Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 30 iunie 1999 pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenţa tehnică destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 30 iunie 1999 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 30 iunie 1999pentru ratificarea Amendamentului din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans din împrumutul de asistenţa tehnica destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 30 iunie 1999

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Se ratifica Amendamentul din data de 21 iunie 1999 la Scrisoarea de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.), privind acordarea unui avans în valoare de 1,5 milioane USD din viitorul împrumut de asistenţa tehnica, în valoare de 25 milioane USD, destinat dezvoltării instituţionale a sectorului privat, semnată la Bucureşti la 26 ianuarie 1999, ratificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 2Se aprobă plata în valută pe teritoriul României a bunurilor şi serviciilor necesare proiectului, finanţate din avans şi contractate cu persoane juridice sau fizice rezidente. Articolul 3Se aprobă scutirea de la plata drepturilor vamale de import pentru bunurile şi serviciile din import necesare pentru realizarea proiectului. Articolul 4Taxa pe valoarea adăugată, aferentă bunurilor şi serviciilor din ţara necesare pentru realizarea proiectului, precum şi spezele şi comisioanele bancare reprezintă contribuţia României la realizarea proiectului şi vor fi suportate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului Transporturilor şi, respectiv, în bugetul de stat pe anul 1999. Articolul 5Se autorizeaza Guvernul României ca, prin Ministerul Finanţelor, de comun acord cu B.I.R.D., sa introducă, pe parcursul derulării avansului din împrumut, în raport cu condiţiile concrete ale derulării scrisorii de acord, amendamente la conţinutul acesteia, care privesc realocari de fonduri, modificări în structura avansului, pe categorii şi componente, modificări de termene, precum şi orice alte modificări care nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de B.I.R.D. sau sa determine noi condiţionari economice faţă de cele convenite iniţial între părţi.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul transporturilor,Traian Basescu Anexa 1 1. Anexa I paragraful 1 se completează cu următoarele:"i) Înfiinţarea şi încadrarea cu personal a unităţii de management a proiectului (UMP), inclusiv acoperirea cheltuielilor de auditare pentru Proiectul privind dezvoltarea instituţională a sectorului privat. j) Implementarea unui sistem adecvat de management financiar pentru elaborarea de rapoarte de management, acceptabile B.I.R.D., pentru Proiectul privind dezvoltarea instituţională a sectorului privat. k) Achiziţionarea de echipamente pentru Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare (A.V.A.B.)"2. Anexa I paragraful 2 se modifica şi va avea următorul conţinut:"2. Cheltuielile care vor fi finanţate din avans sunt:
  CategoriaSumele din avans (în dolari S.U.A.)%  din cheltuielile care urmează să fie finanţate
  (1)Servicii de consultanţă internaţionale120.000 100% din cheltuielile externe
    Consilieri juridici300.000   
    Sector financiar250.000   
  Consilieri300.000   
    Onorariu de angajare a băncii de investiţii60.000   
  TAROM25.000   
    Onorariu de angajare a băncii de investiţii25.000   
  Pachet de privatizare150.000   
    Proiectare consorţii    
    Expertizarea a 5 firme de contabilitate    
    Avocat pe probleme fiscale    
    Analiza sectorului de utilităţi publice    
  (2)Servicii ale experţilor locali   100% din cheltuielile locale
    Consultanţă locală pentru TAROM50.000   
    Consultanţă locală pentru pachetul-pilot100.000   
    Firma locală de expertiză20.000   
    Consultanţă locală pe probleme fiscale20.000   
  (3)Bunuri40.000 100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (cost ex-factory) şi 80% din cheltuielile locale pentru alte achiziţii locale
  (4)Cheltuieli de funcţionare40.000 100%
    TOTAL:1.500.000   
Pentru scopurile acestui paragraf, termenii: a) cheltuieli externe înseamnă cheltuieli în moneda oricărei alte tari decât cea a beneficiarului de bunuri sau de servicii furnizate de pe teritoriul oricărei alte tari decât cea a beneficiarului; b) cheltuieli locale înseamnă cheltuielile care nu sunt cheltuieli externe; şi c) cheltuieli de funcţionare înseamnă cheltuieli de auditare, salarii ale personalului UMP (altele decât salariile funcţionarilor publici care deja primesc un salariu de la angajatorul lor public) şi cheltuielile cu asigurarea vehiculelor, combustibilului şi întreţinerii, cu echipament de birou şi alte materiale şi furnituri utilizate de personalul UMP în realizarea Proiectului pentru dezvoltarea instituţională a sectorului privat."3. Anexa I paragraful 5 se completează cu următorul text:"Bunurile vor fi achiziţionate: a) în concordanta cu prevederile secţiunii I a Ghidului pentru achiziţii din împrumuturi B.I.R.D. şi credite AID, publicat de către B.I.R.D. în ianuarie 1995 şi revizuit în ianuarie şi august 1996 şi în septembrie 1997 (Ghidul pentru achiziţii); şi b) în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumpărare în concordanta cu prevederile paragrafelor 3.5 şi 3.6 din Ghidul pentru achiziţii. Procedurile de analiza stabilite în paragraful 4 al anexei nr. 1 la Ghidul pentru achiziţii se vor aplica la astfel de contracte, cu condiţia ca termenul oferte, din acest paragraf 4, să se citească cotaţii."4. Anexa III, în paragrafele 5 a) şi 5 d) a), expresia o jumătate de procent (1/2 din 1 procent) se înlocuieşte cu expresia trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1 procent). ------------

Noutăți

 • LEGE nr. 578 din 14 decembrie 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 17 septembrie 1997 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru produsele de tehnică militară, materialele, piesele de schimb, componentele, echipamentele şi aparatura, importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 51 din 7 iulie 1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 67 din 3 mai 2001 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare şi plăti compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 4 noiembrie 1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 209 din 15 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 151 din 11 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 6 noiembrie 1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 18 martie 2009 privind stabilirea unor competenţe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 75 din 26 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 iunie 2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 6 februarie 2008 pentru asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
 • LEGE nr. 446 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României "EXIMBANK" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 19 iunie 2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 1 octombrie 2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • CODUL CIVIL din 26 noiembrie 1864
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 202 din 23 iunie 2005 pentru modificarea art. 21 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • LEGE nr. 153 din 5 aprilie 1937 privind magazinele generale şi garantarea mărfurilor şi cerealelor
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 298 din 7 decembrie 2018 privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor
 • LEGE nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public
 • LEGE nr. 112 din 4 iunie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 1 din 8 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 18 din 24 iunie 1968 (*republicată*) privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit
 • LEGE nr. 480 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 54/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 257 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 4 din 8 ianuarie 2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • LEGE nr. 16 din 22 februarie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 348 din 10 iulie 2003 (*republicată*) privind legea pomiculturii
 • LEGE nr. 96 din 16 mai 2016 pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenţiei pentru înfiinţarea unei Organizaţii Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004
 • LEGE nr. 2.142 din 11 iunie 1930 pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 iunie 2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 277 din 26 noiembrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 173 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind măsuri de creştere a încrederii şi securităţii, semnat la Kiev la 10 martie 2014
 • LEGE nr. 183 din 9 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1998 privind plata contribuţiei de 8% din valoarea asistenţei tehnice primite de la Agenţia Internaţionala pentru Energia Atomică - Viena (A.I.E.A.)
 • LEGE nr. 130 din 15 iulie 1997 pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr. 214/1977 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 18 februarie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021