Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 140 din 23 septembrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 24 septembrie 1999 -
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 23 septembrie 1999cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 24 septembrie 1999

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, ale art. 29 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice şi ale art. 67 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Bugetul de stat pe anul 1999, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 şi nr. 97 bis din 8 martie 1999, şi rectificat prin ordonanţele de urgenta ale Guvernului nr. 32/1999, nr. 86/1999, nr. 87/1999, nr. 92/1999, nr. 106/1999, nr. 121/1999, nr. 124/1999 şi nr. 135/1999 şi prin alte acte normative, ale căror influente au fost incluse în programul actualizat, se modifica şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2Pentru prevederile referitoare la veniturile bugetului de stat din Legea nr. 36/1999 se aproba următoarele influente:
    - miliarde lei -
   
  VENITURI - TOTAL,+5.940,3
  din care:  
  1.Venituri curente:+5.598,4
  a)venituri fiscale:+4.823,9
  -impozite directe+3.430,0
  -impozite indirecte+1.393,9
  b)venituri nefiscale+774,5
  2.Venituri din capital+407,0
  3.Donaţii şi sponsorizări+693,0
  4.Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate-758,1
Articolul 3 (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe acţiuni, pe anul 1999, se prezintă în anexa nr. 1. (2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1999, cu detalierea pe articole de cheltuieli, se prezintă în anexa nr. 2. (3) Cheltuielile modificate ale bugetului de stat pe anul 1999, pe ministere şi pe celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alocaţiile din bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice, la care finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, potrivit legii, precum şi veniturile şi cheltuielile gestionate în regim extrabugetar sunt prezentate în anexa nr. 3*).----------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior. Articolul 4Pentru prevederile referitoare la cheltuielile bugetului de stat din Legea nr. 36/1999 se aproba următoarele influente:
    - miliarde lei -
   
  CHELTUIELI-TOTAL,  din care:+17.305,1
  1.Cheltuieli curente+15.814,9
    1.1.Cheltuieli de personal+2.319,0
    1.2.Cheltuieli materiale şi servicii+1.180,9
    1.3.Subvenţii+630,4
      1.3.1.Alocaţii de la buget pentru instituţii publice+160,0
      1.3.2.Subvenţii pe produse şi activităţi+671,2
      1.3.3.Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif-200,8
    1.4.Prime+218,7
    1.5.Transferuri+4.507,8
    1.6.Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli+8.455,1
    1.7.Rezerve-1.497,0
  2.Cheltuieli de capital+178,5
  3.Împrumuturi acordate+76,0
  4.Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite+1.235,7
    4.1.Rambursări de credite externe+932,5
    4.2.Plăţi de dobânzi şi comisioane+303,2
Articolul 5Cheltuielile pentru autorităţi publice se majorează cu suma de 462,5 miliarde lei, din care pentru:
      - miliarde lei -
   
  -Preşedinţia României+5,0
  -Autorităţi judecătoreşti+212,3
  -Alte organe ale autorităţilor publice+40,2
  -Autorităţi executive+205,0
Articolul 6 (1) După alineatul (2) al articolului 14 din Legea nr. 36/1999 se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) În bugetul Presedentiei României, la capitolul lt; lt;Autorităţi publice gt; gt;, titlul lt; lt;Cheltuieli materiale şi servicii gt; gt; sunt cuprinse şi sume pentru confecţionarea însemnelor şi a brevetelor Ordinului naţional Steaua României potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului naţional Steaua României, aprobată şi modificată prin Legea nr. 77/1999." (2) Alineatul 11 al articolului 14 din Legea nr. 36/1999 se abroga. (3) Articolul 14 din Legea nr. 36/1999 se completează cu alineatul (15) cu următorul cuprins:"(15) Din sumele în lei încasate ca urmare a amenzilor aplicate de către personalul Oficiului Concurentei, precum şi din confiscarile de sume în lei, potrivit legii, o cota de 25% se va retine de către acesta ca venituri extrabugetare ce vor fi utilizate în exclusivitate pentru acoperirea cheltuielilor materiale şi de capital specifice, în conformitate cu normele privind finanţele publice." Articolul 7Alineatul (10) al articolului 16 din Legea nr. 36/1999 se modifica şi va avea următorul cuprins:"(10) În bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, la titlul lt; lt;Transferuri gt; gt; sunt prevăzute sume pentru sprijinirea cultelor religioase, inclusiv pentru construirea şi repararea lacasurilor de cult, şi sume reprezentând sprijinul statului pentru salarizarea personalului de cult. Prevederile Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului se aplică începând cu data de 1 noiembrie 1999, urmând ca până la această dată să se acorde în continuare drepturile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare până la data publicării Legii nr. 142/1999." Articolul 8 (1) Cheltuielile pentru apărarea tarii se majorează cu 683,6 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţă naţionala, cu 1.044,1 miliarde lei. (2) Prevederile Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii se aplică începând cu data de 1 decembrie 1999. (3) Până la data de 1 decembrie 1999 se aplică în continuare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 0282/1993 cu privire la salarizarea personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituţiile militare de învăţământ se suporta de către ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităţi de învăţământ, indiferent de instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala din care face parte personalul militar şcolarizat. (5) Debitele şi obligaţiile de plată reprezentând cheltuieli de şcolarizare, stabilite ca urmare a protocoalelor încheiate între instituţiile publice prevăzute la alineatul precedent, înregistrate în evidentele contabile până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se anulează. Articolul 9Veniturile în lei şi în valută, încasate de Ministerul Apărării Naţionale conform art. 15 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 36/1999, vor fi reţinute integral pentru finanţarea cheltuielilor de personal, materiale şi de capital, în conformitate cu normele privind finanţele publice, şi sunt cuprinse în anexa la bugetul Ministerului Apărării Naţionale. Articolul 10Cheltuielile pentru acţiuni social-culturale prevăzute în bugetul de stat pe anul 1999 se majorează cu suma de 4.211,9 miliarde lei, din care pentru:
    - miliarde lei -
   
  -Învăţământ+2.338,1
  -Sănătate-169,2
  -Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret+164,5
  -Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii+1.878,5
Articolul 11Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe se diminuează cu suma de 386,6 miliarde lei, iar cheltuielile pentru mediu şi ape se majorează cu suma de 19,1 miliarde lei. Articolul 12La articolul 17 din Legea nr. 36/1999, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) În bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului pe anul 1999, la titlul lt; lt;Transferuri gt; gt; este cuprinsă şi suma de 15,0 miliarde lei pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe." Articolul 13 (1) Cheltuielile bugetului de stat pentru domeniul economic se majorează cu 3.300,6 miliarde lei, din care pentru:
    - miliarde lei -
   
  -Industrie+660,9
  -Agricultură şi silvicultură+93,7
  -Transporturi şi comunicaţii+6,8
  -Alte acţiuni economice+2.539,2
(2) Cheltuielile destinate stimulării producţiei de export şi a exportului se majorează cu suma de 20,0 miliarde lei şi se utilizează pentru stabilizarea ratei dobânzii la creditele pe termen scurt, mediu şi lung, acordate de Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank) şi de băncile comerciale pentru producţia de export şi pentru exportul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi executarea de obiective în străînătate, precum şi pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 1998 şi 1999, potrivit prevederilor legale. (3) Transferurile pentru Fondul Naţional de Dezvoltare Regionala s-au diminuat cu suma de 29,0 miliarde lei, iar cele aferente Fondului Naţional de Preaderare s-au diminuat cu suma de 25,0 miliarde lei.
Articolul 14Cheltuielile pentru cercetare ştiinţifică se majorează cu suma de 28,8 miliarde lei, iar cheltuielile pentru alte acţiuni se diminuează cu suma de 1,6 miliarde lei. Articolul 15La articolul 19 din Legea nr. 36/1999 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) În anul 1999 Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare este autorizata, conform art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii, sa angajeze pentru anul 2000 sume de până la 50,0 miliarde lei în vederea finanţării programelor de cercetare-dezvoltare şi stimulare a inovarii, cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare." Articolul 16Cheltuielile aferente datoriei publice se majorează cu suma de 8.455,1 miliarde lei. Articolul 17Transferurile din bugetul de stat către alte bugete se majorează cu suma de 908,4 miliarde lei. Articolul 18Împrumuturile acordate din bugetul de stat se majorează cu suma de 76,0 miliarde lei. Articolul 19Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului se majorează cu suma de 55,9 miliarde lei, Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cu suma de 35,0 miliarde lei, iar Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, cu suma de 11,0 miliarde lei. Articolul 20Litera d) a alineatului (1) al articolului 20 din Legea nr. 36/1999 se modifica şi va avea următorul cuprins:"d) (i) În execuţie se considera încasări la subcapitolul 22.01.18 lt; lt;Vărsăminte din veniturile Fondului Proprietăţii de Stat gt; gt; până la nivelul sumei de 1.120,0 miliarde lei.(îi) Din sumele încasate din vărsămintele din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziţia Guvernului se finanţează cheltuielile pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor în suma de 189,7 miliarde lei, plăţile efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă în suma de 529,3 miliarde lei, cheltuielile pentru susţinerea programelor de restructurare şi reforma aprobate de către Guvern în anii 1998 şi 1999 în suma de 61,2 miliarde lei, cheltuielile pentru recapitalizarea Băncii de Export-Import a României - S.A. (Eximbank) în suma de 50,0 miliarde lei şi cheltuielile pentru restructurarea sistemului bancar în suma de 2.958,8 miliarde lei, inclusiv dobânzile aferente datoriei publice constituite ca urmare a restructurării sistemului bancar.(iii) Diferenţa încasată în plus peste sumele prevăzute la pct. (i) şi (îi) se transfera într-un cont special la trezoreria statului şi se utilizează pentru finanţarea deficitului bugetului de stat." Articolul 21Alineatul (1) al articolului 23 din Legea nr. 36/1999 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Influentele privind cheltuielile de capital se vor repartiza pe obiectivele, lucrările şi alte cheltuieli de investiţii de către ordonatorii principali de credite. Listele de investiţii pe anul 1999 pot fi modificate de către ordonatorii principali de credite corespunzător cu derularea procesului investitional până la data de 31 octombrie 1999." Articolul 22Influentele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă la intrările de credite externe sunt prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite. Articolul 23Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va suporta din veniturile proprii diferenţa dintre sumele convenite pe bază de protocol cu Senatul, Camera Deputaţilor, Preşedinţia şi Guvernul pentru plata activităţii de reprezentare, protocol şi cheltuielile efective înregistrate de către regie. Diferenţa suportată de regie este deductibilă la calculul profitului impozabil. Articolul 24Alineatul (1) al articolului 34 din Legea nr. 36/1999 se completează, după ultima fraza, cu următorul text:"Sumele restante reprezentând cheltuieli materiale şi servicii şi de capital ale anului 1998 aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu excepţia unităţilor de învăţământ special, se asigura din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale de care aparţin, iar bursele stabilite în condiţiile legii şi neacordate în anul 1999 din bugetele locale se suporta din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale." Articolul 25 (1) Sumele defalcate din impozitul pe salarii, repartizate pe judeţe, respectiv pentru bugetele proprii ale judeţelor şi pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, sunt prezentate în anexa nr. 4. (2) Influentele la sumele defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele comunelor, oraşelor şi municipiilor se repartizează de către consiliul judeţean, prin hotărâre, după consultarea primarilor şi cu asistenţă tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat respective. (3) Influentele la sumele defalcate din impozitul pe salarii, pe judeţe, au fost stabilite în funcţie de capacitatea financiară a fiecărui judeţ şi de numărul de asistaţi din instituţiile de asistenţă socială în proporţie de 50% pentru fiecare criteriu. La repartizarea acestora pe unităţile administrativ-teritoriale din cadrul judeţului se va tine seama, în principal, de aceste criterii, precum şi de celelalte criterii prevăzute în anexa nr. 6 la Legea nr. 36/1999. (4) Consiliile judeţene vor asigura la repartizarea influentelor la sumele defalcate din impozitul pe salarii sumele minime prevăzute în anexa nr. 4a). Consiliile locale şi judeţene vor asigura cu prioritate, vor aproba şi vor urmări realizarea cheltuielilor necesare instituţiilor de asistenţă socială de subordonare locală sau judeţeana, după caz. (5) Unităţile administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume defalcate din impozitul pe salarii pentru finanţarea cheltuielilor din bugetele locale peste nivelul celor repartizate potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 36/1999 şi alin. (2) al prezentului articol vor restitui sumele respective la bugetul de stat până la data de 31 octombrie 1999. (6) În situaţia în care unităţile administrativ-teritoriale nu se încadrează în termenul de restituire prevăzut la alin. (5), Ministerul Finanţelor, prin organele sale teritoriale, va proceda la retragerea sumelor restante din contul bugetelor locale şi din contul fondului de rulment până la lichidarea integrală a obligaţiilor respective. (7) Până la acelaşi termen municipiul Bucureşti va restitui la bugetul de stat sumele defalcate din impozitul pe salarii, utilizate în primele luni ale anului 1999. În situaţia în care municipiul Bucureşti nu se încadrează în termenul de restituire menţionat la alin. (5), i se aplică prevederile alin. (6). (8) Termenul prevăzut la art. 61 din Legea nr. 36/1999 se prelungeşte până la data de 15 noiembrie 1999. Articolul 26 (1) Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe se majorează cu suma de 350,0 miliarde lei. (2) Ministerul Finanţelor va repartiza influentele respective pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti pentru finanţarea proiectelor de investiţii care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale. (3) Ordonatorii principali de credite care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe au obligaţia de a analiza lunar execuţia lucrărilor de investiţii şi, în situaţia constatării de fonduri disponibile, sa propună Ministerului Finanţelor reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat prevăzute în poziţia globală. (4) Avansurile acordate în anul 1999 din bugetele locale pe baza contractelor încheiate pentru achiziţionarea de bunuri şi pentru efectuarea de lucrări finanţate şi din împrumuturi externe potrivit unor acorduri încheiate cu organismele financiare internaţionale se vor regulariza cu bugetele respective în cursul anului 2000, la termenele prevăzute în contractele încheiate. Articolul 27La capitolul I litera A punctul 5 din anexa nr. 7 la Legea nr. 36/1999 "Categoriile de venituri şi cheltuieli care se prevăd în bugetele locale pe anul 1999" se elimina al treilea asterisc şi explicatia aferentă acestuia. Articolul 28Veniturile şi cheltuielile modificate ale Fondului special pentru sănătate, redenumit Fondul special pentru sănătate publică, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 109/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, sunt prevăzute în anexa nr. 5. Articolul 29Veniturile şi cheltuielile modificate ale Fondului pentru asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6. Articolul 30Articolul 41 din Legea nr. 36/1999 se modifica astfel:"Art. 41. - (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, constituit în baza prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, sunt prevăzute în anexa nr. 7. Denumirea Fondul de risc şi accident se înlocuieşte cu denumirea Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap. (2) Sumele datorate de agenţii economici potrivit Legii nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate, neachitate până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999, se virează la Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap." Articolul 31Veniturile şi cheltuielile modificate ale Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, stabilite conform Legii nr. 8/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/1999, precum şi prevederile referitoare la nivelul comisionului pentru servicii vamale, aprobat prin legile speciale de ratificare a acordurilor internaţionale, sunt prevăzute în anexa nr. 8. Articolul 32 (1) Veniturile şi cheltuielile modificate ale Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic sunt prevăzute în anexa nr. 9. (2) Din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se rambursează şi se plătesc dobânzile aferente împrumutului acordat de Ministerul Finanţelor pentru achiziţionarea stocului de apa grea potrivit Hotărârii Guvernului nr. 750/1999 privind unele măsuri pentru asigurarea fondului necesar continuării execuţiei obiectivului de investiţii "Unitatea 2 de la Centrala Nuclearo-Electrica Cernavodă" din cadrul Societăţii Naţionale "Nuclearelectrica" - S.A. Articolul 33Veniturile şi cheltuielile modificate ale Fondului special al drumurilor publice sunt prevăzute în anexa nr. 10. Articolul 34La articolul 45 din Legea nr. 36/1999 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Veniturile Fondului special pentru protejarea asiguraţilor se constituie, începând cu data de 1 octombrie 1999, prin aplicarea unei cote de 1% asupra volumului de prime brute încasate de societăţile de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, potrivit prevederilor art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurarile în România. În mod corespunzător se modifica şi cota prevăzută în bugetul Fondului special pentru protejarea asiguraţilor pe anul 1999, prevăzut în anexa nr. 15*)".--------- Notă *) Anexa nr. 15 la Legea nr. 36/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 martie 1999. Articolul 35Veniturile şi cheltuielile modificate ale Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului sunt prevăzute în anexa nr. 11. Articolul 36Veniturile şi cheltuielile modificate ale Fondului special al aviaţiei civile sunt prevăzute în anexa nr. 12. Articolul 37 (1) Veniturile şi cheltuielile Fondului special de sustinere a învăţământului de stat, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de sustinere a învăţământului de stat sunt prevăzute în anexa nr. 13. (2) În anul 1999 sumele constituite în Fondul special de sustinere a învăţământului de stat se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ preuniversitar din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale. Articolul 38Veniturile şi cheltuielile Fondului naţional de solidaritate, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, sunt prevăzute în anexa nr. 14. Articolul 39Limitele valorice privind competenţa de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice prevăzute în anexa nr. 18 la Legea nr. 36/1999 se modifica conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 15 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 40Articolul 50 din Legea nr. 36/1999 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 50. - Pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 1999 se aloca din bugetul de stat transferuri în suma de 4.424,8 miliarde lei, din care suma de 124,6 miliarde lei reprezintă dobânda datorată trezoreriei statului pentru sumele utilizate în anul 1998 din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitelor înregistrate de bugetul asigurărilor sociale de stat în anii 1997 şi 1998." Articolul 41După alineatul (2) al articolului 57 din Legea nr. 36/1999 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plati de dobânzi şi comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare." Articolul 42Alineatul (2) al articolului 58 din Legea nr. 36/1999 se modifica şi va avea următorul cuprins:"(2) Unităţile emitente care vor primi autorizaţie de funcţionare nu vor elibera tichete de masa angajatorilor care înregistrează plati restante fata de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale." Articolul 43 (1) Se aprobă în anul 1999, pentru Ministerul Finanţelor, un plafon de autorizare a angajării de fonduri de 70,0 miliarde lei şi un plafon de plati de 25,0 miliarde lei pentru experimentarea unor sisteme şi instrumente de finanţare de programe multianuale de la bugetul de stat, în scopul extinderii acestora la ordonatorii de credite şi al îmbunătăţirii sistemului de planificare şi programare bugetară, precum şi al dezvoltării instituţionale. (2) Ministerul Finanţelor are obligaţia de a pregati şi de a implementa programe cu caracter experimental potrivit prevederilor alin. (1), precum şi de a elabora metodologiile necesare, scop în care se pot aplica, în mod corespunzător, şi prevederi din Legea nr. 95/1998, din Ordonanţa Guvernului nr. 59/1997, din Ordonanţa Guvernului nr. 28/1998, precum şi din acte normative emise în aplicarea acestora. (3) Programele experimentale şi metodologiile prevăzute la alin. (2) se aproba prin ordin al ministrului finanţelor. Articolul 44 (1) În termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă ordonatorii principali de credite bugetare vor prezenta Ministerului Finanţelor, potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 94/1999 privind sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat pe anul 1999, situaţia repartizării pe lunile septembrie-decembrie 1999 a cheltuielilor de personal aprobate prin bugetul de stat pe anul 1999, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi rămase neutilizate. (2) Plăţile de casa pentru fiecare luna în parte pot fi mai mari decât limita lunară a cheltuielilor de personal, stabilită potrivit alin. (1), cu sumele rămase neutilizate fata de limitele stabilite. Articolul 45 (1) Obligaţiile de plată datorate şi neachitate ale regiilor autonome, ale societăţilor comerciale şi ale serviciilor publice, de interes local, furnizoare de energie termica pentru populaţie sau prestatoare de servicii de transport urban, în comun, de călători, stabilite în condiţiile legii, înregistrate la data de 30 septembrie 1999, către Compania Naţionala de Electricitate - S.A., Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. şi Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. se sting la nivelul sumelor datorate la aceeaşi dată de bugetele locale pentru subvenţiile aferente energiei termice livrate populaţiei şi pentru transportul în comun, în limitele maxime prevăzute în anexa nr. 16. (2) Cu aceleaşi sume se sting şi obligaţiile de plată către bugetul de stat ale Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., Societăţii Naţionale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. şi Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. (3) Sumele datorate de bugetele locale se stabilesc de către ordonatorii principali de credite pe proprie răspundere şi pe baza deconturilor justificative prezentate de către prestatorii de servicii locali. (4) Pe baza documentelor justificative aprobate de organele în drept, Compania Naţionala de Electricitate - S.A., Societatea Naţionala de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. şi Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A., precum şi unităţile subordonate acestora vor stinge în contabilitatea proprie sumele de încasat de la prestatorii de servicii locali cu obligaţiile de plată către bugetul de stat. (5) Ministerul Finanţelor este autorizat sa elaboreze precizări metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentului articol. Articolul 46 (1) Ordonatorii principali de credite, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prezentată în anexa nr. 3. (2) În acelaşi termen se vor aproba de către Guvern bugetele rectificate de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome, ale societăţilor comerciale, ale societăţilor/companiilor naţionale şi ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, la propunerea ministerelor şi a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. Articolul 47Se autorizează Ministerul Finanţelor sa introducă modificările aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul de stat şi în bugetele fondurilor speciale pe anul 1999, precum şi modificările aprobate potrivit dispoziţiilor legale. Articolul 48Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes Anexa 1 BUGETUL DE STAT RECTIFICAT PE ANUL 1999- Sinteza -
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolTitlu/ ArticolAlineatProgram actualizat buget de statIntrări de credite externeInfluenţeProgram rectificat buget de statIntrări de credite externeTotal
  Buget de statIntrări de credite externe
  AB12345=1+36=2+47=5+6
  0001       VENITURI86.862.104.358   5.940.300.000   92.802.404.358   92.802.404.358
  0002       I. VENITURI CURENTE82.092.004.358   5.598.400.000   87.690.404.358   87.690.404.958
  0003         A. VENITURI FISCALE78.265.204.358   4.823.900.000   83.089.104.358   83.089.104.358
  0004         A1. IMPOZITE DIRECTE22.039.104.358   3.430.000.000   25.469.104.358   25.469.104.358
  0101         IMPOZITUL PE PROFIT11.245.000.000   4.651.000.000   15.896.000.000   15.896.000.000
  0201         IMPOZITUL PE SALARII8.250.281.000   -742.000.000   7.508.281.000   7.508.281.000
    01     Impozitul pe salarii - total -9.274.000.000   758.000.000   10.032.000.000   10.032.000.000
    02     Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale (se scad)-1.023.719.000   -1.500.000.000   -2.523.719.000   -2.523.719.000
  0801         ALTE IMPOZITE DIRECTE2.325.000.000   -479.000.000   1.846.000.000   1.846.000.000
    01     Impozit pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente400.000.000   462.000.000   862.000.000   862.000.000
    02     Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legeanr. 11/199420.000.000       20.000.000   20.000.000
    03     Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale843.000.000   30.000.000   873.000.000   873.000.000
    04     Impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici40.000.000   45.000.000   85.000.000   85.000.000
          Alte încasări din impozite directe1.022.000.000   -1.016.000.000   6.000.000   6.000.000
  0901         CONTRIBUŢII218.823.358       218.823.358   218.823.358
    04     Contribuţia pentru pensia suplimentară218.823.358       218.823.358   218.823.358
  1300       A2. IMPOZITE INDIRECTE56.226.100.000   1.393.900.000   57.620.000.000   57.620.000.000
  1300         TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ28.016.000.000   2.695.000.000   30.711.000.000   30.711.000.000
    01     T.V.A. Încasată     2.695.000.000   2.695.000.000   2.695.000.000
  1401         ACCIZE ŞI IMPOZIT PE CIRCULAŢIE17.613.000.000   -150.000.000   17.463.000.000   17.463.000.000
    01     Accize15.904.000.000   335.000.000   16.239.000.000   16.239.000.000
    02     Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale1.709.000.000   -485.000.000   1.224.000.000   1.224.000.000
  1601         TAXE VAMALE9.077.000.000   -968.000.000   8.109.000.000   8.109.000.000
    01     Taxe vamale de la persoane juridice8.957.000.000   -898.000.000   8.059.000.000   8.059.000.000
    02     Taxe vamale şi alte venituri Încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale120.000.000   -70.000.000   50.000.000   50.000.000
  1701         ALTE IMPOZITE INDIRECTE1.520.100.000   -183.100.000   1.337.000.000   1.337.000.000
          Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen100.000   24.900.000   25.000.000   25.000.000
    03     Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare60.000.000       60.000.000   60.000.000
    04     Taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale460.000.000   -204.000.000   256.000.000   256.000.000
    05     Taxe asupra tranzacţiilor cu valori mobiliare60.000.000   -59.000.000   1.000.000   1.000.000
    10     Taxe judiciare de timbru350.000.000       350.000.000   350.000.000
    11     Taxe de timbru pentru contestaţiile şi plângerile asupra sumelor constatate şi aplicate prin acte de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor20.000.000       20.000.000   20.000.000
    12     Taxe de timbru pentru activitatea notarială350.000.000   120.000.000   470.000.000   470.000.000
    15     Amenzi judiciare de timbru     20.000.000   20.000.000   20.000.000
    16     Venituri din cheltuieli de judecată avansate de stat     15.000.000   15.000.000   15.000.000
    30     Alte încasări din impozite indirecte220.000.000   -100.000.000   120.000.000   120.000.000
  1900         B. VENITURI NEFISCALE3.826.800.000   774.500.000   4.601.300.000   4.601.300.000
  2001         VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME483.000.000       483.000.000   483.000.000
  2101         VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE378.800.000   12.500.000   391.300.000   391.300.000
    01     Taxe de metrologie300.000       300.000   300.000
    03     Taxe pentru prestaţiile efectuate şi eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional21.000.000   -16.000.000   5.000.000   5.000.000
    04     Taxe consulare220.000.000   25.000.000   245.000.000   245.000.000
    05     Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii4.500.000   3.500.000   8.000.000   8.000.000
    10     Taxe şi alte venituri din protecţia mediului3.000.000       3.000.000   3.000.000
    12     Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi din activităţile autofinanţate2.000.000       2.000.000   2.000.000
    13     Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi din activităţile autofinanţate5.000.000       5.000.000   5.000.000
    30     Alte venituri de la instituţiile publice123.000.000       123.000.000   123.000.000
  2201         DIVERSE VENITURI2.965.000.000   762.000.000   3.727.000.000   3.727.000.000
    01     Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive17.000.000   -7.000.000   10.000.000   10.000.000
    03     Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale350.000.000   50.000.000   400.000.000   400.000.000
    04     Încasări din cota reţinută conform Codului penal4.000.000   -2.000.000   2.000.000   2.000.000
    05     Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi300.000.000       300.000.000   300.000.000
    07     Venituri din concesiuni2.028.000.000   -424.000.000   1.604.000.000   1.604.000.000
    09     Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului15.000.000   -5.000.000   10.000.000   10.000.000
    12     Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii100.000.000   30.000.000   130.000.000   130.000.000
    16     Venituri realizate din încasarea debitelor evidenţiate în bilanţurile de lichidare a patrimoniului fostelor cooperative agricole de producţie1.000.000       1.000.000   1.000.000
    18     Vărsăminte din venituri ale Fondului Proprietăţii de stat     1.120.000.000   1.120.000.000   1.120.000.000
          Încasări din alte surse150.000.000       150.000.000   150.000.000
            II. VENITURI DIN CAPITAL3.585.000.000   407.000.000   3.992.000.005   3.992.000.000
  3001         VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI3.585.000.000   407.000.000   3.992.000.000   3.992.000.000
    01     Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice15.000.000   102.000.000   117.000.000   117.000.000
    02     Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naţionale şi de mobilizare10.000.000   -8.000.000   2.000.000   2.000.000
    05     Vărsăminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziţia Guvernului3.580.000.000   229.000.000   3.789.000.000   3.789.000.000
    07     Încasări din valorificarea activelor bancare     84.000.000   84.000.000   84.000.000
  4000         VII. DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI     693.000.000   693.000.000   693.000.000
  4001         DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI     693.000.000   693.000.000   693.000.000
    01     Donaţii şi Sponsorizări     693.000.000   693.000.000   693.000.000
  4200         VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE1.185.100.000   -758.100.000   427.000.000   427.000.000
  4201         ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE1.185.100.000   -758.100.000   427.000.000   427.000.000
    01       Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale1.000.000       1.000.000   1.000.000
    05       Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat100.000       100.000   100.000
    09       Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ1.100.000.000   -694.100.000   405.900.000   405.900.000
    10       Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare84.000.000   -64.000.000   20.000.000   20.000.000
  5001         II. CHELTUIELI - TOTAL93.944.431.5006.591.286.99617.305.080.3751.145.015.759111.249.511.8757.736.302.755118.985.814.630
      01     CHELTUIELI CURENTE85.385.164.2273.422.639.00015.814.903.207-791.819.031101.200.067.4342.630.819.969103.830.887.403
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL19.722.768.50422.452.9002.318.992.61544.00822.041.761.11922.496.90822.064.258.027
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII7.124.010.375134.945.1001.180.904.03343.421.3158.304.914.408178.366.4158.483.280.823
      34     SUBVENŢII3.898.512.66028.870.000630.385.013-7.897.2244.528.897.67320.972.7764.549.870.449
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.467.465.86028.870.000159.964.013-7.897.2241.627.429.87320.972.7761.648.402.649
      3502   Subvenţii pe produse şi activităţi1.242.377.000   671.221.000   1.913.598.000   1.913.598.000
      3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.188.669.800   -200.800.000   987.869.800   987.869.800
      36     PRIME130.900.000   218.700.000   349.600.000   349.600.000
      38     TRANSFERURI27.089.614.3853.236.371.0004.507.776.201-827.387.13031.597.390.5862.408.983.87034.006.374.456
      39   Transferuri consolidabile5.170.153.286   914.887.959   6.085.041.245   6.085.041.245
      3903   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe450.000.000   350.000.000   800.000.000   800.000.000
      3904   Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat3.698.050.839   726.764.293   4.424.815.132   4.424.815.132
      3908   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap842.610.919   -168.318.944   674.291.975   674.291.975
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorat de persoanele care satisfac serviciul militar în termen86.875.298 ă   356.510   87.231.608   87.231.808
      3911   Transferuri din bugetul din stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv37.632.000       37.632.000   37.632.000
      3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii54.984.230   6.086.100   61.070.330   61.070.330
      40   Transferuri neconsolidabile21.919.461.0993.236.371.0003.592.888.242-827.387.13025.512.349.3412.408.983.87027.921.333.211
      4001   Locuinţe930.800.000   -50.000.000   880.800.000   880.800.000
      4002   Burse391.171.075   49.660.886   440.831.961   440.831.961
      4003   Alocaţi şi alte ajutoare pentru copii4.024.520.839   500.372.000   4.524.892.839   4.524.892.839
      4004   Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane2.970.257.541   598.615.507   3.565.873.048   3.565.873.048
      4008   Ajutoare sociale6.050.000       6.050.000   6.050.000
      4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii6.921.638   29.188   6.950.826   6.950.826
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale223.435.122   36.849.730   260.284.852   260.284.852
      4013   Diferenţa de dobânzi aferente creditelor bancare subvenţionate potrivit dispoziţiilor legale15.000       15.000   15.000
      4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă531.800.000   -2.520.000   529.280.000   529.280.000
      4016   Fondul de cercetare-dezvoltare5.000.000   8.000.000   13.000.000   13.000.000
      4017   Fondul pentru stimularea inovării4.700.000   12.000.000   16.700.000   16.700.000
      4018   Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 199757.732.132       57.732.132   57.732.132
      4021   Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare110.000.000   -29.025.000   80.975.000   80.975.000
      4022   Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor189.705.000     8.304.660189.705.0008.304.660198.009.660
      4023   Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.800.000       248.800.000   248.800.000
      4024   Cheltuieli pentru susţinerea transportului public feroviar de călători3.000.000.000   -400.000.000   2.600.000.000   2.600.000.000
      4026   Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare370.000.000   -25.000.000   345.000.000   345.000.000
      4027   Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială12.900.00045.100.000   -15.083.20012.900.00030.016.80042.916.800
      4028   Executarea silită a creanţelor bugetare10.732.900       10.732.900   10.732.900
      4029   Despăgubiri civile precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale42.812.100       42.812.100   42.812.100
            Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal2.955.000       2.955.000   2.955.000
      4031   Confecţionarea însemnului Ordinului naţional Steaua României4.900.000   -4.900.000        
      4032   Sprijinirea organizaţiilor nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale34.485.300       34.485.300   34.485.300
      4033   Promovarea imaginii şi a intereselor româneşti peste hotare2.523.600       2.523.600   2.523.600
      4034   Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora10.000.000       10.000.000   10.000.000
      4035   Finanţarea partidelor politice33.900.000       33.900.000   33.900.000
      4036   Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.988.000       2.988.000   2.988.000
      4037   Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei835.000       835.000   835.000
      4038   Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"3.500.000       3.500.000   3.500.000
      4039   Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii9.939.123       9.939.123   9.939.123
      4040   Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor14.518.400       14.518.400   14.518.400
      4041   Asociaţii şi fundaţii10.121.280       10.121.280   10.121.280
      4042   Alocaţie de încredinţare şi plasament familial69.814.396   24.760.000   94.574.396   94.574.396
      4043   Ajutor anual pentru veteranii de război50.912.100       50.912.100   50.912.100
      4044   Programe pentru sănătate869.904.600   -116.000.000   753.904.600   753.904.600
      4045   Programe pentru tineret17.208.800   1.500.000   18.708.800   18.708.800
      4046   Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român22.966.600       22.966.600   22.966.600
      4047   Cadastru imobiliar14.000.000       14.000.000   14.000.000
      4048   Meteorologie şi hidrologie40.500.00015.000.000     55.500.000   55.500.000
      4049   Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor391.500       391.500   391.500
      4050   Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită15.300.000       15.300.000   15.300.000
      4051   Cooperare economică internaţională70.200.000   5.000.000   75.200.000   75.200.000
      4052   Participare la programul energetic - SAVE II1.200.000   6.256.700   7.456.700   7.456.700
      4053   Cupoane agricultori2.200.000.000       2.200.000.000   2.200.000.000
      4054   Cabaline din patrimoniul genetic naţional16.400.000   9.000.000   25.400.000   25.400.000
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională1.227.873.7042.401.984.000-225.889.478-110.069.3941.001.984.2262.291.914.6063.293.898.832
      4056   Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie556.140.760   816.000   556.956.760   556.956.760
      4057   Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior1.515.400.000   82.700.000   1.598.100.000   1.598.100.000
      4058   Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor2.000.000       2.000.000   2.000.000
      4059   Transferuri pentru cercetare- dezvoltare (granturi)40.861.947       40.861.947   40.861.947
      4060   Transferuri pentru acţiuni de sănătate598.331.597   2.000.000   600.331.597   600.331.597
      4061   Susţinerea cultelor58.070.000       58.070.000   58.070.000
      4062   Stimularea exporturilor363.000.000   20.000.000   383.000.000   383.000.000
      4063   Protecţia copilului15.180.00066.613.000-13.000.000   2.180.00066.513.00068.693.000
      4066   Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult     178.778.709   178.778.709   178.778.709
      4070   Susţinerea sistemului de protecţie a copilului     693.000.000   693.000.000   683.000.000
      4071   Restructurarea sistemului bancar     2.489.600.000   2.489.600.000   2.489.600.000
      4072   Finanţarea programelor experimentale pentru reforma bugetară     25.000.000   25.000.000   25.000.000
      4080   Alte transferuri885.786.045722.774.000-296.716.000-710.539.196589.070.04512.234.804601.304.849
      49     DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE23.948.000.000   8.455.125.000   32.403.125.000   32.403.125.000
      60     REZERVE3.471.358.303   1.496.979.655   1.974.378.648   1.974.378.648
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.537.202.8723.168.647.996178.452.6141.936.834.7903.715.655.4865.105.482.7868.821.138.272
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE645.944.946   76.000.000   721.944.946   721.944.946
      8002   Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale45.000.000   76.000.000   121.000.000   121.000.000
      8005   Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi care sunt lipsite de mijloace de existenţă944.946       944.946   944.946
      8006   Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii600.000.000       600.000.000   600.000.000
          RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.376.119.455   1.235.724.554   5.611.844.009   5.611.844.009
      84     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite4.367.879.455   1.235.724.554   5.603.604.009   5.603.604.009
      8501   Rambursări de credite externe3.030.630.278   932.498.826   3.963.129.104   3.963.129.104
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane1.337.249.177   303.225.728   1.640.474.905   1.640.474.905
      88     Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora8.240.000       8.240.000   8.240.000
      8801   Rambursări de credite interne8.240.000       8.240.000   8.240.000
  5100         Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE3.674.995.776178.994.000462.497.859-4.760.8024.137.493.635174.233.1984.311.726.833
  5101       AUTORITĂŢI PUBLICE3.674.995.776178.994.000462.497.859-4.760.8024.137.493.635174.233.1984.311.726.833
      01     CHELTUIELI CURENTE3.367.521.4294.140.000389.621.7825.291.8083.757.143.2119.431.8083.766.575.019
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL2.580.931.77615.00078.113.35544.0082.659.045.13159.0082.659.104.139
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII613.075.0384.125.000246.816.4275247.800859.891.4659.372.800869.264.265
      34     SUBVENŢII18.274.250   5.576.000   23.850.250   23.850.250
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice18.274.250   5.576.000   23.850.250   23.850.250
      38     TRANSFERURI155.240.365   59.116.000   214.356.365   214.356.365
      40   Transferuri neconsolidabile155.240.365   59.116.000   214.356.365   214.356.365
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale123.700.365   39.679.000   163.379.365   163.379.365
      4041   Asociaţi şi fundaţii400.000       400.000   400.000
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională31.140.000   -5.563.000   25.577.000   25.571.000
      4072   Finanţarea programelor experimentale pentru reforma bugetară     25.000.000   25.000.000   25.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL251.225.549174.854.00041.464.321-10.052.610292.689.870164.801.390457.491.260
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE56.248.798   31.411.756   87.660.554   87.660.554
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite56.248.798   31.411.756   87.660.554   87.660.554
      8501   Rambursări de credite externe6.211.658   3.220.000   9.431.658   9.431.658
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane50.037.140   28.191.756   78.228.896   78.228.896
    01     Preşedinţia României36.890.370   5.000.000   41.890.370   41.890.370
    02       Autorităţi legislative488.784.103       488.784.103   488.784.103
    03       Autorităţi judecătoreşti1.269.552.7505.774.000212.322.627-5.774.0001.481.875.377   1.481.875.377
    04       Alte organe ale autorităţilor publice153.085.158   40.233.000   193.318.158   193.318.158
    05       Autorităţi executive1.726.683.395173.220.000204.942.2321.013.1981.931.625.627174.233.1982.105.858.825
  5400         Partea a II-a - APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ14.290.123.0062.165.088.3281.727.751.693327.973.40916.017.874.6992.493.061.73718.510.936.436
      01   CHELTUIELI CURENTE11.350.587.976   1.100.060.871   12.450.648.847   12.450.648.847
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL6.676.598.302   229.550.670   6.906.148.972   6.906.148.972
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.410.833.092   729.610.201   4.140.443.293   4.140.443.293
      34     SUBVENŢII633.796.185   153.800.000   787.596.185   787.596.185
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice633.796.185   153.800.000   787.596.185   787.596.185
      38     TRANSFERURI629.360.397   -12.900.000   616.460.397   616.460.397
      39     Transferuri consolidabile123.497.609       123.497.609   123.497.609
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen85.865.609       85.865.609   85.865.609
      3911   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv37.632.000       37.632.000   37.632.000
      40     Transferuri neconsolidabile505.862.788   -12.900.000   492.962.788   492.962.788
      4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii25.452       25.452   25.452
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale4.036.336       4.036.336   4.036.336
      4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă369.600.000   -60.000.000   309.600.000   309.600.000
      4060   Transferuri pentru acţiuni de sănătate132.201.000       132.201.000   132.201.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL831.810.7062.165.088.32813.500.000327.973.409845.310.7062.493.061.7373.338.372.443
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.107.724.324   614.190.822   2.721.915.146   2.721.915.146
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorul de credite2.107.724.324   614.190.822   2.721.915.146   2.721.915.146
      8501   Rambursări de credite externe1.745.283.912   555.348.764   2.300.632.676   2.300.632.676
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane362.440.412   58.842.058   421.282.470   421.282.470
  5401       APĂRARE NAŢIONALĂ7.854.236.2591.830.127.040683.619.205309.387.3768.537.855.4642.139.514.41610.677.369.880
      01     CHELTUIELI CURENTE5.456.620.799   112.091.787   5.568.712.586   5.568.712.586
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL3.247.478.543   -18.188.213   3.229.290.330   3.229.290.330
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.675.477.726   190.280.000   1.865.757.726   1.865.757.726
      38     TRANSFERURI533.664.530   -60.000.000   473.664.530   473.664.530
      39     Transferuri consolidabile51.084.553       51.084.553   51.084.553
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen51.084.553       51.084.553   51.084.553
      40     Transferuri neconsolidabile482.579.977   -60.000.000   422.579.977   422.579.977
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale469.339       469.339   469.339
      4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă369.600.000   -60.000.000   309.600.000   309.600.000
      4060   Transferuri pentru acţiuni de sănătate112.510.638       112.510.638   112.510.638
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL509.517.4601.830.127.040   309.387.376509.517.4602.139.514.4162.649.031.876
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.888.098.000   571.527.418   2.459.625.418   2.459.625.418
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.888.098.000   571.527.418   2.459.625.418   2.459.625.418
      8501   Rambursări de credite externe1.596.052.568   519.864.409   2.115.916.977   2.115.916.977
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisoane292.045.432   51.663.009   343.708.441   343.708.441
    01       Administraţie centrală93.512.521   10.000.000   103.512.521   103.512.521
    02       Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii5.126.492.5071.830.127.040508.720.494309.387.3765.635.213.0012.139.514.4167.774.727.417
    03       Acţiuni de integrare euro-atlantică şi pentru constituirea forţei de reacţie rapidă2.241.896.061   223.331.473   2.465.227.534   2.465.227.534
    04       Parteneriat pentru pace22.735.170   1.567.238   24.302.408   24.302.408
    05       Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă369.600.000   -60.000.000   309.600.000   309.600.000
  5501       ORDINEA PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ6.435.886.747334.961.2881.044.132.48818.586.0337.480.019.235353.547.3217.833.566.556
      01     CHELTUIELI CURENTE5.893.967.177   987.969.084   6.881.936.261   6.881.936.261
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL3.429.119.759   247.738.883   3.676.858.642   3.676.858.642
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.735.355.366   539.330.201   2.274.685.567   2.274.685.567
      34     SUBVENŢII633.796.185   153.800.000   787.596.185   787.596.185
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice633.796.185   153.800.000   787.596.185   787.596.185
      38     TRANSFERURI95.695.867   47.100.000   142.795.867   142.795.867
      39     Transferuri consolidabile72.413.056       72.413.056   72.413.056
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen34.781.056       34.781.056   34.781.056
      3911   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv37.632.000       37.632.000   37.632.000
      40     Transferuri neconsolidabile23.282.811   47.100.000   70.382.811   70.382.811
      4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii25.452       25.452   25.452
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale3.566.997       3.566.997   3.566.997
      4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă     47.100.000   47.100.000   47.100.000
      4060   Transferuri pentru acţiuni de sănătate19.690.362       19.690.362   19.690.362
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL322.293.246334.961.28813.500.00018.586.033335.793.246353.547.321689.340.567
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE219.626.324   42.663.404   262.289.728   262.289.728
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite219.626.324   42.663.404   262.289.728   262.289.728
      8501   Rambursări de credite externe149.231.344   35.484.355   184.715.699   184.715.699
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane70.394.980   7.179.049   77.574.029   77.574.029
    01       Administraţie centrală107.199.782   18.082.063   125.281.845   125.281.845
    02       Poliţie2.148.519.389   362.404.299   2.510.923.688   2.510.923.688
    03       Protecţie şi pază contra incendiilor344.097.166   58.041.037   402.138.203   402.138.203
    04       Paza şi supravegherea frontierei582.719.733   98.291.008   681.010.741   681.010.741
    05       Jandarmerie711.757.339   120.056.594   831.813.933   331.813.933
    06       Siguranţă naţională1.634.116.804334.961.288192.961.62318.586.0331.827.078.427353.547.3212.180.625.748
    07       Penitenciare667.396.185   153.800.000   821.196.185   821.196.185
    50       Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională240.080.349   40.495.864   280.576.213   280.576.213
  5700         Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE24.003.496.363612.643.0684.211.864.707440.687.13328.215.361.0701.053.330.20129.268.691.271
      01   CHELTUIELI CURENTE22.631.366.318289.059.0004.069.669.934100.551.92526.701.036.252389.610.92527.090.647.177
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL9.173.139.90422.437.9001.872.711.046   11.045.850.94422.437.90011.068.288.844
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.973.706.457130.820.100166.745.15138.173.5152.140.451.608168.993.6152.309.445.223
      34   SUBVENŢII758.490.789   588.013   759.078.802   759.078.802
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice758.490.789   588.013   759.078.802   759.078.802
      38   TRANSFERURI10.726.029.168135.801.0002.029.625.73062.378.41012.755.654.898198.179.41012.953.834.308
      39     Transferuri consolidabile55.610.757   6.305.11061.915.867     61.915.867
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen626.527   219.010845.537     845.537
      3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii54.984.230   6.086.100   61.070.330   61.070.330
      40     Transferuri neconsolidabile10.670.418.411135.801.0002.023.320.62062.378.41012.693.739.031198.179.41012.891.918.441
      4002   Burse391.171.075   49.660.886   440.831.961   440.831.961
      4003   Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.024.520.839   500.372.000   4.524.892.839   4.524.892.839
      4004   Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane2.970.257.541   595.615.507   3.565.873.048   3.565.873.048
      4008   Ajutoare sociale6.050.000       6.050.000   6.050.000
      4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii6.896.186   29.188   6.925.374   6.925.374
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale48.424.865   88.230   48.513.095   48.513.095
      4013   Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale15.000       15.000   15.000
      4032   Sprijinirea organizaţiilor nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale34.485.300       34.485.300   34.485.300
      4033   Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare2.523.600       2.523.600   2.523.600
      4034   Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora10.000.000       10.000.000   10.000.000
      4036   Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.988.000       2.988.000   2.988.000
      4037   Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei835.000       835.000   835.000
      4038   Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"3.500.000       3.500.000   3.500.000
      4039   Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii9.939.123       9.939.123   9.939.123
      4040   Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor14.518.400       14.518.400   14.518.400
      4041   Asociaţii şi fundaţii9.721.280       9.721.280   9.721.280
      4042   Alocaţie de încredinţare şi plasament familial69.814.396   24.760.000   94.574.396   94.574.396
        43   Ajutor anual pentru veteranii de război50.912.100       50.912.100   50.912.100
      4044   Programe pentru sănătate869.904.600   -116.000.000   753.904.600   753.904.600
      4045   Programe pentru tineret17.208.800   1.500.000   18.708.800   18.708.800
      4046   Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român22.966.600       22.966.600   22.966.600
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională42.956.33469.288.00023.816.10062.978.41066.772.434131.666.410198.438.844
      4057   Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior1.515.400.000   82.700.000   1.598.100.000   1.598.100.000
      4058   Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor2.000.000       2.000.000   2.000.000
      4060   Transferuri pentru acţiuni de sănătate466.130.597   2.000.000   468.130.597   468.130.597
      4061   Susţinerea cultelor58.070.000       58.070.000   58.070.000
      4063   Protecţia copilului15.180.00066.513.000-13.000.000   2.180.00066.513.00068.693.000
      4066   Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult     178.778.709   178.778.709   178.778.709
      4070   Susţinerea sistemului de protecţie a copilului     693.000.000   693.000.000   693.000.000
      4080   Alte transferuri4.028.775       4.028.775   4.028.775
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL735.953.408323.584.0682.482.000340.135.208738.435.408663.719.276402.154.684
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE636.176.637   139.712.773   775.889.410   775.889.410
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite636.176.637   139.712.773   775.889.410   775.889.410
      8501   Rambursări de credite externe434.866.509   98.369.294   533.235.803   533.235.803
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane201.310.128   41.343.479   242.653.607   242.653.607
          ÎNVĂŢĂMÂNT11.236.805.797427.276.0002.338.054.036-43.984.28013.574.859.833383.291.72013.958.151.553
        01   CHELTUIELI CURENTE10.922.069.796188.763.0002.332.124.853109.578.41013.254.194.649298.341.41013.552.536.059
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL8.086.138.29922.437.9002.089.574.140   10.175.712.43922.437.90010.198.150.339
        20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII742.625.52597.037.10087.170.81747.200.000829.796.342144.237.100974.033.442
      34   SUBVENŢII143.662.916       143.662.916   143.662.916
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice143.662.916       143.662.916   143.662.916
      38   TRANSFERURI1.949.643.05669.288.000155.379.89662.378.4102.105.022.952131.666.4102.236.689.362
      39     Transferuri consolidabile583.206   219.010   802.216   802.216
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen583.206   219.010   802.216   802.216
      40   Transferuri neconsolidabile1.949.059.85069.288.000155.160.88662.378.4102.104.220.736131.666.4102.235.887.146
      4002   Burse391.171.075   49.660.886   440.831.961   440.831.961
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională39.500.00069.288.00022.800.00062.378.41062.300.000131.666.410193.966.410
      4057   Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior1.515.400.000   82.700.000   1.598.100.000   1.598.100.000
      4058   Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor2.000.000       2.000.000   2.000.000
      4080   Alte transferuri988.775       988.775   988.775
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL260.113.961238.513.000   -153.562.690260.113.96184.950.310345.064.271
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE54.622.040   5.929.183   60.551.223   60.551.223
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite54.622.040   5.929.183   60.551.223   60.551.223
      8501   Rambursări de credite externe10.855.120   4.736.940   15.592.060   15.592.060
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane43.766.920   1.192.243   44.959.163   44.959.163
    01       Administraţie centrală32.203.269   10.890.800   43.094.069   43.094.069
    02       Învăţământ preşcolar543.889.840   134.594.765   678.484.605   678.484.605
    03       Învăţământ primar şi gimnazial3.820.567.758257.000.000948.138.593-76.581.1304.768.706.351180.418.8704.949.125.221
    04       Învăţământ liceal1.938.294.260100.988.000479.453.815-29.781.5602.417.748.07571.206.4402.488.954.515
    05       Învăţământ profesional214.833.635   53.252.766   268.086.401   268.086.401
    06       Învăţământ postliceal119.016.051   29.638.291   148.654.342   148.654.342
    08       Învăţământ special653.875.478   162.379.077   816.254.555   816.254.555
    09       Învăţământ superior2.437.943.18269.288.000151.700.82762.378.4102.589.644.009131.666.4102.721.310.419
    10       Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice98.117.099   33.489.210   131.606.309   131.606.309
    14       Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi80.021.250   -10.000.000   70.021.250   70.021.250
    25       Servicii publice descentralizate494.083.812   122.483.676   616.567.488   616.567.488
    50       Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ803.960.163   222.032.216   1.025.992.379   1.025.992.379
  5801       SĂNĂTATE3.695.073.02072.071.068-169.231.359496.943.1103.525.841.661569.014.1784.094.855.839
      01   CHELTUIELI CURENTE2.724.142.521   -302.860.949   2.421.281.572   2.421.281.572
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL763.865.851   -84.513.000   679.352.851   679.352.851
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII601.230.309   -104.945.879   496.284.430   496.284.430
      38     TRANSFERURI1.359.046.361   113.402.070   1.245.644.291   1.245.644.291
      40     Transferuri neconsolidabile1.359.046.361   -113.402.070   1.245.644.291   1 245.644.291
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale20.717.164   97.930   20.815.094   20.815.094
      4044   Programe pentru sănătate869.904.600   -116.000.000   753.904.600   753.904.600
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională2.294.000   500.000   2.794.000   2.794.000
      4060   Transferuri pentru acţiuni de sănătate466.130.597   2.000.000   468.130.597   468.130.597
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL396.824.57472.071.068   496.943.110596.824.574569.014.178965.838.752
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE574.105.925   133.629.590   707.735.515   707.735.515
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite574.105.925   133.629.590   707.735.515   707.735.515
      8501   Rambursări de credite externe424.011.389   93.632.354   517.643.743   517.643.743
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane150.094.536   39.997.236   190.091.772   190.091.772
    01       Administraţia centrală156.000.000       156.000.000   156.000.000
    02       Dispensare medicale266.334.760       266.334.760   266.334.760
    03       Spitale1.519.862.79372.071.068-267.735.593496.943.1101.252.127.200569.014.1781.821.141.378
    04       Sanatorii şi preventorii103.848.424   -14.886.656   88.961.768   88.961.768
    05       Creşe88.835.125   138.427   88.973.552   88.973.552
    07       Centre de transfuzii sanguine96.000.000       96.000.000   96.000.000
    08       Servicii de ambulanţă93.000.000       93.000.000   93.000.000
    09       Centre de sănătate, diagnostic şi tratament9.044.184   4.910.237   13.954.421   13.954.421
    25       Servicii publice descentralizate700.000.000       700.000.000   700.000.000
    50       Alte instituţii şi acţiuni sanitare662.147.734   108.342.226   770.489.960   770.489.960
  5901       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET1.555.799.08820.800.000164.535.322-14.176.6401.720.334.4106.623.3601.726.957.770
      01     CHELTUIELI CURENTE1.501.993.23320.800.000162.135.32215.376.6401.664.128.5555.423.3601.669.551.915
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL215.849.554   -133.750.100   82.099.454   82.099.454
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII474.019.74820.800.000115.018.700-15.376.640589.038.4485.423.360594.461.808
      34   SUBVENŢII609.261.487   588.013   609.849.500   609.849.500
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice609.261.487   588.013   609.849.500   609.849.500
      38   TRANSFERURI202.862.444   180.278.709   383.141.153   383.141.153
      39     Transferuri consolidabile43.321       43.321   43.321
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen43.321       43.321   43.321
      40     Transferuri neconsolidabile202.819.123   180.278.709   383.097.832   383.097.832
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale25.769.300       25.769.300   25.769.300
      4013   Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale15.000       15.000   15.000
      4032   Sprijinirea organizaţiilor nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale34.485.300       38.485.300   34.485.300
      4033   Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare2.523.600       2.523.600   2.523.600
      4034   Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora10.000.000       10.000.000   10.000.000
      4036   Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.988.000       2.988.000   2.988.000
      4037   Finanţarea unor programe şi proiect în cadrul Campaniei Europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei895.000       835.000   835.000
      4038   Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"3.500.000       3.500.000   3.500.000
      4039   Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii9.939.123       9.939.123   9.939.123
      4040   Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor14.518.400       14.518.400   14.518.400
      4045   Programe pentru tineret17.208.800   1.500.000   18.708.800   18.708.800
      4046   Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român22.966.600       22.966.600   22.966.600
      4061   Susţinerea cultelor58.070.000       58.070.000   58.070.000
      4066   Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult     178.778.709   178.778.709   178.778.709
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL51.605.855   2.400.0001.200.00054.005.8551.200.00055.205.855
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.200.000       2.200.000   2.200.000
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.200.000       2.200.000   2.200.000
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane2.200.000       2.200.000   2.200.000
    01       Administraţie centrală45.611.248   2.350.000   47.961.248   47.961.248
    02       Biblioteci publice naţionale35.052.080       35.052.080   35.052.080
    04       Muzee79.580.622   230.000   79.810.622   79.810.622
    05       Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte122.160.172   200.000   122.360.172   122.360.172
    15       Culte religioase198.120.100   41.628.609   239.748.709   239.748.709
    20       Activitatea sportivă370.165.533   9.184.209   379.349.742   379.349.742
    21       Activitatea de tineret32.171.500   1.500.000   33.671.500   33.671.500
    25       Servicii publice descentralizate34.109.216   3.350.000   37.459.216   37.459.216
    50       Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret638.828.61720.800.000106.092.504-14.176.640744.921.1216.623.360751.544.481
  6001       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII7.515.818.45892.496.0001.878.506.7081.904.9439.394.325.16694.400.9439.488.726.109
      01     CHELTUIELI CURENTE7.483.160.76879.496.0001.878.270.7086.350.1559.361.431.47685.846.1559.447.277.631
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL107.286.200   1.400.000   108.686.200   108.686.200
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII155.830.87512.983.00069.501.5136.350.155225.332.38819.333.155244.665.543
      34     SUBVENŢII5.566.386       5.566.386   5.566.386
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice5.566.386       5.566.386   5.566.386
      38   TRANSFERURI7.214.477.30766.513.0001.807.369.195   9.021.846.50266.513.0009.088.359.502
      39     Transferuri consolidabile54.984.230   6.086.100   61.070.330   61.070.330
      3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii54.984.230   6.086.100   61.070.330   61.070.330
      40     Transferuri neconsolidabile7.159.493.07766.513.0001.801.283.095   8.960.776.17266.513.0009.027.289.172
      4003   Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.024.520.839   500.372.000   4.524.892.839   4.524.892.839
      4004   Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane2.970.257.541   595.615.507   3.565.873.048   3.565.873.048
      4008   Ajutoare sociale6.050.000       6.050.000   6.050.000
      4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii6.896.186   29.188   6.925.374   6.925.374
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale1.938.401   -9.700   1.928.701   1.928.701
      4041   Asociaţii şi fundaţii9.721.280   9.721.280   9.721.280   9.721.280
      4042   Alocaţie de încredinţare şi plasament familial69.814.396   24.760.000   94.574.396   94.574.396
      4043   Ajutor anual pentru veteranii de război50.912.100       50.912.100   50.912.100
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională1.162.334   516.100   1.678.434   1.678.434
      4063   Protecţia copilului15.180.00066.513.000-13.000.000   2.180.00066.513.00068.693.000
      4070   Susţinerea sistemului de protecţie a copilului     693.000.000   693.000.000   693.000.000
      4080   Alte transferuri3.040.000       3.040.000   3.040.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL27.409.01813.000.00082.000-4.445.21227.491.0188.554.78836.045.806
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.248.672   154.000   5.402.672   5.402.672
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite5.248.672   154.000   5.402.672   5.402.672
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane5.248.672   154.000   5.402.672   5.402.672
    01       Administraţie centrală44.097.8192.887.0004.393.600   39.704.2192.887.00042.591.219
    02       Cămine de bătrâni şi pensionari942.500   1.057.000   1.999.500   1.999.500
    08       Centre de primire a minorilor401.650   153.000   554.650   554.650
    09       Ajutor social6.050.000       6.050.000   6.050.000
    10       Plasament familial69.814.396   24.760.000   94.574.396   94.574.396
    15       Alocaţia de stat pentru copii3.430.082.861   425.030.500   3.855.113.361   3.855.113.361
    17       Ajutoare pentru soţii de militari în termen759.345       759.345   759.345
    18       Centre de primire triere şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat10.116.017   34.316.000   44.432.017   44.432.017
    19       Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii594.437.978   75.341.500   669.779.478   669.779.478
    20       Pensii, ajutoare indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari1.257.349.297   398.113.302   1.655.462.599   1.655.462.599
    21       Pensii militari1.765.433.156   201.316.906   1.966.750.062   1.966.750.062
    25       Servicii publice descentralizate97.968.71011.548.0005.690.0006.350.155103.658.71017.898.155121.556.865
    29       Concediu plătit pentru creşterea copiilor până la 2 ani1.295.662       1.295.662   1.295.662
    50       Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii237.069.06778.061.000717.122.100-4.445.212954.191.16773.615.7881.027.806.955
  6300         Partea a IV-a - SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE MEDIU ŞI APE2.254.361.282895.205.600-367.483.303-761.797.6001.886.877.979133.408.0002.020.285.979
      01   CHELTUIELI CURENTE1.697.867.027717.000.000342.437.748-717.000.0001.355.429.279   1.355.429.279
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL89.363.232   6.103.368   95.466.600   95.466.600
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII21.684.295   1.458.884   23.143.179   23.143.179
      38     TRANSFERURI1.586.819.500717.000.000-350.000.000-717.000.0001.230.819.500   1.236.819.500
      40   Transferuri neconsolidabile1.586.819.500717.000.000-350.000.000-717.000.0001.236.819.500   1.226.819.500
      4001   Locuinţe930.800.000   -50.000.000   880.800.000   880.800.000
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale19.500       19.500   19.500
      4047   Cadastru imobiliar14.000.000       14.000.000   14.000.000
      4080   Alte transferuri642.000.000717.000.000-300.000.000-717.000.000342.000.000   342.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL430.316.943178.205.60013.349.293-44.797.600443.666.236133.408.000577.074.236
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE126.177.312   -38.394.848   87.782.464   87.782.464
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisoane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite126.177.312   -38.394.848   87.782.464   87.782.464
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane126.177.312   38.394.848   87.782.464   87.782.464
          SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE1.804.889.240717.000.000-386.620.000-717.000.0001.418.269.240   1.418.269.240
      01   CHELTUIELI CURENTE1.602.943.968717.000.000-350.000.000-717.000.0001.252.943.968   1.252.943.968
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL11.754.200       11.754.200   11.754.200
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.370.268       4.370.268   4.370.268
      38     TRANSFERURI1.586.819.500717.000.000-350.000.000-717.000.0001.236.819.500   1.236.819.500
      40     Transferuri neconsolidabile1.586.819.500717.000.000-350.000.000-717.000.0001.236.819.500   1.236.819.500
      4001   Locuinţe930.800.000   -50.000.000   880.800.000   880.800.000
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale19.500       19.500   19.500
      4047   Cadastru imobiliar14.000.000       14.000.000   14.000.000
      4080   Alte transferuri642.000.000717.000.000-300.000.000-717.000.000342.000.000   342.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL81.945.272       81.945.272   81.945.272
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE120.000.000   -36.620.000   83.380.000   83.380.000
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite120.000.000   -36.620.000   83.380.000   83.380.000
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane120.000.000   -36.620.000   83.380.000   83.380.000
    01       Administraţie centrală16.472.865717.000.000   -717.000.00016.472.865   16.472.865
    08       Locuinţe1.012.416.375   -50.000.000   962.416.375   962.416.375
    50       Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe776.000.000   -336.620.000   439.380.000   439.380.000
  6401       MEDIU ŞI APE449.472.042178.205.600-19.136.697-44.797.600468.608.739133.408.000602.016.739
      01   CHELTUIELI CURENTE94.923.059   7.562.252   102.485.311   102.485.311
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL77.609.032   6.103.368   83.712.400   83.712.400
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII17.314.027   1.458.884   18.772.911   18.772.911
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL348.371.671178.205.60013.349.293-44.797.600361.720.964133.408.000495.128.964
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.177.312   -1.774.848   4.402.464   4.402.464
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite6.177.312   -1.774.848   4.402.464   4.402.464
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane6.177.312   -1.774.848   4.402.464   4.402.464
    01     Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice337.986.008178.205.600-37.257.715-59.018.600300.728.293119.187.000419.915.293
    02     Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării98.900.000   56.394.41214.221.000155.294.41214.221.000169.515.412
    03     Prospecţiuni geologice privind sursele de apă900.000       900.000   900.000
    04     Controlul activităţii nucleare11.686.034       11.686.034   11.686.034
  6600         Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE15.080.651.5892.694.256.0003.300.654.7701.157.996.81918.381.306.3593.852.252.81922.233.559.178
      01   CHELTUIELI CURENTE12.462.706.9522.367.340.0002.703.898.422-165.579.56415.166.605.3742.201.760.43617.368.365.810
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL852.748.487   135.738.000   988.486.487   988.486.487
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII442.450.815   25.276.500   467.727.315   467.727.315
      34   SUBVENŢII2.395.077.38628.870.000470.421.000-7.897.2242.865.498.38620.972.7762.886.471.162
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice55.930.58628.870.000   -7.897.22455.930.58620.972.77676.903.362
      3502   Subvenţii pe produse şi activităţi1.150.477.000   671.221.000   1.821.698.000   1.821.698.000
      3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.188.669.800   -200.800.000   987.869.800   987.869.800
      36   PRIME130.900.000   218.700.000   349.600.000   349.600.000
      38   TRANSFERURI8.641.530.2642.338.470.0001.853.762.922-157.682.34010.495.293.1862.180.787.66012.676.080.846
      40     Transferuri neconsolidabile8.641.530.2642.338.470.0001.853.762.922-157.682.34010.495.293.1862.180.787.66012.676.080.846
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale31.210.764   -7.406.200   23.804.564   23.804.564
      4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă162.200.000   10.380.000   172.580.000   172.580.000
      4021   Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare110.000.000   -29.025.000   80.975.000   80.975.000
      4022   Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor189.705.000     8.304.660189.705.0008.304.660198.009.660
      4023   Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.800.000       248.800.000   248.800.000
      4024   Cheltuieli pentru susţinerea transportului public feroviar de călători3.000.000.000   -400.000.000   2.600.000.000   2.600.000.000
      4026   Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare370.000.000   -25.000.000   345.000.000   345.000.000
      4048   Meteorologie şi hidrologie40.500.000   15.000.000   55.500.000   55.500.000
      4049   Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor391.500       391.500   391.500
      4050   Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită15.300.000       15.300.000   15.300.000
      4051   Cooperare economică internaţională62.600.000   -30.000.000   32.000.000   32.000.000
      4052   Participare la programul energetic - SAVE II1.200.000   6.256.700   7.456.700   7.456.700
      4053   Cupoane, agricultori2.200.000.000       2.200.000.000   2.200.000.000
      4054   Cabaline din patrimoniul genetic naţional16.400.000   9.000.000   25.400.000   25.400.000
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională1.153.777.3702.332.696.000-244.142.578-172.447.804909.634.7922.160.248.1963.069.882.988
      4056   Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie556.140.760   816.000   556.956.760   556.958.760
      4062   Stimularea exporturilor363.000.000   20.000.000   383.000.000   383.000.000
      4071   Restructurarea sistemului bancar     2.489.600.000   2.489.600.000   2.489.600.000
      4080   Alte transferuri112.704.8705.774.0003.284.0006.460.804115.988.87012.234.804128.223.674
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.196.672.253326.916.000108.146.0001.323.576.3831.304.818.2531.650.492.3832.959.310.636
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.421.272.384   488.610.348   1.909.882.732   1.909.882.732
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.421.272.384   488.610.348   1.909.882.732   1.909.882.732
      8501   Rambursări de credite externe830.638.199   275.560.768   1.106.198.967   1.106.198.967
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane590.634.185   213.049.580   803.683.765   803.683.765
  6601       INDUSTRIE2.161.850.4255.774.000660.947.79414.765.4642.822.798.21920.539.4642.843.337.683
      01   CHELTUIELI CURENTE1.641.106.6745.774.000659.116.93214.765.4642.300.223.60620.539.4642.320.763.070
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL77.430.000   26.275.000   103.705.000   103.705.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII113.760.674   13.090.000   126.850.674   126.850.674
      34   SUBVENŢII977.975.000   573.933.000   1.551.908.000   1.551.908.000
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice5.475.000       5.475.000   5.475.000
      3502   Subvenţii pe produse şi activităţi972.000.000   573.933.000   1.545.933.000   1.545.933.000
      3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif500.000       500.000   500.000
      38   TRANSFERURI471.941.0005.774.00045.818.93214.765.464517.759.93220.539.464538.299.396
      40   Transferuri neconsolidabile471.941.0005.774.00045.818.93214.765.464517.759.93220.539.464538.299.396
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale8.736.000       8.736.000   8.736.000
      4022   Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor189.705.000     8.304.660189.705.0008.304.660198.009.660
      4023   Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.800.000       248.800.000   248.800.000
      4050   Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită15.300.000       15.300.000   15.300.000
      4051   Cooperare economică internaţională8.200.000   35.000.000   43.200.000   43.200.000
      4052   Participare la programul energetic - SAVE II1.200.000   6.256.700   7.456.700   7.456.700
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională     2.278.232   2.278.232   2.278.232
      4080   Alte transferuri   5.774.0002.284.0006.460.8042.284.00012.234.80414.518.804
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL514.074.255       514.074.255   514.074.255
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.669.496   1.830.862   8.500.358   8.500.358
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite6.669.496   1.830.862   8.500.358   8.500.358
      8501   Rambursări de credite externe2.596.989   1.880.820   4.477.809   4.477.809
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane4.072.507   -49.958   4.022.549   4.022.549
    01     Administraţie centrală133.002.8245.774.00039.558.73214.765.464172.561.56620.539.464193.101.020
    02     Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale79.000.000       79.000.000   79.000.000
    03     Combustibili minerali solizi732.929.505   197.151.000   930.080.505   930.080.505
    06     Resurse minerale, altele decât combustibili908.363.600   369.558.000   1.277.921.600   1.277.921.600
    07     Industrie prelucrătoare112.222.000   7.224.000   119.446.000   119.446.000
    50     Alte cheltuieli în domeniul industriei196.332.496   47.456.062   243.788.558   243.788.558
  6701       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ4.891.989.63595.956.00093.711.279-45.928.0004.985.700.91450.028.0005.035.728.914
      01     CHELTUIELI CURENTE4.518.029.288   112.400.000   4.630.429.288   4.630.429.288
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL700.000.000   94.000.000   794.000.000   794.000.000
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII268.905.588   -1.500.000   267.405.588   267.405.588
      34     SUBVENŢII1.188.169.800   -200.800.000   987.369.800   987.369.800
      3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.188.169.800   -200.800.000   987.369.800   987.369.800
      36   PRIME130.900.000   218.700.000   349.600.000   349.600.000
      38   TRANSFERURI2.230.053.900   2.000.000   2.232.053.900   2.232.053.900
      40     Transferuri neconsolidabile2.230.053.900   2.000.000   2.232.053.900   2.232.053.900
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale13.653.900   -8.000.000   5.653.900   5.653.900
      4053   Cupoane agricultori2.200.000.000       2.200.000.000   2.200.000.000
      4054   Cabaline din patrimoniul genetic naţional16.400.000   9.000.000   25.400.000   25.400.000
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională     1.000.000   1.000.000   1.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL296.424.27995.956.000-19.125.000-45.928.000277.299.27950.028.000327.327.279
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE77.536.068   496.279   77.972.347   77.972.347
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite77.536.068   436.279   77.972.347   7Z.972.347
      8501Rambursări de credite externe51.894.346       51.894.346   51.894.346
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane25.641.722   496.279   26.078.001   26.078.001
    01     Administraţie centrală33.274.097   2.632.000   35.906.097   35.906.097
    02     Amendare soluri acide şi alcaline4.684.000       4.684.000   4.684.000
          Acoperire sume fixe la seminţe460.000.000   -198.600.000   261.400.000   261.400.000
          Combatere dăunători şi boli în sectorul vegetal147.123.613   7.708.000   154.831.613   154.831.613
          Reproducţie şi selecţie animale, prevenire şi combatere boli în sectorul animal132.445.897   10.622.000   142.667.897   142.667.897
    06     Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole39.015.322   436.279   39.451.801   39.451.601
    07     Subvenţionare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli130.169.800   12.300.000   142.469.800   142.469.800
    10     Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli2.475.900.000   155.200.000   2.631.100.000   2.631.100.000
    14     Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combatere a eroziunii solului533.520.746   50.000.000   583.520.746   583.520.746
    15     Silvicultură125.800.00095.956.000-20.625.000-45.928.000105.175.00050.028.000155.203.000
    25     Servicii publice descentralizate720.883.821   70.782.000   791.665.821   791.665.821
    50     Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii89.572.339   3.256.000   92.828.339   92.828.339
  6801       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII6.816.313.2682.563.656.0006.784.6031.197.056.5796.823.097.8713.760.712.57910.583.810.450
      01     CHELTUIELI CURENTE5.228.838.8522.332.696.000-533.123.810-172.447.8044.695.715.0422.160.248.1966.855.963.238
      02       CHELTUIELI DE PERSONAL37.488.937   599.000   38.087.937   38.087.937
      20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII22.279.051   4.214.000   26.493.051   26.493.051
      34       SUBVENŢII178.477.000   97.288.000   275.765.044   275.765.000
      3502     Subvenţii pe produse şi activităţi178.477.000   97.288.000   275.765.000   275.765.000
      38   TRANSFERURI4.990.593.8642.332.696.000-635.224.810-172.447.8044.355.369.0542.160.248.1966.515.617.250
      40     Transferuri neconsolidabile4.990.593.8642.332.696.000-635.224.810-172.447.8044.355.369.0542.160.248.1966.515.617.250
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.770.864       5.770.864   5.770.864
      4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă162.220.000   10.380.000   172.580.000   172.580.000
      4024   Cheltuieli pentru susţinerea transportului public feroviar de călători3.000.000.000   -400.000.000   2.600.000.000   2.600.000.000
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională1.153.777.3702.332.696.000-247.420.810-172.447.804906.356.5602.160.248.1963.066.604.756
      4056   Transferuri pentru drumuri căi ferate, aviaţie şi navigaţie556.140.760   816.000   556.958.760   556.956.760
      4080   Alte transferuri112 904 870   1.000.000   113.704.870   113.704.870
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL262.370.756230.960.000109.271.0001.369.504.383361.841.7561.600.464.3831.962.106.139
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.335.103.660   430.637.413   1.765.741.073   1.765.741.073
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.335.103.660   430.637.413   1.765.741.073   1.765.741.073
      8501Rambursări de credite externe776.146.864   236.394.648   1.012.541.512   1.012.541.512
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane558.956.796   194.242.765   753.199.581   753.199.561
    01     Administraţie centrală30.703.048   8.863.00050.328.00039.566.04850.328.00089.894.048
    02     Aviaţie civilă773.572.739   198.474.801970.153.095972.047.540970.153.0951.942.200.635
    03     Navigaţie civilă94.159.43475.062.0007.334.22899.036.948101.493.662174.098.948275.592.610
    04     Zone libere     7.837.000   7.837.000   7.837.000
    05     Drumuri şi poduri1.381.751.3431.853.454.000100.970.960-331.245.8801.482.722.3031.522.208.1203.004.930.423
    06     Transport feroviar4.062.084.606404.180.000524.457.3849.433.1283.537.627.222413.613.1283.951.240.350
    07     Transport în comun346.308.128230.960.000204.260.395399.351.288550.568.523630.311.2881.180.879.811
    10     Comunicaţii15.029.100   3.501.603   18.530.703   18.530.703
    50     Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor112.704.870       112.704.870   112.704.870
  6901       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE1.210.498.26128.870.0002.539.211.094-7.897.2243.749.709.35520.972.7763.770.682.131
      01     CHELTUIELI CURENTE1.074.732.13828.870.0002.465.505.300-7.897.2243.540.237.43820.972.7763.561.210.214
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL37.829.550   14.864.000   52.693.550   52.693.550
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII37.505.502   9.472.500   46.978.002   46.978.002
      34     SUBVENŢII50.455.58628.870.000   -7.897.22450.455.58620.972.77671.428.362
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice50.455.58628.870.000   -7.897.22450.455.58620.972.77671.428.362
      38   TRANSFERURI948.941.500   2.441.168.800   3.390.110.300   3.390.110.300
      40     Transferuri neconsolidabile948.941.500   2.441.168.800   3.390.110.300   3.390.110.300
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale3.050.000   593.800   3.643.800   3.643.800
      4021   Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare110.000.000   -29.025.000   80.975.000   80.975.000
      4026   Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare370.000.000   -25.000.000   345.000.000   345.000.000
      4048   Meteorologie şi hidrologie40.500.000   15.000.000   55.500.000   55.500.000
      4049   Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor391.500       391.500   391.500
      4051   Cooperare economică internaţională62.000.000   -30.000.000   32.000.000   32.000.000
      4062   Stimularea exporturilor363.000.000   20.000.000   383.000.000   383.000.000
      4071   Restructurarea sistemului bancar     2.489.600.000   2.489.600.000   2.489.600.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL133.802.963   18.000.000   151.802.963   151.802.963
      84   RAMBURSĂRI DE CREDIT PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.963.160   55.705.794   57.668.954   57.668.954
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite1.963.160   55.705.794   57.668.954   57.668.954
      8501   Rambursări de credite externe     37.285.300   37.285.300   37.285.300
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane1.963.160   18.420.494   20.383 654   20.383.654
    01       Administraţie centrală18.689.61028.870.0007.452.229-7.897.22426.141.83920.972.77647.194.815
    02       Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare202.950.137   12.811.500   215.761.637   215.761.637
    03       Prevenire şi Combatere inundaţii şi gheţuri1.340.147       1.340.147   1.340.147
    04       Meteorologie şi Hidrologie40.500.000   15.000.000   55.500.000   55.500.000
    05       Stimulare producţie de export şi a exportului363.000.000   20.000.000   383.000.000   383.000.000
    06       Acţiuni de cooperare economică internaţională62.000.000   30.000.000   32.000.000   32.000.090
    09       Restructurarea sistemului bancar     2.489.600.000   2.489.600.000   2.489.600.000
    18       Fondul Român de Preaderare370.000.000   -25.000.000   345.000.000   345.000.000
    19     Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională110.000.000       110.000.000   110.000.000
    50     Alte cheltuieli pentru acţiuni economice42.018.367   49.347.365   91.365.732   91.365.732
  7100       Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI1.527.106.34545.100.00027.203.955-15.083.2001.554.310.30030.016.8001.584.327.100
      01   CHELTUIELI CURENTE1.407.362.33245.100.00027.499.252-15.083.2001.434.861.58430.016.8001.464.878.384
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL349.986.803   -3.223.818   346.762.985   346.762.985
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII662.260.678   10.996.870   673.257.548   673.257.548
      34       SUBVENŢII92.874.050       92.874.050   92.874.050
      3501       Alocaţii de la buget pentru instituţii publice974.050       974.050   974.050
      3502       Subvenţii pe produse şi activităţi91.900.000       91.900.000   91.900.000
      38       TRANSFERURI302.240.80145.100.00019.726.200-15.083.200321.967.00130.016.800351.983.801
      39         Transferuri consolidabile383.162   137.500   520.662   520.662
      3910         Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen383.162   137.500   520.662   520.662
      40         Transferuri neconsolidabile301.857.63945.100.00019.588.700-15.083.200321.446.33930.016.800351.463.139
      4011         Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale16.043.292   4.488.700   20.531.992   20.531.992
      4016         Fondul de cercetare-dezvoltare5.000.000   8.000.000   13.000.000   13.000.000
      4017         Fondul pentru stimularea inovării4.700.000   12.000.000   16.700.000   16.700.000
      4027         Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială12.900.00045.100.000   -15.083.20012.900.00030.016.80042.916.800
      4028         Executarea silită a creanţelor bugetare10.732.900       10.732.900   10.732.900
      4029         Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale42.812.100       42.812.100   42.812.100
      4030         Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal2.955.000       2.955.000   2.955.000
      4031         Confecţionarea însemnului Ordinului naţional Steaua României4.900.000   -4.900.000        
      4035         Finanţarea partidelor politice33.900.000       33.900.000   33.900.000
      4059         Transferuri pentru cercetare- dezvoltare (granturi)40.861.947       40.861.947   40.861.947
      4080         Alte transferuri127.052.400       127.052.400   127.052.400
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL91.224.013   -489.000   90.735.013   90.735.013
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE28.520.000   193.703   28.713.703   28.713.703
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite20.280.000   193.703   20.473.703   20.473.703
      8501Rambursări de credite externe13.630.000       13.630.000   13.630.000
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane6.650.000   193.703   6.843.703   6.843.703
  7101       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ918.365.350   28.851.590   947.216.940   947.216.940
      01     CHELTUIELI CURENTE864.177.074   29.340.590   893.517.664   893.517.664
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL146.271.110   1.169.082   147.440.192   147.440.192
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII SUBVENŢII622.209.294 974.050   3.682.808   625.892.102 974.050   625.892.102 974.050
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice974.050       974.050   974.050
      38   TRANSFERURI94.722.620   24.488.700   119.211.320   119.211.320
      39     Transferuri consolidabile64.981       64.981   64.981
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen64.981       64.981   64.981
      40     Transferuri neconsolidabile94.657.639   24.488.700   119.146.339   119.146.339
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale16.043.292   4.488.700   20.531.992   20.531.992
      4016   Fondul de cercetare-dezvoltare5.000.000   8.000.000   13.000.000   13.000.000
      4017   Fondul pentru stimularea inovării4.700.000   12.000.000   16.700.000   16.700.000
      4059   Transferuri pentru cercetare- dezvoltare (granturi)40.861.947       40.861.947   40.861.947
      4080   Alte transferuri28.052.400       28.052.400   28.052.400
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL54.188.276   -489.000   53.699.276   53.699.276
    01     Administraţie centrală47.490.510   7.061.100   54.551.810   54.551.610
    02     Cercetare fundamentală147.429.712   -2.305.518   145.124.194   145.124.194
    03     Cercetare aplicativă şi experimentală638.743.408   23.491.408   662.234.818   662.234.816
    50     Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică84.701.720   604.600   85.306.320   85.306.320
  7201       ALTE ACŢIUNI448.570.99545.100.000-1.647.635-15.083.200446.923.36030.016.800476.940.160
      01     CHELTUIELI CURENTE444.185.25845.100.000-1.841.338-15.083.200442.343.92030.016.800472.360.720
      02       CHELTUIELI DE PERSONAL203.715.693   -4.392.900   199.322.793   199.322.793
      20       CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII40.051.384   7.314.062   47.365.446   47.365.446
      34       SUBVENŢII91.900.900       91.900.000   91.900.000
      3502     Subvenţii pe produse şi activităţi91.900.900       91.900.000   91.900.000
      38     TRANSFERURI108.518.18145.100.000-4.762.500-15.083.200103.755.68130.016.800133.772.481
      39       Transferuri consolidabile318.181   137.500   455.681   455.681
      3910       Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen318.181   137.500   455.681   455.681
      40       Transferuri neconsolidabile108.200.00045.100.000-4.900.000-15.083.200103.300.00030.016.800133.316.800
      4027       Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială12.900.00045.100.000   -15.083.20012.900.00030.016.80042.916.800
      4028       Executarea silită a creanţelor bugetare10.732.900       10.732.900   10.732.900
      4029       Despăgubiri civile precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale42.812.100       42.812.100   42.812.100
      4030       Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal2.955.000       2.955.000   2.955.000
      4031       Confecţionarea însemnului Ordinului naţional Steaua României4.900.000   -4.900.000        
      4035       Finanţarea partidelor politice33.900.000       33.900.000   33.900.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.785.737       1.785.737   1.785.737
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.600.000   193.703   2.793.703   2.793.703
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.600.000   193.703   2.793.703   2.793.703
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane2.600.000   193.703   2.793.703   2.793.703
    01     Administraţie centrală vamală şi unităţi teritoriale182.411.050   -7.236.000   175.175.050   175.175.050
    03     Distrugere tehnică militară3.043.294       3.043.294   3.043.294
    05     Acordarea de medalii comemorative986.196       986.196   986.196
    06     Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaţionale2.307.059   111.763   2.418.822   2.418.822
    07     Protecţie civilă45.640.484   9.474.990   55.115.474   55.115.474
    08     Executarea silită a creanţelor bugetare10.732.900       10.732.900   10.732.900
    10     Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului potrivit dispoziţiilor legale42.812.100       42.812.100   42.812.100
    11     Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal2.955.000       2.955.000   2.955.000
    19     Zboruri speciale91.900.000       91.900.000   91.900.000
    20     Fondul Român de Dezvoltare Socială15.500.00045.100.000193.703-15.083.20015.693.70330.016.80045.710.503
    50     Alte cheltuieli50.282.912   -4.192.091   46.090.821   46.090.821
  7501       CHELTUIELI DIN FONDURI LA DISPOZIŢIA GUVERNULUI49.000.000       49.000.000   49.000.000
      01     CHELTUIELI CURENTE49.000.000       49.000.000   49.000.000
      38     TRANSFERURI49.000.000       49.000.000   49.000.000
      40     Transferuri neconsolidabile49.000.000       49.000.000   49.000.000
      4080   Alte transferuri49.000.000       49.000.000   49.000.000
    01     Cheltuieli din Fondul de intervenţie46.500.000       46.500.000   46.500.000
    02     Cheltuieli din Fondul pentru relaţiile cu Republica Moldova2.500.000       2.500.000   2.500.000
  7801       CHELTUIELI DIN FONDUL LA DISPOZIŢIA GUVERNULUI CONSTITUIT DIN VĂRSĂMINTELE DIN PRIVATIZARE111.170.000       111.170.000   111.170.000
      01     CHELTUIELI CURENTE50.000.000       50.000.000   50.000.000
      38     TRANSFERURI50.000.000       50.000.000   50.000.000
      40     Transferuri neconsolidabile50.000.000       50.000.000   50.000.000
      4080   Alte transferuri50.000.000       50.000.000   50.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL35.250.000       35.250.000   35.250.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE25.920.000       25.920.000   25.920.000
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite17.680.000       17.680.000   17.680.000
      8501   Rambursări de credite externe13.630.000       13.630.000   13.630.000
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane4.050.000       4.050.000   4.050.000
      88     Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora8.240.000       8.240.000   8.240.000
      8801   Rambursări de credite interne8.240.000       8.240.000   8.240.000
    02     Cheltuieli pentru reformă111.170.000       111.170.000   111.170.000
  8500         Partea a VII-a - TRANSFERURI5.048.393.890   908.445.349   5.956.839.239   5.956.839.239
  8501       TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT5.048.393.890   908.445.349   5.956.839.239   5.956.839.239
    03       Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe450.000.000   350.000.000   800.000.000   800.000.000
    04       Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat3.698.050.839   726.764.293   4.424.815.132   4.424.815.132
    05       Transferuri din bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 199757.732.132       57.732.132   57.732.132
    08       Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap842.610.919   -168.318.944   674.291.975   674.291.975
  8600         Partea a VIII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE645.944.946   76.000.000   721.944.946   721.944.946
  8601       ÎMPRUMUTURI645.944.946   76.000.000   721.944.946   721.944.946
      79     ÎMPRUMUTURI ACORDATE645.944.946   76.000.000   721.944.946   721.944.946
      8002   Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale45.000.000   76.000.000   121.000.000   121.000.000
      8005   Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă944.946       944.946   944.946
      8006   Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii600.000.000       600.000.000   600.000.000
    02         Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale45.000.000   76.000.000   121.000.000   121.000.000
    05         Împrumuturi acordate persoanel care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţăor 944.946       944.946   944.946
    06         Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii600.000.000       600.000.000   600.000.000
  8800           Partea a IX a - PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI AFERENTE DATORIEI PUBLICE23.948.000.000   8.455.125.000   32.403.125.000   32.403.125.000
  8801       DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI23.948.000.000   8.455.125.000   32.403.125.000   32.403.125.000
    01       Dobânzi aferente datoriei publice interne16.206.375.000   6.786.425.000   22.992.800.000   22.992.800.000
    02       Dobânzi aferente datoriei publice externe464.200.000   15.000.000   479.200.000   479.200.000
    03       Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii1.715.700.000   984.900.000   2.700.600.000   2.700.600.000
            Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe4.062.800.000   632.500.000   4.695.300.000   4.695.300.000
    05       Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne1.498.925.000   36.300.000   1.535.225.000   1.535.225.000
  9500         Partea a XI-a - FONDURI DE REZERVĂ3.471.358.303   -1.496.979.655   1.974.378.648   1.974.378.648
  9501       FONDURI DE REZERVĂ3.471.358.303   -1.496.979.655   1.974.378.648   1.974.378.648
            Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului2.628.303   55.850.345   58.478.648   58.478.648
    02       Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului10.400.000   35.000.000   45.400.000   45.400.000
    03       Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova9.500.000   11.000.000   20.500.000   20.500.000
    04       Fond la dispoziţia Guvernului constituit din vărsămintele din privatizare3.448.830.000   -1.598.830.000   1.850.000.000   1.850.000.000
            DEFICIT-7.082.327.142-6.591.286.996-11.364.780.375-1.145.015.759-18.447.107.517-7.736.302.755-26.183.410.272
Anexa 2 BUGETUL DE STAT PE ANUL 1999- detalierea pe articole de cheltuieli -
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolTitlu/ ArticolAlineatProgram actualizat buget de statIntrări de credite externeInfluenţeProgram rectificat buget de statIntrări de credite externeTotal
  Buget de statIntrări de credite externe
      A   B12345=1+36=2+47=5+6
  5001         II. CHELTUIELI-TOTAL93.944.431.5006.591.286.99617.305.080.3751.145.015.759111.249.511.8757.736.302.755118.985.814.630
      01   CHELTUIELI CURENTE85.385.164.2273.422.639.00015.814.903207-791.819.031101.200.067.4342.630.819.969103.830.887.403
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL19.722.768.50422.452.9002.318.992.61544.00822.041.761.11922.496.90822.064.258.027
            CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII7.124.010.375134.945.1001.180.904.03343.421.3158.304.914.408178.366.4158.483.280.823
      34     SUBVENŢII3.898.512.66028.870.000630.385.013-7.897.2244.528.897.67320.972.7764.549.870.449
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.467.465.86028.870.000159.964.013-7.897.2241.627.429.87320.972.7761.648.402.649
      3502   Subvenţii pe produse şi activităţi1.242.377.000   671.221.000   1.913.598.000   1.913.598.000
      3503   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.188.669.800   -200.800.000   987.869.800   987.869.800
      36     PRIME130.900.000   218.700.000   349.600.000   349.600.000
      38     TRANSFERURI27.089.614.3853.236.371.0004.507.776.201-827.387.13031.597.390.5862.408.983.87034.006.374.456
      39     Transferuri consolidabile5.170.153.286   914.887.959   6.085.041.245   6.085.041.245
      3903   Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe450.000.000   350.000.000   800.000.000   800.000.000
      3904   Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat3.698.050.839   726.764.293   4.424.815.132   4.424.815.132
      3908   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc şi accident842.610.919   -168.318.944   674.291.975   674.291.975
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen86.875.298   356.510   87.231.808   87.231.808
      3911   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv37.632.000       37.632.000   37.632.000
      3916   Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii54.984.230   6.086.100   61.070.330   61.070.330
      40     Transferuri neconsolidabile21.919.461.0993.236.371.0003.592.888.242-827.387.13025.512.349.3412.408.983.87027.921.333.211
      4001   Locuinţe930.800.000   -50.000.000   880.800.000880.800.000  
      4002   Burse391.171.075   49.660.886   440.831.961440.831.961  
      4003   Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.024.520.839   500.372.000   4.524.892.8394.524.892.839  
      4004   Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane2.970.257.541   595.615.507   3.565.873.0483.565.873.048  
      4008   Ajutoare sociale6.050.000       6.050.0006.050.000  
      4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii6.921.638   29.188   6.950.8266.950.826  
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale223.435.122   36.849.730   260.284.852   260.284.852
      4013   Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale15.000       15.000   15.000
      4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă531.800.000   -2.520.000   529.280.000   529.280.000
      4016   Fondul de cercetare-dezvoltare5.000.000   8.000.000   13.000.000   13.000.000
      4017   Fondul pentru stimularea inovării4.700.000   12.000.000   16.700.000   16.700.000
      4018   Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 199757.732.132       57.732.132   57.732.132
      4021   Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare110.000.000   -29.025.000   80.975.000   80.975.000
      4022   Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor189.705.000     8.304.660189.705.0008.304.660198.009.660
      4023   Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.800.000       248.800.000   248.800.000
      4024   Cheltuieli pentru susţinerea transportului public feroviar de călători3.000.000.000   -400.000.000   2.600.000.000   2.600.000.000
      4026   Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare370.000.000   -25.000.000   345.000.000   345.000.000
      4027   Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială12.900.00045.100.000   -15.083.20012.900.00030.016.80042.916.800
      4028   Executarea silită a creanţelor bugetare10.732.900 42.812.100       10.732.900 42.812.100   10.732.900 42.812.100
      4029   Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale              
      4030   Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal2.955.000       2.955.000   2.955.000
      4031   Confecţionarea însemnului Ordinului naţional Steaua României4.900.000   -4.900.000        
      4032   Sprijinirea organizaţiilor nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale34.485.300       34.485.300   34.485.300
      4033   Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare2.523.600       2.523.600   2.523.600
      4034   Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora10.000.000       10.000.000   10.000.000
      4035   Finanţarea partidelor politice33.900.000       33.900.000   33.900.000
      4036   Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.988.000       2.988.000   2.988.000
      4037   Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei835.000       835.000   835.000
      4038   Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"3.500.000       3.500.000   3.500.000
      4039   Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii9.939.123       9.939.123   9.939.123
      4040   Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor14.518.400       14.518.400   14.518.400
      4041   Asociaţii şi fundaţii10.121.280       10.121.280   10.121.280
      4042   Alocaţie de încredinţare şi plasament familial69.814.396   24.760.000   94.574.396   94.574.396
      4043   Ajutor anual pentru veteranii de război50.912.100       50.912.100   50.912.100
      4044   Programe pentru sănătate869.904.600   -116.000.000   753.904.600   753.904.600
      4045   Programe pentru tineret17.208.800   1.500.000   18.708.800   18.708.800
      4046   Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român22.966.600       22.966.600   22.966.600
      4047   Cadastru imobiliar14.000.000       14.000.000   14.000.000
      4048   Meteorologie şi hidrologie,40.500.000   15.000.000   55.500.000   55.500.000
      4049   Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor391.500       391.500   391.500
      4050   Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită15.300.000       15.300.000   15.300.000
      4051   Cooperarea economică internaţională70.200.000   5.000.000   75.200.000   75.200.000
      4052   Participare la programul energetic - SAVE II1.200.000   6.256.700   7.456.700   7.456.700
      4053   Cupoane agricultori2.200.000.000       2.200.000.000   2.200.000.000
      4054   Cabaline din patrimoniul genetic naţional16.400.000   9.000.000   25.400.000   25.400.000
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională1.227.873.7042.401.984.000-225.889.478-110.069.3941.001.984.2262.291.914.6063.293.898.832
      4056   Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie556.140.760   816.000   556.956.760   556.956.760
      4057   Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior1.515.400.000   82.700.000   1.598.100.000   1.598.100.000
      4058   Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor2.000.000       2.000.000   2.000.000
      4059   Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)40.861.947       40.861.947   40.861.947
      4060   Transferuri pentru acţiuni de sănătate598.331.597   2.000.000   600.331.597   600.331.597
      4061   Susţinerea cultelor58.070.000       58.070.000   58.070.000
      4062   Stimularea exporturilor363.000.000   20.000.000   383.000.000   383.000.000
      4063   Protecţia copilului15.180.00066.513.000-13.000.000   2.180.00066.513.00068.693.000
      4066   Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult     178.778.709   178.778.709   178.778.709
      4070   Susţinerea sistemului de protecţie a copilului     693.000.000   693.000.000   693.000.000
      4071   Restructurarea sistemului bancar     2.489.600.000   2.489.600.000   2.489.600.000
      4072   Finanţarea programelor experimentale pentru reforma bugetară     25.000.000   25.000.000   25.000.000
      4080   Alte transferuri885.786.045722.774.000-296.716.000-710.539.196589.070.04512.234.804601.304.849
      49   DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE23.948.000.000   8.455.125.000   32.403.125.000   32.403.125.000
      5001   Dobânzi aferente datoriei publice interne16.206.375.000   6.786.425.000   22.992.800.000   22.992.800.000
      5002   Dobânzi aferente datoriei publice externe464.200.000   15.000.000   479.200.000   479.200.000
      5003   Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii1.715.700.000   984.900.000   2.700.600.000   2.700.600.000
      5004   Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe4.062.800.000   632.500.000   4.695.300.000   4.695.300.000
      5005   Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne1.498.925.000   36.300.000   1.535.225.000   1.535.225.000
      60     REZERVE3.471.358.303   -1.496.979.655   1.974.378.648   1.974.378.648
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.537.202.8723.168.647.996178.452.6141.936.834.7903.715.655.4865.105.482.7868.821.138.272
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE645.944.946   76.000.000   721.944.946   721.944.946
      8002   Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale45.000.000   76.000.000   121.000.000   121.000.000
      8005   Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă944.946       944.946   944.946
      8006   Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii600.000.000       600.000.000   600.000.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.376.119.455   1.235.724.554   5.611.844.009   5.611.844.009
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite4.367.879.455   1.235.724.554   5.603.604.009   5.603.604.009
      8501   Rambursări de credite externe3.030.630.278   932.498.826   3.963.129.104   3.963.129.104
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane1.337.249.177   303.225.728   1.640.474.905   1.640.474.905
      88     Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora8.240.000       8.240.000   8.240.000
      8801   Rambursări de credite interne8.240.000       8.240.000   8.240.000
  5101       AUTORITĂŢI PUBLICE3.674.995.776178.994.000462.497.859-4.760.8024.137.493.635174.233.1984.311.726.833
      01     CHELTUIELI CURENTE3.367.521.4294.140.000389.621.7825.291.8083.757.143.2119.431.8083.766.575.019
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL2.580.931.77615.00078.113.35544.0082.659.045.13159.0082.659.104.139
      10     Cheltuieli cu salariile1.740.021.28315.00024.233.52544.0081.764.254.80859.0081.764.313.816
      11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat454.645.251   23.585.800   478.231.051   478.231.051
      12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj82.129.078   1.528.400   83.657.478   83.657.478
      13     Deplasări, detaşări, transferări188.330.503   26.557.400   214.887.903   214.887.903
      1301   - deplasări, detaşări, transferări în ţară145.461.190   15.842.800   161.303.990   161.303.990
      1802   - deplasări în străinătate42.869.313   10.714.600   53.583.913   53.583.913
      14     Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate115.805.661   2.208.230   118.013.891   118.013.891
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII613.075.0384.125.000246.816.4275.247.800859.891.4659.372.800869.264.265
      21     Drepturi cu caracter social13.033.872   4.424.638   17.458.510   17.458.510
      22     Hrană999.184   407.275   1.406.459   1.406.459
      23     Medicamente şi materiale sanitare2.000.000       2.000.000   2.000.000
      24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie262.066.3913.900138.366.394-3.900400.432.785   400.432.785
      25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional72.893.669   24.752.484   97.646.153   97.646.153
      26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament17.859.879   8.413.599   26.273.478   26.273.478
      27     Reparaţii curente35.330.087   11.669.037   46.999.124   46.999.124
      28     Reparaţii capitale137.820.90044.80045.679.359835.200183.500.259880.000184.380.259
      29     Cărţi şi publicaţii8.514.108   341.32744.8008.855.43544.8008.900.235
      30     Alte cheltuieli60.006.9484.076.30012.712.3144.371.70072.719.2628.448.00081.167.262
      32     Fondul Preşedintelui1.750.000   50.000   1.800.000   1.800.000
      33     Fondul primului-ministru800.000       800.000   800.000
      34     SUBVENŢII18.274.250   5.576.000   23.850.250   23.850.250
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice18.274.250   5.576.000   23.850.250   23.850.250
      38     TRANSFERURI155.240.365   59.116.000   214.356.365   214.356.365
      40     Transferuri neconsolidabile155.240.365   59.116.000   214.356.365   214.356.365
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale123.700.365   39.679.000   163.379.365   163.379.365
      4041   Asociaţii şi fundaţii400.000       400.000   400.000
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională31.140.000   -5.563.000   25.577.000   25.577.000
      4072   Finanţarea programelor experimentale pentru reforma bugetară     25.000.000   25.000.000   25.000.000
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL251.225.549174.854.00041.464.321-10.052.610292.689.870164.801.390457.491.260
      72     Investiţii ale instituţiilor publice251.225.549174.854.00041.464.321-10.052.610292.689.870164.801.390457.491.260
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE56.248.798   31.411.756   87.660.554   87.660.554
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite56.248.798   31.411.756   87.660.554   87.660.554
      8501     Rambursări de credite externe6.211.658   3.220.000   9.431.658   9.431.658
      8502     Plăţi de dobânzi şi comisioane50.037.140   28.191.756   78.228.896   78.228.896
  5401       APĂRARE NAŢIONALĂ7.854.236.2591.830.127.040683.619.205309.387.3768.537.855.4642.139.514.41610.677.369.880
      01     CHELTUIELI CURENTE5.456.620.799   112.091.787   5.568.712.586   5.568.712.586
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL3.247.478.543   -18.188.213   3.229.290.330   3.229.290330
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.675.477.726   190.280.000   1.865.757.726   1.865.757.726
      38     TRANSFERURI533.664.530   -60.000.000   473.664.530   473.664.530
      39     Transferuri consolidabile51.084.553       51.084.553   51.084.553
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen51.084.553       51.084.553   51.084.553
      40     Transferuri neconsolidabile482.579.977   -60.000.000   422.579.977   422.579.977
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale469.339       469.339   469.339
      4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuite a forţei de muncă369.600.000   -60.000.000   309.600.000   309.600.000
      4060   Transferuri pentru acţiuni de sănătate112.510.638       112.510.638   112.510.638
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL509.517.4601.830.127.040   309.387.376509.517.4602.139.514.4162.649.031.876
      72     Investiţii ale instituţiilor publice439.517.4601.830.127.040   309.387.376439.517.4602.139.514.4162.579.031.876
      73     Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat70.000.000       70.000.000   70.000.000
      84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.888.098.000   571.527.418   2.459.625.418   2.459.625.418
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.888.098.000   571.527.418   2.459.625.418   2.459.625.418
      8501   Rambursări de credite externe1.596.052.568   519.864.409   2.115.916.977   2.115.916.977
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane292.045.432   51.663.008   343.708.441   343.708.441
  5501       ORDINEA PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ6.435.886.747334.961.2881.044.132.48818.586.0337.480.019.235353.547.3217.833.566.556
      01     CHELTUIELI CURENTE5.893.967.177   987.969.084   6.881.936.261   6.881.936.261
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL3.429.119.759   247.738.883   3.676.858.642   3.676.858.642
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.735.355.366   539.330.201   2.274.685.567   2.274.685.567
      34     SUBVENŢII633.796.185   153.800.000   787.596.185   787.596.185
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice633.796.185   153.800.000   787.596.185   787.596.185
      38     TRANSFERURI95.695.867   47.100.000   142.795.867   142.795.867
      39     Transferuri consolidabile72.413.056       72.413.056   72.413.056
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen34.781.056       34.781.056   34.781.056
      3911   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv37.632.000       37.632.000   37.632.000
      40     Transferuri neconsolidabile23.282.811   47.100.000   70.382.811   70.382.811
      4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii25.452       25.452   25.452
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale3.566.997       3.566.997   3.566.997
      4015   Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă     47.100.000   47.100.000   47.100.000
      4060   Transferuri pentru acţiuni de sănătate19.690.362       19.690.362   19.690.362
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL322.293.246334.961.28813.500.00018.586.033335.793.246353.547.321689.340.567
      72     Investiţii ale instituţiilor publice322.293.246334.961.28813.500.00018.586.033335.793.246353.547.321689.340.567
      84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE219.626.324   42.663.404   262.289.728   262.289.728
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite219.626.324   42.663.404   262.289.728   262.289.728
      8501   Rambursări de credite externe149.231.344   35.484.355   184.715.699   184.715.699
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane70.394.980   7.179.049   77.574.029   77.574.029
  5701       ÎNVĂŢĂMÂNT11.236.805.797427.276.0002.338.054.036-43.984.28013.574.859.833383.291.72013.958.151.553
      01     CHELTUIELI CURENTE10.922.069.796188.763.0002.332.124.853109.578.41013.254.194.649298.341.41013.552.536.059
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL8.086.138.29922.437.9002.089.574.140   10.175.712.43922.437.90010.198.150.339
      10     Cheltuieli cu salariile5.694.752.003   1.479.315.623   7.174.067.626   7.174.067.626
      11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.641.728.502   434.066.964   2.075.795.466   2.075.795.466
      12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj292.753.978   72.403.010   365.156.988   365.156.988
      13     Deplasări detaşări, transferări40.337.41222.437.90071.000   40.408.41222.437.90062.846.312
      1301   -deplasări, detaşări, transferări în ţară21.454.332   71.000   21.525.332   21.525.332
      1302   -deplasări în străinătate18.883.08022.437.900     18.883.08022.437.90041.320.980
      14       Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate416.566.404   103.717.543   520.283.947   520.283.947
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII742.625.52597.037.10087.170.81747.200.000829.796.342144.237.100974.033.442
      21     Drepturi cu caracter social79.605.567   7.300.124   86.905.691   86.905.691
      22     Hrană156.782.370   60.177.672   216.960.042   216.960.042
      23     Medicamente şi materiale sanitare1.954.846   84.000   2.038.846   2.038.846
      24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie178.726.324   11.007.990   189.734.314   189.734.314
      25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional11.846.24819.407.4202.126.559   13.972.80719.407.42033.380.227
      26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament59.951.050   3.884.512   63.895.562   63.835.562
      27     Reparaţii curente26.230.877   1.553.243   27.784.120   27.784.120
      28     Reparaţii capitale101.188.482   727.243   101.915.725   101.915.725
      29     Cărţi şi publicaţii5.313.213   105.124   5.418.337   5.418.337
      30     Alte cheltuieli45.065.774   204.350   45.270.124   45.270.1P4
      31     Manuale75.960.77477.629.680   47.200.00075.960.774124.829.680200.790.454
      34     SUBVENŢII143.662.916       143.662.916   143.662.916
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice143.662.916       143.662.916   143.662.916
      38     TRANSFERURI1.949.643.05669.288.000155.379.89662.378.4102.105.022.952131.666.4102.236.689.362
      39     Transferuri consolidabile583.206   219.010   802.216   802.216
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen583.206   219.010   802.216   802.216
      40     Transferuri neconsolidabile1.949.059.85069.288.000155.160.88662.378.4102.104.220.736131.666.4102.235.887.146
      4002   Burse391.171.075   49.660.886   440.831.961   440.831.961
      4055   Contribuabilii la programe realizate cu finanţare internaţională39.500.00069.288.00022.800.00062.378.41062.300.000131.666.410193.966.410
      4057   Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior1.515.400.000   82.700.000   1.598.100.000   1.598.100.000
      4058   Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor2.000.000       2.000.000   2.000.000
      4080   Alte transferuri988.775       988.775   988.775
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL260.113.961238.513.000   -153.562.690260.113.96184.950.310345.064.271
      72     Investiţii ale instituţiilor publice260.113.961238.513.000   -153.562.690260.113.96184.950.310345.064.271
      84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE54.622.040   5.929.183   60.551.223   60.551223
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite54.622.040   5.929.183   60.551.223   60.551.223
      8501   Rambursări de credite externe10.855.120   4.736.940   15.592.060   15.592.060
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane43.766.920   1.992.243   44.959.163   44.958.163
  5801       SĂNĂTATE3.695.073.02072.071.068-169.231.359496.943.1103.525.841.661569.014.1784.094.855.839
      01 02     CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL2.724.142.521 763.865.851   -302.860.949 -84.513.000   2.421.281.572 679.352.851   2.421.281.572 679.352.851
      10     Cheltuieli cu salariile540.063.156   -59.525.990   480.537.166   480.537.166
      11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat156.110.417   -17.832.798   138.277.619   138.277.619
      12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj26.992.045   -3.053.322   23.938.723   23.938.723
      13     Deplasări, detaşări, transferări2.895.800   60.000   2.955.800   2.955.800
      1301   - deplasări, detaşări, transferări în ţară2.295.800   60.000   2.355.800   2.355.800
      1302   - deplasări în străinătate600.000       600.000   600.000
      14     Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate37.804.433   -4.160.890   33.643.543   33.643.543
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII601.230.309   -104.945.879   496.284.430   496.284.430
      21     Drepturi cu caracter social310.000   99.451   409.451   409.451
      22     Hrană79.834.952   -11.262.878   68.572.874   68.572.874
      23     Medicamente şi materiale sanitare289.416.376   -72.256.243   217.160.133   217.160.133
      24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie74.276.191   476.461   74.752.652   74.752.652
      25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional70.493.023   -4.878.098   65.614.925   65.614.925
      26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament20.619.466   -4.711.075   15.908.391   15.908.391
      27     Reparaţii curente20.444.983   103.354   20.548.337   20.548.337
      28     Reparaţii capitale8.563.835   -1.788.801   6.775.034   6.775.034
      29     Cărţi şi publicaţii220.740   14.151   234.891   234.891
      30     Alte cheltuieli37.050.743   -10.743.001   26.307.742   26.307.742
      38     TRANSFERURI1.359.046.361   -113.402.070   1.245.644.291   1.245.644.291
      40     Transferuri neconsolidabile1.359.046.361   -113.402.070   1.245.644.291   1.245.644.291
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale20.717.164   97.930   20.815.094   20.815.094
      4044   Programe pentru sănătate869.904.600   -116.000.000   753.904.800   753.904.600
      4055   Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională2.294.000   500.000   2.794.000   2.794.000
      4060   Transferuri pentru acţiuni de sănătate466.130.597   2.000.000   468.130.597   468.130.597
      70     CHELTUIELI DE CAPITAL396.824.57472.071.068   496.943.110396.824.574569.014.178965.838.752
      72     Investiţii ale instituţiilor publice396.824.57472.071.068   496.943.110396.824.574569.014.178965.838.752
      84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE574.105.925   133.629.590   707.735.515   707.735.515
      85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite574.105.925   133.629.590   707.735.515   707.735.515
      8501   Rambursări de credite externe424.011.389   93.632.354   517.643.743   517.643.743
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane150.094.536   39.997.236   190.091.772   190.091.772
  5901       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET1.555.799.08820.800.000164.535.322-14.176.6401.720.334.4106.623.3601.726.957.770
      01     CHELTUIELI CURENTE1.501.993.23320.800.000162.135.322-15.376.6401.664.128.5555.423.3601.669.551.915
      02     CHELTUIELI DE PERSONAL215.849.554   -133.750.100   82.099.454   82.099.454
      10     Cheltuieli cu salariile141.662.352   -93.708.396   47.953.956   47.953.956
      11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat42.148.195   -28.196.344   13.951.851   13.951.851
      12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj7.079.258   -4.681.566   2.397.692   2.397.692
      13     Deplasări, detaşări, transferări15.049.009   -609.920   14.439.089   14.439.089
      1301   - deplasări, detaşări, transferări în ţară5.203.749   200.000   5.403.749   5.403.749
      1302   - deplasări în străinătate9.845.260   -809.920   9.035.340   9.035.340
      14     Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate9.910.744   -6.553.874   3.356.866   3.356.866
      20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII474.019.74820.800.000115.018.700-15.376.640589.038.4485.423.360594.461.808
      24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie13.645.440   1.375.000   15.020.440   15.020.440
      25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional234.118.460   112.143.700   346.262.160   346.262.160
      26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament962.540       962.540   962.540
      27     Reparaţii curente2.094.760       2.094.760   2.094.760
      28     Reparaţii capitale1.341.940       1.341.940   1.341.940
      29     Cărţi şi publicaţii4.714.020       4.714.020   4.714.020
      30     Alte cheltuieli217.142.58820.800.0001.500.000-15.376.640218.642.5885.423.360224.065.948
      34     SUBVENŢII609.261.487   588.013   609.849.500   609.849.500
      3501   Alocaţii de la buget pentru instituţii publice609.261.487   588.013   609.849.500   609.849.500
      38     TRANSFERURI202.862.444   180.278.709   383.141.153   383.141.153
      39     Transferuri consolidabile43.321       43.321   43.321
      3910   Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuţia datorate de persoanele care satisfac serviciul militar în termen43.321       43.321   43.321
      40     Transferuri neconsolidabile202.819.123   180.278.709   383.097.832   383.097.832
      4011   Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale25.769.300       25.769.300   25.769.300
      4019   Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale15.000       15.000   15.000
      4032   Sprijinirea organizaţiilor nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale34.485.300       34.485.300   34.485.300
      4033   Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare2.523.600       2.523.600   2.523.600
      4034   Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora10.000.000       10.000.000   10.000.000
      4036   Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural2.988.000       2.988.000   2.988.000
      4037   Finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei835.000       835.000   835.000
      4038   Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet" Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii3.500.000 9.939.123       3.500.000 9.939.123   3.500.000 9.939.123
      4040   Sprijin financiar pentru producerea şi distribuirea filmelor14.518.400       14.518.400   14.518.400
      4045   Programe pentru tineret17.208.800   1.500.000   18.708.800   18.708.800
      4046   Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român22.966.600       22.966.600   22.966.600
      4061   Susţinerea cultelor58.070.000       58.070.000   58.070.000
      4066   Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult     178.778.709   178.778.709   178.778.709
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL51.605.855   2.400.0001.200.00054.005.8551.200.00055.205.855
        72   Investiţii ale instituţiilor publice51.605.855   2.400.0001.200.00054.005.8551.200.00055.205.855
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.200.000       2.200.000   2.200.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2.200.000       2.200.000   2.200.000
      8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane2.200.000       2.200.000    
  6001       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII7.515.818.45892.496.0001.878.506.7081.904.9439.394.325.16694.400.9439.488.726.109
      01