Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 30 iunie 1999 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 110 din 30 iunie 1999pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 30 iunie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 30 august 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 88/1997, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Fiecare banca va plati Fondului o contribuţie anuală în valoare de 0,8% din suma totală a depozitelor persoanelor fizice, existenta în sold la data de 31 decembrie a anului precedent. Echivalentul în lei al depozitelor în valută se calculează utilizându-se cursul în lei al respectivei monede străine, publicat pentru acea data de către Banca Naţionala a României."2. Alineatul (5) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(5) Fondul este autorizat sa majoreze contribuţia anuală ce trebuie plătită de o banca, până la nivelul de 1,6% din suma totală a depozitelor persoanelor fizice, existenta în sold la data de 31 decembrie a anului precedent, dacă, potrivit reglementărilor emise de Fond, rezultă ca aceasta s-a angajat în politici bancare riscante şi nesanatoase. Aceasta majorare nu va putea avea loc înainte de a se da dreptul băncii în cauza să-şi exprime opinia."3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În cazul în care resursele Fondului sunt insuficiente pentru plata compensaţiilor pentru depozitele garantate de acesta, fiecare banca plăteşte o contribuţie specială egala cu dublul contribuţiei anuale aferente exerciţiului financiar respectiv. (2) Termenul de plată al contribuţiei speciale se stabileşte de Consiliul de administraţie al Fondului. (3) Contribuţiile speciale plătite de bănci în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal."4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Când Fondul a acumulat un nivel de resurse, care depăşeşte 30% din totalul depozitelor persoanelor fizice aflate în sistemul bancar la acea data, Consiliul de administraţie al Fondului poate decide suspendarea plăţii contribuţiilor anuale. (2) În situaţiile în care resursele Fondului scad sub nivelul prevăzut la alin. (1), plata contribuţiilor anuale va fi reluată."5. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Fondul poate contracta împrumuturile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) numai dacă resursele sale nu sunt suficiente pentru a acoperi în întregime obligaţiile sale de plată a compensaţiilor pentru depozitele garantate. (2) Fondul poate contracta împrumuturi de la stat, de la bănci şi de la societăţi financiare. (3) Fondul poate cere Guvernului sa garanteze împrumuturile sale, acesta din urma fiind obligat sa ia o decizie în aceasta privinta în termen de 15 zile de la data cererii. (4) Se autorizeaza Banca Naţionala a României ca, în situaţia în care, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, resursele Fondului nu sunt suficiente pentru a acoperi în întregime obligaţiile sale de plată a compensaţiilor pentru depozitele garantate, sa acorde, prin derogare de la prevederile art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, la cererea Fondului, o linie de credit în limita sumei de 2.000 miliarde lei. Creditele angajate de Fond în cadrul acestei linii de credit vor avea termen de rambursare de 5 ani, cu o perioadă de graţie de 2 ani, urmând a fi restituite în 6 rate semestriale egale şi vor fi purtătoare de dobânzi la nivelul ratei medii a dobânzii practicate în sistemul bancar pentru depozitele la vedere ale persoanelor juridice."6. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(1) Fondul are cont curent deschis la o banca din România."7. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"(2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, depozitele sunt considerate indisponibile de la data prevăzută în hotărârea judecătorească definitivă şi executorie de începere a procedurii falimentului băncii."8. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(1) În termen de 10 zile de la data desemnării sale de către tribunal, lichidatorul transmite Fondului lista cuprinzând persoanele fizice care au constituite depozite garantate şi negarantate, suma totală a depozitelor fiecărui deponent şi a obligaţiilor acestuia faţă de banca."9. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(1) Fondul verifica creanţele deponentilor în raport cu depozitele indisponibile şi le plăteşte într-un termen de 3 luni de la data prevăzută în hotărârea judecătorească pentru începerea procedurii falimentului băncii."10. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Fondul se subroga în drepturile deponentilor pentru o sumă egala cu plăţile pe care le-a efectuat pentru depozitele garantate. În acest scop, Fondul înregistrează, potrivit art. 84 alin. (2) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, cu modificările şi completările ulterioare, în registrul grefei tribunalului, suma depozitelor pe care urmează a le plati deponentilor, rezultată din situaţia transmisă de lichidatorul băncii conform art. 17 alin. (1)." Articolul 2 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă orice dispoziţie contrară se abroga. (2) Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 30 august 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 88/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 30 mai 1997, şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:------------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. GuvernatorulBăncii Naţionale a României,Mihai Bogza,viceguvernator------------

Noutăți

 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009)
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 177 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • LEGE nr. 395 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2000 privind salarizarea personalului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Uniunii Europene, reunite în cadrul Consiliului, privind protecţia informaţiilor clasificate schimbate în interesul Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 25 mai 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind procedura adopţiei*)
 • LEGE-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 382 din 30 septembrie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Sărmaşu, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 65 din 5 octombrie 1993 privind completarea Legii nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedura civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 şi a Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 236 din 31 octombrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 21 din 20 mai 1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 30 ianuarie 2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 29 iunie 2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 274 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 343 din 12 iulie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 330 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 241 din 17 iulie 2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 194 din 16 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2001 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992
 • LEGE nr. 620 din 7 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Bosnia şi Herţegovina privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Sarajevo la 20 februarie 2001
 • LEGE nr. 235 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 11 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 50/1989 privind unele măsuri referitoare la regimul pietrelor semipretioase naturale
 • LEGE nr. 100 din 16 septembrie 1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale rapirii internaţionale de copii
 • LEGE nr. 15 din 19 decembrie 1980 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 7 iunie 2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor achiziţionate în cadrul proiectului "Geothermie Călimăneşti"
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 24 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 130 din 16 octombrie 1996 *** Republicată privind contractul colectiv de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • LEGE nr. 22 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 165/1982 pentru modificarea articolului 55 alineatul 2 din Legea nr. 57/1968 de organizare şi funcţionare a consiliilor populare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 217 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Şimeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 26 martie 2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • LEGE nr. 251 din 7 noiembrie 2018 pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 74 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2012 privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 288 din 29 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
 • LEGE nr. 11 din 13 mai 1968 privind învăţămîntul în Republica Socialistă România
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021