Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 30 iunie 1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 30 iunie 1999 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 30 iunie 1999privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 30 iunie 1999

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Articolul 2Salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, denumita în continuare agenţie, se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, importanţa socială, complexitatea, specificul activităţii fiecărei funcţii, precum şi de pregătirea şi competenţa profesională a persoanelor care exercită aceste funcţii, de riscul şi de suprasolicitarea neuropsihica, pe baza criteriilor aprobate de Consiliul Naţional de Coordonare. Articolul 3Nomenclatorul funcţiilor de conducere şi de execuţie, precum şi nivelul salariilor de baza şi al indemnizaţiilor de conducere sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 4Salariile de baza pentru personalul agenţiei sunt cele rezultate din înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare cu valoarea de referinţa. Salarizarea personalului agenţiei se face potrivit art. 4 alin. (2) din Legea salarizarii nr. 14/1991, prin negocieri colective sau, după caz, individuale, între agenţie, ca persoana juridică care angajează, şi salariaţii sau reprezentanţii acestora, în limitele coeficienţilor de ierarhizare corespunzatori funcţiei. Persoanele care ocupa funcţii de conducere beneficiază şi de o indemnizaţie de conducere, care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite. Articolul 5Valoarea de referinţa specifică a agenţiei se actualizează anual, în raport cu creşterea estimată a preţurilor de consum, prin legea bugetului de stat. Articolul 6 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată personalul poate primi salariu de merit. Acesta poate fi de până la 15% din salariul de baza. (2) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Pentru personalul nou-angajat salariul de merit se poate acorda după o perioadă de un an de la angajare. (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 25% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcţii al agenţiei, din care cel puţin două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie. Articolul 7 (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază la funcţia de baza de un spor de vechime în munca de până la 25% din salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
     
  Tranşele de vechime în muncăCota din salariul de bază
  între 3 şi 5 ani5%
  de la 5 la 10 ani10%
  de la 10 la 15 ani15%
  de la 15 la 20 de ani20%
  peste 20 de ani25%
(2) Sporul de vechime în munca se plăteşte începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca. (3) Sporul de vechime în munca se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. (4) Pensionării pentru limita de vârsta, care se reangajeaza în munca potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca dobândite după data pensionării.
Articolul 8Salariaţii agenţiei primesc lunar un spor de confidenţialitate de 25% din salariul de baza. Articolul 9Salariaţii care poseda titlul de doctor în activitatea pe care o desfăşoară beneficiază de un spor de 15% din salariul de baza. Articolul 10 (1) Orele prestate de personalul încadrat în funcţii de execuţie peste durata normală a timpului de lucru se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzător, orele suplimentare vor fi salarizate cu un spor din salariul de baza, astfel: a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare.Cu sporul de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul compartimentului sau al sectorului de activitate, fără a se depăşi 360 de ore anual. (3) Salariaţii care, prin natura atribuţiilor de serviciu, prestează în mod sistematic activitate peste durata normală a timpului de lucru, precum şi pentru activităţile desfăşurate în zilele nelucrătoare şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător primesc, în raport cu depăşirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2), un spor de 10-25% din salariul de baza, care face parte din acesta. Categoriile de salariaţi şi condiţiile de acordare a sporului de muncă sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc pe baza prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a agenţiei şi se aproba de consiliul de administraţie. Articolul 11Salariaţii care lucrează în condiţii speciale de muncă primesc un spor de până la 15% din salariul de baza. Locurile de muncă, categoriile de salariaţi şi cuantumul sporului se aproba de consiliul de administraţie. Articolul 12Drepturile privind indemnizaţia pentru concediul de odihnă şi pentru incapacitate temporară de muncă se calculează potrivit reglementărilor legale în vigoare. Articolul 13Premierea salariaţilor agenţiei se face dintr-un fond de premiere, care se constituie prin aplicarea unei cote de 10% asupra fondului de salarii aprobat anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Articolul 14 (1) Pentru activitatea desfăşurată salariaţii agenţiei beneficiază la sfârşitul anului calendaristic de un premiu anual, corespunzător salariului de baza realizat în ultima luna din anul pentru care se face plata. (2) Premiul anual nu se acordă sau poate fi redus în cazul salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfacatoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar. Persoanele care au fost schimbate din funcţie sau al căror contract individual de muncă a încetat pentru fapte imputabile lor nu beneficiază de premiul anual. Articolul 15Persoanele angajate în cadrul agenţiei, numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din agenţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------- Ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu Anexa 1
Valoarea de referinţa = 1.000.000 lei
            NOMENCLATORUL
funcţiilor de conducere şi de execuţie din cadrul Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe şi nivelul salariilor de baza şi al indemnizaţiilor de conducere
    A. Salarii de baza
    I. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de conducere din agenţie
       
  Nr. crt.Funcţia de conducereCoeficientul de ierarhizare
  1.Director general10,00-11,20
  2.Director general adjunct8,00- 9,50
    II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de conducere din unele compartimente functionale
       
  Nr. crt.Funcţia de conducereCoeficientul de ierarhizare
  1.Director4,00-6,50
  2.Consilier-şef4,00-6,50
  3.Şef oficiu teritorial3,50-5,00
  4.Şef serviciu3,50-5,00
  5.Şef birou3,00-4,00
    III. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de execuţie
         
  Nr. crt.Funcţia de execuţieNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
  1.ConsilierS3,00-5,00
  2.ExpertS3,00-4,00
  3.Inspector de specialitateS3,00-4,00
  4.Referent de specialitateS2,50-4,00
  5.Consilier juridicS2,50-5,00
  6.TraducătorS2,50-4,00
  7.Analist programatorS2,50-4,00
  8.ReferentSSD1,75-2,75
  9.ReferentM1,50-2,00
  10.Analist programator ajutorM1,50-2,00
  11.Secretar-dactilografM1,25-1,75
  12.MagazinerM1,00-1,50
  13.CasierM1,00-1,50
  14.ArhivarM1,00-1,50
  15.Funcţionar administrativM0,75-1,25
  16.Şofer-0,75-1,25
  17.Îngrijitor-0,50-1,00
NOTĂ:1. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţi cu diploma de licenţă sau echivalenta ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani - învăţământ de zi, seral sau fără frecventa.2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor SSD pot fi ocupate de absolvenţi cu diploma ai învăţământului superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 ani - învăţământ de zi sau 3-4 ani - învăţământ seral sau fără frecventa.3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor M pot fi ocupate de absolvenţi cu diploma de bacalaureat sau, după caz, diploma.4. În funcţiile consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate vor fi încadraţi ingineri, economişti, jurişti şi alţi specialişti, absolvenţi ai institutului superior universitar.5. În funcţia de referent, la care este prevăzut nivelul studiilor M, vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni şi alţi specialişti cu studii liceale şi postliceale.B. Indemnizaţii de conducere
       
  Nr. crt. Funcţia de conducereIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază (%)
  1.Director30
  2.Consilier şef25
  3.Şef oficiu teritorial25
  4.Şef serviciu20
  5.Şef birou15
--------

Noutăți

 • LEGE nr. 45 din 30 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1995 pentru modificarea unor prevederi ale Legii nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 21 decembrie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 132 din 29 decembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 143 din 18 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 63 din 17 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 645 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 188/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
 • LEGE nr. 117 din 5 mai 2005 pentru completarea art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 29 iunie 2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 87 din 25 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998
 • LEGE nr. 175 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind serviciile aeriene şi a Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei asupra cooperării dintre ţările scandinave cu privire la Scandinavian Airlines System (SAS), semnate la Oslo la 26 octombrie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 59 din 21 martie 2013 privind aderarea României la Acordul parţial extins privind itinerarele culturale, instituit prin Rezoluţia CM/Res(2010)53 (adoptată de Comitetul de Miniştri la data de 8 decembrie 2010 la cea de-a 1.101-a întâlnire a miniştrilor adjuncţi)
 • LEGE nr. 177 din 13 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2009 privind unele măsuri fiscale în domeniul taxelor consulare
 • LEGE nr. 7 din 6 ianuarie 2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 28^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • LEGE nr. 362 din 28 decembrie 2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice
 • LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 12 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind şederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001
 • LEGE nr. 21 din 15 aprilie 1994 pentru ratificarea Acordului general de prietenie şi cooperare dintre România şi Republica Columbia, semnat la Bogota la 5 august 1993
 • LEGE nr. 625 din 19 noiembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/2002 privind ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Washington DC la 8 mai 2002 şi la Bucureşti la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public
 • LEGE nr. 306 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 229 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 27 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 30 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
 • LEGE nr. 71 din 5 iulie 1995 privind dreptul absolvenţilor învăţămîntului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţi şi instituţii similare din învăţămîntul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
 • LEGE nr. 66 din 18 aprilie 2019 privind instituirea zilei de 11 martie ca "Ziua Naţională a Meseriilor"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 2 aprilie 1999 privind garantarea unui plasament interbancar
 • LEGE nr. 65 din 20 aprilie 2012 pentru aderarea României la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976
 • LEGE nr. 4.090 din 27 mai 1913 pentru înfiinţarea Casei funcţionarilor publici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 31 mai 2001 pentru completarea art. 116 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 85 din 2 aprilie 2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti"
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 3.600 din 17 octombrie 1938 privind unificarea procedurii fiscale
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 261 din 14 decembrie 2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile situate în judeţul Iaşi
 • LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea pornografiei*)
 • LEGE nr. 64 din 11 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2002 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţionala a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2002
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1998*) (*republicată*) privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 497 din 20 noiembrie 2003 privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuţiilor de asigurări sociale ale refugiaţilor politici greci repatriaţi din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997, semnat la Bucureşti la 30 iunie 2003
 • LEGE nr. 35 din 15 iunie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii
 • LEGE nr. 77 din 8 aprilie 1998 pentru aderarea României la Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886, în forma revizuită prin Actul de la Paris la 24 iulie 1971 şi modificată la 28 septembrie 1979
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021