Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 161 din 28 octombrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 29 octombrie 1999 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 161 din 28 octombrie 1999cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 29 octombrie 1999

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, ale art. 29 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice şi ale art. 67 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă: Articolul 1Bugetul de stat pe anul 1999, aprobat prin Legea nr. 36/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 şi 97 bis din 8 martie 1999, modificat prin ordonanţele de urgenţă ale Guvernului nr. 32/1999, nr. 86/1999, nr. 87/1999, nr. 92/1999, nr. 106/1999, nr. 121/1999, nr. 124/1999 şi rectificat prin ordonanţele de urgenţă ale Guvernului nr. 135/1999 şi nr. 140/1999 şi prin alte acte normative, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2 (1) La venituri, comparativ cu prevederile bugetului de stat pe anul 1999, se aprobă următoarele influenţe:                                     - miliarde lei -                                    ------------------    VENITURI - TOTAL, -400,0.    din care:    IMPOZITUL PE SALARII -400,0.    Impozitul pe salarii - total    Sume defalcate din impozitul pe sala-    rii pentru subvenţionarea energiei    termice livrate populaţiei (se scad) -400,0. (2) Deficitul bugetului de stat pe anul 1999 se majorează cu suma de 400,0 miliarde lei. Articolul 3Sinteza modificărilor bugetului de stat este prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 4 (1) Detalierea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei este prevăzută în anexa nr. 2. (2) Sumele defalcate din impozitul pe salarii prevăzute în anexa nr. 2 se repartizează, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, pe comune, oraşe şi municipii, după consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat respective, în funcţie de cantitatea de energie termică livrată populaţiei, la care preţul local depăşeşte preţul naţional de referinţă. Articolul 5Limitele maxime în cadrul cărora se poate face stingerea obligaţiilor de plată ale bugetelor locale, înregistrate la data de 30 septembrie 1999, faţă de regiile autonome, societăţile comerciale şi serviciile publice, de interes local, furnizoare de energie termică pentru populaţie sau prestatoare de servicii de transport urban, în comun, de călători din anexa nr. 16 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/1999 se suplimentează la următoarele judeţe astfel:1. Argeş               +71.422.550 mii lei.2. Suceava           +17.095.100 mii lei. Articolul 6 (1) Pentru asigurarea resurselor financiare necesare protecţiei copilului se autorizează Ministerul Finanţelor să redistribuie suma de 693,0 miliarde lei, prevăzută în bugetul Departamentului pentru Protecţia Copilului pe anul 1999, în bugetele ordonatorilor principali de credite, semnatari ai unor acorduri de ajutoare sau împrumuturi nerambursabile. (2) Pentru acoperirea cheltuielilor necesare asigurării protecţiei copiilor aflaţi în dificultate Departamentul pentru Protecţia Copilului poate aloca sume din bugetul sau, aprobat pe anul 1999, serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului, pe baza de convenţii încheiate cu consiliile judeţene şi, respectiv, cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) În cazul în care donaţiile şi sponsorizările aferente finanţării protecţiei copilului, prevăzute în bugetul de stat pe anul 1999, nu vor fi încasate până la nivelul sumei de 693,0 miliarde lei, deficitul bugetului de stat aprobat poate fi depăşit cu suma neîncasată. Articolul 7Veniturile şi cheltuielile modificate ale Fondului special pentru sănătate publică sunt prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 8Veniturile şi cheltuielile modificate ale Fondului de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 4. Articolul 9 (1) Veniturile şi cheltuielile modificate ale Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale sunt prevăzute în anexa nr. 5. (2) Din Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale pot fi efectuate cheltuieli până la suma de 30,0 miliarde lei pentru amenajarea şi dotarea sediului Centrului regional SECI la Bucureşti. Articolul 10Veniturile şi cheltuielile modificate ale Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic sunt prevăzute în anexa nr. 6. Articolul 11Veniturile şi cheltuielile modificate ale Fondului special al drumurilor publice sunt prevăzute în anexa nr. 7. Articolul 12Influenţele privind cheltuielile de capital se vor repartiza pe obiectivele, lucrările şi alte cheltuieli de investiţii de către ordonatorii principali de credite. Articolul 13Se autorizează Ministerul Finanţelor să introducă modificările aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul de stat pe anul 1999, precum şi modificările aprobate potrivit dispoziţiilor legale. Articolul 14Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 15Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul legii bugetului de stat şi proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000, cel mai târziu până la data de 31 decembrie 1999.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:-----------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemeşBucureşti, 28 octombrie 1999.Nr. 161. Anexa 1BUGETUL DE STAT PE ANUL 1999                                                                    ─ mii lei ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  Program Program                                 actualizat Influenţe rectificat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              A 1 2 3=1+2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   I. VENITURI ─ TOTAL, 92.802.404.358 ─400.000.000 92.402.404.358      din care:      IMPOZITUL PE SALARII 7.508.281.000 ─400.000.000 7.108.281.000      Impozitul pe salarii      ─ total 10.032.000.000 10.032.000.000      Sume defalcate din      impozitul pe salarii      pentru bugetele locale      (se scad) ─2.523.719.000 ─2.523.719.000      Sume defalcate din      impozitul pe salarii      pentru subvenţionarea      energiei termice      livrate populaţiei      (se scad) ─400.000.000 ─400.000.000  II. CHELTUIELI ─ TOTAL 111.249.511.875 111.249.511.875 III. DEFICIT ─18.447.107.517 ─400.000.000 ─18.847.107.517──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 2SUMEdefalcate din impozitul pe salarii pentru subvenţionareaenergiei termice livrate populaţiei                                                              ─ mii lei ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr.  crt. Judeţul Suma────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   TOTAL 400.000.000  1. Alba 3.334.804  2. Arad 7.461.498  3. Argeş 11.757.943  4. Bacău 3.295.980  5. Bihor 9.828.923  6. Bistriţa─Năsăud 2.914.229  7. Botoşani 19.220.134  8. Braşov 17.561.824  9. Brăila 1.666.044  10. Buzău 12.630.269  11. Caras─Severin 5.071.032  12. Călăraşi 6.711.630  13. Cluj 4.344.226  14. Constanţa 20.642.511  15. Covasna 2.851.471  16. Dâmboviţa 1.683.765  17. Dolj 8.781.445  18. Galaţi 5.976.180  19. Giurgiu 2.474.201  20. Gorj 1.478.458  21. Harghita 7.573.411  22. Hunedoara 2.395.576  23. Ialomiţa 5.751.391  24. Iaşi 14.574.460  25. Ilfov 1.068.519  26. Maramureş 2.802.589  27. Mehedinţi 6.651.632  28. Mureş 1.013.675  29. Neamţ 6.447.924  30. Olt 7.445.947  31. Prahova 5.524.747  32. Satu Mare 4.443.211  33. Sălaj 4.078.461  34. Sibiu 2.616.394  35. Suceava 12.566.140  36. Teleorman 9.772.678  37. Timiş 9.673.804  38. Tulcea 6.955.781  39. Vaslui 10.940.376  40. Valcea 1.610.552  41. Vrancea 8.013.377  42. Municipiul Bucureşti 118.392.788──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa 3BUGETULFondului special pentru sănătate publică pe anul 1999                                                                   ─ mii lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca─ Sub─ Ti─ Api─ ca─ tlu L Denumirea Program Influenţe Programtol pi Ar─ I indicatorului 1999 rectificat    tol ti─ N         col E              A              T───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    A B 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0007 VENITURI ─ TOTAL 629.500.000 250.000.000 879.500.0002507 I. VENITURI CURENTE 579.500.000 250.000.000 829.500.0003307 A. VENITURI FISCALE 186.100.000 186.100.0004407 A1. IMPOZITE DIRECTE 10.000.000 10.000.000     01 Contribuţii pentru                 asigurări sociale 10.000.000 10.000.000*)1207 A2. IMPOZITE INDIRECTE 176.100.000 176.100.0001707 ALTE IMPOZITE                   INDIRECTE 176.100.000 176.100.000     18 Taxa asupra unor                   activităţi şi                   din publicitatea                   lor 176.100.000 176.100.0001907 B. VENITURI                    NEFISCALE 393.400.000 250.000.000 643.400.0002107 VĂRSĂMINTE DE                   LA INSTITUŢIILE                  PUBLICE 383.400.000 250.000.000 633.400.000     30 Alte venituri                 de la instituţiile                  publice 383.400.000 250.000.000 633.400.0002207 DIVERSE VENITURI 10.000.000 10.000.000     03 Venituri din amenzi                 şi alte sancţiuni                 aplicate potrivit                 dispoziţiilor legale 10.000.000 10.000.0003000 II. VENITURI DIN                     CAPITAL 50.000.000 50.000.0003007 VENITURI DIN                   VALORIFICAREA                  UNOR BUNURI ALE                  STATULUI 50.000.000 50.000.000     01 Venituri din                   valorificarea unor                   bunuri ale                   instituţiilor                   publice 50.000.000 50.000.0005007 CHELTUIELI ─ TOTAL 311.800.000**) 250.000.000 561.800.000**)         01 CHELTUIELI CURENTE 238.500.000 250.000.000 488.500.000         02 CHELTUIELI DE PERSONAL 35.500.000 120.000.000 155.500.000         20 CHELTUIELI MATERIALE                ŞI SERVICII 203.000.000 130.000.000 333.000.000         70 CHELTUIELI DE CAPITAL 73.300.000 73.300.000                  Partea a III─a ─                 CHELTUIELI SOCIAL─                 CULTURALE 311.800.000 250.000.000 561.800.0005807 Sănătate 311.800.000 250.000.000 561.800.000         01 CHELTUIELI CURENTE 238.500.000 250.000.000 488.500.000         02 CHELTUIELI DE PERSONAL 35.500.000 120.000.000 155.500.000         10 Cheltuieli cu salariile 24.359.574 84.400.000 108.759.574         11 Cheltuieli pentru               asigurări sociale               de stat 7.064.276 24.400.000 31.464.276         12 Cheltuieli pentru               constituirea Fondului               pentru plata ajutorului               de şomaj 1.217.980 4.200.000 5.417.980         13 Deplasări, detaşări,               transferări 1.153.000 1.000.000 2.153.000         13 01 Deplasări, detaşări,               transferări în ţara 1.153.000 1.000.000 2.153.000         14 Cheltuieli pentru               constituirea Fondului               asigurărilor sociale               de sănătate 1.705.170 6.000.000 7.705.170         20 CHELTUIELI MATERIALE               SI SERVICII 203.000.000 130.000.000 333.000.000         21 Drepturi cu caracter               social 40.194 40.194         22 Hrana 11.000.000 11.000.000         23 Medicamente şi materiale               sanitare 52.620.324 40.000.000 92.620.324         24 Cheltuieli pentru                întreţinere şi                gospodărie 46.730.268 35.000.000 81.730.268         25 Materiale şi prestări                de servicii cu               caracter funcţional 49.727.705 45.000.000 94.727.705         26 Obiecte de inventar               de mică valoare               sau scurtă durată               şi echipament 8.395.374 2.000.000 10.395.374         27 Reparaţii curente 24.706.389 6.800.000 31.506.389         28 Reparaţii capitale 3.761.943 1.000.000 4.761.943         29 Cărţi şi publicaţii 407.181 200.000 607.181         30 Alte cheltuieli 5.610.622 5.610.622         70 CHELTUIELI DE CAPITAL 73.300.000 73.300.000         72 Investiţii ale              instituţiilor publice 73.300.000 73.300.000     01 Administraţie centrală 1.000.000 1.000.000     02 Dispensare medicale 5.046.000 5.046.000     03 Spitale 90.000.000 90.000.000     04 Sanatorii şi preventorii 6.500.000 3.000.000 9.500.000     05 Creşe 13.200.000 13.200.000     07 Centre de transfuzii               sanguine 25.584.308 100.000.000 125.584.308     09 Centre de sănătate,               diagnostic şi tratament 7.745.750 7.745.750     25 Servicii publice               descentralizate 99.888.364 147.000.000 246.888.364     50 Alte instituţii şi               acţiuni sanitare 62.835.578 62.835.5789807 EXCEDENT 317.700.000 317.700.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Contribuţii pentru asigurări sociale restante din anii precedenti.**) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.---------- Anexa 3a)MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIBUGETULFondului special pentru sănătate publică pe anul 1999                                                                   ─ mii lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca─ Sub─ Ti─ Api─ ca─ tlul L Denumirea Program Influenţe Programtol pi Ar─ I indicatorului 1999 rectificat    tol ti─ N         col E              A              T────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         A B 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0007 VENITURI ─ TOTAL 623.790.915 250.000.000 873.790.9152507 I. VENITURI CURENTE 573.790.915 250.000.000 823.790.9153307 A. VENITURI FISCALE 186.100.000 186.100.0004407 A1. IMPOZITE DIRECTE 10.000.000 10.000.000*)     01 Contribuţii pentru                  asigurări sociale 10.000.000 10.000.0001207 A2. IMPOZITE                     INDIRECTE 176.100.000 176.100.0001707 ALTE IMPOZITE                   INDIRECTE 176.100.000 176.100.000     18 Taxa asupra unor                     activităţi şi                    din publicitatea                     lor 176.100.000 176.100.0001907 B. VENITURI                      NEFISCALE 387.690.915 250.000.000 637.690.9152107 VĂRSĂMINTE DE LA                    INSTITUŢIILE                     PUBLICE 377.690.915 250.000.000 627.690.915     30 Alte venituri de                  la instituţiile                   publice 377.690.915 250.000.000 627.690.9152207 DIVERSE VENITURI 10.000.000 10.000.000     03 Venituri din amenzi                   şi alte sancţiuni                   aplicate potrivit                    dispoziţiilor                     legale 10.000.000 10.000.0003000 II. VENITURI DIN                     CAPITAL 50.000.000 50.000.0003007 VENITURI DIN                    VALORIFICAREA                     UNOR BUNURI                     ALE STATULUI 50.000.000 50.000.000     01 Venituri din valo─                  rificarea unor                  bunuri ale institu─                  ţiilor publice 50.000.000 50.000.0005007 CHELTUIELI ─ TOTAL 306.090.915**) 250.000.000 556.090.915**)         01 CHELTUIELI CURENTE 235.334.915 250.000.000 485.334.915         02 CHELTUIELI DE PERSONAL 35.500.000 120.000.000 155.500.000         20 CHELTUIELI MATERIALE                   ŞI SERVICII 199.834.915 130.000.000 329.834.915         70 CHELTUIELI DE CAPITAL 70.756.000 70.756.000                   Partea a III─a                 ─ CHELTUIELI SOCIAL─                   CULTURALE 306.090.915 250.000.000 556.090.9155807 Sănătate 306.090.915 250.000.000 556.090.915         01 CHELTUIELI CURENTE 235.334.915 250.000.000 485.334.915         02 CHELTUIELI DE                    PERSONAL 35.500.000 120.000.000 155.500.000         10 Cheltuieli cu                   salariile 24.359.574 84.400.000 108.759.574         11 Cheltuieli pentru                  asigurări sociale                   de stat 7.064.276 24.400.000 31.464.276         12 Cheltuieli pentru                 constituirea Fondului                 pentru plata ajutorului                 de şomaj 1.217.980 4.200.000 5.417.980         13 Deplasări, detaşări,                 transferări 1.153.000 1.000.000 2.153.000         13 01 Deplasări, detaşări,                 transferări în ţară 1.153.000 1.000.000 2.153.000         14 Cheltuieli pentru                 constituirea Fondului                 asigurărilor sociale                 de sănătate 1.705.170 6.000.000 7.705.170         20 CHELTUIELI MATERIALE                  ŞI SERVICII 199.834.915 130.000.000 329.834.915         21 Drepturi cu caracter                 social 40.194 40.194         22 Hrana 11.000.000 11.000.000         23 Medicamente şi                  materiale sanitare 52.101.130 40.000.000 92.101.130         24 Cheltuieli pentru                  întreţinere şi                  gospodărie 45.878.783 35.000.000 80.878.783         25 Materiale şi prestări                 de servicii cu                 caracter funcţional 49.015.970 45.000.000 94.015.970         26 Obiecte de inventar                de mică valoare                sau scurtă durată şi                 echipament 8.000.000 2.000.000 10.000.000         27 Reparaţii curente 24.285.688 6.800.000 31.085.688         28 Reparaţii capitale 3.754.100 1.000.000 4.754.100         29 Cărţi şi publicaţii 341.930 200.000 541.930         30 Alte cheltuieli 5.417.120 5.417.120         70 CHELTUIELI DE CAPITAL 70.756.000 70.756.000         72 Investiţii ale                 instituţiilor publice 70.756.000 70.756.000      01 Administraţie centrală 1.000.000 1.000.000                 Dispensare medicale 5.000.000 5.000.000      03 Spitale 90.000.000 90.000.000      04 Sanatorii şi                 preventorii 6.500.00 3.000.000 9.500.000      05 Creşe 13.200.000 13.200.000      07 Centre de transfuzii                 sanguine 25.584.308 100.000.000 125.584.308      09 Centre de sănătate,                   diagnostic şi                   tratament 7.745.750 7.745.750      25 Servicii publice                  descentralizate 99.888.364 147.000.000 246.888.364      50 Alte instituţii                 şi acţiuni sanitare 57.172.493 57.172.4939807 EXCEDENT 317.700.000 317.700.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Contribuţii pentru asigurări sociale restante din anii precedenti.**) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.---------- Anexa 3b)MINISTERUL TRANSPORTURILORBUGETULFondului special pentru sănătate publică pe anul 1999                                                                   ─ mii lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca─ Sub─ Ti─ Api─ ca─ tlu/ L Denumirea Program Influenţe Programtol pi Ar─ I indicatorului 1999 rectificat    tol ti─ N         col E              A              T────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         A B 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0007 VENITURI ─ TOTAL 5.709.085 5.709.0852507 I. VENITURI CURENTE 5.709.085 5.709.0851907 B. VENITURI NEFISCALE 5.709.085 5.709.0852107 VĂRSĂMINTE DE LA 5.709.085 5.709.085                     INSTITUŢIILE                     PUBLICE     30 Alte venituri de la                  instituţiile publice 5.709.085 5.709.0855007 CHELTUIELI ─ TOTAL 5.709.085*) 5.709.085*)         01 CHELTUIELI CURENTE 3.165.085 3.165.085         20 CHELTUIELI MATERIALE                   ŞI SERVICII 3.165.085 3.165.085         70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.544.000 2.544.000                   Partea a III─a                 ─ CHELTUIELI SOCIAL─                     CULTURALE 5.709.085 5.709.0855807 Sănătate 5.709.085 5.709.085         01 CHELTUIELI CURENTE 3.165.085 3.165.085         20 CHELTUIELI MATERIALE                  ŞI SERVICII 3.165.085 3.165.085         23 Medicamente şi materiale                sanitare 519.194 519.194         24 Cheltuieli pentru                 întreţinere şi                 gospodărie 851.485 851.485         25 Materiale şi prestări                 de servicii cu                 caracter funcţional 711.735 711.735         26 Obiecte de inventar                 de mică valoare                 sau scurtă durată şi                  echipament 395.374 395.374         27 Reparaţii curente 420.701 420.701         28 Reparaţii capitale 7.843 7.843         29 Cărţi şi publicaţii 65.251 65.251         30 Alte cheltuieli 193.502 193.502         70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.544.000 2.544.000         72 Investiţii ale insti─                  tuţiilor publice 2.544.000 2.544.000     02 Dispensare medicale 46.000 46.000     50 Alte instituţii şi                 acţiuni sanitare 5.663.085 5.663.085────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.---------- Anexa 4CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATEBUGETULFondului de asigurări sociale de sănătate pe anul 1999                                                                   ─ mii lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca─ Sub─ Ti─ Api─ ca─ tlu/ L Denumirea Program Influenţe Programtol pi Ar─ I indicatorului 1999 rectificat    tol ti─ N         col E              A              T────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         A B 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0016 VENITURI ─ TOTAL 17.114.225.700 3.328.813.446 20.443.039.1462516 I. VENITURI                   CURENTE 16.874.978.000 3.328.813.446 20.203.791.4463316 A. VENITURI                    FISCALE 16.787.778.000 2.174.435.929 18.962.213.9294416 A1. IMPOZITE                    DIRECTE 16.787.778.000 2.174.435.929 18.962.213.9291216 CONTRIBUŢIA LA                 FONDUL DE                  ASIGURĂRI                  SOCIALE                 DE SĂNĂTATE 16.787.778.000 2.174.435.929 18.962.213.929     01 Contribuţii de                 la persoane                 juridice sau                 fizice, care                 angajează per─                 sonal salariat 6.632.344.700 856.060.000 7.488.404.700     02 Contribuţia                 persoanelor                 asigurate 10.140.407.300 1.318.375.929 11.458.783.229     03 Contribuţii                 facultative la                 asigurările                 sociale de                 sănătate 15.026.000 15.026.0001916 B. VENITURI                  NEFISCALE 87.200.000 1.154.377.517 1.241.577.5172216 DIVERSE VENITURI 87.200.000 1.154.377.517 1.241.577.517     30 Încasări din                 alte surse 87.200.000 1.154.377.517 1.241.577.5173416 IV. SUME PRIMITE                DE LA ALTE BUGETE 239.247.700 239.247.7003516 SUME DE LA BUGETUL                DE STAT PENTRU                PERSOANELE                ASIGURATE PRIN                EFECTUL LEGII 185.934.100 185.934.100     01 Persoane care                satisfac serviciul                 militar în termen 87.231.800 87.231.800     02 Persoane care                execută o pedeapsă                 privativă de                libertate sau                arest preventiv 37.632.000 37.632.000     03 Persoane care fac                parte dintr─o                familie care                beneficiază de                ajutor social 61.070.300 61.070.3003616 SUME DE LA BUGETUL 53.313.600 53.313.600                ASIGURĂRILOR                SOCIALE DE STAT                PENTRU PERSOANELE                ASIGURATE PRIN                EFECTUL LEGII     01 Persoane aflate                 în concediu                 medical sau în                 concediu medical                 pentru îngrijirea                 copilului bolnav                 în vârsta de până                 la 6 ani 53.313.600 53.313.6005016 CHELTUIELI                     ─ TOTAL 13.774.500.000 3.222.067.000 16.996.567.000         01 CHELTUIELI                   CURENTE 13.674.500.000 3.092.067.000 16.766.567.000         02 CHELTUIELI DE                  PERSONAL 160.300.000 62.067.000 222.367.000         20 CHELTUIELI                 MATERIALE ŞI                 SERVICII 13.514.200.000 3.030.000.000 16.544.200.000         70 CHELTUIELI DE                   CAPITAL 100.000.000 130.000.000 230.000.000                Partea a III─a             ─ CHELTUIELI SOCIAL─                 CULTURALE 13.354.200.000 3.000.000.000 16.354.200.000         01 CHELTUIELI                  CURENTE 13.354.200.000 3.000.000.000 16.354.200.000         20 CHELTUIELI                 MATERIALE ŞI                  SERVICII 13.354.200.000 3.000.000.000 16.354.200.0006216 SERVICII MEDICALE               ŞI MEDICAMENTE 13.354.200.000*) 3.000.000.000 16.354.200.000*)         01 CHELTUIELI                 CURENTE 13.354.200.000 3.000.000.000 16.354.200.000         20 CHELTUIELI                MATERIALE ŞI                SERVICII 13.354.200.000 3.000.000.000 16.354.200.000         25 Materiale şi                prestări de                servicii cu               caracter medical 13.354.200.000 3.000.000.000 16.354.200.000                 Partea a VI─a               ─ ALTE ACŢIUNI 420.300.000 222.067.000 642.367.000         01 CHELTUIELI                  CURENTE 320.300.000 92.067.000 412.367.000         02 CHELTUIELI DE                 PERSONAL 160.300.000 62.067.000 222.367.000         20 CHELTUIELI                 MATERIALE ŞI                 SERVICII 160.000.000 30.000.000 190.000.000         70 CHELTUIELI DE                 CAPITAL 100.000.000 130.000.000 230.000.0007316 CHELTUIELI DE                ADMINISTRARE A                FONDULUI 420.300.000 222.067.000 642.367.000         01 CHELTUIELI                 CURENTE 320.300.000 92.067.000 412.367.000         02 CHELTUIELI DE                 PERSONAL 160.300.000 62.067.000 222.367.000         10 Cheltuieli cu                 salariile 112.190.070 42.301.000 154.491.070         11 Contribuţii                pentru asigurări                sociale de stat 30.447.121 12.690.000 43.137.121         12 Cheltuieli pentru 5.609.504 2.115.000 7.724.504                 constituirea                 Fondului pentru                 plata ajutorului                 de şomaj         13 Deplasări, detaşări,                 transferări 4.200.000 2.000.000 6.200.000         13 01 Deplasări, detaşări,                transferări în ţară 3.000.000 2.000.000 5.000.000         13 02 Deplasări în                străinătate 1.200.000 1.200.000         14 Contribuţii pentru 7.853.305 2.961.000 10.814.305                constituirea                Fondului de                asigurări sociale                de sănătate         20 CHELTUIELI                 MATERIALE ŞI                  SERVICII 160.000.000 30.000.000 190.000.000         24 Cheltuieli                 pentru între─                 ţinere şi                 gospodărie 41.802.045 41.802.045         25 Materiale şi                 prestări de                 servicii cu                 caracter                 funcţional 27.194.546 27.194.546         26 Obiecte de                 inventar de                 mică valoare                  sau scurtă                 durată şi                 echipament 15.300.341 15.300.341         27 Reparaţii                 curente 35.901.023 35.901.023         28 Reparaţii                 capitale 27.201.363 30.000.000 57.201.363         29 Cărţi şi                 publicaţii 1.060.068 1.060.068         30 Alte cheltuieli 11.540.614 11.540.614         70 CHELTUIELI DE                 CAPITAL 100.000.000 130.000.000 230.000.000         72 Investiţii ale                 instituţiilor                 publice 100.000.000 130.000.000 230.000.000                 din total capitol:     01 Administraţie                 centrală 140.881.704 140.881.704         25 Servicii publice                 descentralizate 279.418.296 222.067.000 501.485.296                 din total chel─                 tuieli de admi─                 nistrare a                 fondului:                 CASA NAŢIONALĂ                 DE ASIGURĂRI DE                 SĂNĂTATE 140.881.704 140.881.704         01 CHELTUIELI                  CURENTE 63.760.568 63.760.568         02 CHELTUIELI                 DE PERSONAL 13.900.000 13.900.000         10 Cheltuieli cu                  salariile 9.000.000 9.000.000         11 Contribuţii pentru                asigurări sociale                 de stat 2.520.000 2.520.000         12 Cheltuieli pentru 450.000 450.000                 constituirea                 Fondului pentru                 plata ajutorului                 de şomaj         13 Deplasări, detaşări,                 transferări 1.300.000 1.300.000         13 01 Deplasări, detaşări,                transferări                în ţară 500.000 500.000         13 02 Deplasări în                străinătate 800.000 800.000         14 Contribuţii pentru                constituirea Fondului                de asigurări sociale                de sănătate 630.000 630.000         20 CHELTUIELI                MATERIALE ŞI                SERVICII 49.860.568 49.860.568         24 Cheltuieli pentru                întreţinere şi                gospodărie 14.958.170 14.958.170         25 Materiale şi                 prestări de                 servicii cu                 caracter                 funcţional 9.972.114 9.972.114         26 Obiecte de                 inventar de mică                 valoare sau                 scurtă durată                 şi echipament 2.493.028 2.493.028         27 Reparaţii curente 7.479.085 7.479.085         28 Reparaţii capitale 9.972.114 9.972.114         29 Cărţi şi publicaţii 498.606 498.606         30 Alte cheltuieli 4.487.451 4.487.451         70 CHELTUIELI DE                  CAPITAL 77.121.136 77.121.136         72 Investiţii ale                  instituţiilor                   publice 77.121.136 77.121.1369516 FONDURI DE                  REZERVA 855.711.280 106.746.446 962.457.726     06 Fondul de 213.927.820 39.219.500 253.147.320                  rezervă al                  Casei Naţionale                  de Asigurări                  de Sănătate     07 Fondul de re─ 641.783.460 67.526.946 709.310.406                   zervă la                   dispoziţia                   caselor de                   asigurări de                   sănătate jude─                   ţene şi a                   municipiului                   Bucureşti9816 EXCEDENT 2.484.014.420 2.484.014.420────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Se detaliază pe subcapitole de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, la propunerile caselor de asigurări de sănătate judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, precum şi de Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa de Asigurări de Sănătate a Transporturilor.---------- Anexa 5MINISTERUL FINANŢELORBUGETULFondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentrutrecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale pe anul 1999                                                                   ─ mii lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca─ Sub─ Ti─ Api─ ca─ tlu/ L Denumirea Program Influenţe Programtol pi Ar─ I indicatorului 1999 rectificat    tol ti─ N         col E              A              T────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         A B 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0010 VENITURI ─ TOTAL 687.591.500 100.000.000 787.591.5002510 I. VENITURI                    CURENTE 687.591.500 100.000.000 787.591.5003310 A. VENITURI                    FISCALE 264.218.100 100.000.000 364.218.1001210 A2. IMPOZITE                    INDIRECTE 264.218.100 100.000.000 364.218.1001710 ALTE IMPOZITE                   INDIRECTE 264.218.100 100.000.000 364.218.100     06 Încasări din                 comisionul pentru                  servicii vamale 264.218.100 100.000.000 364.218.1001910 B. VENITURI                  NEFISCALE 423.373.400 423.373.4002210 DIVERSE VENITURI 423.373.400 423.373.400     30 Încasări din                  alte surse 423.373.400 423.373.4005010 CHELTUIELI                  ─ TOTAL 250.091.737 100.000.000*) 350.091.737*)         70 CHELTUIELI                  DE CAPITAL 250.091.737 100.000.000 350.091.737                  Partea a VI─a                 ─ ALTE ACŢIUNI 250.091.737 100.000.000 350.091.7377210 ALTE ACŢIUNI 250.091.737 100.000.000 350.091.737         70 CHELTUIELI                  DE CAPITAL 250.091.737 100.000.000 350.091.737         72 Investiţii ale                 instituţiilor                  publice 250.091.737 100.000.000 350.091.737     12 Dezvoltarea şi                   modernizarea                  punctelor de                  control pentru                   trecerea                   frontierei,                  precum şi a                  celorlalte                 unităţi vamale 250.091.737 100.000.000*) 350.091.737*)9810 EXCEDENT 437.499.763 437.499.763────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Din care, până la 30,0 miliarde lei pentru amenajarea şi dotarea Centrului regional SECI la Bucureşti.---------- Anexa 6MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERŢULUIBUGETULFondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 1999                                                                   ─ mii lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca─ Sub─ Ti─ Api─ ca─ tlu/ L Denumirea Program Influenţe Programtol pi Ar─ I indicatorului 1999 rectificat    tol ti─ N         col E              A              T────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         A B 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0011 VENITURI ─ TOTAL 992.500.000 800.000.000 1.792.500.0002511 I. VENITURI                     CURENTE 992.500.000 800.000.000 1.792.500.0003311 A. VENITURI                    FISCALE 992.500.000 800.000.000 1.792.500.0001211 A2. IMPOZITE                   INDIRECTE 992.500.000 800.000.000 1.792.500.0001711 ALTE IMPOZITE                   INDIRECTE 992.500.000 800.000.000 1.792.500.000     19 Taxa de dezvol─ 992.500.000 800.000.000 1.792.500.000                 tare cuprinsă în                  tariful energiei                  electrice şi                    termice5011 CHELTUIELI                   ─ TOTAL 892.500.000 800.000.000 1.692.500.000*)         70 CHELTUIELI                 DE CAPITAL 892.500.000 800.000.000 1.692.500.000                 Partea a V─a -               ACŢIUNI ECONOMICE 892.500.000 800.000.000 1.692.500.0006611 Industrie 892.500.000 800.000.000 1.692.500.000         70 CHELTUIELI                   DE CAPITAL 892.500.000 800.000.000 1.692.500.000         73 Investiţii ale 892.500.000 800.000.000 1.692.500.000                   regiilor                   autonome,                  societăţilor                  şi companiilor                    naţionale                 şi societăţilor                  comerciale     05 Electricitate                  şi alte forme                  de energie 892.500.000 800.000.000 1.692.500.0009811 EXCEDENT 100.000.000 100.000.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Cheltuielile se vor efectua în funcţie de încasarea veniturilor.---------- Anexa 7MINISTERUL TRANSPORTURILORBUGETULFondului special al drumurilor publice pe anul 1999                                                                   ─ mii lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca─ Sub─ Ti─ Api─ ca─ tlu/ L Denumirea Program Influenţe Programtol pi Ar─ I indicatorului 1999 rectificat    tol ti─ N         col E              A              T───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         A B 1 2 3────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0012 VENITURI                  ─ TOTAL 1.800.000.000 843.300.000 2.643.300.0002512 I. VENITURI                    CURENTE 1.800.000.000 843.300.000 2.643.300.0003312 A. VENITURI                    FISCALE 1.800.000.000 843.300.000 2.643.300.0001212 A2. IMPOZITE                    INDIRECTE 1.800.000.000 843.300.000 2.643.300.0001712 ALTE IMPOZITE                  INDIRECTE 1.800.000.000*) 843.300.000 2.643.300.000*)     07 Cota asupra 1.154.795.000 799.955.000 1.954.750.000                  preţului cu                  ridicata,                  exclusiv                  accizele                  pentru                 carburanţii auto                 livraţi la                 intern de                 către                 producători                 şi valorii                 în vamă pentru                 carburanţii                 auto importaţi     08 Cota asupra 320.035.000 320.035.000                  preţului cu                  ridicata,                  exclusiv                  accizele                  pentru                  autovehiculele                  şi remorcile                 livrate de către                 producătorii                  din ţară pe                 piaţa internă                 şi valorii în                 vamă a auto-                 vehiculelor şi                  remorcilor                  importate     09 Sume fixe                 anuale plătite                 pentru utilizarea                 drumurilor                 publice de                 proprietarii de                 automobile                 şi remorci 325.170.000 43.345.000 368.515.0005012 CHELTUIELI ─                   TOTAL 1.800.000.000**) 550.000.000 2.350.000.000**)         01 CHELTUIELI                  CURENTE 1.438.150.000 489.000.000 1.927.150.000         02 CHELTUIELI DE                   PERSONAL 50.000.000***) 50.000.000***)         20 CHELTUIELI                  MATERIALE ŞI                  SERVICII 1.388.150.000 489.000.000 1.877.150.000         70 CHELTUIELI                   DE CAPITAL 361.850.000 61.000.000 422.850.0006912 a) Pentru                  drumurile                  naţionale:                   ACŢIUNI                  ECONOMICE 1.170.000.000 357.500.000 1.527.500.0006812 TRANSPORTURI                 ŞI COMUNICAŢII 1.170.000.000 357.500.000 1.527.500.000         01 CHELTUIELI                     CURENTE 954.300.000 296.500.000 1.250.800.000         02 CHELTUIELI                   DE PERSONAL 50.000.000***) 50.000.000***)         10 Cheltuieli                  cu salariile 34.376.700 34.376.700         11 Contribuţii                 pentru asigurări                 sociale de stat 11.538.990 11.538.990         12 Cheltuieli                  pentru consti─                  tuirea Fondului                  pentru plata                  ajutorului                  de şomaj 1.701.820 1.701.820         14 Contribuţii                  pentru consti─                  tuirea Fondului                  de asigurări                  sociale de                   sănătate 2.382.490 2.382.490         20 CHELTUIELI                  MATERIALE ŞI                   SERVICII 904.300.000****) 296.500.000 1.200.800.000****)         27 Reparaţii                   curente 640.600.000 267.200.000 907.800.000         28 Reparaţii                    capitale 263.700.000****) 29.300.000 293.000.000****)         70 CHELTUIELI                   DE CAPITAL 215.700.000 61.000.000 276.700.000         73 Investiţii ale                  regiilor auto─                  nome şi soci─                  etăţilor comer─                  ciale cu ca─                  pital de stat 215.700.000 61.000.000 276.700.000     05 Drumuri                    şi poduri 1.170.000.000 357.500.000 1.527.500.0007012 b) Pentru                    drumurile                    locale:                    ACŢIUNI                   ECONOMICE 630.000.000*****) 192.500.000 822.500.000*****)7112 TRANSPORTURI                 ŞI COMUNICAŢII 630.000.000 192.500.000 822.500.000         01 CHELTUIELI                   CURENTE 483.850.000 192.500.000 676.350.000         20 CHELTUIELI                    MATERIALE ŞI                    SERVICII 483.850.000 192.500.000 676.350.000         27 Reparaţii                     curente 349.600.000 192.500.000 542.100.000         28 Reparaţii                    capitale 134.250.000 134.250.000         70 CHELTUIELI                      DE CAPITAL 146.150.000*****) 146.150.000*****)         73 Investiţii ale                    regiilor                    autonome şi                  societăţilor                  comerciale cu                  capital de stat 146.150.000 146.150.000     05 Drumuri şi                     poduri 630.000.000 192.500.000 822.500.0009812 EXCEDENT 293.300.000 293.300.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Inclusiv încasările din restanţele din anii precedenţi, care în execuţie se vor evidenţia distinct.**) Disponibilul din anii precedenţi la Fondul special al drumurilor publice se va utiliza în limita cheltuielilor aprobate.***) Cheltuielile de personal aferente personalului care execută lucrări de întreţinere, reparare, exploatare, modernizare şi reabilitare la drumurile naţionale, cu excepţia celui prevăzut la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.275/1990, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 612/1998.****) Reparaţii capitale, din care 30,0 miliarde lei reprezintă contribuţia părţii române la realizarea lucrărilor de investiţii finanţate prin împrumuturi Banca Europeană de Investiţii, în conformitate cu Legea nr. 34/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţională a Drumurilor (A.N.D.) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a III─a.*****) Inclusiv resursele necesare pentru contribuţia părţii române în anul 1999 la execuţia obiectivului de investiţii "Modernizarea drumului comunal Cacica─Solonetul Nou", care se va realiza şi cu sprijin financiar acordat de către Polonia.----------NOTA:Cheltuielile se vor efectua în limita veniturilor încasate.------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 19 decembrie 2007 pentru completarea destinaţiei unor părţi din imobile situate în municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 19 din 3 martie 2015 pentru ratificarea Acordului euromediteranean în domeniul aviaţiei între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 10 iunie 2013
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 26 februarie 2001 privind veniturile extrabugetare ale instituţiilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 29 iunie 2000 pentru modificarea art. 45 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, precum şi pentru stabilirea unor alte măsuri tranzitorii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 173 din 31 mai 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 243 din 15 iulie 2005 privind unele măsuri pentru complexurile energetice în vederea accelerării procesului de privatizare
 • LEGE nr. 314 din 13 noiembrie 2007 pentru aderarea Guvernului României la Convenţia internaţională privind reglementarea vânării balenelor, adoptată la Washington la 2 decembrie 1946, şi la Protocolul la Convenţia internaţională privind reglementarea vânării balenelor, adoptat la Washington la 19 noiembrie 1956
 • LEGE nr. 5 din 21 februarie 2013 bugetului de stat pe anul 2013
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 174 din 8 decembrie 2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005
 • LEGE nr. 220 din 20 noiembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului
 • LEGE nr. 306 din 21 noiembrie 2013 pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei privind crearea Organizaţiei internaţionale pentru colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică în domeniul industriei electrotehnice "INTERELECTRO" în relaţie cu România
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 479 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 12 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 469 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 1 din 8 februarie 1993 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Comunitatea Economică Europeană, semnat la Bruxelles la 7 decembrie 1992, precum şi a memorandumului de înţelegere anexat la acesta
 • LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 (*republicată*) privind comerţul electronic*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 iunie 2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 97 din 10 noiembrie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Slovaca privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994
 • LEGE nr. 287 din 15 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român pentru Eficienta Energiei
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 507 din 17 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 19 din 4 martie 1992 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Praga la 1 iulie 1991, privind încetarea valabilităţii Tratatului de prietenie, colaborare şi asistenţa mutuala, semnat la Varşovia la 14 mai 1955, şi a Protocolului referitor la prelungirea duratei valabilităţii acestuia, semnat la Varşovia la 26 aprilie 1985
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 79 din 12 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 711 din 3 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 131 din 18 octombrie 2001 privind înfiinţarea Universităţii "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
 • LEGE nr. 743 din 2 noiembrie 1940 pentru asimilarea personalului civil ştiinţific şi specialist din Institutul Meteorologic Central cu gradele din ierarhia militară, în timp de concentrare, mobilizare sau razboiu Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 257 din 2 noiembrie 1940
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 • LEGE nr. 139 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 mai 2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucureşti de titluri de valoare denominate în EUR
 • LEGE nr. 87 din 12 iulie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare şi atestare, precum şi întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 28 august 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar de acţiune în domeniul sănătăţii publice (2003-2008), semnat la Bucureşti la 11 februarie 2003 şi la Bruxelles la 3 aprilie 2003
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 289 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 126 din 17 iulie 2000 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 55/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie, ale magistraţilor-asistenţi şi ale celorlalte categorii de personal
 • LEGE nr. 129 din 11 aprilie 2003 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 120/1998 pentru ratificarea de către România a Convenţiei-cadru europene privind cooperarea transfrontaliera a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980
 • LEGE nr. 360 din 18 decembrie 2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • LEGE nr. 147 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2000 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 3 august 2000 şi la Bucureşti la 14 august 2000
 • LEGE nr. 592 din 22 decembrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 89 din 3 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGEA nr. 339 din 18 decembrie 2015 bugetului de stat pe anul 2016
 • LEGE nr. 12 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind şederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001
 • LEGE nr. 86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 315 din 13 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 54 din 16 aprilie 1997 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucureşti la 31 mai 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 19 martie 2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 78 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 328 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020