Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 6 decembrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 8 decembrie 1999 -
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 6 decembrie 1999cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 8 decembrie 1999

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, ale art. 29 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice şi ale art. 67 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Bugetul de stat pe anul 1999, aprobat prin Legea nr. 36/1999 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 şi 97 bis din 8 martie 1999, modificat prin ordonanţele de urgenta ale Guvernului nr. 32/1999, nr. 86/1999, nr. 87/1999, nr. 92/1999, nr. 106/1999, nr. 121/1999, nr. 180/1999 şi rectificat prin ordonanţele de urgenta ale Guvernului nr. 135/1999, nr. 140/1999 şi nr. 161/1999 şi prin alte acte normative, se modifica şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2 (1) Sinteza modificărilor structurii cheltuielilor bugetului de stat pe acţiuni, pe anul 1999, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Sinteza modificărilor structurii cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1999, cu detalierea pe articole de cheltuieli, este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Cheltuielile modificate ale bugetului de stat pe anul 1999, pe ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, sunt prevăzute în anexa nr. 3*). Alocaţiile din bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice la care finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, potrivit legii, sunt cele aprobate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, cu excepţia celor ale Ministerului Educaţiei Naţionale, care sunt prezentate în anexa nr. 3. (4) Veniturile şi cheltuielile gestionate în regim extrabugetar sunt cele aprobate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 140/1999, cu excepţia celor ale Consiliului Concurentei, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Societăţii Române de Televiziune care sunt prevăzute în anexa nr. 3.------------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior. Articolul 3Pentru prevederile referitoare la cheltuielile bugetului de stat din Legea nr. 36/1999, modificată şi completată prin ordonanţele de urgenta ale Guvernului nr. 140/1999 şi nr. 161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999, se aproba următoarele influente:
    - miliarde lei -
   
  CHELTUIELI-TOTAL,  
  din care:  
    1.Cheltuieli curente+72,4
      1.1.Cheltuieli de personal+9,7
      1.2.Cheltuieli materiale şi servicii+106,2
      1.3.Subvenţii-17,0
        1.3.1.Alocaţii de la buget pentru instituţii publice+3,0
        1.3.2.Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif-20,0
      1.4.Transferuri-38,6
      1.5.Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli+1.862,0
      1.6. Rezerve-1.849,9
    2.Cheltuieli de capital-27,3
    3.Împrumuturi acordate-30,7
    4.Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite-14,4
      4.1.Rambursări de credite externe-2,9
      4.2.Plăţi de dobânzi şi comisioane-11,5
Articolul 4Cu influentele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, se corectează limita de cheltuieli de personal stabilită pentru luna decembrie 1999 de către ordonatorii principali de credite bugetare şi prezentată Ministerului Finanţelor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/1999 privind sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat pe anul 1999 şi ale art. 44 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 140/1999. Articolul 5 (1) Transferurile de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat, în suma de 4.424,8 miliarde lei, aprobate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 140/1999, se diminuează cu suma de 326,6 miliarde lei. (2) Cu suma prevăzută la alin. (1) se majorează creditele bugetare cuprinse în bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale la capitolul 60.01 "Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul 38 "Transferuri". (3) Pentru menţinerea echilibrului bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999 se diminuează cu suma de 326,6 miliarde lei prevederile aprobate potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 141/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999, la capitolul 37.04 "Subvenţii primite de la bugetul de stat", şi se majorează cu aceeaşi suma veniturile proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat prevăzute la capitolul 22.04 "Diverse venituri", subcapitolul 30 "Încasări din alte surse". Articolul 6 (1) Influentele privind cheltuielile de capital se vor repartiza pe obiectivele, lucrările şi pe alte cheltuieli de investiţii de către ordonatorii principali de credite. Articolul 7Intrările de credite externe sunt cele aprobate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 140/1999, cu excepţia intrărilor de credite externe la Ministerul Culturii, care sunt cele prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 8Alineatul (1) al articolului 58 din Legea nr. 36/1999 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 58. - (1) Numărul maxim de salariaţi care vor putea beneficia de tichete de masa, eliberate de unităţile emitente în anul 1999, nu va putea depăşi în trimestrul I 25.000 lunar, în trimestrul II 50.000 lunar, în trimestrul III 75.000 lunar, iar în trimestrul IV câte 100.000 în lunile octombrie şi noiembrie şi 226.000 în luna decembrie. În anul 1999 nu se vor elibera tichete de masa salariaţilor din cadrul instituţiilor publice." Articolul 9Litera d) (îi) a alineatului (1) al articolului 20 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 140/1999 se modifica şi va avea următorul cuprins:"d) (îi) Din sumele încasate din vărsămintele din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziţia Guvernului se finanţează cheltuielile pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor, în suma de 172,7 miliarde lei, plăţile efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă, în suma de 528,8 miliarde lei, cheltuielile pentru susţinerea programelor de restructurare şi reforma aprobate de către Guvern în anii 1998 şi 1999, în suma de 61,2 miliarde lei, cheltuielile pentru recapitalizarea Băncii de Export-Import a României - S.A. (Eximbank), în suma de 50,0 miliarde lei, şi cheltuieli pentru restructurarea sistemului bancar, în suma de 2.976,3 miliarde lei, inclusiv dobânzile aferente datoriei publice constituite ca urmare a restructurării sistemului bancar în anul 1999 şi în anii precedenti." Articolul 10Se autorizează Ministerul Finanţelor sa introducă modificările aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul de stat pe anul 1999, precum şi modificările aprobate potrivit dispoziţiilor legale. Articolul 11Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes Anexa 1 BUGETUL DE STAT PE ANUL 1999- Sinteza -
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolTitlu/ ArticolAlineat   Program actualizat buget de statIntrări de credite externeInfluenţeProgram rectificat buget de statIntrări de credite externeTotal
  Buget de statIntrări de credite externe
  AB12345=1+36=2+47=5+6
  0001       VENITURI92.401.904.358       92.401.904.358   92.401.904.358
  0002       I. VENITURI CURENTE87.289.904.358       87.289.904.358   87.289.904.358
  0003         A. VENITURI FISCALE82.688.604.358       82.688.604.358   82.688.604.358
  0004         A1. IMPOZITE DIRECTE25.068.604.358       25.068.604.358   25.068.604.358
  0101         IMPOZITUL PE PROFIT15.896.000.000       15.896.000.000   15.896.000.000
  0201         IMPOZITUL PE SALARII7.107.781.000       7.107.781.000   7.107.781.000
    01     Impozitul pe salarii - total -10.032.000.000       10.032.000.000   10.032.000.000
    02     Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale (se scad)-2.524.219.000       -2.524.219.000   -2.524.219.000
    03     Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei-400.000.000       -400.000.000   -400.000.000
  0801         ALTE IMPOZITE DIRECTE1.846.000.000       1.846.000.000   1.846.000.000
    01     Impozit pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente862.000.000       862.000.000   862.000.000
    02     Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor20.000.000       20.000.000   20.000.000
    03     Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale873.000.000       873.000.000   873.000.000
    04     Impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici85.000.000       85.000.000   85.000.000
    30     Alte încasări din impozite directe6.000.000       6.000.000   6.000.000
  0901         CONTRIBUŢII218.823.358       218.823.358   218.823.358
    04     Contribuţia pentru pensia suplimentară218.823.358       218.823.358   218.823.358
  1300         A2. IMPOZITE INDIRECTE57.620.000.000       57.620.000.000   57.620.000.000
  1300         TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ30.711.000.000       30.711.000.000   30.711.000.000
    01     T.V.A. Încasată2.695.000.000       2.695.000.000   2.695.000.000
  1401         ACCIZE ŞI IMPOZIT PE CIRCULAŢIE17.463.000.000       17.463.000.000   17.463.000.000
    01     Accize16.239.000.000       16.239.000.000   16.239.000.000
    02     Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale1.224.000.000       1.224.000.000   1.224.000.000
  1601         TAXE VAMALE8.109.000.000       8.109.000.000   8.109.000.000
    01     Taxe vamale de la persoane juridice8.059.000.000       8.059.000.000   8.059.000.000
    02     Taxe vamale şi alte venituri Încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale50.000.000       50.000.000   50.000.000
  1701         ALTE IMPOZITE INDIRECTE1.337.000.000       1.337.000.000   1.337.000.000
          Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen25.000.000       25.000.000   25.000.000
    03     Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare60.000.000       60.000.000   60.000.000
    04     Taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale256.000.000       256.000.000   256.000.000
    05     Taxe asupra tranzacţiilor cu valori mobiliare1.000.000       1.000.000   1.000.000
    10     Taxe judiciare de timbru350.000.000       350.000.000   350.000.000
    11     Taxe de timbru pentru contestaţiile şi plângerile asupra sumelor constatate şi aplicate prin acte de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor20.000.000       20.000.000   20.000.000
    12     Taxe de timbru pentru activitatea notarială470.000.000       470.000.000   470.000.000
    15     Amenzi judiciare de timbru20.000.000       20.000.000   20.000.000
    16     Venituri din cheltuieli de judecată avansate de stat15.000.000       15.000.000   15.000.000
    30     Alte încasări din impozite indirecte120.000.000       120.000.000   120.000.000
  1900         B. VENITURI NEFISCALE4.601.300.000       4.601.300.000   4.601.300.000
  2001         VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME483.000.000       483.000.000   483.000.000
  2101         VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE391.300.000       391.300.000   391.300.000
    01     Taxe de metrologie300.000       300.000   300.000
    03     Taxe pentru prestaţiile efectuate şi eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional5.000.000       5.000.000   5.000.000
    04     Taxe consulare245.000.000       245.000.000   245.000.000
    05     Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii8.000.000       8.000.000   8.000.000
    10     Taxe şi alte venituri din protecţia mediului3.000.000       3.000.000   3.000.000
    12     Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi din activităţile autofinanţate2.000.000       2.000.000   2.000.000
    13     Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate5.000.000       5.000.000   5.000.000
    30     Alte venituri de la instituţiile publice123.000.000       123.000.000   123.000.000
  2201         DIVERSE VENITURI3.727.000.000       3.727.000.000   3.727.000.000
    01     Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive10.000.000       10.000.000   10.000.000
    03     Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale400.000.000       400.000.000   400.000.000
    04     Încasări din cota reţinută conform Codului penal2.000.000       2.000.000   2.000.000
    05     Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi300.000.000       300.000.000   300.000.000
    07     Venituri din concesiuni1.604.000.000       1.604.000.000   1.604.000.000
    09     Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului10.000.000       10.000.000   10.000.000
    12     Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii130.000.000       130.000.000   130.000.000
    16     Venituri realizate din încasarea debitelor evidenţiate în bilanţurile de lichidare a patrimoniului fostelor cooperative agricole de producţie1.000.000       1.000.000   1.000.000
    18     Vărsăminte din venituri ale Fondului Proprietăţii de stat1.120.000.000       1.120.000.000   1.120.000.000
    30     Încasări din alte surse150.000.000       150.000.000   150.000.000
  3000         II. VENITURI DIN CAPITAL3.992.000.000       3.992.000.000   3.992.000.000
  3001         VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI3.992.000.000       3.992.000.000   3.992.000.000
    01     Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice117.000.000       117.000.000   117.000.000
    02     Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naţionale şi de mobilizare2.000.000       2.000.000   2.000.000
    05     Vărsăminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziţia Guvernului3.789.000.000       3.789.000.000   3.789.000.000
    07     Încasări din valorificarea activelor bancare84.000.000       84.000.000   84.000.000
  4000         VII. DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI693.000.000       693.000.000   693.000.000
  4001         DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI693.000.000       693.000.000   693.000.000
    01     Donaţii şi sponsorizări693.000.000       693.000.000   693.000.000
  4200         VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE427.000.000       427.000.000   427.000.000
  4201         ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE427.000.000       427.000.000   427.000.000
    01       Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale1.000.000       1.000.000   1.000.000
    05       Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat100.000       100.000   100.000
    09       Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ405.900.000       405.900.000   405.900.000
    10       Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară20.000.000       20.000.000   20.000.000
  5001         II. CHELTUIELI - TOTAL111.249.011.8757.736.302.755     111.249.011.8757.736.302.755118.985.314.630
      01     CHELTUIELI CURENTE101.189.117.4342.630.819.96972.428.729   101.261.546.1632.630.819.969103.892.366.132
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL22.029.761.11922.496.9089.728.004250.00022.039.489.12322.746.90822.062.236.031
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII8.437.699.220178.366.415106.173.077-250.0008.543.872.297178.116.4158.721.988.712
      34     SUBVENŢII4.519.897.67320.972.776-17.000.000   4.502.897.67320.972.7764.523.870.449
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.628.429.87320.972.7763.000.000   1.631.429.87320.972.7761.652.402.649
      3502   Subvenţii pe produse şi activităţi1.913.598.000       1.913.598.000   1.913.598.000
      3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif977.869.800   -20.000.000   957.869.800   957.869.800
      36     PRIME359.600.000       359.600.000   359.600.000
      38     TRANSFERURI31.539.431.1812.408.983.870-38.622.352   31.500.808.8292.408.983.87033.909.792.699
      39   Transferuri consolidabile6.085.041.245   -338.571.500   5.746.469.745   5.746.469.745
      3903Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe800.000.000   -12.000.000   788.000.000   788.000.000
      3904Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat4.424.815.132   326.571.500   4.098.243.632   4.098.234.632
      3908Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap674.291.975       674.291.975   674.291.975
      3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen87.231.808       87.231.808   87.231.808
      3911Transferuri din bugetul din stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv37.632.000       37.632.000   37.632.000
      3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii61.070.330       61.070.330   61.070.330
      40   Transferuri neconsolidabile25.454.389.9362.408.983.870299.949.148   25.754.339.0842.408.983.87028.163.322.954
      4001   Locuinţe880.800.000       880.800.000   880.800.000
      4002   Burse440.831.961       440.831.961   440.831.961
      4003   Alocaţi şi alte ajutoare pentru copii4.570.692.839   190.700.000   4.761.392.839   4.761.392.839
      4004   Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane3.477.557.626   144.300.104   3.621.857.730   3.621.857.730
      4008   Ajutoare sociale6.550.000   907.500   7.457.500   7.457.500
      4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii6.990.612   -25.452   6.965.160   6.965.160
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale257.411.083   -3.632.921   253.778.162   253.778.162
      4013   Diferenţa de dobânzi aferente creditelor bancare subvenţionate potrivit dispoziţiilor legale15.000       15.000   15.000
      4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă528.780.000       528.780.000   528.780.000
      4016   Fondul de cercetare-dezvoltare3.000.000   -1.000.000   2.000.000   2.000.000
      4017   Fondul pentru stimularea inovării6.700.000   -2.700.000   4.000.000   4.000.000
      4018   Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 199757.732.132       57.732.132   57.732.132
      4021   Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare80.975.000       80.975.000   80.975.000
      4022   Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor184.705.0008.304.660-12.000.000   172.705.0008.304.660181.009.660
      4023   Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.800.000       248.800.000   248.800.000
      4024   Cheltuieli pentru susţinerea transportului public feroviar de călători2.600.000.000       2.600.000.000   2.600.000.000
      4026   Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare345.000.000       345.000.000   345.000.000
      4027   Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială8.900.00030.016.800     8.900.00030.016.80038.916.800
      4028   Executarea silită a creanţelor bugetare10.732.900       10.732.900   10.732.900
      4029   Despăgubiri civile precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale22.812.100       22.812.100   22.812.100
      4030   Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal2.955.000       2.955.000   2.955.000
      4032   Sprijinirea organizaţiilor nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale34.485.300       34.485.300   34.485.300
      4033   Promovarea imaginii şi a intereselor româneşti peste hotare2.523.600       2.523.600   2.523.600
      4034   Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora10.000.000       10.000.000   10.000.000
      4035   Finanţarea partidelor politice33.900.000       33.900.000   33.900.000
      4036   Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.988.000       2.988.000   2.988.000
      4037   Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei835.000       835.000   835.000
      4038   Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"3.500.000       3.500.000   3.500.000
      4039   Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii9.939.123       9.939.123   9.939.123
      4040   Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor14.518.400       14.518.400   14.518.400
      4041   Asociaţii şi fundaţii11.621.280   1.000.000   12.621.280   12.621.280
      4042   Alocaţie de încredinţare şi plasament familial94.574.396   5.400.000   99.974.396   99.974.396
      4043   Ajutor anual pentru50.912.100       50.912.100   50.912.100
            veteranii de război              
      4044   Programe pentru sănătate736.904.600       736.904.600   736.904.600
      4045   Programe pentru tineret18.708.800       18.708.800   18.708.800
      4046   Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român22.966.600       22.966.600   22.966.600
      4047   Cadastru imobiliar14.000.000       14.000.000   14.000.000
      4048   Meteorologie şi hidrologie55.500.000       55.500.000   55.500.000
      4049   Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor391.500       391.500   391.500
      4050   Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită15.300.000       15.300.000   15.300.000
      4051   Cooperare economică internaţională38.200.000       38.200.000   38.200.000
      4052   Participare la programul energetic - SAVE II7.456.700   -83   7.456.617   7.456.617
      4053   Cupoane pentru agricultori2.198.925.000   -84.000.000   2.114.925.000   2.114.925.000
      4054   Cabaline din patrimoniul genetic naţional25.400.000       25.400.000   25.400.000
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională901.984.2262.291.914.606     901.984.2262.291.914.6063.193.898.832
      4056   Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie656.956.760       656.956.760   656.956.760
      4057   Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior1.598.100.000       1.598.100.000   1.598.100.000
      4058   Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor2.000.000       2.000.000   2.000.000
      4059   Transferuri pentru cercetare- dezvoltare (granturi)40.861.947       40.861.947   40.861.947
      4060   Transferuri pentru acţiuni de sănătate615.331.597   50.000.000   665.331.597   665.331.597
      4061   Susţinerea cultelor74.495.000       74.495.000   74.495.000
      4062   Stimularea exporturilor383.000.000       383.000.000   383.000.000
      4063   Protecţia copilului1.930.00066.513.000     1.930.00066.513.00068.443.000
      4066   Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult178.778.709       178.778.709   178.778.709
      4070   Susţinerea sistemului de protecţie a copilului693.000.000       693.000.000   693.000.000
      4071   Restructurarea sistemului bancar2.489.600.000       2.489.600.000   2.489.600.000
      4072   Finanţarea programelor experimentale pentru reforma bugetară25.000.000       25.000.000   25.000.000
      4080   Alte transferuri630.860.04512.234.80411.000.000   641.860.04512.234.804654.094.849
      49     DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE21.403.125.000   1.862.000.000   34.265.125.000   32.265.125.000
      60     REZERVE1.899.603.241   -1.849.850.000   49.753.241   49.753.241
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.726.105.4865.105.482.789-27.263.721   3.698.841.7655.105.482.7868.804.324.551
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE721.944.946   -30.736.000   691.208.946   691.208.946
      8002   Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale121.000.000   -30.000.000   91.000.000   91.000.000
      8005   Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi care sunt lipsite de mijloace de existenţă944.946   -736.000   208.946   208.946
      8006   Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii600.000.000       600.000.000   600.000.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.611.844.009   -14.429.008   5.597.415.001   5.597.415.001
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite5.603.604.009   -14.429.008   5.587.175.001   5.587.175.001
      8501   Rambursări de credite externe3.971.426.846   -2.945.396   3.968.481.450   3.968.481.450
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane1.632.177.163   -11.483.612   1.620.693.551   1.620.693.551
      88     Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora8.240.000       8.240.000   8.240.000
      8801   Rambursări de credite interne8.240.000       8.240.000   8.240.000
  5100       Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE4.165.958.635174.233.198-7.481.853   4.158.476.782174.233.1984.332.709.980
  5101       AUTORITĂŢI PUBLICE4.165.958.635174.233.198-7.481.853   4.158.476.782174.233.1984.332.709.980
      01     CHELTUIELI CURENTE3.781.608.2119.431.808-7.295.997   3.774.312.2149.431.8083.783.744.022
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL2.643.045.13159.008-1.322.891   2.641.722.24059.0082.641.781.248
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII900.559.3709.372.800-5.933.189   894.626.1819.372.800803.998.981
      34     SUBVENŢII23.850.250       23.850.250   23.850.250
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice23.850.250       23.850.250   23.850.250
      38     TRANSFERURI214.153.460   -39.917   214.113.543   214.113.543
      40   Transferuri neconsolidabile214.153.460       214.153.460   214.153.460
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale163.176.460       163.176.460   163.176.460
      4041   Asociaţi şi fundaţii400.000       400.000   400.000
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională25.277       25.277   25.277
      4072   Finanţarea programelor experimentale pentru reforma bugetară25.000.000       25.000.000   25.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL296.689.870164.801.390-190.906   296.498.964164.801.390461.300.354
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE87.660.554   5.050   87.665.604   87.665.604
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite87.660.554   5.050   87.665.604   87.665.604
      8501   Rambursări de credite externe9.431.658       9.431.658   9.431.658
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane78.228.869   5.050   78.233.946   78.233.946
    01     Preşedinţia României41.890.370       41.890.370   41.890.370
    02       Autorităţi legislative488.784.103       488.784.103   488.784.103
    03       Autorităţi judecătoreşti1.481.875.377   1.400.600   1.483.275.977   1.483.275.977
    04       Alte organe ale autorităţilor publice197.318.158       197.318.158   197.318.158
    05       Autorităţi executive1.956.090.627174.233.198-8.882.453   1.947.208.174174.233.1982.121.441.372
  5400       Partea a II-a - APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ16.087.008.1672.493.061.737-11.157.645   16.075.850.5222.493.061.73718.568.912.259
      01   CHELTUIELI CURENTE12.519.782.315   12.927.607   12.532.709.922   12.532.709.922
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL6.906.148.972   -48.900.600   6.857.248.372   6.857.248.372
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.194.576.761   61.853.659   4.256.430.420   4.256.430.420
      34     SUBVENŢII787.596.185       787.596.185   787.596.185
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice787.596.185       787.596.185   787.596.185
      38   TRANSFERURI631.460.397   -25.452   631.434.945   631.434.945
      39     Transferuri consolidabile123.497.609       123.497.609   123.497.609
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen85.865.609       85.865.609   85.865.609
      3911   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv37.632.000       37.632.000   37.632.000
      40     Transferuri neconsolidabile507.962.788   -25.452   507.937.336   507.937.336
      4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii25.452   -25.452        
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale4.536.336       4.536.336   4.536.336
      4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă309.100.000       309.100.000   309.100.000
      4060   Transferuri pentru acţiuni de sănătate147.201.000       147.201.000   147.201.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL845.310.7062.493.061.737-22.235.832   823.074.8742.493.061.7373.316.136.611
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.721.915.146   -1.849.420   2.720.065.726   2.720.065.726
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorul de credite2.721.915.146   -1.849.420   2.720.065.726   2.720.065.726
      8501   Rambursări de credite externe2.309.095.421   -1.800.000   2.307.295.421   2.307.295.421
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane412.819.725   -49.420   412.770.305   412.770.305
  5401       APĂRARE NAŢIONALĂ8.537.855.4642.139.514.416-8.100.600   8.529.754.8642.139.514.41610.669.269.280
      01     CHELTUIELI CURENTE5.568.712.586   14.899.400   5.583.611.986   5.583.611.986
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL3.229.290.330   14.899.400   3.244.189.730   3.244.189.730
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.865.757.726       1.865.757.726   1.865.757.726
      38     TRANSFERURI473.664.530       473.664.530   473.664.530
      39     Transferuri consolidabile51.084.553       51.084.553   51.084.553
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen51.084.553       51.084.553   51.084.553
      40     Transferuri neconsolidabile422.579.977       422.579.977   422.579.977
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale469.339       469.339   469.339
      4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă309.100.000       309.100.000   309.100.000
      4060   Transferuri pentru acţiuni de sănătate112.510.638       112.510.638   112.510.638
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL509.517.4602.139.514.416-23.000.000   486.517.4602.139.514.4162.626.031.876
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.459.625.418       2.459.625.418   2.459.625.418
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.459.625.418       2.459.625.418   2.459.625.418
      8501   Rambursări de credite externe2.124.379.722       2.124.379.722   2.124.379.722
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisoane335.245.696       335.245.696   335.245.696
    01       Administraţie centrală116.682.616       116.682.616   116.682.616
    02       Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii5.245.652.0032.139.514.416-8.100.600   5.237.551.4032.139.514.4167.377.065.819
    03       Acţiuni de integrare euro-atlantică şi pentru constituirea forţei de reacţie rapidă2.837.871.081       2.837.871.081   2.837.871.081
    04       Parteneriat pentru pace23.832.105       23.832.105   23.832.105
    05       Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă313.817.659       313.817.659   313.817.659
  5501       ORDINEA PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ7.549.152.703353.547.321-3.057.045   7.546.095.658353.547.3217.899.642.979
      01     CHELTUIELI CURENTE6.951.069.729   -1.971.793   6.949.097.936   6.949.097.936
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL3.676.858.642   -63.800.000   3.613.058.642   3.613.058.642
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.328.819.035   61.853.659   2.390.672.694   2.390.672.694
      34     SUBVENŢII787.596.185       787.596.185   787.596.185
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice787.596.185       787.596.185   787.596.185
      38   TRANSFERURI157.795.867   -25.452   157.770.450   157.770.450
      39     Transferuri consolidabile72.413.056       72.413.056   72.413.056
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen34.781.056       34.781.056   34.781.056
      3911   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv37.632.000       37.632.000   37.632.000
      40     Transferuri neconsolidabile85.382.811   -25.452   85.357.359   85.357.359
      4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii25.452   -25.452        
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale3.566.997       3.566.997   3.566.997
      4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă47.100.000       47.100.000   47.100.000
      4060   Transferuri pentru acţiuni de sănătate34.690.362       34.690.362   34.690.362
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL335.793.246353.547.321764.168   336.557.414353.547.321690.104.735
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE262.289.728   -1.849.420   260.440.308   260.440.308
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractat de ordonatorii de credite262.289.728   -1.849.420   260.440.308   260.440.308
      8501   Rambursări de credite externe184.715.699   -1.800.000   182.915.699   182.915.699
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane77.574.029   -49.420   77.524.629   77.524.629
    01       Administraţie centrală125.281.845   -29.500.000   95.781.845   95.781.845
    02       Poliţie2.510.923.688   18.150.580   2.529.074.268   2.529.074.268
    03       Protecţie şi pază contra incendiilor402.138.203   -8.000.000   394.138.203   394.138.203
    04       Paza şi supravegherea frontierei681.010.741   -6.000.000   675.010.741   675.010.741
    05       Jandarmerie831.813.933   185.000.000   1.016.813.933   1.016.813.933
    06       Siguranţă naţională1.827.078.427353.547.321164.168   1.827.242.595353.547.3212.180.789.916
    07       Penitenciare821.196.185       821.196.185   821.196.185
    50       Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională349.709.681   -162.871.793   186.837.888   186.837.888
  5700       Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE28.166.837.6021.053.330.201332.328.713   28.499.166.3151.053.330.20129.552.496.516
      01   CHELTUIELI CURENTE26.652.512.784389.610.925396.177.072   27.048.689.856389.610.92527.438.300.781
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL11.045.850.94422.437.900-13.200.000250.00011.032.650.94422.687.90011.055.338.844
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.120.635.840168.993.61517.569.468-250.0002.138.205.308168.743.6152.306.948.923
      34     SUBVENŢII760.078.802   3.000.000   763.078.802   763.078.802
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice760.078.802   3.000.000   763.078.802   763.078.802
      38   TRANSFERURI12.725.947.198198.179.410388.807.604   13.114.754.802198.179.41013.312.934.212
      39     Transferuri consolidabile61.915.867       61.915.867   61.915.867
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen845.537       845.537   845.537
      3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii61.070.330       61.070.330   61.070.330
      40     Transferuri neconsolidabile12.664.031.331198.179.410388.807.604   13.052.838.935198.179.41013.251.018.345
      4002   Burse440.831.961       440.831.961   440.831.961
      4003   Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.570.692.839   190.700.000   4.761.392.839   4.761.392.839
      4004   Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane3.477.557.626   144.300.104   3.621.857.730   3.621.857.730
      4008   Ajutoare sociale6.550.000   907.500   7.457.500   7.457.500
      4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii6.965.160       6.965.160   6.965.160
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la44.861.031   -3.500.000   41.361.031   41.361.031
            organisme internaţionale              
      4013   Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale15.000       15.000   15.000
      4032   Sprijinirea organizaţiilor nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale34.485.300       34.485.300   34.485.300
      4033   Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare2.523.600       2.523.600   2.523.600
      4034   Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora10.000.000       10.000.000   10.000.000
      4036   Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.988.000       2.988.000   2.988.000
      4037   Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei835.000       835.000   835.000
      4038   Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"3.500.000       3.500.000   3.500.000
      4039   Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii9.939.123       9.939.123   9.939.123
      4040   Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor14.518.400       14.518.400   14.518.400
      4041   Asociaţii şi fundaţii9.221.280   1.000.000   10.221.280   10.221.280
      4042   Alocaţie de încredinţare şi plasament familial95.574.396   5.400.000   99.974.396   99.974.396
        43   Ajutor anual pentru veteranii de război50.912.100       50.912.100   50.912.100
      4044   Programe pentru sănătate753.904.600       753.904.600   753.904.600
      4045   Programe pentru tineret18.708.800       18.708.800   18.708.800
      4046   Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român22.966.600       22.966.600   22.966.600
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională66.772.434131.666.410     66.772.434131.666.410198.438.844
      4057   Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior1.598.100.000       1.598.100.000   1.598.100.000
      4058   Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor2.000.000       2.000.000   2.000.000
      4060   Transferuri pentru acţiuni de sănătate468.130.597   50.000.000   518.130.597   518.130.597
      4061   Susţinerea cultelor74.495.000       74.495.000   74.495.000
      4063   Protecţia copilului1.930.00066.513.000     1.930.00066.513.00068.443.000
      4066   Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult178.778.709       178.778.709   178.778.709
      4070   Susţinerea sistemului de protecţie a copilului693.000.000       693.000.000   693.000.000
      4080   Alte transferuri2.273.775       2.273.775   2.273.775
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL738.435.408663.719.276-52.500.000   685.935.408663.719.2761.349.654.684
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE775.889.410   -11.348.359   764.541.051   764.541.051
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite775.889.410   -11.348.359   764.541.051   764.541.051
      8501   Rambursări de credite externe532.891.720       532.891.720   532.891.720
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane242.997.690   -11.348.539   231.649.331   231.649.331
  5701       ÎNVĂŢĂMÂNT13.595.044.833383.291.720-11.800.000   13.583.244.833383.291.72013.966.536.553
        01   CHELTUIELI CURENTE13.274.379.649298.341.410-3.300.000   13.271.079.649298.341.41013.569.421.059
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL10.175.712.43922.437.900-11.300.000   10.164.412.43922.437.90010.186.850.339
        20CHELTUIELI MATERIALE ŞI849.796.342144.237.1008.000.000   857.796.342144.237.1001.002.033.442
          SERVICII              
      34   SUBVENŢII143.662.916       143.662.916   143.662.916
      3501Alocaţii de la buget pentru143.662.916       143.662.916   143.662.916
          instituţii publice              
      38   TRANSFERURI2.105.207.952131.666.410     2.105.207.952131.666.4102.236.874.362
      39     Transferuri consolidabile802.216       802.216   802.216
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen802.216       802.216   802.216
      40     Transferuri neconsolidabile2.104.405.736131.666.410     2.104.405.736131.666.4102.236.072.146
      4002   Burse440.831.961       440.831.961   440.831.961
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională62.300.000131.666.410     62.300.000131.666.410193.966.410
      4057   Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior1.598.100.000       1.598.100.000   1.598.100.000
      4058   Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor2.000.000       2.000.000   2.000.000
      4080   Alte transferuri1.173.775       1.173.775   1.173.775
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL260.113.96184.950.310-500.000   259.613.96184.950.310344.564.271
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE60.551.223   -8.000.000   52.551.223   52.551.223
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite60.551.223   -8.000.000   52.551.223   52.551.223
      8501   Rambursări de credite externe15.592.060       15.592.060   15.592.060
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane44.959.163   -8.000.000   36.959.163   36.959.163
    01       Administraţie centrală43.094.069       43.094.069   43.094.069
    02       Învăţământ preşcolar678.721.838       678.721.838   678.721.838
    03       Învăţământ primar şi gimnazial4.768.706.351180.418.870     4.768.706.351180.418.8704.949.125.221
    04       Învăţământ liceal2.414.885.76871.206.44050.000   2.414.935.76871.206.4402.486.142.208
    05       Învăţământ profesional268.086.401       268.086.401   268.086.401
    06       Învăţământ postliceal148.654.342       148.654.342   148.654.342
    08       Învăţământ special816.254.555       816.254.555   816.254.555
    09       Învăţământ superior2.606.811.081131.666.410-9.300.000   2.597.511.081131.666.4102.729.177.491
    10       Biblioteci centrale,              
            universitare şi pedagogice131.606.309       131.606.309   131.606.309
    14       Internate, cămine şi cantine70.021.250       70.021.250   70.021.250
            pentru elevi şi studenţi              
    25       Servicii publice descentralizate616.567.488       616.567.488   616.567.488
    50       Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ1.031.635.381   -2.550.000   1.029.085.381   1.029.085.381
  5801       SĂNĂTATE3.522.989.597569.014.178-178.787   3.522.810.810569.014.1784.091 824.988
      01     CHELTUIELI CURENTE2.418.429.508   49.900.000   2.468.329.508   2.468.329.508
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL679.352.851   -100.000   679.252.851   679.252.851
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII497.084.430       497.084.430   497.084.430
      38     TRANSFERURI1.241.992.227   50.000.000   1.291.992.227   1.291.992.227
      40     Transferuri neconsolidabile1.241.992.227   50.000.000   1.291.992.227   1.291.992.227
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale17.163.030       17.163.030   17.163.030
      4044   Programe pentru sănătate753.904.600       753.904.600   753.904.600
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională2.794.000       2.794.000   2.794.000
      4060   Transferuri pentru acţiuni de sănătate468.130.597   50.000.000   518.130.597   518.130.597
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL396.824.574569.014.178-50.000.000   346.824.574569.014.178915.838.752
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE707.735.515   -78.787   707.656.728   707.656.728
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite707.735.515   -78.787   707.656.728   707.656.728
      8501   Rambursări de credite externe517.299.660       517.299.660   517.299.660
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane190.435.855   -78.787   190.357.068   190.357.068
    01       Administraţia centrală156.000.000       156.000.000   156.000.000
    02       Dispensare medicale266.334.760       266.334.760   266.334.760
    03       Spitale1.249.848.980569.014.178-78.787   1.249.770.193569.014.1781.818.784.371
    04       Sanatorii şi preventorii88.961.768   -100.000   88.861.768   88.861.768
    05       Creşe88.828.902       88.828.902   88.828.902
    07       Centre de transfuzii sanguine96.000.000       96.000.000   96.000.000
    08       Servicii de ambulanţă93.000.000       93.000.000   93.000.000
    09       Centre de sănătate, diagnostic şi tratament16.683.159       16.683.159   16.683.159
    25       Servicii publice descentralizate700.000.000       700.000.000   700.000.000
    50       Alte instituţii şi acţiuni sanitare767.332.028       767.332.028   767.332.028
  5901       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET1.740.759.4106.623.3601.000.000   1.741.759.4106.623.3601.748.382.770
      01     CHELTUIELI CURENTE1.684.553.5555.423.3604.366.900   1.884.920.4555.423.3601.694.343.815
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL82.099.454   -1.800.000250.00080.299.454250.00080.549.454
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII590.038.4485.423.3606.666.900-250.000596.705.3485.173.360601.878.708
      34     SUBVENŢII610.849.500   3.000.000   613.849.500   613.849.500
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice610.849.500   3.000.000   613.849.500   613.849.500
      38   TRANSFERURI401.566.153   -3.500.000   398.066.153   398.066.153
      39     Transferuri consolidabile43.321       43.321   43.321
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen43.321       43.321   43.321
      40     Transferuri neconsolidabile401.522.832   -3.500.000   398.022.832   398.022.832
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale25.769.300   -3.500.000   22.269.300   22.269.300
      4013   Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale15.000       15.000   15.000
      4032   Sprijinirea organizaţiilor nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale34.485.300       38.485.300   34.485.300
      4033   Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare2.523.600       2.523.600   2.523.600
      4034   Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora10.000.000       10.000.000   10.000.000
      4036   Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.988.000       2.988.000   2.988.000
      4037   Finanţarea unor programe şi proiect în cadrul Campaniei Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei895.000       835.000   835.000
      4038   Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"3.500.000       3.500.000   3.500.000
      4039   Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii9.939.123       9.939.123   9.939.123
      4040   Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor14.518.400       14.518.400   14.518.400
      4041   Asociaţii şi fundaţii2.000.000       2.000.000   2.000.000
      4045   Programe pentru tineret18.708.800       18.708.800   18.708.800
      4046   Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român22.966.600       22.966.600   22.966.600
      4061   Susţinerea cultelor74.495.000       74.495.000   74.495.000
      4066   Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult178.778.709       178.778.709   178.778.709
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL54.005.8551.200.000-2.000.000   52.005.8551.200.00053.205.855
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.200.000   -1.366.900   833.100   833.100
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.200.000   -1.366.900   833.100   833.100
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane2.200.000   -1.366.900   833.100   833.100
    01       Administraţie centrală47.961.248   -238.000   47.723.248   47.723.248
    02       Biblioteci publice naţionale35.052.080   -1.562.000   33.490.080   33.490.080
    04       Muzee79.812.622   2.000.000   81.812.622   81.812.622
    05       Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte123.760.172       123.760.172   123.760.172
    15       Culte religioase256.173.709       256.173.709   256.173.709
    20       Activitatea sportivă380.947.742   1.000.000   381.947.742   381.947.742
    21       Activitatea de tineret33.671.500       33.671.500   33.671.500
    25       Servicii publice descentralizate37.459.216   124.000   37.583.216   37.583.216
    50       Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret745.921.1216.623.360-324.000   745.597.1216.623.360752.220.481
  6001       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII9.308.043.76294.400.943343.307.500   9.951.351.26294.400.9439.745.752.205
      01     CHELTUIELI CURENTE9.275.150.07285.846.155345.210.172   9.620.360.24485.846.1559.706.206.399
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL108.686.200       108.686.200   108.686.200
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII183.716.62019.333.1552.902.568   186.619.18819.333.155205.952.343
      34     SUBVENŢII5.566.386       5.566.386   5.566.386
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice5.566.386       5.566.386   5.566.386
      38     TRANSFERURI8.977.180.86666.513.000342.307.604   9.319.488.47066.513.0009.386.001.470
      39     Transferuri consolidabile61.070.330       61.070.330   61.070.330
      3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii61.070.330       61.070.330   61.070.330
      40     Transferuri neconsolidabile8.916.110.53666.513.000342.307.604   9.258.419.14066.513.0009.324.931.140
      4003   Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.570.692.839   190.700.000   4.761.392.839   4.761.392.839
      4004   Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane3.477.557.626   144.300.104   3.621.857.730   3.621.857.730
      4008   Ajutoare sociale6.550.000   907.500   7.457.500   7.457.500
      4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii6.965.160       6.965.160   6.965.160
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale1.928.701       1.928.701   1.928.701
      4041   Asociaţii şi fundaţii9.221.280   1.000.000   10.221.280   10.221.280
      4042   Alocaţie de încredinţare şi plasament familial94.574.396   5.400.000   99.974.396   99.974.396
      4043   Ajutor anual pentru veteranii de război50.912.100       50.912.100   50.912.100
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională1.674.434       1.674.434   1.674.434
      4063   Protecţia copilului1.930.00066.513.000     1.930.00066.513.00068.443.000
      4070   Susţinerea sistemului de protecţie a copilului693.000.000       693.000.000   693.000.000
      4080   Alte transferuri1.100.000       1.100.000   1.100.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL27.491.0188.554.788     27.491.0188.554.78836.045.806
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.402.672   -1.902.672   3.500.000   3.500.000
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite5.402.672   -1.902.672   3.500.000   3.500.000
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane5.402.672   -1.902.672   3.500.000   3.500.000
    01       Administraţie centrală39.954.2192.887.000     39.954.2192.887.00042.841.219
    02       Cămine de bătrâni şi pensionari1.999.500       1.999.500   1.999.500
    08       Centre de primire a minorilor554.650       554.650   554.650
    09       Ajutor social6.550.000   907.500   7.457.500   7.457.500
    10       Plasament familial94.574.396   5.400.000   99.974.396   99.974.396
    15       Alocaţia de stat pentru copii3.854.913.361   127.500.000   3.982.413.361   3.982.413.361
    17       Ajutoare pentru soţii de militari în termen550.805       550.805   550.805
    18       Centre de primire triere şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat1.100.000       1.100.000   1.100.000
    19       Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii715.779.478   63.200.000   778.979.478   778.979.478
    20       Pensii, ajutoare indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari1.599.178.926   129.300.000   1.728.478.926   1.728.478.926
    21       Pensii militari1.932.367.927   16.000.000   1.948.367.927   1.948.367.927
    25       Servicii publice descentralizate106.510.77417.898.1551.902.672   108.413.44617.898.155126.311.601
    29       Concediu plătit pentru creşterea copiilor până la 2 ani990.106       990.106   990.106
    50       Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii953.019.91773.615.788-902.672   952.116.94573.615.7881.025.732.733
  6300       Partea a IV-a - SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE MEDIU ŞI APE1.893.327.979133.408.0006.035.832   1.899.363.811133.408.0002.032.771.811
      01   CHELTUIELI CURENTE1.355.429.279       1.355.429.279   1.355.429.279
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL95.466.600       95.466.600   95.466.600
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII23.143.179       23.143.179   23.143.179
      38     TRANSFERURI1.236.819.500       1.236.819.500   1.236.819.500
      40     Transferuri neconsolidabile1.236.819.500       1.236.819.500   1.236.819.500
      4001   Locuinţe880.800.000       880.800.000   880.800.000
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale19.500       19.500   19.500
      4047   Cadastru imobiliar14.000.000       14.000.000   14.000.000
      4080   Alte transferuri342.000.000       342.000.000   342.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL450.116.236133.408.0006.035.832   456.152.068133.408.000589.560.068
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE87.782.464       87.782.464   87.782.464
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisoane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite87.782.464       87.782.464   87.782.464
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane87.782.464       87.782.464   87.782.464
  6301       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE1.418.269.240   6.035.832   1.424.305.072   1.424.305.072
      01     CHELTUIELI CURENTE1.252.943.968       1.252.943.968   1.252.943.968
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL11.754.200       11.754.200   11.754.200
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.370.268       4.370.268   4.370.268
      38     TRANSFERURI1.236.819.500       1.236.819.500   1.236.819.500
      40     Transferuri neconsolidabile1.236.819.500       1.236.819.500   1.236.819.500
      4001   Locuinţe880.800.000       880.800.000   880.800.000
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale19.500       19.500   19.500
      4047   Cadastru imobiliar14.000.000       14.000.000   14.000.000
      4080   Alte transferuri342.000.000       342.000.000   342.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL81.945.272   6.035.832   87.981.104   87.981.104
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE83.380.000       83.380.000   83.380.000
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite83.380.000       83.380.000   83.380.000
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane83.380.000       83.380.000   83.380.000
    01       Administraţie centrală16.472.865       16.472.865   16.472.865
    08       Locuinţe962.416.375   6.035.832   968.452.207   968.452.207
    50       Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe439.380.000       439.380.000   439.380.000
  6401       MEDIU ŞI APE475.058.739133.408.000     475.058.739133.408.000608.466.739
      01     CHELTUIELI CURENTE102.485.311       102.485.311   102.485.311
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL83.712.400       83.712.400   83.712.400
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII18.772.911       18.772.911   18.772.911
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL368.170.964133.408.000     368.170.964133.408.000501.578.964
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.402.464       4.402.464   4.402.464
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite4.402.464       4.402.464   4.402.464
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane4.402.464       4.402.464   4.402.464
    01     Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice307.178.293119.187.000     307.178.293119.187.000426.365.293
    02     Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării155.294.41214.221.000     155.294.41214.221.000169.515.412
    03     Prospecţiuni geologice privind sursele de apă900.000       900.000   900.000
    04     Controlul activităţii nucleare11.686.034       11.686.034   11.686.034
  6600       Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE18.344.306.3593.852.252.81932.732.453   18.377.038.8123.852.252.81922.229.291.631
      01   CHELTUIELI CURENTE15.129.605.3742.201.760.436-7.658.453   15.121.946.9212.201.760.43617.323.707.357
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL988.486.487   80.363.491   1.068.849.978   1.068.849.978
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII468.321.115   22.978.139   491.299.254   491.299.254
      34   SUBVENŢII2.855.498.38620.972.776-20.000.000   2.835.498.38620.972.7762.856.471.162
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice55.930.58620.972.776     55.930.58620.972.77676.903.362
      3502   Subvenţii pe produse şi activităţi1.821.698.000       1.821.698.000   1.821.698.000
      3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif977.869.800   -20.000.000   957.869.800   957.869.800
      36   PRIME359.600.000       359.600.000   359.600.000
      38   TRANSFERURI10.457.699.3862.180.787.660-91.000.083   10.366.699.9032.180.787.66012.547.486.963
      40   Transferuri neconsolidabile10.457.699.3862.180.787.660-91.000.083   10.366.699.9032.180.787.66012.547.486.963
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale24.285.764       24.285.764   24.285.764
      4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă172.580.000       172.580.000   172.580.000
      4021   Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare80.975.000       80.975.000   80.975.000
      4022   Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor184.705.0008.304.660-12.000.000   172.705.0008.304.660181.009.660
      4023   Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.800.000       248.800.000   248.800.000
      4024   Cheltuieli pentru susţinerea transportului public feroviar de călători2.600.000.000       2.600.000.000   2.600.000.000
      4026   Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare345.000.000       345.000.000   345.000.000
      4048   Meteorologie şi hidrologie55.500.000       55.500.000   55.500.000
      4049   Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor391.500       391.500   391.500
      4050   Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită15.300.000       15.300.000   15.300.000
      4051   Cooperare economică internaţională32.000.000       32.000.000   32.000.000
      4052   Participare la programul energetic - SAVE II7.456.700   -83   7.456.617   7.456.617
      4053   Cupoane pentru agricultori2.198.925.000   -84.000.000   2.114.925.000   2.114.925.000
      4054   Cabaline din patrimoniul genetic naţional25.400.000       25.400.000   25.400.000
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională809.634.7922.160.248.196     809.634.7922.160.248.1962.969.882.988
      4056   Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie656.956.760       656.956.760   656.956.760
      4062   Stimularea exporturilor383.000.000       383.000.000   383.000.000
      4071   Restructurarea sistemului bancar2.489.600.000       2.489.600.000   2.489.600.000
      4080   Alte transferuri120.988.87012.234.8045.000.000   125.988.87012.234.804138.223.674
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.308.818.2531.650.492.38341.627.185   1.346.445.4381.650.492.3832.996.937.821
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.909.882.732   -1.236.279   1.908.646.453   1.908.646.453
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.909.882.732   -1.236.279   1.908.646.453   1.908.646.453
      8501   Rambursări de credite externe1.106.378.047   -1.145.396   1.105.232.651   1.105.232.651
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane803.504.685   -90.883   803.413.802   803.413.802
  6601       INDUSTRIE2.785.798.21920.539.46432.882.453   2.818.680.67220.539.4642.839.220.136
      01     CHELTUIELI CURENTE2.263.223.60620.539.4646.491.547   2.269.715.15320.539.4642.290.254.617
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL103.705.000   4.363.491   108.068.491   108.068.491
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII126.850.674   9.128.139   135.978.813   135.978.813
      34   SUBVENŢII1.551.908.000       1.551.908.000   1.551.908.000
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice5.475.000       5.475.000   5.475.000
      3502   Subvenţii pe produse şi activităţi1.545.933.000       1.545.933.000   1.545.933.000
      3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif500.000       500.000   500.000
      38   TRANSFERURI480.759.93220.539.464-7.000.083   473.759.84920.539.464494.299.313
      40     Transferuri neconsolidabile480.759.93220.539.464-7.000.083   473.759.84920.539.464494.299.313
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale8.736.000       8.736.000   8.736.000
      4022   Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor184.705.0008.304.660-12.000.000   172.705.0008.304.660181.009.660
      4023   Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.800.000       248.800.000   248.800.000
      4050   Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită15.300.000       15.300.000   15.300.000
      4051   Cooperare economică internaţională6.200.000       6.200.000   6.200.000
      4052   Participare la programul energetic - SAVE II7.456.700   -83   7.456.617   7.456.617
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională2.278.232       2.278.232   2.278.232
      4080   Alte transferuri7.284.00012.234.8045.000.000   12.284.00012.234.80424.518.804
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL514.074.255   27.190.906   541.265.161   541.265.161
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE8.500.358   -800.000   7.700.358   7.700.358
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite8.500.358   -800.000   7.700.358   7.700.358
      8501   Rambursări de credite externe4.477.809   -709.117   3.768.692   3.768.692
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane4.022.549   -90.883   3.931.666   3.931.666
    01     Administraţie centrală172.561.55620.539.4643.682.536   176.344.09220.539.464196.783.556
    02     Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale79.000.000   10.000.000   89.000.000   89.000.000
    03     Combustibili minerali solizi886.351.435       886.351.435   886.351.435
    06     Resurse minerale, altele decât combustibili1.258.948.670   24.000.000   1.282.948.670   1.282.948.670
    07     Industrie prelucrătoare122.677.000   8.000.000   130.677.000   130.677.000
    50     Alte cheltuieli în domeniul industriei266.259.558   -12.800.083   253.459.475   253.459.475
  6701       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ4.985.700.91450.028.000     4.985.700.91450.028.0005.035.728.914
      01     CHELTUIELI CURENTE4.630.429.288   -14.400.000   4.616.029.288   4.616.029.288
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL794.000.000   76.000.000   870.000.000   870.000.000
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII267.405.588   13.600.000   281.005.588   281.005.588
      34     SUBVENŢII977.369.800   -20.000.000   957.369.800   957.369.800
      3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif977.369.800   -20.000.000   957.369.800   957.369.800
      36   PRIME359.600.000       359.600.000   359.600.000
      38   TRANSFERURI2.232.053.900   -84.000.000   2.148.053.900   2.148.053.900
      40   Transferuri neconsolidabile2.232.053.900   -84.000.000   2.148.053.900   2.148.053.900
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale6.728.900       6.728.900   6.728.900
      4053   Cupoane pentru agricultori2.198.925.000   -84.000.000   2.114.925.000   2.114.925.000
      4054   Cabaline din patrimoniul genetic naţional25.400.000       25.400.000   25.400.000
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională1.000.000       1.000.000   1.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL277.299.27950.028.00014.836.279   292.135.55850.028.000342.163.558
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE77.972.347   -436.279   77.536.068   77.536.068
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane l creditele externe contractate de ordonatorii de credite77.972.347 a   -436.279   77.536.068   77.536.068
      8501Rambursări de credite externe51.894.346   -436.279   51.458.067   51.458.067
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane26.078.001       26.078.001   26.078.001
    01     Administraţie centrală35.906.097   5.268.123   41.174.220   41.174.220
    02     Amendare soluri acide şi alcaline4.684.000       4.684.000   4.684.000
    03     Acoperire sume fixe la seminţe261.400.000       261.400.000   261.400.000
    04     Combatere dăunători şi boli în sectorul vegetal154.831.613   8.755.707   163.587.320   163.587.320
    05     Reproducţie şi selecţie animale, prevenire şi combatere boli în sectorul animal142.667.897   11.905.123   154.573.020   154.573.020
    06     Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole39.451.601   -436.279   39.015.322   39.015.322
    07     Subvenţionare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli22.563.753       22.563.753   22.563.753
    10     Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli2.749.931.047   -84.000.000   2.665.931.047   2.665.931.047
    14     Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combatere a eroziunii solului583.520.746   -19.700.000   563.820.746   563.820.746
    15     Silvicultură105.175.00050.028.000     105.175.00050.028.000155.203.000
    25     Servicii publice descentralizate792.865.821   73.450.202   866.316.023   866.316.023
    50     Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii92.703.339   4.757.124   97.460.463   97.460.463
  6801       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII6.823.097.8713.760.712.579     6.823.097.8713.760.712.57910.583.810.450
      01     CHELTUIELI CURENTE4.695.715.0422.160.248.169     4.695.715.0422.160.248.1966.855.963.238
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL38.087.937       38.087.937   38.087.937
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII26.493.051       26.493.051   26.493.051
      34     SUBVENŢII275.765.000       275.765.000   275.765.000
      3502   Subvenţii pe produse şi activităţi275.765.000       275.765.000   275.765.000
      38   TRANSFERURI4.355.369.0542.160.248.196     4.355.369.0542.160.248.1966.515.617.250
      40     Transferuri neconsolidabile4.355.369.0542.160.248.196     4.355.369.0542.160.248.1966.515.617.250
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.770.864       5.770.864   5.770.864
      4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă172.580.000       172.580.000   172.580.000
      4024   Cheltuieli pentru susţinerea transportului public feroviar de călători2.600.000.000       2.600.000.000   2.600.000.000
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională806.356.5602.160.248.196     806.356.5602.160.248.1962.966.604.756
      4056   Transferuri pentru drumuri căi ferate, aviaţie şi navigaţie656.956.760       656.956.760   656.956.760
      4080   Alte transferuri113.704.870       113.704.870   113.704.870
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL361.641.7561.600.464.383     361.641.7561.600.464.3831.962.106.139
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.765.741.043       1.765.741.043   1.765.741.043
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.765.741.043       1.765.741.043   1.765.741.043
      8501   Rambursări de credite externe1.012.720.592       1.012.720.592   1.012.720.592
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane753.020.481       753.020.481   753.020.481
    01     Administraţie centrală39.566.04850.328.000     39.566.04850.328.00089.894.048
    02     Aviaţie civilă972.047.540970.153.095     972.047.540970.153.0951.942.200.635
    03     Navigaţie civilă101.493.662174.098.948     101.493.662174.098.948275.592.610
    04     Zone libere7.837.000       7.837.000   7.837.000
    05     Drumuri şi poduri1.482.722.3031.522.208.120     1.482.722.3031.522.208.1203.004.930.423
    06     Transport feroviar3.537.627.222413.613.128     3.537.627.222413.613.1283.951.240.350
    07     Transport în comun550.568.323630.311.288     550.568.523630.311.2881.180.879.811
    10     Comunicaţii18.530.703       18.530.703   18.530.703
    50     Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor112.704.870       112.704.870   112.704.870
  6901       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE3.749.709.35520.972.766-150.000   3.749.559.35520.972.7763.770.532.131
      01     CHELTUIELI CURENTE3.540.237.43820.972.766250.000   3.540.487.43820.972.7763.561.460.214
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL52.693.550       52.693.550   52.693.550
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII47.571.802   250.000   47.821.802   47.821.802
      34     SUBVENŢII50.455.58620.972.776     50.455.58620.972.77671.428.362
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice50.455.58620.972.776     50.455.58620.972.77671.428.362
      38     TRANSFERURI3.389.516.500       3.389.516.500   3.389.516.500
      40     Transferuri neconsolidabile3.389.516.500       3.389.516.500   3.389.516.500
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale3.050.000       3.050.000   3.050.000
      4021   Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare80.975.000       80.975.000   80.975.000
      4026   Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare345.000.000       345.000.000   345.000.000
      4048   Meteorologie şi hidrologie55.500.000       55.500.000   55.500.000
      4049   Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor391.500       391.500   391.500
      4051   Cooperare economică internaţională32.000.000       32.000.000   32.000.000
      4062   Stimularea exporturilor383.000.000       383.000.000   383.000.000
      4071   Restructurarea sistemului bancar2.489.600.000       2.489.600.000   2.489.600.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL151.802.963   -400.000   151.402.963   151.402.963
      84   RAMBURSĂRI DE CREDIT PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE57.668.954       57.668.954   57.668.954
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite57.668.954       57.668.954   57.668.954
      8501   Rambursări de credite externe37.285.300       37.285.300   37.285.300
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane20.383.654       20.383.654   20.383.654
    01     Administraţie centrală26.141.83920.972.776     26.141.83920.972.77647.114.615
    02     Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare215.761.637   -150.000   215.611.637   215.611.637
    03     Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor1.340.147       1.340.147   1.340.147
    04     Meteorologie şi Hidrologie55.500.000       55.500.000   55.500.000
    05     Stimulare producţie de export şi a exportului383.000.000       383.000.000   383.000.000
    06     Acţiuni de cooperare economică internaţională32.000.000       32.000.000   32.000.090
    09     Restructurarea sistemului bancar2.489.600.000       2.489.600.000   2.489.600.000
    18     Fondul naţional de preaderare345.000.000       345.000.000   345.000.000
    19     Fondul naţional pentru dezvoltare regională110.000.000       110.000.000   110.000.000
    50     Alte cheltuieli pentru acţiuni economice91.365.732       91.365.732   91.365.732
  7100       Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI1.610.060.70730.016.8004.700.000   1.614.760.70730.016.8001.644.777.507
      01   CHELTUIELI CURENTE1.490.611.99130.016.8004.700.000   1.495.311.99130.016.8001.525.328.791
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL350.762.985   -7.211.996   343.550.989   343.550.989
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII730.462.955   9.705.000   740.167.955   740.167.955
      34     SUBVENŢII92.874.050       92.874.050   92.874.050
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice974.050       974.050   974.050
      3502   Subvenţii pe produse şi activităţi91.900.000       91.900.000   91.900.000
      38     TRANSFERURI316.512.00130.016.8002.206.996   318.718.99730.016.800348.735.797
      39     Transferuri consolidabile520.662       520.662   520.662
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen520.662       520.662   520.662
      40     Transferuri neconsolidabile315.991.33930.016.8002.206.996   318.198.33530.016.800348.215.135
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale20.531.992   -93.004   20.438.988   20.438.988
      4016   Fondul de cercetare-dezvoltare3.000.000   -1.000.000   2.000.000   2.000.000
      4017   Fondul pentru stimularea inovării6.700.000   -2.700.000   4.000.000   4.000.000
      4027   Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială8.900.00030.016.800     8.900.00030.016.80038.916.800
      4028   Executarea silită a creanţelor bugetare10.732.900       10.732.900   10.732.900
      4029   Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale22.812.100       22.812.100   22.812.100
      4030   Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal2.955.000       2.955.000   2.955.000
      4035   Finanţarea partidelor politice33.900.000       33.900.000   33.900.000
      4059   Transferuri pentru cercetare dezvoltare (granturi)- 40.861.947       40.861.947   40.861.947
      4080   Alte transferuri165.597.400   6.000.000   171.597.400   171.597.400
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL90.735.013       90.735.013   90.735.013
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE28.713.703       28.713.703   28.713.703
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite20.473.703       20.473.703   20.473.703
      8501   Rambursări de credite externe13.630.000       13.630.000   13.630.000
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane6.843.703       6.843.703   6.843.703
      88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora8.240.000       8.240.000   8.240.000
      8801Rambursări de credite interne8.240.000       8.240.000   8.240.000
  7101       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ988.422.347   -3.000.000   985.422.347   985.422.347
      01     CHELTUIELI CURENTE934.723.071   -3.000.000   931.723.071   931.723.071
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL151.440.192   -2.911.996   148.528.196   148.528.196
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII683.097.509   3.705.000   686.802.509   686.802.509
      34     SUBVENŢII974.050       974.050   974.050
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice974.050       974.050   974.050
      38     TRANSFERURI99.211.320   -3.793.004   95.418.316   95.418.316
      39     Transferuri consolidabile64.981       64.981   64.981
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen64.981       64.981   64.981
      40     Transferuri neconsolidabile99.146.339   -3.793.004   95.353.335   95.353.335
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale20.531.992   -93.004   20.438.988   20.438.988
      4016   Fondul de cercetare-dezvoltare3.000.000   -1.000.000   2.000.000   2.000.000
      4017   Fondul pentru stimularea inovării6.700.000   -2.700.000   4.000.000   4.000.000
      4059   Transferuri pentru cercetare dezvoltare (granturi)- 40.861.947       40.861.947   40.861.947
      4080   Alte transferuri28.052.400       28.052.400   28.052.400
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL53.699.276       53.699.276   53.699.276
    01     Administraţie centrală54.551.610   1.062.372   55.613.982   55.613.982
    02     Cercetare fundamentală149.112.601   -6.910.300   142.202.301   142.202.301
    03     Cercetare aplicativă şi experimentală699.234.816   3.370.300   702.605.116   702.605.116
    50     Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică85.523.320   -522.372   85.000.948   85.000.948
  7201       ALTE ACŢIUNI422.923.36030.016.8007.700.000   430.623.36030.016.800460.640.160
      01     CHELTUIELI CURENTE418.343.92030.016.8007.700.000   426.043.92030.016.800456.060.720
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL199.322.793   -4.300.000   195.022.793   195.022.793
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII47.365.446   6.000.000   53.365.446   53.365.446
      34     SUBVENŢII91.900.000       91.900.000   91.900.000
      3502   Subvenţii pe produse şi activităţi91.900.000       91.900.000   91.900.000
      38     TRANSFERURI79.755.68130.016.8006.000.000   85.755.68130.016.800115.772.481
      39     Transferuri consolidabile455.681       455.681   455.681
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen455.681       455.681   455.681
      40     Transferuri neconsolidabile79.300.00030.016.8006.000.000   85.300.00030.016.800115.316.800
      4027   Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială8.900.00030.016.800     8.900.00030.016.80038.916.800
      4028   Executarea silită a creanţelor bugetare10.732.900       10.732.900   10.732.900
      4029   Despăgubiri civile precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale22.812.100       22.812.100   22.812.100
      4030   Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal2.955.000       2.955.000   2.955.000
      4035   Finanţarea partidelor politice33.900.000       33.900.000   33.900.000
      4080   Alte transferuri     6.000.000   6.000.000   6.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.785.737       1.785.737   1.785.737
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.793.703       2.793.703   2.793.703
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.793.703       2.793.703   2.793.703
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane2.793.703       2.793.703   2.793.703
    01       Administraţie centrală vamală şi unităţi teritoriale175.175.050       175.175.050   175.175.050
    06       Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaţionale5.775.984   -4.300.000   1.405.984   1.405.984
    07       Protecţie civilă54.404.870       54.404.870   54.404.870
    08       Executarea silită a creanţelor bugetare10.732.900       10.732.900   10.732.900
    10       Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului potrivit dispoziţiilor legale22.812.100       22.812.100   22.812.100
    11       Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal2.955.000       2.955.000   2.955.000
    19       Zboruri speciale91.900.000       91.900.000   91.900.000
    20       Fondul Român de Dezvoltare Socială11.693.70330.016.800     11.693.70330.016.80045.710.503
    50       Alte cheltuieli47.473.753   12.000.000   59.473.753   59.473.753
  7501       CHELTUIELI DIN FONDURI LA DISPOZIŢIA GUVERNULUI87.545.000       87.545.000   87.545.000
      01     CHELTUIELI CURENTE87.545.000       87.545.000   87.545.000
      38     TRANSFERURI87.545.000       87.545.000   87.545.000
      40     Transferuri neconsolidabile87.545.000       87.545.000   87.545.000
      4080   Alte transferuri87.545.000       87.545.000   87.545.000
    01       Cheltuieli din Fondul de intervenţie75.545.000       75.545.000   75.545.000
    02       Cheltuieli din Fondul pentru relaţiile cu Republica Moldova12.000.000       12.000.000   12.000.000
  7801       CHELTUIELI DIN FONDUL LA DISPOZIŢIA GUVERNULUI CONSTITUIT DIN VĂRSĂMINTELE DIN PRIVATIZARE111.170.000       111.170.000   111.170.000
      01     CHELTUIELI CURENTE50.000.000       50.000.000   50.000.000
      38     TRANSFERURI50.000.000       50.000.000   50.000.000
      40     Transferuri neconsolidabile50.000.000       50.000.000   50.000.000
      4080   Alte transferuri50.000.000       50.000.000   50.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL35.250.000       35.250.000   35.250.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE25.920.000       25.920.000   25.920.000
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite17.680.000       17.680.000   17.680.000
      8501   Rambursări de credite externe13.630.000       13.630.000   13.630.000
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane4.050.000       4.050.000   4.050.000
      88     Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora8.240.000       8.240.000   8.240.000
      8801   Rambursări de credite interne8.240.000       8.240.000   8.240.000
    02       Cheltuieli pentru reformă111.170.000       111.170.000   111.170.000
  8500       Partea a VII-a - TRANSFERURI5.956.839.239   -338.571.500   5.618.267.739   5.618.267.739
  8501       TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT5.956.839.239   -338.571.500   5.618.267.739   5.618.267.739
    03       Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe800.000.000   -12.000.000   788.000.000   788.000.000
    04       Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat4.425.815.132   -326.571.500   4.098.243.632   4.098.243.632
    05       Transferuri din bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 199757.732.132       57.732.132   57.732.132
    08       Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap674.291.975       674.291.975   674.291.975
  8600       Partea a VIII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE721.944.946   -30.736.000   691.208.946   691.208.946
  8601       ÎMPRUMUTURI721.944.946   -30.736.000   691.208.946   691.208.946
      79     ÎMPRUMUTURI ACORDATE721.944.946   -30.736.000   691.208.946   691.208.946
      8002   Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale121.000.000   -30.000.000   91.000.000   91.000.000
      8005   Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă944.946   -736.000   208.946   208.946
      8006   Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii600.000.000       600.000.000   600.000.000
    02       Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale121.000.000   -30.000.000   91.000.000   91.000.000
    05       Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă944.946   -736.000   208.946   208.946
    06       Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii600.000.000       600.000.000   600.000.000
  8800       Partea a IX a - PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI AFERENTE DATORIEI PUBLICE32.403.125.000   1.862.000.000   34.265.125.000   34.265.125.000
  8801       DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI32.403.125.000   1.862.000.000   34.265.125.000   34.265.125.000
    01     Dobânzi aferente datoriei publice interne22.986.297.000   976.000.000   23.962.297.000   23.962.297.000
    02     Dobânzi aferente datoriei publice externe479.200.000   139.000.000   618.200.000   618.200.000
    03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii2.700.600.000   288.000.000   2.988.600.000   2.988.600.000
    04     Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe4.695.300.000   47.000.000   4.742.300.000   4.742.300.000
    05     Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne1.451.728.000   412.000.000   1.953.728.000   1.953.728.000
  9500       Partea a XI-a - FONDURI DE REZERVĂ1.899.603.241   -1.849.850.000   49.753.241   49.753.241
  9501       FONDURI DE REZERVĂ1.899.603.241   -1.849.850.000   49.753.241   49.753.241
    01     Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului28.698.241   150.000   28.848.241   28.848.241
    02     Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului9.905.000       9.905.000   9.905.000
    03     Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova11.000.000       11.000.000   11.000.000*)
    04     Fond la dispoziţia Guvernului constituit din vărsămintele din privatizare1.850.000.000   -1.850.000.000        
  9901       DEFICIT-18.847.107.517-7.736.302.755     -18.847.107.517-7.736.302.755-26.583.410.272
--------- Notă *) Suma de 11 miliarde lei va fi utilizata de Societatea Română de Televiziune pentru acoperirea cheltuielilor legate de retransmisia programului 1 pe teritoriul Republicii Moldova, conform Hotărârii Guvernului nr. 605/1998.
Anexa 2 BUGETUL DE STAT PE ANUL 1999- detalierea pe articole de cheltuieli -
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolTitlu/ ArticolAlineat   Program actualizat buget de statIntrări de credite externeInfluenţeProgram rectificat buget de statIntrări de credite externeTotal
  Buget de statIntrări de credite externe
  AB12345=1+36=2+47=5+6
  5001       II. CHELTUIELI-TOTAL111.249.011.8757.736.302.755.     111.249.011.8757.736.302.755118.985.314.630
      01   CHELTUIELI CURENTE101.189.117.4342.630.819.96972.428.729   101.261.546.1632.630.819.969103.892.366.132
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL22.029.761.11922.496.9089.728.004250.00022.039.489.12322.746.90822.062.236.031
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII8.437.699.220178.366.415106.173.077-250.0008.543.872.297178.116.4158.721.988.712
      34     SUBVENŢII4.519.897.67320.972.776-17.000.000   4.502.897.67320.972.7764.523.870.449
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.628.429.87320.972.7763.000.000   1.631.429.87320.972.7761.652.402.649
      3502   Subvenţii pe produse şi activităţi1.913.598.000       1.913.598.000   1.913.598.000
      3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif977.869.800   -20.800.000   957.869.800   957.869.800
      36     PRIME359.600.000       359.600.000   359.600.000
      38     TRANSFERURI31.539.431.1812.408.983.870-38.622.352   31.500.808.8292.408.983.87033.909.792.699
      39     Transferuri consolidabile6.085.041.245   -338.571.500   5.746.469.745   5.746.469.745
      3903   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe800.000.000   -12.000.000   788.000.000   788.000.000
      3904   Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat4.424.815.132   -326.571.500   4.098.243.632   4.098.243.632
      3908   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap674.291.975       674.291.975   674.291.975
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen87.231.808       87.231.808   87.231.808
      3911   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv37.632.000       37.632.000   37.632.000
      3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii61.070.330       61.070.330   61.070.330
      40     Transferuri neconsolidabile25.454.389.9362.408.983.870299.949.140   25.754.339.0842.408.983.87028.163.322.954
      4001   Locuinţe880.800.000       880.800.000   880.800.000
      4002   Burse440.831.961       440.831.961   440.831.961
      4003   Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.570.692.839   190.700.000   4.761.392.839   4.761.392.839
      4004   Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane3.477.557.626   144.300.104   3.621.857.730   3.621.857.730
      4008   Ajutoare sociale6.550.000   907.500   7.457.500   7.457.500
      4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii6.990.612   -25.452   6.965.160   6.965.160
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale257.411.083   -3.632.921   253.778.163   253.778.163
      4013   Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale15.000       15.000   15.000
      4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă528.780.000       528.780.000   528.780.000
      4016   Fondul de cercetare-dezvoltare3.000.000   -1.000.000   2.000.000   2.000.000
      4017   Fondul pentru stimularea inovării6.700.000   -2.700.000   4.000.000   4.000.000
      4018   Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 199757.732.132       57.732.132   57.732.132
      4021   Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare80.975.000       80.975.000   80.975.000
      4022   Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor184.705.0008.304.660-12.000.000   172.705.0008.304.660181.009.660
      4023   Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.800.000       248.800.000   248.800.000
      4024   Cheltuieli pentru susţinerea transportului public feroviar de călători2.600.000.000       2.600.000.000   2.600.000.000
      4026   Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare345.000.000       345.000.000   345.000.000
      4027   Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială8.900.00030.016.800     8.900.00030.016.80038.916.800
      4028   Executarea silită a creanţelor bugetare10.732.900       10.732.900   10.732.900
            22.812.100       22.812.100   22.812.100
      4029   Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale              
      4030   Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal2.955.000       2.955.000   2.955.000
      4032   Sprijinirea organizaţiilor nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale34.485.300       34.485.300   34.485.300
      4033   Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare2.523.600       2.523.600   2.523.600
      4034   Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora10.000.000       10.000.000   10.000.000
      4035   Finanţarea partidelor politice33.900.000       33.900.000   33.900.000
      4036   Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.988.000       2.988.000   2.988.000
      4037   Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei835.000       835.000   835.000
      4038   Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"3.500.000       3.500.000   3.500.000
      4039   Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii9.939.123       9.939.123   9.939.123
      4040   Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor14.518.400       14.518.400   14.518.400
      4041   Asociaţii şi fundaţii11.621.280   1.000.000   12.621.280   12.621.280
      4042   Alocaţie de încredinţare şi plasament familial94.574.396   5.400.000   99.974.396   12.621.280
      4043   Ajutor anual pentru veteranii de război50.912.100       50.912.100   50.912.100
      4044   Programe pentru sănătate753.904.600       753.904.600   753.904.600
      4045   Programe pentru tineret18.708.800       18.708.800   18.708.800
      4046   Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român22.966.600       22.966.600   22.966.600
      4047   Cadastru imobiliar14.000.000       14.000.000   14.000.000
      4048   Meteorologie şi hidrologie,55.500.000       55.500.000   55.500.000
      4049   Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor391.500       391.500   391.500
      4050   Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită15.300.000       15.300.000   15.300.000
      4051   Cooperarea economică internaţională38.200.000       38.200.000   38.200.000
      4052   Participare la programul energetic - SAVE II7.456.700   -83   7.456.617   7.456.617
      4053   Cupoane agricultori2.198.925.000   -84.000.000   2.114.925.000   2.114.925.000
      4054   Cabaline din patrimoniul genetic naţional25.400.000       25.400.000   25.400.000
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională901.984.2262.291.914.606     901.984.2262.291.914.6063.193.898.832
      4056   Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie656.956.760       656.956.760   656.956.760
      4057   Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior1.598.100.000       1.598.100.000   1.598.100.000
      4058   Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor2.000.000       2.000.000   2.000.000
      4059   Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)40.861.947       40.861.947   40.861.947
      4060   Transferuri pentru acţiuni de sănătate615.331.597   50.000.000   665.331.597   665.331.597
      4061   Susţinerea cultelor74.495.000       74.495.000   74.495.000
      4062   Stimularea exporturilor383.000.000       383.000.000   383.000.000
      4063   Protecţia copilului1.930.00066.513.000     1.930.00066.513.00068.443.000
      4066   Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult178.778.709       178.778.709   178.778.709
      4070   Susţinerea sistemului de protecţie a copilului693.000.000       693.000.000   693.000.000
      4071   Restructurarea sistemului bancar2.489.600.000       2.489.600.000   2.489.600.000
      4072   Finanţarea programelor experimentale pentru reforma bugetară25.000.000       25.000.000   25.000.000
      4080   Alte transferuri630.860.04512.234.80411.000.000   641.860.04512.234.804654.094.849
      49   DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE32.403.125.000   1.862.000.000   34.265.125.000   34.265.125.000
      5001   Dobânzi aferente datoriei publice interne22.992.800.000   976.000.000   23.968.800.000   23.968.800.000
      5002   Dobânzi aferente datoriei publice externe479.200.000   139.000.000   618.200.000   618.200.000
      5003   Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii2.700.600.000   288.000.000   2.988.600.000   2.988.600.000
      5004   Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe4.695.300.000   47.000.000   4.742.300.000   4.742.300.000
      5005   Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne1.535.225.000   412.000.000   1.947.225.000   1.947.225.000
      60     REZERVE1.899.603.241   -1.849.850.000   49.753.241   49.753.241
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.726.105.4865.105.482.786-27.263.721   3.698.841.7655.105.482.7868.804.324.551
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE721.944.946   -30.736.000   691.208.946   691.208.946
      8002   Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale121.000.000   -30.000.000   91.000.000   91.000.000
      8005   Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă944.946   -736.000   208.946   208.946
      8006   Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii600.000.000       600.000.000   600.000.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.611.844.009   -14.429.008   5.597.415.001   5.597.415.001
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite5.603.604.009   -14.429.008   5.589.175.001   5.589.175.001
      8501   Rambursări de credite externe3.971.426.846   -2.945.396   3.968.481.450   3.968.481.450
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane1.632.177.163   -11.483.612   1.620.693.551   1.620.693.551
      88     Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora8.240.000       8.240.000   8.240.000
      8801   Rambursări de credite interne8.240.000       8.240.000   8.240.000
  5101       AUTORITĂŢI PUBLICE4.165.958.635174.233.198-7.481.853   4.158.476.782174.233.1984.332.709.980
      01     CHELTUIELI CURENTE3.781.608.2119.431.808-7.295.997   3.774.312.2149.431.8083.783.744.022
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL2.643.045.13159.008-1.322.891   2.641.722.24059.0082.641.781.248
      10     Cheltuieli cu salariile1.752.826.20859.008-3.897.015   1.748.929.19359.0081.748.988.201
      11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat475.031.051   -1.753.461   473.277.590   473.277.590
      12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj83.086.078   -298.931   82.787.147   82.787.147
      13     Deplasări, detaşări, transferări214.887.903   4.935.944   219.823.847   219.823.847
      1301   - deplasări, detaşări, transferări în ţară161.303.990   -38.275   161.265.715   161.265.715
      1802   - deplasări în străinătate53.583.913   4.974.219   58.558.132   58.558.132
      14     Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate117.213.891   -309.428   116.904.463   116.904.463
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII900.599.3709.372.800-5.933.189   894.626.1819.372.800903.998.981
      21     Drepturi cu caracter social17.458.510       17.458.510   17.458.510
      22     Hrană1.406.459       1.406.459   1.406.459
      23     Medicamente şi materiale sanitare2.000.000       2.000.000   2.000.000
      24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie436.450.690   -4.863.963   431.586.727   431.586.727
      25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional98.646.153   -477.196   98.168.957   98.168.957
      26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament26.273.478   -27.887   26.245.591   26.245.591
      27     Reparaţii curente46.999.124   -301.911   46.697.213   46.697.213
      28     Reparaţii capitale183.500.259880.000-109.000   183.391.259880.000184.271.259
      29     Cărţi şi publicaţii8.855.43544.800-10.831   8.844.60444.8008.889.404
      30     Alte cheltuieli76.369.2628.448.000-142.401   76.226.8618.448.00084.674.861
      32     Fondul Preşedintelui1.800.000       1.800.000   1.800.000
      33     Fondul primului-ministru800.000       800.000   800.000
      34   SUBVENŢII23.850.250       23.850.250   23.850.250
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice23.850.250       23.850.250   23.850.250
      38   TRANSFERURI214.153.460   -39.917   214.113.543   214.113.543
      40     Transferuri neconsolidabile214.153.460   -39.917   214.113.543   214.113.543
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale163.176.460   -39.917   163.136.543   163.136.543
      4041   Asociaţii şi fundaţii400.000       400.000   400.000
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională25.577.000       25.577.000   25.577.000
      4072   Finanţarea programelor experimentale pentru reforma bugetară25.000.000       25.000.000   25.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL296.689.870164.801.390-190.906   296.498.964164.801.390461.300.354
      72     Investiţii ale instituţiilor publice296.689.870164.801.390-190.906   296.498.964164.801.390461.300.354
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE87.660.554   5.050   87.665.604   87.665.604
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite87.660.554   5.050   87.665.604   87.665.604
      8501   Rambursări de credite externe9.431.658       9.431.658   9.431.658
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane78.228.896   5.050   78.233.946   78.233.946
  5401       APĂRARE NAŢIONALĂ8.537.855.4642.139.514.416-8.100.600   8.527.754.8642.139.514.41610.669.269.280
      01     CHELTUIELI CURENTE5.568.712.586   14.899.400   5.583.611.986   5.583.611.986
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL3.229.290.330   14.899.400   3.244.189.730   3.244.189.730
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.865.757.726       1.865.757.726   1.865.757.726
      38     TRANSFERURI473.664.530       473.664.530   473.664.530
      39     Transferuri consolidabile51.084.553       51.084.553   51.084.553
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen51.084.553       51.084.553   51.084.553
      40     Transferuri neconsolidabile422.579.977       422.579.977   422.579.977
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale969.339       969.339   969.339
      4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuite a forţei de muncă309.100.000       309.100.000   309.100.000
      4060   Transferuri pentru acţiuni de sănătate112.510.638       112.510.638   112.510.638
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL509.517.4602.139.514.416-23.000.000   486.517.4602.139.514.4162.626.031.876
      72     Investiţii ale instituţiilor publice439.517.4602.139.514.416-23.000.000   416.517.4602.139.514.4162.556.031.876
      73     Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat70.000.000       70.000.000   70.000.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.459.625.418       2.459.625.418   2.459.625.418
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.459.625.418       2.459.625.418   2.459.625.418
      8501   Rambursări de credite externe2.124.379.722       2.124.379.722   2.124.379.722
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane335.245.696       335.245.696   335.245.696
  5501       ORDINEA PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ7.549.152.703353.547.321-3.057.045   7.546.095.658353.547.3217.899.642.979
      01     CHELTUIELI CURENTE6.951.069.729   -1.971.793   6.949.097.636   6.949.097.636
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL3.676.858.642   -63.800.000   3.613.058.642   3.613.058.642
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.328.819.035   61.853.659   2.390.672.694   2.390.672.694
      34     SUBVENŢII787.596.185       787.596.185   787.596.185
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice787.596.185       787.596.185   787.596.185
      38     TRANSFERURI157.795.867   -25.452   157.770.415   157.770.415
      39     Transferuri consolidabile72.413.056       72.413.056   72.413.056
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen34.781.056       34.781.056   34.781.056
      3911   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv37.632.000       37.632.000   37.632.000
      40     Transferuri neconsolidabile85.382.811   -25.452   85.357.359   85.357.359
      4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii25.452   -25.452        
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale3.566.997       3.566.997   3.566.997
      4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă47.100.000       47.100.000   47.100.000
      4060   Transferuri pentru acţiuni de sănătate34.690.362       34.690.362   34.690.362
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL335.793.246353.547.321764.168   336.557.414353.547.321690.104.735
      72     Investiţii ale instituţiilor publice335.793.246353.547.321764.168   336.557.414353.547.321690.104.735
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE262.289.728   -1.849.420   260.440.308   260.440.308
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite262.289.728   -1.849.420   260.440.308   260.440.308
      8501   Rambursări de credite externe184.715.699   -1.800.000   182.915.699   182.915.699
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane77.574.029   -49.420   77.524.609   77.524.609
  5701       ÎNVĂŢĂMÂNT13.595.044.833383.291.720-11.800.000   13.583.244.833383.291.72013.966.536.553
      01     CHELTUIELI CURENTE13.274.379.649298.341.410-3.300.000   13.271.079.649298.341.41013.569.421.059
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL10.175.712.43922.437.900-11.300.000   10.164.412.43922.437.90010.186.850.339
      10     Cheltuieli cu salariile7.174.067.626   -10.985.000   7.163.082.626   7.163.082.626
      11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.075.795.466   60.000   20.75.855.466   20.75.855.466
      12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj365.156.988   10.000   365.166.988   365.166.988
      13     Deplasări detaşări, transferări40.408.41222.437.900440.000   40.848.41222.437.90063.286.312
      1301   -deplasări, detaşări, transferări în ţară21.454.332   71.000   21.525.332   21.525.332
      1302   -deplasări în străinătate18.883.08022.437.900     18.883.08022.437.90041.320.980
      14     Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate520.283.947   -825.000   519.458.947   519.458.947
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII849.796.342144.237.1008.000.000   857.796.342144.237.1001.002.033.442
      21     Drepturi cu caracter social87.198.259       87.198.259   87.198.259
      22     Hrană224.620.487   2.000.000   226.620.487   226.620.487
      23     Medicamente şi materiale sanitare2.711.642       2.711.642   2.711.642
      24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie190.286.055       190.286.055   190.286.055
      25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional14.195.25719.407.420     14.195.25719.407.42033.602.677
      26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament64.135.562       64.135.562   64.135.562
      27     Reparaţii curente28.284.120       28.284.120   28.284.120
      28     Reparaţii capitale111.415.725       111.415.725   111.415.725
      29     Cărţi şi publicaţii5.718.337       5.718.337   5.718.337
      30     Alte cheltuieli45.270.124       45.270.124   45.270.124
      31     Manuale75.960.774124.829.6806.000.000   81.960.774124.829.680206.790.454
      34   SUBVENŢII143.662.916       143.662.916   143.662.916
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice143.662.916       143.662.916   143.662.916
      38     TRANSFERURI2.105.207.952131.666.410     2.105.207.952131.666.4102.236.874.362
      39     Transferuri consolidabile802.216       802.216   802.216
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen802.216       802.216   802.216
      40     Transferuri neconsolidabile2.104.405.736131.666.410     2.104.405.736131.666.4102.236.072.146
      4002   Burse440.831.961       440.831.961   440.831.961
      4055   Contribuabilii la programe realizate cu finanţare internaţională62.300.000131.666.410     62.300.000131.666.410193.966.410
      4057   Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior1.598.100.000       1.598.100.000   1.598.100.000
      4058   Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a credite lor bancare acordate studenţilor2.000.000       2.000.000   2.000.000
      4080   Alte transferuri1.173.775       1.173.775   1.173.775
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL260.113.96184.950.310-500.000   259.613.96184.950.310344.564.271
      72     Investiţii ale instituţiilor publice260.113.96184.950.310-500.000   259.613.96184.950.310344.564.271
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE60.551.223   -8.000.000   52.551.223   52.551.223
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite60.551.223   -8.000.000   52.551.223   52.551.223
      8501   Rambursări de credite externe15.592.060       15.592.060   15.592.060
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane44.959.163   -8.000.000   36.959.163   36.959.163
  5801       SĂNĂTATE3.522.989.597569.014.178-178.787   3.522.810.810569.014.1784.091.824.988
      01     CHELTUIELI CURENTE2.418.429.508   49.900.000   2.468.329.508   2.468.329.508
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL679.352.851   -100.000   679.252.851   679.252.851
      10     Cheltuieli cu salariile480.537.166   -27.400   480.509.766   480.509.766
      11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat138.277.619   -10.000   138.267.619   138.267.619
      12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj23.938.723   -2.000   23.936.723   23.936.723
      13     Deplasări, detaşări, transferări2.955.800   -52.600   2.903.200   2.903.200
      1301   - deplasări, detaşări, transferări în ţară2.355.800   -52.600   2.303.200   2.303.200
      1302   - deplasări în străinătate600.000       600.000   600.000
      14     Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate33.643.543   -8.000   33.635.543   33.635.543
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII497.084.430       497.084.430   497.084.430
      21     Drepturi cu caracter social609.451       609.451   609.451
      22     Hrană68.672.874       68.672.874   68.672.874
      23     Medicamente şi materiale sanitare217.160.133       217.160.133   217.160.133
      24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie74.852.652       74.852.652   74.852.652
      25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional65.614.925       65.614.925   65.614.925
      26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament15.908.391       15.908.391   15.908.391
      27     Reparaţii curente20.948.337       20.948.337   20.948.337
      28     Reparaţii capitale6.775.034       6.775.034   6.775.034
      29     Cărţi şi publicaţii234.891       234.891   234.891
      30     Alte cheltuieli26.307.742       26.307.742   26.307.742
      38   TRANSFERURI1.241.992.227   50.000.000   1.291.992.227   1.291.992.227
      40     Transferuri neconsolidabile1.241.992.227   50.000.000   1.291.992.227   1.291.992.227
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale17.163.030       17.163.030   17.163.030
      4044   Programe pentru sănătate753.904.600       753.904.600   753.904.600
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională2.794.000       2.794.000   2.794.000
      4060   Transferuri pentru acţiuni de sănătate468.130.597   50.000.000   518.130.597   518.130.597
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL396.824.574569.014.178-50.000.000   346.824.574569.014.178915.838.752
      72     Investiţii ale instituţiilor publice396.824.574569.014.178-50.000.000   346.824.574569.014.178915.838.752
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE707.735.515   -78.787   707.656.728   707.656.728
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite707.735.515   -78.787   707.656.728   707.656.728
      8501   Rambursări de credite externe517.299.660       517.299.660   517.299.660
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane190.435.855   -78.787   190.357.068   190.357.068
  5901       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET1.740.759.4106.623.3601.000.000   1.741.759.4106.623.3601.748.382.770
      01     CHELTUIELI CURENTE1.684.553.5555.423.3604.366.900   1.688.920.4555.423.3601.694.343.815
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL82.099.454   -1.800.000250.00080.299.454250.00080.549.454
      10     Cheltuieli cu salariile47.953.956   -1.100.000   46.853.956   46.853.956
      11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat13.951.851   -330.000   13.621.851   13.621.851
      12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj2.397.692   -55.000   2.342.692   2.342.692
      13     Deplasări, detaşări, transferări14.439.089   -238.000250.00014.201.089250.00014.451.089
      1301   - deplasări, detaşări, transferări în ţară5.403.749   -238.000   5.165.749   5.165.749
      1302   - deplasări în străinătate9.035.340     250.0009.035.340250.0009.285.340
      14     Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate3.356.866   -77.000   3.279.866   3.279.866
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII590.038.4485.423.3606.666.900-250.000596.705.3485.173.360601.878.708
      24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie15.020.440   3.000.000   18.020.440   18.020.440
      25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional347.262.160   2.000.000   349.262.160   349.262.160
      26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament962.540       962.540   962.540
      27     Reparaţii curente2.094.760       2.094.760   2.094.760
      28     Reparaţii capitale1.341.940       1.341.940   1.341.940
      29     Cărţi şi publicaţii4.714.020       4.714.020   4.714.020
      30     Alte cheltuieli218.642.5885.423.3601.666.900-250.000220.309.4885.173.360225.482.848
      34   SUBVENŢII610.849.500   3.000.000   613.849.500   613.849.500
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice610.849.500   3.000.000   613.849.500   613.849.500
      38   TRANSFERURI401.566.153   -3.500.000   398.066.153   398.066.153
      39     Transferuri consolidabile43.321       43.321   43.321
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorate de persoanele care satisfac serviciul militar în termen43.321       43.321   43.321
      40     Transferuri neconsolidabile401.522.832   -3.500.000   398.022.832   398.022.832
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale25.769.300   -3.500.000   22.269.300   22.269.300
      4019   Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale15.000       15.000   15.000
      4032   Sprijinirea organizaţiilor nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale34.485.300       34.485.300   34.485.300
      4033   Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare2.523.600       2.523.600   2.523.600
      4034   Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora10.000.000       10.000.000   10.000.000
      4036   Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.988.000       2.988.000   2.988.000
      4037   Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei835.000       835.000   835.000
      4038   Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"3.500.000       3.500.000   3.500.000
      4039   Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii9.939.123       9.939.123   9.939.123
      4040   Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor14.518.400       14.518.400   14.518.400
      4041   Asociaţii şi fundaţii2.000.000       2.000.000   2.000.000
      4045   Programe pentru tineret18.708.800       18.708.800   18.708.800
      4046   Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român22.966.600       22.966.600   22.966.600
      4061   Susţinerea cultelor74.495.000       74.495.000   74.495.000
      4066   Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult178.778.709       178.778.709   178.778.709
        70CHELTUIELI DE CAPITAL54.005.8551.200.000-2.000.000   52.005.8551.200.00053.205.855
        72   Investiţii ale instituţiilor publice54.005.8551.200.000-2.000.000   52.005.8551.200.00053.205.855
        84RAMBURSĂRI DE CREDITE PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.200.000   -1.366.900   833.100   833.100
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.200.000   -1.366.900   833.100   833.100
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane2.200.000   -1.366.900   833.100   833.100
  6001       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII9.308.043.76294.400.943343.307.500   9.651.351.26294.400.9439.745.752.205
      01   CHELTUIELI CURENTE9.275.150.07285.846.155345.210.172   9.620.360.24485.846.1559.706.206.399
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL108.686.200       108.686.200   108.686.200
      10     Cheltuieli cu salariile74.839.115   -300.000   74.539.115   74.539.115
      11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat20.977.175       20.977.175   20.977.175
      12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj3.741.946       3.741.946   3.741.946
      13     Deplasări detaşări, transferări:3.889.200   300.000   4.189.200   4.189.200
      1301   - deplasări, detaşări, transferări în ţară2.706.194   300.000   3.006.194   3.006.194
      1302   - deplasări în străinătate1.183.006       1.183.006   1.183.006
      14     Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate.5.238.764       5.238.764   5.238.764
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII183.716.62019.333.1552.902.568   186.619.18819.333.155205.952.343
      21     Drepturi cu caracter social102.682.377       102.682.377   102.682.377
      22     Hrană662.500       662.500   662.500
      23     Medicamente şi materiale sanitare45.888       45.888   45.888
      24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie27.987.981   1.902.672   29.890.653   29.890.653
      25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional401.7143.366.000     401.7143.366.0003.767.714
      26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament581.278       581.278   581.278
      27     Reparaţii curente1.260.227       1.260.227   1.260.227
      28     Reparaţii capitale3.192.000       3.192.000   3.192.000
      29     Cărţi şi publicaţii242.8791.617.000     242.8791.617.0001.859.879
      30     Alte cheltuieli46.659.77614.350.155999.896   47.659.67214.350.15562.009.827
      34   SUBVENŢII5.566.386       5.566.386   5.566.386
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice5.566.386       5.566.386   5.566.386
      38   TRANSFERURI8.977.180.86666.513.000342.307.604   9.319.488.47066.513.0009.386.001.470
      39     Transferuri consolidabile61.070.330       61.070.330   61.070.330
      3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii61.070.330       61.070.330   61.070.330
      40     Transferuri neconsolidabile8.916.110.53666.513.000342.307.604   9.258.418.14066.513.0009.324.931.140
      4003   Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.570.692.839   190.700.000   4.761.392.839   4.761.392.839
      4004   Pensii şi ajutoare I.O.V.R. militari şi alte persoane3.477.557.626   114.300.104   3.621.857.730   3.621.857.730
      4008   Ajutoare sociale6.550.000   907.500   7.457.500   7.457.500
      4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii6.965.160       6.965.160   6.965.160
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale1.928.701       1.928.701   1.928.701
      4041   Asociaţii şi fundaţii9.221.280   1.000.000   10.221.280   10.221.280
      4042   Alocaţie de încredinţare şi plasament familial95.574.396   5.400.000   99.974.396   99.974.396
      4043   Ajutor anual pentru veteranii de război50.912.100       50.912.100   50.912.100
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională1.678.434       1.678.434   1.678.434
      4063   Protecţia copilului1.930.00066.513.000     1.930.00066.513.00068.443.000
      4070   Susţinerea sistemului de protecţie a copilului693.000.000       693.000.000   693.000.000
      4080   Alte transferuri1.100.000       1.100.000   1.100.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL27.491.0188.554.788     27.491.0188.554.78836.045.806
      72     Investiţii ale instituţiilor publice27.491.0188.554.788     27.491.0188.554.78836.045.806
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.402.672   -1.902.672   3.500.000   3.500.000
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane, la creditele externe contractate de ordonatorii de credite5.402.672   -1.902.672   3.500.000   3.500.000
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane5.402.672   -1.902.672   3.500.000   3.500.000
  6301       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE1.418.269.240   6.035.832   1.424.305.072   1.424.305.072
      01     CHELTUIELI CURENTE1.252.943.968       1.252.943.968   1.252.943.968
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL11.754.200       11.754.200   11.754.200
      10     Cheltuieli cu salariile7.374.028       7.374.028   7.374.028
      11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.064.728       2.064.728   2.064.728
      12