Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 80 din 4 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 16 iunie 1999 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 4 iunie 1999pentru modificarea şi completarea Legii nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 16 iunie 1999

În temeiul dispoziţiilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 9 iunie 1992, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Pentru executarea pazei, supravegherii şi controlul trecerii frontierei de stat se constituie: a) Fasia de protecţie a frontierei de stat, cu o latime de 20 metri începând de la linia frontierei de stat, pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apa, către interior. Se exceptează litoralul Marii Negre, sectorul lagunar, porturile de la Dunăre, căile de comunicaţie şi lucrările hidrotehnice situate la frontiera.În locurile din imediata apropiere a frontierei de stat, în care terenurile sunt mlastinoase, supuse erodarilor sau avalanselor, fasia de protecţie a frontierei de stat se constituie mai în adancime.Suprafeţele de teren cuprinse între fasia de protecţie a frontierei de stat şi culoarul de frontieră sau malul apelor se administrează de către persoanele fizice sau juridice cărora le aparţin, cu respectarea normelor prezentei legi.Fasia de protecţie a frontierei de stat face parte din domeniul public de interes naţional şi se administrează de către Poliţia de Frontiera Română. Limitele interioare ale fasiei de protecţie a frontierei de stat vor fi marcate prin grija Poliţiei de Frontiera Române. b) Zona de frontieră, alcătuită din teritoriul comunelor, oraşelor, municipiilor, care, potrivit organizării administrative a teritoriului României, sunt situate în apropierea frontierei de stat, litoralului Marii Negre, sectorului lagunar pe o adancime de 20 km faţă de acestea către interior.Localităţile incluse în zona de frontieră, cu excepţia staţiunilor turistice de pe litoralul Marii Negre, vor avea înscrisă, pe panourile cu denumirea acestora, menţiunea în limba română "LOCALITATE DE FRONTIERA" şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei prin grija prefecţilor.În fasia de protecţie a frontierei de stat şi în zona de frontieră poliţia de frontieră are dreptul sa circule, sa instaleze posturi de paza şi mijloace pentru asigurarea pazei, a supravegherii şi controlului trecerii frontierei de stat, cu excepţia terenurilor cu regim de drept privat. În situaţii deosebite poliţia de frontieră îşi poate extinde atribuţiile în zonele exceptate, cu înştiinţarea prealabilă a celor care le au în proprietate sau în administrare."2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Regimul juridic al frontierei de stat a României cuprinde totalitatea normelor prevăzute în legislaţia interna, care privesc frontiera de stat, desfăşurarea diferitelor activităţi în zona de frontieră, apele de frontieră, apele maritime interioare şi în marea teritorială.Asigurarea respectării regimului juridic al frontierei de stat a României, a drepturilor suverane ale statului român în zona contigua şi în zona economică exclusiva revine Ministerului de Interne prin Poliţia de Frontiera Română şi altor instituţii abilitate prin lege, în conformitate cu prevederile legislaţiei în materie.Poliţia de Frontiera Română are în structura Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera, ca unitate centrala, cuprinzând Garda de coasta şi structuri teritoriale subordonate."3. După alineatul 2 al articolului 6 se introduc trei alineate cu următorul cuprins:"Deschiderea de noi puncte de control sau închiderea temporară ori definitivă a celor existente se aproba prin hotărâre a Guvernului.Guvernul României va da publicităţii lista cuprinzând punctele de control pentru trecerea frontierei, deschise traficului internaţional, punctele de mic trafic şi treceri simplificate.Deschiderea ocazionala a unor puncte de control, în vederea desfăşurării unor activităţi cu caracter festiv sau religios, precum şi închiderea acestora sunt de competenţa Poliţiei de Frontiera Române."4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Pentru soluţionarea problemelor rezultate din înţelegerile bilaterale de frontieră se numesc, prin hotărâre a Guvernului, reprezentanţii/împuterniciţii de frontieră şi loctiitorii acestora, precum şi delegaţii români în comisiile mixte interguvernamentale, din rândul ofiţerilor Poliţiei de Frontiera Române şi al funcţionarilor altor instituţii interesate."5. Titlul capitolul III va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIAtribuţii"6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Paza, supravegherea, controlul trecerii frontierei de stat, precum şi supravegherea, controlul şi jurisdicţia în apele interioare ale Dunării, Delta Dunării, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contigua şi în zona economică exclusiva a României se exercită de către Poliţia de Frontiera Română".7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Poliţia de Frontiera Română are următoarele atribuţii principale: a) executa paza, supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat a României, previne şi combate trecerile ilegale peste granita, contrabanda şi orice încălcare a regimului juridic al frontierei de stat; b) supraveghează apele de frontieră, apele interioare ale Dunării, Delta Dunării, apele maritime interioare, marea teritorială, asigura drepturile şi jurisdicţia statului român în zona contigua şi în zona economică exclusiva; c) supraveghează spaţiul aerian adiacent frontierei de stat şi marii teritoriale; d) asigura aplicarea prevederilor tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor de frontieră, încheiate de România cu statele vecine; e) asigura supravegherea, controlul şi întreţinerea semnelor de frontieră; f) organizează şi realizează cooperarea pentru paza, supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat cu organele similare ale statelor vecine, conform înţelegerilor bilaterale; g) face propuneri cu privire la numirea reprezentanţilor/imputernicitilor de frontieră şi a loctiitorilor acestora, precum şi a delegaţilor români, în comisiile mixte interguvernamentale de frontieră; h) acţionează pentru descoperirea, reţinerea şi cercetarea, în condiţiile legii, a persoanelor care savarsesc infracţiuni ori contravenţii la regimul juridic al frontierei de stat; i) ia măsuri pentru aplicarea şi respectarea legislaţiei de frontieră; j) coordonează activităţile personalului celorlalte instituţii care, potrivit legii, îşi desfăşoară activitatea în legătură cu trecerea frontierei de stat şi asigura îndeplinirea corecta a îndatoririlor de serviciu de către întregul personal din punctul de control pentru trecerea frontierei; k) realizează controlul documentelor de călătorie pentru trecerea frontierei de stat prin punctele de control, punctele de mic trafic şi treceri simplificate, eliberate de autorităţile române, precum şi al celor eliberate de autorităţile străine, recunoscute sau acceptate de statul român, concomitent cu derularea fluenta, corecta şi civilizata a traficului de călători şi de mărfuri; l) asigura controlul trecerii peste frontiera de stat, în condiţiile legii, a armelor, muniţiilor, armelor de panoplie şi de autoaparare, muniţiilor aferente acestora, substanţelor explozive şi a dispozitivelor încărcate cu substanţe toxice ori radioactive; m) interzice trecerea peste frontiera de stat a persoanelor date în urmărire generală sau internationala, în baza informaţiilor şi solicitărilor transmise de organele în drept, inclusiv a celor de colaborare în plan extern; n) acorda, cu titlu de excepţie, viza de intrare şi de tranzit, în funcţie de scopul călătoriei persoanelor, cu sau fără scutire de taxa ori cu reducerea acesteia, conform reglementărilor în materie; o) previne şi combate faptele specifice infractionalitatii transfrontaliere; p) asigura controlul şi supravegherea mijloacelor de transport şi apara ordinea publică în punctele de control; r) executa orice alte atribuţii stabilite prin lege."8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia de Frontiera Română cooperează cu celelalte unităţi şi formaţiuni ale Ministerului de Interne, cu unităţile Ministerului Apărării Naţionale şi cu alte instituţii cu competente în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale. De asemenea, realizează cooperarea cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul asigurării respectării regimului juridic al frontierei de stat, regimului juridic al apelor maritime interioare, marii teritoriale, zonei contigue şi al zonei economice exclusive, precum şi cu autorităţile vamale, pentru efectuarea unor acţiuni specifice în zona vamală specială.În cazul unor acţiuni maritime sau fluviale comune ale navelor Gărzii de coasta cu cele ale Marinei militare din Ministerul Apărării Naţionale, acestea din urma vor avea la bord un ofiţer al Gărzii de coasta şi vor arbora pavilionul distinctiv al acesteia. În aceste condiţii, navei Marinei militare i se conferă autoritatea şi drepturile Gărzii de coasta.Capitaniile portuare şi autorităţile vamale vor informa structurile teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera despre navele care au aprobările legale de ieşire/intrare în porturile în care acestea îşi desfăşoară activitatea."9. Literele d) şi e) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:"d) sa oprească, sa conducă la sediul structurilor teritoriale ale Poliţiei de Frontiera Române şi sa cerceteze, în condiţiile legii, persoanele despre care exista informaţii sau probe ca au săvârşit fapte penale sau contravenţionale în legătură cu frontiera de stat şi sa controleze îmbrăcămintea şi bagajele acestora; e) sa stabilească, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, măsuri specifice obligatorii, cu caracter temporar, referitoare la paza, supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, care nu contravin legii şi care vor fi aduse la cunoştinţa cetăţenilor prin grija prefecţilor şi a primarilor;"10. La articolul 14 se introduce litera f) cu următorul cuprins:"f) sa folosească orice mijloc de transport şi de telecomunicaţie, indiferent de proprietar sau deţinător - persoana fizica sau juridică -, cu excepţia celor aparţinând Corpului diplomatic sau consular, pentru luarea unor măsuri legale ce nu suferă amânare şi care nu pot fi aduse la îndeplinire altfel. Cheltuielile ocazionate de folosirea acestor mijloace vor fi achitate, ulterior, la cererea proprietarilor şi vor fi suportate din fondurile Poliţiei de Frontiera Române, urmând să fie recuperate, potrivit legii, de la persoanele care au determinat intervenţia."11. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în apele de frontieră, apele interioare ale Dunării, Delta Dunării, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contigua şi în zona economică exclusiva, personalul Poliţiei de Frontiera Române are dreptul: a) sa verifice respectarea regimului juridic al frontierei de stat a României; b) sa supravegheze activităţile ce se desfăşoară în apele de frontieră, apele interioare ale Dunării, Delta Dunării, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contigua, zona economică exclusiva şi în spaţiul aerian adiacent acestora; c) sa prevină şi sa combata încercările de trecere ilegala şi contrabanda peste frontiera de stat în apele de frontieră, apele maritime interioare şi în marea teritorială; d) sa descopere şi sa împiedice acţiunile de piraterie; e) sa controleze periodic poziţia şi integritatea semnelor de frontieră; f) sa oprească, sa retina, sa controleze şi sa conducă pentru cercetări, în porturile României, navele, ambarcatiunile şi persoanele care au încălcat regimul juridic al frontierei de stat, drepturile suverane ale României în zona contigua sau în zona economică exclusiva; g) sa acţioneze pentru oprirea şi controlul oricărei nave suspecte, la solicitare sau din proprie iniţiativă, în situaţia în care se deţin informaţii privind implicarea navei în activităţi ilegale desfăşurate în apele de frontieră, apele interioare ale Dunării, Delta Dunării, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contigua şi în zona economică exclusiva ale României, informand de îndată celelalte instituţii cu competente în domeniu. Întreaga răspundere privind consecinţele ce decurg din oprirea nejustificată a navei revine solicitantului; h) sa prevină şi sa combata orice activitate ilegala desfăşurată în apele de frontieră, apele interioare ale Dunării, Delta Dunării, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contigua şi în zona economică exclusiva, care ar afecta interesele şi suveranitatea statului român, informand de îndată autorităţile române competente."12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, personalul Poliţiei de Frontiera Române poate folosi nave, ambarcatiuni, elicoptere, autovehicule şi alte mijloace de transport. Acestea vor purta semnul şi inscripţia armei pe bordurile navelor şi pe lateralele autovehiculelor, care vor fi prevăzute şi cu girofaruri. Motocicletele de orice tip vor avea asemenea inscripţii pe rezervorul de benzina şi vor fi prevăzute cu girofaruri."13. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Pentru combaterea fenomenului infractional, personalul Poliţiei de Frontiera Române are dreptul, în condiţiile legii, sa culeagă, sa stocheze, sa prelucreze şi să facă schimb de date şi informaţii cu celelalte autorităţi de stat cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. De asemenea, organizează şi realizează schimbul de date şi informaţii cu autorităţile de frontieră ale altor state, pe baza înţelegerilor bi- sau multilaterale încheiate în acest sens.Pentru îndeplinirea misiunilor de paza, supraveghere şi control al trecerii frontierei de stat, personalul Poliţiei de Frontiera Române poate retine, în condiţiile legii, persoanele care au săvârşit infracţiuni sau despre care exista informaţii ca au săvârşit astfel de fapte şi în afară zonei de frontieră.Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, personalul specializat al Poliţiei de Frontiera Române poate realiza fotografii şi înregistrări audio sau video ale persoanelor, mediului înconjurător şi ale împrejurărilor esenţiale ale acţiunilor infractionale, informand de îndată despre aceasta organul de jurisdicţie competent.În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. 1, personalul specializat al Poliţiei de Frontiera Române are dreptul sa recruteze agenţi şi alte surse de informare, sa culeagă informaţii şi sa ţină sub observatie persoanele suspecte, locurile şi mediile frecventate de infractori, zonele, traseele şi mijloacele de transport şi sa stocheze informaţii despre acestea în condiţiile prevăzute de lege.Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul Poliţiei de Frontiera Române are dreptul să solicite informaţii de la orice persoană.Pentru sprijinul acordat de către agenţi sau de celelalte surse de informare, în vederea descoperirii şi reţinerii participanţilor la infracţiunile de frontieră circumscrise crimei organizate sau a rezolvarii altor evenimente deosebite în legătură cu frontiera de stat, acestora li se pot acorda recompense din fondurile special destinate în acest scop."14. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Personalul Poliţiei de Frontiera Române, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate să retina, în condiţiile legii - în zona de frontieră, apele de frontieră, apele interioare ale Dunării, Delta Dunării, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contigua şi zona economică exclusiva -, persoanele care au săvârşit alte fapte penale sau contravenţionale decât cele prevăzute la art. 14 lit. d) şi la art. 15 lit. c) şi d), predandu-le de îndată organelor competente, împreună cu obiectele reţinute, mijloacele materiale de proba şi lucrările efectuate."15. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul Poliţiei de Frontiera Române, în raport cu natura şi cu gradul de împotrivire a persoanei care a săvârşit o faptă ilegala, poate utiliza, după caz, forta fizica, mijloacele specifice din dotare, inclusiv cainii de serviciu, şi ia măsurile prevăzute de lege împotriva acesteia, în legătură cu stabilirea identităţii, reţinerea, descoperirea şi conservarea mijloacelor de proba.Atunci când utilizarea altor mijloace de împiedicare sau de constrângere nu este posibila, personalul Poliţiei de Frontiera Române poate folosi armamentul din dotare, în condiţiile prevăzute de lege."16. După articolul 19 se introduc articolele 19^1 -19^5 cu următorul cuprins:"Art. 19^1. - Pentru oprirea şi reţinerea navelor şi a ambarcatiunilor care au încălcat legislaţia interna a României în apele naţionale navigabile, în zona contigua şi în zona economică exclusiva, precum şi a celor care incearca sa fuga de sub escorta, navele şi ambarcatiunile Gărzii de coasta pot folosi armamentul de bord sau individual din dotare, în următoarele situaţii: a) pentru somarea de oprire şi reţinere a navelor şi a ambarcatiunilor; b) direct, fără somaţie, împotriva navelor şi ambarcatiunilor în anumite situaţii prevăzute în prezenta lege.Art. 19^2. - Executarea focului cu armamentul de bord, cu somaţie, se efectuează astfel: a) după ce au fost epuizate somatiile legale transmise prin toate mijloacele de comunicare radio, optico-vizuale şi acustice, iar nava sau ambarcatiunea urmărită continua să le ignore, comandantul navei Gărzii de coasta procedează la executarea focului de avertisment, în condiţiile stabilite prin prezenta lege; b) în cazul în care, după executarea somaţiei legale şi a focului de avertisment, nava în cauza nu se supune, se va folosi armamentul de bord, după ce în prealabil a fost avertizat echipajul acesteia să se deplaseze spre partea din faţa a navei, prin somaţia: lt; lt;Parasiti pupa, vom deschide foc în plin! gt; gt; După ce s-a convins ca avertismentul a fost înţeles, nava Gărzii de coasta va deschide foc în plin de la distanta mica asupra părţii din spate a navei urmărite, cautandu-se pe cat posibil lovirea aparatului propulsor.Întreaga răspundere pentru nesupunerea la somaţie şi pentru consecinţele ce decurg din ignorarea avertismentelor navelor Gărzii de coasta revine comandantului sau înlocuitorului legal al comandantului navei urmărite.Art. 19^3. - Navele Gărzii de coasta pot executa foc cu armamentul de bord, fără somaţie, în următoarele situaţii: a) împotriva navelor străine care ataca nave româneşti; b) împotriva navelor urmărite care riposteaza cu foc de arma sau manevreaza astfel încât securitatea navei Gărzii de coasta este pusă în pericol; c) împotriva submarinelor sau altor vehicule submersibile străine care navighează în marea teritorială în imersiune sau la cota periscopica; d) împotriva navelor străine care ataca alte nave în apele naţionale navigabile; e) împotriva navelor străine care desfăşoară acţiuni ce pun în pericol securitatea insulelor artificiale, a conductelor şi cablurilor submarine, a instalaţiilor portuare, a localităţilor şi obiectivelor economice de pe Litoral şi a celor situate pe malurile apelor de frontieră; f) împotriva grupurilor inarmate care patrund în apele naţionale navigabile ale României şi riposteaza sau incearca sa riposteze cu arme de foc.Art. 19^4. - Navele Gărzii de coasta executa focul de avertisment şi focul în plin, astfel încât sa evite încălcarea prin foc de arma a teritoriului unui stat vecin.După executarea focului în plin sau în caz de abordaj, comandantul navei Gărzii de coasta se va conformă întocmai reglementărilor internaţionale privind salvarea vieţii omeneşti pe mare sau pe fluviu.Art. 19^5. - În cazul ambarcatiunilor sau al altor mijloace plutitoare de dimensiuni reduse, executarea focului cu sau fără somaţie va fi efectuată cu respectarea reglementărilor privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor şi a dispoziţiilor prezentei legi."17. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Punctele de control pentru trecerea frontierei de stat române, punctele de mic trafic şi treceri simplificate se organizează şi funcţionează în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera."18. La articolul 23 se introduc trei alineate cu următorul cuprins:"Personalul Poliţiei de Frontiera Române este obligat să se sesizeze din oficiu asupra încălcării atribuţiilor legale în domeniul controlului la trecerea frontierei de stat de către persoanele aparţinând instituţiilor prevăzute la art. 21 alin. 1.Şeful punctului de control poate dispune efectuarea supracontrolului, după încheierea controlului de frontieră, atât la ieşirea, cat şi la intrarea în ţara.Accesul în zona de responsabilitate destinată efectuării controlului de frontieră este stabilit de şeful punctului de control."19. Alineatele 2 şi 3 ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:"Pe timpul tranzitarii, călătorilor le este interzis sa înstrăineze armele şi munitiile sau sa rupa sigiliile aplicate. La ieşirea din ţara se verifica integritatea şi autenticitatea sigiliilor şi dacă datele de identificare a armelor şi muniţiilor corespund cu cele înscrise în documentul de trecere a frontierei de stat. Dacă sigiliile nu sunt intacte ori datele nu corespund cu cele înscrise în documentul de trecere a frontierei de stat sau armele şi munitiile au fost înstrăinate integral ori în parte, călătorilor în cauza li se permite trecerea frontierei numai cu aprobarea prealabilă a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera.Tranzitarea prin România a armelor de vânătoare sau de tir şi a muniţiilor corespunzătoare, aparţinând unor persoane juridice străine, se face cu aprobarea prealabilă a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera."20. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - Armele şi munitiile prevăzute la art. 29 alin. 1 şi 2, care nu au fost declarate, precum şi alte arme sau muniţii descoperite cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat se reţin în vederea confiscării şi se predau, pe bază de proces-verbal, inspectoratului de poliţie al judeţului pe a cărui raza se afla punctul de control.Continuarea călătoriei persoanei asupra căreia s-au descoperit armele şi munitiile supuse confiscării se poate face cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera, în condiţiile legii."21. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Dispoziţiile art. 29-31 se aplică în mod corespunzător şi în cazul altor substanţe explozive, al materialelor biologice cu potenţial de contaminare în masa, al substanţelor stupefiante şi psihotrope, precum şi al dispozitivelor încărcate cu substanţe toxice ori radioactive aflate asupra persoanelor sau, după caz, în mijloacele de transport rutiere, feroviare, navale sau aeriene, care trec frontiera de stat română."22. Articolul 45 se abroga.23. Alineatele 2 şi 3 ale articolului 47 vor avea următorul cuprins:"Accesul persoanelor în fasia de protecţie a frontierei de stat până la linia de frontieră este permis în baza actelor de identitate, cu aprobarea prealabilă a şefului/comandantului formatiunii locale a Poliţiei de Frontiera Române.Accesul persoanelor pentru efectuarea unor activităţi dincolo de fasia de protecţie a frontierei de stat, în situaţiile în care aceasta se constituie mai în adancime, precum şi în insulele şi în ostroavele aparţinând statului român, situate în apele de frontieră, este permis numai prin locurile şi în condiţiile stabilite de şeful/comandantul formatiunii locale a Poliţiei de Frontiera Române."24. Articolul 49 va avea următorul cuprins:"Art. 49. - În porturile României, unde nu exista formaţiuni ale Poliţiei de Frontiera Române, accesul persoanelor la bordul navelor şi accesul marinarilor străini la uscat sunt permise de către organele de poliţie şi de capitaniile de port."25. Articolul 50 va avea următorul cuprins:"Art. 50. - Circulaţia persoanelor în zona de frontieră este permisă ziua până la fasia de protecţie a frontierei de stat, iar pe timpul nopţii, în afară vetrei satelor sau a perimetrului oraşelor şi municipiilor, cu sau fără mijloace de transport, numai de la distanta de 500 m de la fasia de protecţie a frontierei de stat către interior, cu excepţia circulaţiei pe drumurile publice şi în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, cu acordul prealabil al şefului/comandantului formatiunii locale a Poliţiei de Frontiera Române.Rămânerea persoanelor, parcarea mijloacelor de transport şi a utilajelor pe timpul nopţii în zona de frontieră, pe adâncimea de 500 m de la fasia de protecţie a frontierei de stat către interior, în afară vetrei satelor sau a perimetrului oraşelor şi municipiilor, sunt permise în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, cu acordul prealabil al şefului/comandantului formatiunii locale a Poliţiei de Frontiera Române."26. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - Zborurile, planificate şi aprobate, ale aeronavelor ce executa activităţi utilitare, de agrement sau sportive în spaţiul aerian aferent zonei de frontieră vor fi comunicate Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera, după caz, de către Statul Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene sau de către Autoritatea Aeronautica Civilă, în termenele prevăzute de regimul de zbor în spaţiul aerian al României."27. Articolul 52 va avea următorul cuprins:"Art. 52. - Plantarea pomilor şi a arbustilor în fasia de protecţie a frontierei de stat este interzisă.Pentru consolidarea terenului este permisă plantarea de arbori în fasia de protecţie a frontierei de stat, atunci când aceasta se constituie la malul apei, cu avizul formatiunilor locale ale Poliţiei de Frontiera Române."28. Articolul 53 va avea următorul cuprins:"Art. 53. - Orice lucrări de construcţii în extravilanul comunelor, oraşelor şi municipiilor pe o adancime de 500 m de la linia de frontieră, pentru frontiera de uscat, şi de la malul apei, pentru frontiera de apa, către interior, cu excepţia litoralului Marii Negre, se vor efectua după obţinerea tuturor aprobărilor legale, inclusiv a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera."29. Articolul 54 va avea următorul cuprins:"Art. 54. - Cu acordul prealabil al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior, se pot executa activităţi cum sunt: mineritul, exploatările de ţiţei, de gaze, de ape minerale, de ape termale, exploatările forestiere, balastiere sau de cariere, lucrările de îmbunătăţiri funciare şi irigaţii, indiguirile, lucrările sau construcţiile pe cursurile de apa, construcţiile şi amenajările turistice sau de agrement, cercetările şi prospectarile geologice."30. Articolul 55 va avea următorul cuprins:"Art. 55. - Modul de folosire a apelor de frontieră pentru activităţi economice, agrement, pescuit sportiv, scaldat, plaja, aprovizionare şi pentru adapatul animalelor se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale, cu acordul prealabil al formatiunilor teritoriale ale Poliţiei de Frontiera Române."31. Articolul 56 va avea următorul cuprins:"Art. 56. - Pescuitul industrial şi sportiv în apele de frontieră şi în marea teritorială se efectuează, în condiţiile legii, în locurile şi în sectoarele stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, cu aprobarea prealabilă a formatiunilor teritoriale ale Poliţiei de Frontiera Române."32. Alineatul 2 al articolului 57 va avea următorul cuprins:"Barcile şi ambarcatiunile se păstrează în locurile stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale, cu acordul sefilor/comandantilor formatiunilor teritoriale ale Poliţiei de Frontiera Române, luându-se măsuri de către cei care le deţin, pentru a se preveni folosirea acestora la trecerea ilegala a frontierei de stat sau la practicarea contrabandei."33. Articolul 58 va avea următorul cuprins:"Art. 58. - Excursiile pentru vizitarea unor obiective economice, istorice sau turistice, situate în fasia de protecţie a frontierei de stat, cele de agrement şi concursurile nautice în apele de frontieră se pot efectua cu aprobarea prealabilă a formatiunilor teritoriale ale Poliţiei de Frontiera Române."34. Articolul 59 va avea următorul cuprins:"Art. 59. - În apele de frontieră şi în marea teritorială navele cu excursionisti, precum şi orice alta nava sau ambarcatiune nu au voie sa acosteze decât în porturi sau în alte locuri special amenajate în acest scop. În caz de forta majoră, acostarea se va putea face în orice punct de pe malul românesc, anunţându-se cea mai apropiată formaţiune teritorială a Poliţiei de Frontiera Române sau de poliţie. Dispoziţiile acestui articol nu se aplică cetăţenilor români posesori de barci."35. Articolul 60 va avea următorul cuprins:"Art. 60. - Vânătoarea de-a lungul frontierei de stat pe adâncimea de 500 m de la fasia de protecţie a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apa, este interzisă.Vânătoarea organizată a animalelor de prada, pe adâncimea prevăzută la alin. 1, este admisă numai ziua, de la fasia de protecţie a frontierei de stat către interior, pe baza hotărârilor consiliilor locale şi cu acordul prealabil al şefului/comandantului formatiunii teritoriale a Poliţiei de Frontiera Române."36. Articolul 61 va avea următorul cuprins:"Art. 61. - Pasunatul animalelor este permis în timpul zilei până la fasia de protecţie a frontierei de stat, iar noaptea până la 500 m faţă de aceasta, către interior, în locurile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu formaţiunile teritoriale ale Poliţiei de Frontiera Române."37. Litera i) a articolului 62 va avea următorul cuprins:"i) sa poarte convorbiri neautorizate peste linia de frontieră, sa comita fapte, gesturi sau sa profereze expresii jignitoare la adresa statului vecin sau a cetăţenilor acestuia."38. Articolul 63 va avea următorul cuprins:"Art. 63. - În situaţii deosebite, pe timpul unor acţiuni ale Poliţiei de Frontiera Române şi ale formatiunilor teritoriale subordonate, se poate opri, temporar, accesul şi desfăşurarea unor activităţi în apropierea frontierei de stat, în afară localităţilor. Aceste măsuri vor fi aduse la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale, populaţiei şi unităţilor economice şi sociale interesate, în timp util."39. La articolul 65 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Tentativa se pedepseşte."40. La articolul 66 se introduce un alineat cu următorul cuprins:"Tentativa se pedepseşte."41. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 67 vor avea următorul cuprins:"Art. 67. - Fapta persoanei care racoleaza, îndrumă sau calauzeste o altă persoană în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum şi a celei care organizează aceasta activitate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.Dacă fapta prevăzută la alin. 1 priveşte doua sau mai multe persoane ori a urmărit obţinerea de bani sau alte foloase, pedeapsa este închisoarea de la 2 ani la 7 ani."42. Litera b) a articolului 68 va avea următorul cuprins:"b) de către doua sau mai multe persoane împreună sau de către persoane inarmate."43. Articolul 69 va avea următorul cuprins:"Art. 69. - Sunt contravenţii, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni, următoarele fapte: a) tragerea cu arma peste frontiera de stat, deteriorarea ori distrugerea semnelor de frontieră, a instalaţiilor sau mijloacelor tehnice de paza, supraveghere şi control ale Poliţiei de Frontiera Române, producerea sau extinderea de incendii în limita fasiei de protecţie a frontierei de stat; b) aducerea în România de către transportorii aerieni, navali sau rutieri a cetăţenilor străini fără documente de călătorie, cu documente sau vize false ori ascunsi în mijloacele de transport; c) refuzul sub orice formă de a permite autorităţilor de frontieră vizitarea aeronavelor, navelor române sau străine, a magaziilor, hambarelor şi altor locuri ce prezintă interes pentru controlul de frontieră; d) refuzul unei persoane de a da relaţii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actele de identitate ori de a prezenta la control bagajele sau mijloacele de transport, la cererea organelor Poliţiei de Frontiera Române; e) încălcarea dispoziţiilor art. 37 alin. 2 şi 4, ale art. 40 şi 43; f) încălcarea dispoziţiilor art. 47, 50, 52-54, 56-61 şi ale art. 62 lit. d), f) şi i)."44. Articolul 70 va avea următorul cuprins:"Art. 70. - Contravenţiile prevăzute la art. 69 se sancţionează după cum urmează: a) cu închisoare contravenţională de la 15 zile la 3 luni sau cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei cele de la lit. a); b) cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei cele de la lit. b); c) cu amendă de la 2.000.000 lei la 6.000.000 lei cele de la lit. e); d) cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei cele de la lit. c) şi d); e) cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei cele prevăzute la lit. f).Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu completările şi modificările ulterioare. Fac excepţie contravenţiile prevăzute la alin. 1 lit. a) şi b), cărora nu li se aplică dispoziţiile art. 25-27."45. Alineatul 1 al articolului 71 va avea următorul cuprins:"Contravenţiile prevăzute la art. 69 se constata şi sancţiunile se aplică de către organele Poliţiei de Frontiera Române."46. Articolul 72 va avea următorul cuprins:"Art. 72. - Din sumele rezultate din amenzile aplicate conform art. 70, precum şi din valorificarea bunurilor de contrabanda supuse confiscării, o cota de 50% va reveni formatiunii teritoriale a Poliţiei de Frontiera Române din care face parte agentul constatator. Aceasta suma se retine integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, şi va fi repartizata astfel: 20% pentru premierea persoanelor care au descoperit săvârşirea faptei, iar 80% pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital."47. După articolul 73 se introduce articolul 73^1 cu următorul cuprins:"Art. 73^1. - Transportorii aerieni, navali sau rutieri, care aduc în România persoane fizice în condiţiile prevăzute la art. 69 lit. b), vor suporta cheltuielile efectuate de statul român pentru întreţinerea şi returnarea acestora din urma în ţările de origine ori de unde au fost imbarcati, spre statul român.Returnarea sau imbarcarea persoanelor fizice prevăzute la alin. 1 se va face, după caz, pe cheltuiala statului de pe al cărui teritoriu aceste persoane au patruns ilegal pe teritoriul României sau pe cheltuiala companiilor de transport care au acceptat imbarcarea acestora pe mijloacele de transport ce le aparţin, fără a avea forme legale, dacă reglementările bilaterale nu prevăd altfel."48. Articolul 74 va avea următorul cuprins:"Art. 74. - Imobilele în care funcţionează punctele de control şi terenurile aferente acestora, care constituie domeniul public al statului ori domeniu privat şi se administrează de către Ministerul de Interne sau, după caz, de alte instituţii centrale ori de persoane juridice cu capital de stat, mixt sau privat, se pun, în mod gratuit, la dispoziţie celorlalte organe şi autorităţi cu competente în punctele de control.În situaţia în care trecerea frontierei se efectuează temporar prin alte puncte care nu sunt deschise traficului internaţional de persoane şi de mărfuri, solicitantul asigura condiţii corespunzătoare de efectuare a controlului pentru trecerea frontierei, respectiv: transport, spaţii de cazare şi indemnizaţie de deplasare."49. Articolul 77 se abroga.50. Articolul 78 va avea următorul cuprins:"Art. 78. - În scopul realizării funcţionarii sistemului profesionalizat al pazei, supravegherii şi controlului trecerii frontierei de stat, Poliţia de Frontiera Română îşi asigura personalul necesar din absolvenţii instituţiilor de învăţământ ale Ministerului de Interne, personal selecţionat şi transferat de la alte instituţii, precum şi din specialişti chemaţi în cadrele active.Pe lângă Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera şi formaţiunile teritoriale subordonate pot funcţiona, potrivit legii, unităţi sanitare, societăţi comerciale, cluburi, case de odihnă, cămine şi asociaţii cu caracter cultural-sportiv".51. După articolul 78 se introduce articolul 78^1 cu următorul cuprins:"Art. 78^1. - În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul Poliţiei de Frontiera Române se bucura de protecţie deosebită potrivit prevederilor legii penale.În cazul infracţiunilor săvârşite împotriva soţului/sotiei ori copiilor personalului prevăzut la alin. 1, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru măsurile luate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, limitele maxime ale pedepselor prevăzute în Codul penal se majorează cu 2 ani."52. Articolul 79 se abroga.53. Articolul 80 va avea următorul cuprins:"Art. 80. - Soţului/sotiei şi copiilor personalului Poliţiei de Frontiera Române, decedat în timpul sau în legătură cu serviciul, li se acordă o pensie egala cu solda integrală pe care a avut-o la data decesului.În cazul în care personalul Poliţiei de Frontiera Române nu a avut copii şi nici soţ/sotie supravieţuitor/supravietuitoare şi a fost singurul sustinator al părinţilor săi lipsiţi de mijloace suficiente de existenta, aceştia vor beneficia de jumătate din pensia de urmaş stabilită potrivit prevederilor alin. 1 şi, o singură dată, de un ajutor în cuantum de şase solde lunare impozabile.Personalul Poliţiei de Frontiera Române care şi-a pierdut total capacitatea de muncă în timpul şi în legătură cu serviciul va primi, în afară drepturilor ce decurg din pensionare, o singură dată, un ajutor banesc egal cu de 12 ori solda integrală avută în ultima luna de activitate.Personalul Poliţiei de Frontiera Române care şi-a pierdut parţial capacitatea de muncă în timpul sau în legătură cu serviciul şi nu mai poate exercita atribuţiile profesionale va beneficia de o pensie egala cu solda integrală avută în ultima luna de activitate, de un ajutor banesc egal cu de 12 ori solda integrală avută în ultima luna de activitate, precum şi de dreptul de a cumula pensia cu salariul pentru o alta activitate desfăşurată.În cazul militarilor în termen, baza de calcul al pensiei o constituie solda de baza a militarului angajat pe bază de contract."54. După articolul 80 se introduc articolele 80^1-80^4 cu următorul cuprins:"Art. 80^1. - Prevederile art. 80 se aplică şi în cazul personalului care a participat la acţiuni de cooperare, în vederea îndeplinirii unor misiuni.Art. 80^2. - În cazul persoanelor prevăzute la art. 80, supuse unor ameninţări sau rele tratamente, ca mijloc de intimidare sau de răzbunare, Ministerul de Interne are obligaţia de a le acorda, operativ, tot sprijinul în vederea inlaturarii pericolului, prinderii şi tragerii la răspundere a vinovatilor.Art. 80^3. - Ministerul de Interne va avansa sumele necesare pentru acoperirea daunelor suferite de personalul Poliţiei de Frontiera Române şi de membrii de familie ai acestuia, în condiţiile art. 80, urmând să le recupereze de la persoanele vinovate, potrivit legii.Art. 80^4. - Componentele forţelor armate care cooperează cu Poliţia de Frontiera Română şi care vor avea cazuri ce intra sub incidenţa art. 80 asigura sumele necesare pentru acoperirea daunelor materiale suferite de militari şi de membrii familiilor lor."55. Articolul 81 va avea următorul cuprins:"Art. 81. - Personalul Poliţiei de Frontiera Române care îşi desfăşoară activitatea în legătură cu paza, supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat beneficiază de o indemnizaţie de frontieră de până la 20% din solda sau din salariul de baza."56. După articolul 81 se introduce articolul 81^1 cu următorul cuprins:"Art. 81^1. - Personalul Poliţiei de Frontiera Române, ambarcat pe nave sau pe aeronave în scopul îndeplinirii unor misiuni de paza, supraveghere şi control al trecerii frontierei de stat, beneficiază de sporurile prevăzute de lege pentru personalul navigant."57. Articolul 82 va avea următorul cuprins:"Art. 82. - Personalul Poliţiei de Frontiera Române, mutat în interesul serviciului într-o alta garnizoana decât cea în care îşi are domiciliul, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensaţie lunară pentru chirie. Valoarea acesteia se stabileşte de către ministrul de interne." Articolul 2O dată cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă suprafeţele de uscat şi de apa, cheiurile, danele, construcţiile şi instalaţiile aferente, aparţinând domeniului public al statului, aflate în folosinţă formatiunilor teritoriale ale Poliţiei de Frontiera Române, trec în administrarea Ministerului de Interne. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor încheia protocoalele de predare-primire. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Poliţia de Frontiera Română, condusă de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera, prin preluarea structurilor şi efectivelor Comandamentului Naţional al Granicerilor şi ale Direcţiei poliţiei de frontieră, din cadrul Direcţiei generale a poliţiei de frontieră, străini, probleme de migrari şi paşapoarte, care îşi exercită atribuţiile conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.La aceeaşi dată se înfiinţează Garda de coasta în structura Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera, prin preluarea unităţilor de marina granicereasca maritime şi fluviale din cadrul Comandamentului Naţional al Granicerilor şi a posturilor Poliţiei transporturi navale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, stabilite prin ordin al ministrului de interne. Articolul 4Structura organizatorică a Poliţiei de Frontiera Române se stabileşte prin ordin al ministrului de interne în termen de 15 zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 39/1990 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii. Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga dispoziţiile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997. Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă termenul granicer din conţinutul actelor normative în vigoare se va înlocui cu sintagma poliţist de frontieră, iar sintagma Direcţia generală a poliţiei de frontieră, străini, probleme de migrari şi paşapoarte se va înlocui cu sintagma Direcţia generală de paşapoarte, străini şi probleme de migrari. Articolul 7Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 9 iunie 1992, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dându-se articolelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministru de interne,Liviu Popescu,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul apărării naţionale,Dan Zaharia,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Gheorghe Banu,secretar de statp. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Simona Marinescu,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Razvan Mihai Ungureanu,secretar de statSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad Rosca----------

Noutăți

 • LEGE nr. 3.500 din 23 iulie 1921 privind lichidarea despăgubirilor de război şi amortizarea datoriei publice interne
 • LEGE nr. 420 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • LEGE nr. 211 din 24 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 110 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
 • LEGE nr. 85 din 18 octombrie 1994 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993
 • LEGE nr. 643 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 iunie 2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
 • LEGE nr. 198 din 22 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 543 din 1 octombrie 2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 20 noiembrie 2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 11 februarie 2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 626 din 19 noiembrie 2002 pentru ratificarea Acordului privind înfiinţarea Organizaţiei Internaţionale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrala şi de Est (EUROFISH), adoptat la Copenhaga la 23 mai 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 222 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • CODUL AERIAN din 22 august 1997 (Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 - republicată - privind Codul aerian)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 139 din 5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România
 • LEGE nr. 406 din 13 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 70 din 25 aprilie 2012 pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2010
 • LEGE nr. 12 din 15 ianuarie 2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 36 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 20 iunie 2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 104 din 16 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • LEGE nr. 182 din 16 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • LEGE nr. 79 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2010 pentru modificarea alin. (2) şi (4) ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 5 din 18 februarie 2004 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Maroc pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 2 iulie 2003
 • LEGE nr. 184 din 24 octombrie 2012 pentru retragerea declaraţiei prevăzute prin Legea nr. 309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internaţional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice şi adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (ATMF), cuprinse în apendicele E, F şi, respectiv, G la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, şi pentru ratificarea acestor anexe, astfel cum au fost ele aprobate la cea de-a 24-a sesiune a Comitetului de Revizuire (Berna 2009)
 • LEGE nr. 191 din 23 iunie 2005 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 26 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 190 din 12 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 103 din 8 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 540 din 11 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 363 din 30 decembrie 1947 pentru constituirea Statului Român în Republica Populară Română
 • LEGE nr. 51 din 18 martie 2019 pentru ratificarea Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles la 6 februarie 2019
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 10 iunie 1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din România - Comunitatea evanghelica C.A. Sibiu
 • LEGE nr. 261 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • LEGE nr. 411 din 29 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 185 din 9 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Raca, prin reorganizarea comunei Popeşti, judeţul Argeş
 • LEGE nr. 204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea
 • LEGE nr. 11 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile
 • LEGE nr. 72 din 14 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
 • LEGE nr. 410 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului sub formă de schimb de scrisori dintre România şi Comunitatea Europeană privind acordarea reciprocă de concesii comerciale preferenţiale în domeniul vinurilor, semnat la Bruxelles la 23 februarie 2006
 • LEGE nr. 394 din 31 martie 1864 pentru comunele urbane si rurale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 268 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 27 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 5 octombrie 2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021