Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 65 din 18 mai 1999 privind salarizarea personalului Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 mai 1999 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 18 mai 1999privind salarizarea personalului Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 mai 1999

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru salarizarea personalului Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare. Articolul 2Salarizarea personalului Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare, denumita în continuare agenţie, se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, importanţa socială, complexitatea, specificul activităţii fiecărei funcţii, precum şi de pregătirea şi competenţa profesională a persoanelor care exercită aceste funcţii, pe baza criteriilor aprobate de ordonatorul principal de credite. Articolul 3Nomenclatorul funcţiilor de conducere şi de execuţie, precum şi nivelul salariilor de baza şi al indemnizaţiilor de conducere sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 4Salariile de baza pentru personalul agenţiei sunt cele rezultate din înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare cu valoarea de referinţa. Persoanele care ocupa funcţii de conducere beneficiază şi de o indemnizaţie de conducere, care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite. Articolul 5Valoarea de referinţa specifică a agenţiei se actualizează anual, în raport cu creşterea estimată a preţurilor de consum, prin legea bugetului de stat. Articolul 6 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată personalul poate primi salariu de merit. Acesta poate fi de până la 15% din salariul de baza. (2) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Pentru personalul nou-angajat salariul de merit se poate acorda după o perioadă de un an de la angajare. (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 25% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcţii al agenţiei, din care cel puţin două treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie. Articolul 7 (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază la funcţia de baza de un spor de vechime în munca de până la 25% din salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
  Tranşele de vechime în muncăCota din salariul de bază
  între 3 şi 5 ani5%
  de la 5 la 10 ani10%
  de la 10 la 15 ani15%
  de la 15 la 20 de ani20%
  peste 20 de ani25%
(2) Sporul de vechime în munca se plăteşte începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca. (3) Sporul de vechime în munca se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. (4) Pensionării pentru limita de vârsta care se reangajeaza în munca, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca dobândite după data pensionării.
Articolul 8 (1) Salariaţii care au o vechime în munca în cadrul agenţiei de cel puţin 2 ani primesc lunar un spor de stabilitate de 5% din salariul de baza. (2) Pentru fiecare an de vechime în munca care depăşeşte pragul de 2 ani se adauga câte 3 procente la procentul prevăzut la alin. (1). (3) Sporul de stabilitate acordat în condiţiile alin. (1) şi (2) nu poate depăşi 20% din salariul de baza. (4) Sporul de stabilitate se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în munca prevăzută la alin. (1) şi (2). (5) Sporul de stabilitate nu se acordă persoanelor încadrate în munca după pensionare. Articolul 9Salariaţii agenţiei primesc lunar un spor de confidenţialitate de 25% din salariul de baza. Articolul 10Pentru risc şi suprasolicitare neuropsihica salariaţii agenţiei beneficiază de un spor de 50% din salariul de baza. Articolul 11Salariaţii care poseda titlul ştiinţific de doctor în activitatea pe care o desfăşoară beneficiază de un spor de 15% din salariul de baza. Articolul 12 (1) Orele prestate de personalul încadrat în funcţii de execuţie peste durata normală a timpului de lucru se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzător, orele suplimentare vor fi salarizate cu un spor din salariul de baza, astfel: a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare.Cu sporul de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul compartimentului sau al sectorului de activitate, fără a se depăşi 360 de ore anual. (3) Salariaţii care, prin natura atribuţiilor de serviciu, prestează în mod sistematic activitate peste durata normală a timpului de lucru, precum şi pentru activităţile desfăşurate în zilele nelucrătoare şi cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător primesc, în raport cu depăşirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2), un spor de 10-25% din salariul de baza şi care face parte din acesta. Categoriile de salariaţi şi condiţiile de acordare a sporului pentru munca sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc pe baza prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a agenţiei şi se aproba de secretarul de stat. Articolul 13Salariaţii care lucrează în condiţii speciale de muncă primesc un spor de până la 15% din salariul de baza. Locurile de muncă, categoriile de salariaţi şi cuantumul sporului se aproba de secretarul de stat. Articolul 14Drepturile privind indemnizaţia pentru concediul de odihnă şi pentru incapacitate temporară de muncă se calculează potrivit reglementărilor legale în vigoare. Articolul 15Premierea salariaţilor agenţiei se face dintr-un fond de premiere, care se constituie prin aplicarea unei cote de 10% asupra fondului de salarii, aprobat anual prin bugetul de stat. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Articolul 16 (1) Pentru activitatea desfăşurată salariaţii agenţiei beneficiază la sfârşitul anului calendaristic de un premiu anual, corespunzător salariului de baza realizat în ultima luna din anul pentru care se face plata. (2) Premiul anual nu se acordă sau, după caz, poate fi redus în cazul salariaţilor care, în cursul anului, au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfacatoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar. Persoanele care au fost schimbate din funcţie sau al căror contract individual de muncă a încetat pentru fapte imputabile lor nu beneficiază de premiul anual. Articolul 17Persoanele angajate în cadrul agenţiei, numite temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din agenţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau. Articolul 18Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii instituţiei la care persoana în cauza are funcţia de baza, dacă o parte din programul funcţiei cumulate se suprapune programului funcţiei în care este încadrat. În acest caz se va asigura decalarea programului respectiv. Articolul 19Condiţiile de ocupare a funcţiilor se aproba prin ordin al secretarului de stat al agenţiei.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuAgenţia de Valorificare a Activelor BancareOvidiu Grecea,secretar de stat Anexa 1
  Valoarea de referinţă*) = 2.000.000 lei
                     NOMENCLATORUL funcţiilor de conducere şi de execuţie din cadrul Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare şi nivelul salariilor de baza şi al indemnizaţiilor de conducere    A. Salarii de baza    I. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile din conducerea agenţiei
  Nr. crt.Funcţia de conducereCoeficientul de ierarhizare
  1.Secretar de stat15,40                                     
  2.Director general18,00                                     
    II. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile din conducerea unor compartimente functionale
  Nr. crt.Funcţia de conducereCoeficientul de ierarhizare
  1.Consilier şef                                               9,00
  2.Consilier şef adjunct                                               8,50
  3.Director                                               8,50
  4.Director adjunct                                               8,00
  5.Şef serviciu                                               7,50
  6.Şef birou                                               7,30
----------    *) Valoarea de referinţa este stabilită la nivelul lunii aprilie 1999, urmând să fie actualizată în cursul anului, potrivit dispoziţiilor legale aplicate personalului din administraţia publică centrala de specialitate.    III. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de execuţie
         
  Nr. crt.Funcţia de execuţieNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
  1.ConsilierS5,00-7,00
  2.ExpertS5,00-7,00
  3.Inspector de specialitateS5,00-7,00
  4.Referent de specialitateS5,00-7,00
  5.Executor debiteS5,00-7,00
  6.Consilier juridicS5,00-7,00
  7.AnalistS5,00-7,00
  8.ReferentS.S.D.4,00-5,00
  9.ReferentM2,00-4,00
  10.Analist programator-ajutorM2,00-4,00
  11.Şef cabinetM1,50-2,00
  12.Secretar dactilografM1,50-2,00
  13.Operator prelucrare dateM1,50-2,00
  14.CasierM1,50-2,00
  15.ArhivarM1,50-2,00
  16.Şofer-1,00-1,50
  17.Paznic, portar, pompier-0,75-1,50
  18.Îngrijitor-0,50-1,50
    NOTĂ:    1. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S pot fi ocupate de absolvenţii cu diploma de licenţă sau echivalenta ai unei universităţi sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu durata studiilor de 4-6 ani - învăţământ de zi, seral sau fără frecventa.     2. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor S.S.D. pot fi ocupate de absolvenţii cu diploma ai învăţământului superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 ani - învăţământ de zi sau 3-4 ani - învăţământ seral sau fără frecventa.    3. Funcţiile pentru care este prevăzut nivelul studiilor M pot fi ocupate de absolvenţii cu diploma de bacalaureat sau, după caz, diploma.    4. În funcţiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate vor fi încadraţi ingineri, economişti, jurişti şi alţi specialişti, absolvenţi ai învăţământului superior universitar.    5. În funcţia de referent, la care este prevăzut nivelul studiilor M, vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni şi alţi specialişti cu studii liceale şi postliceale.    B. Indemnizaţii de conducere
  Nr. crt Funcţia de conducereIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
  1.Consilier şef30
  2.Consilier şef adjunct25
  3.Director25
  4.Director adjunct20
  5.Şef serviciu15
  6.Şef birou10
----------

Noutăți

 • LEGE nr. 229 din 10 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
 • LEGE nr. 369 din 15 septembrie 2004 (*republicată*) privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
 • LEGE nr. 184 din 12 iunie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006
 • LEGE nr. 144 din 18 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 537 din 15 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinţe prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 647 din 7 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 258 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român
 • LEGE nr. 407 din 20 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică*)
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect
 • LEGE nr. 68 din 22 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 5 mai 2005 privind desemnarea operatorului licenţiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere şi pentru consolidarea mediului concurenţial privind transportul produselor petroliere
 • LEGE nr. 175 din 12 iunie 2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2007 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 110 din 25 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii
 • LEGE nr. 483 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "George Bariţiu" din Braşov
 • LEGE nr. 50 din 19 martie 2012 pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 5 din 8 martie 1993 privind ratificarea Acordului dintre România şi Statul Kuwait pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi capital, semnat la Kuwait-City la 25 iulie 1992
 • LEGE nr. 149 din 24 iulie 2019 pentru modificarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice
 • LEGE nr. 377 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1999 privind acordarea unor facilităţi agenţilor economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral
 • LEGE nr. 73 din 29 decembrie 1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante
 • LEGE nr. 590 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/1998 privind regularizarea unor credite acordate Băncii Agricole - S.A. în conformitate cu prevederile Legii nr. 20/1996 şi a dobânzilor aferente acestor credite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 11 aprilie 2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
 • LEGE nr. 23 din 29 februarie 2008 pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 409 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la Sofia la 21 octombrie 2005
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 125 din 16 octombrie 1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
 • LEGE nr. 522 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 469 din 1 septembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2001 pentru prelungirea unor termene prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 55 din 19 martie 2012 (*republicată*) privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 12 octombrie 2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 117 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 18 martie 2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială
 • LEGE nr. 525 din 9 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2000 privind unele măsuri de restructurare a activităţii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora
 • LEGE nr. 257 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 348 din 11 noiembrie 2009 pentru ratificarea Acordului de garanţie semnat între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investiţii pentru proiectele de investiţii din statele din Africa, Caraibe şi Pacific şi din ţările şi teritoriile de peste mări, precum şi a Acordului privind administrarea arieratelor semnat între statele membre ale Uniunii Europene şi Banca Europeană de Investiţii privind procedurile de plată şi rambursare în cadrul garanţiilor statelor membre în favoarea Băncii Europene de Investiţii, semnate de România la Luxemburg la 21 octombrie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 357 din 23 decembrie 2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGE nr. 166 din 22 octombrie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Atena la 23 mai 1997
 • LEGE nr. 324 din 14 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 583 din 24 octombrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002
 • LEGE nr. 203 din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea anexei la Legea nr. 174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"- Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 66 din 24 octombrie 1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut
 • LEGE nr. 241 din 7 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 176 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 23 februarie 1999 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGEA nr. 14 din 7 august 1990 privind salarizarea membrilor Curţii Supreme de Justiţie şi a aparatului acesteia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 30 iunie 1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 noiembrie 2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 67 din 23 noiembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional asupra Constituţiei României
 • LEGE nr. 538 din 25 noiembrie 2004 privind modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 65 din 22 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 188 din 26 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021