Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 219 din 29 decembrie 1999 privind Programul naţional pentru ţărănime bazat pe cupoane atribuite gratuit
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 219 din 29 decembrie 1999privind Programul naţional pentru taranime bazat pe cupoane atribuite gratuit Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1În vederea procurării de materiale şi servicii necesare pentru exploatarea terenurilor arabile, plantaţiilor de vii nobile, livezilor, precum şi pentru creşterea şi exploatarea vacilor şi/sau bivolitelor de lapte, se instituie sistemul de plată pe bază de cupoane valorice, cu finanţare de la bugetul de stat, denumite în continuare cupoane. Articolul 2Cupoanele reprezintă bonuri de valoare în suma fixa, care se acordă, cu titlu gratuit, beneficiarilor prevăzuţi la art. 3, în număr diferenţiat stabilit prin hotărâre a Guvernului, începând de la 0,5 ha teren arabil cultivat cu sfecla de zahăr, 0,5 ha teren arabil cultivat cu legume, 0,5 ha teren arabil cultivat cu alte plante, 0,5 ha vii nobile, 0,5 ha livezi şi o vacă sau o bivolita de lapte. Articolul 3În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiari ai cupoanelor sunt: a) persoanele fizice, proprietari de terenuri agricole, care exploatează direct terenuri arabile, plantaţii de vii nobile sau livezi şi/sau vaci şi bivolite de lapte; b) societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura, constituite potrivit Legii nr. 36/1991, care exploatează în mod direct terenuri arabile, plantaţii de vii nobile sau livezi şi/sau vaci şi bivolite de lapte; c) societăţile comerciale cu capital majoritar privat, proprietari de terenuri agricole, care exploatează în mod direct terenuri arabile, plantaţii de vii nobile sau livezi şi/sau vaci şi bivolite de lapte, constituite potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată; d) arendaşii, persoane fizice sau juridice, care au încheiat contracte potrivit Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările ulterioare, şi exploatează în mod direct terenuri arabile, plantaţii de vii nobile sau livezi şi/sau vaci şi bivolite de lapte şi care fac dovada achitării la zi a arendei către arendatori; e) instituţiile de cult recunoscute de lege, care exploatează în mod direct terenuri arabile, plantaţii de vii nobile sau livezi şi/sau vaci şi bivolite de lapte. Articolul 4 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă primării, în exercitarea atribuţiilor legale în care acţionează şi ca reprezentanţi ai statului, vor întocmi listele cuprinzând beneficiarii de cupoane prevăzuţi la art. 3, care deţin terenuri arabile, plantaţii de vii nobile sau livezi şi/sau cresc şi exploatează vaci şi/sau bivolite de lapte în raza localităţii, în baza cererilor-declaraţii formulate de aceştia. (2) Beneficiarii de cupoane prevăzuţi la art. 3 vor depune cererile-declaraţii, în termen de 25 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la sediul primăriilor comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) Secretarii consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia sa înregistreze cererile-declaraţii ale beneficiarilor de cupoane şi sa afiseze listele la sediul primăriei în termen de 24 de ore de la data inaintarii, pentru avizare, la direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (4) După întocmirea listelor prevăzute la alineatul precedent primării vor proceda la comunicarea acestora prefecţilor, spre validare. Articolul 5 (1) Directorii generali ai direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, răspund de organizarea procesarii electronice a datelor, pe total judeţ, din listele comunicate de primari. (2) Directorii generali ai direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza datelor rezultate în urma procesarii electronice a listelor cuprinzând beneficiarii de cupoane, întocmesc centralizatorul cu suprafeţele totale de teren arabil, vii nobile, livezi şi cu numărul total de vaci şi bivolite de lapte din judeţ, precum şi cu numărul total de cupoane pe judeţ, pe care îl transmit Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. Articolul 6 (1) După centralizarea datelor primite de la direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va încheia cu Regia Autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României" contracte pentru tipărirea cupoanelor şi cu Compania Naţionala "Posta Română" - S.A., pentru distribuirea acestora. (2) Numărul total al cupoanelor pentru care se încheie contracte de tipărire cu Regia Autonomă "Imprimeria Băncii Naţionale a României" va fi cu 3% mai mare decât cel rezultat în urma centralizarii efectuate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, care se constituie la dispoziţia direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi în custodia Companiei Naţionale "Posta Română" - S.A., pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi distrugeri în caz de forta majoră. Articolul 7 (1) Beneficiarii de cupoane care au formulat cereri-declaraţii în termenul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă şi care au fost omisi din listele întocmite sau cărora li s-a stabilit un număr de cupoane mai mic decât cel cuvenit pot depune contestaţii la sediul direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data afişării listelor cuprinzând beneficiarii de cupoane de către secretarul consiliului local. (2) Directorii generali ai direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor soluţiona contestaţiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora şi, în cazul admiterii acestora, vor dispune atribuirea cupoanelor cuvenite din cota suplimentară aflată la dispoziţia direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi în custodia Companiei Naţionale "Posta Română" - S.A. (3) Dacă pe parcursul distribuirii cupoanelor din diferite cazuri de forta majoră se produce distrugerea unui număr de cupoane, acestea se înlocuiesc din stocul aflat la dispoziţia direcţiilor generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi în custodia Companiei Naţionale "Posta Română" - S.A. Articolul 8 (1) Valoarea cupoanelor pentru agricultori, precum şi costul acţiunilor legate de implementarea sistemului de cupoane, de procesare electronică a listelor cuprinzând beneficiarii de cupoane, de tipărire a cupoanelor, de distribuire, de publicitate prin mass-media şi de decontare prin bănci pe bază de comision se suporta de la bugetul de stat. (2) Procesarea electronică a listelor cuprinzând beneficiarii de cupoane include şi costul introducerii pe calculator a băncii de date conţinând informaţiile de identificare a beneficiarilor, prin compararea cu baza de date existenta la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. (3) Agentul economic specializat, care executa procesarea electronică a listelor cuprinzând beneficiarii de cupoane, se exceptează de la procedura legală privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii şi va fi desemnat prin selecţie de oferte publice. (4) Sumele necesare în vederea instituirii sistemului de cupoane pentru agricultori pentru destinatiile prevăzute la alin. (1) se prevăd distinct în bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei la capitolul "Agricultura şi silvicultura", titlul "Transferuri", şi vor fi utilizate numai cu aceasta destinaţie. Articolul 9Pentru anul 2000 suma necesară pentru instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori este de 5.000 miliarde lei şi va fi cuprinsă în bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. Articolul 10Valoarea nominală, modelul grafic, conţinutul şi elementele de tipărire securizata a cupoanelor, precum şi materialele şi serviciile pentru plata cărora pot fi utilizate cupoane se stabilesc anual prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României. Articolul 11Decontarea cupoanelor pentru agricultori se realizează prin bănci, care vor negocia tariful prestaţiei de verificare a autenticităţii şi valabilităţii cupoanelor şi de decontare a acestora, încheind cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei convenţii care se exceptează de la procedura legală privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Articolul 12Cupoanele pot fi utilizate ca mijloc de plată pentru procurarea de materiale şi servicii numai în cadrul tranzacţiilor comerciale directe dintre beneficiarii de cupoane şi furnizorii producători şi/sau distribuitorii autorizaţi ai acestora. Articolul 13 (1) Dobândirea, tranzacţionarea şi utilizarea de cupoane în alte scopuri decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei. (2) Decontarea de cupoane contrar prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţie, dacă nu este săvârşită în astfel de condiţii încât sa constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) şi aplicarea amenzilor se fac de persoane împuternicite în acest sens de Ministerul agriculturii şi Alimentaţiei şi de Ministerul Finanţelor. Articolul 14În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul funcţiei publice,Vlad RoscaMinistru de interne,Constantin Dudu Ionescu-----

Noutăți

 • LEGE nr. 49 din 19 martie 2012 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 9 septembrie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 31 august 2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
 • LEGE nr. 83 din 8 aprilie 2008 privind completarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 14 iulie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţa sanitar-veterinara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 12 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • LEGE nr. 158 din 20 octombrie 1999 privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 12 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 97 din 2 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/1999 privind asigurarea unor facilităţi furnizorilor de îngrăşăminte chimice şi de uz fitosanitar
 • LEGE nr. 177 din 11 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea din ţara, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte state
 • LEGE nr. 69 din 2 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/1997 pentru abrogarea punctului 3 al literei A din anexa nr. 1 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 106 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/2000 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea finanţării Proiectului de reconstrucţie pentru eliminarea efectelor inundaţiilor, semnat la Luxemburg la 4 august 2000 şi la Bucureşti la 9 august 2000
 • LEGE nr. 8 din 9 ianuarie 2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural
 • LEGE nr. 70 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 305 din 6 octombrie 2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică şi pentru modificarea şi completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 20 iunie 2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 35 din 3 aprilie 1991 privind regimul investiţiilor străine
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 decembrie 2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 31 martie 2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto
 • LEGE nr. 344 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Cândeşti, judeţul Botoşani, prin reorganizarea comunei Mihăileni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 15 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 30 martie 2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 420 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2002 privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
 • LEGE nr. 216 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 25 martie 2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 205 din 4 decembrie 2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)
 • LEGE nr. 666 din 16 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 4 septembrie 2013 privind unele măsuri în vederea contractării serviciilor de consultanţă pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Romtelecom" - S.A.
 • LEGEA nr. 22 din 15 octombrie 1990 pentru modificarea Decretului-lege nr. 100/1990 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
 • LEGE nr. 115 din 28 iunie 1999 (*republicată*) privind responsabilitatea ministerială*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 180 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 95 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1995 privind modificarea plafoanelor de aprobare a obiectivelor de investiţii pentru autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 30 din 5 martie 2008 pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statele Unite ale Americii, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007
 • LEGE nr. 256 din 10 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 noiembrie 2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 518 din 9 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 233/2000 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli privaţi pentru achiziţionarea de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, cu plata în produse agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 4 martie 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
 • LEGE nr. 596 din 29 octombrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 540 din 15 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 647 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 167 din 16 decembrie 2014 privind exercitarea profesiei de bonă
 • LEGE nr. 50 din 7 iulie 1994 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021