Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 186 din 19 noiembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 19 noiembrie 1999 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 186 din 19 noiembrie 1999pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 19 noiembrie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 22 aprilie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - O banca este considerată în stare de faliment, dacă se afla în una dintre următoarele situaţii: a) banca nu a onorat integral creanţe certe, lichide şi exigibile, de cel puţin 30 de zile; b) valoarea obligaţiilor băncii depăşeşte valoarea activului sau.Valoarea activului net al băncii se va calcula în conformitate cu normele emise de Banca Naţionala a României în acest sens."2. Titlul capitolului II va fi următorul:"Organele care aplica procedura falimentului şi atribuţiile lor"3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Toate procedurile prevăzute de prezenta lege, cu excepţia recursului, sunt de competenţa exclusiva a tribunalului în jurisdicţia căruia se afla sediul băncii debitoare, care figurează în registrul comerţului, şi sunt exercitate de un judecător-sindic.Judecătorul-sindic este nominalizat, în fiecare caz, de preşedintele tribunalului dintre judecătorii desemnaţi ca judecători-sindici, în temeiul art. 12 alin. (3) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată.Principalele atribuţii ale judecătorului-sindic, în cadrul prezentei legi, sunt: a) darea hotărârii de deschidere a procedurii; b) judecarea contestaţiei băncii debitoare împotriva cererii introductive formulate de Banca Naţionala a României sau de creditori, pentru începerea procedurii; c) desemnarea, prin hotărâre, a lichidatorului, stabilirea atribuţiilor acestuia, controlul asupra activităţii lui şi, dacă este cazul, înlocuirea lui; d) judecarea acţiunilor introduse de lichidator pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare hotărârii de deschidere a procedurii; e) judecarea contestaţiilor băncii debitoare ori ale creditorilor împotriva măsurilor luate de lichidator; f) confirmarea planului de distribuire a sumelor obţinute din lichidare; g) darea hotărârii de închidere a procedurii.Hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive şi executorii şi vor cuprinde, prin derogare de la art. 261 alin. 4*) din Codul de procedură civilă, şi motivarea. În condiţiile legii, ele vor putea fi atacate cu recurs."---------- Notă *) Art. 261 alin. 4 din Codul de procedură civilă a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 13/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998.4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Curtea de apel va fi instanţa de recurs, pentru hotărârile date de judecătorul-sindic, în baza art. 3.Recursul va fi judecat în termen de 15 zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel, citarea părţilor urmând să fie facuta prin publicitate, în condiţiile art. 95 din Codul de procedură civilă.Prin derogare de la art. 300 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură civilă, hotărârile judecătorului-sindic, cu excepţia celei de respingere a contestaţiei băncii debitoare, nu vor putea fi suspendate de instanţa de recurs."5. Articolul 5 se abroga.6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - În îndeplinirea atribuţiilor lor, care implica aplicarea unor reglementări bancare, judecătorul-sindic şi lichidatorul pot cere opinia Băncii Naţionale a României, în calitatea sa de autoritate de supraveghere bancară."7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - În cazul deschiderii procedurii falimentului judecătorul-sindic va ridica de îndată băncii debitoare dreptul de a-şi administra bunurile şi de a dispune de ele şi va desemna un lichidator, cu avizul Băncii Naţionale a României. Acesta va trebui să fie persoana juridică specializată, constituită conform legii.Adunarea generală a acţionarilor băncii debitoare va putea desemna, cu majoritate simpla, un reprezentant care să îi reprezinte în cadrul procedurii şi care va avea dreptul, în condiţiile legii, sa conteste măsurile luate de lichidator sau sa exercite căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti.În prima şedinţa a adunării creditorilor aceştia vor putea alege un alt lichidator, cu o majoritate de 51% din valoarea creanţelor valabile, înregistrate la tribunal până la data prevăzută în notificarea trimisa de judecătorul-sindic, sau vor putea decide menţinerea lichidatorului desemnat de judecătorul-sindic.În cazul în care sunt propuşi mai mulţi lichidatori, va fi considerat ales lichidatorul care va întruni voturile creditorilor titulari ai celei mai mari părţi din valoarea creanţelor înregistrate la tribunal, în condiţiile alin. 3. Pe data stabilirii atribuţiilor noului lichidator de către judecătorul-sindic vor inceta atribuţiile lichidatorului numit de acesta la data deschiderii procedurii. Lichidatorul nou-numit va prelua activitatea de la lichidatorul înlocuit, sub controlul judecătorului-sindic.În cazul propunerii lichidatorului de către creditori, acesta va trebui sa primească avizul Băncii Naţionale a României înainte de a fi desemnat de judecătorul-sindic.Prevederile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, cu modificările ulterioare, privind retributia lichidatorului, se aplică în mod corespunzător."8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Banca debitoare, comitetul creditorilor şi oricare dintre creditori pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de lichidator. O astfel de contestaţie va trebui să fie înregistrată în termen de 10 zile de la data la care măsura a fost luată, iar soluţionarea acesteia se va face în maximum 15 zile de la data depunerii ei. Dacă socoteşte necesar, judecătorul-sindic va tine o şedinţa, cu citarea autorului contestaţiei, a băncii debitoare a Băncii Naţionale a României şi a lichidatorului."9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Lichidatorul va întocmi un raport lunar asupra evoluţiei procedurii falimentului, pe care îl va prezenta spre aprobare judecătorului-sindic, după care îl va transmite şi Băncii Naţionale a României. Un astfel de raport va include informaţii referitoare la valoarea totală a creanţelor asupra băncii debitoare şi la valoarea totală a activelor băncii debitoare care au fost vândute.În orice stadiu al procedurii falimentului, pentru motive temeinice - dol sau culpa grava -, judecătorul-sindic poate înlocui lichidatorul cu un altul, prin încheiere motivată data în camera de consiliu. Numirea noului lichidator se va face cu respectarea procedurii prevăzute la art. 7."10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Principalele atribuţii ale lichidatorului sunt: a) examinarea activităţii băncii debitoare în raport cu situaţia de fapt, întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la starea de faliment, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi supunerea acestui raport judecătorului-sindic în termen de 30 de zile de la desemnarea sa; la cererea lichidatorului, judecătorul-sindic va putea prelungi această perioadă, pentru motive temeinice, prin încheiere; b) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor băncii debitoare şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor, la deschiderea procedurii falimentului; c) angajarea personalului necesar în vederea lichidării şi conducerea activităţii acestuia; d) sa imprumute bani, cu aprobarea judecătorului-sindic, garantand cu activele băncii debitoare sau fără garanţie; e) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase, încheiate de banca debitoare în dăuna drepturilor creditorilor în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurilor; f) introducerea de acţiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii executate, realizate de banca debitoare prin:- acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizarile în scop umanitar;- operaţiuni comerciale în care prestaţia băncii debitoare depăşeşte vadit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;- acte încheiate, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile;- acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea sa o obţină în caz de faliment al băncii debitoare este mai mica decât valoarea actului de transfer;- constituirea ori perfectarea unei garanţii reale pentru o creanta care era chirografara în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii;- acte încheiate cu un acţionar detinand cel puţin 5% din acţiunile băncii debitoare;- acte încheiate cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere ale băncii debitoare;- acte încheiate cu orice altă persoană fizica ori juridică detinand o poziţie dominantă asupra băncii debitoare; g) stabilirea datelor şedinţelor adunării creditorilor ori de câte ori considera necesar şi prezidarea şedinţelor; h) menţinerea, rezilierea sau denunţarea unor contracte încheiate de banca debitoare; i) examinarea creanţelor asupra băncii debitoare şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea; j) primirea plăţilor pe seama băncii debitoare şi consemnarea sumelor în termen de 24 de ore într-un cont bancar al băncii debitoare, deschis la Banca Naţionala a României, cu titulatura banca în faliment, cu drept exclusiv de dispoziţie în interesul procedurii falimentului; k) urmărirea încasării creanţelor din averea băncii debitoare, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani, efectuate de aceasta înainte de înregistrarea cererii introductive; l) lichidarea bunurilor din averea băncii debitoare; m) întocmirea unui raport lunar asupra evoluţiei procedurii falimentului, pe care îl va prezenta judecătorului-sindic şi îl va transmite Băncii Naţionale a României; n) întocmirea bilanţului final de lichidare; dacă lichidarea se prelungeşte peste durata unui exerciţiu financiar, lichidatorii sunt obligaţi sa întocmească bilanţul contabil anual şi sa îl depună la organele şi la termenele prevăzute în modelele situaţiilor financiar-contabile pentru bănci; o) sesizarea judecătorului-sindic despre orice problema care ar cere o soluţionare de către acesta; p) încheierea oricărui document în numele băncii debitoare, iniţierea şi coordonarea, în numele acesteia, a oricărei acţiuni sau proceduri legale; q) efectuarea oricăror acte de procedura cerute de prezenta lege."11. Articolul 11 se abroga.12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Procedura falimentului va începe pe baza unei cereri introduse de către banca debitoare sau de creditorii acesteia ori de Banca Naţionala a României."13. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Banca Naţionala a României, în calitatea sa de autoritate de supraveghere bancară, va putea introduce cerere împotriva băncii faţă de care s-au aplicat măsuri de supraveghere sau administrare specială şi care nu au condus la redresarea băncii aflate în situaţia de a nu onora plăţile."14. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - În urma înregistrării cererii, introdusă conform art. 13, 14, 16 şi 17, judecătorul-sindic va notifica aceasta părţilor interesate şi oficiului registrului comerţului la care banca debitoare este înmatriculată, pentru efectuarea menţiunii.Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege vor fi suportate din averea băncii debitoare.În lipsa disponibilităţilor din contul prevăzut la art. 10 alin. 1 lit. j) se vor utiliza disponibilitati din fondul de lichidare, prevăzut de Legea nr. 64/1995, cu modificările ulterioare."15. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - La primul termen de judecată judecătorul-sindic va analiza cererea şi, în cazul în care banca debitoare nu contesta starea de faliment, va dispune începerea de îndată a procedurii falimentului băncii debitoare.Contestaţia împotriva cererii de declansare a procedurii falimentului se poate face în termen de 5 zile de la data comunicării acestei cereri.Judecătorul-sindic se va pronunţa asupra contestaţiei în termen de 10 zile, termen care poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 zile.Hotărârea judecătorească privind deschiderea procedurii falimentului băncii debitoare va fi comunicată de îndată Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în vederea aplicării reglementărilor privind plata depozitelor garantate."16. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Judecătorul-sindic va comunică Băncii Naţionale a României hotărârea sa privind începerea procedurii falimentului băncii debitoare. Banca Naţionala a României va închide de îndată conturile băncii debitoare, deschise la Banca Naţionala a României, şi va deschide un nou cont, cu menţiunea banca în faliment. În acest cont se vor vira sumele de bani existente până la acea data în conturile băncii. În continuare operaţiunile financiare ale băncii în faliment se vor desfăşura exclusiv prin acest cont."17. După articolul 20 se introduc articolele 20^1, 20^2, 20^3 şi 20^4 cu următorul cuprins:"Art. 20^1. - De la data deschiderii procedurii se suspenda toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra băncii debitoare sau bunurilor sale.Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescripţie a acţiunilor prevăzute la alin. 1. Termenele vor reîncepe să curgă după 30 de zile de la închiderea procedurii.Acţiunile introduse de lichidator în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi sunt scutite de taxe de timbru.Art. 20^2. - Nici o dobânda ori cheltuiala nu va putea fi adăugată creanţelor asupra băncii debitoare de la data deschiderii procedurii.Art. 20^3. - După ce s-a dispus deschiderea procedurii potrivit art. 19, este interzis administratorilor băncii debitoare, sub sancţiunea nulităţii, sa înstrăineze, fără acordul judecătorului-sindic, acţiunile deţinute la banca debitoare care face obiectul acestei proceduri.Judecătorul-sindic va dispune indisponibilizarea acţiunilor, potrivit alin. 1, în registrele speciale de evidenta sau în conturile înregistrate electronic.Art. 20^4. - Salariaţii băncii aflate în procedura falimentului vor putea desemna doua persoane care să îi reprezinte în procesul de lichidare, după deschiderea procedurii, pentru recuperarea creanţelor reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti."18. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Prevederile secţiunii a 6-a "Falimentul" din Legea nr. 64/1995, cu modificările ulterioare, se vor aplica corespunzător şi procedurii falimentului băncilor, cu excepţia art. 75, respectiv a art. 98 alin. (2), în ceea ce priveşte începerea lichidării după afişarea tabelului de creanţe.19. După articolul 21 se introduce articolul 21^1 cu următorul cuprins:"Art. 21^1. - Creanţele reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, acordate băncii debitoare în cursul procedurii falimentului, la cererea lichidatorului şi cu aprobarea judecătorului-sindic, vor fi plătite imediat după plata creanţelor prevăzute la art. 106 pct. 1 din Legea nr. 64/1995, cu modificările ulterioare."20. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - În vederea luării măsurilor prevăzute la art. 22 alin. 1, judecătorul-sindic poate fi sesizat de către lichidator, de oricare dintre creditori, de Banca Naţionala a României sau se poate sesiza din oficiu, pe baza datelor din dosarul cauzei, şi va putea dispune măsuri asiguratorii."21. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Procedura falimentului va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea băncii ajunse în stare de faliment au fost distribuite şi fondurile nereclamate au fost depuse la Banca Naţionala a României. În urma unei cereri a lichidatorului, judecătorul-sindic va da o hotărâre, închizând procedura falimentului. Hotărârea va fi comunicată, în scris, tuturor creditorilor, băncii debitoare şi Băncii Naţionale a României, care va închide contul banca în faliment, existent la aceasta, şi va vira eventualele sume rămase în cont la bugetul de stat. Aceste sume pot fi solicitate de persoanele îndreptăţite, în termenul legal de prescripţie."22. Articolul 28 se abroga. Articolul 2Procedurile de reorganizare judiciară declansate în baza prevederilor Legii nr. 64/1995, cu modificările ulterioare, vor fi continuate în conformitate cu prevederile acestei legi. Articolul 3Legea nr. 83/1998, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Guvernatorul Băncii Naţionalea României,Mugur IsarescuMinistru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes----------

Noutăți

 • LEGE nr. 132 din 20 iulie 1999 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 5 din 12 ianuarie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 18 februarie 1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • LEGE nr. 697 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2001 pentru ratificarea amendamentelor la Convenţia privind Organizaţia europeană de telecomunicaţii prin satelit "EUTELSAT", adoptate la cea de-a 26-a sesiune a Adunării părţilor (Cardiff, mai 1999)
 • LEGE nr. 278 din 5 octombrie 2005 pentru acceptarea Deciziei nr. 1 a Comitetului mixt România - Statul Israel din 21 februarie 2005 de amendare a Protocolului 3 privind definirea noţiunii de produse originare şi metode de cooperare administrativă, din Acordul de Comerţ Liber dintre România şi Statul Israel, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2001
 • LEGE nr. 56 din 19 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finanţare RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protecţiei copilului", semnat la Bucureşti la 15 iulie 1999 între Guvernul României şi Comisia Europeană
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 72 din 26 martie 2004 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/1999 pentru modificarea alin. 4 al art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • LEGE nr. 25 din 27 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 115/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanţelor, şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999
 • LEGE nr. 4 din 7 ianuarie 2015 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 19 mai 2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 27 martie 2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGE nr. 264 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 242 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acţiuni prioritare
 • LEGE nr. 285 din 26 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
 • LEGE nr. 217 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Şimeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 43 din 28 aprilie 1992 pentru ratificarea Convenţiei de constituire a Agenţiei Multilaterale de Garantare a Investiţiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 52 din 25 aprilie 2002 privind amânarea plăţii în vamă a taxei pe valoarea adăugată aferente importurilor de bunuri efectuate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., precum şi amânarea exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri şi/sau prestării de servicii efectuate de persoane juridice române pentru realizarea Proiectului de modernizare şi reparaţie generală a 100 vagoane de călători de către firma "Alstom - De Dietrich Feroviaire" din Franţa, finanţat din credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca "Paribas" - Franţa, contractat cu garanţia statului
 • LEGE nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social
 • LEGE nr. 219 din 19 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • LEGE nr. 541 din 25 noiembrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Pietrari prin reorganizarea comunei Bărbuleţu, judeţul Dâmboviţa
 • LEGE nr. 68 din 1 aprilie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 11 din 1 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 391 din 28 septembrie 2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public
 • LEGE nr. 214 din 14 noiembrie 2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind participarea României, în calitate de stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi la baza de date a acesteia, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 31 mai 2017 şi la Paris la 30 mai 2017
 • LEGE nr. 410 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 186 din 20 decembrie 2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 325 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 1.051 din 19 august 1864 pentru Dreptul acordat strainilor de a cumpara imobile
 • LEGE nr. 279 din 23 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2004 pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 58 din 26 decembrie 1968 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 19 din 17 martie 2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 12 decembrie 2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
 • LEGE nr. 134 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Mihai Eminescu" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 190 din 19 iunie 2007 pentru aderarea României la Protocolul opţional la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, referitor la soluţionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 24 aprilie 1963
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă
 • LEGE nr. 210 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
 • LEGE nr. 46 din 14 martie 2013 privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Internaţională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor preţioase
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 12 din 6 august 1990 (*republicată*) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite*)
 • LEGE nr. 313 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
 • LEGE nr. 243 din 15 iulie 2005 privind unele măsuri pentru complexurile energetice în vederea accelerării procesului de privatizare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021