Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 71 din 29 aprilie 1997 bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1997
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 aprilie 1997 -
LEGE nr. 71 din 29 aprilie 1997bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 aprilie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară. Articolul 2 (1) Pentru anul 1997, bugetul asigurărilor sociale de stat se stabileşte la venituri în suma de 11.848,7 miliarde lei, iar la cheltuieli, în suma de 11.743,9 miliarde lei, cu un excedent de 104,8 miliarde lei, conform anexei nr. 1. (2) Detalierea pe articole de cheltuieli a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 se prezintă în anexa nr. 2. (3) Lista obiectivelor de investiţii, ce urmează a se finanta din bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1997, este cea prezentată în anexa nr. 2 a). Articolul 3 (1) Bugetul Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor pe anul 1997 se stabileşte atât la venituri, cît şi la cheltuieli în suma de 1.933,8 miliarde lei, conform anexei nr. 3. (2) La poziţia de cheltuieli "Pensii de asigurări sociale" este cuprinsă şi suma de 712 miliarde lei, rezervată pentru majorarea pensiei minime şi pentru recorelarea pensiilor agricultorilor, prin hotărâre a Guvernului. Articolul 4 (1) Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1997 se stabileşte la venituri în suma de 3.552,2 miliarde lei, iar la cheltuieli, în suma de 2.767,4 miliarde lei, cu un excedent de 784,8 miliarde lei, conform anexei nr. 4. (2) Lista obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1997 este cea prezentată în anexa nr. 4 a). Articolul 5Pentru protecţia socială a personalului afectat de măsurile de restructurare economică, în bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1997 s-a prevăzut suma de 1.029,8 miliarde lei, suma care va fi utilizata pe bază de dispoziţii aprobate prin lege. Articolul 6În baza Legii nr. 17/1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnica, semnat la Bucureşti la 6 mai 1994, şi a protocoalelor încheiate între Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Federal de Interne al Republicii Federale Germania, din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1997 se pot efectua şi următoarele cheltuieli: a) 4,3 miliarde lei reprezentind cheltuieli pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională prin cursuri de calificare de 24 de luni şi cheltuieli materiale, de personal şi regie, pentru centrele de pregătire şi perfecţionare profesională din cadrul fundaţiilor româno-germane din Arad, Sibiu şi Timişoara, stabilite prin protocolul româno-german, semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, şi prin actul adiţional la acesta; b) 0,3 miliarde lei reprezentind contribuţia părţii române pentru sprijinirea infiintarii şi dezvoltării de întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul "Programului Ministerului Federal de Interne al Republicii Federale Germania pentru sprijinirea reintoarcerii şi reintegrarii emigrantilor români". Aceasta suma va fi pusă la dispoziţia fundaţiilor româno-germane din Arad, Sibiu şi Timişoara şi va fi utilizata pentru formele de sprijin prevăzute în protocolul încheiat la Bonn la 20 aprilie 1993. Articolul 7 (1) Sinteza bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară pe anul 1997 cuprinde la venituri suma de 1.755,0 miliarde lei, iar la cheltuieli, suma de 1.560,9 miliarde lei, conform anexei nr. 5, şi conţine bugetele fondurilor pentru pensia suplimentară, gestionate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii, evidentiate distinct în anexele nr. 5 a) - 5 d). (2) Deficitul bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară, gestionate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii, prevăzut la 29,7 miliarde lei, se acoperă din disponibilităţile curente sau din anii precedenti ale bugetului Fondului pentru pensia suplimentară, gestionat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Articolul 8 (1) Încasarea contribuţiilor datorate bugetelor fondurilor ce compun bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează în conformitate cu prevederile din actele normative care reglementează aceste surse financiare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi. (2) În anul 1997, persoanele juridice care angajează personal, indiferent de forma de proprietate, vor depune la o unitate bancară, o dată cu documentaţia pentru plata salariilor, şi documentele pentru plata contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară, plăţile efectuindu-se simultan, sub control bancar. (3) În cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului pentru plata pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va proceda la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite acestor bugete şi a majorărilor de întârziere. (4) În vederea realizării creanţelor prevăzute la alin. (3), pe calea executării silite, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va dispune încasarea sumelor cuvenite prin aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, precum şi a celorlalte dispoziţii legale. Articolul 9 (1) În vederea trimiterii la tratament balnear şi odihnă a unor categorii de persoane, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va putea contracta pentru anul 1997, în funcţie de evoluţia tarifelor, un număr de până la 265.000 de locuri la tratament şi odihnă, astfel: a) 170.000 de locuri pentru pensionării asigurărilor sociale de stat; b) 25.000 de locuri pentru pensionării agricultori şi pentru persoanele asigurate în baza Legii nr. 80/1992, republicată; c) 20.000 de locuri care se acordă gratuit, conform reglementărilor în vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de război, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările ulterioare, şi salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv; d) 50.000 de locuri pentru salariaţii din unităţile bugetare. (2) Locurile vor fi asigurate în unităţile de tratament balnear din administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unităţi de profil. (3) În limita locurilor prevăzute la alin. (1), biletele de odihnă şi tratament pot fi atribuite şi membrilor de familie (soţ sau sotie, după caz, şi copii minori care urmează cursul de zi al unei instituţii de învăţământ acreditate sau autorizate temporar, potrivit legii), dacă însoţesc pe titularii de drept. (4) Contravaloarea serviciilor aferente locurilor utilizate în limita celor prevăzute la alin. (1) se suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru beneficiarii menţionaţi la alin. (1) lit. a), c), şi d), şi din bugetul Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, pentru cei menţionaţi la lit. b), în limita alocaţiei bugetare prevăzute cu aceasta destinaţie. (5) Pentru categoriile de persoane prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d) şi la alin. (3), contribuţia ce urmează a fi plătită de către beneficiarii biletelor, diferenţiată în funcţie de cuantumul pensiei, respectiv al salariului de baza, este cea stabilită prin hotărâre a Guvernului şi nu va putea fi mai mica de 50% din cuantumul drepturilor respective. Articolul 10Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de către unităţile de tratament balnear, administrate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, se aproba prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, până la cel mult nivelul tarifelor cu care celelalte unităţi de profil, cu condiţii de confort similare, din aceeaşi staţiune balneoclimaterica sau dintr-o zona apropiată, şi-au adjudecat la licitaţie celelalte locuri. Articolul 11Guvernul poate prezenta Parlamentului propuneri de rectificare a prevederilor prezentei legi, ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia indicatorilor macroeconomici, a măsurilor de protecţie socială şi a adoptării unor noi acte normative. Articolul 12Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 17 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
     
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORPREŞEDINTELE SENATULUI
  ION DIACONESCUPETRE ROMAN
Anexa 1
               
  BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT pe anul 1997
          - mii lei -
  CapitolSubcapitolTitluDenumire indicatorBugetul asigurarilor sociale de statIntrari de credite externeTOTAL (3=1+2)
          123
        VENITURI11.848.753.100   11.848.753.100
        I. VENITURI CURENTE11.836.381.200   11.836.381.200
        A. VENITURI FISCALE11.792.517.770   11.792.517.770
        A1. IMPOZITE DIRECTE11.792.517.770   11.792.517.770
  0904     CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE11.792.517.770   11.792.517.770
    01   Contributii pentru asigurari sociale11.792.517.770   11.792.517.770
        B. VENITURI NEFISCALE43.863.430   43.863.430
  2204     DIVERSE VENITURI43.863.430   43.863.430
    13   Contributii pentru bilete de tratament si odihna40.863.430   40.863.430
    30   Încasari din alte surse3.000.000   3.000.000
  4204     ÎNCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE12.371.900   12.371.900
    04   Încasari din rambursarea împrumutului acordat bugetului de stat12.371.900   12.371.900
        CHELTUIELI - TOTAL11.743.911.50635.770.00011.779.681.506
      01CHELTUIELI CURENTE11.738.516.30225.550.00011.764.066.302
      02CHELTUIELI DE PERSONAL4.184.160   4.184.160
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII417.702.96625.550.000443.252.966
      38TRANSFERURI11.316.629.176   11.316.629.176
      70CHELTUIELI DE CAPITAL4.677.61410.220.00014.897.614
      84RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE, PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE717.590   717.590
        PARTEA a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE11.462.429.176   11.462.429.176
  6004     ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII11.462.429.176   11.462.429.176
      01CHELTUIELI CURENTE11.462.429.176   11.462.429.176
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII145.800.000   145.800.000
      38TRANSFERURI11.316.629.176   11.316.629.176
      40Transferuri neconsolidabile11.316.629.176   11.316.629.176
    22   din total cheltuieli capitol: Pensii de asigurari sociale10.582.110.000   10.582.110.000
    23   Indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca din cauza de boala sau accident358.951.764   358.951.764
    24   Indemnizatii pentru concedii de maternitate si îngrijirea copiilor170.929.412   170.929.412
    26   Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese si proteze10.455.000   10.455.000
    27   Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese si proteze37.871.000   37.871.000
    28   Tratament balnear si odihna145.800.000   145.800.000
    29   Concediu platit pentru cresterea copiilor pâna la un an156.312.000   156.312.000
        PARTEA a VI-a - ALTE ACTIUNI281.482.33035.770.000317.252.330
  7304     CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI281.482.33035.770.000317.252.330
      01CHELTUIELI CURENTE276.087.12625.550.000301.637.126
      02CHELTUIELI DE PERSONAL4.184.160   4.184.160
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII271.902.96625.550.000297.452.966
      70CHELTUIELI DE CAPITAL4.677.61410.220.00014.897.614
      84RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE, PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE717.590   717.590
        din total cheltuieli capitol:      
    03   Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor271.131.366   271.131.366
    50   Alte cheltuieli10.350.96435.770.00046.120.964
  9806     EXCEDENT/DEFICIT104.841.594-35.770.00069.071.594
Anexa 2
     
  BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT pe anul 1997 - detalierea pe articole de cheltuieli -
    - mii lei -
               
  CapitolSub- capitolTitlu/ articolDenumire indicatorBugetul asigurarilor sociale de statIntrari de credite externeTOTAL (3=1+2)
          123
        CHELTUIELI - TOTAL11.743.911.50635.770.00011.779.681.506
      01CHELTUIELI CURENTE11.738.516.30225.550.00011.764.066.302
      02CHELTUIELI DE PERSONAL4.184.160   4.184.160
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII417.702.96625.550.000443.252.966
      38TRANSFERURI11.316.629.176   11.316.629.176
      70CHELTUIELI DE CAPITAL4.677.61410.220.00014.897.614
      84RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE, PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE717.590   717.590
  6004     ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII11.462.429.176   11.462.429.176
      01CHELTUIELI CURENTE11.462.429.176   11.462.429.176
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII145.800.000   145.800.000
      21Drepturi cu caracter social145.800.000   145.800.000
      38TRANSFERURI11.316.629.176   11.316.629.176
      40Transferuri neconsolidabile11.316.629.176   11.316.629.176
      40.05Pensii de asigurari sociale10.582.110.000   10.582.110.000
      40.09Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii734.519.176   734.519.176
  7304     CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI281.482.33035.770.000317.252.330
      01CHELTUIELI CURENTE276.087.12625.550.000301.637.126
      02CHELTUIELI DE PERSONAL4.184.160   4.184.160
      10Cheltuieli cu salariile2.603.200   2.603.200
      11Contributii pentru asigurari sociale de stat400.800   400.800
      12Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj80.160   80.160
      13Deplasari, detasari, transferari1.100.000   1.100.000
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII271.902.96625.550.000297.452.966
      24Cheltuieli pentru întretinere si gospodarie1.100.000   1.100.000
      27Reparatii curente440.000   440.000
      03Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor265.291.966   265.291.966
      30Alte cheltuieli5.071.00025.550.00030.621.000
      69CHELTUIELI DE CAPITAL4.677.61410.220.00014.897.614
      72Investitii ale institutiilor publice4.677.61410.220.00014.897.614
      84RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE, PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE717.590   717.590
      85Plati de dobânzi si comisioane717.590   717.590
Anexa 2 a) LISTA obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1997
               
      - mii lei -
  Nr. crt.Nominalizarea pe obiective de investiţii şi alte cheltuieli de investiţiiValoarea totalăValoarea totală actualizatăProgram 1997
  Totaldin care, finanţat din:
  bugetul asigurărilor sociale de statcredite externe
    TOTAL,14.897.61414.897.61414.897.6144.677.61410.220.000
    din care:          
  C.Alte cheltuieli de investiţii14.897.61414.897.61414.897.6144.677.61410.220.000
Anexa 3 BUGETUL Fondului pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor pe anul 1997
           
          - mii lei -
  CapitolSubcapitolTitlu/ articolDenumire indicatorProgram 1997
  0009     VENITURI - TOTAL1.933.857.940
  1009     I. VENITURI CURENTE810.013.866
  3309     A. VENITURI FISCALE804.968.906
  4409     A.1. IMPOZITE DIRECTE804.968.906
  0909     CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE12.468.906
    05   Contributia persoanelor asigurate12.468.906
  1109     CONTRIBUTII ALE AGENTILOR ECONOMICI PENTRU CONSTITUIREA FONDULUI792.500.000
    01   Contributia agentilor economici792.500.000
        B. VENITURI NEFISCALE5.044.960
  2209     DIVERSE VENITURI5.044.960
    13   Contributia pentru bilete de tratament si odihna1.444.960
    30   Încasari din alte surse3.600.000
  3709     SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT1.123.844.074
    09   Subventii primite în completarea Fondului pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor1.123.844.074
  5009     CHELTUIELI - TOTAL1.933.857.940
      01CHELTUIELI CURENTE1.933.857.940
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII99.422.092
      38TRANSFERURI1.834.435.848
  5909     CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE1.847.935.848
  6009     ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII1.845.164.980
      01CHELTUIELI CURENTE1.845.164.980
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII13.500.000
      38TRANSFERURI1.831.664.980
      40Transferuri neconsolidabile din total cheltuieli capitol:1.831.664.980
    22   Pensii de asigurari sociale1.828.129.200
    23   Indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca18.270
    24   Indemnizatii pentru concedii de maternitate si îngrijirea copiilor pâna la un an37.110
    26   Ajutoare acordate asiguratilor pentru decese si proteze680.400
    27   Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese si proteze2.800.000
    28   Tratament balnear si odihna13.500.000
  6109     ALTE CHELTUIELI SOCIALE2.770.868
      01CHELTUIELI CURENTE2.770.868
      38TRANSFERURI2.770.868
      39Transferuri consolidabile din total cheltuieli capitol:2.770.868
    10   Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea ocrotirii sanatatii2.770.868
  7109     ALTE ACTIUNI85.922.092
  7309     CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI85.922.092
      01CHELTUIELI CURENTE85.922.092
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII85.922.092
      30Alte cheltuieli  
        din total cheltuieli capitol:85.922.092
    03   Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor85.922.092
        EXCEDENT/DEFICIT0
Anexa 4
               
  BUGETUL  Fondului pentru plata ajutorului de somaj pe anul 1997
          - mii lei -
  CapitolSubcapitolTitlu/ articolDenumire indicatorBugetul fondului pentru plata ajutorului de somajIntrari de credite externeTOTAL (3=1+2)
          123
        VENITURI - TOTAL3.552.228.100   3.552.228.100
        VENITURI CURENTE3.472.228.100   3.472.228.100
        A. VENITURI FISCALE2.685.228.100   2.685.228.100
        A1. IMPOZITE DIRECTE2.685.228.100   2.685.228.100
  1006     Contributii la Fondul pentru plata ajutorului de somaj2.685.228.100   2.685.228.100
    01   Contributii de la persoane juridice si fizice care utilizeaza munca salariata2.220.300.100   2.220.300.100
    02   Contributii pentru ajutorul de somaj de la salariati464.928.000   464.928.000
        B. VENITURI NEFISCALE787.000.000   787.000.000
  2206     DIVERSE VENITURI787.000.000   787.000.000
    30   Încasari din alte surse787.000.000   787.000.000
  4206     ÎNCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE80.000.000   80.000.000
    06   Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiintarea si dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii80.000.000   80.000.000
        CHELTUIELI - TOTAL2.767.385.90038.369.9242.805.755.824
      01CHELTUIELI CURENTE2.590.586.80030.238.8492.620.825.649
      02CHELTUIELI DE PERSONAL48.237.800   48.237.800
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII51.539.30010.238.84961.778.149
      38TRANSFERURI2.490.809.70020.000.0002.510.809.700
      70CHELTUIELI DE CAPITAL20.412.9008.131.07528.543.975
      79ÎMPRUMUTURI ACORDATE155.500.000   155.500.000
      84RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE886.200   886.200
        CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE2.511.291.80020.000.0002.531.291.800
  5706     ÎNVATAMÂNT20.482.100   20.482.100
      01CHELTUIELI CURENTE18.433.700   18.433.700
      02CHELTUIELI DE PERSONAL4.140.100   4.140.100
      10Cheltuieli cu salariile3.082.100   3.082.100
      11Contributii pentru asigurari sociale de stat770.600   770.600
      12Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj154.000   154.000
      13Deplasari, detasari, transferari133.400   133.400
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII14.293.600   14.293.600
      21Drepturi cu caracter social8.800.000   8.800.000
      24Cheltuieli pentru întretinere si gospodarie3.322.000   3.322.000
      26Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament300.800   300.800
      27Reparatii curente715.800   715.800
      28Reparatii capitale55.000   55.000
      29Carti si publicatii330.000   330.000
      30Alte cheltuieli770.000   770.000
      70CHELTUIELI DE CAPITAL2.048.400   2.048.400
      72Investitii ale institutiilor publice din total cheltuieli capitol:2.048.400   2.048.400
    20   Centre de calificare si recalificare13.112.100   13.112.100
    50   Alte institutii si actiuni de învatamânt7.370.000   7.370.000
  6006     ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII2.490.809.70020.000.0002.510.809.700
      01CHELTUIELI CURENTE2.490.809.70020.000.0002.510.809.700
      38TRANSFERURI2.490.809.70020.000.0002.510.809.700
      40Transferuri neconsolidabile din total cheltuieli capitol:2.490.809.70020.000.0002.510.809.700
    33   Ajutor de somaj474.012.000   474.012.000
    34   Alocatii de sprijin419.515.200   419.515.200
    35   Ajutor de integrare profesionala145.665.000   145.665.000
    36   Indemnizatii pentru personalul agentilor economici a caror activitate este întrerupta temporar400.115.100   400.115.100
    39   Plata absolventilor institutiilor de învatamânt21.692.900   21.692.900
    40   Plati efectuate în cadrul programului de redistribuire a fortei de munca1.029.809.50020.000.0001.049.809.500
        ALTE ACTIUNI100.594.10018.369.924118.964.024
  7306     CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI100.594.10018.369.924118.964.024
      01CHELTUIELI CURENTE81.343.40010.238.84991.582.249
      02CHELTUIELI DE PERSONAL44.097.700   44.097.700
      10Cheltuieli cu salariile31.479.200   31.479.200
      11Contributii pentru asigurari sociale de stat7.869.800   7.869.800
      12Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj1.574.100   1.574.100
      13Deplasari, detasari, transferari3.174.600   3.174.600
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII37.245.70010.238.84947.484.549
      24Cheltuieli pentru întretinere si gospodarie6.910.100365.0007.275.100
      26Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament1.774.700   1.774.700
      27Reparatii curente2.584.2003.607.6906.191.890
      28Reparatii capitale3.245.000   3.245.000
      30Alte cheltuieli22.731.7006.266.15928.997.859
      70CHELTUIELI DE CAPITAL18.364.5008.131.07526.495.575
      72Investitii ale institutiilor publice18.364.5008.131.07526.495.575
      84RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE886.200   886.200
      85Rambursari de credite externe si plati de dobânzi si comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite886.200   886.200
    03   din total cheltuieli capitol: Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor25.772.000   25.772.000
    50   Alte cheltuieli74.822.10018.369.92493.192.024
  8606     ÎMPRUMUTURI155.500.000   155.500.000
      79ÎMPRUMUTURI ACORDATE155.500.000   155.500.000
    04   Împrumuturi acordate pentru înfiintarea si dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii155.500.000   155.500.000
  9806     EXCEDENT784.842.200-38.369.924746.472.276
    01   Excedent784.842.200   746.472.276
NOTĂ:La excedentul prevăzut mai sus se adauga disponibilităţile din anii anteriori, potrivit bilanţului contabil la 31 decembrie 1996.
Anexa 4 a) LISTA obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 1997
               
      - mii lei -
  Nr. crt.Nominalizarea pe obiective de investiţii şi alte cheltuieli de investiţiiValoarea totalăValoarea totală actualizatăProgram 1997
  Totaldin care, finanţat din:
  bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomajcredite externe
    TOTAL,28.543.97528.543.97528.543.97520.412.9008.131.075
    din care:          
  C.Alte cheltuieli de investiţii28.543.97528.543.97528.543.97520.412.9008.131.075
Anexa 5 BUGETULFondului pentru pensia suplimentară pe anul 1997- Sinteza -
           
          - mii lei -
  CapitolSub- capitolTitlu/ articolDenumire indicatorProgram 1997
  0005     VENITURI - TOTAL1.754.956.700
  1105     I. VENITURI CURENTE1.754.956.700
  3305     A. VENITURI FISCALE1.460.844.700
  4405     A.1. IMPOZITE DIRECTE1.460.844.700
  0905     CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE1.460.844.700
  04     Contributii pentru pensia suplimentara1.460.844.700
  1905     B. VENITURI NEFISCALE294.112.000
  2205     DIVERSE VENITURI294.112.000
    30   Încasari din alte surse294.112.000
  5005     CHELTUIELI - TOTAL1.560.882.300
      01CHELTUIELI CURENTE1.560.882.300
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII38.054.700
      38TRANSFERURI1.522.827.600
  5905     CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE1.522.827.600
  6005     ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII1.522.827.600
      01CHELTUIELI CURENTE1.522.827.600
      38TRANSFERURI1.522.827.600
      40Transferuri neconsolidabile1.522.827.600
    30   Pensia suplimentara1.522.827.600
  7205     ALTE ACTIUNI38.054.700
  7305     CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI38.054.700
      01CHELTUIELI CURENTE38.054.700
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII38.054.700
      30Alte cheltuieli38.054.700
    03   Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor38.054.700
        EXCEDENT/DEFICIT194.074.400
  980501   EXCEDENT223.827.500
  990501   DEFICIT-29.753.100
NOTĂ:La excedentul prevăzut mai sus se adauga disponibilităţile din anii anteriori, potrivit bilanţului contabil la 31 decembrie 1996.
Anexa 5a) MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALEBUGETULFondului pentru pensia suplimentară pe anul 1997
           
          - mii lei -
  CapitolSub- capitolTitlu/ articolDenumire indicatorProgram 1997
  0005     VENITURI - TOTAL1.706.452.100
  1105     I. VENITURI CURENTE1.706.452.100
  3305     A. VENITURI FISCALE1.412.758.100
  4405     A.1. IMPOZITE DIRECTE1.412.758.100
  0905     CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE1.412.758.100
    04   Contributii pentru pensia suplimentara1.412.758.100
  1905     B. VENITURI NEFISCALE293.694.000
  2205     DIVERSE VENITURI293.694.000
  30     Încasari din alte surse293.694.000
  5005     CHELTUIELI - TOTAL1.482.624.600
      01CHELTUIELI CURENTE1.482.624.600
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII36.169.100
      38TRANSFERURI1.446.455.500
  5905     CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE1.446.455.500
  6005     ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII1.446.455.500
      01CHELTUIELI CURENTE1.446.455.500
      38TRANSFERURI1.446.455.500
      40Transferuri neconsolidabile1.446.455.500
    30   Pensia suplimentara1.446.455.500
  7205     ALTE ACTIUNI36.169.100
  7305     CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI36.169.100
      01CHELTUIELI CURENTE36.169.100
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII36.169.100
      30Alte cheltuieli36.169.100
    03   Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor36.169.100
  980501   EXCEDENT223.827.500
Anexa 5b) MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE BUGETUL Fondului pentru pensia suplimentară pe anul 1997
           
          - mii lei -
  CapitolSub- capitolTitlu/ articolDenumire indicatorProgram 1997
  0005     VENITURI - TOTAL23.670.700
  1105     I. VENITURI CURENTE23.670.700
  3305     A. VENITURI FISCALE23.570.700
  4405     A.1. IMPOZITE DIRECTE23.570.700
  0905     CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE23.570.700
    04   Contributii pentru pensia suplimentara23.570.700
  1905     B. VENITURI NEFISCALE100.000
  2205     DIVERSE VENITURI100.000
    30   Încasari din alte surse100.000
  5005     CHELTUIELI - TOTAL45.699.200
      01CHELTUIELI CURENTE45.699.200
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII1.183.900
      38TRANSFERURI44.515.300
  5905     CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE44.515.300
  6005     ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII44.515.300
      01CHELTUIELI CURENTE44.515.300
      38TRANSFERURI44.515.300
      40Transferuri neconsolidabile44.515.300
    30   Pensia suplimentara44.515.300
  7205     ALTE ACTIUNI1.183.900
  7305     CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI1.183.900
      01CHELTUIELI CURENTE1.183.900
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII1.183.900
      30Alte cheltuieli1.183.900
    03   Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor1.183.900
  990501   DEFICIT-22.028.500
Anexa 5c) MINISTERUL DE INTERNE BUGETUL Fondului pentru pensia suplimentară pe anul 1997
           
          - mii lei -
  CapitolSub- capitolTitlu/ articolDenumire indicatorProgram 1997
  0005     VENITURI - TOTAL20.730.000
  1105     I. VENITURI CURENTE20.730.000
  3305     A. VENITURI FISCALE20.430.000
  4405     A.1. IMPOZITE DIRECTE20.430.000
  0905     CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE20.430.000
    04   Contributii pentru pensia suplimentara20.430.000
  1905     B. VENITURI NEFISCALE300.000
  2205     DIVERSE VENITURI300.000
    30   Încasari din alte surse300.000
  5005     CHELTUIELI - TOTAL28.066.270
      01CHELTUIELI CURENTE28.066.270
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII701.650
      38TRANSFERURI27.364.620
  5905     CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE27.364.620
  6005     ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII27.364.620
      01CHELTUIELI CURENTE27.364.620
      38TRANSFERURI27.364.620
      40Transferuri neconsolidabile27.364.620
    30   Pensia suplimentara27.364.620
  7205     ALTE ACTIUNI701.650
  7305     CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI701.650
      01CHELTUIELI CURENTE701.650
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII701.650
      30Alte cheltuieli701.650
    03   Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor701.650
  990501   DEFICIT-7.336.270
Anexa 5d) SERVICIUL ROMAN DE INFORMAŢII BUGETUL Fondului pentru pensia suplimentară pe anul 1997
           
          - mii lei -
  CapitolSub- capitolTitlu/ articolDenumire indicatorProgram 1997
  0005     VENITURI - TOTAL4.103.928
  1105     I. VENITURI CURENTE4.103.928
  3305     A. VENITURI FISCALE4.085.928
  4405     A.1. IMPOZITE DIRECTE4.085.928
  0905     CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE4.085.928
    04   Contributii pentru pensia suplimentara4.085.928
  1905     B. VENITURI NEFISCALE18.000
  2205     DIVERSE VENITURI18.000
    30   Încasari din alte surse18.000
  5005     CHELTUIELI - TOTAL4.492.236
      01CHELTUIELI CURENTE4.492.236
      38TRANSFERURI4.492.236
  5905     CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE4.492.236
  6005     ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII4.492.236
      01CHELTUIELI CURENTE4.492.236
      38TRANSFERURI4.492.236
      40Transferuri neconsolidabile4.492.236
    30   Pensia suplimentara4.492.236
  9300     DEFICIT-388.308
-----------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 1 iunie 2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 16 aprilie 2013 pentru modificarea art. 8 lit. b^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România"
 • LEGE nr. 515 din 9 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar majoritar
 • LEGE nr. 216 din 27 mai 2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 156 din 26 iulie 2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
 • LEGE nr. 239 din 12 iulie 2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult
 • LEGE nr. 487 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2003 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiţii şi a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni şi a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinaţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 173 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 25 noiembrie 2008 privind efectuarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel
 • LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*) privind protecţia civilă*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 11 aprilie 2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantităţii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
 • LEGE nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului
 • LEGE nr. 3 din 26 iulie 1967 pentru aprobarea Decretului nr. 32/1967 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Turism al Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 17 aprilie 2000 privind finanţarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 100 din 14 octombrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultative de bunuri, persoane şi răspundere civilă în Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 55 din 19 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 29 martie 2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat şi garantate de stat, precum şi a fondurilor structurale şi a finanţării naţionale aferente, pentru lucrările de infrastructură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 20 noiembrie 2013 privind unele reglementări referitoare la cadrul financiar pentru Fondul de participare JEREMIE
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 15 septembrie 2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevăzute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 9 din 11 ianuarie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 august 2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (LEGE nr. 86/2006)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 140 din 23 septembrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 137 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • LEGE nr. 66 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 307/1971 privind stabilirea domiciliului în oraşele care, potrivit legii, sînt declarate oraşe mari
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 475 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2006 privind măsuri pentru finanţarea reconstruirii/reparării unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale în anul 2006
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 581 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul naţional PHARE 2001 (RO 0104-RO 0109), semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
 • LEGE nr. 37 din 31 martie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1997 pentru amânarea plăţii ultimei tranşe din cota majorată a capitalului autorizat al României la Corporaţia Financiară Internaţională - C.F.I. -, prevăzută de Legea nr. 11/1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 10 noiembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea continuării activităţii Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
 • LEGE nr. 104 din 11 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 56/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 6 noiembrie 1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 313 din 28 iunie 2004 datoriei publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 3 iunie 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 240 din 12 octombrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică
 • LEGE nr. 110 din 3 iunie 1998 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 4.256 din 13 decembrie 1938 pentru interpretarea art. 63, punctul 3 din legea pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane din 7 Aprilie 1934
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 255 din 2 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. din venituri rezultate din privatizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 20 februarie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 28 din 27 martie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 28 septembrie 2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 14 septembrie 2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 14 mai 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • LEGE nr. 195 din 31 octombrie 2016 pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021