Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 72 din 29 aprilie 1997 a bugetului de stat pe anul 1997
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 aprilie 1997 -
LEGE nr. 72 din 29 aprilie 1997a bugetului de stat pe anul 1997 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 29 aprilie 1997

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Bugetul de stat cuprinde resursele financiare mobilizate la dispoziţia statului, repartizate, în principal, pentru realizarea acţiunilor social-culturale, instructiv-educative, asigurarea apărării tarii, ordinii publice şi infaptuirii justiţiei, asigurarea măsurilor de protecţie socială aprobate pentru populaţie, stimularea producătorilor agricoli, realizarea programelor de cercetare, asigurarea protecţiei şi refacerii mediului înconjurător, precum şi pentru funcţionarea autorităţilor publice. (2) Bugetul de stat pe anul 1997 se stabileşte la venituri în suma de 40.277,9 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 52.731,9 miliarde lei, cu un deficit de 12.454,0 miliarde lei. (3) Sinteza bugetului de stat pe anul 1997, detaliată la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe acţiuni, se prezintă în anexa nr. 1. (4) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1997, cu detalierea pe articole de cheltuieli, se prezintă în anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute în anexa nr. 3. (5) În bugetele ordonatorilor principali de credite, la titlul "Transferuri" sunt prevăzute sume destinate plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate prin legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, inclusiv pentru plata eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naţionale a României, pentru efectuarea transferurilor valutare aferente. Contribuţia României la organisme financiar-bancare, stabilită potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se asigura din bugetul Ministerului Finanţelor. (6) În vederea asigurării plăţii, la scadenta, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale şi la organisme financiar-bancare, precum şi a rambursarilor de credite externe, plăţilor de dobinzi şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol, în cursul întregului an. (7) În bugetele ordonatorilor principali de credite este prevăzută şi suma de 636,9 miliarde lei, reprezentind alocaţii din bugetele unor ministere pentru completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice subordonate, la care finanţarea cheltuielilor curente şi de investiţii se asigura, potrivit legii, din venituri extrabugetare şi alocaţii acordate de la bugetul de stat. (8) Veniturile proprii, alocaţiile din bugetele ministerelor şi cheltuielile acestor instituţii publice, precum şi intrările de credite externe sunt prevăzute în anexa la bugetul fiecărui minister. Articolul 2 (1) Veniturile bugetului de stat se constituie din venituri curente în suma de 39.569,9 miliarde lei, venituri din capital în suma de 704,0 miliarde lei şi încasări din rambursarea împrumuturilor acordate în suma de 4,0 miliarde lei. (2) În cadrul veniturilor curente, veniturile fiscale sunt în suma de 38.745,1 miliarde lei, din care 16.466,5 miliarde lei reprezintă impozitele directe şi 22.278,6 miliarde lei, impozitele indirecte. (3) Impozitele directe se constituie, în principal, din impozitul pe profit în suma de 7.366,5 miliarde lei şi din impozitul pe salarii în suma de 8.697,2 miliarde lei. (4) În cadrul impozitelor indirecte, taxa pe valoarea adăugată se stabileşte în suma de 12.391,8 miliarde lei, accizele şi impozitul pe ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale în suma de 5.085,0 miliarde lei, iar taxele vamale, în suma de 4.760,3 miliarde lei. Pentru producţia bruta de ţiţei şi gaze naturale realizată în anul 1996, Regia Autonomă a Petrolului "Petrom" Bucureşti şi Regia Autonomă a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias se scutesc de plată taxei pe activitatea de exploatare a resurselor minerale şi a redeventei petroliere pentru anul 1997 şi, ca urmare, aceste regii autonome nu vor primi de la bugetul de stat pe acest an sumele echivalente pentru reinvestire în domeniul petrolier. (5) Veniturile nefiscale se stabilesc în suma de 824,8 miliarde lei şi provin din: vărsăminte din profitul net al regiilor autonome în suma de 251,0 miliarde lei, vărsăminte de la instituţiile publice în suma de 202,0 miliarde lei şi diverse venituri în suma de 371,8 miliarde lei. (6) Veniturile din capital se constituie din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice, în suma de 7,0 miliarde lei, şi din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naţionale şi de mobilizare şi din sumele virate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A., în suma de 697,0 miliarde lei. (7) Contravaloarea stocului de grîu valorificat de către Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale, ca urmare a scoaterii definitive a acestuia din rezervele materiale naţionale, potrivit dispoziţiilor legale, se virează la bugetul de stat. Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A., pentru griul valorificat din stoc, va deduce fondurile alocate de la bugetul de stat sub forma de prime şi diferenţa de dobinda bonificata la creditele bancare primite pentru constituirea stocurilor de grîu, pe care le va vărsa la bugetul de stat. Articolul 3 (1) Impozitele, taxele şi celelalte venituri, precum şi actele normative care le reglementează, în baza cărora se fac încasări în anul 1997 la bugetul de stat şi la bugetele locale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 4. (2) Prevederile actelor normative prin care s-au instituit impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale, a căror aplicabilitate a încetat, se aplică numai în cazul controlului fiscal pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea debitelor pe anii precedenti, în limita perioadei de prescripţie. Articolul 4Încasarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale şi ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 1997 se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi. Articolul 5 (1) Începând cu luna următoare publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, plata impozitului pe profit se efectuează lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se calculează impozitul. (2) Contribuabilii au obligaţia sa plătească în contul impozitului pe profit pentru luna decembrie 1997, până la data de 25 ianuarie 1998 inclusiv, o sumă egala cu impozitul calculat pentru luna noiembrie 1997, urmînd ca regularizarea pe baza datelor din bilanţul contabil să se efectueze până la termenul prevăzut pentru depunerea bilanţului contabil al anului 1997. Articolul 6Pentru calculul impozitului pe profit aferent anului 1997 nu se mai aplica reducerea cu 50% a impozitului pe profit pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri în volumul total al veniturilor, în cazul contribuabililor care încasează venituri în valută din exportul bunurilor realizate din activitatea proprie şi din prestări de servicii internaţionale. Articolul 7Persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, precum şi colaboratorii cu autoturisme proprii ai societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de taximetrie sunt supuşi unui impozit forfetar trimestrial de 200.000 lei, care se plăteşte până la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru. Aceasta prevedere se aplică începând cu trimestrul al II-lea al anului 1997. Articolul 8Prevederile art. 17 alin. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 73/1996 şi republicată, îşi încetează aplicabilitatea. Articolul 9 (1) Taxele speciale de consumaţie (accize) pentru unele produse din import şi din ţara prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995, se modifica după cum urmează: nr. crt. 4 - Băuturi spirtoase, inclusiv lichioruri şi băuturi obţinute prin distilare de cereale 130%, din care: whisky; gin; rom şi rachiuri din trestie de zahăr 200%; nr. crt. 5 - Băuturi pe bază de vin, din care: coniac 200%; nr. crt. 10 - Tigarete de calitate medie 4,00 ECU/1.000 tigarete. (2) Impozitul la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia interna se actualizează periodic prin hotărâri ale Guvernului, în funcţie de modificările intervenite în nivelul preţurilor la import şi al celor cu ridicată, conform prevederilor din Legea nr. 42/1993, republicată. Articolul 10 (1) Cota taxei pe valoarea adăugată prevăzută la art. 17 lit. B. pct. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, şi la art. I pct. 6 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1996 privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată (aprobată şi modificată prin Legea nr. 42/1997) pentru legume şi fructe comestibile proaspete, congelate, uscate, deshidratate, conservate sau prelucrate se stabileşte la 18% . (2) Prevederile art. 9 şi ale art. 10 alin. (1) se aplică începând cu luna următoare celei în care prezenta lege s-a publicat în Monitorul Oficial al României. Articolul 11Cota majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, constind în impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor, corelat cu rata medie a dobinzii pe piaţa interbancara, la care se pot adauga cel mult 20 puncte procentuale. Articolul 12 (1) În structura economică, cheltuielile bugetului de stat pe anul 1997 se prezintă astfel:
       
    - miliarde lei -
   
  CHELTUIELI - TOTAL,52.731,9
  din care:  
  1.Cheltuieli curente46.149,6
  din acestea:  
  a)cheltuieli de personal10.980,2
  b)cheltuieli materiale şi servicii6.149,4
  c)subvenţii4.085,0
  d)prime604,5
  e)transferuri14.404,9
  f)dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli9.798,9
  g)sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve126,7
  2.Cheltuieli de capital3.806,8
  3.Împrumuturi de acordat1.100,4
  4.Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite1.675,1
  din acestea:  
  a)rambursări de credite externe982,7
  b)plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe680,0
  c)rambursarea împrumutului acordat din bugetul asigurărilor sociale de stat12,4
(2) Cheltuielile prevăzute în bugetul de stat pe anul 1997 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări şi de bunuri, precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate. (3) Achiziţiile publice de bunuri din import pot fi efectuate de către persoanele juridice achizitoare, definite potrivit legii, numai în condiţiile stabilite de Guvern. (4) În vederea încadrării în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de stat pe anul 1997, ordonatorii principali de credite vor lua măsuri ca, începând cu data de 1 iunie 1997 şi, respectiv, 1 august 1997 pentru sectorul de învăţământ, numărul de posturi ocupate sa nu depăşească numărul maxim prevăzut în anexa nr. 3. În limita numărului maxim de posturi prevăzut în aceasta anexa, vor fi avizate şi aprobate statele de funcţii ale ordonatorilor de credite bugetare. Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetul de stat pe anul 1997, nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare.
Articolul 13 (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice se stabilesc în suma de 1.888,9 miliarde lei. (2) Cheltuielile pentru Senat sunt în suma de 46,8 miliarde lei. (3) Cheltuielile pentru Camera Deputaţilor sunt în suma de 139,9 miliarde lei. Veniturile extrabugetare realizate de Camera Deputaţilor vor fi reţinute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente acţiunilor şi activităţilor extrabugetare. Administrarea, contabilizarea şi raportarea veniturilor şi a cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilităţile de la finele anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută şi pentru alte destinaţii. (4) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaţilor la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii". (5) Cheltuielile pentru Preşedinţia României sunt în suma de 13,1 miliarde lei. (6) Cheltuielile de transport, diurna şi cazare pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii mass-media care însoţesc pe Preşedintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, potrivit dispoziţiilor legale, sunt cuprinse în bugetul Presedentiei României la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" articolul "Alte cheltuieli". (7) Cheltuielile pentru autorităţile judecătoreşti sunt în suma de 474,9 miliarde lei. (8) În bugetul Ministerului Justiţiei se cuprind şi veniturile realizate din vânzarea timbrului judiciar, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995, aprobată prin Legea nr. 106/1995. Sumele încasate din aceste venituri vor fi utilizate de către Ministerul Justiţiei şi Curtea Suprema de Justiţie, potrivit destinaţiilor stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995, inclusiv pentru tipărirea timbrului judiciar. Pentru stimulentele acordate din veniturile încasate din vânzarea timbrului judiciar nu se datorează contribuţia pentru asigurări sociale, contribuţia la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi contribuţia pentru pensia suplimentară. (9) Cheltuielile pentru Curtea de Conturi sunt în suma de 71,4 miliarde lei, pentru Curtea Constituţională 2,9 miliarde lei, pentru Consiliul Legislativ 2,9 miliarde lei, pentru Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare 1,4 miliarde lei şi pentru Consiliul Concurentei 4,6 miliarde lei. (10) Cheltuielile pentru organele autorităţii executive sunt în suma de 1.131,0 miliarde lei, din care: 112,7 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului şi 1.018,3 miliarde lei pentru ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. (11) Fondul Preşedintelui României şi, respectiv, fondul primului-ministru, constituite în baza prevederilor Legii nr. 40/1991, republicată, sunt în suma de 150,0 milioane lei, respectiv 140,0 milioane lei; fondul preşedintelui Senatului şi, respectiv, fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor, constituite în baza prevederilor Legii nr. 53/1991, republicată, sunt fiecare în suma de 150,0 milioane lei; fondul preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, constituit în baza prevederilor Legii nr. 56/1996, este în suma de 50,0 milioane lei; fondul preşedintelui Curţii Constituţionale, constituit în baza prevederilor Legii nr. 47/1992 şi ale Legii nr. 56/1996, este în suma de 20,0 milioane lei. (12) Fondurile prevăzute la alineatul precedent sunt cuprinse la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", articolul "Alte cheltuieli" în bugetele instituţiilor respective. (13) În bugetul Ministerului Finanţelor, la capitolul "Alte acţiuni" sunt cuprinse şi cheltuielile de personal şi celelalte cheltuieli curente aferente Direcţiei generale a vamilor, din structura aparatului propriu al Ministerului Finanţelor. (14) În bugetul Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, s-a prevăzut la titlul "Transferuri" suma de 150,0 milioane lei, care se va repartiza de către acesta asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, în vederea completării fondurilor proprii pentru finanţarea unor programe în domeniul protecţiei consumatorilor, editarea de materiale şi organizarea de acţiuni privind informarea opiniei publice prin mass-media. (15) Veniturile realizate de Ministerul Afacerilor Externe din taxele consulare încasate în valută pentru serviciile prestate în străinătate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, care se reţin de către Ministerul Afacerilor Externe, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 33/1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 33/1997, precum şi cheltuielile care se pot efectua din acestea, la nivelul a 62.298,9 milioane lei, sunt prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Afacerilor Externe. (16) Pentru sprijinirea activităţii partidelor politice în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice nr. 27/1996, se aloca în anul 1997 transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în suma de 15.755,1 milioane lei. Articolul 14 (1) Cheltuielile pentru apărarea tarii se stabilesc în suma de 5.276,2 miliarde lei, care cuprind şi cheltuielile privind asigurarea interoperabilitatii în cadrul acţiunilor de integrare euroatlantica, cele pentru participarea la operaţiuni de menţinere a păcii în curs de desfăşurare (UNAVEM III şi SFOR), pentru participarea armatei române în cadrul Programului Parteneriat pentru Pace, pentru constituirea forţei de reactie rapida, precum şi pentru alte acţiuni aprobate în condiţiile legii. (2) Cheltuielile pentru ordinea publică şi siguranţa naţionala se stabilesc în suma de 2.562,9 miliarde lei. (3) Veniturile în lei şi în valută încasate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi celelalte componente ale forţelor armate din valorificarea în ţara şi/sau la export a unor bunuri aflate în dotare, precum şi din diferite prestări de servicii, vor fi reţinute integral de către acestea, ca venituri extrabugetare, pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital, în conformitate cu normele privind finanţele publice. (4) Veniturile în valută, încasate de Ministerul Apărării Naţionale din operaţiunile de participare la Parteneriatul pentru Pace, inclusiv valoarea uzurii tehnicii şi a echipamentelor rambursate de O.N.U., cît şi cele primite de la partenerii externi în cadrul activităţilor de asistenţa bilaterala, precum şi pentru programele de realizare a interoperabilitatii cu N.A.T.O., vor fi reţinute integral de către acesta, ca venituri extrabugetare, pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital. (5) Din sumele în lei şi în valută încasate, potrivit legii, din amenzi şi confiscari de sume şi bunuri de către personalul unităţilor de poliţie, pompieri şi jandarmi, după recuperarea tuturor cheltuielilor efectuate cu valorificarea, conservarea, expertizarea şi transportul bunurilor confiscate, o cota de 25% se va retine de către Ministerul de Interne, ca venituri extrabugetare, pentru a fi folosite la finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital, specifice dotărilor operative, în conformitate cu normele privind finanţele publice, diferenţa urmînd a se face venit la bugetul de stat. (6) Veniturile realizate din paza militară organizată, potrivit legii, de către Ministerul de Interne la agenţii economici se reţin de către acest minister ca venituri extrabugetare şi vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente şi de capital aferente efectivelor de paza. (7) Veniturile realizate de instituţiile publice conform alin. (3), (4), (5) şi (6) şi reţinute de acestea potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi cheltuielile care se pot efectua din acestea, sunt prezentate în anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite. Articolul 15Cheltuielile pentru acţiunile social-culturale, ce se finanţează de la bugetul de stat, se stabilesc în suma de 17.239,0 miliarde lei, din care: 6.857,4 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 2.342,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 357,8 miliarde lei alocaţii în completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice, 820,0 miliarde lei alocaţii pentru compensarea creşterii preţurilor la pîine, 5.466,4 miliarde lei transferuri, 960,4 miliarde lei pentru cheltuieli de capital, 422,0 miliarde lei pentru rambursări de credite externe şi plati de dobinzi şi comisioane aferente acestora şi 12,4 miliarde lei pentru rambursarea împrumutului acordat de bugetul asigurărilor sociale de stat, până la data de 15 mai 1997. Articolul 16 (1) Cheltuielile pentru învăţământ, finanţate de la bugetul de stat, sunt în suma de 6.739,1 miliarde lei, din care: 4.241,1 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 939,8 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 61,7 miliarde lei alocaţii în completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice, 825,9 miliarde lei transferuri, 665,9 miliarde lei cheltuieli de capital şi 4,7 miliarde lei plati de dobinzi şi comisioane aferente creditelor externe. (2) Bugetul Ministerului Învăţământului cuprinde şi suma de 36,8 miliarde lei pentru reforma învăţământului preuniversitar şi, respectiv, de 25,4 miliarde lei pentru reforma învăţământului superior, reprezentind contribuţia Guvernului la realizarea acestor reforme. (3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Învăţământului la titlul "Transferuri", suma de 608,4 miliarde lei este destinată acordării unor drepturi suplimentare pentru elevi şi studenţi, care se va utiliza potrivit dispoziţiilor legale. Se aloca suma de 13,9 miliarde lei pentru acordarea de burse tinerilor din Republica Moldova. (4) Pentru finanţarea unor acţiuni de integrare europeană în domeniul învăţământului, Ministerul Învăţământului va putea aloca suma de 19,9 miliarde lei. (5) Veniturile proprii realizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, inclusiv disponibilităţile existente la finele anului 1996, care rămân la dispoziţia Ministerului Învăţământului, precum şi cheltuielile ce se pot efectua din acestea la nivelul a 794,3 miliarde lei sunt prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Învăţământului. (6) Ministerul Învăţământului este autorizat să efectueze plati în avans pentru realizarea manualelor şcolare, de până la 70% din valoarea contractelor. Articolul 17 (1) Cheltuielile pentru sănătate, finanţate de la bugetul de stat, sunt în suma de 4.177,6 miliarde lei, din care: 2.458,0 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 1.042,0 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 34,3 miliarde lei transferuri, 233,8 miliarde lei cheltuieli de capital şi 409,5 miliarde lei pentru rambursări de credite externe şi plati de dobinzi şi comisioane aferente acestora. (2) Din transferurile prevăzute la alin. (1), suma de 0,9 miliarde lei este destinată pentru susţinerea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 139/1995. (3) Bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale cuprinde şi suma de 19,5 miliarde lei pentru plata obligaţiilor care revin statului român către statul german în baza acordului încheiat pe linia acordării de asistenţa medicală. Articolul 18 (1) Cheltuielile pentru cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret, finanţate de la bugetul de stat, sunt în suma de 817,0 miliarde lei, din care: pentru acţiunile de cultura 524,7 miliarde lei, sprijinirea cultelor religioase, inclusiv construirea şi repararea lacasurilor de cult, 83,5 miliarde lei, activitatea sportiva şi de tineret 172,7 miliarde lei, precum şi pentru cheltuieli de administraţie şi servicii publice descentralizate 36,1 miliarde lei. (2) Instituţiile de cultura şi arta, care în anul 1997 vor fi finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat prin Ministerul Culturii, sunt cele prevăzute în anexele la bugetul Ministerului Culturii. (3) Din sumele alocate pentru achiziţii de cărţi şi publicaţii, Ministerul Culturii poate efectua achiziţii şi pentru dotarea bibliotecilor publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale. (4) Din fondurile repartizate prin bugetul de stat, Ministerul Culturii va utiliza suma de 196,0 miliarde lei pentru finanţarea lucrărilor de proiectare, conservare, restaurare, consolidare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional aparţinând instituţiilor publice de subordonare centrala şi celor de subordonare locală, precum şi a celor aparţinând cultelor religioase, contractate în condiţiile legii. (5) Din sumele alocate pentru "Alte cheltuieli de investiţii", Ministerul Culturii poate efectua şi achiziţii de case memoriale, de terenuri situate în situri istorice de importanţa deosebită, precum şi de bunuri culturale pentru instituţii muzeale subordonate acestui minister sau autorităţilor administraţiei publice locale. (6) Fondurile alocate de la bugetul de stat Societăţii Române de Radiodifuziune, în suma de 56,9 miliarde lei, şi Societăţii Române de Televiziune, în suma de 49,4 miliarde lei, se utilizează potrivit destinaţiilor prevăzute în anexele la bugetele celor două societăţi. (7) Centrul Naţional al Cinematografiei, ca autoritate a administraţiei publice de specialitate, aproba lista filmelor de interes naţional, de importanţa deosebită pentru cultura românească, a filmelor de mare complexitate, finanţate în completare de la bugetul de stat conform prevederilor art. 10 din Decretul-lege nr. 80/1990 privind organizarea activităţii cinematografice, în urma selectării acestora pe bază de concurs. Pentru susţinerea proiectelor debutantilor din domeniul creatiei cinematografice, Centrul Naţional al Cinematografiei va aloca suma de 500,0 milioane lei. (8) Din transferurile prevăzute în bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, suma de 33,0 milioane lei este destinată acoperirii diferenţei de dobinda la împrumuturile acordate tinerilor căsătoriti, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (9) În bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului sunt incluse şi sumele necesare participării României la Programul Comunităţii Europene "Tineret pentru Europa". (10) Pentru sprijinirea activităţii Comitetului Olimpic Roman, se aloca în anul 1997 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, la titlul "Transferuri", suma de 6.750,0 milioane lei. (11) Fondurile alocate de la bugetul de stat se gestionează de către Comitetul Olimpic Roman, separat de sumele încasate din alte surse, şi pot fi utilizate pentru: a) acoperirea cheltuielilor de personal necesare pentru acordarea drepturilor salariale aferente posturilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 124/1991 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Olimpic Roman, republicată, precum şi pentru acordarea primelor de lot olimpic sportivilor, antrenorilor şi celorlalţi tehnicieni, în perioadele de pregătire centralizata, conform actelor normative în vigoare; b) acoperirea cheltuielilor de întreţinere, reparaţii şi funcţionare a sediului şi parcului auto al Comitetului Olimpic Roman, a cheltuielilor de procurare a unor obiecte de inventar de mica valoare şi scurta durata, a cheltuielilor pentru dotări independente de natura investiţiilor, precum şi a cheltuielilor de editare şi publicare a Buletinului Olimpic "Sportul în România"; c) sprijinirea financiară şi materială a Academiei Olimpice Române, a centrelor naţionale olimpice de juniori şi a federaţiilor sportive olimpice; d) sprijinirea programului de relaţii externe privind participarea la competitii şi alte acţiuni sub egida Comitetului Internaţional Olimpic, Asociaţiei Comitetelor Naţionale Olimpice şi Asociaţiei Comitetelor Naţionale Olimpice din Europa, precum şi primirea de delegaţii în vederea dezvoltării activităţii olimpice. (12) Suma de 5.298,5 milioane lei, prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret", se va utiliza pentru finanţarea activităţii Fundaţiei Culturale Române, potrivit prevederilor legii. (13) Transferurile de la bugetul de stat prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret", se vor aloca prin bugetul acestuia astfel: a) suma de 6.240,0 milioane lei, pusă la dispoziţia Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, pentru sprijinirea activităţilor desfăşurate de organizaţiile nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, prin acoperirea parţială a cheltuielilor ocazionate de funcţionarea şi dotarea minima a sediilor, activitatea de presa, carte, publicaţii proprii, acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane şi alte asemenea manifestări organizate în ţara, precum şi pentru unele acţiuni în străinătate; b) suma de 425,0 milioane lei, pusă la dispoziţia Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, pentru finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul "Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intolerantei"; c) suma de 3.475,0 milioane lei, pusă la dispoziţia Consiliului pentru Problemele Românilor de Pretutindeni, pentru sprijinirea activităţii românilor din afară graniţelor; d) suma de 2.575,0 milioane lei, pusă la dispoziţia Departamentului Informaţiilor Publice, pentru promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare; e) suma de 1.720,0 milioane lei, pusă la dispoziţia Departamentului Informaţiilor Publice, pentru realizarea, în cazuri justificate, de acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prin instituţii, asociaţii sau alte persoane juridice, pe bază de selecţie a ofertelor, cu respectarea criteriilor de competitivitate. (14) Modul de repartizare şi de utilizare a sumelor destinate acţiunilor prevăzute la alineatul precedent se aproba prin hotărâre a Guvernului, initiata de Secretariatul General al Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, Consiliului pentru Problemele Românilor de Pretutindeni, Departamentului Informaţiilor Publice şi a altor instituţii interesate, după caz. (15) Numărul de posturi din unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, pentru care se acordă o contribuţie de la bugetul de stat la nivelul a doua salarii de baza minime brute pe ţara, se poate majoră cu acordul Secretariatului de Stat pentru Culte la maximum 8.000 de posturi, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate. Articolul 19 (1) Cheltuielile pentru asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii, finanţate de la bugetul de stat, sunt în suma de 5.505,3 miliarde lei, din care: alocaţii de stat pentru copii 3.457,6 miliarde lei, alocaţii pentru compensarea creşterii preţurilor la pîine 820,0 miliarde lei, pensii militari 532,0 miliarde lei şi pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari 545,4 miliarde lei. (2) Suma de 820,0 miliarde lei menţionată la alineatul precedent şi prevăzută în bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale este destinată pentru acoperirea creşterii preţurilor la pîine pentru beneficiarii de ajutor social, pensionari, şomeri, salariaţi, beneficiari de burse sociale, beneficiari ai prevederilor Legii nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate, alte categorii de beneficiari şi se va utiliza potrivit dispoziţiilor legale. (3) În suma totală de la subcapitolul "Alocaţii de stat pentru copii" din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale este cuprinsă şi suma de 468,5 miliarde lei, care, potrivit legii, se va utiliza în vederea acordării unui sprijin suplimentar familiilor cu mai mulţi copii. (4) Metodologia de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţa socială, datorată de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, după caz, se aproba prin hotărâre a Guvernului. Articolul 20 (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe se stabilesc în suma de 460,0 miliarde lei. (2) În bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sunt cuprinse la titlul "Transferuri" sume pentru continuarea procesului investitional la blocurile de locuinţe în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, ale Legii locuinţei nr. 114/1996, precum şi pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranţa a fondului construit existent, republicată, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, sume pe care ordonatorul principal de credite le va repartiza pe judeţe. (3) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, împreună cu consiliile locale pe teritoriul cărora se afla locuintele respective, vor stabili şi vor aproba lista blocurilor de locuinţe ce urmează a fi finanţate în anul 1997, cu repartizarea pe localităţi şi blocuri, în limitele fondurilor aprobate. (4) În sumele prevăzute în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului la titlul "Transferuri" sunt cuprinse şi sume pentru subvenţionarea dobinzii aferente creditelor acordate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni pentru locuinţe, pentru locuinţe sociale şi de necesitate potrivit prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, pentru organizarea şi funcţionarea cadastrului imobiliar conform Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru plata dobinzilor, comisioanelor şi spezelor bancare şi a taxei pe valoarea adăugată potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 869/1996 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite externe pentru construirea de locuinţe sociale şi de necesitate. (5) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, din suma prevăzută în lista de investiţii, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", poate angaja suma de 3,0 miliarde lei în vederea realizării studiilor de fezabilitate pentru susţinerea Programului guvernamental privind pietruirea şi iluminarea drumurilor săteşti, asigurarea cu apa a satelor şi conectarea satelor la reţelele telefonice; elaborarea studiului de fezabilitate şi finanţarea acestuia se fac în condiţiile reglementărilor în vigoare. Articolul 21Cheltuielile pentru mediu şi ape sunt în suma de 142,7 miliarde lei. Articolul 22Cheltuielile din bugetul de stat pentru domeniul economic se stabilesc în suma de 8.295,0 miliarde lei, din care: 413,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 333,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 2.631,8 miliarde lei pentru subvenţii, 604,5 miliarde lei pentru prime, 3.319,2 miliarde lei pentru transferuri, 695,1 miliarde lei pentru cheltuieli de capital şi 297,0 miliarde lei pentru rambursări de credite externe şi plati de dobinzi şi comisioane aferente acestora. Articolul 23 (1) Cheltuielile pentru industrie şi comerţ sunt în suma de 2.002,0 miliarde lei, din care: 50,9 miliarde lei cheltuieli de personal, 128,1 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 3,7 miliarde lei alocaţii în completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice, 1.071,0 miliarde lei subvenţii pe produse, 0,4 miliarde lei subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, 403,0 miliarde lei transferuri, 342,2 miliarde lei cheltuieli de capital şi 2,7 miliarde lei rambursări de credite externe şi plati de dobinzi şi comisioane aferente acestora. (2) În transferurile prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse şi 7,6 miliarde lei pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de protecţie ecologica, efectuate de către Societatea Comercială "Uzina de Valorificare a Cenusilor de Pirita Turnu Magurele" - S.A. cu prelucrarea cenusilor de pirita şi a celor de clorura de calciu şi 298,6 miliarde lei pentru acoperirea unor drepturi cu caracter de protecţie socială a personalului din regii autonome cu condiţii grele de muncă, din subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului, precum şi 91,0 miliarde lei pentru plata la intern a contravalorii livrărilor de echipamente şi prestări de servicii pentru Centrala Termoelectrica PUCHENG - China, reprezentind ratele scadente în anul 1997 la creditul fără dobinda acordat României de către Republica Populara Chineza în anul 1970. Articolul 24 (1) Cheltuielile pentru agricultura şi silvicultura, inclusiv irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului, sunt în suma de 4.128,0 miliarde lei, din care: 321,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 153,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.416,7 miliarde lei subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, 604,5 miliarde lei prime acordate producătorilor agricoli, 1.548,7 miliarde lei transferuri, 49,3 miliarde lei cheltuieli de capital şi 34,1 miliarde lei rambursări de credite externe şi plati de dobinzi şi comisioane aferente acestora. În anul 1997, sprijinirea de către stat a agriculturii se va realiza în condiţii de transparenta totală numai prin bugetul de stat. (2) În transferurile prevăzute la alin. (1) este cuprinsă şi suma de 1.400,0 miliarde lei pentru instituirea unui sistem de cupoane pentru agricultori. Modul de implementare şi reglementare a acestui sistem de cupoane se aproba prin lege. Articolul 25 (1) Cheltuielile pentru transporturi şi comunicaţii sunt în suma de 1.772,0 miliarde lei, din care: 18,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 17,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 140,0 miliarde lei subvenţii pe produse şi activităţi, 1.068,7 miliarde lei pentru transferuri privind activităţi în domeniul drumurilor naţionale şi podurilor, infrastructurii căilor ferate, administrării aeroporturilor, navigaţiei, 267,2 miliarde lei cheltuieli de capital şi 260,2 miliarde lei rambursări de credite externe şi plati de dobinzi şi comisioane aferente acestora. (2) În cheltuielile menţionate la alineatul precedent se cuprind şi sumele aferente finanţării proiectului privind restructurarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" şi reabilitarea reţelei de drumuri naţionale. Articolul 26 (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni economice sunt în suma de 393,0 miliarde lei, din care: 23,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 34,3 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 298,9 miliarde lei transferuri şi 36,4 miliarde lei cheltuieli de capital. (2) În cadrul transferurilor prevăzute la alin. (1), cheltuielile destinate stimulării producţiei de export şi a exportului se stabilesc în suma de 200,0 miliarde lei, din care: a) 150,0 miliarde lei destinate stabilizarii ratei dobinzii la creditele pe termen scurt, mediu şi lung acordate de Banca de Export-Import a României - S.A. şi de băncile comerciale pentru producţia de export şi pentru exportul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi executarea de obiective în străinătate, precum şi pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 1996 şi 1997, potrivit prevederilor legale; b) 40,0 miliarde lei pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, aprobată prin Legea nr. 70/1995; c) 10,0 miliarde lei cheltuieli pentru asigurarea, în numele şi în contul statului, a creditelor de export acordate în anul 1997; eventualele disponibilitati se pot utiliza pentru stabilizarea ratei dobinzii la creditele bancare potrivit prevederilor de la lit. a) şi b). Articolul 27 (1) Cheltuielile pentru cercetare ştiinţifică sunt în suma de 859,4 miliarde lei, din care: 45,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 524,8 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 0,6 miliarde lei alocaţii în completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice, 257,8 miliarde lei transferuri şi 30,6 miliarde lei cheltuieli de capital. (2) În bugetul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, la titlul "Transferuri" este cuprinsă şi suma de 10,0 miliarde lei pentru finanţarea cheltuielilor privind întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea instalaţiilor speciale de interes naţional, potrivit Legii nr. 51/1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare. Articolul 28 (1) Cheltuielile pentru datoria publică se stabilesc în suma de 9.798,9 miliarde lei, din care: 7.921,0 miliarde lei dobinzi la datoria publică interna, 732,0 miliarde lei dobinzi aferente datoriei publice externe care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 959,5 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii şi 186,4 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice interne şi externe, potrivit legii. (2) În cheltuielile pentru datoria publică interna se cuprind şi dobinzile aferente împrumuturilor interne pe termen scurt pe bază de titluri de stat, certificate de trezorerie şi alte instrumente specifice, precum şi cele pentru finanţarea deficitului bugetului de stat din disponibilităţile contului general al trezoreriei statului. (3) Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, este autorizat sa contracteze împrumuturi de stat pentru finanţarea şi refinantarea deficitelor bugetului de stat, din anii anteriori şi din anul 1997, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an, precum şi pentru refinantarea contravalorii în lei a împrumutului în valută seria Val 1996. (4) Ministerul Finanţelor este autorizat ca, pe parcursul execuţiei bugetului de stat, în vederea acoperirii cheltuielilor bugetului de stat până la încasarea veniturilor aprobate, sa emita bonuri de tezaur şi/sau alte instrumente specifice purtătoare de dobinda, a căror scadenta nu poate depăşi sfârşitul anului financiar, care vor fi puse în circulaţie prin Banca Naţionala a României, pe bază de convenţie de agent încheiată cu Ministerul Finanţelor în numele statului. Articolul 29 (1) În anul 1997, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în suma de 1.100,4 miliarde lei, din care: 49,3 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 1,1 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenta şi 1.050,0 miliarde lei pentru creditarea agriculturii. (2) Modul de acordare a împrumuturilor pentru creditarea agriculturii se aproba prin lege, Banca Naţionala a României incetind acordarea de noi credite directionate către agricultura. Articolul 30La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului: a) Fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului, în suma de 50,0 miliarde lei; b) Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în suma de 51,7 miliarde lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor acţiuni şi sarcini intervenite în cursul anului în bugetul de stat şi în bugetele locale, cu menţinerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pentru bugetele locale se face prin majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, după caz; c) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în suma de 20,0 miliarde lei, pentru înlăturarea efectelor unor calamitati naturale; d) Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, în suma de 5,0 miliarde lei. Articolul 31 (1) În anul 1997, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va putea utiliza, în regim extrabugetar, o cota de 30% din veniturile în lei şi în valută, obţinute din înregistrarea naţionala de mărci şi denumiri de origine, din examinarea de mărci internaţionale, din taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie, cît şi din taxele pentru desenele şi modelele industriale pentru destinatiile prevăzute de Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie, de Hotărârea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire la mărci de fabrica, de comerţ şi de serviciu, precum şi la denumiri de origine a produselor, de Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. (2) Disponibilităţile înregistrate la finele anului, în lei şi în valută, din sumele reţinute potrivit alin. (1), se reportează în anul următor, urmînd a fi utilizate pentru aceleaşi destinaţii prevăzute de reglementările în vigoare. Articolul 32 (1) Guvernul poate aproba modificări în structura şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea la nivelul total al intrărilor de credite externe cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii. (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 1997 să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare, reprezentind componenta locală, aferente derulării acordurilor de împrumut extern, aprobate potrivit legii. Articolul 33 (1) În anul 1997, din impozitul pe salarii se vor stabili şi se vor incasa la bugetele locale sume defalcate din acest venit cuvenit bugetului de stat, reprezentind 4.302,8 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5. (2) În anul 1997 se acordă transferuri din bugetul de stat la bugetele locale în suma de 3.422,8 miliarde lei, potrivit anexei nr. 6, cu următoarele destinaţii: a) asigurarea protecţiei sociale vizind energia termica livrata populaţiei, la care prin cumularea preţului cu ridicată al producătorilor cu tariful de distribuţie se depăşeşte nivelul maxim al preţului de livrare stabilit pentru populaţie, cu excepţia preţului cu ridicată al energiei termice livrate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" în calitate de producător, precum şi asigurarea functionalitatii serviciilor de transport urban în comun, de călători, potrivit dispoziţiilor legale, care pot fi acoperite în completare din venituri proprii şi din sume defalcate din impozitul pe salarii; b) cheltuieli de capital la obiective şi lucrări de investiţii de natura celor prevăzute în anexa nr. 7, integral sau în completarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pentru finanţarea unor astfel de investiţii şi a alocaţiilor aprobate cu aceasta destinaţie prin bugetele locale, precum şi pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe. (3) Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor pe anul 1997 sunt cuprinse în anexa nr. 8. Articolul 34 (1) Cheltuielile pentru întreţinere şi gospodărie, cele pentru reparaţii curente şi capitale, aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, cheltuielile materiale şi cele privind prestările de servicii, cu excepţia medicamentelor şi a materialelor sanitare aferente unităţilor sanitare, se vor asigura, pentru instituţiile publice respective, din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale de care aparţin. (2) Categoriile de instituţii publice şi de acţiuni din domeniile învăţământului preuniversitar şi sănătăţii, ale căror cheltuieli se vor asigura din bugetele locale în condiţiile alineatului precedent, sunt cuprinse în anexa nr. 9. (3) Imobilele aferente instituţiilor de asistenţa socială care, potrivit unor dispoziţii legale, sunt în administrarea altor ordonatori de credite decît consiliile locale prin care se finanţează vor fi preluate de acestea pe bază de protocol în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. Articolul 35 (1) Sumele defalcate din impozitul pe salarii şi transferurile din bugetul de stat la bugetele locale, stabilite şi aprobate potrivit anexelor nr. 5 şi 6, se repartizează, în cadrul sumelor aprobate pe total judeţ şi municipiul Bucureşti, pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de către consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, împreună cu direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, după consultarea primarilor şi a reprezentanţilor consiliilor locale. (2) Criteriile de determinare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii, pe judeţe, sunt prevăzute în anexa nr. 10 şi vor fi utilizate şi în repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din cadrul judeţului, în funcţie de condiţiile specifice fiecărei localităţi, de situaţia economică, socială şi demografică a acestora. (3) La repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pe unităţi administrativ-teritoriale se vor asigura cu prioritate fondurile strict necesare pentru cheltuielile de asistenţa socială, învăţământ şi sănătate, care se finanţează din bugetele locale ale unităţilor respective. Articolul 36 (1) Fondurile de tezaur judeţene şi al municipiului Bucureşti pot fi utilizate în anul 1997, în limita unei cote de 50% din soldul efectiv al acestora la 31 decembrie 1996, pentru finanţarea unor obiective de investiţii din raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, din domeniile gospodăriei comunale şi transporturilor pentru categoriile de obiective şi lucrări de investiţii prevăzute în anexa nr. 7, în completarea celorlalte resurse legal constituite cu aceasta destinaţie. (2) Fondul de tezaur constituit la dispoziţia consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti se păstrează în trezoreria statului cu dobinda, al carei nivel se va stabili în condiţiile prevederilor art. 55 din prezenta lege. Articolul 37 (1) În baza prevederilor art. 54 alin. (4) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, se autorizeaza unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 11 sa contracteze în anul 1997 împrumuturi pe termen mijlociu şi lung pentru realizarea unor obiective de investiţii de utilitate publică, de natura celor prevăzute în anexa nr. 7, aprobate potrivit dispoziţiilor legale, prin emisiune de titluri de valoare, cu condiţia ca unităţile respective să poată garanta plata dobinzilor şi răscumpărarea titlurilor de valoare respective. (2) Limita maxima în cadrul căreia autorităţile publice locale pot contracta împrumuturi în condiţiile alin. (1) se stabileşte la 20% din veniturile proprii şi din sumele defalcate din impozitul pe salarii, realizate în bugetul local pe anul 1996. Articolul 38Încasările din restituirea împrumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru înfiinţarea corpurilor gardienilor publici, potrivit prevederilor Legii nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici, se fac venit la bugetul propriu al consiliului judeţean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în care scop organele financiare ale consiliilor respective vor urmări încasarea acestor sume, potrivit convenţiilor încheiate cu corpurile gardienilor publici. Articolul 39 (1) La propunerea justificată a ordonatorilor principali de credite, în funcţie de derularea procesului investitional şi de evoluţia preţurilor, se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, sa aprobe, până la 31 octombrie 1997, modificări valorice în listele de investiţii, anexe la bugetele ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu excepţia majorării poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii", cu încadrarea în volumul cheltuielilor de capital aprobate la capitolul respectiv. (2) Modificarea listelor de investiţii, anexe la bugetele locale, în condiţiile alineatului precedent, se aproba de către fiecare consiliu local sau consiliu judeţean, după caz. Articolul 40 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru sănătate pe anul 1997, constituit în baza Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, se stabilesc potrivit anexei nr. 12. (2) Persoanele juridice care realizează venituri din vânzările de produse din tutun, tigari şi băuturi alcoolice contribuie, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, la Fondul special pentru sănătate, cu o cota de 1% din sumele realizate din vânzarea produselor respective, după deducerea accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată datorate bugetului de stat. (3) Veniturile realizate în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992, aprobată prin Legea nr. 114/1992, de către instituţiile de sănătate prevăzute în anexa nr. 9, rămân la dispoziţia acestora şi pot fi utilizate pentru finanţarea unor cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, prestări de servicii şi dotări ale acestora, potrivit bugetului fondului special de venituri şi cheltuieli aprobat fiecărei instituţii publice de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile sanitare teritoriale. Articolul 41Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate, pe anul 1997, stabilite în baza Legii nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 13. Articolul 42Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, pe anul 1997, stabilite în baza Legii nr. 8/1994, precum şi a prevederilor referitoare la nivelul comisionului pentru servicii vamale aprobat prin legile speciale de ratificare a acordurilor internaţionale, sunt prevăzute în anexa nr. 14. Articolul 43 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, pe anul 1997, stabilite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, sunt cuprinse în anexa nr. 15. (2) Pentru anul 1997, Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se poate utiliza şi pentru finanţarea continuării lucrărilor la Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda, precum şi pentru plata ratelor scadente la împrumuturile externe şi/sau interne şi a costurilor aferente acestor împrumuturi. Articolul 44 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice, pe anul 1997, constituit în baza Legii nr. 118/1996, sunt prevăzute în anexa nr. 16. (2) Pentru anul 1997, Fondul special al drumurilor publice se va utiliza şi pentru plata ratelor scadente la împrumuturile externe şi/sau interne şi a costurilor aferente acestor împrumuturi, inclusiv pentru autostrăzi. (3) Fondul special al drumurilor publice se va utiliza şi pentru acoperirea contribuţiei în lei a părţii române la cofinantarea lucrărilor şi obiectivelor cuprinse în acordurile de împrumut încheiate de statul român sau de Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", având garanţia statului, cu organisme financiare internaţionale. Articolul 45 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraţilor, pe anul 1997, se stabilesc în suma de 5,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 17. (2) Veniturile Fondului special pentru protejarea asiguraţilor se constituie prin aplicarea unei cote de 0,5% asupra volumului de prime brute încasate, potrivit art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurarile în România. (3) Fondul special pentru protejarea asiguraţilor se utilizează pentru plata despăgubirilor şi sumelor asigurate în caz de faliment al societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor. (4) Gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguraţilor se face de către Ministerul Finanţelor, iar eventualele disponibilitati rămase nefolosite la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. Articolul 46Sumele datorate de către agenţii economici la Fondul special pentru cercetare-dezvoltare pentru perioada de până la 31 decembrie 1994 se fac venit la bugetul de stat. Regularizarea eventualelor sume vărsate, necuvenite Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, se efectuează cu bugetul de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de agenţii economici. Articolul 47 (1) Regiile autonome şi societăţile comerciale pot efectua, anual, în limita unei cote de până la 1,5% aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea acestora potrivit legii, şi anume: grădiniţe, crese, dispensare, cabinete medicale, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilisti, precum şi pentru şcolile pe care le au sub patronaj. (2) În limita cotei prevăzute la alin. (1), unităţile menţionate pot aloca sume şi pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile ocazionate de: procurarea unor daruri pentru copiii salariaţilor; acoperirea parţială a costului transportului la şi de la locul de muncă al salariaţilor; suportarea parţială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, inclusiv a transportului; acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii datorită calamităţilor naturale, precum şi pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli, în cazul unor boli grave sau incurabile. (3) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protecţia socială, acordate regiilor autonome care produc şi comercializează produse subvenţionate de la bugetul de stat, se prevăd în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit şi aprobat de Guvern. (4) Veniturile de natura celor menţionate la alin. (2), realizate de salariaţi, nu se supun impozitării. Articolul 48 (1) Agenţii economici plătitori de impozit pe profit pot efectua cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate, deductibile din profitul impozabil, în limita unei cote de 1% pentru cheltuieli de protocol şi de 6% pentru cheltuieli de reclama şi publicitate. Cotele acestor cheltuieli se aplică asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor şi cheltuielilor aferente, inclusiv accizele, mai puţin cheltuiala cu impozitul pe profit şi cheltuielile de aceasta natura înregistrate în cursul anului. (2) În cazul regiilor autonome subvenţionate de la bugetul de stat şi al institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate se aproba, de către Guvern, o dată cu aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora. Articolul 49Sunt deductibile la calculul impozitului pe profit veniturile care au ca sursa: a) alocaţiile pentru investiţii, acordate din bugetul de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale sub forma cheltuielilor de capital; b) sumele acordate de Fondul Proprietăţii de Stat pentru efectuarea de investiţii necesare restructurării, reabilitării şi rentabilizarii societăţilor comerciale, conform Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991; c) sumele acordate cu titlu gratuit de Fondul Proprietăţii de Stat societăţilor comerciale privatizate, potrivit Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare; d) pierderile, respectiv veniturile, rezultate din reducerea şi anularea creanţelor sau datoriilor, după caz, înscrise în acordurile de conciliere aprobate conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 13/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 119/1995. Articolul 50Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit potrivit art. 63 din Codul silvic - Legea nr. 26/1996, precum şi Fondul pentru construcţia de drumuri auto forestiere, constituit potrivit art. 3 din Legea nr. 34/1996 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1996, sunt deductibile la determinarea profitului impozabil aferent Regiei Naţionale a Pădurilor. Articolul 51 (1) Cheltuielile de transport, depozitare, conservare, paza şi alte cheltuieli necesare valorificării bunurilor devenite, potrivit legii, proprietatea statului sau, după caz, distrugerii acestora, în condiţiile dispoziţiilor legale, se suporta din bugetul Ministerului Finanţelor. (2) Din sumele încasate prin valorificarea bunurilor prevăzute la alineatul precedent se reconstituie creditele bugetare corespunzătoare cheltuielilor efectuate în anul 1997 de unităţile din subordinea Ministerului Finanţelor, iar diferenţa se repartizează potrivit legii. Articolul 52Dobinzile aferente creditelor bancare reesalonate la plata, potrivit dispoziţiilor legale, se înregistrează de către societăţile bancare şi agenţii economici, după caz, la venituri, respectiv la cheltuieli, conform termenelor de încasare, respectiv de plată, prevăzute în contractele de reesalonare încheiate între părţi. Articolul 53 (1) Ordonatorii principali şi secundari de credite vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 ale regiilor autonome şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, la propunerea ministerelor şi a altor organe centrale coordonatoare. (3) Consiliile locale şi consiliile judeţene, după caz, vor aproba bugetele regiilor autonome din subordine o dată cu aprobarea bugetelor locale. (4) Instituţiile publice au obligaţia ca, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, să asigure cu prioritate plata facturilor reprezentind consumurile de energie electrica şi termica şi de gaze naturale. Articolul 54 (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a analiza lunar situaţia creditelor aprobate prin bugetul de stat pe anul 1997, pentru care, în baza unor dispoziţii legale sau a altor cauze, acţiunile şi sarcinile au fost ori pot fi anulate sau aminate, şi de a propune Ministerului Finanţelor anularea creditelor respective. (2) Cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1) se majorează Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului. (3) Sumele mobilizate în condiţiile alin. (1) şi (2) urmează să fie alocate prioritar, prin hotărâri ale Guvernului, pentru sprijinirea agriculturii în condiţiile şi pentru destinatiile stabilite prin prezenta lege. Articolul 55Nivelul dobinzilor pentru disponibilităţile şi depozitele păstrate în contul general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale, exista obligaţia acordării de dobinzi, se aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Finanţelor. Articolul 56 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot constitui fonduri distincte pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu şi din unităţile subordonate acestora, prin reţinerea unei cote de 3% din veniturile suplimentare încasate, ca urmare a controalelor efectuate, peste nivelul veniturilor declarate şi al obligaţiilor asumate de plătitori faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul de stat şi bugetele fondurilor speciale, precum şi din veniturile încasate la bugetele prevăzute mai sus, prin aplicarea modalităţilor de executare silită prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996. (2) Metodologia de acordare a stimulentelor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Articolul 57Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor şi celorlalte venituri ale bugetului de stat, precum şi alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărîrilor definitive ale instanţelor judecătoreşti, se acoperă de către Ministerul Finanţelor, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul de stat pe anul 1997. Articolul 58 (1) Regiile autonome pot emite titluri de valoare negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finanţelor, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii judeţene şi locale, după caz. (2) Titlurile negociabile pot fi obligaţiuni, precum şi instrumente financiare derivate sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finanţelor. Articolul 59Vărsămintele din impozite şi taxe şi alte venituri cuvenite bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale se efectuează la scadenta, de către plătitori, fără plata comisionului la societăţile bancare la care au conturile deschise. Articolul 60Deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat, înregistrat la finele anului 1996, se finanţează, în continuare, în anul 1997, din disponibilităţile temporare aflate în contul general al trezoreriei statului şi se rambursează din excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997. Dobinzile aferente finanţării deficitului bugetar se compensează cu cele calculate şi cuvenite pentru disponibilităţile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997. Articolul 61Limitele valorice privind competenţa de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiţii care se finanţează, potrivit legii, din bugetul de stat şi din bugetele fondurilor speciale, precum şi din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzute în Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, se modifica conform prevederilor din anexa nr. 18. Articolul 62 (1) Nevărsarea de către plătitorii de salarii a obligaţiilor bugetare calculate şi reţinute prin stopaj la sursa din drepturile salariale respective se penalizeaza cu 20% din sumele reţinute şi nevărsate o dată cu plata acestor drepturi. (2) Penalizarea prevăzută la alin. (1) se aplică de către organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor sau ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, după caz. Documentele de constatare întocmite de acestea constituie titlu executoriu. Articolul 63În anul 1997 politica cursului de schimb valutar se va caracteriza prin menţinerea caracterului flexibil al acestuia, prin dreptul agenţilor economici de a dispune în totalitate de încasările valutare, precum şi prin determinarea libera, prin mecanisme exclusiv de piaţa, a nivelului cursului de schimb. Banca Naţionala a României va relicentia ca dealeri pe piaţa valutară toate societăţile bancare ce îndeplinesc condiţiile necesare pentru aceasta activitate. Articolul 64În vederea încadrării în limita aprobată pentru deficitul bugetului de stat, Ministerul Finanţelor va analiza lunar realizarea veniturilor bugetare şi va limita efectuarea cheltuielilor bugetare pentru asigurarea echilibrului bugetar aprobat prin prezenta lege. Articolul 65Guvernul poate prezenta Parlamentului, până la data de 30 noiembrie 1997, propuneri de rectificare a bugetului de stat şi a bugetelor fondurilor speciale pe anul 1997 ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia indicatorilor macroeconomici, a unor măsuri fiscale, a adaptării legislaţiei la condiţiile economiei de piaţa sau a altor cauze justificate. Articolul 66Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 17 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
     
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORPREŞEDINTELE SENATULUI
  ION DIACONESCUPETRE ROMAN
Bucureşti, 29 aprilie 1997.Nr. 72.
Anexa 1
                 
  BUGETUL DE STAT PE ANUL 1997 - Sinteza -
    - mii lei -
  Ca- pitolSub- capi- tolTitlu/ ArticolAli- neatDenumire indicatorBuget de statIntrări de credite externeTOTAL
      A   B123=1+2
  0001       VENITURI40.277.940.000   40.277.940.000
  0002       I. VENITURI CURENTE39.569.940.000   39.569.940.000
  0003       A. VENITURI FISCALE38.745.140.000   38.745.140.000
  0004       A1. IMPOZITE DIRECTE16.466.540.000   16.466.540.000
  0101       IMPOZITUL PE PROFIT7.366.500.000   7.366.500.000
  0201       IMPOZITUL PE SALARII8.697.240.000   8.697.240.000
    01     Impozitul pe salarii - total -13.000.000.000   13.000.000.000
    02     Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale (se scad)-4.302.760.000   -4.302.760.000
  0801       ALTE IMPOZITE DIRECTE402.800.000   402.800.000
    02     Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor1.400.000   1.400.000
    03     Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale400.000.000   400.000.000
    30     Alte încasări din impozite directe1.400.000   1.400.000
  1300       A2. IMPOZITE INDIRECTE22.278.600.000   22.278.600.000
  1301       TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ12.391.800.000   12.391.800.000
  1401       ACCIZE ŞI IMPOZIT PE CIRCULAŢIE5.085.000.000   5.085.000.000
    01     Accize3.180.200.000   3.180.200.000
    02     Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale1.904.800.000   1.904.800.000
  1601       TAXE VAMALE4.760.300.000   4.760.300.000
    01     Taxe vamale de la persoane juridice4.660.300.000   4.660.300.000
    02     Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale100.000.000   100.000.000
  1701       ALTE IMPOZITE INDIRECTE41.500.000   41.500.000
    02     Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen100.000   100.000
    03     Taxe pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare35.000.000   35.000.000
    30     Alte încasări din impozite indirecte6.400.000   6.400.000
  1900       B. VENITURI NEFISCALE824.800.000   824.800.000
  2001       VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME251.000.000   251.000.000
  2101       VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE202.000.000   202.000.000
    01     Taxe de metrologie100.000   100.000
    02     Taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabrică8.500.000   8.500.000
    03     Taxe pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de căpităniile de port şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuri10.500.000   10.500.000
    04     Taxe consulare90.000.000   90.000.000
    05     Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii1.500.000   1.500.000
    07     Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal2.500.000   2.500.000
    08     Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelor2.000.000   2.000.000
    09     Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinare22.000.000   22.000.000
    10     Taxe şi alte venituri din protecţia mediului200.000   200.000
    12     Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate700.000   700.000
    13     Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate2.000.000   2.000.000
    14     Venituri din timbrul judiciar7.000.000   7.000.000
    30     Alte venituri de la instituţiile publice55.000.000   55.000.000
  2201       DIVERSE VENITURI371.800.000   371.800.000
    01     Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive2.500.000   2.500.000
    03     Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale90.000.000   90.000.000
    04     Încasări din cota reţinută conform Legii nr. 6/19731.800.000   1.800.000
    05     Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi115.000.000   115.000.000
    07     Venituri din concesiuni700.000   700.000
    09     Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului1.800.000   1.800.000
    12     Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii70.000.000   70.000.000
    30     Încasări din alte surse90.000.000   90.000.000
  3000       II. VENITURI DIN CAPITAL704.000.000   704.000.000
  3001       VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI704.000.000   704.000.000
    01     Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice7.000.000   7.000.000
    02     Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naţionale şi de mobilizare697.000.000   697.000.000
  4200       VI. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE4.000.000   4.000.000
  4201       ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE4.000.000   4.000.000
    01     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale3.900.000   3.900.000
    05     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat100.000   100.000
  5001       II. CHELTUIELI - TOTAL52.731.940.0002.313.247.90055.045.187.900
      01   CHELTUIELI CURENTE46.149.635.8121.361.357.69647.510.993.508
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL10.980.168.80814.457.65010.994.626.458
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.149.414.517231.220.7486.380.635.265
      34   SUBVENŢII4.084.961.617   4.084.961.617
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice636.861.617   636.861.617
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi1.211.000.000   1.211.000.000
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.417.100.000   1.417.100.000
      3504Alocaţii pentru compensarea creşterii preţurilor la pâine820.000.000   820.000.000
      36   PRIME604.500.000   604.500.000
      38   TRANSFERURI14.404.957.4841.115.679.29815.520.636.782
      49   DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE9.798.900.000   9.798.900.000
      60   REZERVE126.733.386   126.733.386
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.806.771.159951.890.2044.758.661.363
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.100.408.112   1.100.408.112
      8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale49.283.112   49.283.112
      8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.125.000   1.125.000
      8006Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii1.050.000.000   1.050.000.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.675.124.917   1.675.124.917
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.662.753.017   1.662.753.017
      8501Rambursări de credite externe982.738.772   982.738.772
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane680.014.245   680.014.245
      87   Rambursări de împrumuturi12.371.900   12.371.900
      8703Rambursarea împrumutului acordat de bugetul asigurărilor sociale de stat12.371.900   12.371.900
  5100       Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE1.888.923.664   1.888.923.664
  5101       Autorităţi publice1.888.923.664   1.888.923.664
      01   CHELTUIELI CURENTE1.662.481.310   1.662.481.310
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL987.590.786   987.590.786
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII432.153.274   432.153.274
      34   SUBVENŢII4.793.944   4.793.944
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice4.793.944   4.793.944
      38   TRANSFERURI237.943.306   237.943.306
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL213.400.994   213.400.994
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE13.041.360   13.041.360
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite13.041.360   13.041.360
      8501Rambursări de credite externe11.254.400   11.254.400
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.786.960   1.786.960
    01     Preşedinţia României13.058.007   13.058.007
    02     Autorităţi legislative186.662.653   186.662.653
    03     Autorităţi judecătoreşti474.948.718   474.948.718
    04     Alte organe ale autorităţilor publice83.233.837   83.233.837
    05     Autorităţi executive1.131.020.449   1.131.020.449
  5400       Partea a II -a - APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ7.839.072.322364.688.3008.203.760.622
      01   CHELTUIELI CURENTE5.216.505.293   5.216.505.293
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.562.241.171   2.562.241.171
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.383.202.946   2.383.202.946
      34   SUBVENŢII270.000.000   270.000.000
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice270.000.000   270.000.000
      38   TRANSFERURI1.061.176   1.061.176
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.691.941.435364.688.3002.056.629.735
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE930.625.594   930.625.594
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite930.625.594   930.625.594
      8501Rambursări de credite externe595.349.191   595.349.191
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane335.276.403   335.276.403
  5401       Apărare naţională5.276.155.130168.688.3005.444.843.430
      01   CHELTUIELI CURENTE2.923.559.446   2.923.559.446
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.389.678.012   1.389.678.012
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.533.845.288   1.533.845.288
      38   TRANSFERURI36.146   36.146
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.527.320.208168.688.3001.696.008.508
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE825.275.476   825.275.476
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite825.275.476   825.275.476
      8501Rambursări de credite externe511.139.423   511.139.423
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane314.136.053   314.136.053
    01     Administraţie centrală35.116.574   35.116.574
    02     Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii3.876.618.556168.688.3004.045.306.856
    03     Acţiuni de integrare euroatlantică şi pentru constituirea forţei de reacţie rapidă1.323.420.000   1.323.420.000
    04     Parteneriat pentru pace41.000.000   41.000.000
  5501       Ordine publică şi siguranţă naţională2.562.917.192196.000.0002.758.917.192
      01   CHELTUIELI CURENTE2.292.945.847   2.292.945.847
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.172.563.159   1.172.563.159
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII849.357.658   849.357.658
      34   SUBVENŢII270.000.000   270.000.000
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice270.000.000   270.000.000
      38   TRANSFERURI1.025.030   1.025.030
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL164.621.227196.000.000360.621.227
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE105.350.118   105.350.118
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite105.350.118   105.350.118
      8501Rambursări de credite externe84.209.768   84.209.768
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane21.140.350   21.140.350
    01     Administraţie centrală106.046.460   106.046.460
    02     Poliţie790.399.59999.965.540890.365.139
    03     Protecţie şi pază contra incendiilor140.477.627   140.477.627
    04     Paza şi supravegherea frontierei283.830.906   283.830.906
    05     Jandarmerie338.278.764   338.278.764
    06     Siguranţă naţională493.755.81296.034.460589.790.272
    07     Penitenciare270.000.000   270.000.000
    50     Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională140.128.024   140.128.024
  5700       Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE17.238.985.838656.859.60017.895.845.438
      01   CHELTUIELI CURENTE15.844.149.475303.567.39816.147.716.873
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL6.857.356.44914.457.6506.871.814.099
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.342.634.905231.220.7482.573.855.653
      34   SUBVENŢII1.177.767.083   1.177.767.083
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice357.767.083   357.767.083
      3504Alocaţii pentru compensarea creşterii preţurilor la pâine820.000.000   820.000.000
      38   TRANSFERURI5.466.391.03857.889.0005.524.280.038
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL960.392.371353.292.2021.313.684.573
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE434.443.992   434.443.992
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite422.072.092   422.072.092
      8501Rambursări de credite externe250.957.586   250.957.586
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane171.114.506   171.114.506
      87   Rambursări de împrumuturi12.371.900   12.371.900
      8703Rambursarea împrumutului acordat de bugetul asigurărilor sociale de stat12.371.900   12.371.900
  5701       Învăţământ6.739.088.149189.296.3006.928.384.449
      01   CHELTUIELI CURENTE6.068.578.847175.477.4006.244.056.247
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL4.241.063.85314.457.6504.255.521.503
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII939.832.369103.130.7501.042.963.119
      34   SUBVENŢII61.755.062   61.755.062
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice61.755.062   61.755.062
      38   TRANSFERURI825.927.56357.889.000883.816.563
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL665.855.91713.818.900679.674.817
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.653.385   4.653.385
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite4.653.385   4.653.385
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane4.653.385   4.653.385
    01     Administraţie centrală4.900.420   4.900.420
    02     Învăţământ preşcolar408.891.156   408.891.156
    03     Învăţământ primar şi gimnazial2.620.138.32598.550.0002.718.688.325
    04     Învăţământ liceal1.213.491.38532.857.3001.246.348.685
    05     Învăţământ profesional181.320.520   181.320.520
    06     Învăţământ postliceal47.713.283   47.713.283
    07     Case de copii198.041.670   198.041.670
    08     Învăţământ special366.478.140   366.478.140
    09     Învăţământ superior1.255.512.85157.889.0001.313.401.851
    10     Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice45.651.593   45.651.593
    14     Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi39.912.943   39.912.943
    25     Servicii publice descentralizate89.041.900   89.041.900
    50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ267.993.963   267.993.963
  5801       Sănătate4.177.599.504459.350.8004.636.950.304
      01   CHELTUIELI CURENTE3.534.278.727125.450.5003.659.729.227
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.458.016.272   2.458.016.272
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.041.975.341125.450.5001.167.425.841
      38   TRANSFERURI34.287.114   34.287.114
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL233.811.730333.900.300567.712.030
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE409.509.047   409.509.047
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite409.509.047   409.509.047
      8501Rambursări de credite externe244.387.586   244.387.586
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane165.121.461   165.121.461
    01     Administraţie centrală17.600.000584.00018.184.000
    02     Dispensare medicale839.638.636   839.638.636
    03     Spitale2.295.922.523153.858.0002.449.780.523
    04     Sanatorii şi preventorii42.783.427   42.783.427
    05     Creşe40.791.295   40.791.295
    06     Leagăne de copii57.600.000   57.600.000
    07     Centre de transfuzii sanguine34.063.40016.170.00050.233.400
    08     Servicii de ambulanţă102.191.244160.600.000262.791.244
    09     Centre de sănătate, diagnostic şi tratament47.522.746   47.522.746
    25     Servicii publice descentralizate73.000.000   73.000.000
    50     Alte instituţii şi acţiuni sanitare626.486.233128.138.800754.625.033
  5901       Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret816.982.060   816.982.060
      01   CHELTUIELI CURENTE776.025.025   776.025.025
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL105.206.667   105.206.667
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII322.720.285   322.720.285
      34   SUBVENŢII292.584.948   292.584.948
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice292.584.948   292.584.948
      38   TRANSFERURI55.513.125   55.513.125
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL40.957.035   40.957.035
    01     Administraţie centrală19.424.475   19.424.475
    02     Biblioteci publice naţionale21.297.790   21.297.790
    04     Muzee58.876.978   58.876.978
    05     Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte64.169.950   64.169.950
    15     Culte religioase83.534.992   83.534.992
    20     Activitatea sportivă161.285.035   161.285.035
    21     Activitatea de tineret11.459.000   11.459.000
    25     Servicii publice descentralizate16.628.330   16.628.330
    50     Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret380.305.510   380.305.510
  6001       Asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii5.505.316.1258.212.5005.513.528.625
      01   CHELTUIELI CURENTE5.465.266.8762.639.4985.467.906.374
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL53.069.657   53.069.657
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII38.106.9102.639.49840.746.408
      34   SUBVENŢII823.427.073   823.427.073
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice3.427.073   3.427.073
      3504Alocaţii pentru compensarea creşterii preţurilor la pâine820.000.000   820.000.000
      38   TRANSFERURI4.550.663.236   4.550.663.236
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL19.767.6895.573.00225.340.691
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE20.281.560   20.281.560
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite7.909.660   7.909.660
      8501Rambursări de credite externe6.570.000   6.570.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.339.660   1.339.660
      87   Rambursări de împrumuturi12.371.900   12.371.900
      8703Rambursarea împrumutului acordat de bugetul asigurărilor sociale de stat12.371.900   12.371.900
    01     Administraţie centrală24.952.219   24.952.219
    02     Cămine de bătrâni şi pensionari490.421   490.421
    08     Centre de primire a minorilor205.895   205.895
    09     Ajutor social220.000   220.000
    13     Alocaţii pentru compensarea creşterii preţurilor la pâine820.000.000   820.000.000
    15     Alocaţia de stat pentru copii3.457.624.000   3.457.624.000
    17     Ajutoare pentru soţii de militari în termen622.684   622.684
    18     Centre de primire, triere şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat2.000.000   2.000.000
    20     Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari545.434.080   545.434.080
    21     Pensii militari532.010.318   532.010.318
    25     Servicii publice descentralizate47.249.3048.212.50055.461.804
    50     Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii74.507.204   74.507.204
  6300       Partea a IV-a - SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE602.716.590   602.716.590
      01   CHELTUIELI CURENTE413.831.662   413.831.662
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL23.561.300   23.561.300
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII7.027.380   7.027.380
      38   TRANSFERURI383.242.982   383.242.982
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL188.884.928   188.884.928
  6301       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE460.046.744   460.046.744
      01   CHELTUIELI CURENTE387.646.549   387.646.549
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL3.587.782   3.587.782
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII815.785   815.785
      38   TRANSFERURI383.242.982   383.242.982
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL72.400.195   72.400.195
    01     Administraţie centrală7.736.567   7.736.567
    08     Locuinţe422.310.177   422.310.177
    50     Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe30.000.000   30.000.000
  6401       Mediu şi ape142.669.846   142.669.846
      01   CHELTUIELI CURENTE26.185.113   26.185.113
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL19.973.518   19.973.518
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.211.595   6.211.595
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL116.484.733   116.484.733
    01     Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice100.484.733   100.484.733
    02     Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării41.455.113   41.455.113
    03     Prospecţiuni geologice privind sursele de apă730.000   730.000
  6600       Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE8.295.008.1391.291.700.0009.586.708.139
      01   CHELTUIELI CURENTE7.302.933.6561.057.790.2988.360.723.954
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL413.657.842   413.657.842
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII333.737.808   333.737.808
      34   SUBVENŢII2.631.801.500   2.631.801.500
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice3.701.500   3.701.500
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi1.211.000.000   1.211.000.000
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.417.100.000   1.417.100.000
      36   PRIME604.500.000   604.500.000
      38   TRANSFERURI3.319.236.5061.057.790.2984.377.026.804
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL695.060.512233.909.702928.970.214
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE297.013.971   297.013.971
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite297.013.971   297.013.971
      8501Rambursări de credite externe125.177.595   125.177.595
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane171.836.376   171.836.376
  6601       Industrie2.001.986.02612.300.0002.014.286.026
      01   CHELTUIELI CURENTE1.657.087.29012.300.0001.669.387.290
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL50.856.934   50.856.934
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII128.143.856   128.143.856
      34   SUBVENŢII1.075.101.500   1.075.101.500
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice3.701.500   3.701.500
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi1.071.000.000   1.071.000.000
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif400.000   400.000
      38   TRANSFERURI402.985.00012.300.000415.285.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL342.188.100   342.188.100
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.710.636   2.710.636
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.710.636   2.710.636
      8501Rambursări de credite externe1.339.004   1.339.004
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.371.632   1.371.632
    01     Administraţie centrală79.015.726   79.015.726
    02     Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale105.603.664   105.603.664
    03     Combustibili minerali solizi702.449.000   702.449.000
    05     Electricitate şi alte forme de energie153.000.000   153.000.000
    06     Resurse minerale, altele decât combustibili863.607.000   863.607.000
    50     Alte cheltuieli în domeniul industriei98.310.63612.300.000110.610.636
  6701       Agricultură şi silvicultură4.128.033.984   4.128.033.984
      01   CHELTUIELI CURENTE4.044.603.278   4.044.603.278
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL320.970.798   320.970.798
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII153.732.480   153.732.480
      34   SUBVENŢII1.416.700.000   1.416.700.000
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.416.700.000   1.416.700.000
      36   PRIME604.500.000   604.500.000
      38   TRANSFERURI1.548.700.000   1.548.700.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL49.300.000   49.300.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE34.130.706   34.130.706
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite34.130.706   34.130.706
      8501Rambursări de credite externe19.344.787   19.344.787
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane14.785.919   14.785.919
    01     Administraţie centrală10.679.206   10.679.206
    02     Amendare soluri acide şi alcaline5.229.000   5.229.000
    03     Acoperire sume fixe la seminţe207.000.000   207.000.000
    04     Combatere dăunători şi boli în sectorul vegetal75.867.628   75.867.628
    05     Reproducţie şi selecţie animale, prevenire şi combatere boli în sectorul animal73.357.816   73.357.816
    06     Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole12.539.284   12.539.284
    07     Subvenţionare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli755.000.000   755.000.000
    08     Alocaţii pentru îngrăşăminte chimice200.000.000   200.000.000
    10     Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli2.002.000.000   2.002.000.000
    14     Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combatere a eroziunii solului278.791.422   278.791.422
    15     Silvicultură17.050.000   17.050.000
    25     Servicii publice descentralizate307.471.637   307.471.637
    50     Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii183.047.991   183.047.991
  6801       Transporturi şi comunicaţii1.771.976.5631.279.400.0003.051.376.563
      01   CHELTUIELI CURENTE1.244.631.5781.045.490.2982.290.121.876
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL18.427.536   18.427.536
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII17.512.536   17.512.536
      34   SUBVENŢII140.000.000   140.000.000
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi140.000.000   140.000.000
      38   TRANSFERURI1.068.691.5061.045.490.2982.114.181.804
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL267.172.356233.909.702501.082.058
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE260.172.629   260.172.629
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite260.172.629   260.172.629
      8501Rambursări de credite externe104.493.804   104.493.804
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane155.678.825   155.678.825
    01     Administraţie centrală13.251.009   13.251.009
    02     Aviaţie civilă276.932.220172.297.702449.229.922
    03     Navigaţie civilă51.546.11556.210.000107.756.115
    04     Zone libere458.000   458.000
    05     Drumuri şi poduri501.464.756683.792.0281.185.256.784
    06     Transport feroviar710.538.886305.488.2701.016.027.156
    07     Transport în comun202.254.00061.612.000263.866.000
    10     Comunicaţii15.383.277   15.383.277
    50     Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor148.300   148.300
  6901       Alte acţiuni economice393.011.566   393.011.566
      01   CHELTUIELI CURENTE356.611.510   356.611.510
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL23.402.574   23.402.574
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII34.348.936   34.348.936
      38   TRANSFERURI298.860.000   298.860.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL36.400.056   36.400.056
    01     Administraţie centrală5.028.270   5.028.270
    02     Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare86.065.438   86.065.438
    03     Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri2.443.838   2.443.838
    04     Meteorologie şi hidrologie19.045.000   19.045.000
    05     Stimulare producţie de export şi a exportului200.000.000   200.000.000
    06     Acţiuni de cooperare economică internaţională62.000.000   62.000.000
    07     Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii3.000.000   3.000.000
    50     Alte cheltuieli15.429.020   15.429.020
  7100       Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI1.138.176.894   1.138.176.894
      01   CHELTUIELI CURENTE1.081.085.975   1.081.085.975
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL135.761.260   135.761.260
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII650.658.204   650.658.204
      34   SUBVENŢII599.090   599.090
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice599.090   599.090
      38   TRANSFERURI294.067.421   294.067.421
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL57.090.919   57.090.919
  7101       Cercetare ştiinţifică859.354.568   859.354.568
      01   CHELTUIELI CURENTE828.777.206   828.777.206
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL45.592.906   45.592.906
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII524.772.850   524.772.850
      34   SUBVENŢII599.090   599.090
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice599.090   599.090
      38   TRANSFERURI257.812.360   257.812.360
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL30.577.362   30.577.362
    01     Administraţie centrală26.306.580   26.306.580
    02     Cercetare fundamentală64.429.263   64.429.263
    03     Cercetare aplicativă şi experimentală721.403.635   721.403.635
    50     Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică47.215.090   47.215.090
  7201       Alte acţiuni278.822.326   278.822.326
      01   CHELTUIELI CURENTE252.308.769   252.308.769
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL90.168.354   90.168.354
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII125.885.354   125.885.354
      38   TRANSFERURI36.255.061   36.255.061
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL26.513.557   26.513.557
    01     Administraţie centrală vamală şi unităţi teritoriale58.034.414   58.034.414
    03     Distrugere tehnică militară3.000.000   3.000.000
    05     Acordarea de medalii comemorative1.000.000   1.000.000
    06     Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaţionale2.522.197   2.522.197
    07     Protecţie civilă22.016.153   22.016.153
    08     Executarea silită a creanţelor bugetare16.000.000   16.000.000
    10     Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului potrivit dispoziţiilor legale4.500.000   4.500.000
    50     Alte cheltuieli171.749.562   171.749.562
  8500       Partea a VII-a - TRANSFERURI4.703.015.055   4.703.015.055
  8501       Transferuri din bugetul de stat4.703.015.055   4.703.015.055
      01   CHELTUIELI CURENTE4.703.015.055   4.703.015.055
      38   TRANSFERURI4.703.015.055   4.703.015.055
    01     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători1.350.525.000   1.350.525.000
    02     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii1.894.300.000   1.894.300.000
    03     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe178.000.000   178.000.000
    08     Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate156.345.955   156.345.955
    09     Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor1.123.844.100   1.123.844.100
  8600       Partea a VIII-a - ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.100.408.112   1.100.408.112
  8601       Împrumuturi1.100.408.112   1.100.408.112
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.100.408.112   1.100.408.112
      8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale49.283.112   49.283.112
      8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.125.000   1.125.000
      8006Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii1.050.000.000   1.050.000.000
    02     Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale49.283.112   49.283.112
    05     Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.125.000   1.125.000
    06     Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii1.050.000.000   1.050.000.000
  8800       Partea a IX-a - PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI AFERENTE DATORIEI PUBLICE9.798.900.000   9.798.900.000
  8801       Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli9.798.900.000   9.798.900.000
      01   CHELTUIELI CURENTE9.798.900.000   9.798.900.000
      49   DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE9.798.900.000   9.798.900.000
    01     Dobânzi aferente datoriei publice interne7.921.000.000   7.921.000.000
    02     Dobânzi aferente datoriei publice externe732.000.000   732.000.000
    03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii959.500.000   959.500.000
    04     Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe154.900.000   154.900.000
    05     Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne31.500.000   31.500.000
  9500       Partea a XI-a - FONDURI DE REZERVĂ126.733.386   126.733.386
  9501       Fonduri de rezervă126.733.386   126.733.386
    01     Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului51.733.386   51.733.386
    02     Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului20.000.000   20.000.000
    03     Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova5.000.0005.000.000  
    04     Fond de redresare financiară la dispoziţia Guvernului50.000.00050.000.000  
  9901       DEFICIT-12.454.000.000-2.313.247.900-14.767.247.900
Anexa 2
                 
  BUGETUL DE STAT PE ANUL 1997 - Sinteza - - detalierea pe articole de cheltuieli -
            - mii lei -
  Ca- pitolSub- capi- tolTitlu/ ArticolAli- neatDenumire indicatorBuget de statIntrări de credite externeTOTAL
  AB123=1+2
  5001       II. CHELTUIELI - TOTAL52.731.940.0002.313.247.90055.045.187.900
      01   CHELTUIELI CURENTE46.149.635.8121.361.357.69647.510.993.508
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL10.980.168.80814.457.65010.994.626.458
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.149.414.517231.220.7486.380.635.265
      34   SUBVENŢII4.084.961.617   4.084.961.617
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice636.861.617   636.861.617
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi1.211.000.000   1.211.000.000
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.417.100.000   1.417.100.000
      3504Alocaţii pentru compensarea creşterii preţurilor la pâine820.000.000   820.000.000
      36   PRIME604.500.000   604.500.000
      38   TRANSFERURI14.404.957.4841.115.679.29815.520.636.782
      49   DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE9.798.900.000   9.798.900.000
      5001Dobânzi aferente datoriei publice interne7.921.000.000   7.921.000.000
      5002Dobânzi aferente datoriei publice externe732.000.000   732.000.000
      5003Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii959.500.000   959.500.000
      5004Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe154.900.000   154.900.000
      5005Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne31.500.000   31.500.000
      60   REZERVE126.733.386   126.733.386
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.806.771.159951.890.2044.758.661.363
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.100.408.112   1.100.408.112
      8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale49.283.112   49.283.112
      8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.125.000   1.125.000
      8006Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii1.050.000.000   1.050.000.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.675.124.917   1.675.124.917
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.662.753.017   1.662.753.017
      8501Rambursări de credite externe982.738.772   982.738.772
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane680.014.245   680.014.245
      87   Rambursări de împrumuturi12.371.900   12.371.900
      8703Rambursarea împrumutului acordat de bugetul asigurărilor sociale de stat12.371.900   12.371.900
  5101       Autorităţi publice1.888.923.664   1.888.923.664
      01   CHELTUIELI CURENTE1.662.481.310   1.662.481.310
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL987.590.786   987.590.786
      10   Cheltuieli cu salariile724.702.090   724.702.090
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat150.015.140   150.015.140
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj30.009.951   30.009.951
      13   Deplasări, detaşări, transferări82.863.605   82.863.605
      1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară46.172.224   46.172.224
      1302Deplasări în străinătate36.691.381   36.691.381
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII432.153.274   432.153.274
      21   Drepturi cu caracter social10.000   10.000
      22   Hrană456.952   456.952
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie176.462.705   176.462.705
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional43.101.762   43.101.762
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament16.389.413   16.389.413
      27   Reparaţii curente30.098.114   30.098.114
      28   Reparaţii capitale108.002.045   108.002.045
      29   Cărţi şi publicaţii9.473.169   9.473.169
      30   Alte cheltuieli48.159.114   48.159.114
      34   SUBVENŢII4.793.944   4.793.944
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice4.793.944   4.793.944
      38   TRANSFERURI237.943.306   237.943.306
      40   Transferuri neconsolidabile237.943.306   237.943.306
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL213.400.994   213.400.994
      72   Investiţii ale instituţiilor publice213.400.994   213.400.994
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE13.041.360   13.041.360
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite13.041.360   13.041.360
      8501Rambursări de credite externe11.254.400   11.254.400
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.786.960   1.786.960
  5401       Apărare naţională5.276.155.130168.688.3005.444.843.430
      01   CHELTUIELI CURENTE2.923.559.446   2.923.559.446
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.389.678.012   1.389.678.012
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.533.845.288   1.533.845.288
      38   TRANSFERURI36.146   36.146
      40   Transferuri neconsolidabile36.146   36.146
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.527.320.208168.688.3001.696.008.508
      72   Investiţii ale instituţiilor publice1.527.320.208168.688.3001.696.008.508
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE825.275.476   825.275.476
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite825.275.476   825.275.476
      8501Rambursări de credite externe511.139.423   511.139.423
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane314.136.053   314.136.053
  5501       Ordine publică şi siguranţă naţională2.562.917.192196.000.0002.758.917.192
      01   CHELTUIELI CURENTE2.292.945.847   2.292.945.847
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL1.172.563.159   1.172.563.159
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII849.357.658   849.357.658
      34   SUBVENŢII270.000.000   270.000.000
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice270.000.000   270.000.000
      38   TRANSFERURI1.025.030   1.025.030
      40   Transferuri neconsolidabile1.025.030   1.025.030
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL164.621.227196.000.000360.621.227
      72   Investiţii ale instituţiilor publice164.621.227196.000.000360.621.227
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE105.350.118   105.350.118
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite105.350.118   105.350.118
      8501Rambursări de credite externe84.209.768   84.209.768
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane21.140.350   21.140.350
  5701       Învăţământ6.739.088.149189.296.3006.928.384.449
      01   CHELTUIELI CURENTE6.068.578.847175.477.4006.244.056.247
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL4.241.063.85314.457.6504.255.521.503
      10   Cheltuieli cu salariile3.263.622.755   3.263.622.755
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat796.361.154   796.361.154
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj159.272.231   159.272.231
      13   Deplasări, detaşări, transferări21.807.71314.457.65036.265.363
      1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară6.054.813   6.054.813
      1302Deplasări în străinătate15.752.90014.457.65030.210.550
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII939.832.369103.130.7501.042.963.119
      21   Drepturi cu caracter social233.291.96376.952.950310.244.913
      22   Hrană236.414.364   236.414.364
      23   Medicamente şi materiale sanitare1.366.500   1.366.500
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie144.830.539   144.830.539
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional22.940.05325.812.80048.752.853
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament93.262.382   93.262.382
      27   Reparaţii curente32.741.743   32.741.743
      28   Reparaţii capitale81.046.167   81.046.167
      29   Cărţi şi publicaţii6.003.045365.0006.368.045
      30   Alte cheltuieli29.184.268   29.184.268
      31   Manuale58.751.345   58.751.345
      34   SUBVENŢII61.755.062   61.755.062
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice61.755.062   61.755.062
      38   TRANSFERURI825.927.56357.889.000883.816.563
      40   Transferuri neconsolidabile825.927.56357.889.000883.816.563
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL665.855.91713.818.900679.674.817
      72   Investiţii ale instituţiilor publice665.855.91713.818.900679.674.817
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.653.385   4.653.385
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite4.653.385   4.653.385
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane4.653.385   4.653.385
  5801       Sănătate4.177.599.504459.350.8004.636.950.304
      01   CHELTUIELI CURENTE3.534.278.727125.450.5003.659.729.227
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.458.016.272   2.458.016.272
      10   Cheltuieli cu salariile1.882.484.814   1.882.484.814
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat478.642.296   478.642.296
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj92.109.066   92.109.066
      13   Deplasări, detaşări, transferări4.780.096   4.780.096
      1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară4.263.296   4.263.296
      1302Deplasări în străinătate516.800   516.800
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.041.975.341125.450.5001.167.425.841
      21   Drepturi cu caracter social1.045.200   1.045.200
      22   Hrană39.276.686   39.276.686
      23   Medicamente şi materiale sanitare913.146.889118.092.1001.031.238.989
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie33.104.181   33.104.181
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional15.556.100   15.556.100
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament10.963.243   10.963.243
      27   Reparaţii curente12.518.404   12.518.404
      28   Reparaţii capitale11.084.000   11.084.000
      29   Cărţi şi publicaţii257.850   257.850
      30   Alte cheltuieli5.022.7887.358.40012.381.188
      38   TRANSFERURI34.287.114   34.287.114
      40   Transferuri neconsolidabile34.287.114   34.287.114
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL233.811.730333.900.300567.712.030
      72   Investiţii ale instituţiilor publice233.811.730333.900.300567.712.030
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE409.509.047   409.509.047
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite409.509.047   409.509.047
      8501Rambursări de credite externe244.387.586   244.387.586
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane165.121.461   165.121.461
  5901       Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret816.982.060   816.982.060
      01   CHELTUIELI CURENTE776.025.025   776.025.025
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL105.206.667   105.206.667
      10   Cheltuieli cu salariile76.161.465   76.161.465
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat18.808.819   18.808.819
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj3.761.984   3.761.984
      13   Deplasări, detaşări, transferări6.474.399   6.474.399
      1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară3.246.045   3.246.045
      1302Deplasări în străinătate3.228.354   3.228.354
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII322.720.285   322.720.285
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie6.828.620   6.828.620
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional92.307.360   92.307.360
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament965.100   965.100
      27   Reparaţii curente1.075.500   1.075.500
      28   Reparaţii capitale5.094.000   5.094.000
      29   Cărţi şi publicaţii1.644.360   1.644.360
      30   Alte cheltuieli214.805.345   214.805.345
      34   SUBVENŢII292.584.948   292.584.948
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice292.584.948   292.584.948
      38   TRANSFERURI55.513.125   55.513.125
      40   Transferuri neconsolidabile55.513.125   55.513.125
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL40.957.035   40.957.035
      72   Investiţii ale instituţiilor publice40.957.035   40.957.035
  6001       Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii5.505.316.1258.212.5005.513.528.625
      01   CHELTUIELI CURENTE5.465.266.8762.639.4985.467.906.374
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL53.069.657   53.069.657
      10   Cheltuieli cu salariile39.274.510   39.274.510
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat9.818.628   9.818.628
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.964.023   1.964.023
      13   Deplasări, detaşări, transferări2.012.496   2.012.496
      1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară1.357.944   1.357.944
      1302Deplasări în străinătate654.552   654.552
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII38.106.9102.639.49840.746.408
      21   Drepturi cu caracter social24.797.205   24.797.205
      22   Hrană605.300   605.300
      23   Medicamente şi materiale sanitare8.000   8.000
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie8.397.143   8.397.143
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional231.770290.345522.115
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament567.836   567.836
      27   Reparaţii curente1.257.472   1.257.472
      28   Reparaţii capitale337.414   337.414
      29   Cărţi şi publicaţii162.434   162.434
      30   Alte cheltuieli1.742.3362.349.1534.091.489
      34   SUBVENŢII823.427.073   823.427.073
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice3.427.073   3.427.073
      3504Alocaţii pentru compensarea creşterii preţurilor la pâine820.000.000   820.000.000
      38   TRANSFERURI4.550.663.236   4.550.663.236
      40   Transferuri neconsolidabile4.550.663.236   4.550.663.236
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL19.767.6895.573.00225.340.691
      72   Investiţii ale instituţiilor publice19.767.6895.573.00225.340.691
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE20.281.560   20.281.560
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite7.909.660   7.909.660
      8501Rambursări de credite externe6.570.000   6.570.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.339.660   1.339.660
      87   Rambursări de împrumuturi12.371.900   12.371.900
      8703Rambursarea împrumutului acordat de bugetul asigurărilor sociale de stat12.371.900   12.371.900
  6301       Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe460.046.744   460.046.744
      01   CHELTUIELI CURENTE387.646.549   387.646.549
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL3.587.782   3.587.782
      10   Cheltuieli cu salariile2.616.654   2.616.654
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat654.163   654.163
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj130.833   130.833
      13   Deplasări, detaşări, transferări186.132   186.132
      1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară48.132   48.132
      1302Deplasări în străinătate138.000   138.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII815.785   815.785
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie390.000   390.000
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional106.900   106.900
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament14.900   14.900
      27   Reparaţii curente103.200   103.200
      28   Reparaţii capitale24.800   24.800
      29   Cărţi şi publicaţii11.985   11.985
      30   Alte cheltuieli164.000   164.000
      38   TRANSFERURI383.242.982   383.242.982
      40   Transferuri neconsolidabile383.242.982   383.242.982
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL72.400.195   72.400.195
      72   Investiţii ale instituţiilor publice72.400.195   72.400.195
  6401       Mediu şi ape142.669.846   142.669.846
      01   CHELTUIELI CURENTE26.185.113   26.185.113
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL19.973.518   19.973.518
      10   Cheltuieli cu salariile14.930.477   14.930.477
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.732.619   3.732.619
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj746.524   746.524
      13   Deplasări, detaşări, transferări563.898   563.898
      1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară563.898   563.898
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII6.211.595   6.211.595
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.750.000   1.750.000
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional2.850.000   2.850.000
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament100.000   100.000
      27   Reparaţii curente450.000   450.000
      28   Reparaţii capitale400.000   400.000
      29   Cărţi şi publicaţii20.000   20.000
      30   Alte cheltuieli641.595   641.595
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL116.484.733   116.484.733
      72   Investiţii ale instituţiilor publice16.000.000   16.000.000
      73   Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat100.484.733   100.484.733
  6601       Industrie2.001.986.02612.300.0002.014.286.026
      01   CHELTUIELI CURENTE1.657.087.29012.300.0001.669.387.290
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL50.856.934   50.856.934
      10   Cheltuieli cu salariile39.590.540   39.590.540
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.161.554   3.161.554
      12   Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj632.271   632.271
      13   Deplasări, detaşări, transferări7.472.569   7.472.569
      1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară334.589   334.589
      1302Deplasări în străinătate7.137.980   7.137.980
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII128.143.856   128.143.856
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie7.602.347   7.602.347
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional850.264   850.264
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament69.097   69.097
      27   Reparaţii curente330.563   330.563
      28   Reparaţii capitale42.743   42.743
      29   Cărţi şi publicaţii114.659   114.659
      30   Alte cheltuieli119.134.183   119.134.183
      34   SUBVENŢII1.075.101.500   1.075.101.500
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice3.701.500   3.701.500
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi1.071.000.000   1.071.000.000
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif400.000   400.000
      38   TRANSFERURI402.985.00012.300.000415.285.000
      40   Transferuri neconsolidabile402.985.00012.300.000415.285.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL342.188.100   342.188.100
      72   Investiţii ale instituţiilor publice308.100   308.100
      73   Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat341.880.000   341.880.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.710.636   2.710.636
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.710.636   2.710.636
      8501Rambursări de credite externe1.339.004   1.339.004
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.371.632   1.371.632
  6701       Agricultură şi silvicultură4.128.033.984   4.128.033.984
      01   CHELTUIELI CURENTE4.044.603.278   4.044.603.278
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL320.970.798   320.970.798
      10   Cheltuieli cu salariile243.734.981   243.734.981
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat60.258.745   60.258.745
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj12.051.749   12.051.749
      13   Deplasări, detaşări, transferări4.925.323   4.925.323
      1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară4.569.823   4.569.823
      1302Deplasări în străinătate355.500   355.500
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII153.732.480   153.732.480
      22   Hrană1.500.000   1.500.000
      23   Medicamente şi materiale sanitare21.522.223   21.522.223
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie19.035.000   19.035.000
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional98.138.000   98.138.000
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.247.000   3.247.000
      27   Reparaţii curente2.452.000   2.452.000
      28   Reparaţii capitale4.678.000   4.678.000
      29   Cărţi şi publicaţii1.040.000   1.040.000
      30   Alte cheltuieli2.120.257   2.120.257
      34   SUBVENŢII1.416.700.000   1.416.700.000
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.416.700.000   1.416.700.000
      36   PRIME604.500.000   604.500.000
      37   Prime acordate producătorilor agricoli604.500.000   604.500.000
      38   TRANSFERURI1.548.700.000   1.548.700.000
      40   Transferuri neconsolidabile1.548.700.000   1.548.700.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL49.300.000   49.300.000
      72   Investiţii ale instituţiilor publice25.697.000   25.697.000
      73   Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat23.603.000   23.603.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE34.130.706   34.130.706
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite34.130.706   34.130.706
      8501Rambursări de credite externe19.344.787   19.344.787
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane14.785.919   14.785.919
  6801       Transporturi şi comunicaţii1.771.976.5631.279.400.0003.051.376.563
      01   CHELTUIELI CURENTE1.244.631.5781.045.490.2982.290.121.876
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL18.427.536   18.427.536
      10   Cheltuieli cu salariile13.681.128   13.681.128
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.420.282   3.420.282
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj684.056   684.056
      13   Deplasări, detaşări, transferări642.070   642.070
      1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară280.900   280.900
      1302Deplasări în străinătate361.170   361.170
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII17.512.536   17.512.536
      21   Drepturi cu caracter social191.850   191.850
      22   Hrană411.480   411.480
      23   Medicamente şi materiale sanitare78.555   78.555
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.255.963   1.255.963
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional3.543.253   3.543.253
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament380.693   380.693
      27   Reparaţii curente2.919.711   2.919.711
      28   Reparaţii capitale7.319.953   7.319.953
      29   Cărţi şi publicaţii92.447   92.447
      30   Alte cheltuieli1.318.631   1.318.631
      34   SUBVENŢII140.000.000   140.000.000
      3502Subvenţii pe produse şi activităţi140.000.000   140.000.000
      38   TRANSFERURI1.068.691.5061.045.490.2982.114.181.804
      40   Transferuri neconsolidabile1.068.691.5061.045.490.2982.114.181.804
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL267.172.356233.909.702501.082.058
      73   Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat267.172.356233.909.702501.082.058
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE260.172.629   260.172.629
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite260.172.629   260.172.629
      8501Rambursări de credite externe104.493.804   104.493.804
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane155.678.825   155.678.825
  6901       Alte acţiuni economice393.011.566   393.011.566
      01   CHELTUIELI CURENTE356.611.510   356.611.510
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL23.402.574   23.402.574
      10   Cheltuieli cu salariile17.750.159   17.750.159
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat4.437.541   4.437.541
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj887.507   887.507
      13   Deplasări, detaşări, transferări327.367   327.367
      1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară270.197   270.197
      1302Deplasări în străinătate57.170   57.170
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII34.348.936   34.348.936
      22   Hrană6.000   6.000
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie24.318.965   24.318.965
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional4.420.114   4.420.114
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament122.540   122.540
      27   Reparaţii curente2.154.332   2.154.332
      28   Reparaţii capitale2.698.211   2.698.211
      29   Cărţi şi publicaţii16.648   16.648
      30   Alte cheltuieli612.126   612.126
      38   TRANSFERURI298.860.000   298.860.000
      40   Transferuri neconsolidabile298.860.000   298.860.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL36.400.056   36.400.056
      71   Stocuri pentru rezerve materiale naţionale şi de mobilizare32.427.234   32.427.234
      72   Investiţii ale instituţiilor publice3.865.984   3.865.984
      73   Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat106.838   106.838
  7101       Cercetare ştiinţifică859.354.568   859.354.568
      01   CHELTUIELI CURENTE828.777.206   828.777.206
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL45.592.906   45.592.906
      10   Cheltuieli cu salariile34.417.021   34.417.021
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat8.344.436   8.344.436
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.668.886   1.668.886
      13   Deplasări, detaşări, transferări1.162.563   1.162.563
      1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară542.513   542.513
      1302Deplasări în străinătate620.050   620.050
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII524.772.850   524.772.850
      22   Hrană5.275   5.275
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.829.016   2.829.016
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.244.012   1.244.012
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament98.423   98.423
      27   Reparaţii curente333.913   333.913
      28   Reparaţii capitale2.453.694   2.453.694
      29   Cărţi şi publicaţii271.003   271.003
      30   Alte cheltuieli517.537.514   517.537.514
      34   SUBVENŢII599.090   599.090
      3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice599.090   599.090
      38   TRANSFERURI257.812.360   257.812.360
      40   Transferuri neconsolidabile257.812.360   257.812.360
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL30.577.362   30.577.362
      72   Investiţii ale instituţiilor publice30.577.362   30.577.362
  7201       Alte acţiuni278.822.326   278.822.326
      01   CHELTUIELI CURENTE252.308.769   252.308.769
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL90.168.354   90.168.354
      10   Cheltuieli cu salariile34.214.714   34.214.714
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat8.553.679   8.553.679
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.710.735   1.710.735
      13   Deplasări, detaşări, transferări1.108.732   1.108.732
      1301Deplasări, detaşări, transferări în ţară853.400   853.400
      1302Deplasări în străinătate255.332   255.332
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII125.885.354   125.885.354
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie4.500.000   4.500.000
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional2.500.000   2.500.000
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.796.554   3.796.554
      27   Reparaţii curente500.000   500.000
      28   Reparaţii capitale100.000   100.000
      29   Cărţi şi publicaţii50.000   50.000
      30   Alte cheltuieli1.061.425   1.061.425
      38   TRANSFERURI36.255.061   36.255.061
      40   Transferuri neconsolidabile36.255.061   36.255.061
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL26.513.557   26.513.557
      72   Investiţii ale instituţiilor publice26.513.557   26.513.557
  8501       Transferuri din bugetul de stat4.703.015.055   4.703.015.055
      01   CHELTUIELI CURENTE4.703.015.055   4.703.015.055
      38   TRANSFERURI4.703.015.055   4.703.015.055
      39   Transferuri consolidabile4.703.015.055   4.703.015.055
    01     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători1.350.525.000   1.350.525.000
    02     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii1.894.300.000   1.894.300.000
    03     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe178.000.000   178.000.000
    08     Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate156.345.955   156.345.955
    09     Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor1.123.844.100   1.123.844.100
  8601       Împrumuturi1.100.408.112   1.100.408.112
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE1.100.408.112   1.100.408.112
      8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale49.283.112   49.283.112
      8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.125.000   1.125.000
      8006Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii1.050.000.000   1.050.000.000
    02     Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale49.283.112   49.283.112
    05     Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.125.000   1.125.000
    06     Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii1.050.000.000   1.050.000.000
  8801       Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli9.798.900.000   9.798.900.000
      01   CHELTUIELI CURENTE9.798.900.000   9.798.900.000
      49   DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE9.798.900.000   9.798.900.000
      5001Dobânzi aferente datoriei publice interne7.921.000.000   7.921.000.000
      5002Dobânzi aferente datoriei publice externe732.000.000   732.000.000
      5003Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii959.500.000   959.500.000
      5004Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe154.900.000   154.900.000
      5005Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne31.500.000   31.500.000
    01     Dobânzi aferente datoriei publice interne7.921.000.000   7.921.000.000
    02     Dobânzi aferente datoriei publice externe732.000.000   732.000.000
    03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii959.500.000   959.500.000
    04     Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe154.900.000   154.900.000
    05     Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne31.500.000   31.500.000
  9501       Fonduri de rezervă126.733.386   126.733.386
    01     Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului51.733.386   51.733.386
    02     Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului20.000.000   20.000.000
    03     Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova5.000.000   5.000.000
    04     Fond de redresare financiară la dispoziţia Guvernului50.000.000   50.000.000
  9901       DEFICIT-12.454.000.000-2.313.247.900-14.767.247.900
Anexa 4LISTA impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri pe anul 1997
     
  Denumirea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituriActele normative care reglementează impozitele, taxele şi alte venituri
  I. PENTRU BUGETUL DE STAT
  I. Venituri curente
  A. Venituri fiscale
  A.1. Impozite directe:
       
  1.Impozitul pe profitOrdonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 73/1996 şi republicată în 1997; Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată în 1993, pentru atragerea de investitori străini în industrie; Legea nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează; Legea petrolului nr. 134/1995; Legea locuinţei nr. 114/1996; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/1996 privind regimul deductibilităţii sumelor plătite cu titlu de salarii şi alte drepturi salariale, aprobată prin Legea nr. 1/1997; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, aprobată şi modificată prin Legea nr. 29/1997; Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării".
  2.Impozitul pe salariiLegea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată
      în 1996; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/1996 privind regimul deductibilităţii sumelor plătite cu titlu de salarii şi alte drepturi salariale, aprobată prin Legea nr. 1/1997.
  3.Alte impozite directe:  
  a)impozitul pe profitul obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protecţia consumatorilorLegea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată în 1991, cu modificările ulterioare; Ordonanţa Guvernuluinr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994 şi republicată în 1994.
  b)impozitul pe dividende de laOrdonanţa Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe
    societăţile comercialedividende, aprobată şi modificată prin Legea nr. 101/1995; Legea nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează.
  c)alte încasări din impozite directeAlte legi specifice prin care se stabilesc impozite directe cuvenite bugetului de stat.
  A .2. Impozite indirecte:
  1.Taxa pe valoarea adăugatăOrdonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 22/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 100/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 30/1995privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţii terestre autostrăzi şi căi ferate, aprobată şi modificată prin Legea nr. 136/1996; Ordonanţa Guvernului nr. 2/1996 cu privire la completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată, aprobată prin Legea nr. 101/1996; Ordonanţa Guvernului nr. 21/1996 privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată, aprobată şi modificată prin Legeanr. 42/1997.
  2.Accize şi impozit pe circulaţieLegea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţară, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale, republicată în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 22/1995, modificată şi aprobată prin Legea nr. 100/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 20/1996 privind modificarea listei-anexă nr. 1 la Legea nr. 42/1993, republicată, aprobată prin Legea nr. 43/1997.
  3.Taxe vamale:  
  a)taxe vamale de la persoane juridiceOrdonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, aprobată şi modificată prin Legea nr. 102/1994; Legea nr. 30/1978 privind Codulvamal al României; Legea nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine, republicată în 1993, cu modificările ulterioare; Legea nr. 56/1994 pentru modificarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli; Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie; Legea petrolului nr. 134/1995; Decretul nr. 337/1981 pentru aprobareaRegulamentului vamal; Ordonanţa Guvernului nr. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor importate în cadrul tranzacţiilor de leasing, precum şi la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor şi componentelor folosite în producţia proprie a unor agenţi economici, aprobată prin Legeanr. 59/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 3/1996 privind calificarea noţiunii de producţie proprie în aplicarea regimului vamal aferent investiţiilor străine, aprobată prin Legea nr. 9/1996.
  b)taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamaleLegea nr. 30/1978 privind Codul vamal al României; Decretul nr. 337/1981 pentru aprobarea Regulamentului vamal; Hotărârea Guvernului nr. 685/1990 privind regimul vamal aplicabil persoanelor fizice, republicată în 1997; Hotărârea Guvernului nr. 269/1994 privind modificarea limitelor valorice şi a condiţiilor pentru bunurile introduse sau scoase din ţară de către persoane fizice; Hotărârea Guvernului nr. 935/1995 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 269/1994.
  4.Alte impozite indirecte:  
  a)majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termenLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice; Legea nr. 12/1996 pentru modificarea Legii nr. 3/1992 privind instituirea "Timbrului Olimpic"; Ordonanţa Guvernuluinr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996. Majorările nr. şi penalităţile de întârziere pentru neplata la termen a veniturilor bugetare se înregistrează, începând cu 1 ianuarie 1997, la capitolul şi subcapitolul corespunzător impozitului sau taxei la care se referă, cu excepţia celor de la alineatul precedent.
  b)taxe pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionareLegea concurenţei nr. 21/1996; Legea nr. 31/1996privind regimul monopolului de stat; Legea telecomunicaţiilor nr. 74/1996; Legea serviciilor poştalenr. 83/1996; Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare; Ordonanţa Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel, aprobată prin Legea nr. 137/1996; Ordonanţa Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării, aprobată şi modificată prin Legea nr. 123/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 5/1996privind actualizarea taxelor de avizare şi atestare, precum şi întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc, aprobată şi modificată prin Legea nr. 87/1996; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă.
  c)alte încasări din impozite indirecte:Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Decretul nr. 146/1980 privind unele măsuri de îmbunătăţire a circulaţiei, utilizării şi recuperării ambalajelor pentru mărfurile ce se desfac prin comerţul cu amănuntul, aprobat prin Legea nr. 23/1980 (pentru instituţiile publice); Hotărârea Guvernului nr. 779/1991 privind impozitul pe circulaţia mărfurilor şi accizele (în cadrul termenului de prescripţie); alte legi specifice prin care se stabilesc impozite indirecte cuvenite bugetului de stat.
  B. Venituri nefiscale
  1.Vărsăminte din profitul net al regiilor autonomeOrdonanţa Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome, aprobată prin Legea nr. 41/1997.
  2.Vărsăminte de la instituţiile publice:  
  a)taxe de metrologieLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994; Hotărârea Guvernului nr. 225/1995 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală.
  b)taxe pentru brevete de invenţie şi înregistrarea mărcilor de fabricăLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie; Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie; Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale; Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate; Hotărârea Guvernuluinr. 274/1991 privind taxele cu privire la mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu, precum şi la denumiri de origine a produselor; Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
  c)taxe pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de căpităniile de port şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuriOrdonanţa Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii, în porturi şi aeroporturi, aprobată prin Legea nr. 123/1994.
  d)taxe consulareLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată şi modificată prin Legea nr. 89/1993; Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 43/1994pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992, aprobată prin Legea nr. 123/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătăţirea regimului de impunere şi de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentanţele diplomatice ale României, aprobată şi modificată prin Legea nr. 33/1997.
  e)taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţiiOrdonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994; Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice.
  f)venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetalDecretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat, cu modificările ulte- rioare; Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice.
  g)veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelorLegea nr. 40/1975 privind creşterea şi ameliorarea animalelor; Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat cu modificările ulterioare; Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice.
  h)veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinareDecretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat, cu modificările ulterioare; Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice.
  i)taxe şi alte venituri din protecţia mediuluiLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului.
  j)vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţateDecretul nr. 151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat, cu completările ulterioare; Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice.
  k)vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţateDecretul nr. 151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat, aprobat prin Legea nr. 54/1975, cu completările ulterioare; Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice.
  l)venituri din timbrul judiciarOrdonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 106/1995.
  m)alte venituri de la instituţiile publiceLegea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori; Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare; Legea locuinţei nr. 114/1996; Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicată în 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 9/1993privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului, aprobată prin Legea nr. 102/1994; Decretul nr. 253/1971 privind contribuţia de întreţinere în unele instituţii de ocrotire, aprobat prin Legea nr. 54/1971; alte legi specifice prin care se stabilesc venituri ale bugetului de stat de la instituţii publice.
  3.Diverse venituri:  
  a)venituri din aplicarea prescripţiei extinctive (pentru instituţiile publice)Decretul nr. 219/1960 privind obligaţiile organizaţiilor socialiste debitoare, ca urmare a prescripţiei extinctive; Decretul nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă.
  b)venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legaleLegea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale; Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat; Ordonanţa Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea unor sancţiuni contravenţionale, aprobată prin Legeanr. 114/1992, cu modificările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 17/1993 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la reglementările financiar-gestionare şi fiscale, aprobată prin Legea nr. 83/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, aprobată şi modificată prin Legea nr. 102/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 12/1994pentru modificarea şi abrogarea unor dispoziţii ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 65/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale, stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994, aprobată prin Legea nr. 129/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 131/1996; Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 132/1995; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/1997 privind produsele şi serviciile regiilor autonome, ale activităţilor cu caracter de monopol natural, precum şi ale activităţilor economice supuse unui regim special pentru care preţurile şi tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurenţei; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/1997 privind abilitarea Guvernului de a contracta şi de a garanta, prin Ministerul Finanţelor, în numele şi în contul statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de obligaţiuni în valută de pe pieţele externe de capital; legile specifice desfăşurării activităţii pentru care se stabilesc amenzi.
  c)încasări din cota reţinută conform Legii nr. 6/1973Legea nr. 6/1973 pentru modificarea Codului penal al României; Legea nr. 104/1992 pentru modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a altor legi, precum şi pentru abrogarea Legiinr. 59/1968 şi a Decretului nr. 218/1977.
  d)restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţiLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice.
  e)venituri din concesiuniLegea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare; Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Ordonanţa Guvernuluinr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţii terestre - autostrăzi şi căi ferate, aprobată şi modificată prin Legea nr. 136/1996.
  f)încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statuluiLegea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată în anul 1994.
  g)încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legiiLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Legea nr. 30/1978 privind Codul vamal al României; Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată în 1991, cu modificările ulterioare; Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României; Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat; Legea nr. 34/1996 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1996; Decretul nr. 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare; Decretul nr. 337/1981 privind aprobarea Regulamentului vamal; Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, aprobată şi modificată prin Legea nr. 102/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 132/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 31/1995 privind reglementarea regimului de producere, circulaţie şi comercializare a produselor farmaceutice; Ordonanţa Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel, aprobată prin Legea nr. 137/1996; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 131/1996; legile specifice desfăşurării activităţii pentru care se prevede confiscarea de bunuri şi sume.
  h)încasări din alte surseLegea nr. 32/1990 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Codului de procedură penală; Legeanr. 71/1991 privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor, cu modificările ulterioare; Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului; Decretul nr. 209/1976 pentru aprobareaRegulamentului operaţiunilor de casă ale unităţilor economice (valabil pentru instituţiile publice); Decretul nr. 212/1981 privind expertizele în domeniul navigaţiei civile; alte legi specifice prin care se stabilesc diverse venituri ale bugetului de stat.
  II. Venituri din capital
  1.Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:  
    - venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publiceLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 96/1995.
    - venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naţionale şi de mobilizareLegea nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale; Ordonanţa Guvernului nr. 36/1996 privind unele măsuri specifice pentru împrospătarea stocurilor de produse petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei.
  VI. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE
  1.Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi interguvernamentaleLegea nr. 95/1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare; Ordonanţa Guvernului nr. 19/1996privind asigurarea rambursării împrumutului de stat şi a dobânzilor aferente, destinat continuării participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi-Rog Ucraina, aprobată prin Legea nr. 7/1997.
  2.Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiatLegea nr. 15/1996 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România.
   
  II. PENTRU BUGETELE LOCALE
  I. Venituri curente
  A. Venituri fiscale
  A1. Impozite directe:
       
  1.Impozitul pe profitOrdonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 73/1996 şi republicată în 1997; Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată în 1993, pentru atragerea de investitori străini în industrie; Legea nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează; Legea locuinţei nr. 114/1996; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/1996 privind regimul deductibilităţii sumelor plătite cu titlu de salarii şi alte drepturi salariale, aprobată prin Legea nr. 1/1997; Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării".
  2.Impozite şi taxe de la populaţie:Decretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile
  a)impozitul pe veniturile liber-profesioniştilor, meseriaşilor şi ale altor persoane fizice independente şi asociaţii familialepopulaţiei, cu modificările ulterioare; Decretul nr. 394/1973 privitor la impunerea veniturilor realizate din închirieri de imobile, aprobat prin Legea nr. 113/1973; Decretul nr. 101/1980 privind organizarea unor activităţi de prestări de servicii în condiţiile stabilirii pe bază de cotă-parte din încasări a veniturilor cuvenite persoanelor ce desfăşoară aceste activităţi, aprobat prin Legea nr. 21/1980; Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, cu modificările ulterioare; Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult; Ordonanţa Guvernului nr. 11/1992 privind modul de desfăşurare şi impozitare a activităţii de taximetrie auto, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 62/1994 privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montană, Delta Dunării şi litoralul Mării Negre, aprobată şi modificată prin Legea nr. 145/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare şi de îmbunătăţire a decontărilor în economie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 119/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de artă şi ştiinţifice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 125/1995.
  b)impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane fiziceLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării".
  c)taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fiziceLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării".
  d)taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de timbru de la populaţieLegea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; Legea nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere; Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru cu modificările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legeanr. 105/1995; H.C.M. nr. 911/1955 privind stabilirea listei actelor şi faptelor supuse taxelor de timbru, precum şi a tarifului taxelor de timbru, cu modificările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1295/1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 4/1996 privind modificarea plafonului valoric în limita căruia taxele de timbru se pot achita prin aplicarea şi anularea timbrelor mobile, aprobată prin Legea nr. 53/1996; Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării".
  e)alte impozite şi taxe de la populaţieLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Legea fondului funciar nr. 18/1991; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"; alte legi prin care se stabilesc impozite şi taxe de la populaţie.
  3.Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de statLegea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură; Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare; Ordonanţa Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţii terestre-autostrăzi şi căi ferate, aprobată şi modificată prin Legea nr. 136/1996.
  4.Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane juridiceLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995.
  5.Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridiceLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995.
  6.Impozitul pe venitul agricolLegea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995.
  7.Alte impozite directe  
  a)impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidenteDecretul nr. 276/1973 privind reglementarea impunerii unor venituri realizate din România de persoanele fizice şi juridice nerezidente, aprobat prin Legea nr. 92/1973, cu modificările aduse prin Decretul nr. 125/1977 pentru reglementarea impunerii unor venituri realizate din România de persoanele fizice şi juridice nerezidente, aprobat prin Legea nr. 20/1977; Ordonanţa Guvernuluinr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 73/1996 şi republicată în 1997; decrete şi legi de ratificare a convenţiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu alte state.
  b)alte încasări din impozite directeLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţii terestre autostrăzi şi căi ferate, aprobată şi modificată prin Legea nr. 136/1996; alte legi specifice prin care se stabilesc impozite directe cuvenite bugetelor locale.
  A 2. Impozite indirecte:
  1.Impozitul pe spectacoleLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Hotărârea Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole, cu modificările ulterioare.
  2.Alte impozite indirecte:  
  a)taxe de timbru de la persoane juridiceDecretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, cu modificările ulterioare; Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată în 1996, cu modificările ulterioare; Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; Legea locuinţei nr. 114/1996; Legeanr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari; Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legeanr. 105/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 4/1996 privind modificarea plafonului valoric în limita căruia taxele de timbru se pot achita prin aplicarea şi anularea timbrelor mobile, aprobată prin Legea nr. 53/1996; Hotărârea Guvernului nr. 1.295/1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea, cu modificările şi completările ulterioare.
  b)alte încasări din impozite indirecteLegea fondului funciar nr. 18/1991; alte legi specifice prin care se stabilesc impozite indirecte cuvenite bugetelor locale.
  B. Venituri nefiscale
  1.Vărsăminte din profitul net al regiilor autonomeOrdonanţa Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome, aprobată prin Legea nr. 41/1997.
  2.Vărsăminte de la instituţiile publice:  
  a)taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere şi alte venituri privind circulaţia pe drumurile publiceOrdonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994; Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Legea nr. 14/1966, republicat în 1984, cu completările şi modificările ulterioare.
  b)vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi ale activităţilor autofinanţateDecretul nr. 151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat, aprobat prin Legea nr. 54/1975, cu completările ulterioare; Legea nr. 72/1996privind finanţele publice.
  c)alte venituri de la instituţiile publiceLegea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată în 1996, cu modificările ulterioare; Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Legea locuinţei nr. 114/1996; Decretul nr. 253/1971 privind contribuţia de întreţinere în unele instituţii de ocrotire, aprobat prin Legea nr. 54/1971; Hotărârea Guvernului nr. 223/1992privind normele de organizare şi efectuare a transporturilor auto internaţionale de persoane şi mărfuri, a transporturilor auto de persoane, în trafic interjudeţean şi judeţean şi a transporturilor auto de mărfuri agabaritice şi periculoase, republicată în 1994; alte legi specifice prin care se stabilesc venituri ale bugetelor locale de la instituţii publice.
  3.Diverse venituri:Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Codul
  a)venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiripenal, republicat în 1997; Codul civil; Codul muncii.
  b)venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legaleLegea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale; Ordonanţa Guvernului nr. 12/1994 pentru modificarea şi abrogarea unor dispoziţii ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 65/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 23/1992privind modificarea unor sancţiuni contravenţionale, aprobată prin Legea nr. 114/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 17/1993 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la reglementările financiar-gestionare şi fiscale, aprobată prin Legea nr. 83/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994, aprobată prin Legea nr. 129/1994; legile specifice desfăşurării activităţii pentru care se stabilesc amenzi.
  c)restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţiLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice.
  d)venituri din concesiuniLegea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale; Legea fondului funciar nr. 18/1991; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată în 1997; Legeanr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare; Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată în 1996, cu modificările ulterioare; Legea locuinţei nr. 114/1996; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările ulterioare.
  e)încasări din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legiiLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice.
  f)încasări din alte surseLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995; alte legi specifice prin care se stabilesc diverse venituri la bugetele locale.
  II. Venituri din capital
  1.Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:  
  a)venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publiceLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Legea fondului funciar nr. 18/1991; Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 96/1995.
  b)venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statuluiLegea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată în anul 1994.
Anexa 5SUME DEFALCATE din impozitul pe salarii pe anul 1997
       
      - mii lei -
  Nr. crt.JudeţulSume
    TOTAL4.302.760.000
  1.ALBA82.193.000
  2.ARAD89.890.000
  3.ARGEŞ115.975.000
  4.BACĂU120.884.000
  5.BIHOR123.443.000
  6.BISTRIŢA-NĂSĂUD60.590.000
  7.BOTOŞANI84.636.000
  8.BRAŞOV114.482.000
  9.BRĂILA71.553.000
  10.BUZĂU85.799.000
  11.CARAŞ-SEVERIN72.009.000
  12.CĂLĂRAŞI66.206.000
  13.CLUJ147.193.000
  14.CONSTANŢA128.650.000
  15.COVASNA58.515.000
  16.DÂMBOVIŢA88.038.000
  17.DOLJ124.389.000
  18.GALAŢI104.953.000
  19.GIURGIU49.247.000
  20.GORJ75.651.000
  21.HARGHITA69.874.000
  22.HUNEDOARA108.729.000
  23.IALOMIŢA54.558.000
  24.IAŞI166.141.000
  25.ILFOV33.882.000
  26.MARAMUREŞ107.859.000
  27.MEHEDINŢI58.861.000
  28.MUREŞ113.957.000
  29.NEAMŢ93.776.000
  30.OLT85.280.000
  31.PRAHOVA151.063.000
  32.SATU MARE76.561.000
  33.SĂLAJ64.210.000
  34.SIBIU89.081.000
  35.SUCEAVA122.771.000
  36.TELEORMAN73.997.000
  37.TIMIŞ145.813.000
  38.TULCEA62.509.000
  39.VASLUI85.763.000
  40.VÂLCEA78.082.000
  41.VRANCEA70.840.000
  42.MUNICIPIUL BUCUREŞTI524.857.000
Anexa 6TRANSFERURI din bugetul de stat către bugetele locale pe judeţe şi municipiul Bucureşti pe anul 1997
             
      - mii lei -
  Nr. crt.JudeţulTotal transferuridin care, pentru:
  Asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport, în comun, de călătoriInvestiţiiInvestiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
    TOTAL3.422.825.0001.350.525.0001.894.300.000178.000.000
  1.ALBA56.000.00010.633.00045.367.000  
  2.ARAD62.948.00019.339.00043.609.000  
  3.ARGEŞ56.107.00023.294.00032.813.000  
  4.BACĂU61.371.00021.786.00039.585.000  
  5.BIHOR62.760.00021.147.00041.613.000  
  6.BISTRIŢA-NĂSĂUD39.030.00014.367.00024.663.000  
  7.BOTOŞANI63.591.00026.963.00036.628.000  
  8.BRAŞOV98.121.00052.502.00045.619.000  
  9.BRĂILA46.160.00013.606.00032.554.000  
  10.BUZĂU47.354.00015.478.00031.876.000  
  11.CARAŞ-SEVERIN49.500.00011.616.00037.884.000  
  12.CĂLĂRAŞI29.725.00012.076.00017.649.000  
  13.CLUJ115.093.00058.551.00056.542.000  
  14.CONSTANŢA107.592.00061.783.00045.809.000  
  15.COVASNA28.551.00010.853.00017.698.000  
  16.DÂMBOVIŢA48.914.0009.346.00039.568.000  
  17.DOLJ59.601.00021.473.00038.128.000  
  18.GALAŢI70.316.00028.097.00042.219.000  
  19.GIURGIU25.205.0005.853.00019.352.000  
  20.GORJ38.473.0009.265.00029.208.000  
  21.HARGHITA39.053.00016.344.00022.709.000  
  22.HUNEDOARA75.153.00022.608.00052.545.000  
  23.IALOMIŢA36.269.0008.985.00027.284.000  
  24.IAŞI111.064.00059.944.00051.120.000  
  25.ILFOV11.528.0001.716.0009.812.000  
  26.MARAMUREŞ59.906.00020.509.00039.397.000  
  27.MEHEDINŢI36.238.0008.469.00027.769.000  
  28.MUREŞ48.288.00017.183.00031.105.000  
  29.NEAMŢ59.226.00017.904.00041.322.000  
  30.OLT53.193.00018.444.00034.749.000  
  31.PRAHOVA84.290.00036.245.00048.045.000  
  32.SATU MARE37.770.00011.265.00026.505.000  
  33.SĂLAJ32.947.00010.755.00022.192.000  
  34.SIBIU60.749.00027.269.00033.480.000  
  35.SUCEAVA63.021.00020.418.00042.603.000*)  
  36.TELEORMAN48.942.00020.907.00028.035.000  
  37.TIMIŞ102.004.00054.464.00047.540.000  
  38.TULCEA52.575.00018.845.00033.730.000  
  39.VASLUI66.543.00019.738.00046.805.000  
  40.VÂLCEA48.488.0009.151.00039.337.000  
  41.VRANCEA55.218.00018.018.00037.200.000  
  42.MUNICIPIUL BUCUREŞTI895.948.000463.316.000432.632.000  
  43.Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe178.000.000     178.000.000**)
*) Include şi contribuţia părţii române în anul 1997 la modernizarea drumului comunal Cacica-Soloneţu Nou, care se va realiza şi cu sprijin financiar acordat de către Polonia.**) Ministerul Finanţelor va repartiza transferurile respective pe judeţe pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale.
Anexa 7LISTAcategoriilor de obiective şi lucrări de investiţii finanţate din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pe anul 19971. Reţele, centrale şi puncte termice, inclusiv dotări cu sisteme de măsura la consumatorul final;2. Alimentari cu apa, inclusiv dotări cu sisteme de măsura la consumatorul final;3. Staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare, staţii de pompare şi rampe de gunoi;4. Canalizari;5. Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan;6. Lucrări tehnico-edilitare conexe ansamblurilor de locuinţe;7. Drumuri şi poduri locale, străzi, pasaje denivelate în localităţi;8. Reţele de transport urban de călători, inclusiv dotări cu tramvaie, autobuze şi troleibuze la regiile autonome şi serviciile publice de profil;9. Lucrări pentru introducerea şi extinderea de reţele de gaze naturale în localităţi.NOTĂ:Celelalte obiective de investiţii aflate, conform legii, în competenţa de finanţare a autorităţilor locale se vor acoperi financiar, după caz, din fondurile proprii ale unităţilor, din credite bancare, din alte resurse constituite în acest scop şi din alocaţii de la bugetele locale, potrivit legii. Anexa 8CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI care se prevăd în bugetele locale pe anul 1997
     
  Nr. crt.Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
  CAPITOLUL I Veniturile proprii şi cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale judeţelor
     
  A. Venituri proprii (impozite, taxe şi alte venituri)
  1.Impozitul pe profit de la regiile autonome de sub autoritatea consiliilor judeţene
  2.Alte încasări din impozite directe*)
  3.Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judeţene
  4.Alte venituri de la instituţiile publice**)
  5.Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legale
  6.Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenţi***)
  7.Venituri din concesiuni
  8.Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
  9.Încasări din alte surse
  10.Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice (de subordonare judeţeană)
  B. Cheltuieli
  1.Autorităţi executive
  2.Sănătate****)
  3.Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret*****)
  4.Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii******)
  5.Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe
  6.Transporturi şi comunicaţii
  7.Alte acţiuni economice
  8.Alte acţiuni
  9.Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi comisioanelor aferente
  10.Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur
  11.Dobânzi, comisioane şi alte cheltuieli aferente împrumuturilor
  12.Rambursare împrumuturi acordate din fondul de tezaur
  13.Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
  14.Fondul de rezervă bugetară
   
  CAPITOLUL II Veniturile proprii şi cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti
  A. Venituri proprii (impozite, taxe şi alte venituri)
     
  1.Impozitul pe profit de la regiile autonome de sub autoritatea consiliilor locale ale oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti
  2.Impozite şi taxe de la populaţie
    a) Impozitul pe veniturile liber-profesioniştilor, meseriaşilor şi ale altor persoane fizice independente şi asociaţii familiale
    b) Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane fizice
    c) Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
    d) Taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de timbru de la populaţie
    e) Alte impozite şi taxe de la populaţie
  3.Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
  4.Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane juridice
  5.Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice
  6.Impozitul pe venitul agricol
  7.Alte impozite directe
    a) Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente
    b) Alte încasări din impozite directe
  8.Impozitul pe spectacole
  9.Alte impozite indirecte
    a) Taxe de timbru de la persoane juridice
    b) Alte încasări din impozite indirecte
  10.Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale ale oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti
  11.Vărsăminte de la instituţiile publice
    a) Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere şi alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice
    b) Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate
    c) Alte venituri de la instituţiile publice
  12.Diverse venituri
    a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
    b) Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legale
    c) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară locală a anilor precedenţi
    d) Venituri din concesiuni
    e) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii
    f) Încasări din alte surse
  13.Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
    a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
    b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
  B. Cheltuieli
  1.Autorităţi executive
  2.Învăţământ (cheltuieli de întreţinere şi gospodărie, reparaţii curente şi reparaţii capitale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar aparţinând Ministerului Învăţământului), exclusiv unităţile de învăţământ din subordinea altor ministere decât Ministerul Învăţământului*******)
  3.Sănătate (cheltuieli materiale şi prestări de servicii, cu excepţia medicamentelor şi materialelor sanitare) pentru unităţile sanitare aparţinând Ministerului Sănătăţii, exclusiv unităţile medicale din subordinea directă, prevăzute în anexa la hotărârea de organizare şi funcţionare a acestui minister
  4.Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret (se includ numai cheltuielile pentru unităţile şi acţiunile de cultură aflate, potrivit dispoziţiilor legale, în competenţa de finanţare a autorităţilor locale)********)
  5.Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii
  6.Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe
  7.Transporturi şi comunicaţii
  8.Alte acţiuni economice
  9.Alte acţiuni
  10.Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor şi comisioanelor aferente
  11.Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur
  12.Dobânzi, comisioane şi alte cheltuieli aferente împrumuturilor
  13.Rambursare împrumuturi acordate din fondul de tezaur
  14.Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
  15.Fondul de rezervă bugetară
*) Se includ taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, acordate în conformitate cu dispoziţiile legale de către consiliul judeţean potrivit prevederilor Legiinr. 27/1994privind impozitele şi taxele locale, modificată prin Ordonanţa Guvernuluinr. 24/1995, aprobată prin Legeanr. 114/1995.**) Se include şi cota de 30% din tariful pentru licenţe de transport, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernuluinr. 223/1992, republicată în 1994.***) Se include şi restituirea împrumutului acordat pentru înfiinţarea Corpului gardienilor publici, potrivit convenţiilor încheiate în acest scop.****) Se includ cheltuielile pentru serviciile de ambulanţă.*****) Se includ numai cheltuielile pentru unităţile şi acţiunile de cultură aflate, potrivit dispoziţiilor legale, în competenţa de finanţare a consiliului judeţean.******) Se includ cheltuielile pentru centrele de primire a minorilor şi serviciile sociale judeţene pentru ocrotirea copilului.*******) Se cuprind şi alocaţiile de la bugetele locale în completarea veniturilor proprii la internate, cămine şi cantine pentru elevi.********) Consiliile locale pot cuprinde şi cheltuieli pentru finalizarea obiectivelor de investiţii destinate activităţii sportive, care au fost începute în anii precedenţi cu finanţare din bugetele locale. NOTĂ:Majorările şi penalităţile de întârziere pentru venituri nevărsate la termen se înregistrează, începând cu 1 ianuarie 1997, la capitolul şi subcapitolul corespunzător impozitului sau taxei la care se referă.Repartizarea cheltuielilor pe bugete componente se face în funcţie de subordonarea unităţilor, precum şi de localitatea în care îşi are sediul instituţia publică, în cazul unităţilor preluate cu finanţare parţială sau totală din bugetele locale.
Anexa 9CATEGORIILE DE INSTITUŢII PUBLICE ŞI ACŢIUNI din domeniile învăţământului preuniversitar şi sănătăţii, ale căror cheltuieli se asigura din bugetele locale pe anul 19971. În domeniul învăţământului a) cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie, reparaţii curente şi reparaţii capitale la:- Învăţământul preşcolar- Învăţământul primar şi gimnazial- Învăţământul liceal- Învăţământul profesional- Învăţământul postliceal- Case de copii b) alocaţii de la bugetele locale în completarea veniturilor proprii ale internatelor, căminelor şi cantinelor pentru elevi2. În domeniul sănătăţii (cheltuieli materiale şi prestări de servicii, cu excepţia medicamentelor şi a materialelor sanitare):- Dispensare medicale- Spitale- Sanatorii şi preventorii- Crese- Leagane de copii- Servicii de ambulanta- Centre de sănătate, diagnostic şi tratament- Alte instituţii şi acţiuni sanitare*).-------------- Notă *) Se includ şi drepturile donatorilor onorifici de singe, care se acordă potrivit Legii nr. 4/1995.NOTĂ:Se includ numai unităţile de învăţământ preuniversitar aparţinând Ministerului Învăţământului, exclusiv unităţile de învăţământ din subordinea altor ministere decît Ministerul Învăţământului, precum şi unităţile sanitare aparţinând Ministerului Sănătăţii, exclusiv unităţile medicale din subordinea directa, prevăzute în anexa la hotărârea de organizare şi funcţionare a acestui minister. Anexa 10CRITERII de determinare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii, pe judeţe, pe anul 1997
       
  Nr. crt.Denumirea criteriuluiProcent de repartizare
    TOTAL100
  1.Numărul populaţiei12
  2.Lungimea străzilor4
  3.Lungimea drumurilor2
  4.Numărul locuinţelor2
  5.Lungimea reţelelor de canalizare şi apă3
  6.Numărul populaţiei şcolare din învăţământul preuniversitar34
  7.Numărul paturilor de spital34
  8.Numărul de dispensare6
  9.Numărul unităţilor administrativ-teritoriale3
NOTĂ:La repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din cadrul judeţului a sumelor defalcate din impozitul pe salarii, se va ţine seama de criteriile de mai sus, în funcţie de condiţiile specifice fiecărei localităţi, de situaţia economică, socială şi demografică a acestora.
Anexa 11LISTAunităţilor administrativ-teritoriale autorizate sa contracteze împrumuturi, în anul 1997, potrivit art. 54 alin. (4) din Legea nr. 72/19961. Judeţul Braşov- Consiliul Local al Municipiului Braşov- Consiliul Local al Oraşului Sacele- Consiliul Local al Oraşului Zarnesti- Consiliul Local al Comunei Moeciu2. Judeţul Constanta- Consiliul Local al Municipiului Constanta3. Judeţul Harghita- Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc- Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc- Consiliul Local al Oraşului Gheorgheni- Consiliul Local al Oraşului Toplita- Consiliul Local al Oraşului Vlahita4. Judeţul Ialomita- Consiliul Local al Municipiului Slobozia- Consiliul Local al Municipiului Fetesti- Consiliul Local al Municipiului Urziceni- Consiliul Local al Oraşului Tandarei5. Judeţul Maramures- Consiliul judeţean - Consiliul Local al Municipiului Satu-Mare- Consiliul Local al Municipiului Sighetu Marmatiei- Consiliul Local al Oraşului Baia Sprie- Consiliul Local al Oraşului Seini- Consiliul Local al Oraşului Viseu de Sus- Consiliul Local al Comunei Ocna Sugatag6. Judeţul Mehedinti- Consiliul judeţean7. Judeţul Salaj- Consiliul judeţean- Consiliul Local al Municipiului Zalau- Consiliul Local al Oraşului Cehu Silvaniei- Consiliul Local al Comunei Romanasi- Consiliul Local al Comunei Sarmasag8. Judeţul Sibiu- Consiliul Local al Municipiului Sibiu9. Judeţul Timiş- Consiliul Local al Municipiului Timişoara- Consiliul Local al Oraşului Buzias- Consiliul Local al Oraşului Deta10. Municipiul Bucureşti- Consiliul General al Municipiului Bucureşti.NOTĂ:La solicitarea consiliilor locale sau judeţene, după caz, Guvernul poate aproba, până la 31 octombrie 1997, includerea unităţilor administrativ-teritoriale respective pe aceasta lista. Anexa 12BUGETUL Fondului special pentru sănătate pe anul 1997
             
            - mii lei -
  CapitolSubcapitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 1997
  0007       VENITURI - TOTAL1.345.520.000
  1107       I. VENITURI CURENTE1.345.520.000
  3307       A. VENITURI FISCALE1.201.720.000
  4407       A1. IMPOZITE DIRECTE1.166.720.000
  0907       CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE1.166.720.000
    01     Contributii pentru asigurari sociale1.162.320.000
    05     Contributia persoanelor asigurate4.400.000
  1207       A2. IMPOZITE INDIRECTE35.000.000
  1707       ALTE IMPOZITE INDIRECTE35.000.000
    18     Taxa asupra unor activitati si din publicitatea lor35.000.000
  1907       B. VENITURI NEFISCALE143.800.000
  2107       VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE143.800.000
    30     Alte venituri de la institutiile publice143.800.000
  5007       CHELTUIELI - TOTAL1.345.520.000*)
      01   CHELTUIELI CURENTE1.288.820.000
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL600.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII1.288.220.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL56.700.000
  5907       CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE1.345.520.000
  5807       SANATATE945.020.000
      01   CHELTUIELI CURENTE888.320.000
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL600.000
      13   Deplasari, detasari, transferari600.000
      1301Deplasari, detasari, transferari în tara600.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII887.720.000
      21   Drepturi cu caracter social10.000
      22   Hrana9.600.000
      23   Medicamente si materiale sanitare616.000.000
      24   Cheltuieli pentru întretinere si gospodarie19.700.000
      25   Materiale si prestari de servicii cu caracter functional27.360.000
      26   Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament3.400.000
      27   Reparatii curente11.000.000
      28   Reparatii capitale6.000.000
      29   Carti si publicatii220.000
      30   Alte cheltuieli194.430.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL56.700.000
      72   Investitii ale institutiilor publice56.700.000
    01     Administratie centrala800.000
    02     Dispensare medicale200.800.000
    03     Spitale611.998.600
    04     Sanatorii si preventorii12.700.000
    05     Crese2.600.100
    06     Leagane de copii1.700.000
    07     Centre de transfuzii sanguine45.200.300
    08     Servicii de ambulanta1.701.000
    09     Centre de sanatate, diagnostic si tratament3.300.000
    25     Servicii publice descentralizate7.500.000
    50     Alte institutii si actiuni56.720.000
  6107       ALTE CHELTUIELI SOCIALE400.500.000
      01   CHELTUIELI CURENTE400.500.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII400.500.000
      21   Drepturi cu caracter social400.500.000
    01     Cheltuieli pentru compensarea preturilor la medicamente400.000.000
    02     Cheltuieli pentru compensarea preturilor pentru proteze si unele materiale sanitare500.000
Notă *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.
Anexa 12aMINISTERUL SĂNĂTĂŢII BUGETUL Fondului special pentru sănătate pe anul 1997
             
            - mii lei -
  CapitolSubcapitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 1997
  0007       VENITURI - TOTAL1.341.720.000
  1107       I.VENITURI CURENTE1.341.720.000
  3307       A. VENITURI FISCALE1.201.720.000
  4407       A1. IMPOZITE DIRECTE1.166.720.000
  0907       CONTRIBUTII PENTRU ASIGURARI SOCIALE1.166.720.000
    01     Contributii pentru asigurari sociale1.162.320.000
    05     Contributia persoanelor asigurate4.400.000
  1207       A2. IMPOZITE INDIRECTE35.000.000
  1707       ALTE IMPOZITE INDIRECTE35.000.000
    18     Taxa asupra unor activitati si din publicitatea lor35.000.000
  1907       B. VENITURI NEFISCALE140.000.000
  2107       VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE140.000.000
    30     Alte venituri de la institutiile publice140.000.000
  5007       CHELTUIELI - TOTAL1.341.720.000*)
      01   CHELTUIELI CURENTE1.285.720.000
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL600.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII1.285.120.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL56.000.000
  5907       CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE1.341.720.000
  5807       SANATATE941.220.000
      01   CHELTUIELI CURENTE885.220.000
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL600.000
      13   Deplasari, detasari, transferari600.000
      1301Deplasari, detasari, transferari în tara600.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII884.620.000
      21   Drepturi cu caracter social10.000
      22   Hrana9.000.000
      23   Medicamente si materiale sanitare615.000.000
      24   Cheltuieli pentru întretinere si gospodarie19.000.000
      25   Materiale si prestari de servicii cu caracter functional27.000.000
      26   Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament3.300.000
      27   Reparatii curente10.700.000
      28   Reparatii capitale6.000.000
      29   Carti si publicatii200.000
      30   Alte cheltuieli194.410.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL56.000.000
      72   Investitii ale institutiilor publice56.000.000
    01     Administratie centrala800.000
    02     Dispensare medicale200.000.000
    03     Spitale610.000.000
    04     Sanatorii si preventorii12.700.000
    05     Crese2.600.000
    06     Leagane de copii1.700.000
    07     Centre de transfuzii sanguine45.200.000
    08     Servicii de ambulanta1.700.000
    09     Centre de sanatate, diagnostic si tratament3.300.000
    25     Servicii publice descentralizate7.500.000
    50     Alte institutii si actiuni55.720.000
  6107       ALTE CHELTUIELI SOCIALE400.500.000
      01   CHELTUIELI CURENTE400.500.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII400.500.000
      21   Drepturi cu caracter social400.500.000
    01     Cheltuieli pentru compensarea preturilor la medicamente400.000.000
    02     Cheltuieli pentru compensarea preturilor pentru proteze si unele materiale sanitare500.000
Notă *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.
Anexa 12bMINISTERUL TRANSPORTURILOR BUGETUL Fondului special pentru sănătate pe anul 1997
             
            - mii lei -
  CapitolSubcapitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 1997
  0007       VENITURI - TOTAL3.800.000
  1107       I. VENITURI CURENTE3.800.000
  1907       B. VENITURI NEFISCALE3.800.000
  2107       VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE3.800.000
    30     Alte venituri de la institutiile publice3.800.000
  5007       CHELTUIELI - TOTAL3.800.000*)
      01   CHELTUIELI CURENTE3.100.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII3.100.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL700.000
  5907       CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE3.800.000
  5807       SANATATE3.800.000
      01   CHELTUIELI CURENTE3.100.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII3.100.000
      22   Hrana600.000
      23   Medicamente si materiale sanitare1.000.000
      24   Cheltuieli pentru întretinere si gospodarie700.000
      25   Materiale si prestari de servicii cu caracter functional360.000
      26   Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament100.000
      27   Reparatii curente300.000
      28   Carti si publicatii20.000
      30   Alte cheltuieli20.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL700.000
      72   Investitii ale institutiilor publice700.000
    02     Dispensare medicale800.000
    03     Spitale1.998.600
    05     Crese100
    07     Centre de transfuzii sanguine300
    08     Servicii de ambulanta1.000
    50     Alte institutii si actiuni1.000.000
Notă *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.
Anexa 13SECRETARIATUL DE STAT PENTRU HANDICAPATI BUGETUL Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate pe anul 1997
           
          - mii lei -
  CapitolSubcapitolTitlu/ ArticolDenumire indicatorProgram 1997
  0008     VENITURI - TOTAL648.195.066
  1108     I. VENITURI CURENTE491.799.111
  3308     A. VENITURI FISCALE490.980.000
  4408     A1. IMPOZITE DIRECTE490.980.000
  1108     CONTRIBUTIA AGENTILOR ECONOMICI LA CONSTITUIREA FONDURILOR SPECIALE490.980.000
    01   Contributii ale agentilor economici490.980.000
  1908     B. VENITURI NEFISCALE819.111
  2208     DIVERSE VENITURI819.111
    11   Varsaminte de la persoane juridice pentru persoane handicapate neîncadrate769.111
    30   Încasari din alte surse50.000
  3608     IV. SUBVENTII156.345.955
  3708     SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT156.345.955
    08   Subventii primite în completarea Fondului de risc si accident pentru protectia speciala a persoanelor handicapate156.345.955
  3908     V. DONATII50.000
  5008     CHELTUIELI - TOTAL648.195.066
      01CHELTUIELI CURENTE648.195.066
      02CHELTUIELI DE PERSONAL674.731
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII336.087.121
      38TRANSFERURI311.433.214
  5908     CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE623.840.133
  6008     ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII311.433.214
      01CHELTUIELI CURENTE311.433.214
      38TRANSFERURI311.433.214
      40Transferuri neconsolidabile311.433.214
    15   Alocatia de stat pentru copii57.888.000*)
    22   Pensii de asigurari sociale107.055.386**)
    37   Ajutoare speciale146.479.828
    38   Ajutor de urmas10.000
  6108     ALTE CHELTUIELI SOCIALE312.406.919
      01CHELTUIELI CURENTE312.406.919
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII312.406.919
      21Drepturi cu caracter social312.406.919
    03   Taxe abonament radio-tv. si de instalare, transferare si abonament telefonic, precum si costul unui numar de impulsuri8.048.370
    04   Transport urban si interurban37.298.580
    05   Indemnizatii pentru persoanele care au în îngrijire, supraveghere si acorda ajutor permanent minorului sau adultului handicapat266.132.680
    50   Alte actiuni privind cheltuielile sociale927.289
  7408     ALTE ACTIUNI24.354.933
  7308     CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI24.354.933
      01CHELTUIELI CURENTE24.354.933
      02CHELTUIELI DE PERSONAL674.731
      10Cheltuieli cu salariile483.855
      11Contributii pentru asigurari sociale de stat120.964
      12Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj24.193
      13Deplasari, detasari, transferari în tara45.719
      20CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII23.680.202
      30Alte cheltuieli23.680.202
    02   Cheltuieli cu personalul care gestioneaza fondul674.731
    03   Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor23.680.202
Notă *) Din care, 36.460.440 mii lei rezervate creşterii alocaţiei pentru copii. Notă **) Inclusiv indemnizaţia de însoţitor nevazator gradul I, conform art. 1 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990.NOTĂ:Dobinzile stabilite ca fiind datorate la şi de la bugetul trezoreriei statului, în relaţiile cu bugetul Fondului special de risc şi accident, pentru exercitii financiare închise, se anulează.Ministerul Finanţelor şi Secretariatul de Stat pentru Handicapati vor inregistra în evidentele contabile efectele măsurii de la alineatul precedent.
Anexa 14MINISTERUL FINANŢELORBUGETUL Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale pe anul 1997
           
          - mii lei -
  CapitolSubcapitolTitlu/ ArticolDenumire indicatorProgram 1997
  0010     VENITURI - TOTAL260.000.000
  1110     I. VENITURI CURENTE260.000.000
  3310     A. VENITURI FISCALE160.000.000
  1210     A2. IMPOZITE INDIRECTE160.000.000
  1710     ALTE IMPOZITE INDIRECTE160.000.000
    06   Încasari din comisionul pentru servicii vamale160.000.000
  1910     B. VENITURI NEFISCALE100.000.000
  2210     DIVERSE VENITURI100.000.000
    30   Încasari din alte surse100.000.000
  5010     CHELTUIELI- TOTAL175.892.000
      70CHELTUIELI DE CAPITAL175.892.000
  7310     ALTE ACTIUNI175.892.000
  7210     ALTE ACTIUNI175.892.000
      70CHELTUIELI DE CAPITAL175.892.000
      72Investitii ale institutiilor publice175.892.000
    12   Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei precum si a celorlalte unitati vamale175.892.000
  9910     EXCEDENT84.108.000
NOTĂ:Dobinzile stabilite ca fiind datorate la şi de la bugetul trezoreriei statului, în relaţiile cu bugetul fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, pentru exercitii financiare închise, se anulează.Ministerul Finanţelor şi Direcţia generală a vamilor vor inregistra în evidentele contabile efectele măsurii de la alineatul precedent.
Anexa 15MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI BUGETUL Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 1997
             
            - mii lei -
  CapitolSubcapitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 1997
  0011       VENITURI - TOTAL1.679.000.000
  1111       I. VENITURI CURENTE1.679.000.000
  3311       A. VENITURI FISCALE1.679.000.000
  1211       A2. IMPOZITE INDIRECTE1.679.000.000
  1711       ALTE IMPOZITE INDIRECTE1.679.000.000
    19     Taxa de dezvoltare cuprinsa în tariful energiei electrice si termice1.679.000.000
  5011       CHELTUIELI - TOTAL1.046.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL959.215.681
      84   RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE86.784.319
  6711       ACTIUNI ECONOMICE1.046.000.000
  6611       INDUSTRIE1.046.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL959.215.681
      73   Investitii ale regiilor autonome959.215.681
      84   RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE86.784.319
      88   Rambursari de credite interne si plati de dobânzi si comisioane aferente acestora86.784.319
      8801Rambursari de credite interne74.000.000
      8802Plati de dobânzi si comisioane12.784.319
    05     Electricitate si alte forme de energie1.046.000.000
  9811   92   EXCEDENT633.000.000
Anexa 16MINISTERUL TRANSPORTURILOR BUGETUL Fondului special al drumurilor publice pe anul 1997
             
            - mii lei -
  CapitolSubcapitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 1997
  0012       VENITURI - TOTAL1.404.000.000
  1112       I. VENITURI CURENTE1.404.000.000
  3312       A. VENITURI FISCALE1.404.000.000
  1212       A.2 IMPOZITE INDIRECTE1.404.000.000
  1712       ALTE IMPOZITE INDIRECTE1.404.000.000*)
    07     Cota asupra pretului cu ridicata, exclusiv accizele pentru carburantii auto livrati la intern de catre producatori si valorii în vama pentru carburantii auto importati1.073.000.000
    08     Cota asupra pretului cu ridicata, exclusiv accizele pentru autovehiculele si remorcile livrate de catre producatorii din tara pe piata interna si a valorii în vama a autovehiculelor si remorcilor importate331.000.000
  5012       CHELTUIELI - TOTAL1.404.000.000**)
      01   CHELTUIELI CURENTE1.084.745.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII1.084.745.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL198.090.000
      88   RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE, PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE121.165.000
  6912       a) pentru drumuri nationale  
          ACTIUNI ECONOMICE912.650.000
  6812       TRANSPORTURI SI COMUNICATII912.650.000
      01   CHELTUIELI CURENTE701.335.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII701.335.000***)
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL90.150.000
      73   Investitii ale regiilor autonome90.150.000
      88   RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE, PLATI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE121.165.000
      8801Rambursari de credite interne100.000.000
      8802Plati de dobânzi si comisioane21.165.000
    05     Drumuri si poduri912.650.000
  7012       b) pentru drumuri locale  
          ACTIUNI ECONOMICE491.350.000
  7112       TRANSPORTURI SI COMUNICATII491.350.000
      01   CHELTUIELI CURENTE383.410.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII383.410.000
      27   Reparatii curente, întretinere si administrare268.382.000
      28   Reparatii capitale115.028.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL107.940.000
      73   Investitii ale regiilor autonome107.940.000
    05     Drumuri si poduri491.350.000
Notă *) Inclusiv încasările din restantele din anii precedenti din aplicarea Legii nr. 13/1994, care, în execuţie, se vor evidenţia distinct. Notă **) Disponibilul din anii precedenti la Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice, constituit potrivit Legii nr. 13/1994, se va utiliza în limita cheltuielilor aprobate. Notă ***) Inclusiv diferenţa rămasă neacoperita de la bugetul de stat pentru contribuţia părţii române la lucrările realizate din împrumuturi externe.
Anexa 17MINISTERUL FINANŢELOR BUGETUL Fondului special pentru protejarea asiguraţilor pe anul 1997
             
            - mii lei -
  CapitolSubcapitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 1997
  0013       VENITURI - TOTAL5.000.000
  1113       I. VENITURI CURENTE5.000.000
  1913       B. VENITURI NEFISCALE5.000.000
  2213       DIVERSE VENITURI5.000.000
    14     Venituri din aplicarea unei cote de 0,5% asupra volumului de prime brute5.000.000
  5013       CHELTUIELI - TOTAL5.000.000
      01   CHELTUIELI CURENTE5.000.000
      38   TRANSFERURI5.000.000
  7013       ACTIUNI ECONOMICE5.000.000
  6913       ALTE ACTIUNI ECONOMICE5.000.000
      01   CHELTUIELI CURENTE5.000.000
      38   TRANSFERURI5.000.000
      40   Transferuri neconsolidabile5.000.000
    16     Despagubiri datorate în caz de faliment al societatilor de asigurari5.000.000
Anexa 18LIMITELE VALORICE privind competenţa de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiţii1. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiţii care se finanţează, potrivit legii, din bugetul de stat şi bugetele fondurilor speciale se aproba, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor, de către: a) Guvern - pentru valori mai mari de 16 miliarde lei; b) ordonatorii principali de credite - pentru valori cuprinse între 1,5 şi 16 miliarde lei; c) ceilalţi ordonatori de credite - pentru valori cuprinse între 500 milioane lei şi 1,5 miliarde lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.Pentru obiectivele noi de investiţii ale căror valori nu depăşesc 500 milioane lei, documentaţiile tehnico-economice se aproba de către ordonatorii de credite, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.2. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiţii, a căror finanţare se asigura integral sau în completare din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se aproba cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor, după cum urmează: a) consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru investiţiile proprii, pentru cele ale regiilor autonome de sub autoritatea lor, precum şi pentru cele ale instituţiilor publice subordonate, a căror valoare este cuprinsă între 500 milioane lei şi 16 miliarde lei; b) consiliile locale ale municipiilor, pentru investiţiile proprii, pentru cele ale regiilor autonome de sub autoritatea lor, precum şi pentru cele ale instituţiilor publice subordonate, a căror valoare este cuprinsă între 500 milioane lei şi 12 miliarde lei; c) consiliile locale ale oraşelor, pentru investiţiile proprii, pentru cele ale regiilor autonome de sub autoritatea lor, dacă este cazul, precum şi pentru cele ale instituţiilor publice subordonate, a căror valoare este cuprinsă între 500 milioane lei şi 4 miliarde lei; d) consiliile locale ale comunelor, pentru investiţiile proprii, precum şi pentru cele ale instituţiilor publice subordonate, a căror valoare este cuprinsă între 500 milioane lei şi 2 miliarde lei.Ordonatorii principali de credite din administraţia publică locală, conducătorii instituţiilor publice de subordonare judeteana sau locală, care au calitatea de ordonatori secundari sau terţiari de credite, precum şi managerii regiilor autonome de interes judeţean şi local, pentru investiţiile proprii a căror valoare nu depăşeşte 500 milioane lei, aproba documentaţiile tehnico-economice cu avizul prealabil, după caz, al delegaţiei permanente a consiliului judeţean sau al consiliului local.Documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele noi de investiţii a căror acoperire financiară se asigura integral sau în completare din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, ale căror valori depăşesc plafoanele prevăzute la pct. 2 lit. a), b), c) şi d), se aproba de către Guvern. ----------

Noutăți

 • LEGE nr. 17 din 12 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 301 din 15 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 146 din 21 octombrie 2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association-TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale
 • LEGE nr. 16 din 12 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 305 din 17 mai 2002 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia juridică a serviciilor bazate pe acces condiţionat şi a serviciilor de acces condiţionat, adoptată la Strasbourg la 24 ianuarie 2001
 • LEGE nr. 3 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor
 • LEGE nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 362 din 20 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 236 din 24 noiembrie 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 382 din 16 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 67 din 13 iunie 2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România
 • LEGE nr. 127 din 16 iulie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/1998 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se executa sau se prestează în ţara în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
 • LEGE nr. 305 din 2 decembrie 2015 privind declararea zilei de 19 februarie "Ziua Brâncuşi"
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 269 din 7 decembrie 2000 privind urmărirea şi controlul postprivatizare al societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 64 din 13 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2016 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 3 martie 2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 278 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 28/2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a unui credit acordat Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 9 decembrie 2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • LEGE nr. 185 din 12 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării proiectului "Piaţa de gros" Bucureşti, semnat la Bucureşti la 9 iunie 1994
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 20 decembrie 2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 67 din 21 martie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 13 aprilie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 10 noiembrie 2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto
 • LEGE nr. 78 din 25 aprilie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • LEGE nr. 198 din 3 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 63 din 9 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 78 din 28 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • LEGE nr. 183 din 17 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 215 din 4 decembrie 2008 privind unele măsuri pentru susţinerea programelor de dezvoltare a construcţiei de locuinţe la nivel naţional
 • LEGE nr. 235 din 7 decembrie 2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • LEGE nr. 353 din 3 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 645 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate*)
 • LEGE nr. 527 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 29 noiembrie 2018 privind implementarea Programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar"
 • LEGE nr. 735 din 4 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2001 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 142 din 8 iunie 1930 pentru abrogarea art. 6 şi 7 din legea privitoare la actele civile ale membrilor Familiei Domnitoare
 • LEGE nr. 139 din 7 iulie 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 230 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
 • LEGE nr. 265 din 16 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • LEGE nr. 660 din 20 noiembrie 2001 pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Macedonia, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2001
 • LEGE nr. 129 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 4 decembrie 2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021