Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 101 din 29 iunie 1999 privind valorificarea şi transmiterea, fără plata, a unor bunuri confiscate şi a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea şi, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 30 iunie 1999 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 29 iunie 1999privind valorificarea şi transmiterea, fără plata, a unor bunuri confiscate şi a unor bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate privată a statului, aflate în administrarea şi, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 30 iunie 1999

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările şi completările ulterioare, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va proceda la valorificarea, prin licitaţie publică cu strigare sau în regim de consignaţie, a următoarelor bunuri: a) bunurile aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 763/1997 privind trecerea în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a unor bunuri devenite proprietate de stat prin confiscare; b) bunurile provenite din cadouri din ţara şi din străinătate, oferite reprezentanţilor statului român până la data de 25 decembrie 1989, devenite proprietate privată a statului, aflate în custodia Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". Articolul 2 (1) Bunurile provenite din confiscari, prevăzute la art. 1 lit. a), se valorifica prin licitaţie publică cu strigare sau în regim de consignaţie. (2) Bunurile provenite din cadouri, prevăzute la art. 1 lit. b), vor fi supuse inventarierii şi evaluării actuale. Evaluarea se va efectua de o comisie compusa din câte un reprezentant al Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor, Oficiului Concurentei, Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi de către experţi autorizaţi în evaluări, persoane fizice sau juridice, selecţionaţi prin concurs. Bunurile astfel evaluate se valorifica prin licitaţie publică cu strigare sau în regim de consignaţie. (3) Preţul de pornire al licitaţiei publice cu strigare sau de valorificare în regim de consignaţie este cel rezultat din evaluarea bunurilor prevăzute la alin. (1), efectuată potrivit prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 763/1997, actualizat de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" conform indicilor de inflaţie comunicaţi de Comisia Naţionala pentru Statistica, iar pentru bunurile provenite din cadouri preţul de pornire este cel stabilit potrivit alin. (2). (4) Lista cuprinzând bunurile provenite din confiscari şi cele provenite din cadouri care se valorifica prin licitaţie publică cu strigare sau în regim de consignaţie se aproba de către conducerea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" la propunerea comisiilor de inventariere şi evaluare a bunurilor. (5) Publicarea anunţului de vânzare prin licitaţie publică cu strigare, în presa centrala şi prin alte mijloace de informare în masa, se face în cel mult 5 zile de la data stabilirii preţului de pornire al licitaţiei. (6) Bunurile care nu au fost vândute în urma organizării licitaţiei publice cu strigare vor fi date spre valorificare în regim de consignaţie în termen de 15 zile de la încheierea licitaţiei. (7) În cazul bunurilor care nu s-au putut valorifica în regim de consignaţie în termen de 60 de zile de la data punerii în vânzare, se va proceda la reducerea preţurilor, stabilite iniţial, cu până la 40%, cu aprobarea consiliului de administraţie al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". (8) Virarea sumelor în contul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" de către societăţile comerciale care preiau spre vânzare bunuri în regim de consignaţie se face, pe măsura vânzării, din 5 în 5 zile lucrătoare. (9) Răspunderea organizării şi desfăşurării, potrivit normelor legale, a licitaţiilor publice cu strigare şi a vânzărilor în regim de consignaţie, a bunurilor prevăzute la art. 1, precum şi a încasării contravalorii acestor bunuri şi virarii la bugetul de stat a sumelor stabilite, revine Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". Articolul 3Fac excepţie de la prevederile art. 1 bunurile culturale comune, precum şi bunurile susceptibile de a fi clasificate în patrimoniul cultural naţional sau deja clasate în patrimoniul cultural naţional, care se transmit, fără plata, la valoarea de inventar, în administrarea Ministerului Culturii, prin protocol de predare-preluare, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 4 (1) Bunurile prevăzute la art. 1, care nu se valorifica potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, vor rămâne în administrarea şi, respectiv, în custodia Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi vor fi atribuite în cea mai mare parte, cu titlu gratuit, unităţilor de asistenţa socială pe baza propunerilor făcute de consiliile locale, judeţene sau, după caz, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Guvernului. (2) Predarea-preluarea cu titlu gratuit a bunurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) se va face pe bază de protocol. (3) Bunurile care nu s-au valorificat prin licitaţie/consignaţie şi nici nu s-au putut atribui cu titlu gratuit unităţilor de asistenţa socială vor intra în patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", având dreptul de posesie, de folosinţă şi de dispoziţie asupra acestora. Articolul 5 (1) Din sumele încasate ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la art. 1 Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va retine un comision de 4,4% pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu păstrarea, gestionarea, conservarea, inventarierea, evaluarea, organizarea licitaţiilor şi darea în consignaţie, a celor de reclama şi publicitate, precum şi pentru realizarea unui profit minim, iar diferenţa se virează la bugetul de stat în termen de 5 zile de la închiderea licitaţiei sau de la vânzarea în regim de consignaţie. (2) Pentru sumele nevărsate la termen la bugetul de stat se percep Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" majorări calculate pentru fiecare zi de întârziere până la data achitării sumelor datorate, potrivit prevederilor legale.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Radu StroeSecretar de stat,Şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad RoscaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul culturii,Ion Caramitru-------------

Noutăți

 • LEGE nr. 256 din 14 decembrie 2010 pentru instituirea Zilei limbii tătare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 11 din 13 mai 1968 privind învăţămîntul în Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 69 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 310/1971 pentru modificarea Decretului nr. 156/1970 privind regimul paşapoartelor, aprobat prin Legea nr. 35/1970
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 146 din 23 mai 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia
 • LEGE nr. 80 din 9 mai 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1999 pentru aderarea României la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internaţionala privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, modificată şi completată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994
 • LEGE nr. 219 din 22 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2003 pentru modificarea art. 8 lit. e) din Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 28 martie 2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • CODUL AERIAN din 22 august 1997 (Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 - republicată - privind Codul aerian)
 • LEGE nr. 108 din 2 iunie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 30 martie 1998 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare a Programului Operaţional de Ţara PHARE 1997, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 1997
 • LEGE nr. 291 din 20 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 390 din 13 iunie 2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine
 • LEGE nr. 101 din 7 mai 2015 pentru modificarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
 • LEGE nr. 56 din 17 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1995 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru credite bancare pe termen scurt
 • LEGE nr. 381 din 10 decembrie 2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 103 din 22 septembrie 1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 27 august 2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 159 din 22 iunie 2015 privind declararea satului Bicaci, aparţinând comunei Gepiu, judeţul Bihor, localitate-martir a luptei anticomuniste
 • LEGE nr. 578 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 21 octombrie 2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 192 din 22 decembrie 2005 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 225 din 23 mai 2003 privind trecerea cu titlu gratuit a unei părţi dintr-un imobil, situat în municipiul Bucureşti, din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea privată a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 36 din 9 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural
 • LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 8 martie 2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a unui credit fără dobânda acordat Societăţii Comerciale "I.C.P.P.A.M." - S.A. Baloteşti
 • LEGE nr. 750 din 13 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2001 privind acceptarea anexei nr. III, amendata, şi a unor amendamente la Convenţia internaţionala din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78)
 • LEGE nr. 33 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale "Şantierul Naval" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 482 din 19 decembrie 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi
 • LEGE nr. 26 din 17 decembrie 1971 privind modificarea articolului 73 alineatul 3 din Constituţia Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 9 septembrie 1865
 • LEGE nr. 181 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 133 din 11 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale
 • LEGE nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 • LEGE nr. 36 din 30 aprilie 1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998 (*republicată*) a apiculturii*)
 • LEGE nr. 209 din 27 mai 2004 pentru acceptarea unor amendamente adoptate prin rezoluţii de către Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra la 24 mai 2002 şi, respectiv, la 12 decembrie 2002, la anexa la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, amendată
 • LEGE nr. 23 din 18 noiembrie 1969 *** Republicat privind executarea pedepselor
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie
 • LEGE nr. 236 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 362 din 21 septembrie 2006 privind reorganizarea comunei Crăciuneşti, judeţul Mureş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 27 iunie 2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001
 • LEGE nr. 90 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 74 din 25 aprilie 2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 226 din 30 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 107/2000 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în numele Agenţiei de Implementare a Facilităţii Globale de Mediu, realizat prin Scrisoarea semnată la Washington la 9 februarie 2000 şi la Bucureşti la 23 februarie 2000
 • LEGE nr. 1.124 din 1 septembrie 1864 pentru constringerea corporala
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 31 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2012 privind conversia în acţiuni a unor sume datorate statului de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 22 august 2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021