Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 186 din 19 noiembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 19 noiembrie 1999 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 186 din 19 noiembrie 1999pentru modificarea şi completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 19 noiembrie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 22 aprilie 1998, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - O banca este considerată în stare de faliment, dacă se afla în una dintre următoarele situaţii: a) banca nu a onorat integral creanţe certe, lichide şi exigibile, de cel puţin 30 de zile; b) valoarea obligaţiilor băncii depăşeşte valoarea activului sau.Valoarea activului net al băncii se va calcula în conformitate cu normele emise de Banca Naţionala a României în acest sens."2. Titlul capitolului II va fi următorul:"Organele care aplica procedura falimentului şi atribuţiile lor"3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Toate procedurile prevăzute de prezenta lege, cu excepţia recursului, sunt de competenţa exclusiva a tribunalului în jurisdicţia căruia se afla sediul băncii debitoare, care figurează în registrul comerţului, şi sunt exercitate de un judecător-sindic.Judecătorul-sindic este nominalizat, în fiecare caz, de preşedintele tribunalului dintre judecătorii desemnaţi ca judecători-sindici, în temeiul art. 12 alin. (3) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată.Principalele atribuţii ale judecătorului-sindic, în cadrul prezentei legi, sunt: a) darea hotărârii de deschidere a procedurii; b) judecarea contestaţiei băncii debitoare împotriva cererii introductive formulate de Banca Naţionala a României sau de creditori, pentru începerea procedurii; c) desemnarea, prin hotărâre, a lichidatorului, stabilirea atribuţiilor acestuia, controlul asupra activităţii lui şi, dacă este cazul, înlocuirea lui; d) judecarea acţiunilor introduse de lichidator pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare hotărârii de deschidere a procedurii; e) judecarea contestaţiilor băncii debitoare ori ale creditorilor împotriva măsurilor luate de lichidator; f) confirmarea planului de distribuire a sumelor obţinute din lichidare; g) darea hotărârii de închidere a procedurii.Hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive şi executorii şi vor cuprinde, prin derogare de la art. 261 alin. 4*) din Codul de procedură civilă, şi motivarea. În condiţiile legii, ele vor putea fi atacate cu recurs."---------- Notă *) Art. 261 alin. 4 din Codul de procedură civilă a fost modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 13/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998.4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Curtea de apel va fi instanţa de recurs, pentru hotărârile date de judecătorul-sindic, în baza art. 3.Recursul va fi judecat în termen de 15 zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel, citarea părţilor urmând să fie facuta prin publicitate, în condiţiile art. 95 din Codul de procedură civilă.Prin derogare de la art. 300 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură civilă, hotărârile judecătorului-sindic, cu excepţia celei de respingere a contestaţiei băncii debitoare, nu vor putea fi suspendate de instanţa de recurs."5. Articolul 5 se abroga.6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - În îndeplinirea atribuţiilor lor, care implica aplicarea unor reglementări bancare, judecătorul-sindic şi lichidatorul pot cere opinia Băncii Naţionale a României, în calitatea sa de autoritate de supraveghere bancară."7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - În cazul deschiderii procedurii falimentului judecătorul-sindic va ridica de îndată băncii debitoare dreptul de a-şi administra bunurile şi de a dispune de ele şi va desemna un lichidator, cu avizul Băncii Naţionale a României. Acesta va trebui să fie persoana juridică specializată, constituită conform legii.Adunarea generală a acţionarilor băncii debitoare va putea desemna, cu majoritate simpla, un reprezentant care să îi reprezinte în cadrul procedurii şi care va avea dreptul, în condiţiile legii, sa conteste măsurile luate de lichidator sau sa exercite căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti.În prima şedinţa a adunării creditorilor aceştia vor putea alege un alt lichidator, cu o majoritate de 51% din valoarea creanţelor valabile, înregistrate la tribunal până la data prevăzută în notificarea trimisa de judecătorul-sindic, sau vor putea decide menţinerea lichidatorului desemnat de judecătorul-sindic.În cazul în care sunt propuşi mai mulţi lichidatori, va fi considerat ales lichidatorul care va întruni voturile creditorilor titulari ai celei mai mari părţi din valoarea creanţelor înregistrate la tribunal, în condiţiile alin. 3. Pe data stabilirii atribuţiilor noului lichidator de către judecătorul-sindic vor inceta atribuţiile lichidatorului numit de acesta la data deschiderii procedurii. Lichidatorul nou-numit va prelua activitatea de la lichidatorul înlocuit, sub controlul judecătorului-sindic.În cazul propunerii lichidatorului de către creditori, acesta va trebui sa primească avizul Băncii Naţionale a României înainte de a fi desemnat de judecătorul-sindic.Prevederile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, cu modificările ulterioare, privind retributia lichidatorului, se aplică în mod corespunzător."8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Banca debitoare, comitetul creditorilor şi oricare dintre creditori pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de lichidator. O astfel de contestaţie va trebui să fie înregistrată în termen de 10 zile de la data la care măsura a fost luată, iar soluţionarea acesteia se va face în maximum 15 zile de la data depunerii ei. Dacă socoteşte necesar, judecătorul-sindic va tine o şedinţa, cu citarea autorului contestaţiei, a băncii debitoare a Băncii Naţionale a României şi a lichidatorului."9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Lichidatorul va întocmi un raport lunar asupra evoluţiei procedurii falimentului, pe care îl va prezenta spre aprobare judecătorului-sindic, după care îl va transmite şi Băncii Naţionale a României. Un astfel de raport va include informaţii referitoare la valoarea totală a creanţelor asupra băncii debitoare şi la valoarea totală a activelor băncii debitoare care au fost vândute.În orice stadiu al procedurii falimentului, pentru motive temeinice - dol sau culpa grava -, judecătorul-sindic poate înlocui lichidatorul cu un altul, prin încheiere motivată data în camera de consiliu. Numirea noului lichidator se va face cu respectarea procedurii prevăzute la art. 7."10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Principalele atribuţii ale lichidatorului sunt: a) examinarea activităţii băncii debitoare în raport cu situaţia de fapt, întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la starea de faliment, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi supunerea acestui raport judecătorului-sindic în termen de 30 de zile de la desemnarea sa; la cererea lichidatorului, judecătorul-sindic va putea prelungi această perioadă, pentru motive temeinice, prin încheiere; b) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor băncii debitoare şi luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor, la deschiderea procedurii falimentului; c) angajarea personalului necesar în vederea lichidării şi conducerea activităţii acestuia; d) sa imprumute bani, cu aprobarea judecătorului-sindic, garantand cu activele băncii debitoare sau fără garanţie; e) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase, încheiate de banca debitoare în dăuna drepturilor creditorilor în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurilor; f) introducerea de acţiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi şi pentru restituirea de către aceştia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestaţii executate, realizate de banca debitoare prin:- acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizarile în scop umanitar;- operaţiuni comerciale în care prestaţia băncii debitoare depăşeşte vadit pe cea primită, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii;- acte încheiate, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile;- acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea sa o obţină în caz de faliment al băncii debitoare este mai mica decât valoarea actului de transfer;- constituirea ori perfectarea unei garanţii reale pentru o creanta care era chirografara în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii;- acte încheiate cu un acţionar detinand cel puţin 5% din acţiunile băncii debitoare;- acte încheiate cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere ale băncii debitoare;- acte încheiate cu orice altă persoană fizica ori juridică detinand o poziţie dominantă asupra băncii debitoare; g) stabilirea datelor şedinţelor adunării creditorilor ori de câte ori considera necesar şi prezidarea şedinţelor; h) menţinerea, rezilierea sau denunţarea unor contracte încheiate de banca debitoare; i) examinarea creanţelor asupra băncii debitoare şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea; j) primirea plăţilor pe seama băncii debitoare şi consemnarea sumelor în termen de 24 de ore într-un cont bancar al băncii debitoare, deschis la Banca Naţionala a României, cu titulatura banca în faliment, cu drept exclusiv de dispoziţie în interesul procedurii falimentului; k) urmărirea încasării creanţelor din averea băncii debitoare, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani, efectuate de aceasta înainte de înregistrarea cererii introductive; l) lichidarea bunurilor din averea băncii debitoare; m) întocmirea unui raport lunar asupra evoluţiei procedurii falimentului, pe care îl va prezenta judecătorului-sindic şi îl va transmite Băncii Naţionale a României; n) întocmirea bilanţului final de lichidare; dacă lichidarea se prelungeşte peste durata unui exerciţiu financiar, lichidatorii sunt obligaţi sa întocmească bilanţul contabil anual şi sa îl depună la organele şi la termenele prevăzute în modelele situaţiilor financiar-contabile pentru bănci; o) sesizarea judecătorului-sindic despre orice problema care ar cere o soluţionare de către acesta; p) încheierea oricărui document în numele băncii debitoare, iniţierea şi coordonarea, în numele acesteia, a oricărei acţiuni sau proceduri legale; q) efectuarea oricăror acte de procedura cerute de prezenta lege."11. Articolul 11 se abroga.12. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Procedura falimentului va începe pe baza unei cereri introduse de către banca debitoare sau de creditorii acesteia ori de Banca Naţionala a României."13. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Banca Naţionala a României, în calitatea sa de autoritate de supraveghere bancară, va putea introduce cerere împotriva băncii faţă de care s-au aplicat măsuri de supraveghere sau administrare specială şi care nu au condus la redresarea băncii aflate în situaţia de a nu onora plăţile."14. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - În urma înregistrării cererii, introdusă conform art. 13, 14, 16 şi 17, judecătorul-sindic va notifica aceasta părţilor interesate şi oficiului registrului comerţului la care banca debitoare este înmatriculată, pentru efectuarea menţiunii.Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege vor fi suportate din averea băncii debitoare.În lipsa disponibilităţilor din contul prevăzut la art. 10 alin. 1 lit. j) se vor utiliza disponibilitati din fondul de lichidare, prevăzut de Legea nr. 64/1995, cu modificările ulterioare."15. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - La primul termen de judecată judecătorul-sindic va analiza cererea şi, în cazul în care banca debitoare nu contesta starea de faliment, va dispune începerea de îndată a procedurii falimentului băncii debitoare.Contestaţia împotriva cererii de declansare a procedurii falimentului se poate face în termen de 5 zile de la data comunicării acestei cereri.Judecătorul-sindic se va pronunţa asupra contestaţiei în termen de 10 zile, termen care poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 zile.Hotărârea judecătorească privind deschiderea procedurii falimentului băncii debitoare va fi comunicată de îndată Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în vederea aplicării reglementărilor privind plata depozitelor garantate."16. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Judecătorul-sindic va comunică Băncii Naţionale a României hotărârea sa privind începerea procedurii falimentului băncii debitoare. Banca Naţionala a României va închide de îndată conturile băncii debitoare, deschise la Banca Naţionala a României, şi va deschide un nou cont, cu menţiunea banca în faliment. În acest cont se vor vira sumele de bani existente până la acea data în conturile băncii. În continuare operaţiunile financiare ale băncii în faliment se vor desfăşura exclusiv prin acest cont."17. După articolul 20 se introduc articolele 20^1, 20^2, 20^3 şi 20^4 cu următorul cuprins:"Art. 20^1. - De la data deschiderii procedurii se suspenda toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra băncii debitoare sau bunurilor sale.Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescripţie a acţiunilor prevăzute la alin. 1. Termenele vor reîncepe să curgă după 30 de zile de la închiderea procedurii.Acţiunile introduse de lichidator în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi sunt scutite de taxe de timbru.Art. 20^2. - Nici o dobânda ori cheltuiala nu va putea fi adăugată creanţelor asupra băncii debitoare de la data deschiderii procedurii.Art. 20^3. - După ce s-a dispus deschiderea procedurii potrivit art. 19, este interzis administratorilor băncii debitoare, sub sancţiunea nulităţii, sa înstrăineze, fără acordul judecătorului-sindic, acţiunile deţinute la banca debitoare care face obiectul acestei proceduri.Judecătorul-sindic va dispune indisponibilizarea acţiunilor, potrivit alin. 1, în registrele speciale de evidenta sau în conturile înregistrate electronic.Art. 20^4. - Salariaţii băncii aflate în procedura falimentului vor putea desemna doua persoane care să îi reprezinte în procesul de lichidare, după deschiderea procedurii, pentru recuperarea creanţelor reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti."18. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Prevederile secţiunii a 6-a "Falimentul" din Legea nr. 64/1995, cu modificările ulterioare, se vor aplica corespunzător şi procedurii falimentului băncilor, cu excepţia art. 75, respectiv a art. 98 alin. (2), în ceea ce priveşte începerea lichidării după afişarea tabelului de creanţe.19. După articolul 21 se introduce articolul 21^1 cu următorul cuprins:"Art. 21^1. - Creanţele reprezentând creditele, cu dobânzile şi cheltuielile aferente, acordate băncii debitoare în cursul procedurii falimentului, la cererea lichidatorului şi cu aprobarea judecătorului-sindic, vor fi plătite imediat după plata creanţelor prevăzute la art. 106 pct. 1 din Legea nr. 64/1995, cu modificările ulterioare."20. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - În vederea luării măsurilor prevăzute la art. 22 alin. 1, judecătorul-sindic poate fi sesizat de către lichidator, de oricare dintre creditori, de Banca Naţionala a României sau se poate sesiza din oficiu, pe baza datelor din dosarul cauzei, şi va putea dispune măsuri asiguratorii."21. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Procedura falimentului va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea băncii ajunse în stare de faliment au fost distribuite şi fondurile nereclamate au fost depuse la Banca Naţionala a României. În urma unei cereri a lichidatorului, judecătorul-sindic va da o hotărâre, închizând procedura falimentului. Hotărârea va fi comunicată, în scris, tuturor creditorilor, băncii debitoare şi Băncii Naţionale a României, care va închide contul banca în faliment, existent la aceasta, şi va vira eventualele sume rămase în cont la bugetul de stat. Aceste sume pot fi solicitate de persoanele îndreptăţite, în termenul legal de prescripţie."22. Articolul 28 se abroga. Articolul 2Procedurile de reorganizare judiciară declansate în baza prevederilor Legii nr. 64/1995, cu modificările ulterioare, vor fi continuate în conformitate cu prevederile acestei legi. Articolul 3Legea nr. 83/1998, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Guvernatorul Băncii Naţionalea României,Mugur IsarescuMinistru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes----------

Noutăți

 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • LEGE nr. 21 din 27 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 73/1999 pentru aprobarea continuării lucrărilor şi a finanţării obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni" şi pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A.
 • LEGE nr. 183 din 28 iunie 1930 pentru autorizarea Epitropiei Generale a Casei Spitalelor şi Ospiciilor Sf. Spiridon din Iaşi a contracta un împrumut de 40.000.000 lei
 • LEGE nr. 583 din 15 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 4.321 din 15 decembrie 1938 pentru înfiinţarea organizaţiei politice a "Frontului Renasterii Naţionale"
 • LEGE nr. 11 din 25 martie 1996 pentru ratificarea Acordului comercial şi de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba, semnat la Havana la 5 februarie 1995
 • LEGE nr. 145 din 15 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finanţat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 70 din 26 martie 2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
 • LEGE nr. 210 din 9 noiembrie 2016 pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • LEGE nr. 543 din 1 octombrie 2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni
 • LEGE nr. 67 din 8 iulie 1996 pentru ratificarea Acordului de înfiinţare a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Marii Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994
 • LEGE nr. 163 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 16 din 2 decembrie 1988 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 206/1988 pentru aplicarea majorării retribuţiilor personalului muncitor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 171 din 13 decembrie 2001 pentru aprobarea modificării denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum şi a taxelor vamale de baza aferente acestora
 • LEGE nr. 484 din 25 septembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • LEGE nr. 181 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 29 mai 2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 188 din 12 decembrie 2002 privind ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanţarea Proiectului de eficienta energetica, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 25 din 25 martie 1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 56 din 22 martie 2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare
 • LEGEA nr. 4 din 13 iulie 1990 privind remunerarea şi alte drepturi ale Preşedintelui României, senatorilor şi deputaţilor
 • LEGE nr. 56 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 505/1970 pentru modificarea Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 341 din 17 iulie 2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 672 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/1999 pentru aprobarea Aranjamentului stand-by dintre Guvernul României şi Fondul Monetar Internaţional şi a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice, convenit cu Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 332 din 29 iunie 2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 243 din 28 noiembrie 2000 privind protecţia atmosferei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 31 august 2016 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • LEGE nr. 165 din 27 martie 1944 pentru adăugirea unor dispoziţiuni la art. 26 şi 27 din Codul Comercial
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 363 din 30 decembrie 1947 pentru constituirea Statului Român în Republica Populară Română
 • LEGE nr. 399 din 14 iunie 2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionarii activităţilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 111 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 70 din 28 octombrie 1993 privind acoperirea cheltuielilor efectuate pe suprafeţele calamitate ca urmare a secetei înregistrate în anul 1993 în judeţele Teleorman, Olt, Dolj şi Mehedinţi
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 131 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 294 din 27 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 11 ianuarie 2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia
 • LEGE nr. 204 din 9 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 166 din 17 august 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1997 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 29 iunie 2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005
 • LEGE nr. 249 din 5 noiembrie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a monedei euro
 • LEGE nr. 233 din 9 iunie 2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020