Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 192 din 8 decembrie 1999 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 8 decembrie 1999 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 8 decembrie 1999privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 8 decembrie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului, denumita în continuare agenţie, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului,prin reorganizarea departamentului pentru Protecţia Copilului care se desfiinţează şi prin preluarea unor activităţi din cadrul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, al Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Educaţiei Naţionale. (2) Agenţia coordonează, la nivel naţional, aplicarea politicilor în domeniul reformei sistemului de servicii şi instituţii care asigura promovarea drepturilor copilului,îngrijirea şi protecţia copiilor aflaţi în dificultate şi a celor cu handicap. (3) Sediul agenţiei este în municipiul Bucureşti. Articolul 2 (1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecţiei drepturilor copilului agenţia îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigura fundamentarea, elaborarea şi aplicarea strategiei şi a programelor de reforma în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al adopţiei; b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ necesar în vederea realizării obiectivelor şi programelor; c) de administrare, prin care se asigura administrarea proprietăţii publice şi private a statului şi gestionarea serviciilor publice în domeniul protecţiei drepturilor copilului; d) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern; e) de autoritate de stat, prin care se asigura urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu, controlul respectării aplicării acestora, precum şi a activităţilor instituţiilor şi organismelor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa. Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă agenţia preia atribuţiile Departamentului pentru Protecţia Copilului şi ale Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap din domeniul protecţiei speciale a copiilor cu handicap. Articolul 4 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi instrucţiuni şi participa la şedinţele Guvernului în calitate de invitat. (3) În structura agenţiei funcţionează un secretar general. (4) Agenţia este sprijinita în activităţile sale de un consiliu de coordonare, cu rol consultativ. (5) Consiliul de coordonare sprijină agenţia în problemele care privesc cooperarea, potrivit domeniului sau de activitate, cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale. (6) Preşedintele agenţiei are calitatea de ordonator principal de credite. Articolul 5 (1) Organizarea, funcţionarea şi numărul de personal ale agenţiei, componenta şi atribuţiile consiliului de coordonare se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În structura agenţiei şi în subordinea directa a preşedintelui se organizează şi funcţionează corpul de control al activităţilor de protecţie şi promovare a drepturilor copilului. (3) Cheltuielile curente şi de capital necesare în vederea organizării şi funcţionarii agenţiei se asigura de la bugetul de stat. Articolul 6Salarizarea personalului încadrat la agenţie se stabileşte potrivit prevederilor Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică. Articolul 7 (1) Preşedinţia Comitetului Roman pentru Adoptii va fi asigurata de un secretar de stat desemnat prin decizie a primului-ministru. Preşedintele agenţiei este membru al Comitetului Roman pentru Adoptii şi nu poate fi preşedinte al Comitetului Roman pentru Adoptii. (2) Agenţia asigura serviciile administrative şi de secretariat ale Comitetului Roman pentru Adoptii. Activitatea secretariatului este coordonata de preşedintele Comitetului Roman pentru Adoptii. (3) Agenţia răspunde de veridicitatea datelor furnizate Comitetului Roman pentru Adoptii. Articolul 81) În vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin agenţia colaborează şi cooperează cu autorităţile şi instituţiile publice române, cu organizaţii internaţionale, autorităţi publice străine, organizaţii neguvernamentale, precum şi cu alte persoane juridice sau fizice.2) Personalul corpului de control îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) are dreptul la acces nelimitat în sediile tuturor persoanelor juridice de drept public sau privat, precum şi la domiciliul persoanelor fizice care au în îngrijire şi asigura protecţia unui copil; în acest scop organele de poliţie au obligaţia sa sprijine personalul corpului de control; b) constata natura activităţilor care încalcă prevederile legale în domeniul de activitate al agenţiei, stabileşte sau, după caz, contribuie la stabilirea persoanelor responsabile şi a răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau, după caz, penale a acestora; în acest scop personalul corpului de control îndeplineşte şi atribuţiile prevăzute la art. 214 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător; c) întocmeşte rapoarte de control, precum şi propuneri de soluţionare şi de sancţionare a abaterilor constatate, pe care le supune spre aprobare agenţiei. (3) Agenţia are dreptul să solicite informaţii şi documente de la orice persoană juridică publică sau privată ori de la persoane fizice implicate în sfera sa de competenţa, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie personalului agenţiei în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării. Capitolul 2 Programe de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului Articolul 9În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin programe de interes naţional se înţelege acele programe care contribuie la: a) realizarea obiectivelor de reforma a sistemului de servicii şi instituţii destinate îngrijirii, protecţiei şi promovării drepturilor tuturor copiilor; b) asigurarea funcţionarii adecvate a sistemului menţionat la lit. a), în vederea îmbunătăţirii indicatorilor de performanţă a respectivelor servicii şi instituţii. Articolul 10 (1) Agenţia poate finanta sau, după caz, cofinanta următoarele tipuri de programe de interes naţional pentru protecţia drepturilor copilului: a) programe specifice de implementare a strategiei naţionale în domeniul reformei sistemului de servicii şi instituţii destinate îngrijirii, protecţiei şi promovării drepturilor copilului; b) programe de urgenta pentru depăşirea unor situaţii de criza, în vederea asigurării protecţiei şi îngrijirii copiilor, pentru a preveni şi/sau a elimina efectele calamităţilor naturale ori, după caz, pentru intervenţii cu caracter umanitar. (2) Programele de interes naţional menţionate la lit. a), complementare acţiunilor finanţate la nivel local, pot avea următoarele obiective generale: a) realizarea investiţiilor necesare pentru atingerea obiectivelor reformei, în vederea dezvoltării, diversificării şi restructurării serviciilor şi instituţiilor care asigura îngrijirea,protecţia şi promovarea drepturilor copilului; b) asigurarea funcţionarii serviciilor şi instituţiilor restructurate sau, după caz, nou-create, potrivit prevederilor lit. a); c) realizarea de studii, cercetări şi publicaţii în cadrul domeniului sau de activitate; d) formarea iniţială şi continua a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor şi instituţiilor care asigura promovarea drepturilor copilului, îngrijirea şi protecţia copiilor aflaţi în dificultate şi a celor cu handicap; e) informarea opiniei publice despre drepturile copilului prin campanii de mediatizare; f) orice alte programe corespunzătoare domeniului sau de activitate. Articolul 11Programele de interes naţional se aproba prin hotărâre a Guvernului, pe baza fundamentarilor elaborate de agenţie, care vor cuprinde activităţile necesare şi indicatorii de performanţă pentru aplicarea acestora. Articolul 12 (1) Finanţarea sau, după caz, cofinantarea programelor de interes naţional se asigura din următoarele surse: a) bugetul de stat; b) credite sau granturi externe din surse guvernamentale şi neguvernamentale; c) donaţii, sponsorizări şi alte fonduri; d) sume din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap. (2) Sumele alocate din sursele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) vor fi cuprinse în bugetul propriu al agenţiei. Articolul 13Agenţia este autorizata sa aloce fonduri din bugetul propriu pentru finanţarea programelor de interes naţional serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului, pe bază de convenţii încheiate cu consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi organismelor private autorizate, pe bază de convenţii încheiate cu acestea. Articolul 14Agenţia este autorizata sa finanteze proiecte din cadrul programelor de interes naţional din domeniul sau de activitate ce urmează a fi realizate, pe bază de convenţie, în colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu alte autorităţi sau instituţii publice. Articolul 15 (1) Sumele din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap se stabilesc proporţional cu numărul copiilor cu handicap din numărul total al persoanelor cu handicap şi se aloca agenţiei de către Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap. (2) Aceste sume se aloca pentru unităţile şi serviciile prin care se realizează proiectele din cadrul programelor de interes naţional, pe baza convenţiilor încheiate cu consiliile judeţene şi cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Articolul 16În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă agenţia va elabora metodologia de alocare a fondurilor, criteriile de identificare şi de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes naţional, care se aproba prin ordin al preşedintelui acesteia. Capitolul 3 Reorganizarea activităţilor de îngrijire şi protecţie a copiilor cu handicap şi a celor aflaţi în dificultate Articolul 17Copiilor cu handicap şi celor aflaţi în dificultate, internati în unităţile sau secţiile de spital cu profil de recuperare distrofici sau recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie, li se asigura îngrijire şi protecţie în condiţiile prevăzute la art. 7-22 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1998 şi republicată. Articolul 18 (1) Instituţiile de protecţie specială a persoanelor cu handicap, care asigura îngrijirea, asistenţa, recuperarea sau, după caz, reabilitarea copiilor cu handicap, aflate în prezent în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, se transfera în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judeţene sau, după caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pe al căror teritoriu funcţionează, până la data de 31 martie 2000. (2) Aceste instituţii se reorganizează în etape, după evaluarea situaţiei copilului cu handicap, în centre de tip familial pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap şi handicap sever, centre de îngrijire de zi şi recuperare pentru copilul cu handicap sau, după caz, în alte servicii destinate îngrijirii, reabilitării şi protecţiei drepturilor copilului, fără personalitate juridică, în cadrul serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) Personalul angajat la instituţiile prevăzute la alin. (1) se transfera în cadrul serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Articolul 19 (1) Unităţile sau secţiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA se transfera şi se restructureaza conform prevederilor art. 18, cu acordul Ministerului Sănătăţii, numai în cazul în care sunt internati cu preponderenta copii aflaţi în dificultate. (2) Separarea patrimoniului şi a personalului unităţilor prevăzute la alin. (1) se realizează astfel: a) patrimoniul se separa potrivit destinaţiei bunurilor: bunurile destinate desfăşurării actului medical rămân în patrimoniul unităţii sanitare, putând sa deserveasca şi cerinţele medicale ale copiilor aflaţi în dificultate, iar celelalte bunuri urmează regimul prevăzut la art. 26; b) personalul medical şi auxiliar, ale cărui atribuţii privesc furnizarea serviciilor medicale, rămâne încadrat la unitatea medicală, iar restul personalului urmează regimul prevăzut la art. 18.Art. 20 (1) Unităţile care ingrijesc copii în regim rezidential şi care funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ special se separa de unităţile de învăţământ special, se transfera şi se restructureaza potrivit prevederilor art. 18, care se aplică în mod corespunzător. (2) Separarea patrimoniului şi a personalului unităţilor prevăzute la alin. (1) se realizează astfel: a) patrimoniul se separa potrivit destinaţiei şi funcţiona litatii bunurilor: bunurile destinate desfăşurării procesului de instrucţie, educaţie, compensare, reabilitare şi recuperare rămân în patrimoniul unităţii de învăţământ special, iar celelalte bunuri urmează regimul prevăzut la art. 26; b) personalul didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic, ale cărui atribuţii privesc desfăşurarea procesului instructiv-educativ, rămâne încadrat la unitatea de învăţământ pecial, iar restul personalului urmează regimul prevăzut la art. 18. Articolul 21Lista cuprinzând instituţiile, unităţile şi secţiile de spital prevăzute la art. 18-20 se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea agenţiei şi a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap sau, după caz, a agenţiei şi a Ministerului Sănătăţii, a agenţiei şi a Ministerului Educaţiei Naţionale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.Art. 22 (1) Comisiile pentru protecţia copilului stabilesc măsurile de protecţie prevăzute la art. 7-22 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, pentru copiii aflaţi în instituţiile, unităţile sau secţiile de spital prevăzute la art. 18-20, în termen de 60 de zile de la realizarea transferului acestor instituţii. (2) Comisiile pentru protecţia copilului efectuează evaluarea tipului de dificultate a copilului, inclusiv a celor aflaţi în unităţile sau secţiile de spital prevăzute la art. 17 şi 18, şi recomanda comisiilor de expertiza copiii cu handicap pentru încadrarea în gradul de handicap, potrivit criteriilor de acordare a acestuia. (3) Comisiile pentru protecţia copilului şi comisiile de expertiza pentru copiii cu handicap elaborează împreună programul de recuperare a copilului cu handicap. (4) Evaluarea situaţiei sociale şi juridice a copiilor prevăzuţi la alin. (1), precum şi, după caz, elaborarea programului de reintegrare sociofamiliala şi educaţională a acestora se realizează de personalul de specialitate al serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului. (5) Evaluarile şi programele realizate potrivit prevederilor alin. (4) se aproba de comisia pentru protecţia copilului, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicată. Capitolul 4 Finanţarea activităţilor de îngrijire şi protecţie a copiilor la nivel local Articolul 23Activitatea serviciilor şi instituţiilor publice care ingrijesc şi asigura protecţia drepturilor copilului se finanţează din: a) contribuţii obligatorii ale consiliilor locale municipale, orăşeneşti şi comunale din al căror teritoriu provin copilul cu handicap şi cel aflat în dificultate sau persoana majoră care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997, republicată; criteriile de determinare a comunităţii locale din care provine copilul vor fi stabilite de agenţie şi aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia; b) sume alocate din bugetul agenţiei; c) venituri proprii ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit legii; d) sume alocate din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap. Articolul 24 (1) Nivelul contribuţiilor prevăzute la art. 23 lit. a) se stabileşte pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Sumele prevăzute pentru activităţile de protecţie a copilului vor fi considerate prioritare. Consiliile locale sau judeţene nu vor acoperi alte tipuri de cheltuieli până când contribuţia lor la acest tip de activităţi nu este pe deplin acoperită. (3) Sumele corespunzătoare contribuţiei comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti se cuprind în bugetul propriu al acestora şi se transfera direct serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene. (4) Sumele transferate potrivit alin. (3) se cuprind în bugetul propriu al consiliului judeţean. În cazul consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, aceste sume se cuprind în bugetele proprii ale acestora. Fiecare consiliu judeţean şi consiliu local al sectoarelor municipiului Bucureşti va comunică agenţiei, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, estimarea fondurilor necesare şi alocate pe anul următor pentru protecţia drepturilor copilului. Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 25 (1) Agenţia preia prin transfer personalul Departamentului pentru Protecţia Copilului, precum şi personalul cu atribuţii în domeniul protecţiei speciale a copiilor cu handicap din cadrul aparatului central al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi, după caz, de la Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale. (2) Agenţia preia, pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 15 zile de la data infiintarii, bunurile aflate în folosinţă Departamentului pentru Protecţia Copilului, potrivit inventarului existent la data desfiinţării acestuia. De asemenea, agenţia preia drepturile şi obligaţiile Departamentului pentru Protecţia Copilului. (3) Agenţia asigura continuitatea tuturor proiectelor aflate în derulare, care au fost contractate cu Departamentul pentru Protecţia Copilului şi, respectiv, cu Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap în domeniul protecţiei copilului cu handicap. Articolul 26 (1) Transferul drepturilor asupra bunurilor proprietate publică se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. (2) Bunurile proprietate privată a statului, aflate în inventarul instituţiilor, unităţilor şi secţiilor de spital prevăzute la art. 18-20, se transfera pe bază de protocol de predarepreluare încheiat între autorităţile sau instituţiile publice în subordinea cărora funcţionează respectivele instituţii şi consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. Articolul 27Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 1999. Articolul 28 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se modifica în mod corespunzător alin. (1) al art. 3, alin. (1) al art. 7, alin. (1) şi (3) ale art. 10 şi anexa nr. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: a) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/1998 privind reorganizarea Departamentului pentru Protecţia Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 16 noiembrie 1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 177/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 30 noiembrie 1999; b) alin. (2) al art. 2 şi lit. a) a alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 502/1997 cu privire la organizarea şi funcţionarea Comitetului Roman pentru Adoptii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 18 septembrie 1997; c) teza întâi şi teza a doua din alin. (3) al art. 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 87/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 29 aprilie 1998; d) Hotărârea Guvernului nr. 875/1998 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Protecţia Copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 11 decembrie 1998; e) orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Departamentulpentru Reforma Administraţiei Publice CentralePetrica Diaconu, secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul educaţiei naţionale,Adrian Miroiu,secretar de statp. Ministrul sănătăţii,Irinel Popescu,secretar de statSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Vlad RoscaMinistrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu----------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 5 din 16 februarie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 70/1968 pentru modificarea unor articole din Legea nr. 27 din 28 decembrie 1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară
 • LEGE nr. 74 din 3 noiembrie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului anexat, semnate la Abu-Dhabi la 11 aprilie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 25 octombrie 2006 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a altor impozite şi taxe indirecte pentru o autospecială de intervenţie pentru accidente colective, calamităţi şi operaţiuni de salvare grea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 278 din 24 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 13 din 19 decembrie 1980 privind constituirea, repartizarea şi folosirea pe judeţe a resurselor pentru aprovizionarea populaţiei cu carne, lapte, legume şi fructe
 • LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 19 octombrie 1999 (*republicată*) privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 11 decembrie 2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 6 februarie 2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar
 • LEGE nr. 497 din 20 noiembrie 2003 privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuţiilor de asigurări sociale ale refugiaţilor politici greci repatriaţi din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997, semnat la Bucureşti la 30 iunie 2003
 • LEGE nr. 245 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2017 pentru modificarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 163 din 20 noiembrie 2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul operaţional de ţară PHARE 1996, Programul naţional PHARE 1998, Programul naţional PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontalieră dintre România şi Ungaria, Programul PHARE 1999 de reformă a protecţiei sociale şi de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 136 din 28 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de cai de comunicaţie terestre - autostrăzi şi cai ferate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 254 din 7 decembrie 2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
 • LEGE nr. 301 din 11 iulie 2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 29 mai 2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 152 din 27 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 9 noiembrie 2000 pentru aprobarea unor măsuri necesare în vederea realizării de construcţii cu destinaţia de locuinţe pe un teren proprietate privată a statului, situat în comuna Voluntari, judeţul Ilfov
 • LEGE nr. 70 din 23 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 638 din 16 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului sub forma de schimb de scrisori între România şi Comunitatea Europeană privind concesiile comerciale reciproce pentru anumite vinuri şi băuturi alcoolice, efectuat la Bruxelles la 22 martie 2001
 • LEGE nr. 32 din 17 martie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 66 din 7 octombrie 1993 legea contractului de management
 • LEGE nr. 158 din 16 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1998
 • LEGE nr. 148 din 12 iunie 1930 privind funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 94 din 10 mai 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 175/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea şi Combaterea Infracţionalităţii Transfrontaliere (SECI)
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 320 din 27 mai 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea în combaterea criminalităţii, în special a formelor ei organizate, semnat la Erevan la 31 octombrie 2001
 • LEGE nr. 47 din 31 martie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului mixt de menţinere a păcii, semnat la Budapesta la 20 martie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 26 mai 2000 pentru modificarea alin. 2 al art. 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 250 din 9 iunie 2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
 • LEGE nr. 189 din 9 decembrie 1999 (*republicată*) privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 71 din 9 iunie 2000 privind aprobarea efectuării unei donaţii către Muzeul "Memorial pour la Paix" din Caen, Franţa
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 99 din 16 septembrie 1992 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Turcia privind transferul persoanelor condamnate
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 21 martie 2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • LEGE nr. 313 din 18 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2001 privind producţia de apa grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 103 din 25 aprilie 2006 pentru ratificarea Protocolului nr. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 (*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 14 octombrie 2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virarii lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 iunie 2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal
 • LEGE nr. 3 din 5 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 14 decembrie 2004 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021