Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 25 iunie 1998 (*republicată*) pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 14 iunie 1999 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 25 iunie 1998 (*republicată*)pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 14 iunie 1999

Notă

──────────

*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 77 din 7 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 10 mai 1999, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11 din 25 iunie 1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 29 iunie 1998.

──────────
Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Se reinstituie Ordinul naţional Steaua României, cel mai înalt ordin românesc, pentru a recompensa serviciile excepţionale, civile şi militare, aduse statului şi poporului român. (2) Unităţilor militare le poate fi conferit Ordinul naţional Steaua României pentru fapte deosebite săvârşite în timp de pace sau pentru acte de eroism în timp de război. (3) Ordinul naţional Steaua României poate fi conferit şi cetăţenilor străini pentru contribuţia lor deosebită la dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi de prietenie cu România sau pentru fapte şi servicii excepţionale aduse statului şi poporului român. Articolul 2 (1) Ordinul naţional Steaua României poate avea maximum 3.650 de membri, grupaţi în 6 grade, cu însemne diferite pentru civili, militari şi de război. În ordine crescătoare, cele 6 grade sunt: a) Cavaler; b) Ofiţer; c) Comandor; d) Mare ofiţer; e) Mare cruce; f) Colan. (2) Ordinul naţional Steaua României cu însemne de război nu intră în limita legală de conferire. Articolul 3Cetăţenilor străini, decoraţi cu Ordinul naţional Steaua României, nu li se aplică prevederile art. 2 alin. (1). Articolul 4Preşedintele României este capul Ordinului naţional Steaua României. În această calitate, Preşedintelui României i se atribuie, pe perioada mandatului, Colanul Ordinului naţional Steaua României, comandă specială, pe care îl poartă la ocazii festive, precum şi la ceremoniile de înmânare a ordinului. Articolul 5 (1) Ordinul naţional Steaua României se conferă prin decret de către Preşedintele României. (2) Propunerile de decorare se fac de către: a) preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor sau primul ministru, pentru Preşedintele României; b) Preşedintele României, senatori sau deputaţi, pentru preşedinţii Camerelor Parlamentului şi pentru primul-ministru; c) preşedintele Senatului sau preşedintele Camerei Deputaţilor, pentru senatori şi deputaţi, precum şi pentru conducătorii autorităţilor aflate sub control parlamentar sau ai instituţiilor neguvernamentale; d) primul-ministru, pentru membrii Guvernului; e) miniştrii şi conducătorii autorităţilor, instituţiilor şi ai organismelor centrale autonome, pentru persoanele din domeniul lor de activitate; f) Preşedintele României, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor, primul-ministru sau ministrul afacerilor externe, pentru cetăţenii străini. (3) Preşedintele României poate să confere ordinul din proprie iniţiativă, în proporţie de maximum 1% din numărul total stabilit pentru fiecare grad. Articolul 6 (1) Însemnul decoraţiei se compune dintr-o cruce repetată, confecţionată din argint, emailată albastru, având între braţe câte o acvilă cu zborul desfăcut, iar în centru, un medalion emailat roşu, înconjurat de o cunună. (2) Pe aversul medalionului este aplicată stema României, ştanţată din metalul gradului, şi o bordură albastră, pe care este scris IN FIDE SALUS. Pe revers este înscrisă data 1877, anul instituirii ordinului. (3) Însemnul este surmontat de o cununa ovală din ramuri de stejar şi lauri. (4) Panglica ordinului este din rips moarat roşu, având spre margini câte două benzi albastre. (5) Ordinul se prezintă sub trei forme cu valoare egală: însemnul propriu-zis, rozeta pentru civili sau bareta pentru militari. (6) Ziua Ordinului naţional Steaua României se sărbătoreşte la data de 10 mai, data creării ordinului. Articolul 7Pentru cetăţenii români decorările se fac, de regulă, o dată pe an, cu prilejul Zilei Naţionale a României. Capitolul II Conferirea Ordinului naţional Steaua României Articolul 8 (1) Ordinul naţional Steaua României se conferă cetăţenilor români, începând cu gradul de Cavaler, care determină admiterea în ordin. (2) Conferirea gradelor superioare se face ca urmare a existenţei unor noi merite ale persoanelor decorate, în conformitate cu prevederile regulamentului de punere în aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Propunerile pentru decorare trebuie să fie temeinic motivate, iar esenţa acestei motivaţii se înscrie în brevetul de conferire a ordinului. (4) Cetăţenii străini pot fi decoraţi cu orice grad, fără îndeplinirea regulilor de acordare prevăzute pentru cetăţenii români. Capitolul III Brevetul Articolul 9Brevetul reprezintă documentul oficial prin care se atestă conferirea Ordinului naţional Steaua României. Articolul 10Brevetul are imprimat, pe suprafaţa sa, stema ţării şi cuprinde date privind denumirea ordinului, gradul acestuia, numărul şi data decretului de conferire, precum şi numele şi prenumele posesorului, cu iniţiala tatălui, şi meritele pentru care se acordă decoraţia. Pentru militari şi unităţi militare se va trece şi denumirea unităţii militare. Articolul 11 (1) Brevetele sunt validate sub semnătura autografă a Preşedintelui României, precum şi prin sigiliu şi sunt contrasemnate de cancelarul ordinelor. (2) În cazul în care ordinul se conferă Preşedintelui României, potrivit art. 5 alin. (2) lit. a), brevetul este validat sub semnătura preşedintelui Senatului şi a preşedintelui Camerei Deputaţilor, precum şi prin sigiliu şi este contrasemnat de cancelarul ordinelor. (3) Pentru Colanul Ordinului naţional Steaua României, care i se atribuie Preşedintelui României în calitate de cap al acestui ordin, nu se eliberează brevet. Articolul 12Brevetul poartă numărul de ordine în cadrul ierarhiei gradului ordinului şi numărul de înregistrare din evidenţa Cancelariei ordinelor. Capitolul IV Drepturile persoanelor decorate Articolul 13Persoanele decorate cu Ordinul naţional Steaua României, al căror brevet a fost semnat autograf de Preşedintele României, au dreptul să fie primite în audienţă, pentru a mulţumi personal, în situaţia în care decoraţia respectivă nu a fost înmânată direct de către acesta. Articolul 14 (1) Cavalerii Ordinului naţional Steaua României beneficiază de onorurile militare acordate ofiţerilor Armatei Române. (2) Echivalarea gradelor ordinului cu cele ale ofiţerilor se precizează prin regulament, în conformitate cu grila prevăzută în legea privind sistemul naţional de decoraţii al României. Articolul 15 (1) Persoanele cărora li s-a conferit Ordinul naţional Steaua României vor fi invitate să participe la manifestările publice prilejuite de Ziua Naţională a României sau la diverse alte aniversări şi comemorări, asigurându-li-se de către organizatori locuri de onoare. (2) Prefecturile şi primăriile vor avea în vedere invitarea persoanelor decorate, domiciliate în raza lor de competenţă, la diverse manifestări comemorative, culturale, ştiinţifice sau sportive, pe care le organizează cu diferite ocazii. Articolul 16 (1) Persoanele cărora li s-a conferit Ordinul naţional Steaua României, gradul de Mare ofiţer, de Mare cruce sau de Colan, sunt invitate, prin grija Cancelariei ordinelor, la recepţiile oferite de Preşedintele României cu ocazia Zilei Naţionale a României şi a Anului Nou. (2) De asemenea, persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi invitate să participe, prin grija Cancelariei ordinelor, şi la alte recepţii sau manifestări, organizate de Preşedinţie şi de Parlament. Capitolul V Retragerea Ordinului naţional Steaua României Articolul 17Calitatea de membru al Ordinului naţional Steaua României se poate pierde în următoarele situaţii: a) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate; b) pentru fapte incompatibile cu calitatea de membru al ordinului, altele decât cele prevăzute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului. Articolul 18Pentru judecarea faptelor incompatibile cu calitatea de membru al ordinului, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, se constituie un consiliu de onoare format din 7 membri. Articolul 19Retragerea ordinelor se face de către Preşedintele României prin decret, la propunerea Cancelariei ordinelor, în baza hotărârii Consiliului de onoare. Articolul 20Ordinele conferite pentru faptele săvârşite în serviciul apărării naţionale, pe timp de război, nu se retrag decât în cazul unei condamnări pentru trădare în timp de război. Articolul 21Persoanele cărora li s-a retras calitatea de membru al ordinului sunt obligate să restituie brevetul şi însemnul. Articolul 22 (1) Ordinele conferite cetăţenilor străini pot fi retrase în cazul săvârşirii unor fapte incompatibile cu calitatea de membru al ordinului. (2) Retragerea ordinului se face de către Preşedintele României prin decret, la propunerea Cancelariei ordinelor, pe baza sesizării Ministerului Afacerilor Externe. Articolul 23Radierea din evidenţă a unei persoane decorate se face numai după ce Preşedintele României a semnat decretul de retragere a ordinului. Articolul 24Pierderea sau distrugerea însemnelor sau a brevetelor se publică de către deţinător în Monitorul Oficial al României. (2) Eliberarea unui duplicat al documentului de atestare ori, după caz, a unui nou însemn se face la propunerea Cancelariei ordinelor, pe baza solicitării titularului, după publicarea prevăzută la alin. (1). Articolul 25 (1) Administrarea decoraţiilor este încredinţată Cancelariei ordinelor, care funcţionează ca un compartiment în cadrul Preşedinţiei României. (2) Propunerile de decorare se transmit Cancelariei ordinelor, potrivit legii. Capitolul VI Dispoziţii finale Articolul 26 (1) La reinstituirea Ordinului naţional Steaua României se poate conferi orice clasă a ordinului, cu excepţia gradului de Colan, în limita a maximum 15% din numărul prevăzut pentru fiecare grad, din care Preşedintele României poate să confere, din proprie iniţiativă, 1% din totalul decoraţiilor. (2) Până la instituirea prin lege a sistemului naţional de decoraţii Preşedintele României poate conferi Ordinul naţional Steaua României unui număr de maximum 10 cetăţeni români. Articolul 27Din împuternicirea Preşedintelui României, înmânarea ordinelor poate fi făcută de primul-ministru, de miniştri, de comandanţi de mari unităţi militare şi de şefii misiunilor diplomatice ale României în străinătate. Articolul 28Brevetele şi însemnele ordinelor devin, după decesul titularului, proprietatea moştenitorilor legali, dar fără dreptul de a le purta sau de a face uz, în orice fel, de prerogativele conferite prin ele. Articolul 29În cazul conferirii unui ordin post-mortem, brevetul şi însemnul acestuia se predau moştenitorilor legali. Articolul 30Cetăţenii români decoraţi cu însemnele civile sau militare de pace ale Ordinului naţional Steaua României până la data abrogării sale în anul 1948 sunt consideraţi de drept cavaleri ai Ordinului naţional Steaua României, conferindu-li-se, automat, un grad în plus faţă de cel avut. Articolul 31Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu reglementările legale privind sistemul naţional de decoraţii al României. AnexăREGULAMENT (R) 25/06/1998

Noutăți

 • LEGE nr. 91 din 6 iunie 2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 13 din 8 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 76 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 366/1971 privind modificarea Codului de procedura penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 154 din 7 noiembrie 2002 privind contractarea unei linii de credit revolving de către Ministerul Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 11 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului producătorilor agricoli care deţin şi/sau exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 1 aprilie 2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
 • LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • LEGE nr. 100 din 12 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 104 din 8 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 2 iunie 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 1.032 din 17 august 1864 pentru impartirea Curtei de Casatiune
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 347 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 23 februarie 2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 34 din 27 decembrie 1967 pentru aprobarea Decretului nr. 887/1967 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor privind poluarea apelor marii de către nave maritime
 • LEGE nr. 70 din 28 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricăţie, destinate exportului
 • LEGE nr. 321 din 15 octombrie 2009 (*republicată*) privind comercializarea produselor alimentare
 • LEGE nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 267 din 22 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 54 din 2 martie 1998 privind circulaţia juridică a terenurilor
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 19 din 14 ianuarie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 iunie 2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 209 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 24 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 5 iunie 2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 114 din 18 noiembrie 1992 referitoare la unele ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 142 din 8 iunie 1930 pentru abrogarea art. 6 şi 7 din legea privitoare la actele civile ale membrilor Familiei Domnitoare
 • LEGE nr. 165 din 3 octombrie 2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 195 din 1 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • LEGE nr. 21 din 8 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004
 • LEGE nr. 57 din 13 martie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, şi privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultura, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 15 decembrie 2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 593 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2003 privind reinvestirea dividendelor aferente anului 2002 la Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi, în scopul retehnologizării acesteia
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 344 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 82 din 20 iulie 1995 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • LEGE nr. 41 din 19 ianuarie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2017 privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 20 mai 2009 privind modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 15 din 11 ianuarie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021