Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 163 din 28 octombrie 1999 privind unele măsuri pentru completarea şi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară şi operaţională a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 2 noiembrie 1999 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 163 din 28 octombrie 1999privind unele măsuri pentru completarea și modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiară și operationala a Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 2 noiembrie 1999

  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență: Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește unele măsuri pentru completarea și modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare a Băncii Agricole - S.A. până la privatizarea sa, restructurarea financiară și operationala a băncii în scopul reducerii cheltuielilor acesteia, al creșterii gradului de lichiditate și a credibilitatii interne și externe ale acesteia. Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:a) active bancare supuse valorificării - au semnificatia prevăzută la alin. (1) al art. 2*) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, cu modificările ulterioare;b) angajamente extrabilantiere - valoarea angajamentelor de finanțare și a celor de garanție care se evidențiază în soldurile următoarelor conturi: "901 - Angajamente în favoarea altor bănci", "903 - Angajamente în favoarea clientelei", "911 - Cauțiuni, avaluri și alte garanții date altor bănci", "913 - Garanții date pentru clientela", "922 - Titluri de livrat" și "981 - Angajamente indoielnice", diminuată cu valoarea depozitelor colaterale aduse în garanție pentru angajamentele respective;----------- Notă *) Alin. (1) al art. 2 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 a fost modificat prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, și prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999.c) lichiditate curenta - indicatorul calculat ca raport între activele lichide și pasivele cu scadența de până la un an. În activele lichide se includ: numerarul în casierii, disponibilitățile băncii în conturi la vedere sau pe termen de până la un an, creanțele cu scadența de până la un an, la valoarea neta. Pasivele cu scadența de până la un an includ resursele atrase de Banca Agricolă - S.A. de la clientela bancară și nebancara, a căror scadenta este de până la un an;d) operațiuni cu titluri - operațiunile efectuate de Banca Agricolă - S.A. cu următoarele categorii de titluri: titluri primite în pensiune livrata, titluri de tranzacție, titluri de plasament și titluri de investiții. Capitolul II Comitetul de administrare Articolul 3(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se constituie Comitetul de administrare a Băncii Agricole - S.A., denumit în continuare comitet de administrare, alcătuit din 3 persoane desemnate de Banca Naționala a României prin ordin al guvernatorului, cu avizul Guvernului. Ordinul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Comitetul de administrare va avea un președinte și 2 vicepreședinți. Persoanele numite în comitetul de administrare trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 25 alin. (1) din Legea bancară nr. 58/1998, modificată și completată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 24/1999, precum și în normele Băncii Naționale a României pentru conducătorii băncilor.(3) Pe perioada exercitării funcțiilor în cadrul comitetului de administrare, persoanelor salariate ale Băncii Naționale a României li se suspenda contractul individual de muncă cu aceasta, urmând sa li se încheie contract de muncă pe durata determinata cu Banca Agricolă - S.A. La încetarea mandatului persoanele respective vor reveni la funcțiile deținute anterior în cadrul Băncii Naționale a României.(4) Persoanele care vor face parte din comitetul de administrare vor încheia un contract de mandat comun cu Fondul Proprietății de Stat, Banca Naționala a României și Ministerul Finanțelor, prin care se vor stabili obiectivele și termenele de realizare a acestora.(5) Trimestrial, comitetul de administrare va prezenta rapoarte scrise instituțiilor prevăzute la alin. (4) cu privire la starea financiară a Băncii Agricole - S.A., costul menținerii activelor și situația recuperării creditelor neperformante. Totodată, raportul va conține referiri cu privire la stadiul îndeplinirii obiectivelor prevăzute în contractul de mandat.(6) Remunerația președintelui, precum și remunerațiile vicepreședinților comitetului de administrare se stabilesc la nivelul drepturilor bănești ale președintelui și, respectiv, ale vicepreședinților Băncii Agricole - S.A. Articolul 4(1) Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a ordinului guvernatorului Băncii Naționale a României, potrivit art. 3 alin. (1), încetează mandatul membrilor Consiliului de administrație al Băncii Agricole - S.A. și contractele de muncă ale celorlalți conducatori ai băncii. De asemenea, cu aceeași dată se suspenda exercitarea atribuțiilor Consiliului de administrație al Băncii Agricole - S.A. prevăzute în actul constitutiv al respectivei bănci.(2) Comitetul de administrare va asigura punerea în aplicare a măsurilor de restructurare operationala și financiară prevăzute la art. 5-10 și va stabili condițiile optime pentru conservarea activelor și încasarea creanțelor în interesul deponentilor și al celorlalți creditori.(3) Comitetul de administrare își va inceta activitatea după privatizarea Băncii Agricole - S.A. și după alegerea administratorilor de către adunarea generală a acționarilor, potrivit prevederilor legale și ale actului constitutiv. Capitolul III Măsuri de restructurare operationala și financiară Articolul 5(1) Comitetul de administrare va asigura continuarea procesului de restructurare operationala a Băncii Agricole - S.A., precum și finalizarea acestui proces până la privatizarea băncii.(2) În cadrul procesului de restructurare operationala se va avea în vedere stabilirea unui raport optim între volumul de activitate rămas după preluarea activelor bancare prevăzute la art. 6 alin. (1) de către Agenția de Valorificare a Activelor Bancare, pe de o parte, și numărul de sucursale, agenții și alte sedii secundare ale Băncii Agricole - S.A., precum și numărul de salariați ai băncii, pe de altă parte. Obiectivele care vor fi avute în vedere prin optimizarea acestui raport sunt creșterea lichidității și reducerea ponderii cheltuielilor operationale în totalul cheltuielilor băncii. Articolul 6(1) Se autorizeaza Agenția de Valorificare a Activelor Bancare sa preia active bancare supuse valorificării de la Banca Agricolă - S.A., în limita unui plafon de 2.700 miliarde lei, până la data de 30 decembrie 1999, din care 1.300 miliarde lei până la data de 29 octombrie 1999. Activele bancare supuse valorificării vor fi preluate în condițiile prevăzute la art. 2*), 3*), 8*), 12*) și 12^1 **) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările ulterioare.(2) Operațiunile de preluare a activelor bancare supuse valorificării se vor efectua în următoarele condiții:a) vor fi precedate de clasificarea portofoliului de credite și a dobânzilor aferente, precum și de provizionarea acestora în conformitate cu prevederile Circularei Băncii Naționale a României nr. 6/1999 privind constituirea de către bănci, persoane juridice române, de provizioane specifice de risc pentru dobânzile neîncasate la scadenta, precum și pentru unele categorii de credite acordate și plasamente constituite la alte bănci, pe baza situației efective înregistrate în ultima zi din luna anterioară celei în care se face preluarea;b) Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A. va aviza selectarea și preluarea acestora, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. b)***) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările ulterioare.----------- Notă *) Art. 2, 3, 8 și 12 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 au fost modificate prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, și prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999. Notă **) Art. 12^1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 a fost introdus prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1999. Notă ***) Art. 19 lit. b) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 a fost modificat prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 64/1999.(3) Pentru activele bancare prevăzute la alin. (1), preluate de Agenția de Valorificare a Activelor Bancare, Banca Agricolă - S.A. va primi în contrapartida titluri de stat de valoare egala. Sumele efectiv recuperate de către Banca Agricolă - S.A. în perioada predării activelor neperformante Agenției de Valorificare a Activelor Bancare vor fi virate în contul general al trezoreriei statului, deschis la Banca Naționala a României pe numele Ministerului Finanțelor.(4) Preluarea la datoria publică interna și emiterea titlurilor de stat aferente operațiunilor prevăzute la alin. (1), precum și evidentierea lor de către Banca Agricolă - S.A. se fac în doua etape, astfel:a) cu data de 29 octombrie 1999, în limita sumei de 1.300 miliarde lei;b) până la data de 30 decembrie 1999, în limita sumei reprezentând diferența până la 2.700 miliarde lei.(5) Operațiunile se vor efectua potrivit evidentelor contabile ale Băncii Agricole - S.A. și pe baza documentelor de predare-primire.(6) Titlurile de stat vor fi emise în limita plafonului stabilit la alin. (1) și vor avea scadenta la 2 ani. Titlurile de stat sunt negociabile și poarta o dobânda a carei rata este egala cu rata medie lunară a dobânzilor active practicate de bănci în relațiile cu clienții nebancari. Rata medie lunară a dobânzilor active este calculată de Banca Naționala a României pe baza datelor transmise de bănci. Dobânda aferentă titlurilor de stat se calculează trimestrial, începând cu data realizării emisiunii, și se plătește până la data de 27 a lunii următoare trimestrului pentru care se face calculul. Articolul 7(1) Operațiunile privind titlurile de stat emise în baza prezentei ordonanțe de urgență se derulează prin Banca Naționala a României, care acționează în calitate de agent al statului.(2) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Finanțelor va încheia cu Banca Agricolă - S.A. convenții de derulare a datoriei publice astfel contractate. Articolul 8Întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și realitatea sumelor preluate la datoria publică interna conform art. 6 alin. (1) revine Băncii Agricole - S.A. și Agenției de Valorificare a Activelor Bancare. Articolul 9Până la sfârșitul anului 1999 comitetul de administrare va lua măsuri pentru conformarea Băncii Agricole - S.A. cu reglementările Băncii Naționale a României referitoare la rezerva minima obligatorie pe care băncile trebuie să o constituie în conturile curente deschise la Banca Naționala a României, precum și pentru reducerea soldului depozitelor atrase și/sau a împrumuturilor obținute de la alte bănci la un nivel care să asigure o administrare corespunzătoare a resurselor și a plasamentelor băncii, precum și o lichiditate adecvată. Articolul 10(1) Pe perioada funcționarii comitetului de administrare Banca Agricolă - S.A. va acorda credite și va efectua operațiuni cu titluri numai în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții:a) în cazul operațiunilor de creditare, nivelul indicatorului "Lichiditatea curenta" să fie mai mare de 100%, iar beneficiarii creditelor să fie clienți ai Băncii Agricole - S.A. ale căror credite obținute anterior de la banca au fost clasificate în categoria "Standard";b) în cazul operațiunilor cu titluri, lichiditatea curenta să fie mai mare de 110% .(2) În scopul creșterii lichidității, pe perioada funcționarii comitetului de administrare Banca Agricolă - S.A. nu își va asuma angajamente extrabilantiere, nu va acorda credite subordonate, nu va achizitiona părți sociale/acțiuni în cadrul societăților comerciale legate, titluri de participare și titluri ale activității de portofoliu și nu va efectua investiții în imobilizari corporale. Totodată, comitetul de administrare va putea hotărî vânzarea de părți sociale/acțiuni în cadrul societăților comerciale legate, titluri de participare și titluri ale activității de portofoliu în situația în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:a) lichiditatea curenta este mai mica de 90%;b) titlurile respective au un randament scăzut și nu asigura o utilizare eficienta a fondurilor imobilizate. Capitolul IV Măsuri pentru accelerarea privatizării Articolul 11(1) Raportul de evaluare a Băncii Agricole - S.A., precum și studiul de fezabilitate pe baza cărora se va realiza privatizarea băncii se vor întocmi în conformitate cu dispozițiile art. 7*) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare, cu modificările ulterioare.(2) În scopul încheierii procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A. până la data de 30 iunie 2000, se stabilesc următoarele termene:a) principalele elemente ale raportului de evaluare și ale studiului de fezabilitate, însușite de Comisia de privatizare a Băncii Agricole - S.A., vor fi supuse regimului de publicitate în principalele cotidiene de răspândire naționala, precum și în principalele saptamanale financiare internaționale în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;b) procedeele și metodele de privatizare, precum și cotele de capital social care pot fi dobândite de persoanele fizice sau juridice în procesul de privatizare a Băncii Agricole - S.A. se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, la propunerea comisiei de privatizare, pe baza consultării și a avizului comun al Agenției Române de Dezvoltare, Băncii Naționale a României și Fondului Proprietății de Stat, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Articolul 12(1) Ca parte componenta a strategiei de privatizare a Băncii Agricole - S.A., se mandatează Fondul Proprietății de Stat, în calitate de acționar majoritar, sa propună adunării generale a acționarilor Băncii Agricole - S.A. acoperirea pierderilor înregistrate la data de 29 octombrie 1999 prin utilizarea integrală a sumelor evidentiate în soldurile conturilor "Rezerve legale" și "Alte rezerve", precum și prin reducerea soldului contului "Capital social".(2) Operațiunea prevăzută la alin. (1) va fi realizată efectiv în cursul lunii noiembrie 1999.---------------- Notă *) Art. 7 din Legea nr. 83/1997 a fost modificat prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, și prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 84/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 11 iunie 1999. Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale Articolul 13O dată cu preluarea de către comitetul de administrare a atribuțiilor Consiliului de administrație al Băncii Agricole - S.A. în condițiile art. 4, Comitetul de coordonare a restructurării Băncii Agricole - S.A., constituit în conformitate cu dispozițiile art. 7 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanțului contabil special și regularizarea unor credite și dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., aprobată și modificată prin Legea nr. 166/1998, își încetează activitatea. Articolul 14La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului guvernatorului Băncii Naționale a României, în condițiile art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență, se abrogă art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/1997.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Președintele
  Agenției Române de Dezvoltare,
  Sorin Fodoreanu
  Președintele
  Consiliului de administrație
  al Fondului Proprietății de Stat,
  Radu Sarbu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remeș
  Guvernatorul
  Băncii Naționale a României,
  Mugur Isărescu
  ---------------

  Noutăți

 • LEGE nr. 715 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2001 privind acceptarea amendamentelor la Convenţia internaţionala asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.784(19) la Londra la 23 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 30 din 15 ianuarie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Ramnicu Valcea
 • LEGE nr. 238 din 7 iunie 2004 a petrolului
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 4 din 6 ianuarie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar
 • LEGE nr. 217 din 27 iulie 2018 privind modificarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 113 din 18 mai 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 14 iulie 2005 pentru modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 193 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 198 din 9 noiembrie 2000 pentru aprobarea participării Consiliului Naţional al Audiovizualului la lucrările Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare în Domeniul Audiovizualului - EPRA
 • LEGE nr. 104 din 11 iunie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 56/1997
 • LEGE nr. 503 din 26 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 9 februarie 2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 107 din 15 iunie 2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 15 octombrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei
 • LEGE nr. 61 din 24 aprilie 2000 pentru aplicarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 iulie 2012 pentru modificarea art. 240^28 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 378 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2002 privind instituirea unor interdicţii pentru aleşii locali şi funcţionarii publici
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 35 din 18 aprilie 2000 pentru modificarea Legii nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 29 aprilie 1999 privind soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităţilor, precum şi a altor sume şi măsuri
 • LEGE nr. 107 din 14 aprilie 2009 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 16 iulie 2008
 • LEGE nr. 13 din 17 martie 1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice
 • LEGE nr. 71 din 14 aprilie 2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la Bucureşti
 • LEGE nr. 371 din 13 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 21 aprilie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 175 din 18 octombrie 2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2008 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 151 din 15 iulie 1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 264 din 22 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 37 din 19 ianuarie 2018 privind promovarea transportului ecologic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 505 din 17 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor
 • LEGE nr. 124 din 12 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 17 din 28 februarie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2004 pentru modificarea alin. (4) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW"
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 29 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • LEGE nr. 147 din 27 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la accize şi la taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 20 iunie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995
 • LEGE nr. 165 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 152 din 24 iulie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România
 • LEGE nr. 89 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 14 iulie 2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor în toamna anului 2005
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 111 din 18 aprilie 2013 pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru Cooperare în Domeniul Securităţii, adoptat la Budva la 14 aprilie 2010 şi semnat de România la 18 februarie 2011 la Zagreb
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021