Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 146 din 30 septembrie 1999 privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariaţii din industria metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 5 octombrie 1999 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 30 septembrie 1999privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariaţii din industria metalurgica ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 5 octombrie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Salariaţii societăţilor comerciale din industria siderurgica, a materialelor refractare, a feroaliajelor, a produselor carbonice şi a industriei metalurgice neferoase, ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 2 (1) Persoanele prevăzute la art. 1, din cadrul societăţilor comerciale semnatare ale Convenţiei de acompaniament social al restructurării industriei metalurgice, denumita în continuare CASRM, beneficiază de serviciile de preconcediere colectivă realizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi, la alegere, de: a) participarea la măsurile active de combatere a somajului prin parcurgerea unui program de acompaniament social, în condiţiile şi cu drepturile prevăzute la cap. II din prezenta ordonanţă de urgenţă; b) participarea la măsurile active pentru combaterea somajului, prevăzute la cap. IV secţiunea a II-a din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999. (2) Persoanele disponibilizate care urmează un program de acompaniament social prevăzut la cap. II din prezenta ordonanţă de urgenţă primesc plăţile compensatorii în rate lunare, conform prevederilor art. 33 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 98/1999. (3) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective din societăţile comerciale care nu sunt semnatare ale CASRM beneficiază de măsurile de protecţie socială acordate în baza prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999. Capitolul 2 Măsurile active de protecţie a persoanelor disponibilizate colectiv Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie servicii de preconcediere colectivă, în principal, următoarele activităţi: a) consilierea privind prevederile legale referitoare la protecţia socială a şomerilor şi la reintegrarea lor profesională; b) plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local şi instruirea în modalităţi de căutare a unui loc de muncă; c) reorientarea profesională în cadrul sau în afară unităţii care disponibilizeaza, inclusiv prin cursuri de instruire de scurta durata; d) sondarea opiniei salariaţilor şi informarea acestora cu privire la măsurile active de combatere a somajului. Articolul 4Măsurile active de combatere a somajului care se realizează prin programul de acompaniament social sunt: a) reconversia profesională; b) participarea la lucrări de utilitate publică; c) consultanţa în vederea infiintarii de societăţi comerciale; d) stimularea mobilitatii ocupationale. Articolul 5Persoanele care participa la un program de acompaniament social pot beneficia de: a) prime de încurajare lunare, neimpozabile, de până la 20% din salariul mediu net pe ramura, publicat de Comisia Naţionala pentru Statistica la data disponibilizarii, acordate pe parcursul programului; b) prime de încurajare, reprezentând o sumă neimpozabila de până la 8 salarii medii nete pe ramura, acordate la finalizarea programului, stabilite în funcţie de salariul mediu net pe ramura publicat de Comisia Naţionala pentru Statistica la data disponibilizarii. Articolul 6 (1) Măsurile de protecţie prevăzute la art. 3, 4 şi 5 sunt realizate de Uniunea Naţionala de Reconversie în Metalurgie, denumita în continuare UNIRMET. (2) UNIRMET este persoana juridică, înfiinţată în baza prevederilor Legii nr. 21/1924 privind persoanele juridice, care funcţionează în sistem paritar, cu participarea organizaţiilor sindicale şi a asociaţiilor patronale din ramurile de activitate prevăzute la art. 1. (3) UNIRMET poate realiza şi alte măsuri active prevăzute de CASRM. (4) Pentru realizarea măsurilor active prevăzute la art. 4 şi la art. 6 alin. (3) UNIRMET trebuie să fie acreditata în conformitate cu prevederile legale. (5) Modul de organizare şi de funcţionare a UNIRMET este reglementat prin statutul propriu. Articolul 7 (1) Pentru finanţarea măsurilor active de protecţie prevăzute în prezentul capitol se constituie Fondul Naţional de Solidaritate în Metalurgie, denumit în continuare FONDMET, gestionat de UNIRMET. (2) Sursele de venituri ale FONDMET sunt: a) contribuţia lunară a societăţilor comerciale semnatare ale CASRM, în cota de 0,5% raportată la cifra de afaceri; b) contribuţia lunară a salariaţilor din societăţile comerciale semnatare ale CASRM, în cota de 0,5% din salariul realizat; c) donaţii, programe cu finanţare externa şi alte surse. (3) Contribuţiile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se datorează de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se virează în contul UNIRMET până cel mai târziu la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează, potrivit prevederilor CASRM. (4) Disponibilităţile băneşti ale FONDMET se păstrează la o banca comercială stabilită în conformitate cu reglementările în vigoare, iar dobânzile încasate se constituie venit la fond. Articolul 8 (1) Din sursele de venituri constituite potrivit art. 7 alin. (2) se finanţează: a) cheltuielile pentru realizarea serviciilor de preconcediere colectivă şi a măsurilor active prevăzute la art. 3 şi 4; b) primele de încurajare lunare acordate în condiţiile art. 5 lit. a); c) cheltuielile legate de gestionarea şi administrarea fondului, dar nu mai mult de 10% din cheltuielile totale anuale. (2) Cheltuielile pentru acordarea primelor de încurajare prevăzute la art. 5 lit. b) şi pentru realizarea măsurilor active prevăzute la art. 6 alin. (3) se pot efectua numai din sursele prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c). Articolul 9Sumele neconsumate din FONDMET la finele anului se reportează pentru anul următor. Articolul 10Pentru a beneficia de parcurgerea unui program de acompaniament social persoana disponibilizata va încheia un contract cu UNIRMET. Durata programului de acompaniament social nu poate depăşi 12 luni. Articolul 11 (1) Prin programul de reconversie profesională UNIRMET se obliga să asigure salariatului o pregătire profesională alternativa, gratuita, urmată de posibilitatea acordării unui loc de muncă. (2) În cazul în care persoanei disponibilizate i se oferă şi aceasta accepta sau ea însăşi găseşte un loc de muncă cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată, contractul cu UNIRMET încetează de drept. Articolul 12 (1) Prin programul de participare la lucrări de utilitate publică UNIRMET se obliga sa caute un loc de muncă pentru persoana disponibilizata şi în acest interval sa îi asigure posibilitatea exercitării unei ocupaţii în folos public. (2) În cazul în care persoanei disponibilizate i se oferă şi aceasta accepta sau ea însăşi găseşte un loc de muncă cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată, contractul cu UNIRMET încetează de drept. Articolul 13 (1) Prin programul de consultanţa în vederea infiintarii unei societăţi comerciale UNIRMET se obliga sa acorde asistenţa gratuita pentru întocmirea documentelor şi obţinerea avizelor necesare demararii activităţii, dacă persoana care optează pentru un astfel de program se angajează ca minimum 50% din numărul salariaţilor sa provină din rândul persoanelor disponibilizate de la unităţile prevăzute la art. 1. (2) La data înmatriculării noii societăţi comerciale la registrul comerţului persoana disponibilizata, beneficiara a unui astfel de program, va primi din FONDMET o sumă nerambursabilă, egala cu 18 salarii medii nete pe ramura pentru constituirea sau completarea capitalului social. (3) UNIRMET va vira societăţilor comerciale nouinfiintate, pe o perioadă de 3 luni de la înmatriculare, câte un salariu de baza de încadrare brut pentru fiecare persoana angajata cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată, provenită dintre persoanele disponibilizate din cadrul unităţilor prevăzute la art. 1. Articolul 14 (1) Prin programul de mobilitate ocupationala UNIRMET se obliga să asigure persoanei disponibilizate schimbarea locului de muncă, prin încadrarea cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată într-o unitate aflată în alta zona geografică. (2) Persoana care optează pentru acest program beneficiază de decontarea cheltuielilor ocazionate de mutarea într-o alta zona geografică, dar nu mai mult de 5 milioane lei. Articolul 15Modul de acces la măsurile active prevăzute la art. 4 şi la art. 6 alin. (3) şi condiţiile de realizare a acestora se stabilesc prin CASRM. Capitolul 3 Dispoziţii finale Articolul 16 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Industriei şi Comerţului vor elabora şi vor supune aprobării Guvernului normele de aplicare a acesteia. (2) UNIRMET va putea încheia contracte conform prevederilor art. 10 numai după intrarea în vigoare a normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:───────────────Ministrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul industrieişi comerţului,Radu Berceanup. Ministrul finanţelor,Mihai Aristotel Ungureanu,secretar de stat─────────────

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • LEGE nr. 85 din 21 aprilie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 decembrie 2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 121 din 9 iulie 1997 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului-anexa, semnate la Erevan la 25 martie 1996
 • LEGE nr. 61 din 24 martie 2004 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Astana la 9 septembrie 2003
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • LEGE nr. 137 din 7 iulie 2016 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014
 • LEGE nr. 18 din 8 aprilie 1994 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital
 • LEGE nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 4 din 6 iulie 1978 pentru modificarea şi completarea Legii retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57 din 29 octombrie 1974
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 21 octombrie 2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 octombrie 2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi
 • LEGE nr. 217 din 2 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 252 din 23 iunie 2006 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2005 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. şi a Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., precum şi pentru modificarea actelor normative care reglementează regimul acestora
 • LEGE nr. 154 din 11 iulie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE
 • LEGE nr. 351 din 21 iulie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Tineretului din România
 • LEGE nr. 314 din 18 iunie 2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale
 • LEGE nr. 337 din 3 decembrie 2007 pentru completarea art. 195 din Codul penal
 • LEGE nr. 171 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 62 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 303/1971 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe
 • LEGE nr. 137 din 26 aprilie 2004 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole
 • LEGE nr. 59 din 8 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 76 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 738 din 4 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 245 din 9 iunie 2004 (*republicată*) privind securitatea generală a produselor*)
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 579 din 31 octombrie 2001 privind declararea municipiului Hunedoara Oraş martir al Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 80 din 30 septembrie 1994 privind ratificarea Convenţiei europene pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, precum şi a protocoalelor nr. 1 şi 2 la convenţie
 • LEGE nr. 97 din 5 mai 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 privind comunicaţiile electronice
 • LEGE nr. 126 din 30 mai 2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 343 din 3 decembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • LEGE nr. 121 din 16 octombrie 1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari
 • LEGE nr. 24 din 4 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
 • LEGE nr. 650 din 20 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/2000 privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 30 din 18 mai 1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la aceasta convenţie
 • LEGE nr. 38 din 9 martie 2010 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 56 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 315/1972 cu privire la majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat, pensiilor I.O.V.R. şi ajutoarelor sociale
 • LEGE nr. 64 din 10 mai 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii legale în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 octombrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare
 • LEGE nr. 105 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului adiţional, adoptat la Strasbourg la 28 ianuarie 2003, la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă săvârşite prin intermediul sistemelor informatice
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/1997 privind modificarea şi completarea Legii contractului de management nr. 66/1993
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021