Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 208 din 29 decembrie 1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 30 decembrie 1999 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 208 din 29 decembrie 1999privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 30 decembrie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1 (1) Mărfurile provenite din import, care se vand în valută prin magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze mărfuri în regim duty-free, situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat aeriene, navale şi terestre, precum şi prin magazinele pentru servirea în exclusivitate a reprezentantelor diplomatice şi a personalului acestora se scutesc de la plata taxelor vamale. (2) Acelaşi regim se aplică mărfurilor provenite din import, care se vand în valută, în regim duty-free, la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, precum şi mărfurilor distribuite gratuit pasagerilor şi membrilor echipajului acestor aeronave. Articolul 2Mărfurilor din producţia interna, care se vand în valută prin magazinele autorizate, potrivit legii, sa comercializeze mărfuri în regim duty-free, li se aplică regimul vamal de export. Articolul 3 (1) Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free, se face prin:- magazinele autorizate sa comercializeze mărfuri în regim duty-free, ce pot fi amplasate numai pe partea dreaptă a sensului de ieşire din ţara, în punctele de trecere a frontierei de stat terestre şi navale, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal;- magazinele duty-free din aeroporturile internaţionale, ce pot fi amplasate atât pe sensul de intrare în ţara, în spaţii aflate înainte de locul pentru efectuarea controlului de trecere a frontierei de stat, cat şi pe sensul de ieşire din ţara, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal;- la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, în exclusivitate pentru persoanele care călătoresc având o destinaţie internationala;- magazinele duty-free diplomatice, în exclusivitate pentru reprezentantele diplomatice şi pentru personalul acestora. (2) Lista cuprinzând mărfurile ce pot face obiectul comercializării în valută se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor. Articolul 4Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free, se face numai în baza autorizaţiei eliberate de Ministerul Finanţelor, la propunerea Direcţiei Generale a Vamilor. Articolul 5Taxa anuală pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free, duty-free diplomatice şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este în valoare de 10.000 dolari S.U.A. Articolul 6Plata integrală a taxei de autorizare se efectuează în lei de către societăţile comerciale care solicită autorizare. Valoarea în lei a taxei se determina prin transformarea sumei în dolari S.U.A., la cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţionala a României în fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se utilizează, pe toată durata săptămânii următoare, pentru taxele plătite în cursul acelei săptămâni. Articolul 7Taxa constituie venit al bugetului de stat şi se plăteşte în conturile deschise la unităţile trezoreriei statului. Articolul 8 (1) Termenul de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free, duty-free diplomatice şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor este de 5 ani. (2) Termenul de plată a taxei de autorizare/magazin şi, respectiv, de comercializare în regim duty-free a mărfurilor la bordul aeronavelor se stabileşte astfel: a) pentru primul an, înainte de eliberarea autorizaţiei de funcţionare; b) pentru al doilea an până la al cincilea an de autorizare, cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea anului de funcţionare precedent. (3) Neplata taxei de autorizare anuală la termenul prevăzut la alin. (2) lit. b) atrage după sine anularea definitivă a autorizaţiei pentru magazinul în cauza, respectiv pentru comercializarea mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor. (4) Autorizaţiile emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează valabilitatea până la expirarea termenului pentru care au fost acordate. Articolul 9Comercializarea altor mărfuri decât cele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor atrage după sine anularea autorizaţiei eliberate. Articolul 10Controlul activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free se face de organele Direcţiei Generale a Vamilor, Gărzii financiare şi de celelalte organe de control abilitate prin lege şi poate consta în verificări inopinate ale tranzacţiilor, în examinarea mărfurilor care sunt comercializate şi în verificări ale evidentelor operative, contabile şi fiscale. Articolul 11 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2000. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 62/1998 privind instituirea taxei anuale pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor "duty-free" şi "duty-free diplomatic", aprobată şi modificată prin Legea nr. 224/1998. Articolul 12În termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor va emite norme de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 143 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2005 privind susţinerea proiectului ISPA 2000/RO/16/P/PE/001 "Program pentru managementul deşeurilor în Piatra-Neamţ"
 • LEGE nr. 39 din 19 martie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2011 pentru modificarea art. 5^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 38 din 7 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • LEGE nr. 328 din 28 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/1999 pentru modificarea anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 23 octombrie 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare
 • LEGE nr. 8 din 1 martie 2011 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 13 decembrie 2001 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene - TAROM" - S.A. prin conversia în acţiuni a creanţelor unor unităţi de aviaţie civilă
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 566 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 26 din 28 februarie 2006 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 2 din 11 ianuarie 2016 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 203 din 15 noiembrie 2000 privind participarea României în anul 2000 la Programul de acţiune comunitară "Tineret" şi plata contribuţiei financiare la acest program
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 29 noiembrie 2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"
 • LEGE nr. 235 din 5 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 365 din 15 septembrie 2004 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 75 din 26 martie 2004 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 149 din 26 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 19 din 14 decembrie 1979 pentru modificarea articolului 44 din Constituţia Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 56 din 22 martie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 16 din 15 ianuarie 1949 pentru sancţionarea unor crime care primejduiesc securitatea Statului şi propăşirea economiei naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 22 februarie 2006 privind măsurile ce se aplică pentru monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României
 • LEGE nr. 172 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 12 februarie 2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 660 din 20 noiembrie 2001 pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Macedonia, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 22 decembrie 2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 560 din 19 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 154 din 12 iulie 2010 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în scopul construirii unui sediu şi a unei biblioteci
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 94 din 17 iunie 1999 privind sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat pe anul 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 19 martie 2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 37 din 8 martie 2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 87 din 25 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998
 • LEGE nr. 28 din 24 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea art. 1^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 167 din 5 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 4-a - Pregătirea proiectelor ISPA, semnat la Bucureşti la 2 septembrie 1999
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • CONSTITUŢIA PRINCIPATELOR UNITE ROMÂNE din 30 iunie 1866
 • LEGE nr. 307 din 13 noiembrie 2007 pentru acceptarea Protocolului privind resturile explozive de război (Protocolul V), adoptat la Geneva la 28 noiembrie 2003, adiţional la Convenţia privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, semnată de România la New York la 8 aprilie 1982
 • LEGE nr. 321 din 22 noiembrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 215 din 28 noiembrie 2000 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 41 din 25 noiembrie 1977 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 211/1977 privind majorarea pensiilor membrilor cooperativelor agricole de producţie
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 94 din 7 mai 2019 privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021