Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 martie 2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 31 martie 2000 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 martie 2000privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 31 martie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Capitolul 1 Indemnizaţii şi salarii de baza Articolul 1 (1) Pentru activitatea desfăşurată personalul contractual din sectorul bugetar primeşte un salariu de baza stabilit potrivit anexelor nr. I-V la prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi celelalte drepturi salariale prevăzute prin dispoziţiile legale în vigoare, corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin expresia personal contractual din sectorul bugetar, denumit în continuare personal contractual, se înţelege personalul angajat în acest sector în funcţii de conducere sau în funcţii de execuţie, pe bază de contract individual de muncă încheiat în condiţiile legii. Articolul 2Salariile de baza pentru fiecare funcţie de execuţie, pe grade profesionale sau trepte profesionale, ocupate de personalul contractual, se stabilesc între limita minima şi cea maxima prevăzute în anexele nr. I-V care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 3 (1) În cazul personalului contractual care ocupa o funcţie de conducere în sectorul bugetar, salariul de baza este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului profesional sau treptei profesionale, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere, potrivit anexei nr. VI care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de baza şi este stabilită în procente din salariul de baza al funcţiei de execuţie. (3) Indemnizaţia de conducere se acordă în mod corespunzător şi personalului contractual care conduce sau coordonează programe sau proiecte prevăzute în programul de activitate al instituţiei publice respective, pe perioada de derulare a acestora. Capitolul 2 Modul de stabilire a salariilor de baza şi a indemnizaţiilor de conducere Articolul 4Salariile de baza şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul contractual se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor stabilite. Articolul 5 (1) În limita fondurilor bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite defalcheaza pe luni cheltuielile cu salariile şi le comunică Ministerului Finanţelor, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a legii bugetului de stat şi, respectiv, a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, atât pentru aparatul propriu, cat şi pentru unităţile subordonate. Defalcarea pe luni se va realiza astfel încât să se asigure desfăşurarea în bune condiţii a activităţii până la sfârşitul anului. (2) În termenul prevăzut la alin. (1) sumele defalcate pe luni pentru unităţile subordonate se comunică de către ordonatorii principali de credite, după caz, ordonatorilor secundari, iar aceştia, ordonatorilor terţiari de credite bugetare. Deschiderile de credite bugetare şi cheltuielile cu salariile, ce se pot efectua de fiecare ordonator principal de credite, nu pot depăşi totalul sumelor defalcate, pe luni, cumulate de la începutul anului. Articolul 6Stabilirea salariului de baza pentru personalul contractual se va face pe baza normelor metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului din sectorul bugetar, aprobate potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 154/1998. Articolul 7 (1) Indemnizaţia de conducere se stabileşte, la încadrarea în funcţie, de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul acesteia. (2) Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluata anual, în raport cu rezultatele obţinute de compartimentul condus în realizarea sarcinilor programate, după aprobarea bugetului instituţiei publice respective. Capitolul 3 Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual Articolul 8Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigura de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi aprobate prin acte normative. Articolul 9Monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului contractual se realizează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor ministere. Capitolul 4 Dispoziţii finale Articolul 10 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data de 1 aprilie 2000. (2) Personalul contractual care prin aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă are salariul de baza sub cel corespunzător limitei minime a funcţiei, gradului profesional sau treptei profesionale avute va fi încadrat la nivelul minim prevăzut în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Stabilirea salariului de baza între limitele prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă se face o dată pe an, pe baza evaluării anuale a performantelor profesionale individuale, efectuată în condiţiile legii. (4) Pentru anul 2000, pe baza rezultatului evaluării, salariile de baza stabilite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în doua etape, astfel: două treimi din creşterile salariilor de baza rezultate, începând cu data de 1 aprilie 2000, şi o treime din creşterile respective, începând cu data de 1 septembrie 2000. Articolul 11Drepturile salariale stabilite, care nu au putut fi achitate datorită neincadrarii în cheltuielile salariale, defalcate lunar potrivit art. 5, se suporta, în condiţiile legii, de persoanele care au aprobat aceste drepturi salariale. Articolul 12Până la intrarea în vigoare a legii salarizarii funcţionarilor publici prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul personalului contractual care ocupa o funcţie publică. Articolul 13Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică: a) personalului din organele autorităţii judecătoreşti, salarizat potrivit Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului general ai Academiei Române; salariile de baza ale acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Statutului Academiei Române; c) personalului diplomatic şi consular de cariera; d) personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ; e) personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala. Articolul 14Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi personalului civil încadrat în structurile unor ministere cu atribuţii privind apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţionala. Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga anexele nr. IV/1-IV/3, V, VI, VII/2-VII/12, VIII/1, VIII/2, IX/1 şi IX/2 la Legea nr. 154/1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,preşedintele Consiliuluide Coordonare Economico-Financiară,Mircea CiumaraMinistrul muncii şi protecţieisociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul funcţiei publice,Vlad Rosca Anexa I    ADMINISTRAŢIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE    (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)    I. Salarii de baza pentru funcţii de specialitate*)    A. Funcţii de conducere
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  1.Secretar generalS10.000.000
  2.Secretar general adjunctS9.000.000
    NOTĂ:    Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.    B. Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IAS1.575.0005.500.000
  2.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IS1.364.0004.810.000
  3.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIS1.199.0004.357.000
  4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIIS1.184.0003.905.000
  5.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IVS1.132.0003.509.000
  6.Referent, inspector, revizor contabil; debutantS1.095.000-
  7.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IASSD1.364.0004.810.000
  8.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul ISSD1.281.0003.905.000
  9.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IISSD1.070.0003.509.000
  10.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IIISSD968.0003.169.000
  11.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutantSSD948.000-
   
  b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
           
  12.Consilier juridic gradul IAS2.193.0005.500.000
  13.Consilier juridic gradul IS2.005.0004.810.000
  14.Consilier juridic gradul IIS1.816.0004.357.000
  15.Consilier juridic gradul IIIS1.627.0003.905.000
  16.Consilier juridic gradul IVS1.462.0003.509.000
  17.Consilier juridic debutantS1.448.000-
   
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
           
  18.Referent IAM1.112.0002.800.000
  19.Referent IM1.029.0002.434.000
  20.Referent IIM981.0002.264.000
  21.Referent IIIM901.0001.981.000
  22.Referent IVM849.0001.811.000
  23.Referent debutantM844.000-
    *) Funcţiile prevăzute la cap. I lit. B se utilizează pentru salarizarea funcţiilor de alta specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, potrivit legii.    II. Salarii de baza pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate, specifice serviciilor Parlamentului, Presedintiei, Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului şi Curţii de Conturi    A. Funcţii de conducere specifice
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  1.Şef departament,director generalS10.000.000
    B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
  Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  2.Şef birou senatorial, şef cabinetS2.005.0004.810.000
  3.Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentSSD1.674.0004.018.000
  4.Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentM1.368.0003.509.000
  5.Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentPL1.557.0004.018.000
  6.Director de cabinetS3.584.0008.601.000
  7.ConsilierS3.584.0008.601.000
  8.ExpertS3.278.0007.866.000
  9.ConsultantS2.240.0005.376.000
  10.Secretar cabinet, secretar-dactilografM944.0002.943.000
----------    *) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului.    III. Funcţii specifice unor ministere    1. MINISTERUL FINANŢELOR    a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale    Garda financiară - personal militarizat
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  1.Comisar generalS9.100.000
    Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
   
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
           
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.Comisar principal IA Comisar principal I Comisar principal II Comisar principal III Comisar principal IV Comisar debutant Comisar principal I Comisar principal II Comisar principal III Comisar debutantS S S S S S SSD SSD SSD SSD1.996.000 1.785.000 1.533.000 1.317.000 1.307.000 1.305.000 1.616.000 1.441.000 1.235.000 1.180.0005.500.000 4.810.000 4.244.000 3.905.000 3.792.000 - 4.357.000 3.905.000 3.509.000 -
   
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
           
  11. 12. 13. 14. 15.Comisar IA Comisar I Comisar II Comisar III Comisar debutantM M M M M1.226.000 1.085.000 991.000 896.000 892.0002.943.000 2.603.000 2.377.000 2.151.000 -
    Audit intern
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  1.Auditor-ofiţerS4.692.0007.894.000
  2.Auditor-expertS3.278.0006.196.000
  3.Auditor-inspectorS2.335.0005.065.000
  4.Auditor-asistentS1.863.0004.499.000
    b) Funcţii specifice din serviciile publice descentralizate    Funcţii de execuţie pe trepte profesionale, specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  1.Casier trezorier IM944.0002.264.000
  2.Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IM; G849.0001.981.000
  3.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutantM; G829.000-
    2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
   
  Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
           
  1.Referent transmitere IM1.014.0002.434.000
  2.Referent transmitere IIM920.0002.207.000
  3.Referent transmitere IIIM859.0001.981.000
  4.Referent debutantM849.000-
    3. MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe grade profesionale
           
  1.Ministru consilierS2.193.0008.828.000*)
  2.Consilier economicS2.005.0004.810.000
  3.Secretar economic IS1.816.0004.358.000
  4.Secretar economic IIS1.627.0003.905.000
  5.Secretar economic IIIS1.462.0003.509.000
    *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.    4. MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI    Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe grade profesionale
           
  1.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul ISSD1.627.0003.905.000
  2.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IISSD1.462.0003.509.000
  3.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IIISSD1.321.0003.169.000
  4.Instructor sportiv, referent sportiv; debutantSSD1.274.000-
    5. MINISTERUL DE INTERNE    Funcţii specifice Arhivelor Naţionale
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
           
  1.Arhivist gradul IAS1.575.0005.500.000
  2.Arhivist gradul IS1.364.0004.810.000
  3.Arhivist gradul IIS1.199.0004.358.000
  4.Arhivist gradul IIIS1.184.0003.905.000
  5.Arhivist gradul IVS1.132.0003.509.000
  6.Arhivist debutantS1.095.000-
  7.Arhivist gradul IASSD1.364.0004.810.000
  8.Arhivist gradul ISSD1.281.0003.905.000
  9.Arhivist gradul IISSD1.070.0003.509.000
  10.Arhivist gradul IIISSD968.0003.169.000
  11.Arhivist debutantSSD948.000-
   
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
           
  12.Arhivar IAM1.112.0002.800.000
  13.Arhivar IM1.029.0002.434.000
  14.Arhivar IIM983.0002.264.000
  15.Arhivar IIIM901.0001.981.000
  16.Arhivar debutantM844.000-
    IV. Funcţii specifice unor organe din subordinea Guvernului    OFICIUL CONCURENTEI
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe grade profesionale
           
  1.Inspector de concurenţă gradul IS2.193.0005.500.000
  2.Inspector de concurenţă gradul IIS2.005.0004.810.000
  3.Inspector de concurenţă gradul IIIS1.816.0004.358.000
Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.
Anexa II    ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALĂ    Prefecturi, consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate    Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
           
  1.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IAS1.627.0003.905.000
  2.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IS1.439.0003.452.000
  3.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIS1.250.0002.999.000
  4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIIS1.132.0002.717.000
  5.Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutantS1.061.000-
  6.Conductor arhitect IA, referent IA, subinginer IASSD1.156.0002.773.000
  7.Conductor arhitect I, referent I, subinginer ISSD967.0002.320.000
  8.Conductor arhitect II, referent II, subinginer IISSD896.0002.151.000
  9.Conductor arhitect, referent, subinginer; debutantSSD892.000-
  b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
           
  10.Consilier juridic gradul IAS2.193.0004.358.000
  11.Consilier juridic gradul IS2.005.0003.905.000
  12.Consilier juridic gradul IIS1.816.0003.452.000
  13.Consilier juridic gradul IIIS1.627.0002.999.000
  14.Consilier juridic gradul IVS1.462.0002.603.000
  15.Consilier juridic debutantS1.448.000-
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
           
  16.Referent, inspector; IAM1.061.0002.547.000
  17.Referent, inspector; IM991.0002.377.000
  18.Referent, inspector; IIM896.0002.151.000
  19.Referent, inspector; IIIM835.0001.981.000
  20.Referent, inspector; debutantM830.000-
  21.Agent agricol IM873.0002.094.000
  22.Agent agricol IIM; G826.0001.981.000
  23.Agent agricol IIIM; G755.0001.811.000
  24.Agent agricol debutantM; G750.000-
    II. Salarii de baza pentru funcţii din aparatul prefecturilor şi al consiliilor    1. Prefectura Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti
  Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază (lei)
  1.Secretar general al prefecturii9.500.000
  2.Secretar9.500.000
    2. Prefecturi şi consilii judeţene
  Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază (lei)
  Categoria ICategoria II
  3.Secretar general al prefecturii8.900.0008.300.000
  4.Secretar8.900.0008.300.000
    3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale
  Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază  (lei)
  Cu peste  320.000 locuitori*)Categoria
  IIIIII
  5.Municipii        
    - secretar7.400.0006.700.0006.100.0005.500.000
    *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
  6.Oraşe        
    - secretar-4.600.0004.150.0003.500.000
             
  Nr. crt.Funcţia   Salariul de bază (lei)
  Cu peste 15.000 locuitoriCategoria
  IIIIII
  între  7.001-15.000 locuitoriîntre  3.001-7.000 locuitoripână la  3.000 locuitori
  7.Comune        
    - secretar3.300.0003.000.0002.750.0002.600.000
NOTĂ:Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.
Anexa III/1    COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE    Salarii de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate specificedin aparatul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  1.Reglementator pieţe de capital, analist politici de piaţă, inspector autorizare, controlor valori mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul IS3.207.0007.696.000
  2.Reglementator pieţe de capital, analist politici de piaţă, inspector autorizare, controlor valori mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul IIS2.900.0006.960.000
  3.Reglementator pieţe de capital, analist politici de piaţă, inspector autorizare, controlor valori mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul IIIS2.594.0006.225.000
  4.Reglementator pieţe de capital, analist politici de piaţă, inspector autorizare, controlor valori mobiliare, supraveghetor, anchetator; asistentS1.863.0004.471.000
Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/1 la Legea nr. 154/1998.
Anexa III/2    CURTEA DE CONTURI    Salarii de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice ale Curţii de Conturi
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
  minimmaxim
  1.Controlor financiar gradul I, judecător financiar gradul I, procuror financiar gradul I, magistrat- asistent gradul I, judecător financiar gradul I inspector, procuror financiar gradul I inspectorS3.207.0007.696.000
  2.Controlor financiar gradul II, judecător financiar gradul II, procuror financiar gradul II, magistrat-asistent gradul IIS2.900.0006.960.000
  3.Controlor financiar gradul III, judecător financiar gradul III, procuror financiar gradul IIIS2.594.0006.225.000
  4.Controlor financiar-asistentS1.863.0004.471.000
Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/2 la Legea nr. 154/1998.
Anexa III/3    CONSILIUL CONCURENTEI    Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
  minimmaxim
  1.Inspector de concurenţă gradul IS3.207.0007.696.000
  2.Inspector de concurenţă gradul IIS2.900.0006.960.000
  3.Inspector de concurenţă gradul IIIS2.594.0006.225.000
  4.Inspector de concurenţă asistentS1.863.0004.471.000
Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/1    SĂNĂTATE    I. Unităţi sanitare şi de asistenţa socială, altele decât cele clinice    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei )
  minimmaxim
  1.Medic primarS2.661.0005.562.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.269.0008.343.000
  2.Medic specialistS2.281.0003.981.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.661.0005.195.000
  3.Medic rezident anul II-VIIS1.901.0003.163.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.281.0004.145.000
  4.Medic rezident anul IS1.673.0002.836.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.129.0003.490.000
  5.MedicS1.521.0003.490.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.098.0004.826.000
  6.Medic stagiarS1.521.000-
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.962.000-
  7.Farmacist primar*)S2.281.0004.171.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.585.0006.435.000
  8.Farmacist specialistS1.977.0003.490.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.281.0004.613.000
  9.Farmacist rezident anul II-IIIS1.673.0002.727.000
  10.Farmacist rezident anul IS1.673.000-
  11.FarmacistS1.369.0002.754.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.851.0004.254.000
  12.Farmacist stagiarS1.369.000-
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.821.000-
  13.Fiziokinetoterapeut principalS1.573.0004.145.000
  14.Fiziokinetoterapeut specialistS1.218.0003.272.000
  15.FiziokinetoterapeutS1.182.0002.727.000
  16.Fiziokinetoterapeut debutantS1.174.000-
  17.Dentist principalSSD1.182.0003.054.000
  18.DentistSSD1.023.0002.700.000
  19.Dentist debutantSSD1.005.000-
  20.Asistent medical principal**)PL1.179.0003.054.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1.954.0003.763.000
  21.Asistent medical**)PL1.027.0002.727.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1.521.0003.163.000
  22.Asistent medical debutant**)PL913.000-
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1.467.000-
  23.Asistent medical principal**)M1.141.0002.836.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.749.0003.381.000
  24.Asistent medical**)M989.0002.400.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.445.0002.727.000
  25.Asistent medical debutant**)M894.000-
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.432.000-
  26.Tehnician dentar principal***)M1.168.0002.945.000
  27.Tehnician dentar***)M955.0002.509.000
  28.Tehnician dentar debutant***)M941.000-
  29.Soră medicală principală****)M1.065.0002.618.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.604.0003.272.000
  30.Soră medicală****)M913.0002.182.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.353.0002.400.000
  31.Soră medicală debutantă****)M875.000-
    - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.326.000-
------------    *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.    **) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva, care au studii de acest nivel.    ***) Se aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva.    ****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
  32.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS2.281.0004.145.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S2.592.0006.435.000
  33.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS1.977.0003.272.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S2.281.0004.613.000
  34.Biolog, biochimist, chimist, fizicianS1.369.0002.727.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S1.851.0003.272.000
  35.Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutantS1.369.000-
    - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S1.817.000-
  36.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principalS1.218.0003.218.000
  37.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent socialS1.182.0002.945.000
  38.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; debutantS1.173.000-
  39.Profesor C.F.M., biolog, chimist; principal*)SSD1.182.0003.054.000
  40.Profesor C.F.M., biolog, chimist*)SSD1.023.0002.700.000
  41.Profesor C.F.M., biolog, chimist; debutant*)SSD1.005.000-
    C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar
  42.Infirmieră, agent D.D.D.G856.0001.636.000
  43.Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG700.000-
  44.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG700.0001.473.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală*2)G1.179.0002.291.000
  45.Ambulanţier**)   1.136.0002.400.000
  46.Şofer autosanitară I***)   1.082.0002.182.000
  47.Şofer autosanitară II***)   982.0001.963.000
  48.Şofer autosanitară III***)   891.0001.745.000
--------    *2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde şi salariul de baza mai mare, prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica şi medicina legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie.    *) Se aplica şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma învăţământul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.    **) Se ocupa prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în funcţia de sofer autosanitara I.    ***) Se aplica nivelurile I şi II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, soferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.    II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale*1)    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  1.Medic primarS3.041.0006.729.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S3.649.0009.202.000
  2.Medic specialistS2.661.0005.235.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S3.041.0006.326.000
  3.Medic rezident anul II-VIIS2.281.0003.817.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S2.661.0004.690.000
  4.Medic rezident anul IS2.053.0003.381.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S2.509.0004.035.000
  5.Farmacist primar*)S2.281.0005.453.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S2.813.0007.034.000
  6.Farmacist specialistS1.901.0004.363.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S2.129.0005.617.000
  7.Fiziokinetoterapeut principalS1.445.0005.453.000
  8.Fiziokinetoterapeut specialistS1.027.0004.363.000
  9.Asistent medical principal**)PL1.293.0004.035.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală*2)PL2.030.0004.908.000
  10.Asistent medical**)PL1.141.0003.599.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală*2)PL1.673.0003.926.000
  11.Asistent medical principal**)M1.179.0003.490.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală*2)M1.885.0004.363.000
  12.Asistent medical**)M1.027.0003.163.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală*2)M1.536.0003.490.000
  13.Soră medicală principală***)M1.103.0003.163.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală*2)M1.749.0004.035.000
  14.Soră medicală***)M951.0002.727.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală*2)M1.483.0003.163.000
    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  15.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS2.281.0005.453.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S2.813.0007.034.000
  16.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS1.901.0004.363.000
    - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S2.129.0005.617.000
  17.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principalS1.491.0005.235.000
  18.Profesor C.F.M. principalSSD1.246.0004.035.000
--------- Notă *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. Notă **) Se aplica şi funcţiei de asistent farmacie. Notă ***) Se aplica şi funcţiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.----------*1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-6 şi lit. B nr. crt. 15-17.*2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde şi salariul de baza mai mare, prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica şi medicina legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie.NOTĂ:1. Salariul de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II şi sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993.2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de igiena radiatiilor nucleare din cadrul direcţiilor de sănătate publică, din centrele universitare, care îşi desfăşoară activitatea şi în unităţi sanitare clinice, se stabileşte pe baza salariilor de baza din cap. II "Unităţi clinice, institute şi centre medicale" - litera B.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/2    CERCETARE    Unităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Cercetător ştiinţific principal gradul IS2.529.0006.000.000
  2.Cercetător ştiinţific principal gradul IIS2.023.0004.343.000
  3.Cercetător ştiinţific principal gradul IIIS1.726.0003.451.000
  4.Cercetător ştiinţificS1.517.0003.034.000
    b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
  5.Asistent de cercetare ştiinţificăS1.398.0002.796.000
  6.Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS1.386.000-
    c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
  7.Asistent IM1.398.0002.796.000
  8.Asistent IIM1.190.0002.380.000
  9.Asistent IIIM1.101.0002.201.000
  10.Asistent stagiarM1.059.000-
Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/3    CULTURA    UNITĂŢI DE CULTURA    I. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concertmaistru*), artist instrumentist I;S    
    gradul I   1.773.0004.908.000
    gradul II   1.523.0003.654.000
    gradul III   1.364.0003.272.000
    gradul IV   1.205.0002.890.000
    gradul V   1.114.0002.672.000
    debutant   1.077.000-
  2.Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat, impresar artistic;S    
    gradul I   1.682.0004.035.000
    gradul II   1.409.0003.381.000
    gradul III   1.205.0002.890.000
  3.Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă;S    
    gradul I   1.523.0003.654.000
    gradul II   1.364.0003.272.000
    gradul III   1.205.0002.890.000
    gradul IV   1.114.0002.672.000
    debutant   1.077.000-
  4.Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;S    
    gradul I   1.296.0003.109.000
    gradul II   1.182.0002.836.000
    gradul III   1.114.0002.672.000
    debutant   1.077.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  5.Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concertmaistru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;      
    I   1.114.0002.672.000
    II   955.0002.291.000
    III   841.0002.018.000
    debutant   837.000-
  6.Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;      
    I   1.114.0002.672.000
    II   955.0002.291.000
    III   841.0002.018.000
    debutant   837.000-
  7.Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);      
    I   1.364.0003.272.000
    II   1.205.0002.890.000
    III   1.114.0002.672.000
    IV   955.0002.291.000
    V   864.0002.073.000
    debutant   837.000-
  8.Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;      
    I   977.0002.345.000
    II   909.0002.182.000
    III   827.0001.963.000
    debutant   818.000-
  9.Regizor scenă (culise), secretar platou;M    
    I   977.0002.345.000
    II   909.0002.182.000
    III   827.0001.963.000
    debutant   818.000-
  10.Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasatorM; G773.0001.854.000
  c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
  11.Muncitor calificat      
    I   1.136.0002.318.000
    II   1.068.0002.182.000
    III   977.0002.018.000
    IV   909.0001.854.000
    V   818.0001.691.000
    VI   750.0001.555.000
-----------    *) La salarizarea funcţiei de concertmaistru se utilizează gradele profesionale I, II şi III.    II. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  
  1.Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate;S    
    gradul I   1.364.0003.272.000
    gradul II   1.205.0002.890.000
    gradul III   1.114.0002.672.000
    debutant   1.077.000-
  2.Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local);S    
    gradul I*)   1.318.0003.163.000
    gradul II   1.182.0002.836.000
    gradul III   1.091.0002.618.000
    debutant   1.077.000-
  3.Secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;S    
    gradul I   1.296.0003.109.000
    gradul II   1.182.0002.836.000
    gradul III   1.114.0002.672.000
    debutant   1.077.000-
  4.Redactor, secretar de redacţie;SSD    
    gradul I   1.205.0002.890.000
    gradul II   1.114.0002.672.000
    gradul III   964.0002.291.000
    debutant   959.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale  
  5.Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;M    
    treapta IA   1.114.0002.672.000
    treapta I   977.0002.345.000
    treapta II   909.0002.182.000
    debutant   837.000-
  6.Laborant foto, retuşor foto, fotograf;M; G    
    treapta I   955.0002.291.000
    treapta II   841.0002.018.000
    treapta III   773.0001.854.000
    debutant   759.000-
    *) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii, editura).    III. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteci
             
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar;S    
    gradul IA   1.500.0004.363.000
    gradul I   1.250.0002.999.000
    gradul II   1.136.0002.727.000
    debutant   1.077.000-
  2.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist;SSD    
    gradul I   1.205.0003.272.000
    gradul II   1.114.0002.672.000
    gradul III   964.0002.291.000
    debutant   959.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  3.Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală;M    
    treapta I   1.114.0002.672.000
    treapta II   977.0002.345.000
    treapta III   909.0002.182.000
    debutant   837.000-
  4.BibliotecarM    
    treapta IA   1.114.0002.672.000
    treapta I   977.0002.345.000
    treapta II   909.0002.182.000
    debutant   837.000-
  5.Supraveghetor muzeu, mânuitor carteM; G773.0001.854.000
-----------    *) În instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.    IV. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din case de cultura, cămine culturale şi alte instituţii de cultura
  Nr. crt.   FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Referent;   S    
    gradul I     1.296.0003.109.000
    gradul II     1.182.0002.836.000
    gradul III     1.114.0002.672.000
    debutant     1.077.000-
  2.Referent;   SSD    
    gradul I     1.205.0002.890.000
    gradul II     1.114.0002.672.000
    gradul III     964.0002.291.000
    debutant     959.000-
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  3.Referent;        
    treapta IA     1.114.0002.672.000
    treapta I     977.0002.345.000
    treapta II     909.0002.182.000
    debutant     837.000-
NOTĂ:1. Persoanele încadrate în unităţile de cultura, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, cu aprobarea nominală a ministrului culturii, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.2. Salariile de baza pentru salariaţii teatrelor naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale, bibliotecilor naţionale şi ai Bibliotecii Academiei Române, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu" Bucureşti, pentru activitatea de importanţa naţionala desfăşurată în aceste instituţii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/4    CULTE    Salarii de baza pentru personalul clerical*)    Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
  minimmaxim
  1.Preot      
    gradul IS1.636.0003.926.000
    gradul IIS1.364.0003.272.000
    definitivS1.227.0002.945.000
    debutantS1.218.000-
  2.Preot      
    gradul IM1.182.0002.836.000
    definitivM1.136.0002.727.000
    debutantM1.118.000-
Notă *) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare.Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat sa certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/5    SPORT    UNITĂŢI SPORTIVE    I. Salariul de baza pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază  (lei )
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  
  1.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul IA   1.605.0004.066.000
  2.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I   1.449.0003.478.000
  3.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II   1.293.0003.103.000
  4.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I   1.182.0002.836.000
  5.Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II   1.093.0002.622.000
  6.Instructor sportiv debutant   1.075.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale  
  7.Instructor sportiv I, referent I   1.093.0002.622.000
  8.Instructor sportiv II, referent II   981.0002.354.000
  9.Instructor sportiv III, referent III   914.0002.194.000
  10.Instructor sportiv debutant   834.000-
------------    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.    **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului şi sportului.    II. Salariul de baza pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază (lei)
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
  1.Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I   1.338.0003.210.000
  2.Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II   1.182.0002.836.000
  3.Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III   1.093.0002.622.000
  4.Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV   1.004.0002.408.000
  5.Antrenor categoria V   923.0002.194.000
  6.Antrenor debutant, referent sportiv debutant   914.000-
Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. Notă **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/6    AUTORITATEA VAMALĂ    DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate    CAPITOLUL I    Aparatul central
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Expert vamalS2.987.0007.169.000
  2.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS2.542.0006.099.000
  3.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS2.363.0005.671.000
  4.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS2.185.0005.243.000
  5.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS2.007.0004.815.000
  6.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS1.828.0004.387.000
  7.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS1.797.000-
  8.Referent gradul ISSD2.051.0004.922.000
  9.Referent gradul IISSD1.873.0004.494.000
  10.Referent gradul IIISSD1.695.0004.066.000
  11.Referent debutantSSD1.668.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  12.Referent IAM1.918.0004.601.000
  13.Referent IM1.739.0004.173.000
  14.Referent IIM1.561.0003.745.000
  15.Referent IIIM1.383.0003.317.000
  16.Referent IVM1.204.0002.889.000
  17.Referent debutantM1.177.000-
    CAPITOLUL 2    Direcţia Generală a Vamilor    Direcţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale speciale    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  
  1.Expert vamalS3.567.0008.025.000
  2.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS3.032.0007.276.000
  3.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS2.854.0006.848.000
  4.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS2.631.0006.313.000
  5.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS2.408.0005.778.000
  6.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS2.185.0005.243.000
  7.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS2.154.000-
  8.Referent gradul ISSD2.497.0005.992.000
  9.Referent gradul IISSD2.274.0005.457.000
  10.Referent gradul IIISSD2.051.0004.922.000
  11.Referent debutantSSD2.020.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  12.Referent IAM2.363.0005.671.000
  13.Referent IM2.140.0005.136.000
  14.Referent IIM1.962.0004.708.000
  15.Referent IIIM1.784.0004.280.000
  16.Referent IVM1.605.0003.852.000
  17.Referent debutantM1.579.000-
    CAPITOLUL III    Direcţia regionala vamală    Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Expert vamalS2.631.0006.313.000
  2.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS2.185.0005.243.000
  3.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS2.007.0004.815.000
  4.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS1.784.0004.280.000
  5.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS1.605.0003.852.000
  6.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS1.579.000-
  7.Referent gradul ISSD1.739.0004.173.000
  8.Referent gradul IISSD1.561.0003.745.000
  9.Referent gradul IIISSD1.427.0003.424.000
  10.Referent debutantSSD1.400.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11.Referent IAM1.561.0003.745.000
  12.Referent IM1.427.0003.424.000
  13.Referent IIM1.293.0003.103.000
  14.Referent IIIM1.115.0002.675.000
  15.Referent debutantM1.088.000-
    CAPITOLUL IV    Birouri vamale    Salarii de baza pentru activitatea de specialitate    A. Funcţii de execuţie de categoria A
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Expert vamalS sau şcoală vamală2.363.0005.671.000
  2.Inspector vamal principalS sau şcoală vamală1.918.0004.601.000
  3.Inspector vamal gradul IS sau şcoală vamală1.739.0004.173.000
  4.Inspector vamal gradul IIS sau şcoală vamală1.561.0003.745.000
  5.Inspector vamal gradul IIIS sau şcoală vamală1.383.0003.317.000
  6.Inspector vamal debutantS sau şcoală vamală1.356.000-
  7.Inspector vamalŞcoală vamală sau SSD1.583.0003.799.000
  8.Controlor vamal gradul IŞcoală vamală sau SSD1.383.0003.317.000
  9.Controlor vamal gradul IIŞcoală vamală sau SSD1.204.0002.889.000
  10.Agent vamal debutantŞcoală vamală sau SSD1.177.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11.Controlor vamal IM1.427.0003.424.000
  12.Controlor vamal IIM1.293.0003.103.000
  13.Controlor vamal IIIM1.115.0002.675.000
  14.Controlor vamal debutantM955.000-
    B. Funcţii de execuţie de categoria B
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Inspector pentru datoria vamală principalS1.918.0004.601.000
  2.Inspector pentru datoria vamală gradul IS1.739.0004.173.000
  3.Inspector pentru datoria vamală gradul IIS1.561.0003.745.000
  4.Inspector pentru datoria vamală gradul IIIS1.383.0003.317.000
  5.Inspector pentru datoria vamală debutantS1.356.000-
  6.Inspector pentru datoria vamalăŞcoală vamală sau SSD1.583.0003.799.000
  7.Controlor pentru datoria vamală gradul IŞcoală vamală sau SSD1.383.0003.317.000
  8.Controlor pentru datoria vamală gradul IIŞcoală vamală sau SSD1.204.0002.889.000
  9.Controlor pentru datoria vamală debutantŞcoală vamală sau SSD1.177.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  10.Controlor pentru datoria vamală IM1.427.0003.424.000
  11.Controlor pentru datoria vamală IIM1.293.0003.103.000
  12.Controlor pentru datoria vamală IIIM1.115.0002.675.000
  13.Controlor pentru datoria vamală debutantM955.000-
Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/7    NAVIGAŢIE    UNITĂŢI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURI    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
  minimmaxim
  1.Comandant instructorS1.383.0004.280.000
  2.Şef mecanic instructorS1.293.0003.103.000
  a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
  3.ComandantS1.405.0003.906.000
  4.Şef mecanicS1.316.0003.157.000
  5.Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electricianS1.115.0002.675.000
  6.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS1.048.0002.515.000
  7.Ofiţer aspirantS1.039.000-
  b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
  8.Căpitan dragorM1.093.0002.622.000
  9.CăpitanM1.004.0002.408.000
  10.Şef mecanicM981.0002.354.000
  11.Dragor-şefM959.0002.301.000
  12.Ofiţer punteM914.0002.194.000
  13.Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM892.0002.140.000
  14.DragorM825.0001.980.000
  15.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirantM807.000-
  c) Funcţii de execuţie comune pe nave
  16.Şef staţie RTGM959.0002.301.000
  17.Ofiţer RTG IM870.0002.087.000
  18.Ofiţer RTG IIM803.0001.926.000
  19.Şef echipaj   937.0002.247.000
  20.Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   870.0002.087.000
  21.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar   825.0001.980.000
  22.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant   807.000-
  23.Scafandru autonom   1.048.0002.515.000
  24.Scafandru greu   959.0002.301.000
  25.Scafandru debutant   923.000-
  d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
  - Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
  26.Căpitan de port specialistS1.316.0003.157.000
  27.Căpitan de port gradul IS1.115.0002.675.000
  - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
  28.Căpitan de port gradul IIM1.004.0002.408.000
  29.Ofiţer de port gradul IM959.0002.301.000
  30.Ofiţer de port gradul IIM870.0002.087.000
  31.Ofiţer de port debutantM807.000-
Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a)-c) din prezenta anexa, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTĂ:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi se utilizează de toate unităţile, indiferent de subordonare.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/8    AGRICULTURA    LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI ALIMENTAŢIE, DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENE    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expertS1.427.0004.280.000
  2.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IS1.249.0002.996.000
  3.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIS1.093.0002.622.000
  4.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIIS1.048.0002.515.000
  5.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutantS1.039.000-
  6.Medic primar veterinar**)S1.672.0004.815.000
  7.Medic veterinar gradul IS1.427.0003.424.000
  8.Medic veterinar gradul IIS1.249.0002.996.000
  9.Medic veterinar gradul IIIS1.048.0002.515.000
  10.Medic veterinar debutantS1.076.000-
  11.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; ISSD1.160.0002.996.000
  12.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IISSD1.004.0002.408.000
  13.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIISSD937.0002.247.000
  14.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutantSSD923.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  15.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IAM1.004.0002.568.000
  16.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IM914.0002.194.000
  17.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IIM825.0001.980.000
  18.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutantM807.000-
  19.Asistent veterinar I, tehnician veterinar IAM1.048.0002.568.000
  20.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM959.0002.301.000
  21.Asistent veterinar III, tehnician veterinar IIM870.0002.087.000
  22.Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutantM807.000-
  23.Agent veterinar IŞcoală profesională825.0001.980.000
  24.Agent veterinar IIŞcoală profesională736.0001.766.000
  25.Agent veterinar debutantŞcoală profesională732.000-
------------ Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare. Notă ***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/9    OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  
  1.Inginer cadastru gradul IAS1.628.0004.280.000
  2.Inginer cadastru gradul IS1.249.0002.996.000
  3.Inginer cadastru gradul IIS1.137.0002.729.000
  4.Inginer cadastru gradul IIIS1.062.0002.515.000
  5.Inginer cadastru debutantS1.057.000-
  6.Subinginer cadastru ISSD1.160.0002.996.000
  7.Subinginer cadastru IISSD1.070.0002.568.000
  8.Subinginer cadastru IIISSD946.0002.247.000
  9.Subinginer cadastru debutantSSD941.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  10.Tehnician cadastru IAM1.070.0002.568.000
  11.Tehnician cadastru IM914.0002.194.000
  12.Tehnician cadastru IIM834.0001.980.000
  13.Tehnician cadastru debutantM830.000-
  14.Operator cadastru IM; G825.0001.980.000
  15.Operator cadastru IIM; G754.0001.766.000
  16.Operator cadastru debutantM; G749.000-
Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/10    PROTECŢIA MEDIULUI    AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Inspector de specialitate expert, inginer expert*)S1.427.0004.280.000
  2.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IS1.249.0002.996.000
  3.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIS1.093.0002.622.000
  4.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIIS1.048.0002.515.000
  5.Inspector, inginer*); debutantS1.044.000-
  6.Subinginer ISSD1.160.0002.996.000
  7.Subinginer IISSD1.004.0002.408.000
  8.Subinginer IIISSD937.0002.247.000
  9.Subinginer debutantSSD923.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  10.Tehnician, observator condiţii mediu; IA**)M1.004.0002.568.000
  11.Tehnician, observator condiţii mediu; I**)M914.0002.194.000
  12.Tehnician, observator condiţii mediu; II**)M825.0001.980.000
  13.Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**)M807.000-
------------- Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate în aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.
Anexa IV/11    AVIAŢIA SPORTIVA    AEROCLUBUL ROMÂNIEI    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate    1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist    Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază (lei)
  minimmaxim
  1.Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
    clasa I   1.472.0004.280.000
    clasa a II-a   1.271.0003.050.000
    clasa a III-a   1.115.0002.675.000
    clasa a IV-a   1.048.0002.515.000
    clasa a V-a   1.039.000-
-------------    *) Nivelul studiilor şi nivelul de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.    2. Personal tehnic aeronautic
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
  1.Inginer de aviaţieS    
    clasa I1.472.0004.280.000
    clasa a II-a1.271.0003.050.000
    clasa a III-a1.115.0002.675.000
    clasa a IV-a1.048.0002.515.000
    debutant1.039.000-
  2.Tehnician de aviaţieM    
    clasa I1.070.0002.568.000
    clasa a II-a981.0002.354.000
    clasa a III-a892.0002.140.000
    clasa a IV-a825.0001.980.000
    debutant807.000-
  3.Mecanic de aviaţieŞcoală tehnică de aviaţie sau echivalentă    
    clasa I1.137.0002.729.000
    clasa a II-a981.0002.354.000
    clasa a III-a870.0002.087.000
    clasa a IV-a825.0001.980.000
    debutant807.000-
  4.Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism etc.)M;  şcoală profesională    
    clasa I981.0002.568.000
    clasa a II-a937.0002.247.000
    clasa a III-a870.0002.087.000
    clasa a IV-a825.0001.980.000
    debutant807.000-
  5.Maistru de aviaţieŞcoală de maiştri de aviaţie    
    clasa I1.160.0002.782.000
    clasa a II-a1.070.0002.568.000
    clasa a III-a914.0002.194.000
     3. Personal operativ aeronautic    Funcţii de execuţie
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Meteorolog aeronautic specialistS    
    gradul I1.472.0004.280.000
    gradul II1.271.0003.050.000
    gradul III1.115.0002.675.000
    gradul IV1.048.0002.515.000
    debutant1.039.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  2.Meteorolog aeronauticM + curs de calificare    
    I959.0002.301.000
    II870.0002.087.000
    debutant807.000-
  3.Controlor trafic dirijareM + curs de calificare    
    I1.070.0002.568.000
    II959.0002.301.000
    III870.0002.087.000
  4.Controlor trafic operaţiuni auxiliareM + curs de calificare    
    I981.0002.354.000
    II892.0002.140.000
    III825.0001.980.000
    debutant807.000-
Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.
Anexa V/1    FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII, DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN ANEXELE Nr. IV/1 - IV/11, ŞI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I, inginer, economist; specialist IAS1.558.0003.704.000
  2.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II, economist, referent, inginer; gradul IS1.347.0002.963.000
  3.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul IIS1.242.0002.755.000
  4.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul IIIS1.158.0002.547.000
  5.Referent, inspector, inginer, economist; debutantS1.154.000-
  6.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; ISSD1.263.0002.778.000
  7.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IISSD1.158.0002.570.000
  8.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IIISSD1.032.0002.292.000
  9.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutantSSD1.027.000-
  b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  10.Consilier juridic gradul IAS1.558.0003.704.000
  11.Consilier juridic gradul IS1.347.0002.963.000
  12.Consilier juridic gradul IIS1.242.0002.755.000
  13.Consilier juridic gradul IIIS1.158.0002.547.000
  14.Consilier juridic debutantS1.154.000-
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  15.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IAM1.158.0002.292.000
  16.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM1.074.0002.130.000
  17.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM969.0001.922.000
  18.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM905.0001.760.000
  19.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM901.000-
    II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioară    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
  minimmaxim
  Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Expert-consultant IAS1.684.0003.704.000
  2.Expert-consultant IS1.474.0003.241.000
  3.Expert-consultant IIS1.305.0002.871.000
    III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
  minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Expert gradul IS1.474.0003.241.000
  2.Expert gradul IIS1.263.0002.778.000
  3.Expert gradul IIIS1.158.0002.547.000
  4.Expert debutantS1.154.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  5.Instructor IM1.158.0002.547.000
  6.Instructor IIM990.0002.176.000
  7.Instructor IIIM905.0001.991.000
  8.Instructor debutantM901.000-
    NOTĂ:    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică şi funcţiilor de specialitate din Şcoala populara de arta.    IV. Proiectare    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Proiectant gradul IS1.642.0003.612.000
  2.Proiectant gradul IIS1.431.0003.149.000
  3.Proiectant gradul IIIS1.242.0002.732.000
  4.Proiectant gradul IVS1.158.0002.501.000
  5.Proiectant debutantS1.154.000-
  6.Subinginer cartograf ISSD1.263.0002.778.000
  7.Subinginer cartograf IISSD1.158.0002.547.000
  8.Subinginer cartograf IIISSD1.032.0002.223.000
  9.Subinginer cartograf debutantSSD1.027.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  10.Tehnician proiectant IM1.158.0002.547.000
  11.Tehnician proiectant II*)M990.0002.176.000
  12.Tehnician proiectant III*)M905.0001.991.000
  13.Tehnician proiectant debutant*)M901.000-
-------------    *) Salariul de baza prevăzut pentru aceasta funcţie se utilizează şi la funcţia de desenator tehnic cartograf.    V. Unităţi de informatica    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
  minimmaxim
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1.Analist, programator, inginer de sistem; IAS1.768.0003.704.000
  2.Analist, programator, inginer de sistem; IS1.600.0003.519.000
  3.Analist, programator, inginer de sistem; IIS1.431.0003.149.000
  4.Analist, programator, inginer de sistem; IIIS1.242.0002.732.000
  5.Analist, programator, inginer de sistem; IVS1.158.0002.501.000
  6.Analist, programator, inginer de sistem; debutantS1.154.000-
  7.Informatician, conductor tehnic; ISSD1.263.0002.778.000
  8.Informatician, conductor tehnic; IISSD1.158.0002.547.000
  9.Informatician, conductor tehnic; IIISSD1.027.0002.223.000
  10.Informatician, conductor tehnic; debutantSSD1.027.000-
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11.Analist (programator) ajutor IAM1.158.0002.547.000
  12.Analist (programator) ajutor IM1.074.0002.362.000
  13.Analist (programator) ajutor IIM969.0002.130.000
  14.Analist (programator) ajutor IIIM905.0001.945.000
  15.Analist (programator) debutantM901.000-
  16.Operator, controlor date; IM1.074.0002.362.000
  17.Operator, controlor date; IIM969.0002.130.000
  18.Operator, controlor date; IIIM884.0001.945.000
  19.Operator, controlor date; IVM821.0001.760.000
  20.Operator, controlor date; debutantM817.000-
Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.
Anexa V/2    ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR    Salarii de baza pentru personalul din activitatea de     secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de    deservire*1)    Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
  minimmaxim
  1.Stenodactilograf IA*)M1.095.0002.269.000
  2.Stenodactilograf IM969.0001.922.000
  3.Stenodactilograf IIM905.0001.760.000
  4.Stenodactilograf debutantM901.000-
  5.Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*)M1.074.0002.130.000
  6.Secretar-dactilograf, dactilograf; IM; G947.0001.876.000
  7.Secretar-dactilograf, dactilograf; IIM; G863.0001.713.000
  8.Secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM; G859.000-
  9.Secretar, secretar-dactilograf; I**)M; G905.0001.806.000
  10.Secretar, secretar-dactilograf; II**)M; G821.0001.644.000
  11.Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)M; G817.000-
  12.Administrator IM1.158.0002.292.000
  13.Administrator IIM1.053.0002.084.000
  14.Administrator IIIM947.0001.876.000
  15.Şef depozit IM1.032.0002.061.000
  16.Şef depozit IIM947.0001.876.000
  17.Casier, magaziner; IM1.011.0002.014.000
  18.Casier, magaziner; IIM; G905.0001.806.000
  19.Casier, magaziner; debutantM; G901.000-
  20.Funcţionar, arhivar; IM990.0001.968.000
  21.Funcţionar, arhivar; IIM905.0001.806.000
  22.Funcţionar, arhivar; IIIM821.0001.644.000
  23.Funcţionar, arhivar; debutantM817.000-
  24.Şef formaţie pază, pompieri   905.0001.806.000
  25.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   779.0001.551.000
  26.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   716.0001.436.000
  27.Maistru I   1.116.0002.223.000
  28.Maistru II   1.032.0002.061.000
  29.Şofer IA***)   1.137.0002.593.000
  30.Şofer I***)   1.116.0002.269.000
  31.Şofer II****)   1.095.0002.176.000
  32.Muncitor calificat I   1.095.0002.176.000
  33.Muncitor calificat II   1.032.0002.061.000
  34.Muncitor calificat III   969.0001.922.000
  35.Muncitor calificat IV   905.0001.806.000
  36.Muncitor calificat V   842.0001.667.000
  37.Muncitor calificat VI   779.0001.551.000
  38.Muncitor necalificat   716.0001.436.000
*1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat. Notă *) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice. Notă **) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare. Notă ***) Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul propriu. Notă ****) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul comun.NOTĂ:În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice încadrarea soferilor se face ţinându-se seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.
Anexa VI/1    INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE COMUNE
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  limita maximă
  1.Director general, inspector de stat-şef55
  2.Director general adjunct, inspector de stat-şef adjunct50
  3.Director, inspector-şef50
  4.Director adjunct, inspector-şef adjunct40
  5.Contabil-şef40
  6.Inginer-şef40
  7.Şef serviciu, şef secţie, şef serviciu contencios30
  8.Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu25
  9.Şef formaţie muncitori15
Anexa VI/2     INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE SPECIFICE
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
  limita maximă
  A. Serviciile Parlamentului, Preşedinţiei, Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului şi Curţii de Conturi
  1.Şef departament, director general55
  2.Director, şef sector, şef compartiment50
  3.Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment adjunct40
  4.Şef serviciu, şef secţie30
  5.Şef birou, şef oficiu, şef atelier25
  B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi unităţile teritoriale de specialitate din subordinea acestora
  a) Aparatul propriu
  1. Ministerul Finanţelor
  1.1. Garda financiară - aparatul central
  1.Comisar general adjunct50
  2.Comisar şef divizie30
  2. Ministerul Educaţiei Naţionale
  Nr. crt. Funcţia*)Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  minimmaxim
  1.Inspector general4555
  2.Inspector principal de specialitate4550
    *) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  limita maximă
  b) Servicii publice descentralizate
  1. Ministerul Finanţelor
  1.1. Garda financiară - aparatul teritorial
  1.Comisar şef secţie40
  2.Comisar şef secţie adjunct30
  3.Comisar şef secţie divizie25
  1. 2. Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat
  - la nivel de municipiu -
  1.Director administraţie financiară40
  2.Director adjunct administraţie financiară30
  3.Şef circumscripţie fiscală30
  - la nivel de comună -
  1.Şef percepţie25
  2. Ministerul Culturii
  2.1. Inspectoratul pentru cultură
  1.Consilier teritorial-şef50
  2.Consilier teritorial-şef adjunct40
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  minimmaxim
  21. Ministerul Educaţiei Naţionale
  21.1. Inspectoratul şcolar*)
  1.Inspector şcolar general4555
  2.Inspector şcolar general adjunct3545
  3.Inspector şcolar de specialitate3040
  4.Inspector şcolar2530
  3. Ministerul Sănătăţii
  3.1. Direcţia de sănătate publică
  Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini , activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază , care fac parte din salariul de bază
  1.Medic inspector25
  2.Farmacist inspector25
  c) Aparatul propriu al administraţiei publice locale şi serviciile publice din subordinea acesteia
  1. Prefecturi, consilii judeţene, Primăria Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consilii locale
--------    *) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
  limita maximă
  1.1. La nivel de judeţ şi la municipiul Bucureşti
  1.Şef departament*)55
  2.Arhitect-şef50
  3.Arhitect-şef adjunct40
  4.Şef filială, şef corp control comercial I30
  5.Şef corp control comercial II25
  1.2. La nivel de municipiu şi oraş
  1.Şef corp control comercial I30
  2.Şef corp control comercial II25
  1.3. La nivel de comună
  1.Şef percepţie25
  2.Şef birou15
  d) Unităţi subordonate ministerelor şi altor organe de specialitate
--------    *) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
  limita maximă
  1. Ministerul Culturii
  1.1. Funcţiile de conducere din activitatea redacţională
  1.Redactor-şef40
  2.Redactor-şef adjunct30
  3.Şef redacţie, secretar general de redacţie25
  1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
  1.Artiştii lirici operă, artiştii lirici, coriştii operă, coriştii, balerinii, artiştii instrumentişti, instrumentiştii, dansatorii, care desfăşoară activitate solistică10
  2.Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care desfăşoară activitate de şef de partidă10
  2. Ministerul Sănătăţii
  2.1. Unităţi sanitare
  2.1.1. Funcţiile de conducere medico- sanitare
  1.Medic (farmacist) director50
  2.Medic (farmacist) director adjunct40
  3.Medic-şef (policlinică, staţie salvare, centru transfuzie sanguină şi altele similare)40
  4.Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog, şef secţie, şef laborator şi altele similare)25
  5.Asistent medical-şef25
  2.1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
  1.Farmacist diriginte15
  2.Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune10
  3.Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef10
  4.Spălătoreasă cu gestiune; şef echipă7
  2.1.3. Indemnizaţii pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază
  1.Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicalecel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
  limita maximă
  3. Ministerul Tineretului şi Sportului
  3.1. Funcţii de conducere din federaţii sportive
  1.Preşedinte federaţie30
  2.Secretar general federaţie25
  3.2. Funcţii de conducere din alte unităţi sportive
  3.2.1. Cluburi
  1.Preşedinte club20
  2.Vicepreşedinte club10
  3.2.2. Complex sportiv
  1.Şef complex sportiv10
  4. Ministerul Transporturilor
  4.1. Unităţi navale şi căpitănii de porturi
  Funcţiile de conducere din unităţile navale şi căpităniile de porturi
  1.Căpitan şef port20
  2.Şef grup scafandri10
  4.2. Pentru activitatea de imersiune desfăşurată potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 se acordă o indemnizaţie de 7.300 lei/oră de scufundare.
  4.3. Aviaţie sportivă
  4.3.1. Funcţiile de conducere specifice activităţii de zbor
  1.Comandant detaşament zbor50
  2.Comandant aeroclub teritorial50
  3.Comandant adjunct aeroclub teritorial30
  4.Şef sector zbor aeroclub teritorial15
  4.3.2. Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic-aeronautice
  1.Şef grupă lucrări-reparaţii (LR)30
  2.Şef sector tehnic15
  4.3.3. Funcţiile de conducere specifice activităţii operativ-aeronautice
  1.Director zbor40
  2.Director tehnic40
  3.Şef serviciu informare zbor-meteo-navigaţie30
  4.3.4. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant şi tehnic, navigant profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
    Activitatea pentru care se acordăIndemnizaţia
     
  1.Misiuni prevăzute în Codul aerianpână la:6.200 lei/oră de zbor
  2.Misiuni prevăzute în Codul aerian3.300 lei/start
  3.Salturi cu paraşuta27.400 lei/salt
  4.Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări1.800 lei/aterizare
NOTĂ:1. Indemnizaţia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie şi înaltă acrobatie aeriană va fi echivalata astfel:● 1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal● 1 ora zbor înaltă acrobatie = 4 ore zbor normalZborul în formatie este echivalent cu zborul de înaltă acrobatie.2. Indemnizaţia de zbor la baza, acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.3. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni, în limitele prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se executa în condiţii deosebite se stabilesc de Aeroclubul României.
         
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
  limita maximă
  5. Ministerul Agriculturii
  5.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică
  1.Şef oficiu*), inspector-şef*)40
  2.Şef staţie, şef fermă, şef centru, şef circumscripţie30
  5.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
  -Medicii veterinari încadraţi în activităţile prevăzute în anexa nr. IV/8 la prezenta ordonanţă, autorizaţi să exercite atribuţii de inspector al poliţiei sanitar-veterinare. Mărimea concretă a sporului se stabileşte de organul care îl autorizează.10% din salariul de bază funcţiei de execuţie îndeplinite
-----------    *) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridică, după caz.
         
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
  limita maximă
  6. Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
  6.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică
  1.Guvernator*)50
  2.Inspector şef**)40
  7. Academia Română
  7.1. Funcţii de conducere specifice din activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare
  1.Director institut50
  2.Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut40
  3.Secretar ştiinţific, director centru30
  8. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
  8.1. Funcţii de conducere specifice în unităţile de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi în centre de calificare şi recalificare
  1.Director centru de perfecţionare30
  2.Director adjunct centru de perfecţionare25
  3.Director centru de calificare şi recalificare30
  4.Şef centru de calificare15
-----------    *) Se utilizează numai la Administraţia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării".    **) Se utilizează la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului.
  Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
  limita maximă
  C. Autoritatea vamală
  1.Şef biroul vamal30
  2.Şef adjunct birou vamal25
  3.Şef tură, şef sector20
  D. Autorităţi autonome
  1. Funcţii de conducere la Curtea de Conturi
  1.Director direcţie control financiar, şef compartiment control financiar la Camera de Conturi; preşedinte colegiu jurisdicţional, director adjunct la Direcţia de control financiar şi la Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti, şef serviciu control, controlor financiar care exercită control preventiv40
  2.Judecător financiar inspector, procuror financiar inspector35
  2. Funcţii de conducere la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
  1.Director general de departament55
  2.Director general adjunct de departament50
  3.Director50
  4.Director ajunct al direcţiilor aferente departamentelor40
  5.Şef serviciu30
  6.Şef birou din cadrul direcţiilor aferente departamentelor25
---------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 14 februarie 2000 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Medicina Aeronautica şi Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu"
 • LEGE nr. 773 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 516 din 23 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • LEGE nr. 108 din 3 octombrie 1992 pentru abrogarea Decretului nr. 24/1970 privind urmărirea şi judecarea unor infracţiuni, depunerea unei cauţiuni şi înlocuirea, în anumite cazuri, a executării pedepsei închisorii prin obligarea la plata unei amenzi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 273 din 21 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 2 noiembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici
 • LEGE nr. 40 din 28 iunie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Agenţia Spaţială Europeană (E.S.A) privind cooperarea spatiala în scopuri paşnice
 • LEGE nr. 121 din 15 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 123/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice
 • LEGE nr. 47 din 30 mai 1995 privind participarea României la Comisia europeană pentru democraţie prin drept
 • LEGE nr. 98 din 23 mai 1998 privind finanţarea unor lucrări la Stadionul Cotroceni din Bucureşti, în vederea disputării meciurilor din cadrul Turneului final al Campionatului european de fotbal pentru tineri sub 21 de ani, organizat la Bucureşti în perioada 23-31 mai 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar
 • LEGE nr. 201 din 16 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 46 din 3 aprilie 2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pentru Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016
 • LEGE nr. 370 din 20 septembrie 2004 (*republicată*) pentru alegerea Preşedintelui României*)
 • LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 (*republicată*) privind calitatea apei potabile
 • LEGE nr. 299 din 7 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/1999 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 215 din 14 noiembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 26 octombrie 2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 100 din 16 septembrie 1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rapirii internaţionale de copii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 6 iunie 2000 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 28 octombrie 2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea organizării Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • LEGE nr. 2 din 10 ianuarie 1995 privind pensionarea anticipata
 • LEGE nr. 388 din 28 septembrie 2004 privind trecerea unor construcţii şi a terenurilor aferente, aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva şi vânzarea acestora de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
 • LEGE nr. 306 din 7 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 335 din 11 noiembrie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 martie 2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 28 septembrie 2000 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
 • LEGE nr. 408 din 29 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2005 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 31 august 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale
 • LEGE nr. 246 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 285 din 6 iulie 2006 privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Convenţia de la Haga din 1954 pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 186 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 152 din 11 iulie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistraţilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
 • LEGE nr. 293 din 5 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectoriala iniţiate de Ministerul Culturii
 • LEGE nr. 323 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • CODUL AERIAN din 22 august 1997 (Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 - republicată - privind Codul aerian)
 • LEGE nr. 130 din 8 mai 2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 507 din 12 iulie 2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021