi unul dintre candidaţi a obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate, acesta este declarat primar. (3) Dacă din totalul alegătorilor înscrişi în listele electorale dintr-o circumscripţie electorală s-au prezentat la vot mai puţin de jumătate plus unul sau dacă s-au prezentat la vot mai mult de jumătate plus unul şi nici un candidat nu a obţinut jumătate plus unul din numărul voturilor valabil exprimate, ceea ce se va consemna în procesul-verbal încheiat de biroul electoral de circumscripţie, se va organiza turul al doilea de scrutin. (4) Alegerile în turul al doilea de scrutin au loc la doua săptămâni de la data alegerilor precedente, la alegeri participând numai primii 2 candidaţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate în favoarea fiecăruia. În situaţia în care pe locul doi se situeaza candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi valabil exprimate în favoarea fiecăruia, aceştia vor participa în turul al doilea de scrutin alături de candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate în favoarea sa. (5) Alegerile în turul al doilea de scrutin se considera valabile indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot. (6) În turul al doilea de scrutin este declarat primar candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate."9. La articolul 81 alineatul (2), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale din circumscripţia electorală, din care:- numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente de alegatori;- numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale suplimentare de alegatori;- numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale speciale de alegatori;- numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale separate de alegatori; b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale din circumscripţia electorală, care s-au prezentat la urne, din care:- numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală permanenta de alegatori, care s-au prezentat la urne;- numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală suplimentară de alegatori, care s-au prezentat la urne;- numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală specială de alegatori, care s-au prezentat la urne;- numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală separată de alegatori, care s-au prezentat la urne."10. La articolul 81, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) La cererea membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare care au semnat procesul-verbal ori a reprezentanţilor partidelor, formatiunilor politice, aliantelor politice şi aliantelor electorale care au depus listele de candidaţi, precum şi a candidaţilor independenţi li se eliberează, în mod obligatoriu, de către preşedintele sau vicepreşedintele biroului electoral o copie certificată de pe procesul-verbal respectiv. Cererea trebuie formulată înainte de întocmirea procesului-verbal."11. La articolul 82 alineatul (2), literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale din circumscripţia electorală, din care:- numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente de alegatori;- numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale suplimentare de alegatori;- numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale speciale de alegatori;- numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale separate de alegatori; b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale din circumscripţia electorală, care s-au prezentat la urne, din care:- numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală permanenta de alegatori, care s-au prezentat la urne;- numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală suplimentară de alegatori, care s-au prezentat la urne;- numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală specială de alegatori, care s-au prezentat la urne;- numărul total al alegătorilor înscrişi în lista electorală separată de alegatori, care s-au prezentat la urne."12. La articolul 85, după litera o) se introduce litera p) cu următorul cuprins:"p) refuzul preşedintelui sau al vicepreşedintelui biroului electoral de circumscripţie de a elibera o copie certificată de pe procesul-verbal prevăzut la art. 81 alin. (6)."13. Articolul 86 va avea următorul cuprins:"Art. 86. - Contravenţiile prevăzute la art. 85 lit. c), d) şi g) se sancţionează cu amendă de la 300.000 lei la 700.000 lei, cele prevăzute la lit. e), f), j), k), l), m), n), o) şi p), cu amendă de la 700.000 lei la 2.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. a), b), h) şi i), cu închisoare contravenţională de la o luna la 6 luni sau cu amendă de la 2.000.000 lei la 8.000.000 lei."14. La articolul 87 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:"d) preşedintele biroului electoral, în cazul membrilor acestuia, precum şi preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul preşedinţilor birourilor electorale ierarhic inferioare şi pentru loctiitorii acestora, pentru faptele prevăzute la lit. o) şi p)."15. La articolul 87, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 85 lit. c), d), e), f), g), j), k), l), m), n), o) şi p), o dată cu încheierea procesului-verbal agentul constatator va aplica şi amenda." Articolul 2În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se vor elabora norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 3Legea nr. 70/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul funcţiei publice,Vlad RoscaMinistru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul apărării naţionale,Sorin Frunzaverde-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 3 din 8 ianuarie 1998 pentru aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internaţionala în domeniul proprietăţii industriale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 239 din 24 noiembrie 2000 pentru aprobarea afilierii României la unele organizaţii sportive internaţionale şi a plăţii cotizaţiilor anuale
 • LEGE nr. 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
 • ORDONANŢA URGENŢĂ nr. 4 din 31 august 1996 privind alocarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă
 • LEGE nr. 3 din 30 decembrie 1971 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Demografie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 45 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 101 din 23 septembrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1996 cu privire la completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 177 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • LEGE nr. 22 din 1 martie 2004 pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949
 • LEGE nr. 92 din 1 iulie 2014 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
 • LEGE nr. 13 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Australiei privind comerţul şi cooperarea economică, încheiat la Bucureşti la 8 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 221 din 27 mai 2004 privind Semnul onorific Vulturul României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 311 din 3 iulie 2003 (*republicată*) muzeelor şi a colecţiilor publice
 • LEGE nr. 265 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2004 dintre România şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 12 mai 2005
 • LEGE nr. 1.080 din 1 aprilie 1931 privind ratificarea Aranjamentului comercial provizoriu între România şi Egipt, semnat la Cairo la 16 Aprilie 1930
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 199 din 22 decembrie 2005 privind unele măsuri pentru continuarea procesului de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 603 din 10 septembrie 1943 pentru simplificarea procedurii impartelilor judiciare
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 146 din 5 mai 2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 179 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid
 • LEGE nr. 468 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
 • LEGE nr. 271 din 23 iunie 2003 pentru ratificarea protocoalelor Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 şi la Gothenburg la 1 decembrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 4 iunie 2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 201 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*republicată*) privind legea pomiculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 2 aprilie 2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 22 iunie 2000 privind garantarea unui plasament interbancar
 • LEGE nr. 186 din 12 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilităţilor municipale, etapa a II-a, dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 august 1997
 • LEGE nr. 119 din 16 octombrie 1996 (*republicată*) cu privire la actele de stare civilă*)
 • LEGE nr. 405 din 10 iulie 2001 pentru abrogarea art. 2 din Legea nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 606 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 228/2000 privind protejarea monumentelor istorice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 110 din 14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind stimularea investiţiilor directe
 • LEGE nr. 60 din 16 aprilie 1997 pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 142 din 21 septembrie 2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 56 din 4 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată prin Legea nr. 41/1995
 • LEGE nr. 226 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 30 aprilie 2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 (*republicată*) sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 150 din 14 mai 2004 privind siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 8 din 25 ianuarie 1991 pentru ratificarea Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979
 • LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 284 din 14 decembrie 2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021