Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 14 mai 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 14 mai 1999 -
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 14 mai 1999privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 14 mai 1999

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1În vederea restructurării financiare a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A., obligaţiile de plată ale acesteia, în lei şi în valută, faţă de persoane fizice se reglementează după cum urmează: a) Obligaţia de plată în limita sumei de 1.411,6 miliarde lei, reprezentând disponibilitati, depozite în lei ale persoanelor fizice la Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. şi dobânzile aferente până la data de 14 mai 1999 inclusiv, se preia de către Banca Comercială Română - S.A.În contrapartida acestei obligaţii Banca Comercială Română - S.A. va primi titluri de stat în lei, de valoare egala, cu scadenţa la 12 luni.Titlurile sunt negociabile şi poarta o dobânda a carei rata este egala cu rata medie lunară a dobânzii active practicate de bănci în relaţiile cu clienţii nebancari. Rata medie lunară a dobânzii active este calculată de Banca Naţionala a României pe baza datelor transmise de bănci. b) Obligaţia de plată în valute convertibile, în limita echivalentului a 124 milioane dolari S.U.A., reprezentând disponibilitati, depozite în valută ale persoanelor fizice la Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. şi dobânzile aferente până la data de 14 mai 1999 inclusiv, se preia de către Banca Comercială Română - S.A.În contrapartida acestei obligaţii Banca Comercială Română - S.A. va primi titluri de stat în dolari S.U.A., de valoare egala, cu scadenţa la 12 luni.Titlurile sunt negociabile şi poarta o dobânda a carei rata este egala cu 7% pe an.Dobânda aferentă titlurilor de stat în lei şi în valută se plăteşte trimestrial, până la data de 27 a lunii următoare trimestrului pentru care se face plata. Banca Comercială Română - S.A. va inregistra pe venituri dobânzile aferente titlurilor de stat, în lei şi în valută, la data încasării acestora.Sumele prevăzute la lit. a) şi b) nu includ obligaţiile Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. faţă de salariaţii proprii şi nici pe cele aferente operaţiunilor cu carduri, care se reglementează distinct. Articolul 2Transferul conturilor prevăzute la art. 1 de la Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. se face la data de 14 mai 1999, după încheierea zilei contabile, şi se înregistrează de către cele doua bănci cu data de 14 mai 1999.Procedura de transferare a conturilor de la Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. se stabileşte prin protocol semnat de către cele doua bănci.Transferul efectiv al conturilor de la Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. nu se operează prin conturile de corespondent ale acestor bănci, deschise la Banca Naţionala a României sau la alte bănci, iar înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de transfer al conturilor se realizează pe bază de proces-verbal de predare-primire, încheiat de către cele doua bănci potrivit prevederilor protocolului.Dosarele cuprinzând acte şi documente aferente conturilor transferate rămân la Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. şi se păstrează potrivit dispoziţiilor legale.Începând cu data de 17 mai 1999 operaţiunile cu clientela corespunzătoare acestor conturi vor fi efectuate de Banca Comercială Română - S.A.Disponibilităţile şi depozitele în lei şi în valută, transferate de la Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. la Banca Comercială Română - S.A., vor fi remunerate, începând cu data de 15 mai 1999, cu dobânda practicată de Banca Comercială Română - S.A. la depozitele la termen şi la vedere. Fac excepţie depozitele cu dobânda fixa, la care dobânda va fi menţinută până la termenul stabilit în convenţia încheiată între Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. şi clienţi. Articolul 3Preluarea la datoria publică interna şi emiterea titlurilor de stat în lei şi în valută, aferente operaţiunilor prevăzute la art. 1, precum şi evidentierea lor de către Banca Comercială Română - S.A. se fac cu data de 14 mai 1999, pentru obligaţiile de plată efectiv transferate, potrivit evidentelor contabile ale Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. şi procesului-verbal de predare-primire.Întreaga responsabilitate pentru corectitudinea şi realitatea sumelor preluate la datoria publică interna conform art. 1 revine Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. prin administratorul special numit de Banca Naţionala a României. Articolul 4Operaţiunile privind titlurile de stat emise în baza prezentei ordonanţe de urgenţă se derulează prin Banca Naţionala a României, care acţionează în calitate de agent al statului.În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanţelor va încheia cu Banca Comercială Română - S.A. o convenţie de derulare a datoriei publice astfel contractate. Articolul 5Pentru toate retragerile de disponibilitati şi depozite înainte de 12 luni de la data preluării acestora de la Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. Banca Naţionala a României va rascumpara de la Banca Comercială Română - S.A., la cererea acesteia, în termen de doua zile, titluri de stat de valoare egala cu retragerile efectuate de clienţi. Articolul 6Până la data scadentei titlurilor de stat, prevăzută la art. 1, disponibilităţile şi depozitele în lei şi în valută, preluate de la Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. şi existente în sold la Banca Comercială Română - S.A., nu vor fi incluse în baza de calcul al rezervelor minime obligatorii. Articolul 7În contabilitatea Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A., în contrapartida obligaţiilor de plată cedate, se va evidenţia diminuarea activului cu activele neperformante ce se predau la Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare, în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 67/1998, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 44/1999.Până la predarea efectivă a activelor prevăzute la alin. 1 obligaţiile de predare ale Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. se evidenţiază în contul "Creditori". Articolul 8După predarea pentru valorificare la Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare a activelor neperformante, eventualele diferenţe dintre valoarea obligaţiilor de plată cedate conform art. 1 şi valoarea activelor neperformante predate la Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare vor fi evidentiate de Banca Română de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A. în contul "Decontări cu bugetul statului", urmând a fi regularizate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 9Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 14 mai 1999. Orice alte dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesGuvernatorul BănciiNaţionale a României,Mugur Isarescu------------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 263 din 7 decembrie 2000 privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale "C.U.G." - S.A. Cluj-Napoca
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 28 martie 2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007
 • LEGE nr. 319 din 27 mai 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 2 din 10 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • LEGE nr. 595 din 29 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparţinând societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar şi care se afla în proces de privatizare
 • LEGE nr. 40 din 11 aprilie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 122 din 29 mai 2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 248 din 10 iunie 2003 pentru completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată
 • LEGE nr. 200 din 20 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
 • LEGE nr. 491 din 18 noiembrie 2003 (*republicată*) privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului*)
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGEA nr. 311 din 8 iulie 2003 muzeelor şi a colecţiilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 24 septembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 • LEGE nr. 541 din 11 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 81/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate şi servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
 • LEGE nr. 483 din 25 septembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2000 privind stabilirea unor măsuri pentru stimularea revenirii în ţara a specialiştilor tineri
 • LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
 • LEGE nr. 442 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 189 din 17 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGE nr. 234 din 9 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 92 din 19 aprilie 2018 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Canada, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 318 din 13 octombrie 2009 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind legislaţia aplicabilă relaţiilor de muncă, securitate socială şi securitate şi sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucureşti la 25 iulie 2008 şi la Sofia la 26 august 2008
 • LEGE nr. 247 din 7 decembrie 2017 pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România
 • LEGE nr. 404 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2000 privind restituirea sumelor reţinute cu titlu de penalizări de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantaţi pentru blocul energetic nr. 2 la Centrala termoelectrica de 2 x 330 MW - Pucheng, Republica Populara Chineza
 • LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996 a Arhivelor Naţionale
 • LEGE nr. 317 din 28 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora
 • LEGE nr. 302 din 28 iunie 2004*) (*republicată*) privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 82 din 13 iunie 2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 469 din 9 iulie 2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • LEGE nr. 179 din 13 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak, semnat la Bagdad la 26 ianuarie 2009
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public
 • LEGE nr. 143 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind ajutorul de stat
 • LEGE nr. 312 din 21 noiembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2013 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2012 şi la Paris la 1 august 2011 şi la 26 martie 2012, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, precum şi pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 301/2006 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 1 din 4 ianuarie 2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat economic dintre statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Bridgetown la 15 octombrie 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 4 martie 2009 privind desfiinţarea Cancelariei Primului-Ministru şi stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGEA nr. 39 din 13 decembrie 1990 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 22 din 24 martie 1999 pentru modificarea art. 13 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996
 • LEGE nr. 185 din 26 mai 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 163 din 1 octombrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în misiuni de poliţie aeriană, semnat la Sibiu la 14 noiembrie 2007
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 40 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 970/1968 pentru modificarea unor articole din Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi pensia suplimentară
 • LEGE nr. 443 din 5 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 5 mai 1997 privind regularizarea pierderilor înregistrate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996
 • LEGE nr. 107 din 14 aprilie 2009 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 16 iulie 2008
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 (*republicată*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale*)
 • LEGE nr. 368 din 11 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea sub auspiciile Protocolului de la Kyoto, articolul 6, prin proiecte cu aplicare comuna între România şi Olanda, semnat la Haga la 23 noiembrie 1999
 • LEGE nr. 65 din 23 martie 2005 privind acceptarea Codului de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială (Codul SPS), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.534 (13) la Londra la 17 noiembrie 1983, precum şi a amendamentelor din 1996 referitoare la acesta
 • LEGE nr. 63 din 30 octombrie 1974 privind ocrotirea patrimoniului cultural naţional al Republicii Socialiste România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 27 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 193 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021