Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 30 iunie 1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 30 iunie 1999 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 103 din 30 iunie 1999pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 30 iunie 1999

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Se ratifica Scrisoarea de acord, împreună cu anexele I, II, III şi IV, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) privind acordarea unui avans de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A. Articolul 2Avansul va fi utilizat pentru pregătirea proiectului, respectiv pentru stabilirea sistemului de management financiar al acestuia, pentru acoperirea costurilor iniţiale de funcţionare a UMP şi UIP, incluzând echipament, dotări de birou, vehicule, pregătire, consultanţa, salarii, costuri de auditare, precum şi alte costuri necesare. Articolul 3Prevederile scrisorii de acord vor fi aplicate de către unitatea de management a proiectului (UMP), constituită în cadrul mInisterului Industriei şi Comerţului sub directa responsabilitate şi coordonare a ministrului, în colaborare cu unităţile de implementare a proiectului (UIP), înfiinţate la nivelul entitatilor beneficiare de sume din împrumut, şi anume: Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale, Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, precum şi Grupul Central de Închidere a Minelor din cadrul ministerului. Articolul 4În cadrul contractelor încheiate cu contractori locali pentru executarea de lucrări, furnizarea de bunuri şi servicii se aproba ca Ministerul Industriei şi Comerţului, prin UMP, să efectueze plati în valută. Articolul 5Ministerul Finanţelor va încheia cu Ministerul Industriei şi Comerţului o convenţie prin care va delega acestuia din urma întreaga autoritate şi responsabilitate în aplicarea prevederilor scrisorii de acord şi în implementarea proiectului convenit cu B.I.R.D., prin UMP şi UIP, constituite astfel cum s-a precizat la art. 3. Articolul 6Impozitele şi contribuţiile sociale reprezintă contribuţia României la realizarea proiectului şi se suporta de fiecare entitate în parte din surse prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetele proprii, prin bugetul de stat, şi, respectiv, de personalul angajat la UMP şi UIP, după caz. Articolul 7Rambursarea avansului, plata ratelor dobânzii, a comisionului de angajament şi a altor cheltuieli interne şi externe vor fi achitate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Industriei şi Comerţului, din sume alocate cu aceasta destinaţie, cu recuperarea ulterioară de la entitatile beneficiare de sume din împrumut, specificate la art. 3, în funcţie de sumele repartizate şi utilizate din avans de fiecare în parte, din sume prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetele proprii prin bugetul de stat. Articolul 8Se autorizeaza Guvernul României ca prin Ministerul Finanţelor, de comun acord cu B.I.R.D., sa introducă pe parcursul utilizării avansului amendamente la conţinutul scrisorii de acord, care privesc modificări ce nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de B.I.R.D.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul afacerilor externe,Andrei PlesuMinistrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuExcelentei SaleDecebal Traian RemesMinistrul finanţelorGuvernul RomânieiBucureşti, RomâniaStimate domnule ministru, SCRISOARE DE ACORDROMÂNIA: SCRISOARE DE ACORD PRIVIND ACORDAREA UNUI AVANS DIN ÎMPRUMUTUL PENTRU PREGĂTIREA PROIECTULUI DE ÎNCHIDERE A MINELOR ŞI DE ATENUARE A IMPACTULUI SOCIAL P361-0 ROVa scriu în numele Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) pentru a va comunică consimţământul B.I.R.D. de a acorda României (Primitorul) un avans într-o sumă care să nu depăşească 500.000 dolari S.U.A. (avansul). Scopul avansului este de a finanta anumite cheltuieli necesare pentru pregătirea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, care vor accelera eforturile de restructurare şi de atenuare a impactului social în sectorul minier, pentru care Primitorul a solicitat asistenţa financiară din partea B.I.R.D.Avansul este acordat pentru scopurile, în termenii şi în condiţiile prezentate în anexele I-IV la prezenta scrisoare de acord şi Primitorul certifica prin prezenta ca este autorizat sa contracteze, sa traga şi sa ramburseze avansul acordat pentru scopurile, în termenii şi în condiţiile menţionate.Sumele trase din avans vor fi purtătoare de dobânda, conform paragrafului 5 din anexa IV "Prevederi financiare aplicabile avansurilor pentru pregătirea proiectului" la scrisoarea de acord.Acordarea acestui avans nu constituie sau nu implica nici un angajament din partea B.I.R.D. de a sprijini finanţarea operaţiunii pentru pregătirea căreia este acordat avansul.Va rugăm sa ne confirmati acordul dumneavoastră referitor la cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea şi returnarea către noi a unui exemplar din aceasta scrisoare. Acest acord va deveni efectiv la data contrasemnarii.Cu stima,Andrew N. Vorkink,director de ţaraUnitatea de ţarapentru Bulgaria şi RomâniaRegiunea Europa şi Asia CentralaDe acord:---------Decebal Traian Remes,ministrul finanţelorRomânia Anexa 1TERMENII ŞI CONDIŢIILE AVANSULUI1. Activităţile necesare în vederea pregătirii proiectului pentru care este acordat avansul sunt: a) costurile operationale adiţionale pentru stabilirea şi funcţionarea unităţii de management a proiectului (UMP), care va coordona implementarea proiectului, şi pentru stabilirea şi funcţionarea unităţilor de implementare a proiectului (UIP), pentru Grupul Central de Închidere a Minelor (G.C.I.M.), Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere (AND) şi Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.); b) servicii de consultanţa pentru pregătirea managementului financiar al proiectului şi a sistemului de raportare; c) servicii de consultanţa pentru pregătirea termenilor de referinţa şi a specificatiilor tehnice pentru bunuri, servicii şi lucrări, necesare pentru a implementa proiectul; d) achiziţia bunurilor iniţiale, incluzând mijloace de transport, pentru stabilirea UMP şi UIP; e) servicii de consultanţa pentru demararea elaborării planurilor, programelor, evaluărilor şi manualelor, care vor trebui pregătite ca parte a proiectului; f) pregătirea iniţială şi stagii de pregătire referitoare la închiderea minelor.2. Cheltuielile care vor fi finanţate din avans sunt:
  CategoriaSuma avansului (dolari S.U.A.)Procentul de cheltuieli care vor fi finanţate
  1.Bunuri necesare pentru pregătirea proiectului75.000100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (costurile ex-factory) şi 85% din cheltuielile locale pentru alte articole procurate de la intern
  2.Serviciile de consultanţă şi pregătire325.000100%
  3.Costuri operaţionale adiţionale100.000100% (cu excepţia bunurilor produse la intern - 85%)
  TOTAL:500.000
a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuieli în valută oricărei tari, alta decât aceea a Împrumutatului, pentru bunuri şi servicii furnizate de pe teritoriul oricărei tari, alta decât cea a Împrumutatului; b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în valută Împrumutatului sau pentru bunuri ori servicii achiziţionate de pe teritoriul Împrumutatului; şi c) termenul costuri operationale adiţionale înseamnă costuri cu combustibilul şi cu asigurarea mijloacelor de transport, echipament de birou, materiale şi furnituri, salarii pentru personalul UMP şi costuri de audit pentru UIP, pentru remunerarea serviciilor pe termen scurt ale consultantilor, necesare pentru stabilirea sistemului de management financiar şi a costurilor de audit.3. Primitorul va îndeplini activităţile cu diligenta şi eficienta necesară; va asigura în mod prompt fonduri, facilităţi, servicii şi alte resurse necesare pentru scopul proiectului; va furniza B.I.R.D. toate informaţiile asupra activităţilor şi asupra folosirii sumelor avansului, asa cum B.I.R.D. va solicita în mod rezonabil; din timp în timp, va schimba cu reprezentanţii B.I.R.D. opinii asupra progresului şi rezultatelor activităţilor.4. Pentru a facilita îndeplinirea activităţilor de pregătire a proiectului de mai sus, Primitorul poate deschide un cont (contul special) în dolari S.U.A. la o banca comercială, conform termenilor şi condiţiilor stabilite în anexa II la aceasta scrisoare de acord. Banca de depozit a contului special va confirma într-o formă acceptabilă B.I.R.D. ca fondurile din contul special vor fi stabilite ca depozit special pentru scopurile specifice pentru care este acordat avansul şi ca fondurile nu pot fi supuse compensării, confiscării, sechestrării.5. Cu excepţia cazului în care B.I.R.D. va stabili în alt fel, achiziţia bunurilor şi a serviciilor de consultanţa necesare pentru îndeplinirea activităţilor şi care vor fi finanţate din sumele avansului se va afla sub incidenţa anexei III la aceasta scrisoare de acord.6. Tragerea, folosirea şi rambursarea avansului se vor face în concordanta cu "Prevederile financiare aplicabile avansurilor pentru pregătirea proiectului", stabilite în anexa IV la aceasta scrisoare de acord.7. B.I.R.D. poate cere ca tragerile din avans să fie făcute, pe baza declaraţiilor de cheltuieli, pentru cheltuieli destinate: a) serviciilor firmelor de consultanţa, în valoare de mai puţin de 50.000 dolari S.U.A., şi serviciilor consultantilor individuali, în valoare de mai puţin de 25.000 dolari S.U.A.; b) bunurilor, în asemenea termeni şi condiţii după cum Banca va specifică prin notificarea Primitorului; c) instruirii; şi d) costurilor operationale adiţionale.8. Pentru scopurile paragrafului 6 din anexa IV la aceasta scrisoare de acord este menţionată data de 15 noiembrie 1999. După data menţionată nu se va mai efectua nici o tragere din avans şi orice suma din avans rămasă netrasa va fi anulată, exceptând cazul în care B.I.R.D. va stabili o dată ulterioară pentru scopurile paragrafului 6.9. Cererile de tragere din avans vor fi semnate în numele Primitorului de către ministrul finanţelor sau de altă persoană autorizata în scris de ministrul finanţelor. Specimenele de semnatura autorizate ale persoanelor desemnate vor fi transmise împreună cu prima cerere de tragere.
Anexa 2CONTUL SPECIAL1. Pentru scopurile acestei anexe: a) termenul categorii eligibile semnifica categoriile de articole care urmează să fie finanţate din sumele avansului, după cum este specificat în paragraful 2 din anexa I la aceasta scrisoare de acord; b) termenul cheltuieli eligibile semnifica cheltuielile corespunzătoare costului rezonabil al bunurilor şi serviciilor solicitate pentru activităţile de finanţat din sumele avansului alocat periodic categoriilor eligibile, în conformitate cu reglementările paragrafului 2 din anexa I la aceasta scrisoare de acord; c) termenul alocaţie autorizata semnifica suma echivalenta cu 150.000 dolari S.U.A., care va fi trasa din avans şi depozitata în contul special conform paragrafului 3 a) din aceasta anexa.2. Plăţile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuielile eligibile, în conformitate cu prevederile acestei anexe.3. După ce B.I.R.D. a primit dovezi satisfăcătoare privind deschiderea corespunzătoare a contului special, tragerile pentru alocaţia autorizata şi tragerile ulterioare făcute pentru realimentarea contului special vor fi efectuate după cum urmează: a) Primitorul va transmite B.I.R.D. o cerere sau cereri pentru depozitarea în contul special a unei sume care să nu depăşească suma agregata a alocaţiei autorizate. Pe baza unei sau unor astfel de cereri, B.I.R.D., în numele Primitorului, va depozita în contul special suma din sumele avansului, după cum a fost solicitată de Primitor. b) (i) În vederea realimentarii contului special, Primitorul va transmite B.I.R.D. cereri pentru depozit în contul special la asemenea intervale după cum va specifică B.I.R.D.(îi) Anterior sau în momentul fiecărei astfel de solicitări, Primitorul va furniza B.I.R.D. documentele sau alte dovezi solicitate conform paragrafului 4 din aceasta anexa, pentru plata sau plăţile în legătură cu care a fost solicitată realimentarea. Pe baza fiecărei astfel de solicitări, B.I.R.D. va depozita în contul special, în numele Primitorului, din sumele avansului, acele sume care au fost solicitate de către Primitor şi justificate cu documentele menţionate şi cu alte documente de plati care urmează să fie făcute din contul special pentru cheltuieli eligibile.4. Pentru fiecare plata efectuată de către Primitor din contul special Primitorul (în momentul în care B.I.R.D. va solicita în mod rezonabil) va transmite B.I.R.D. astfel de documente sau alte dovezi arătând ca astfel de plati au fost făcute exclusiv pentru cheltuieli eligibile.5. Fără a tine seama de prevederile paragrafului 3 din prezenta anexa, nu se va putea solicita B.I.R.D. să efectueze în continuare depozite în contul special: a) dacă, oricând, B.I.R.D. va stabili ca tragerile ulterioare din avans ar trebui efectuate direct de către Primitor; sau b) dacă B.I.R.D. va fi notificat Primitorului asupra intenţiilor sale de a suspenda în totalitate sau în parte dreptul Primitorului de a face trageri din avans, corespunzător condiţiilor stabilite în paragraful 8 din anexa IV la aceasta scrisoare de acord; sau c) o dată ce totalul sumelor netrase din avans este egal cu echivalentul a de doua ori suma alocaţiei autorizate.Ca urmare, tragerea din sumele avansului rămase netrase va urma acele proceduri pe care B.I.R.D. le va notifica Primitorului. Astfel de trageri ulterioare se vor efectua numai după şi în măsura în care B.I.R.D. va avea convingerea ca toate sumele rămase în depozit în contul special la data notificării vor fi utilizate numai pentru efectuarea plăţilor pentru cheltuielile eligibile.6. a) Dacă B.I.R.D. stabileşte în orice moment ca plata din contul special a fost:(i) efectuată pentru o cheltuiala sau într-o sumă neeligibila conform paragrafului 2 din prezenta anexa; sau(îi) nu este justificată de dovezile transmise B.I.R.D., Primitorul, pe baza notificării prompte a B.I.R.D.:A. va transmite dovezi suplimentare, după cum B.I.R.D. va solicita; sauB. va depozita în contul special (sau, dacă B.I.R.D. va solicita astfel, va rambursa B.I.R.D.) o sumă egala cu suma plăţii respective sau o porţiune din aceasta plata care nu a fost eligibilă sau justificată.Dacă B.I.R.D. nu va conveni altfel, nu se vor efectua depozite ulterioare în contul special până când Primitorul nu va furniza dovezi sau nu va efectua un astfel de depozit sau rambursare, după caz. b) Dacă B.I.R.D. stabileşte în orice moment ca orice suma trasa în contul special şi nerambursata nu va fi solicitată pentru acoperirea plăţilor ulterioare pentru cheltuielile eligibile, Primitorul, pe baza notificării prompte a B.I.R.D., va rambursa orice astfel de suma trasa şi nerambursata. c) Primitorul, pe baza notificării B.I.R.D., va rambursa B.I.R.D. în întregime sau porţiuni din fondurile depozitate în contul special. d) Rambursarile către B.I.R.D. se vor efectua conform prevederilor paragrafului 6 a), b) şi c) din prezenta anexa şi vor fi adăugate la suma netrasa din avans. Anexa 3ACHIZIŢII Secţiunea I Serviciile de consultanţa Partea AGeneralitatiServiciile de consultanţa se vor achizitiona conform prevederilor menţionate în cadrul Introducerii şi al secţiunii IV din "Ghidul pentru selecţia şi angajarea consultantilor de către imprumutatii Băncii Mondiale", publicat de către Banca în ianuarie 1997 şi revizuit în septembrie 1997 şi ianuarie 1999 (Ghidul pentru servicii de consultanţa), şi conform prevederilor următoare din aceasta secţiune. Partea BSelecţionarea pe criterii calitative şi de cost Cu excepţia situaţiei în care se stabileşte altfel în partea C a acestei secţiuni, serviciile de consultanţa vor fi procurate în cadrul contractelor acordate în conformitate cu prevederile secţiunii II din Ghidul pentru servicii de consultanţa, ale paragrafului 3 din anexele 1 şi 2 la acesta şi cu prevederile paragrafelor 3.13-3.18 din acesta, aplicabile selectionarii consultantilor pe criterii calitative şi de cost. Partea CAlte proceduri pentru selecţionarea consultantilor1. Selecţionarea pe criterii calitative Serviciile pentru sarcinile care îndeplinesc cerinţele stabilite în paragraful 3.2 din Ghidul pentru servicii de consultanţa pot fi procurate, cu acordul iniţial al Băncii, în cadrul contractelor acordate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1-3.4 din Ghidul pentru servicii de consultanţa.2. Consultanţii individualiServiciile pentru sarcinile care îndeplinesc cerinţele stabilite în paragraful 5.1 din Ghidul pentru servicii de consultanţa vor fi procurate în cadrul contractelor acordate consultantilor individuali, în concordanta cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 din Ghidul pentru servicii de consultanţa.3. Calificarile consultantilorServiciile necesare pentru a contribui la stabilirea sistemului managementului financiar al proiectului vor fi procurate pe baza procedurilor pentru selecţionarea bazată pe calificarile consultantilor, în conformitate cu prevederile paragrafului 3.7 din Ghidul pentru servicii de consultanţa. Partea DRevizuirea de către Banca a selectionarii consultantilor1. Planificarea selecţieiÎnainte de elaborarea cererilor de propuneri către consultanţi, planul propus pentru selecţionarea consultantilor în cadrul proiectului va fi furnizat Băncii pentru a-l revizui şi aproba, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa 1 la Ghidul pentru servicii de consultanţa. Selecţionarea tuturor serviciilor consultantilor va fi realizată în conformitate cu un asemenea plan de selecţionare, precum a fost aprobat de către Banca, şi cu prevederile menţionatului paragraf 1.2. Revizuirea iniţială a) Referitor la fiecare contract de angajare a firmelor de consultanţa, estimat la un cost echivalent a 50.000 dolari S.U.A. sau mai mult, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 1, 2 [altele decât subparagraful secund al paragrafului 2 a)] şi 5 din anexa 1 la Ghidul pentru servicii de consultanţa. b) Cu referire la fiecare contract de angajare a consultantilor individuali, estimat la un cost echivalent a 25.000 dolari S.U.A. sau mai mult, calificarile, experienta, termenii de referinţa şi cei ai angajării consultantilor se vor furniza Băncii pentru revizuire iniţială şi aprobare. Contractul va fi acordat numai după ce aprobarea respectiva va fi fost data.3. Revizuirea ulterioarăCu referire la fiecare contract neaflat sub incidenţa paragrafului 2 din aceasta parte, se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 din anexa 1 la Ghidul pentru servicii de consultanţa. Secţiunea II Achiziţia bunurilorBunurile se vor achizitiona: a) în conformitate cu prevederile secţiunii I din "Ghidul de achiziţii în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. şi creditelor AID", publicat de Banca în ianuarie 1995 şi revizuit în ianuarie şi august 1996, septembrie 1997 şi ianuarie 1999 (Ghidul achiziţiilor); şi b) în cadrul contractelor acordate pe baza procedurilor de achiziţie, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 şi 3.6 din ghid. Revizuirea procedurilor stabilite în cadrul paragrafului 4 din anexa 1 la ghid se va aplica unor asemenea contracte, cu condiţia ca în locul cuvantului licitaţii din paragraful 4 să se citească cotaţii. Anexa 4PREVEDERI FINANCIARE APLICABILE AVANSURILOR PENTRU PREGĂTIREA PROIECTULUI1. În aceste prevederi, termenul Banca Mondială înseamnă: a) Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.); sau b) Asociaţia Internationala pentru Dezvoltare (Asociaţia). Toţi ceilalţi termeni definiţi în scrisoarea de acord sau în anexele I, II şi III la aceasta vor avea aceleaşi sensuri.2. Banca Mondială va disponibiliza fonduri din avans Primitorului pentru a acoperi cheltuielile specificate în scrisoarea de acord. Primitorul ar trebui să prezinte o cerere scrisă pentru tragere, în forma specificată de către Banca Mondială. Cererea este: a) semnată de un reprezentant autorizat al Primitorului; şi b) însoţită de documente doveditoare ale cheltuielilor făcute sau, dacă Banca Mondială îşi exprima acordul, care vor fi făcute.3. Avansul va fi acordat în dolari S.U.A.; totuşi Primitorul poate solicita orice alta valuta cerută pentru a acoperi o cheltuiala care este finanţată din avans. În acest caz, Banca Mondială va cumpara acea valuta cu dolari S.U.A.4. Tragerile vor fi efectuate numai pentru cheltuieli pentru servicii furnizate din sau bunuri produse în tari eligibile conform "Ghidului: Achiziţii în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. şi creditelor AID" (Washington D.C., septembrie 1997).5. Asa cum este specificat de către Banca Mondială în scrisoarea de acord pentru avans, pentru sumele din avans trase şi nerambursate se datorează dobânda la o rata calculată şi datorată după cum urmează:(i) Dobânda se acumuleaza periodic pentru suma avansului trasa şi nerambursata, la o rata stabilită pentru fiecare perioada de dobânda, egala cu costul împrumuturilor calificate din semestrul precedent plus trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1 procent).(îi) Cat de curând este posibil, după sfârşitul fiecărui semestru, Banca Mondială va notifica Primitorului despre costul împrumuturilor calificate pentru acel semestru.(iii) Pentru scopurile prezentului avans:A. perioada de dobânda înseamnă o perioadă de 6 luni care se termina la 31 decembrie şi la 30 iunie, începând cu perioada de dobânda în care avansul este acordat de către Banca;B. costul împrumuturilor calificate înseamnă costul, determinat în mod rezonabil de către Banca şi exprimat ca procent pe an, al împrumuturilor trase şi nerambursate ale Băncii după 30 iunie 1982. Costul exclude acele împrumuturi sau părţi ale acestora pe care Banca le-a alocat pentru finanţarea: I. investiţiilor Băncii; şi II. unor împrumuturi acordate de Banca după 1 iulie 1989, cu rate de dobânda determinate altfel decât este prevăzut în subparagraful (i) de mai sus;C. semestru înseamnă primele 6 luni şi următoarele 6 luni ale anului calendaristic.(iv) La acea data la care Banca poate notifica Primitorului, dar nu cu mai puţin de 6 luni înainte, subparagrafele (i), (îi) şi (iii) C vor fi amendate după cum urmează:"(i) Dobânda se va acumula periodic pentru suma avansului trasa şi nerambursata, la o rata pentru fiecare trimestru egala cu costul împrumuturilor calificate, determinat pentru trimestrul precedent, plus trei pătrimi de procent (3/4 din 1 procent).(îi) Cat de curând posibil după sfârşitul fiecărui trimestru, Banca va înştiinţa Primitorul despre costul împrumuturilor calificate, determinat pentru acel trimestru.""(iii) C. trimestru înseamnă o perioadă de 3 luni începând la 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie într-un an calendaristic."6. Suma trasa din avans, împreună cu comisionul de serviciu acumulat la aceasta vor fi achitate de către Primitor Băncii Mondiale, după cum urmează: a) Dacă la data sau înainte de data convenită în acest scop de către Primitor şi Banca Mondială în scrisoarea de acord pentru avans un împrumut a fost acordat de către B.I.R.D sau un credit pentru dezvoltare a fost acordat de către Asociaţie, în scopul de a contribui la finanţarea proiectului pentru pregătirea căruia a fost acordat avansul, atunci întreaga suma a avansului trasa şi nerambursata va fi plătită Băncii Mondiale. O astfel de plată va include comisionul de serviciu acumulat asupra avansului până la data acestei plati. Rambursarea se va face printr-o tragere din suma unui astfel de împrumut sau credit pentru dezvoltare, în conformitate cu prevederile acordului prin care s-a prevăzut aceasta, imediat ce acest acord a intrat în vigoare. b) Dacă până la data menţionată la paragraful a) de mai sus nu a fost acordat un astfel de împrumut sau credit de dezvoltare sau dacă până la o astfel de data sau oricând după această dată acordul prin care se acordă un astfel de împrumut sau credit de dezvoltare s-a terminat fără sa fi intrat în vigoare, atunci:(i) dacă suma trasa din avans nu depăşeşte 50.000 dolari S.U.A., această sumă va fi rambursata de către Primitor Băncii Mondiale, împreună cu comisioanele aferente la data rambursarii, data pe care Banca Mondială o va specifică în notificarea către Primitor; această dată nu va fi în nici un caz mai devreme de 60 de zile după data transmiterii acestei notificări; şi(îi) dacă suma trasa din avans va depăşi 50.000 dolari S.U.A., suma agregata va fi plătită de Primitor Băncii Mondiale în 10 transe semestriale aproximativ egale, împreună cu comisioanele acumulate pentru suma nerambursata, periodic şi în sumele şi la datele notificate de către Banca Mondială Primitorului; în nici un caz, data primei rate nu va fi mai devreme de 60 de zile după data transmiterii acestei notificări.7. Toate plăţile către Banca Mondială vor fi efectuate în dolari S.U.A., în locurile şi în conturile pe care Banca Mondială le va specifică.8. Banca Mondială, prin notificarea Primitorului, poate suspenda în orice moment tragerile ulterioare din avans, în cazul în care va avea loc unul dintre următoarele cazuri de suspendare: a) fondurile trase nu au fost utilizate pentru scopurile convenite între Primitor şi Banca Mondială; b) activităţile de pregătire nu sunt efectuate în conformitate cu standardele şi metodele convenite între Primitor şi Banca Mondială; sau c) a fost suspendat dreptul Primitorului sau al oricărei entităţi căreia Banca i-a acordat un împrumut cu garanţia Primitorului de a efectua trageri, conform acordului de împrumut cu Banca sau acordului de credit de dezvoltare cu Asociaţia.9. Dacă tragerile din avans au fost suspendate în orice moment, ca urmare a acestor prevederi, Banca Mondială, prin notificarea Primitorului, poate anula orice suma a avansului rămasă netrasa. ---------

Noutăți

 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 57 din 17 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1995 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul de stat şi a regularizării diferenţelor de curs valutar şi de preţ înregistrate din decontarea importurilor critice finanţate din împrumuturile externe guvernamentale
 • LEGE nr. 225 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programelor de transport public judeţean
 • LEGE nr. 105 din 16 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 9 aprilie 2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 125 din 22 iunie 1998 pentru completarea articolului 33 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 25 iunie 2004 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 6 mai 2004 şi la Paris la 17 mai 2004, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 170 din 9 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 90/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la participarea la cel de-al cincilea Program-cadru în domeniul cercetării şi dezvoltării tehnologice, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • LEGE nr. 6 din 9 ianuarie 2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 59 din 24 aprilie 2000 privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române şi reglementarea unor cheltuieli specifice
 • LEGE nr. 42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi
 • LEGE nr. 188 din 14 octombrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 47 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 348 din 14 iulie 2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 24 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora
 • LEGE nr. 417 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2002 privind modificarea cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 12 din 7 martie 1994 privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1994
 • LEGE nr. 18 din 13 iulie 1949 asupra impozitului agricol
 • LEGE nr. 127 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 133/2000 privind repartizarea capacităţilor de infrastructura feroviara
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 11 ianuarie 2001 privind exceptarea de la plata accizelor pentru produsele petroliere acordate ca ajutor umanitar Republicii Federale Iugoslavia
 • LEGE nr. 95 din 17 mai 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2000 pentru ratificarea Acordului multilateral de baza privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 270 din 16 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • LEGE nr. 491 din 11 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare
 • LEGE nr. 43 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 338/1970 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Cultura şi Arta
 • LEGE nr. 75 din 16 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată
 • LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea pornografiei*)
 • LEGE nr. 533 din 9 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii
 • LEGE nr. 129 din 17 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 1 iunie 2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 59 din 22 martie 2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 6 iunie 2007 privind darea unei părţi dintr-un imobil în folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei la Bucureşti
 • LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 413 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare române aflate pe teritoriul Federaţiei Ruse şi al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 2005
 • LEGE nr. 347 din 27 decembrie 2018 pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
 • LEGE nr. 27 din 16 martie 2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 193 din 30 octombrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 495 din 28 decembrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Spania privind cooperarea în lupta împotriva criminalităţii, semnată la Madrid la 30 martie 2006
 • LEGE nr. 430 din 27 octombrie 2003 pentru aderarea României la Acordul privind înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale pentru Dreptul Dezvoltării (IDLO), adoptat la Roma la 5 februarie 1988, aşa cum a fost modificat la 1 iulie 2002
 • LEGE nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România*)
 • LEGE nr. 231 din 7 octombrie 2015 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi comerciale aplicabile operaţiunilor de transfer de credit şi de debitare directă în euro şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009
 • LEGE nr. 527 din 9 octombrie 2001 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor (AND) pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000*)
 • LEGE nr. 76 din 17 iulie 1992 privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar
 • LEGE nr. 34 din 21 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 594 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021